Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kriminālprocesa likumā

Izdarīt Kriminālprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 11., 20.nr.; 2006, 4.nr.; 2007, 3., 13.nr.; 2008, 1., 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 1.pantā vārdus "- noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas, kriminālvajāšanas un krimināllietu iztiesāšanas - ".

2. Papildināt 6.pantu pēc vārda "pienākums" ar vārdiem "savas kompetences ietvaros".

3. 7.pantā:

aizstāt otrajā daļā skaitli un vārdus "130.pantā (ar vardarbību ģimenē saistītos gadījumos)" ar skaitli un vārdiem "130.panta pirmajā un otrajā daļā (ar vardarbību ģimenē saistītos gadījumos) un trešajā daļā";

izslēgt otrajā daļā skaitli "145.";

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Publiskās apsūdzības kriminālprocesu var uzsākt arī bez pieteikuma no personas, kurai nodarīts kaitējums, ja šī persona sakarā ar fiziskiem vai psihiskiem trūkumiem pati nespēj realizēt savas tiesības.";

aizstāt trešajā daļā skaitli un vārdu "130.pantā" ar skaitli un vārdiem "130.panta pirmajā un otrajā daļā";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Par valsts amatpersonas, kurai likumā garantēta kriminālprocesuālā imunitāte un kuru var saukt pie kriminālatbildības tikai ar Saeimas, ģenerālprokurora vai pašvaldības piekrišanu, šā panta trešajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu tiek veikts publiskās apsūdzības kriminālprocess, ja saņemts pieteikums no personas, kurai nodarīts kaitējums."

4. 12.pantā:

papildināt trešo daļu pēc vārda "tiesneša" ar vārdiem "vai tiesas";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "Procesa virzītāja, īpaši pilnvarotā prokurora un izmeklēšanas tiesneša pienākums ir" ar vārdiem "Amatpersonai, kura veic kriminālprocesu, ir pienākums";

papildināt piekto daļu pēc vārda "māsu" ar vārdiem "kā arī tās personas, ar kuru attiecīgā fiziskā persona dzīvo kopā un ar kuru tai ir kopīga (nedalīta) saimniecība";

aizstāt piektajā daļā vārdus "tuvi radinieki" ar vārdu "tuvinieki".

5. 14.pantā:

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Kriminālprocesa pabeigšana saprātīgā termiņā ir saistīta ar lietas apjomu, juridisko sarežģītību, procesuālo darbību daudzumu, procesā iesaistīto personu attieksmi pret pienākumu pildīšanu un citiem objektīviem apstākļiem.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Kriminālprocesam, kurā piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis vai kurā iesaistīta speciāli procesuāli aizsargājama persona, saprātīga termiņa nodrošināšanā ir priekšrocība salīdzinājumā ar pārējiem kriminālprocesiem."

6. Izslēgt 18.pantā vārdus "Šis likums noteic, ka".

7. Aizstāt 26.panta pirmajā daļā vārdus "ieņemamo amatu vai iestāžu vadītāju rīkojumiem" ar vārdiem "šo personu ieņemamo amatu, iestādes vadītāja rīkojumu vai kriminālprocesa virzītāja lēmumu".

8. 27.panta otrajā daļā:

papildināt 1.punktu pēc vārda "izmeklētājs" ar vārdiem "vai izņēmuma gadījumā prokurors;";

papildināt daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) pēc tiesas nolēmuma spēkā stāšanās - tiesnesis."

9. 29.panta otrajā daļā:

izslēgt 3.punktā vārdus "uzraugošajam prokuroram";

izslēgt 4.punktā vārdus "amatā augstākam prokuroram";

izslēgt 5.punktā vārdus "nākamajam amatā augstākam prokuroram";

izslēgt 6.punktā vārdus "tiesas priekšsēdētājam".

10. 30.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "izmeklētāja tiešā priekšnieka" ar vārdiem "izmeklēšanas iestādes kompetentas amatpersonas" un vārdu "rīkojumu" - ar vārdu "lēmumu";

izslēgt trešajā daļā vārdus "uzraugošajam prokuroram";

izslēgt piekto daļu.

11. Papildināt 31.panta trešās daļas 2.punktu pēc vārdiem "izmeklēšanas grupu" ar vārdiem "savas kompetences ietvaros".

12. 33.pantā:

izteikt trešās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) ar procesa virzītāja atļauju vai starpniecību uzdot jautājumus ekspertīzes priekšmeta robežās personām, kas tiek nopratinātas.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "tikai lēmumā" ar vārdiem "procesa virzītāja vai izmeklēšanas grupas dalībnieka".

13. Papildināt 34.panta otro daļu ar vārdiem "kā arī tiesības saņemt to izdevumu atlīdzību, kas radušies sakarā ar ierašanos pēc procesa virzītāja aicinājuma".

14. 37.pantā:

izslēgt otrās daļas 4.punktu;

izteikt otrās daļas 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5) izskatīt sūdzības savas kompetences ietvaros;

6) izlemt pieteiktos noraidījumus savas kompetences ietvaros;";

papildināt trešo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) piedalīties to procesuālo darbību veikšanā, kas vērstas uz sadarbību ar personu, kurai ir tiesības uz aizstāvību, kā arī vienkāršāka procesa izvēlē."

15. Papildināt 39.panta otro daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) ja nepieciešams, pieprasīt no Valsts probācijas dienesta personas izvērtēšanas ziņojumu."

16. 41.pantā:

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) likumā paredzētajos gadījumos lemt par procesuālo darbību veikšanu;";

izslēgt pirmās daļas 5.punktu;

izslēgt pirmās daļas 7., 8. un 9.punktu;

papildināt otro daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) personas, kurai ir tiesības uz aizstāvību, iepazīstināšanu ar speciālo izmeklēšanas darbību materiāliem, kuri netiek pievienoti krimināllietai (pirmdokumentiem).";

izteikt ceturtās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) pieprasīt no procesa virzītāja papildu informāciju kriminālprocesā, kurā tiek veiktas speciālās izmeklēšanas darbības vai piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis, kā arī noteikt termiņus speciālo izmeklēšanas darbību veikšanai;".

17. Izslēgt 42.panta trešo daļu.

18. 43.pantā:

papildināt panta nosaukumu ar vārdiem "pirmās un apelācijas instances tiesā";

aizstāt pirmajā daļā vārdu "jebkuras" ar vārdiem "pirmās vai apelācijas";

aizstāt pirmās daļas 5.punktā vārdu "celšanai" ar vārdu "sastādīšanai";

papildināt otro daļu ar vārdiem "izņemot privātās apsūdzības lietas".

19. Papildināt likumu ar 43.1 pantu šādā redakcijā:

"43.1pants. Prokurors kasācijas instances tiesā

(1) Kasācijas instances tiesā prokurors izsaka viedokli par tiesas nolēmuma likumību un pamatotību.

(2) Prokuroram kasācijas instances tiesā ir šā likuma 54.nodaļā noteiktās tiesības un pienākumi."

20. Papildināt 44.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Privātās apsūdzības uzturētāja pienākums ir pierādīt sūdzībā izteikto apsūdzību. Šajā nolūkā viņam ir tiesības pieteikt tiesnesim lūgumu par personu izsaukšanu uz tiesu, kā arī par pierādījumu pieprasīšanu, ja tam nepieciešamas valsts amatpersonas pilnvaras."

21. Aizstāt 46.panta otrās daļas 6.punktā vārdus "izmeklēšanas virzību" ar vārdiem "pirmstiesas procesa virzību".

22. Izslēgt 48.panta trešo daļu.

23. 51.pantā:

aizstāt 1., 2., 3., 4. un 5.punktā vārdus "kurai ir tiesības uz" ar vārdiem "kura īsteno";

papildināt 1., 2., 3., 4. un 5.punktu pēc vārda "cietušais" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "vai viņa pārstāvis" (attiecīgā locījumā).

24. 54.panta pirmajā daļā:

papildināt 6.punktu pēc vārda "uzsākšanai" ar vārdiem "vai pēc nolēmuma nodošanas izpildei";

papildināt daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) tiesas priekšsēdētājs - vienu līmeni augstākas tiesas priekšsēdētājam."

25. Papildināt 55.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja noraidījums valsts apsūdzības uzturētājam tiek pieteikts tiesas sēdē, to izlemj tiesas sastāvs."

26. 57.pantā:

aizstāt pirmās daļas 3.punktā vārdus "izmeklēšanas tiesnesim" ar vārdiem "nākamajam amatā augstākam prokuroram";

izslēgt pirmās daļas 4.punktu;

izslēgt trešajā daļā vārdus "ir galīgs un".

27. Izslēgt 59.panta piekto daļu.

28. Papildināt 60.panta otro daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) persona, kura iestājas par mirušās personas reabilitāciju."

29. Papildināt likumu ar 60.1 pantu šādā redakcijā:

"60.1pants. Personas, kurai ir tiesības uz aizstāvību, pienākums paziņot sūtījumu saņemšanas adresi

(1) Personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību, ir pienākums pēc procesa virzītāja pieprasījuma nekavējoties rakstveidā paziņot savu sūtījumu saņemšanas pasta vai elektronisko adresi.

(2) Ar šā panta pirmajā daļā minēto paziņojumu persona apņemas 24 stundu laikā saņemt kriminālprocesu veicošās amatpersonas nosūtītos sūtījumus un bez kavēšanās ierasties pēc procesa virzītāja uzaicinājuma vai izpildīt citus minētos kriminālprocesuālos pienākumus.

(3) Ja sūtījums ir pienācīgā veidā nosūtīts uz paziņoto adresi, uzskatāms, ka pēc šā panta otrajā daļā minētā termiņa izbeigšanās adresāts to ir saņēmis.

(4) Personai ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā darba dienas laikā rakstveidā informēt procesa virzītāju par sūtījumu saņemšanas adreses maiņu, norādot jauno adresi."

30. Izslēgt 61.panta ceturtajā daļā vārdus "izņemot pienākumu paziņot sūtījumu saņemšanas adresi".

31. 63.panta pirmajā daļā:

aizstāt 2.punktā vārdus "tuvam radiniekam" ar vārdu "tuviniekam";

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) iepazīties ar aizturēšanas protokolu un saņemt rakstveida informāciju par aizturētā tiesībām un pienākumiem;";

izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7) pieteikt noraidījumu;".

32. 66.panta pirmajā daļā:

aizstāt 2.punktā vārdu "Aizturētajam" ar vārdiem "Aizdomās turētajam, kuram piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts piespiedu līdzeklis";

papildināt daļu ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"111) iepazīties ar ekspertīzes atzinumu pēc tā saņemšanas, ja ekspertīze veikta pēc šīs personas pieteikuma;";

izslēgt 16.punktā vārdus "kā arī tiktu atlīdzināts morālais, fiziskais un materiālais kaitējums";

izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18) iesniegt pieteikumu par kriminālprocesa izbeigšanu;";

papildināt 19.punktu pēc vārda "sūdzību" ar vārdiem "un pieteikumu".

33. 68.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) pret to uzsākts process medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanai.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Tas, ka tiek atcelts lēmums, ar kuru persona tika atzīta par aizdomās turēto, nav šķērslis atkārtotai šīs personas atzīšanai par aizdomās turēto, ja ir iegūti papildu pierādījumi, kas dod pietiekamu pamatu pieņēmumam, ka, visticamāk, noziedzīgu nodarījumu izdarījusi tieši šī persona, tomēr tā saglabā tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā. Ja lēmums tiek atcelts, bet kriminālprocess pret attiecīgo personu netiek izbeigts, tā saglabā tādas personas statusu, pret kuru uzsākts kriminālprocess."

34. 70.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) pēc pirmstiesas kriminālprocesa pabeigšanas saņemt tiesai nododamās krimināllietas materiālu kopijas, kas attiecas uz viņam izvirzīto apsūdzību un viņa personību, ja tās nav izsniegtas agrāk, vai ar prokurora piekrišanu iepazīties ar šiem materiāliem;";

aizstāt trešajā daļā vārdus "izmeklēšanas procesa" ar vārdiem "kriminālprocesa un tiesas";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pēc pirmstiesas kriminālprocesa pabeigšanas un lēmuma par lietas nodošanu tiesai saņemšanas apsūdzētais var iesniegt tiesai tos lūgumus, kas radušies, iepazīstoties ar lietas materiāliem."

35. 71.pantā:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) pieteikt noraidījumu;";

papildināt 14.punktu ar vārdiem "kā arī iesniegt par to rakstveida piezīmes, ko pievieno krimināllietas materiāliem;".

36. 72.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja apelācijas instances tiesā sūdzība tiek izskatīta rakstveida procesā, apsūdzētajam ir tiesības:

1) saņemt tās apelācijas sūdzības vai tā protesta kopiju, kas ir par pamatu viņa līdzdalībai apelācijas instances tiesā;

2) iesniegt iebildumus vai paskaidrojumus par saņemtajām apelācijas sūdzībām un protestu, kā arī iesniegt iebildumus pret lietas iztiesāšanu rakstveida procesā;

3) pieteikt noraidījumu tiesas sastāvam vai atsevišķam tiesnesim;

4) saņemt informāciju par sūdzības un protesta izskatīšanas kārtību un nolēmuma pieejamības dienu;

5) atsaukt savu vai aizstāvja sūdzību.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Apsūdzētajam ir tiesības, sākot ar tiesas noteikto dienu, saņemt apelācijas instances tiesas nolēmuma kopiju un iesniegt kasācijas sūdzību."

37. 73.pantā:

papildināt trešo daļu ar vārdiem "kā arī pieteikt noraidījumu";

izteikt ceturtās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) pieteikt noraidījumu;".

38. 75.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"75.pants. Personas tiesības, pret kuru notiek process medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanai";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja saskaņā ar tiesu psihiatriskās ekspertīzes atzinumu persona nevar piedalīties kriminālprocesā, visas šīs personas tiesības uz aizstāvību īsteno tās aizstāvis un pārstāvis."

39. Izteikt 76.pantu šādā redakcijā:

"76.pants. Personas tiesības, pret kuru kriminālprocess izbeigts uz nereabilitējoša pamata

(1) Ja persona, pret kuru kriminālprocess izbeigts sakarā ar kriminālatbildības noilgumu vai amnestijas aktu, neatzīst savu vainu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, tai ir tiesības iesniegt sūdzību par izmeklētāja vai prokurora lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu tajā tiesā, kurai ir piekritīga attiecīgā noziedzīgā nodarījuma izskatīšana pirmajā instancē.

(2) Sūdzības izskatīšanas laikā sūdzības iesniedzējam ir tādas pašas tiesības kā apsūdzētajam pirmās instances tiesā, izņemot tiesības uz pēdējo vārdu un tiesības pārsūdzēt tiesas nolēmumu."

40. Aizstāt 77.panta pirmajā daļā vārdus "tuvi radinieki" ar vārdu "tuvinieki".

41. Izteikt 78.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Ja kriminālprocess izbeigts sakarā ar to, ka persona nodarījumu, kam ir Krimināllikumā paredzēta nodarījuma sastāva pazīmes, izdarījusi, nepārkāpjot nepieciešamās aizstāvēšanās robežas, izdarot aizturēšanu, atrodoties galējās nepieciešamības stāvoklī, attaisnota profesionālā riska rezultātā vai izpildījusi noziedzīgu pavēli vai noziedzīgu rīkojumu, bet šī persona apstrīd faktiskos apstākļus, tai ir tiesības iesniegt sūdzību par izmeklētāja vai prokurora lēmumu tajā tiesā, kurai ir piekritīga attiecīgā noziedzīgā nodarījuma izskatīšana pirmajā instancē.

(2) Sūdzības izskatīšanas laikā sūdzības iesniedzējam ir tādas pašas tiesības kā apsūdzētajam pirmās instances tiesā, izņemot tiesības uz pēdējo vārdu un tiesības pārsūdzēt tiesas nolēmumu."

42. Aizstāt 79.panta piektajā daļā vārdus "tiesības uz piedalīšanos kriminālprocesā" ar vārdiem "tiesības piedalīties kriminālprocesā".

43. Papildināt 83.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Iztiesāšanas laikā aizstāvja piedalīšanās ir obligāta, ja lieta tiek skatīta apsūdzētā prombūtnē (in absentia)."

44. 86.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt un saņemt personas aizstāvēšanai nepieciešamās ziņas;";

izslēgt pirmās daļas 3.punktā vārdus "(kriminālvajāšanas uzsākšanas)";

aizstāt pirmās daļas 4.punktā vārdu "izmeklēšanas" ar vārdiem "pirmstiesas kriminālprocesa";

izslēgt pirmās daļas 6.punktā vārdus "Augstākajā tiesā";

papildināt otro daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"21) vienkāršāka procesa izvēlē;";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Aizstāvim, kurš piedalās izmeklēšanas darbībās, ir tiesības:

1) uzdot jautājumus personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību, lieciniekiem, cietušajiem, viņu pārstāvjiem, ekspertam, speciālistam;

2) iepazīties ar izmeklēšanas darbības protokolu un izdarīt rakstveida piezīmes šajā protokolā par pierakstu pareizību un pilnību;

3) lūgt, lai procesa virzītāja noraidītie jautājumi būtu ierakstīti izmeklēšanas darbību protokolā."

45. Izslēgt 87.panta pirmās daļas 2.punktu.

46. Izteikt 88.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) No aizstāvja nevar atteikties šā likuma 83.panta pirmajā daļā minētās personas."

47. Izteikt 89.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Lēmums jāpieņem nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darba dienu laikā."

48. Izteikt 90.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) pēc pirmstiesas kriminālprocesa pabeigšanas, ja nepilngadīgajam piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis, saņemt to tiesai nododamās krimināllietas materiālu kopijas, kas attiecas uz pārstāvamajam izvirzīto apsūdzību un viņa personību, ja tās nav izsniegtas agrāk, vai ar prokurora piekrišanu iepazīties ar šiem materiāliem;".

49. Aizstāt 91.panta otrās daļas 4.punktā vārdus "tuvs radinieks" ar vārdu "tuvinieks".

50. Izteikt 92.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) pēc pirmstiesas kriminālprocesa pabeigšanas saņemt to tiesai nododamās krimināllietas materiālu kopijas, kuri tieši attiecas uz pārstāvamā izdarīto noziedzīgo nodarījumu, ja tās nav izsniegtas agrāk, vai ar prokurora piekrišanu iepazīties ar šiem krimināllietas materiāliem;".

51. Aizstāt 93.panta trešajā daļā vārdus "tuvu radinieku" ar vārdu "tuvinieku".

52. Izslēgt 95.panta trešajā daļā vārdus "noziedzīga nodarījuma rezultātā".

53. 96.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "procesa virzītājs" ar vārdiem "izmeklētājs, prokurors";

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Persona, kura nevēlas būt par cietušo, iegūst liecinieka statusu.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Tiesa var atzīt personu par cietušo krimināllietas iztiesāšanā līdz tiesas izmeklēšanas sākumam pirmās instances tiesā, ja tiesai pieteikts šāds lūgums. Tiesas lēmumu ieraksta protokolā, un tas nav pārsūdzams."

54. Papildināt 97.panta trešo daļu ar vārdiem "kā arī tiesības neliecināt pret sevi un saviem tuviniekiem".

55. 98.panta pirmajā daļā:

izslēgt 1.punktā vārdus "ne vēlāk kā triju darba dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas";

izslēgt 2.punktu;

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8) pēc pirmstiesas kriminālprocesa pabeigšanas saņemt to tiesai nododamās krimināllietas materiālu kopijas, kuri tieši attiecas uz noziedzīgu nodarījumu, ar kuru viņam nodarīts kaitējums, ja tās nav izsniegtas agrāk, vai ar prokurora piekrišanu iepazīties ar šiem krimināllietas materiāliem;".

56. 100.pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ja pieņemts lēmums par lietas iztiesāšanu rakstveida procesā, cietušajam ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesas sastāvam vai atsevišķam tiesnesim, kā arī iesniegt iebildumus pret lietas iztiesāšanu rakstveida procesā.";

izslēgt trešajā daļā vārdus "iepazīties ar tiesas sēdes protokolu".

57. Izslēgt 102.panta otro daļu.

58. Papildināt 103.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Cietušajam ir pienākums pēc procesa virzītāja pieprasījuma nekavējoties rakstveidā paziņot savu sūtījumu saņemšanas pasta vai elektronisko adresi. Ar šo paziņojumu cietušais apņemas 24 stundu laikā saņemt kriminālprocesu veicošās amatpersonas nosūtītos sūtījumus un bez kavēšanās ierasties pēc procesa virzītāja uzaicinājuma vai izpildīt citus minētos kriminālprocesuālos pienākumus."

59. Aizstāt 104.panta otrās daļas 2.punktā vārdu "radinieks" ar vārdu "tuvinieks".

60. Papildināt 108.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Advokāta kā pārstāvja tiesības piedalīties kriminālprocesā apliecina orderis."

61. Aizstāt 110.panta trešās daļas 2.punktā vārdus "sev tuviem radiniekiem" ar vārdiem "saviem tuviniekiem".

62. Papildināt likumu ar 111.1 pantu šādā redakcijā:

"111.1pants. Kriminālprocesā aizskartā mantas īpašnieka tiesības

Ja procesuālo darbību rezultātā ir ierobežotas vai atņemtas īpašnieka vai likumīgā valdītāja tiesības rīkoties ar mantu un ja šai personai nav šajā likumā noteikto tiesību uz aizstāvību, šīs mantas īpašniekam vai likumīgajam valdītājam personiski vai ar pārstāvja starpniecību ir tiesības:

1) mutvārdos vai rakstveidā izteikt savu attieksmi pret pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz mantu;

2) iesniegt pieteikumus vai sūdzības par amatpersonu rīcību vai lēmumiem attiecībā uz mantu."

63. Izslēgt 120.panta pirmajā daļā vārdus "tas ir, minētās amatpersonas var saukt pie kriminālatbildības tikai ar Saeimas piekrišanu".

64. Papildināt 125.panta pirmās daļas 2.punktu pēc vārda "spriedumu" ar vārdiem "vai prokurora priekšrakstu par sodu".

65. Papildināt 127.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja krimināllietā kā pierādījumu izmanto šā panta trešajā daļā minētās ziņas, tai pievieno uzziņu par to, kura iestāde, kad un uz kādu laika periodu akceptējusi operatīvās darbības pasākumu veikšanu. Uzziņu procesa virzītājam izsniedz operatīvās darbības pasākuma veikšanu akceptējušās iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona."

66. 131.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Par pierādījumu kriminālprocesā var būt ziņas par faktiem, ko savā liecībā pratināšanas vai aptaujas laikā sniedz persona par kriminālprocesā pierādāmajiem apstākļiem un ar tiem saistītajiem faktiem un palīgfaktiem.";

papildināt otro daļu pēc vārdiem "izmeklēšanas iestādei" ar vārdu "prokuratūrai".

67. 134.panta pirmajā daļā:

papildināt daļu pēc vārda "rīks" ar vārdiem "vai priekšmets".

papildināt daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Viena un tā pati lieta var būt lietiskais pierādījums vairākos kriminālprocesos."

68. 139.pantā:

papildināt piekto daļu ar vārdiem "kā arī, ja tas nepieciešams, pieaicinot ekspertu, revidentu vai speciālistu";

aizstāt sestajā daļā vārdus "iztiesāšanas stadijā" ar vārdu "iztiesāšanā".

69. Izteikt 142.panta ceturtās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja persona atsakās vai fizisku trūkumu vai citu iemeslu dēļ nespēj parakstīties, par to tiek izdarīts ieraksts protokolā, norādot iemeslus un motīvus."

70. 143.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ierakstā fiksē visu izmeklēšanas darbības gaitu. Nav pieļaujams daļējs ieraksts.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Izmeklēšanas darbībās, kas aptver plašu teritoriju vai telpas vai kas veicamas ilgā laika periodā, ierakstu var veikt daļēji, tajā fiksējot tikai ar izmeklējamo noziedzīgo nodarījumu iespējami saistīto informāciju un faktus.";

papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Par laika periodu, kad izmeklēšanas darbības netiek fiksētas ierakstā, visu izmeklēšanas darbības gaitu un atklātos apstākļus fiksē izmeklēšanas darbības protokolā."

71. Izslēgt 146.panta pirmajā daļā vārdus "kāds būs personas procesuālais stāvoklis".

72. 150.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"150.pants. Personas, kurai ir tiesības uz aizstāvību, pratināšana";

aizstāt ievaddaļā vārdu "Aizturētā" ar vārdiem "Personas, pret kuru uzsākts kriminālprocess, aizturētā,";

papildināt 1.punktu ar vārdiem "ja vien šīs ziņas konkrētajā kriminālprocesā jau nav noskaidrotas;";

papildināt 2.punktu ar vārdiem "ja šāds dokuments ir paredzēts likumā;".

73. Izteikt 151.pantu šādā redakcijā:

"151.pants. Liecinieka, cietušā, pārstāvja un kriminālprocesā aizskartā mantas īpašnieka pratināšana

(1) Pirms pratināšanas lieciniekam, cietušajam, šajā likumā paredzētajam pārstāvim un kriminālprocesā aizskartajam mantas īpašniekam vai likumīgajam valdītājam izskaidro viņa tiesības un pienākumus un brīdina par atbildību par atteikšanos liecināt vai apzināti nepatiesas liecības došanu.

(2) Liecinieku un cietušo var pratināt par visiem apstākļiem un par jebkuru kriminālprocesā iesaistītu personu, ja sniegtajām ziņām ir vai var būt nozīme lietā.

(3) Pārstāvi un kriminālprocesā aizskarto mantas īpašnieku pratina kā liecinieku."

74. Aizstāt 152.panta otrajā daļā vārdus "tuvam radiniekam" ar vārdu "tuviniekam".

75. Izteikt 153.panta piektās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Pratināmā persona, kura nav sasniegusi 14 gadu vecumu, protokolu neparaksta."

76. Aizstāt 154.panta ceturtajā daļā vārdus un skaitli "šā likuma 24.nodaļā noteiktajā kārtībā" ar skaitli un vārdiem "10 dienu laikā augstāka līmeņa tiesas tiesnesis rakstveida procesā, kura lēmums nav pārsūdzams".

77. 155.pantā:

izslēgt trešo daļu;

izteikt ceturtās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(4) Par aptaujas gaitu un rezultātiem izmeklēšanas darbības veicējs raksta ziņojumu, kurā norāda:".

78. 156.pantā:

aizstāt pirmās daļas 3.punktā vārdus "pirmstiesas procesā" ar vārdu "kriminālprocesā";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Eksperta un revidenta pratināšana izdarāma, ievērojot liecinieka pratināšanas noteikumus, taču šīs personas nezaudē savu eksperta vai revidenta statusu."

79. Papildināt 160.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Automatizētās datu apstrādes sistēmas (tās daļas) apskati parasti uz vietas neveic, bet šo sistēmu (tās daļu) izņem, nodrošinot datu veseluma saglabāšanu neizmainītā stāvoklī."

80. 163.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus "vai datora";

aizstāt otrajā daļā vārdus "transportlīdzekļa vai datora lietotāja" ar vārdiem "vai transportlīdzekļa lietotāja";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Izņēmuma gadījumos šā panta otrajā daļā norādīto apskati, ja vien tā nav notikuma vietas apskate, var veikt ar procesa virzītāja lēmumu. Izmeklētājs apskati veic ar prokurora piekrišanu. Ne vēlāk kā nākamajā darba dienā procesa virzītājs paziņo izmeklēšanas tiesnesim par veikto apskati, uzrādot apskates protokolu un materiālus, kas pamatoja tās nepieciešamību un neatliekamību."

81. Aizstāt 165.pantā vārdus "tuva radinieka" ar vārdu "tuvinieka".

82. Papildināt 175.panta pirmo daļu pēc vārda "lieciniekam" ar vārdiem "personai, pret kuru uzsākts kriminālprocess, aizturētajam".

83. 180.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "pieteikumu" ar vārdu "ierosinājumu";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Neatliekamos gadījumos, kad novilcināšanas dēļ meklējamie priekšmeti vai dokumenti var tikt iznīcināti, noslēpti vai sabojāti vai arī meklējamā persona var aizbēgt, kratīšanu var izdarīt ar procesa virzītāja lēmumu. Ja lēmumu pieņem izmeklētājs, tad kratīšanu izdara ar prokurora piekrišanu."

84. Izteikt 182.panta sestās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja tiek atrastas lietas, kuru glabāšana ir aizliegta, kā arī lietas (priekšmeti, dokumenti), kuru raksturs, identifikācijas pazīmes vai uz lietām esošās pēdas liecina par to saistību ar citu noziedzīgu nodarījumu, tās izņem, norādot protokolā šādas rīcības iemeslus."

85. Papildināt 190.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja kriminālprocesam nozīmīgs dokuments vai priekšmets atrodas kādā administratīvā lietā, civillietā vai citā krimināllietā, procesa virzītājs to pieprasa no attiecīgās lietas turētāja. Dokumenta vai priekšmeta oriģinālu izsniedz tikai uz laiku ekspertīzes izdarīšanai, bet pārējos gadījumos izsniedz apliecinātu dokumenta kopiju vai priekšmeta attēlu."

86. Aizstāt 191.panta pirmajā daļā vārdu "izmeklēšanas" ar vārdu "kriminālprocesa".

87. Papildināt 195.panta 6.punktu pēc vārdiem "ja par to" ar vārdiem "procesa virzītājam".

88. Papildināt 198.panta trešo daļu ar vārdiem "vai ekspertīžu iestādes vadītājs, informējot par to procesa virzītāju".

89. Papildināt 210.panta trešo daļu pēc vārda "izmeklējot" ar vārdiem "mazāk smagus".

90. Papildināt 211.panta pirmo daļu pēc vārdiem "saistībā ar" ar vārdiem "mazāk smagiem".

91. Papildināt 212.panta pirmo daļu ar vārdiem "izņemot šajā nodaļā paredzētos gadījumus".

92. Papildināt 213.panta otro daļu ar vārdiem "tai skaitā par atļauju imitēt dalību noziedzīga nodarījuma izdarīšanā vai līdzdalību atbalstītāja veidā".

93. Aizstāt 215.panta pirmās daļas 3.punktā vārdus "elektroniskajā informācijas" ar vārdiem "automatizētās datu apstrādes".

94. 219.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"219.pants. Automatizētās datu apstrādes sistēmā esošo datu kontrole

(1) Automatizētās datu apstrādes sistēmas (tās daļas), tajā uzkrāto datu, datu vides pārmeklēšanu un piekļuvi tai, kā arī izņemšanu bez šīs sistēmas vai datu īpašnieka, valdītāja vai turētāja ziņas kriminālprocesā veic, pamatojoties uz izmeklēšanas tiesneša lēmumu, ja ir pamats uzskatīt, ka konkrētajā sistēmā esošā informācija var saturēt ziņas par pierādāmajos apstākļos ietilpstošajiem faktiem.";

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Izmeklēšanas darbības uzsākšanai procesa virzītājs var pieprasīt, lai persona, kura pārzina sistēmas funkcionēšanu vai veic ar datu apstrādi, uzglabāšanu vai pārraidi saistītus pienākumus, sniedz nepieciešamo informāciju, nodrošina sistēmā esošo informācijas un tehnisko resursu veselumu un padara kontrolējamos datus nepieejamus citiem lietotājiem. Procesa virzītājs var aizliegt šai personai citu darbību veikšanu ar kontrolei pakļautajiem datiem, kā arī brīdina šo personu par izmeklēšanas noslēpuma neizpaušanu.

(4) Lēmumā par automatizētās datu apstrādes sistēmā esošo datu kontroli izmeklēšanas tiesnesis var atļaut procesa virzītājam izņemt vai citādi saglabāt automatizētās datu apstrādes sistēmas resursus, kā arī izgatavot šo resursu kopijas."

95. Aizstāt 220.pantā vārdu "informācijas" ar vārdiem "automatizētās datu apstrādes".

96. Papildināt 223.panta pirmo daļu ar vārdiem un skaitli "uz laiku līdz 30 dienām, kuru izmeklēšanas tiesnesis, ja nepieciešams, var pagarināt".

97. 231.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "pirmstiesas izmeklēšanas" ar vārdiem "pirmstiesas procesa";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "kuru prokurors vai izmeklēšanas tiesnesis iepazīstinājis" ar vārdiem "kura iepazinusies";

aizstāt ceturtās daļas otrajā teikumā vārdu "izmeklēšanas" ar vārdiem "pirms­tiesas procesa".

98. 239.pantā:

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Procesa virzītājs pieņemto lēmumu paziņo lietisko pierādījumu īpašniekam vai likumīgajam valdītājam.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta trešajā daļā norādīto procesa virzītāja lēmumu pirmstiesas kriminālprocesā var pārsūdzēt izmeklēšanas tiesnesim šajā likumā noteiktajā kārtībā. Līdz sūdzības izskatīšanai lēmuma izpilde tiek apturēta. Tas neattiecas uz lietām, kuru ilgstoša uzglabāšana nav iespējama."

99. 240.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdus "lietas, dokumentus un vērtības" ar vārdiem "mantu un dokumentus";

aizstāt pirmās daļas 3.punktā vārdus "noziedzīgi iegūtās vērtības, lietas" ar vārdiem "noziedzīgi iegūtu mantu";

papildināt pirmo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) lietas, kuras bija paredzētas vai tika izmantotas noziedzīga nodarījuma izdarīšanai, konfiscē.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja noziedzīgs nodarījums izdarīts ar rīku, kas pieder citai personai, konfiskācijai var pakļaut citu aizdomās turētā vai apsūdzētā mantu vai piedzīt finanšu līdzekļus noziedzīgā nodarījuma rīka vērtībā."

100. 241.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "izvairīsies no izmeklēšanas un tiesas" ar vārdiem "traucēs pirmstiesas kriminālprocesu vai tiesu vai izvairīsies no šā procesa vai tiesas";

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Gadījumos, kad par smagu vai sevišķi smagu noziegumu tiesa piespriedusi brīvības atņemšanas sodu, notiesājošs spriedums var būt par pamatu drošības līdzekļa - apcietinājuma - izraudzīšanai."

101. 243.pantā:

izslēgt pirmās daļas 1.punktu;

aizstāt ceturtajā daļā skaitli "1." ar skaitli "2.".

102. Izteikt 244.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Procesuālo piespiedu līdzekli nevar piemērot nepilngadīgai cietušajai personai, kas cietusi no vardarbības, ko nodarījusi persona, no kuras cietusī persona ir materiāli vai citādi atkarīga, vai seksuālas izmantošanas, kā arī mazgadīgai cietušajai personai."

103. 245.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "izņemot aizturēšanu";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Lēmumu par personas aizturēšanu nepieņem."

104. 246.pantā:

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Šie nosacījumi neattiecas uz piespiedu atvešanu.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pirms pieņemt lēmumu par tāda drošības līdzekļa piemērošanu, kas saistīts ar brīvības atņemšanu, procesa virzītājs izsniedz personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību, tā ierosinājuma kopiju, kurā pamatota drošības līdzekļa izvēle."

105. 247.panta pirmajā daļā:

papildināt daļu pēc vārda "nekavējoties" ar vārdiem un skaitli "bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā";

aizstāt vārdus "tuvu radinieku" ar vārdu "tuvinieku".

106. Aizstāt 248.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā vārdus "tuvu radinieku" ar vārdu "tuvinieku".

107. 249.pantā:

papildināt otro daļu pēc vārda "noteikumus" ar vārdiem "vai nepilda savus procesuālos pienākumus";

papildināt trešo daļu ar vārdiem "bet, ja bijis piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis, arī izmeklēšanas tiesnesim".

108. 250.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "aizdomās turētā, apsūdzētā, liecinieka un cietušā" ar vārdu "personas" un vārdu "viņš" - ar vārdu "tā";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Aizdomās turētajam" ar vārdiem "Personai, pret kuru uzsākts kriminālprocess, aizdomās turētajam";

aizstāt otrajā daļā vārdus "izmeklēšanas un" ar vārdiem "pirmstiesas kriminālprocesa vai".

109. Izslēgt 252.pantu.

110. Papildināt 257.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja procesa virzītāja lēmums par drošības līdzekli pārsūdzēts, drošības naudas apmēru var noteikt izmeklēšanas tiesnesis."

111. 258.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "fiziskā persona" ar vārdiem "saskaņā ar procesa virzītāja lēmumu par drošības līdzekļa piemērošanu";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par personisku galvinieku var būt fiziskā persona, kura ir izteikusi tādu vēlēšanos un par kuru procesa virzītājam ir radusies pārliecība, ka tā varēs nodrošināt saistību izpildi. Personiskiem galviniekiem jābūt ne mazāk par diviem."

112. 262.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"262.pants. Ar brīvības atņemšanu nesaistīta drošības līdzekļa piemērošanas lēmuma pārsūdzēšana";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu var pārsūdzēt tikai tad, ja persona, kurai piemērots drošības līdzeklis, var pamatot, ka šā drošības līdzekļa noteikumi tai nav izpildāmi. Sūdzību izmeklēšanas tiesnesim var iesniegt pati persona, tās aizstāvis vai pārstāvis septiņu dienu laikā pēc tam, kad saņemta lēmuma par drošības līdzekļa piemērošanu kopija.";

papildināt ceturto daļu ar vārdiem "vai noteikt drošības naudas apmēru".

113. Izteikt 271.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Apcietinājuma piemērošana ir pamats personas tiesību ierobežošanai un ļauj turēt personu izmeklēšanas cietumā vai speciāli aprīkotās policijas telpās.

(3) Izmeklēšanas tiesnesis vai tiesa, izvērtējot izmeklētāja vai prokurora ierosinājumu un uzklausot apcietinātā viedokli, kā arī ņemot vērā noziedzīgā nodarījuma raksturu un apcietināšanas iemeslus, apcietinātajam papildus var noteikt tikšanās, izņemot tikšanos ar aizstāvi, un sazināšanās ierobežojumus."

114. 272.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "izmeklēšanai vai neizvairīsies no izmeklēšanas" ar vārdiem "vai neizvairīsies no pirmstiesas kriminālprocesa";

papildināt otrās daļas 1.punktu pēc vārdiem "vērsts pret" ar vārdiem "personas dzīvību vai pret";

papildināt pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Apcietinājumu var piemērot personai, kura tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta par pārbaudes laikā izdarītu tīšu noziegumu.

(4) Pamats apcietinājumam var būt pirmās instances tiesas spriedums par smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu, par kuru piespriests brīvības atņemšanas sods."

115. 273.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā panta pirmajā daļā minētajai personai, ja tā tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta noziegumā, kas izdarīts aiz neuzmanības, vai kriminālpārkāpuma izdarīšanā, apcietinājumu nepiemēro, izņemot gadījumu, kad šī persona, atrodoties apreibinošu vielu ietekmē, veikusi darbības, kuru rezultātā ir iestājusies citas personas nāve.";

papildināt trešo daļu pēc vārdiem "cita drošības līdzekļa" ar vārdiem "vai audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - ievietošana sociālās korekcijas izglītības iestādē -".

116. 274.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"274.pants. Apcietinājuma piemērošanas kārtība

(1) Par apcietinājuma piemērošanu pirmstiesas procesā un līdz iztiesāšanas uzsākšanai pirmās instances tiesā lemj izmeklēšanas tiesnesis, izskatot procesa virzītāja, bet līdz iztiesāšanas uzsākšanai - prokurora ierosinājumu, uzklausot attiecīgās personas viedokli, izskatot lietas materiālus un izvērtējot apcietināšanas iemeslus un pamatu.

(2) Ierosinājuma izskatīšanā piedalās tā iesniedzējs, persona, par kuras apcietināšanu tiek lemts, šīs personas aizstāvis un pārstāvis. Ierosinājuma izskatīšanā var piedalīties uzraugošais prokurors. Ierosinājumu drīkst izskatīt bez tās personas klātbūtnes, par kuras apcietināšanu tiek lemts, ja saskaņā ar ārsta atzinumu tās piedalīšanās nav pieļaujama un ja attiecīgajā procesuālajā darbībā piedalās personas aizstāvis.

(3) Ja ierosinājuma iesniedzējs var pierādīt, ka attiecīgā persona izvairās vai slēpjas no izmeklēšanas, kriminālvajāšanas, vai ja persona ir aizturēta vai apcietināta ārvalstī, jautājumu var izlemt tās prombūtnē. Juridiskās palīdzības sniegšanai uzaicinātā aizstāvja piedalīšanās ir obligāta.";

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Ja izmeklēšanas tiesnesis šā likuma 41.panta otrajā daļā paredzētajos gadījumos atceļ agrāk piemēroto apcietinājumu vai atsaka piemērot apcietinājumu, viņš pats lemj par cita drošības līdzekļa piemērošanu."

117. 275.panta pirmajā daļā:

papildināt daļu pēc vārdiem "izmeklēšanas tiesnesis" ar vārdiem "vai augstāka līmeņa tiesas tiesnesis";

papildināt daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Augstāka līmeņa tiesas tiesnesis ir tiesīgs aizstāt apcietinājumu ar drošības naudu tikai tad, ja aizstāvība to izmeklēšanas tiesnesim lūgusi."

118. 277.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus "pirmsapcietinājuma aizturēšanā";

papildināt pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja procesuālais lēmums ietekmē apcietinājumā turēšanas termiņu, procesa virzītājs par to informē iestādi, kurā persona tiek turēta apcietinājumā."

119. Aizstāt 280.panta pirmās daļas 5.punktā vārdu "izmeklēšanā" ar vārdiem "pirmstiesas kriminālprocesā" un vārdu "izmeklēšanas" - ar vārdu "kriminālprocesa".

120. 281.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Apcietinātā persona, tās pārstāvis vai aizstāvis jebkurā laikā var iesniegt izmeklēšanas tiesnesim vai - pēc iztiesāšanas uzsākšanas - pirmās instances tiesai pieteikumu par apcietinājuma turpmākas piemērošanas nepieciešamības izvērtēšanu. Izmeklēšanas tiesnesis pieteikumu izskata un lēmumu pieņem šā likuma 274.pantā noteiktajā kārtībā, bet tiesa - tiesas sēdē kārtībā, kādā tiek izlemti pieteiktie lūgumi.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "četras nedēļas" ar vārdiem "divi mēneši";

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Pirmās instances tiesa šādu pieteikumu izskata rakstveida procesā bez procesā iesaistīto personu piedalīšanās.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "pēc apcietinājuma piemērošanas" ar vārdiem "par piemēroto apcietinājumu";

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "vai tiesa";

papildināt ceturto daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"Pirmās instances tiesa pēc lietas iztiesāšanas uzsākšanas izvērtēšanu izdara gadījumos, kad iztiesāšana tiek atlikta vai pasludināts pārtraukums uz laiku, ilgāku par diviem mēnešiem. Apcietinājuma nepieciešamības izvērtēšana tiek pārtraukta līdz ar notiesājoša sprieduma taisīšanu pirmās instances tiesā.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pieteikumu par apcietinājuma atcelšanu vai grozīšanu pēc lietas nodošanas apelācijas instances tiesai līdz iztiesāšanas uzsākšanai var iesniegt tikai tad, ja ir radušies tādi veselības vai ģimenes apstākļi, kas var būt par pamatu apcietinājuma atcelšanai vai grozīšanai. Pieteikumam pievieno šos faktus apliecinošus dokumentus. Pieteikumu izskata apelācijas instances tiesas tiesnesis rakstveida procesā triju darba dienu laikā. Pieteikuma izskatīšana nav pamats noraidījuma pieteikšanai tiesnesim.";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Šajā pantā paredzētie lēmumi nav pārsūdzami."

121. 282.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Izmeklēšanas tiesnesis vai tiesa, izvērtējot izmeklētāja vai prokurora ierosinājumu un uzklausot mājas arestā turamās personas viedokli, kā arī ņemot vērā noziedzīgā nodarījuma raksturu, drošības līdzekļa piemērošanas iemeslus un īpašos apstākļus, kāpēc piemērots mājas arests, nosaka:

1) adresi, kurā personai jāuzturas mājas aresta laikā;

2) tikšanās, izņemot tikšanos ar aizstāvi un attiecīgajā adresē dzīvojošām personām, un sazināšanās ierobežojumus;

3) korespondences un sarunu kontroli;

4) apsardzes nepieciešamību noteiktajā adresē, kā arī pārvietojot personu uz procesuālās darbības norises vietu.";

aizstāt sestajā daļā vārdus "skaitot vienu mājas aresta dienu par vienu apcietinājuma dienu" ar vārdiem "atbilstoši Krimināllikumā noteiktajam".

122. 283.pantā:

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "otrajā" ar vārdu "trešajā";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Lēmumā par personas ievietošanu ārstniecības iestādē var norādīt, ka pēc ekspertīzes izdarīšanas paliek spēkā iepriekš izraudzītais drošības līdzeklis."

123. 286.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "Pirmstiesas procesā" ar vārdiem "un līdz iztiesāšanas uzsākšanai pirmās instances tiesā";

aizstāt trešajā daļā vārdus "krimināllietas nodošanas tiesai" ar vārdiem "iztiesāšanas uzsākšanas";

aizstāt trešajā daļā vārdus "var iesniegt sūdzību vienu līmeni augstākai tiesai" ar vārdiem "šo lēmumu var pārsūdzēt augstāka līmeņa tiesai, sūdzību iesniedzot tiesai, kas pieņēmusi lēmumu".

124. 287.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Sūdzību izskata, dodot iespēju personai, kurai piemērots piespiedu līdzeklis, paust savu viedokli, kā arī uzklausot tās pārstāvi vai aizstāvi. Tiesnesis var pieprasīt nepieciešamos lietas materiālus. Ja par piespiedu līdzekli nav lēmusi tiesa, tiek uzklausīts arī procesa virzītājs.";

aizstāt trešās daļas 2.punktā vārdu "nepieciešamo" ar vārdiem "procesa virzītāja ierosināto";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Tiesnesis savā lēmumā motivē tā pieņemšanu, norādot šajā likumā noteiktos iemeslus un pamatu vai to neesamību. Lēmuma kopiju 24 stundu laikā nosūta personai, par kurai piemēroto drošības līdzekli lemts, personai, kura bija iesniegusi sūdzību, iestādei, kura izpilda lēmumu, kā arī izmeklēšanas tiesnesim, ja pārsūdzēts bija viņa pieņemtais lēmums. Lēmumu kopā ar sūdzību nosūta procesa virzītājam."

125. 293.panta pirmajā daļā:

izslēgt vārdus "kopā ar dokumentiem, kas apstiprina pārkāpuma faktu";

papildināt daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja pārkāpuma faktu apstiprina dokumenti, tos pievieno protokolam."

126. Izteikt 296.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Vienlaikus ar izraidīšanu no tiesas sēžu zāles personai, izņemot apsūdzēto, var piemērot piespiedu naudu."

127. Papildināt 297.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Lēmumu par izraidīšanu no tiesas sēžu zāles var pārsūdzēt tikai reizē ar tiesas pieņemtā galīgā nolēmuma pārsūdzēšanu."

128. Izteikt 300.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Apdraudētās personas, tās pārstāvja vai aizstāvja rakstveida iesniegums, ja tam piekrīt apdraudētā persona, un procesa virzītāja ierosinājums ir pamats speciālās procesuālās aizsardzības noteikšanai."

129. Izslēgt 302.panta 4.punktā vārdus "minot priekšlikumu par konkrētiem nepieciešamajiem aizsardzības pasākumiem".

130. 308.pantā:

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Amatpersonai, kura veic kriminālprocesā iesaistītās personas aizsardzības pasākumus, nepārkāpjot savas pilnvaras, ir tiesības būt klāt procesuālajās darbībās, kas tiek veiktas ar speciāli procesuāli aizsargājamo personu.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Uz tiesas sēdi aicināmo personu sarakstā speciāli procesuāli aizsargājamās personas adreses vietā uzrāda speciālās aizsardzības iestādes adresi. Personai, kuras identitātes dati aizstāti ar pseidonīmu, ieraksta tikai tās pseidonīmu un speciālās aizsardzības iestādes adresi."

131. Aizstāt 309.pantā piektajā daļā vārdus "liecinieku, kura personas" ar vārdiem "personu, kuras" un vārdu "lieciniekam" - ar vārdiem "šai personai".

132. Papildināt 313.pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pieņemto nolēmumu pārsūdzēšanai paredzēto procesuālo termiņu sāk skaitīt no nolēmuma pieejamības dienas, bet gadījumos, kad pieejamības diena netiek noteikta, no dienas, kad procesā iesaistītā persona saņēmusi nolēmuma kopiju vai paziņojumu par nolēmuma pieņemšanu.

(5) Gadījumos, kad par procesuālo tiesību vai pienākumu rašanos procesā iesais­tītajai personai tiek paziņots pa pastu vai ar ziņneša (kurjera) starpniecību, termiņa sākumu konstatē atbilstoši šā likuma 22.nodaļā noteiktajam."

133. Izteikt 316.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja šajā likumā nav noteikts citādi, jautājums par termiņa pagarināšanu izlemjams rakstveida procesā ne vēlāk kā piecas dienas pirms attiecīgā termiņa beigām, pamatojoties uz procesa virzītāja vai ieinteresētās personas iesniegumu un uzrādītajiem materiāliem, kas iesniegti ne vēlāk kā septiņas dienas pirms termiņa beigām."

134. 317.panta otrajā daļā:

papildināt daļu pēc vārdiem "par nokavēta termiņa atjaunošanu" ar vārdiem "izņemot lūgumu par sūdzības iesniegšanas termiņa atjaunošanu";

aizstāt vārdu "divu" ar vārdu "triju".

135. 320.pantā:

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Šajā likumā paredzētajos gadījumos procesa virzītājs lēmumu var uzrakstīt rezolūcijas veidā. Šādos gadījumos lēmumā norāda secinājumu par izskatāmo jautājumu (lēmuma būtību), lēmuma pieņemšanas datumu un amatpersonu, kura pieņēma lēmumu.";

papildināt pantu ar septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(7) Amatpersona, kura pilnvarota veikt kriminālprocesu, savu lēmumu, ar kuru tā atļauj vai piekrīt veikt konkrētu procesuālo darbību vai apstiprina tās veikšanu, noformē rezolūcijas veidā.

(8) Rezolūcijas veidā rakstāmos lēmumus, ja tie nav pārsūdzami, ieraksta tikai kriminālprocesa reģistrā."

136. 321.pantā:

papildināt panta nosaukumu ar vārdiem "vai kopijas izsniegšana";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Tiesas sprieduma vai lēmuma, ar kuru tiek pabeigta tiesvedība, kopiju ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc tā pilna teksta sagatavošanas nosūta apsūdzētajam, kurš ir apcietinājumā, mājas arestā vai sociālās korekcijas izglītības iestādē."

137. Papildināt likumu ar 321.1 pantu šādā redakcijā:

"321.1 pants. Tiesas nolēmuma pieejamības diena

(1) Tiesas sprieduma vai lēmuma, ar kuru tiek pabeigta tiesvedība, pieejamības diena ir diena, kad tas saņemams tiesas kancelejā.

(2) Apsūdzētajam un cietušajam tiesa nodrošina iespēju iepazīties ar nolēmumu, izmantojot tulka palīdzību.

(3) Apsūdzētajam, kurš ir apcietinājumā, mājas arestā vai sociālās korekcijas izglītības iestādē, tiesas nolēmuma pieejamības diena ir diena, kad tam izsniegta nolēmuma kopija viņam saprotamā valodā."

138. Izteikt 327.panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja persona atsakās vai fizisku trūkumu vai citu iemeslu dēļ nespēj parakstīties, par to tiek izdarīts ieraksts protokolā, norādot neparakstīšanās iemeslus un motīvus."

139. Izslēgt 330.panta trešajā daļā vārdu "īpaši".

140. Papildināt 23.nodaļas nosaukumu ar vārdiem "iesniegumi un lūgumi".

141. Papildināt 23.nodaļu ar 333.1 pantu šādā redakcijā:

"333.1 pants. Pieteikumu, iesniegumu vai lūgumu iesniegšana

(1) Procesā iesaistītā persona savu vai citas personas tiesību un likumīgo interešu nodrošināšanai var iesniegt pieteikumu, iesniegumu vai lūgumu procesa virzītājam vai likumā noteiktajos gadījumos citai amatpersonai, kura pilnvarota veikt kriminālprocesuālu darbību.

(2) Pieteikumu, iesniegumu vai lūgumu izskata neatkarīgi no šā dokumenta nosaukuma, ja vien tā saturā izteikts ar konkrēto kriminālprocesu saistīts priekšlikums, kas ir būtisks kriminālprocesa mērķa sasniegšanai vai personas tiesību un likumīgo interešu nodrošināšanai."

142. Izteikt 334.pantu šādā redakcijā:

"334.pants. Pieteikumu, iesniegumu un lūgumu izskatīšanas termiņi

(1) Pieteikumu, iesniegumu vai lūgumu izskata un lēmumu par to pieņem tūlīt pēc tā saņemšanas, ja vien šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Ja lēmumu par pieteikumu, iesniegumu vai lūgumu nav iespējams pieņemt tūlīt, tas jāizdara triju darba dienu laikā pēc tā saņemšanas.

(3) Tiesai iesniegtos pieteikumus, iesniegumus vai lūgumus izskata un izlemj iztiesāšanā, ja vien tie nav jāizlemj iepriekš, lai lietu sagatavotu iztiesāšanai."

143. Izteikt 335.pantu šādā redakcijā:

"335.pants. Pieteikumu, iesniegumu un lūgumu izlemšana

(1) Pieteikums, iesniegums vai lūgums ir apmierināms, ja tas veicina kriminālprocesā nozīmīgu faktu noskaidrošanu, procesā iesaistīto personu un citu personu tiesību un likumīgo interešu nodrošināšanu.

(2) Ja pieteikumu, iesniegumu vai lūgumu apmierina, rakstveida lēmumu var nenoformēt, bet par to rakstveidā paziņo iesniedzējam un nodrošina tā izpildi.

(3) Par pieteikuma, iesnieguma vai lūguma pilnīgu vai daļēju noraidīšanu pieņem motivētu lēmumu, kuru triju darba dienu laikā paziņo iesniedzējam, nosūtot vai izsniedzot viņam tā kopiju.

(4) Lēmumu par pieteikuma, iesnieguma vai lūguma noraidīšanu var pārsūdzēt šajā likumā noteiktajā kārtībā."

144. 337.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Sūdzību adresē un iesniedz amatpersonai vai institūcijai, kura ir tiesīga to izlemt. Sūdzību var iesniegt arī amatpersonai, kuras rīcība vai lēmums tiek pārsūdzēts.";

aizstāt otrajā daļā vārdu "iesniedz" ar vārdiem "nodod izlemšanai";

papildināt otrās daļas 6.punktu pēc vārda "tiesas" ar vārdiem "vai tiesneša";

aizstāt trešajā daļā vārdus "izmeklēšanā ir galīgs" ar vārdiem "kriminālprocesā nav pārsūdzams";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Tiesas priekšsēdētājam, izskatot sūdzību, tā jāizlemj pēc būtības. Tiesas priekšsēdētāja pieņemtais lēmums nav pārsūdzams."

145. 339.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus "par kriminālprocesa izbeigšanu";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Sūdzības par tiesneša vai tiesas nolēmumiem var iesniegt 10 dienu laikā no nolēmuma pieejamības dienas, ja šajā likumā nav paredzēts cits termiņš."

146. Izteikt 343.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Sūdzības, kurām šajā likumā nav paredzēti citi izskatīšanas termiņi, izskata 10 dienu laikā pēc to saņemšanas."

147. Izslēgt 348.panta ceturtajā daļā vārdus "ir galīgs un".

148. Izslēgt 350.panta piektajā daļā vārdu "Tiesas".

149. 351.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "uzsākšanai" ar vārdiem "pirmās instances tiesā";

izteikt pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Pieteikumā jāpamato par mantisko zaudējumu pieprasītās kompensācijas apmērs, bet kompensācijas apmērs par morālo aizskārumu un fiziskajām ciešanām - tikai jānorāda.";

aizstāt trešajā daļā vārdu "izmeklēšanas" ar vārdu "procesa";

papildināt trešo daļu pēc vārda "apmēru" ar vārdiem "kā arī savu viedokli par to";

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Kompensācijas pieteikumu izskata neatkarīgi no cietušā klātbūtnes."

150. 353.pantā:

papildināt pirmās daļas 2.punktu ar vārdiem "izņemot gadījumus, kad tas ir šo personu amata pienākums;";

papildināt pirmo daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"21) personai, kurai noteikts medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis vai kura nodota radinieku vai citu personu gādībā;";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Kārtību, kādā cietušajiem kaitējums atlīdzināms no valsts līdzekļiem, un atlīdzināmā kaitējuma apmēru nosaka īpašs likums."

151. Izslēgt 354.pantu.

152. Papildināt 355.panta pirmo daļu pēc vārdiem "vai valdījumā tā" ar vārdiem "tieši vai netieši".

153. 356.panta otrajā daļā:

izslēgt 1.punktā vārdus "mantas īpašnieks vai likumīgais valdītājs nav zināms un";

aizstāt 2.punktā vārdu "izmeklēšanas" ar vārdu "kriminālprocesa".

154. 357.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu "tiesas" ar vārdiem "procesa virzītāja";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Manta, arī finanšu līdzekļi, kuru izcelsme ir noziedzīga nodarījuma atklāšanai izmantoti valsts līdzekļi, atdodami likumīgajam valdītājam vai piedzenami tā labā. Ja šāda manta ir atsavināta, iznīcināta vai noslēpta un to nav iespējams atdot, piedziņai var pakļaut citu mantu, arī finanšu līdzekļus, atdodamās mantas vērtībā."

155. 358.pantā:

izteikt trešās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) apsūdzētās personas laulātā mantu, ja vien vismaz gadu pirms noziedzīgā nodarījuma uzsākšanas nav noteikta laulāto mantas šķirtība;";

papildināt ceturtās daļas 1.punktu pēc vārda "realizējot" ar vārdiem "konfiscēto mantu vai".

156. 361.pantā:

papildināt pirmo daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

"Tāpat arestu var uzlikt mantai, lai nodrošinātu konfiscējamā noziedzīgā nodarījuma rīka vērtības piedziņu, ja šis rīks pieder citai personai.";

papildināt sesto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Publiskajam reģistram nosūta apstiprinātu lēmuma kopiju.";

papildināt septīto daļu pēc vārda "hipotekārā" ar vārdiem "vai cita ar likumu noteikta reģistrējama";

papildināt astoto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

 "Šajā daļā noteiktais aizliegums neattiecas uz noziedzīgi iegūtu mantu vai citu ar noziedzīgo nodarījumu saistītu mantu."

157. Papildināt 362.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Protokols nav jāraksta, ja lēmums par mantas arestu nodots izpildei kredītiestādei vai publiskajam reģistram un nav nepieciešams aprakstīt mantas individuālās pazīmes."

158. Papildināt likumu ar 364.1 pantu šādā redakcijā:

"364.1 pants. Atļauja arestētās mantas realizēšanai

"(1) Ja procesa virzītājs, uzliekot mantai arestu, konstatē, ka attiecībā uz to pašu mantu ir reģistrēta zvērināta tiesu izpildītāja atzīme par piedziņas vēršanu, procesa virzītājs informē zvērinātu tiesu izpildītāju par aresta uzlikšanu mantai.

(2) Ja zvērinātam tiesu izpildītājam Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā, veicot nolēmuma izpildi, ir nepieciešams vērst piedziņu uz arestēto mantu, viņš ar pieteikumu vēršas pie procesa virzītāja. Procesa virzītājs, izvērtējot kriminālprocesa apstākļus un tā prasījuma būtību, kura apmierināšanai reģistrēta atzīme par piedziņas vēršanu, pieņem lēmumu par atļauju vai aizliegumu tiesu izpildītājam vērst piedziņu uz šo mantu. Lēmumā par atļauju vērst piedziņu uz arestēto mantu norāda summu, kas saglabājama mantisko jautājumu nodrošināšanai kriminālprocesā. Procesa virzītāja pieņemtais lēmums nav pārsūdzams.

(3) Ja būtiski mainījušies kriminālprocesa apstākļi, kurus izvērtējot procesa virzītājs devis tiesu izpildītājam atļauju vērst piedziņu uz arestēto mantu, procesa virzītājs var pieņemt lēmumu par aizliegumu vērst piedziņu uz arestēto mantu, paziņojot šo lēmumu tiesu izpildītājam līdz mantas izsoles dienai vai līdz dienai, kad manta nodota tirdzniecības uzņēmumā pārdošanai pēc komisijas noteikumiem.

(4) Pēc arestētās mantas realizācijas Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā zvērināts tiesu izpildītājs par to paziņo procesa virzītājam, lūdzot atcelt arestu realizētajai mantai, un lēmumā norādīto summu ieskaita procesa virzītāja norādītajā kredītiestādes depozītā (glabāšanā). Procesa virzītājs lemj par aresta uzlikšanu šiem finanšu līdzekļiem. Šim lēmumam izmeklēšanas tiesneša apstiprinājums nav nepieciešams."

159. Izslēgt 365.panta otro daļu.

160. Papildināt 366.panta pirmo daļu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"51) arestēto mantu ar procesa virzītāja atļauju Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā tiesu izpildītājs pārdevis, lai veiktu nolēmuma izpildi;".

161. Papildināt 368.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Procesuālo izdevumu atlīdzināšanas pienākums gulstas arī uz nepilngadīga notiesātā vecākiem vai aizbildņiem."

162. 372.pantā:

papildināt pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:

"(61) Ja kriminālprocess uzsākts par noziedzīgu nodarījumu, kas var ietekmēt nodokļu apmēra noteikšanu, procesa virzītājs par to paziņo Valsts ieņēmumu dienestam.";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ziņas par uzsāktajiem kriminālprocesiem, konstatētajiem noziedzīgiem nodarījumiem, procesa virzītājiem, personām, kurām ir tiesības uz aizstāvību, un cietušajiem reģistrē informācijas sistēmā. Informācijas sitēmā iekļaujamo ziņu apjomu, ziņu iekļaušanas, izmantošanas un dzēšanas kārtību, ziņu glabāšanas termiņus, kā arī institūcijas, kurām ir piešķirama piekļuve informācijas sistēmā iekļautajām ziņām, nosaka Ministru kabinets."

163. 373.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "lēmumu rezolūcijas veidā un" ar vārdiem "lēmumu, ko var uzrakstīt arī rezolūcijas veidā, un";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Izmeklētājs ar prokurora piekrišanu vai prokurors var atteikt kriminālprocesa uzsākšanu, ja izdarīts noziedzīgs nodarījums, kuram ir noziedzīga nodarījuma pazīmes, bet ar kuru nav radīts tāds kaitējums, lai piespriestu kriminālsodu.";

papildināt trešo daļu pēc vārdiem "tās nosūta" ar vārdu "resoriskās";

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ar resorisko pārbaudi šā likuma izpratnē saprot valsts iestādes un tās amatpersonu veiktu pārbaudi attiecībā uz iespējamu likuma pārkāpumu, izmantojot šīs iestādes darbību regulējošajā likumā noteiktās pilnvaras, kas nav kriminālprocesuālās pilnvaras.";

izteikt septītās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Prokurora vai tiesas nolēmums, ar kuru noraidīta vai apmierināta sūdzība, nav pārsūdzams."

164. 374.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts noslēpumu saturošus objektus apkopo atsevišķā sējumā.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

165. Papildināt 375.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Personas, kuras iesaistītas kriminālprocesā un kurām ir tiesības iepazīties ar krimināllietas materiāliem, rakstveidā brīdina par pienākumu glabāt valsts noslēpumu un par atbildību, kas paredzēta par valsts noslēpuma izpaušanu. Valsts noslēpumu saturošu dokumentu kopiju izgatavošana nav pieļaujama."

166. 376.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Kriminālprocesa gaitā reģistrā ieraksta ziņas par:

1) kriminālprocesa uzsākšanu, nodarījuma juridisko kvalifikāciju un turpmāko virzību;

2) personas atzīšanu par aizdomās turēto un nodarījuma juridisko kvalifikāciju;

3) personas saukšanu pie kriminālatbildības un nodarījuma juridisko kvalifikāciju;

4) drošības līdzekli;

5) mantas arestu;

6) amatpersonām, kuras veic konkrētu kriminālprocesu;

7) personas tiesību ierobežošanas termiņu pirmstiesas kriminālprocesā.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "nekavējoties" ar vārdiem "triju darba dienu laikā".

167. 378.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja kriminālprocesa pareizai izlemšanai būtisks pierādījums ir tiesas nolēmums kādā citā nepabeigtā procesā, procesa virzītājs kriminālprocesu var apturēt līdz laikam, kad spēkā stājas nolēmums tajā procesā.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Lēmumu par kriminālprocesa apturēšanu vai par tā atjaunošanu var uzrakstīt arī rezolūcijas veidā. Par pieņemto lēmumu izdarāma atzīme kriminālprocesa reģistrā.";

aizstāt piektajā daļā vārdu "izsludina" ar vārdiem "pieņem lēmumu par";

papildināt piekto daļu ar vārdiem "un nodod izpildei operatīvās darbības subjektam tā kompetences ietvaros";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Kriminālprocesa apturēšanas gadījumā drīkst veikt procesuālās darbības nolūkā noskaidrot meklēšanā izsludinātās personas atrašanās vietu."

168. 379.panta pirmajā daļā:

aizstāt vārdus "Procesa virzītājs" ar vārdiem "Izmeklētājs ar uzraugošā prokurora piekrišanu, prokurors vai tiesa";

papildināt daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) kriminālprocesu nav iespējams pabeigt saprātīgā termiņā."

169. Aizstāt 380.pantā skaitļus un vārdus "4. un 5.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "4., 5. un 9.punktā" un skaitļus un vārdu "415., 421.pantā" - ar skaitļiem un vārdiem "415.pantā, 415.1 panta pirmajā daļā, 421.pantā".

170. Papildināt likumu ar 382.1 pantu šādā redakcijā:

"382.1 pants. Informācijas izplatīšana ar Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas palīdzību

(1) Ja kriminālprocesā nepieciešams noskaidrot personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietu un sakarā ar to nav uzdots veikt operatīvās darbības pasākumus, procesa virzītājs var lemt par ziņu iekļaušanu Integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas noskaidrošanai.

(2) Ja kriminālprocesā zudusi nepieciešamība vai zudis pamats noskaidrot personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietu, procesa virzītājs lemj par ziņu dzēšanu no Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas, bet, ja sakarā ar to ir uzdots veikt operatīvās darbības pasākumus, - informē operatīvās darbības subjektu.

(3) Integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamo ziņu apjomu, ziņu iekļaušanas pamatu un mērķi, ziņu iekļaušanas, izmantošanas un dzēšanas kārtību, institūcijas, kurām piešķirama piekļuve šajā sistēmā iekļautajām ziņām, kā arī rīcību, konstatējot personu, mantu vai dokumentu, par kuru ziņas iekļautas Integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā, nosaka Ministru kabinets."

171. Aizstāt 387.panta septītajā daļā vārdus "kontrabandas lietas" ar vārdiem "noziedzīgus nodarījumus muitas lietu jomā".

172. Papildināt 388.pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Izmeklēšanas iestādes vadītājs vai viņa vietnieks savas kompetences ietvaros ir tiesīgs jebkuru kriminālprocesu izņemt no vienas struktūrvienības un ar rezolūcijas veidā uzrakstītu rīkojumu nodot citai iestādes struktūrvienībai."

173. 389.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"389.pants. Personas tiesību ierobežošanas termiņi pirmstiesas kriminālprocesā";

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(1) No brīža, kad pirmstiesas kriminālprocesā tiek iesaistīta persona, kurai ir tiesības uz aizstāvību, vai persona, kuras tiesības rīkoties ar mantu ir ierobežotas ar procesuālajām darbībām, pirmstiesas kriminālprocess pret šo personu jāpabeidz vai jāatceļ visi drošības līdzekļi un tiesību ierobežojumi attiecībā uz mantu šādā termiņā:";

aizstāt pirmās daļas 4.punktā vārdu "astoņpadsmit" ar vārdiem "divdesmit divu";

izslēgt otrajā daļā vārdus "pirmstiesas procesa";

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Lēmuma kopiju nosūta šā panta pirmajā daļā minētajai personai.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ja vienā kriminālprocesā persona tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta par noziedzīgu nodarījumu, kas ir piesaistībā ar tai pašā kriminālprocesā izmeklējamu citas personas izdarītu smagāku noziegumu, izmeklēšanas tiesnesis var pagarināt šai personai tiesību ierobežošanas termiņus atbilstoši piesaistībā esošajam noziegumam.";

izslēgt trešajā daļā vārdus "pirmstiesas kriminālprocesa".

174. 390.pantā:

izteikt trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Lēmumu var uzrakstīt arī rezolūcijas veidā, un tas nav pārsūdzams.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Apvienojot kriminālprocesus, personas tiesību ierobežošanas termiņš tiek aprēķināts no pirmā personas tiesību ierobežošanas termiņa tecējuma sākuma, ņemot vērā smagāko noziedzīgo nodarījumu apvienotajos kriminālprocesos."

175. 391.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu "Prokurors" ar vārdiem "Procesa virzītājs";

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) aizdomās turētā vai apsūdzētā iespējami izdarītu citu noziedzīgu nodarījumu, par kuru kļuvis zināms pirmstiesas procesa laikā;";

papildināt otro daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) personu, kura būtiski palīdzējusi atklāt smagu vai sevišķi smagu noziegumu.";

izslēgt ceturtās daļas pēdējo teikumu;

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Šā panta pirmajā daļā un otrās daļas 3.punktā paredzētajos gadījumos personas tiesību ierobežošanas termiņu izdalītajā kriminālprocesā sāk skaitīt no brīža, kad procesa virzītājs saistībā ar šo noziedzīgo nodarījumu procesuālā darbībā iesaistījis personu, kurai ir tiesības uz aizstāvību, vai ar procesuālu darbību ierobežojis personas tiesības rīkoties ar mantu. Pārējos gadījumos termiņu no jauna neskaita.";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Lēmums par kriminālprocesa sadalīšanu nav pārsūdzams. Par pieņemto lēmumu procesa virzītājs paziņo personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību."

176. Papildināt 392.panta pirmo daļu ar vārdiem "vai ja par noziedzīgu nodarījumu iespējams tikai privātās apsūdzības kriminālprocess".

177. Papildināt likumu ar 392.1 pantu šādā redakcijā:

"392.1 pants. Lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu

(1) Ja pirmstiesas procesā tiek konstatēti apstākļi, kas nepieļauj kriminālprocesu vai var būt par pamatu personas atbrīvošanai no kriminālatbildības, vai ja nav pierādīta apsūdzība un nav iespējams savākt papildu pierādījumus, procesa virzītājs pieņem lēmumu par kriminālprocesa vai tā daļas izbeigšanu.

(2) Lēmuma aprakstošajā daļā norāda:

1) kriminālprocesa uzsākšanas pamatu;

2) ziņas par aizdomās turētā vai apsūdzētā personību;

3) kad un par kādu noziedzīgu nodarījumu celta un izsniegta apsūdzība vai persona tiek turēta aizdomās;

4) piemēroto drošības līdzekli;

5) vai pirms šā lēmuma pieņemšanas pret kādu no apsūdzētajiem vai aizdomās turētajiem kriminālprocess bija izbeigts kādā tā daļā.

(3) Lēmuma motīvu daļā norāda kriminālprocesa vai tā daļas izbeigšanas iemeslu un pamatu.

(4) Lēmuma rezolutīvajā daļā norāda:

1) pieņemto lēmumu par kriminālprocesa vai tā daļas izbeigšanu;

2) drošības līdzekļa atcelšanu;

3) aresta atcelšanu mantai;

4) rīcību ar izņemtajiem priekšmetiem un vērtībām;

5) lēmuma pārsūdzēšanas kārtību.

(5) Par pieņemto lēmumu nekavējoties paziņo personai vai iestādei, pēc kuras iesnieguma tika uzsākts kriminālprocess. Lēmuma kopiju par kriminālprocesa izbeigšanu nekavējoties nosūta uzraugošajam prokuroram, bet cietušajam un personai, kurai bija tiesības uz aizstāvību, nosūta vai izsniedz lēmuma kopiju par kriminālprocesa izbeigšanu, izskaidrojot tiesības 10 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas iepazīties ar krimināllietas materiāliem. Ja kriminālprocess tiek izbeigts kādā tā daļā, tad cietušajam ir tiesības iepazīties ar tiem krimināllietas materiāliem, kas tieši attiecas uz viņu, bet persona, kurai bija tiesības uz aizstāvību, ar krimināllietas materiāliem var iepazīties pēc visa pirmstiesas kriminālprocesa pabeigšanas.

(6) Ja kriminālprocess tiek izbeigts, bet krimināllietas materiālos ir ziņas par faktiem, sakarā ar kuriem personai būtu jāpiemēro disciplinārās ietekmēšanas līdzekļi vai administratīvais sods, procesa virzītājs nosūta nepieciešamos materiālus kompetentajai institūcijai vai amatpersonai.

(7) Ja kriminālprocess tiek izbeigts, bet krimināllietas materiālos ir ziņas, ka nodarījumu izdarījis nepilngadīgais, kurš nav sasniedzis 14 gadu vecumu, procesa virzītājs lemj par materiālu nosūtīšanu tiesai audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanai."

178. Izteikt 395.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja kriminālprocesā jāveic liela apjoma darbs vai tas ir īpaši sarežģīts, amatā augstāks prokurors, izmeklēšanas iestādes vadītājs vai izmeklēšanas iestādes kompetenta amatpersona pieņem lēmumu par noziedzīga nodarījuma izmeklēšanu grupā, norādot konkrētas personas, kas piedalīsies izmeklēšanā un kriminālvajāšanā, un ieceļot par izmeklēšanas grupas vadītāju šā kriminālprocesa virzītāju. Šis lēmums nav pārsūdzams."

179. Izteikt 396.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pirmstiesas kriminālprocesā iegūtās ziņas līdz tā pabeigšanai izpaužamas tikai ar izmeklētāja vai prokurora atļauju un viņa noteiktajā apjomā. Izmeklētājs vai prokurors rakstveidā brīdina personu par kriminālatbildību par šādu ziņu izpaušanu."

180. Papildināt likumu ar 398.1 pantu šādā redakcijā:

"398.1 pants. Lēmums par atzīšanu par aizdomās turēto

(1) Lēmumā par personas atzīšanu par aizdomās turēto procesa virzītājs norāda:

1) izmeklējamā noziedzīgā nodarījuma faktiskos apstākļus, kas nosaka juridisko kvalifikāciju;

2) noziedzīga nodarījuma juridisko kvalifikāciju;

3) pamatojumu pieņēmumam, ka izmeklējamo noziedzīgo nodarījumu, visticamāk, izdarījusi konkrētā persona;

4) aizdomās turētās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, paziņoto dzīvesvietu un darbavietu.

(2) Lēmums par personas atzīšanu par aizdomās turēto nav pārsūdzams.

(3) Ja izmeklēšanas laikā iegūti papildu pierādījumi, pamatojoties uz kuriem ir nepieciešams grozīt pieņemto lēmumu, procesa virzītājs pieņem jaunu lēmumu par sākotnēji pieņemtā lēmuma grozīšanu."

181. Papildināt 400.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Tādā pašā kārtībā var apturēt kriminālprocesu par smaga nozieguma izdarīšanu, ja vien tas nav saistīts ar vardarbību un ja šo noziegumu izdarījušo personu nav izdevies noskaidrot četru mēnešu laikā."

182. 401.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) ar rakstveida lēmumu ierosinot kriminālvajāšanas uzsākšanu un nododot krimināllietas materiālus prokuroram;"

papildināt pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) ar rakstveida lēmumu ierosinot turpināt procesu medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanai un nododot krimināllietas materiālus prokuroram.";

aizstāt otrajā daļā vārdu "Ierosinājumā" ar vārdu "Lēmumā";

izslēgt trešo daļu.

183. 403.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdu "ierosinājumu" ar vārdu "lēmumu";

izteikt trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) atceļ izmeklētāja lēmumu un atdod krimināllietu atpakaļ izmeklēšanas iestādei izmeklēšanas turpināšanai, norādot uz nepieciešamību veikt konkrētas procesuālās darbības;".

184. 404.pantā:

aizstāt vārdus "Procesa virzītājs" ar vārdu "Prokurors";

izteikt otro teikumu šādā redakcijā:

"Ierosinājumam pievieno uzziņu par pierādījumiem, kas pamato tās personas vainu, kuras imunitāti lūdz atcelt."

185. Aizstāt 409.panta otrajā daļā vārdus "Valsts policijai" ar vārdiem "operatīvās darbības subjektam atbilstoši tā kompetencei".

186. 410.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktais nav piemērojams personai, kura tiek sauk­ta pie kriminālatbildības par Krimināllikuma 116., 117., 118., 125., 159., 160., 176., 190.1, 251., 252. un 253.1 pantā paredzēto sevišķi smago noziegumu izdarīšanu vai kura pati izveidojusi vai vadījusi organizētu grupu vai bandu.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Lēmumā par kriminālprocesa izbeigšanu norāda rīcību ar noziedzīgi iegūto mantu un izlemj jautājumu par kaitējuma kompensāciju cietušajam."

187. 412.pantā:

izteikt trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) izsniedz tiesai nododamās krimināllietas materiālu kopijas, kas attiecas uz viņam izvirzīto apsūdzību un viņa personību, ja tās jau nav izsniegtas agrāk, vai ar prokurora piekrišanu iepazīstina ar šiem materiāliem;";

papildināt piekto daļu ar vārdiem "vai ar prokurora piekrišanu iepazīstina ar šiem krimināllietas materiāliem";

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Ja apsūdzētais iepazīstas ar tiesai nododamās krimināllietas materiāliem vai atsakās no tiesībām iepazīties ar krimināllietas materiāliem vai saņemt tiesai nododamās krimināllietas materiālu kopijas, prokurors par to raksta protokolu.";

papildināt desmito daļu pēc vārdiem "materiāliem un" ar vārdiem "šā panta trešās daļas 4.punktā minētās";

papildināt pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Pēc apsūdzētā, aizstāvja, cietušā vai pārstāvja pieteikuma prokurors nodrošina viņam iespēju iepazīties ar arhīva lietas materiāliem un saņemt nepieciešamo materiālu kopijas, par to izdarot atzīmi arhīva lietā un informējot tiesu."

188. 413.pantā:

izslēgt pirmās daļas 4.punktu;

izteikt pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6) tiesā izmantojamo pierādījumu uzskaitījumu;";

papildināt ceturtās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem "lēmuma kopiju" ar vārdiem "lietisko pierādījumu un dokumentu saraksta, kā arī uz tiesas sēdi izsaucamo personu saraksta kopiju";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Pieteiktos lūgumus un sūdzības, ko prokurors saņēmis pēc pirmstiesas kriminālprocesa pabeigšanas, nosūta tiesai."

189. Izslēgt 414.pantu.

190. Aizstāt 415.panta piektajā daļā vārdus "no trim līdz astoņpadsmit mēnešiem" ar vārdiem "atbilstoši Krimināllikumā noteiktajam".

191. Papildināt likumu ar 415.1 pantu šādā redakcijā:

"415.1 pants. Kriminālprocesa izbeigšana, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības par smagu noziegumu

(1) Ja ir šā likuma 415.pantā minētie nosacījumi, virsprokurors ar amatā augstāka prokurora piekrišanu var izbeigt kriminālprocesu, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības personu, kuru apsūdz smaga nozieguma izdarīšanā un kura būtiski palīdzējusi atklāt smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kas ir smagāks vai bīstamāks par šīs personas pašas izdarīto noziedzīgo nodarījumu.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktais nav piemērojams personai, kura tiek sauk­ta pie kriminālatbildības par Krimināllikuma 125., 159., 160., 176., 190.1, 251., 252. un 253.1 pantā paredzēto smago noziegumu izdarīšanu vai kura pati bijusi nozieguma organizētāja."

192. 417.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "kriminālprocesa izbeigšanai" ar vārdiem "kriminālprocesa izbeigšanai, un informē par tās tiesībām iepazīties ar krimināllietas materiāliem";

papildināt otro daļu ar vārdiem "nākamajam amatā augstākam prokuroram";

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Amatā augstāka prokurora lēmums nav pārsūdzams.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pēc lēmuma stāšanās spēkā tā kopiju prokurors triju darba dienu laikā nosūta iestādei, kura veic šā lēmuma izpildi."

193. 420.panta piektajā daļā:

papildināt daļu pēc vārda "kaitējumu" ar vārdiem "kā arī atlīdzinājis valsts izmaksāto kompensāciju";

aizstāt vārdu "izbeigšanai" ar vārdu "pabeigšanai".

194. Izslēgt 421.panta pirmajā daļā vārdus "un tā izpildes termiņu".

195. 422.panta pirmajā daļā:

izteikt pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Personai, pret kuru pabeidz kriminālprocesu ar prokurora priekšrakstu par sodu, izsniedz šā priekšraksta kopiju un informē par tiesībām iepazīties ar krimināllietas materiāliem, izskaidro kriminālprocesa pabeigšanas sekas.";

papildināt daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Piekrišanu nevar atsaukt."

196. Izslēgt 423.panta pirmo daļu.

197. Aizstāt 424.panta 3.punktā vārdu "trijās" ar vārdu "piecās".

198. Papildināt 427.pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Pēc lietas nosūtīšanas tiesai visi lūgumi un sūdzības sūtāmas tieši tiesai."

199. 432.pantā:

izslēgt trešo daļu;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pēc lietas nosūtīšanas tiesai visi lūgumi un sūdzības sūtāmas tieši tiesai."

200. 442.panta otrajā daļā:

izslēgt skaitļus un vārdus "153.panta otrajā un trešajā daļā", "176.panta ceturtajā daļā, 177.panta trešajā daļā, 179.panta trešajā daļā, 183.panta otrajā daļā", "190.panta ceturtajā daļā, 190.1 panta otrajā un trešajā daļā", "251.panta trešajā daļā, 252.panta trešajā daļā", "257.panta otrajā daļā, 258.panta otrajā daļā", "320.panta trešajā daļā, 321.panta otrajā daļā, 322.panta otrajā daļā, 323.panta otrajā daļā";

papildināt daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Rīgas apgabaltiesai kā pirmās instances tiesai ir piekritīgas krimināllietas, kuru materiālos ir iekļauti valsts noslēpumu saturoši objekti."

201. 445.pantā:

papildināt pirmās daļas 2.punktu ar vārdiem "vai vairāku personu dalību vai līdzdalību viena vai vairāku noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā";

papildināt trešo daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja šā panta pirmās daļas 2.punktā minētās lietas atrodas dažādos tiesu apgabalos, jautājumu izlemj tās apgabaltiesas priekšsēdētājs, kuras darbības teritorijā atrodas tiesa, kura ierosina lietas nodošanu citai tiesai."

202. 447.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdu "izskatīšana" ar vārdu "iztiesāšana";

aizstāt pirmajā daļā vārdu "izskata" ar vārdu "iztiesā";

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Krimināllietas bez pierādījumu pārbaudes tiesnesis iztiesā vienpersoniski.";

aizstāt otrajā daļā vārdu "izskata" ar vārdu "iztiesā";

aizstāt trešajā daļā vārdu "izskatīšanu" ar vārdu "iztiesāšanu";

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "izskata" ar vārdu "iztiesā".

203. 448.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "izskatot" ar vārdu "iztiesājot";

aizstāt otrajā daļā vārdu "izskatīšanu" ar vārdu "iztiesāšanu".

204. 451.pantā:

aizstāt vārdus "nepieciešamo lietas materiālu kopijas" ar vārdiem "to lietas materiālu kopijas, kuri aizskar šīs personas intereses un tiesības";

papildināt pantu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja, pabeidzot pirmstiesas kriminālprocesu, persona ir atteikusies iepazīties ar lietas materiāliem vai saņemt šo materiālu kopijas, tas var būt par pamatu lūguma noraidīšanai.";

papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Pēc lietas izskatīšanas pabeigšanas pirmās vai apelācijas instances tiesā procesā iesaistītajām personām, kuru intereses aizskar konkrētais kriminālprocess, ir tiesības iepazīties ar tiem lietas materiāliem, kuri nākuši klāt lietā tās izskatīšanas laikā attiecīgajā tiesu instancē, vai arī saņemt šo materiālu kopijas.

(3) Pārstāvim vai aizstāvim, kurš agrāk nav piedalījies attiecīgajā kriminālprocesā, ir tiesības iepazīties ar krimināllietas materiāliem, kas attiecas uz viņa pārstāvamo vai aizstāvamo, vai arī lūgt izgatavot šo materiālu kopijas.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

205. Aizstāt 453.panta pirmajā daļā vārdu "izskatīšanas" ar vārdu "iztiesāšanas".

206. Aizstāt 454.panta pirmajā daļā vārdu "izskatīšanā" ar vārdu "iztiesāšanā".

207. Papildināt 455.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Tiesa var atzīt par pierādītiem no apsūdzības atšķirīgus noziedzīgā nodarījuma faktiskos apstākļus, ja ar to nepasliktinās apsūdzētā stāvoklis un netiek pārkāptas viņa tiesības uz aizstāvību."

208. 460.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "krimināllietas" ar vārdu "kriminālprocesa";

aizstāt otrajā daļā vārdu "tās" ar vārdu "kriminālprocesa".

209. 462.pantā:

izslēgt trešās daļas otro teikumu;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Prokurors mēneša laikā iesniedz tiesai jaunu apsūdzību, ko tiesa nosūta apsūdzētajam, viņa aizstāvim, cietušajam, viņa pārstāvim un paziņo krimināllietas iztiesāšanas laiku.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Apsūdzības grozīšanas gadījumā tiesas sastāvs un piekritība nemainās."

210. 465.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Krimināllietu tiesa var iztiesāt apsūdzētā prombūtnē, ja apsūdzētais atrodas ārvalstī un viņa atrašanās vieta nav zināma vai ierašanos tiesā nav iespējams nodrošināt.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "apelācijas kārtībā" ar vārdiem "augstākas instances tiesai apelācijas vai kasācijas kārtībā".

211. Izslēgt 467.panta pirmajā daļā vārdus "un viņu nav iespējams aizstāt".

212. Aizstāt 468.panta pirmajā daļā vārdus "aizstāvi var aizstāt" ar vārdiem "viņu aizstāj".

213. Aizstāt 472.panta otrajā daļā vārdus "tuviem radiniekiem" ar vārdu "tuviniekiem".

214. 474.pantā:

papildināt otro daļu ar vārdiem "un iestādei, kura izpilda sodu, ja šis labojums attiecas uz soda izpildi";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Procesā iesaistītās personas par nolēmumā tiesas izdarītu kļūdas labojumu var iesniegt sūdzību vai protestu augstāka līmeņa tiesai 10 dienu laikā. Šo sūdzību vai protestu izskata augstāka līmeņa tiesas tiesnesis rakstveida procesā bez procesā iesaistīto personu piedalīšanās."

215. 475.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu "lēmumu" ar vārdiem "lēmumu, un tas nav pārsūdzams";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Tiesas izmeklēšanas laikā pirmās instances tiesā vienā kriminālprocesā var apvienot krimināllietas par vairāku personu dalību vai līdzdalību viena vai vairāku noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, ja tas kļuvis zināms iztiesāšanā pirmās instances tiesā."

216. Papildināt 476.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Lēmums nav pārsūdzams."

217. Aizstāt 478.panta otrajā daļā vārdus "prejudiciālā nolēmuma saņemšanai" ar vārdiem "prejudiciālā nolēmuma spēkā stāšanās dienai".

218. Izslēgt 479.panta ceturtajā daļā vārdus "kriminālprocesu izbeidz un".

219. Izteikt 480.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Lēmumu par apsūdzētā meklēšanu nodod izpildei operatīvās darbības subjektam atbilstoši tā kompetencei."

220. 481.panta pirmajā daļā:

aizstāt 1.punktā skaitli un vārdu "377.pantā" ar skaitļiem un vārdiem "377.panta 3.-10.punktā";

izslēgt 3.punktu.

221. Aizstāt 482.panta pirmajā daļā vārdu "izskatīšanas" ar vārdu "iztiesāšanas".

222. 484.pantā:

aizstāt otrās daļas ievaddaļā vārdu "izskatīšanu" ar vārdu "iztiesāšanu";

papildināt trešo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) tiesas noteikto pilna nolēmuma pieejamības dienu.";

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Tiesas sēdes protokolu noformē triju darba dienu laikā pēc tiesas sprieduma pasludināšanas dienas. Ja tiek pasludināts pārtraukums, kas ir ilgāks par 14 dienām, tiesas sēdes protokolu noformē triju darba dienu laikā pēc tiesas sēdes dienas. Pēc šā termiņa prokurors, personas, kas īsteno aizstāvību, un cietušais var iepazīties ar protokolu vai arī lūgt nosūtīt protokola kopiju un triju darba dienu laikā iesniegt piezīmes par to.";

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Ja tiesas sēdes priekšsēdētājs nepiekrīt iesniegtajām piezīmēm pilnībā vai kādā to daļā, šīs piezīmes izskata tiesas sastāvs un pieņem lēmumu. Lēmums nav pārsūdzams."

223. 486.pantā:

izslēgt pirmās daļas 4.punktā vārdus "un tiesības uz aizstāvību";

papildināt otro daļu pēc vārda "krimināllietu" ar vārdiem "ar pavadrakstu";

aizstāt trešajā daļā vārdus "nosūta krimināllietu" ar vārdiem "var nosūtīt krimināllietu ar pavadrakstu".

224. Papildināt 488.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Saņēmusi krimināllietu, kas tiesai nodota saīsinātā procesa kārtībā, tās iztiesāšanu tiesa uzsāk ne agrāk kā pēc 10 un ne vēlāk kā pēc 30 dienām."

225. Aizstāt 489.panta otrajā daļā vārdu "izskatīšana" ar vārdu "iztiesāšana".

226. Papildināt 491.pantu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"61) par arhīva lietas materiālu vai pirmdokumentu pievienošanu lietai pēc pieteiktā lūguma;".

227. 499.pantā:

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja apsūdzētais nepiekrīt tikai kaitējuma kompensācijas apmēram un ja šis apmērs neietekmē noziedzīgā nodarījuma juridisko kvalifikāciju, tiesa var veikt pierādījumu pārbaudi tikai jautājumā par kompensācijas apmēru.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "sodu" ar vārdiem "sodu, kompensāciju".

228. Papildināt 501.pantu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) liecību ir sniegusi persona, kurai bija tiesības neliecināt."

229. 503.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "tiesas" ar vārdu "sēdes";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja apsūdzētais izmanto savas tiesības neliecināt, bet iepriekš ir liecinājis kā persona, kurai ir tiesības uz aizstāvību, krimināllietā esošās liecības var pārbaudīt, tās nolasot."

230. 504.pantā:

papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja procesa dalībniekiem nepieciešams laiks, lai sagatavotos tiesas debatēm, tiesa pieņem lēmumu par šā laika ilgumu un ieraksta to tiesas sēžu protokolā.

(3) Pēc tiesas izmeklēšanas pabeigšanas tiesa drīkst pieņemt lēmumu par apsūdzētā piespiedu atvešanu, kā arī pieprasīt Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra atzinumu par to, vai apsūdzētais var piedalīties tiesas sēdē sava veselības stāvokļa dēļ. Ja nepieciešams, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs var pieaicināt speciālistu.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

231. Izslēgt 505.panta pirmajā daļā pēc vārda "cietušais" vārdu "vai".

232. Izteikt 506.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Cietušais tiesas debatēs var izteikties par kaitējuma atlīdzību un apsūdzētajam piemērojamo sodu."

233. Izteikt 510.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Pēc apsūdzētā pēdējā vārda tiesa aiziet apspriežu istabā taisīt spriedumu, un par to tiesas sēdes priekšsēdētājs paziņo tiesas sēdē klātesošajiem, nosakot sprieduma pasludināšanas laiku tuvākajās 14 dienās un vietu.

(2) Ja attaisnojošu iemeslu dēļ pilns tiesas nolēmums nav sastādīts noteiktajā laikā, tiesnesis paziņo prokuroram, apsūdzētajam, cietušajam, aizstāvim un pārstāvim, kad būs pieejams pilns tiesas nolēmums."

234. 514.panta pirmajā daļā:

aizstāt 10.punktā vārdus "apmierināma prasība" ar vārdiem "apmierināms pieteikums";

aizstāt 13.punktā vārdu "tiesas" ar vārdu "procesuālie".

235. Aizstāt 526.panta pirmās daļas 5.punktā vārdus "tiesa nav konstatējusi tai nodotās apsūdzētās personas vainu" ar vārdiem "nav pierādīta apsūdzētā piedalīšanās noziedzīgā nodarījumā".

236. 528.panta pirmajā daļā:

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9) kaitējuma kompensāciju, tai skaitā valsts izmaksātās kompensācijas apmēru;";

izslēgt 13.punktu.

237. 529.pantā:

papildināt pantu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"31) pārsūdzības termiņa pagarināšanu vēl par 10 dienām kriminālprocesa īpašas sarežģītības un apjoma dēļ;";

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) pilnā sprieduma pieejamības dienu."

238. 530.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "aprakstošās daļas";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja attaisnojošu iemeslu dēļ pilns tiesas nolēmums nav sastādīts noteiktajā laikā, tiesnesis paziņo prokuroram, apsūdzētajam, cietušajam, aizstāvim un pārstāvim, kad būs pieejams pilns tiesas nolēmums."

239. Izslēgt 531.panta otro daļu.

240. Izslēgt 535.pantu.

241. 536.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "Krimināllikumā" ar vārdu "likumā";

papildināt trešo daļu pēc vārda "notariāli" ar vārdiem "vai Valsts probācijas dienesta apmācīta starpnieka".

242. 537.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "pārtrauc" ar vārdiem "var pārtraukt";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja cietušais un apsūdzētais par izlīgumu šā likuma 377.panta 9.punktā paredzētajā gadījumā paziņo tiesas debašu laikā vai pēc debatēm, tiesa pārtrauc debates, noskaidro, vai izlīgums noticis labprātīgi, izskaidro tā sekas un pieņem lēmumu.";

izslēgt trešo daļu.

243. 539.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdu "izskatīšanai" ar vārdu "iztiesāšanai";

papildināt pirmās daļas otro teikumu pēc vārda "tiesnesis" ar vārdiem "pieņem lēmumu un";

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Prokurors 10 dienu laikā var iesniegt protestu par lēmumu augstāka līmeņa tiesai, kuras tiesnesis šo protestu izskata rakstveida procesā."

244. Aizstāt 540.pantā vārdu "izskata" ar vārdu "iztiesā".

245. Papildināt 542.panta pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) lēmumu par lietas nosūtīšanu prokuroram procesa pabeigšanai vispārējā kārtībā, ja apsūdzētais atsakās no vienošanās un nepiekrīt lietas iztiesāšanas turpināšanai vispārējā kārtībā."

246. 543.pantā:

izteikt trešās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) kaitējuma kompensāciju, tai skaitā valsts izmaksātās kompensācijas apmēru;";

izslēgt trešās daļas 12.punktu;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Tiesa, taisot spriedumu, var precizēt vienošanās protokolā paredzēto soda mēru, ja ir pieļauta kļūda, nosakot galīgo sodu, vai ja tas saistīts ar laika tecējumu no vienošanās noslēgšanas dienas līdz iztiesāšanas dienai. Precizējums nedrīkst pasliktināt apsūdzētā stāvokli."

247. Izslēgt 544.panta otrās daļas 1.punktu.

248. Papildināt 546.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja tiesas sēdes pārtraukumā noslēgtā vienošanās neatbilst Krimināllikuma normām, tiesa to neapstiprina un lietu izskata vispārējā kārtībā."

249. Aizstāt 547.panta ievaddaļā vārdu "Izskatot" ar vārdu "Iztiesājot".

250. Aizstāt 52.nodaļas nosaukumā vārdu "izskatīšanai" ar vārdu "iztiesāšanai".

251. 550.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Apelācijas sūdzību vai protestu iesniedz ne vēlāk kā 10 dienu laikā vai, ja tiesa pagarinājusi pārsūdzības termiņu, ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc dienas, kad kļuvis pieejams pilns tiesas nolēmums.";

izslēgt otrās daļas otrajā teikumā vārdu "tiesa" un papildināt daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Lūdzot atjaunot nokavēto termiņu, jāievēro šā likuma 317.panta pirmās daļas prasības un jāpievieno pati sūdzība.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "ir galīgs" ar vārdiem "nav pārsūdzams".

252. 551.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdu "jānorīko" ar vārdu "jāuzaicina";

aizstāt piektās daļas otrajā teikumā vārdu "izskatīšanas" ar vārdu "iztiesāšanas".

253. 553.pantā:

papildināt panta nosaukumu ar vārdiem "vai izskatīšanas";

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa un vārda "551.panta" ar vārdiem "pirmās, otrās un trešās daļas";

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Lēmums nav pārsūdzams.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "bez izskatīšanas" ar vārdiem "bez izskatīšanas, par to paziņojot iesniedzējam";

papildināt pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Lēmumu par apelācijas protesta vai sūdzības atstāšanu bez izskatīšanas tiesnesis pieņem arī tad, ja tajā nav ievēroti šā likuma 499.panta ceturtās daļas nosacījumi gadījumos, kad lieta tiek skatīta bez pierādījumu pārbaudes.

(4) Tiesneša lēmumu, kurš pieņemts šā panta otrajā un trešajā daļā paredzētajos gadījumos, var pārsūdzēt 10 dienu laikā apelācijas instances tiesā, kuras lēmums nav pārsūdzams."

254. Aizstāt 554.panta trešajā daļā vārdus "sakarā ar radītā kaitējuma kompensācijas izlemšanu lietā" ar vārdiem "par lietā izlemto kaitējuma kompensāciju vai par procesuālajiem izdevumiem".

255. Izslēgt 555.panta otrajā daļā vārdus "iepazīties tiesas telpās ar lietu, izdarīt izrakstus, izgatavot lietas materiālu kopijas".

256. 556.pantā:

izslēgt otrās daļas 3.punktā vārdus "un sava bijušā likumiskā pārstāvja";

izteikt sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(6) Saņemto apelācijas sūdzības atsaukumu pirmās instances tiesa kopā ar krimināllietu nosūta apelācijas instances tiesai. Ja ir saņemts apelācijas protesta atsaukums, pirmās instances tiesa var pieņemt lēmumu par tiesvedības izbeigšanu.

(7) Apelācijas instances tiesa vai tiesnesis, saņēmis apelācijas sūdzības vai protesta atsaukumu, lemj par tiesvedības izbeigšanu. Ja tiesvedība tiek izbeigta, par to paziņo sūdzības vai protesta iesniedzējam, kā arī personām, kuru intereses vai tiesības atsauktā sūdzība vai protests aizskar. Ja sūdzība vai protests tiek atsaukts rakstveidā, lēmumu var pieņemt rezolūcijas veidā.";

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Lēmums par tiesvedības izbeigšanu nav pārsūdzams."

257. 558.pantā:

aizstāt panta nosaukumā un pirmajā daļā vārdu "izskatīšanai" ar vārdu "iztiesāšanai";

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Lēmums nav pārsūdzams.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja lieta saņemta ar sūdzību vai protestu par šā likuma 550.panta trešajā daļā, 553.panta otrajā vai trešajā daļā paredzēto lēmumu, tiesnesis pieņem lēmumu par šīs sūdzības vai protesta apmierināšanu vai noraidīšanu un paziņo par to sūdzības vai protesta iesniedzējam. Ja sūdzība vai protests tiek apmierināts, pieņemtās apelācijas sūdzības vai protesta kopiju nosūta personām, kuru intereses šī sūdzība vai protests aizskar. Lēmums par sūdzības vai protesta noraidīšanu nav pārsūdzams."

258. Izteikt 559.pantu šādā redakcijā:

"559.pants. Lietas pieņemšana iztiesāšanai

(1) Ja nav apstākļu, kas liedz lietu izskatīt apelācijas kārtībā, tiesnesis pieņem lēmumu par lietas pieņemšanu iztiesāšanai rakstveida vai mutvārdu procesā.

(2) Lēmumā par lietas pieņemšanu iztiesāšanai mutvārdu procesā norāda:

1) lietas iztiesāšanas laiku un vietu;

2) kādas personas aicināmas uz tiesas sēdi;

3) kā izlemti pieteiktie lūgumi un kādi papildmateriāli izprasāmi sakarā ar pieteiktajiem lūgumiem.

(3) Par lietas iztiesāšanas laiku un vietu paziņo prokuroram un personām, kuru intereses un tiesības iesniegtā apelācijas sūdzība vai protests aizskar, un pirmās instances tiesai.

(4) Lietu var iztiesāt rakstveida procesā, ja apelācijas sūdzībā vai protestā ir izteikts lūgums tikai par piespriestā soda mīkstināšanu vai arī tajā norādīts uz apstākļiem, kuru dēļ pirmās instances tiesas nolēmums katrā ziņā jāatceļ, un ja prokurors vai persona, kuras intereses un tiesības sūdzība vai protests aizskar, pret to neiebilst.

(5) Lēmumā par lietas pieņemšanu iztiesāšanai rakstveida procesā norāda:

1) tiesas sastāvu, kādā lieta tiks iztiesāta;

2) tiesības prokuroram vai personai, kuras intereses izskatāmā sūdzība vai protests aizskar, septiņu dienu laikā pieteikt noraidījumu tiesas sastāvam vai atsevišķam tiesnesim, kā arī iesniegt iebildumus pret lietas iztiesāšanu rakstveida procesā;

3) tiesības prokuroram iesniegt viedokli par apelācijas sūdzību;

4) nolēmuma pieejamības dienu."

259. Aizstāt 53.nodaļas nosaukumā vārdu "izskatīšana" ar vārdu "iztiesāšana".

260. 560.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdu "izskatīšanā" ar vārdu "iztiesāšanā";

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Šo lēmumu 10 dienu laikā var pārsūdzēt Augstākās tiesas Senātam, kura lēmums nav pārsūdzams.";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Cietušā vai viņa pārstāvja apelācijas sūdzība izskatāma arī cietušā prombūtnē, ja viņš par to tiesai iesniedzis attiecīgu lūgumu."

261. 561.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdu "izskatīšana" ar vārdu "iztiesāšana";

aizstāt pirmajā daļā vārdus "izskata", "izskatāma" un "izskatīšanai" attiecīgi ar vārdiem "iztiesā", "iztiesājama" un "iztiesāšanai".

262. Papildināt likumu ar 561.1 pantu šādā redakcijā:

"561.1 pants. Apelācijas sūdzības un protesta izskatīšana rakstveida procesā

(1) Lietu rakstveida procesā izskata pēc lietā esošajiem materiāliem, ievērojot apelācijas instances tiesas kompetenci.

(2) Par lietas apstākļiem ziņo referents.

(3) Rakstveida procesā tiesa pieņem lēmumu par lietas iztiesāšanu mutvārdu procesā gadījumos, kad iebildumus iesniedzis prokurors vai persona, kuras intereses un tiesības sūdzība vai protests aizskāris.

(4) Lēmumu iztiesāt lietu mutvārdu procesā tiesa var pieņemt arī pēc savas iniciatīvas."

263. 562.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdu "izskatīta" ar vārdu "iztiesāta";

papildināt trešo daļu ar vārdiem "kā arī tad, ja pēc prokurora protesta vai cietušā sūdzības apsūdzība grozīta uz smagāku".

264. 563.pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"Mutvārdu procesā apelācijas instances tiesa pieņem vienu no šādiem nolēmumiem:";

aizstāt pirmās daļas 1., 2., 3., 4. un 5.punktā vārdu "spriedumu" ar vārdu "nolēmumu";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Rakstveida procesā apelācijas instances tiesa pieņem vienu no šādiem nolēmumiem:

1) atstāj negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu;

2) atceļ pirmās instances tiesas spriedumu daļā par sodu un šajā daļā taisa jaunu spriedumu;

3) atceļ pirmās instances tiesas nolēmumu pilnībā un nosūta krimināllietu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesai.";

papildināt otro daļu pēc skaitļa un vārda "5.punktā" ar vārdiem un skaitļiem "un 1.1 daļas 1. un 3.punktā".

265. Papildināt 564.panta septīto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Tiesa var pieņemt lēmumu par pārsūdzības termiņa pagarināšanu par 10 dienām kriminālprocesa īpašas sarežģītības un apjoma dēļ."

266. 565.pantā:

izslēgt trešās daļas 4.punktu;

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "Pamatojoties uz" ar vārdiem "prokurora protestu vai";

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "publiskās apsūdzības lietā".

267. Papildināt 566.pantu pēc vārdiem "izraisa sprieduma atcelšanu" ar vārdiem "vai kādu citu būtisku šā likuma pārkāpumu, kuru tā pati nevar novērst, nepārkāpjot apsūdzētā tiesības uz aizstāvību".

268. 568.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Tiesa nosaka laiku tuvākajās 14 dienās, kad būs pieejams pilns tiesas nolēmums.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja attaisnojošu iemeslu dēļ pilns tiesas nolēmums nav sastādīts noteiktajā laikā, tiesnesis paziņo prokuroram, apsūdzētajam, cietušajam, aizstāvim, pārstāvim, kad būs pieejams pilns tiesas nolēmums."

269. 570.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Kasācijas sūdzību vai protestu iesniedz ne vēlāk kā 10 dienu laikā vai, ja tiesa pagarinājusi pārsūdzības termiņu, ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc dienas, kad kļuvis pieejams pilns tiesas nolēmums.";

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Lūdzot atjaunot nokavēto termiņu, jāievēro šā likuma 317.panta pirmās daļas prasības un jāpievieno pati sūdzība.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "ir galīgs" ar vārdiem "nav pārsūdzams".

270. 573.pantā:

papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Jautājumu par nolēmuma pārbaudi kasācijas kārtībā izlemj Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja norīkots senators (referents).

(3) Lēmumu uzraksta rezolūcijas veidā, un tas nav pārsūdzams.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

271. Papildināt 575.panta pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) lieta izskatīta bez pierādījumu pārbaudes, neievērojot šā likuma 499.panta nosacījumus."

272. Papildināt 579.panta trešo daļu ar vārdiem "kurām ir tiesības 10 dienu laikā no papildinājumu un grozījumu kopiju saņemšanas dienas iesniegt rakstveida iebildumus vai paskaidrojumus par tiem."

273. 582.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Sūdzību vai protestu par lēmumiem, kas pieņemti šā likuma 560.panta trešajā daļā, 567.pantā un 570.panta otrajā daļā paredzētajos gadījumos, izlemj kasācijas instances tiesas tiesnesis.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

274. 585.pantā:

papildināt otro daļu ar skaitli un vārdiem "10 dienu laikā";

izslēgt sesto daļu.

275. 587.pantā:

aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdu "iztiesāšanai" ar vārdu "izskatīšanai";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja kasācijas instances tiesa konstatē tādu būtisku šā likuma pārkāpumu, kuru apelācijas instances tiesa nevar novērst, tā atceļ abu instanču tiesu nolēmumus un nosūta lietu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

276. 590.pantā:

aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdu "iztiesāšanai" ar vārdu "izskatīšanai";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Kasācijas instances tiesas lēmuma kopiju nosūta sūdzības iesniedzējam un prokuroram. Pārējām šā likuma 583.panta trešajā daļā minētajām personām paziņo izskatīšanas rezultātu."

277. Aizstāt 592.panta otrajā daļā vārdus "tuvu radinieku" ar vārdu "tuvinieku".

278. 593.panta otrajā daļā:

aizstāt vārdus "procesa virzītājs" ar vārdu "prokurors";

izslēgt vārdus "un atceļ lēmumu par saukšanu pie kriminālatbildības";

papildināt daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

"No šā brīža persona, kura saukta pie kriminālatbildības, zaudē apsūdzētās personas statusu."

279. Aizstāt 594.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus "procesa virzītājs" ar vārdu "prokurors".

280. Izslēgt 596.panta pirmajā daļā vārdus "vai arī ziņas par to, ka šī persona noziedzīgu nodarījumu izdarījusi, būdama ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī".

281. 597.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus "Pirmstiesas procesa" ar vārdu "Kriminālprocesa";

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā reakcijā:

"Ja šie apstākļi kļūst zināmi iztiesāšanas laikā, tiesa pieņem lēmumu par personas ievietošanu ārstniecības iestādē un kriminālprocesa apturēšanu.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "pirmstiesas procesu" ar vārdu "kriminālprocesu".

282. Papildināt 599.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja iztiesāšanas laikā tiesa nolemj turpināt procesu medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanai un persona sakarā ar saslimšanu ir bīstama sabiedrībai, tiesa var lemt par šīs personas ievietošanu psihiatriskajā slimnīcā."

283. Papildināt 604.pantu ar 7., 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"7) vai apmierināms pieteikums par kaitējuma atlīdzību, kam par labu un kādā apmērā tā piedzenama;

8) kā rīkoties ar lietiskajiem pierādījumiem un citām procesa laikā izņemtajām lietām un mantu, kam uzlikts arests;

9) no kā piedzenami procesuālie izdevumi."

284. Aizstāt 605.panta otrajā daļā vārdus "tuvu radinieku" ar vārdu "tuvinieku".

285. Papildināt 606.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Persona, pret kuru notiek process medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanai, pati var lēmumu pārsūdzēt tikai tad, ja tā ir piedalījusies tiesas sēdē."

286. Aizstāt 607.panta otrajā daļā vārdus "tuvi radinieki" ar vārdu "tuvinieki".

287. Aizstāt 610.panta pirmajā daļā vārdus "tuvi radinieki" ar vārdu "tuvinieki".

288. Izteikt 617.panta tekstu šādā redakcijā:

"Persona, pret kuru kriminālprocess ir izbeigts, var iesniegt sūdzību par izmeklētāja vai prokurora lēmumu izbeigt kriminālprocesu, ja tas izbeigts, pamatojoties uz:

1) kriminālatbildības noilgumu, bet persona neatzīst savu vainu nodarījumā;

2) amnestijas aktu, bet persona neatzīst savu vainu nodarījumā;

3) apstākļiem, kas izslēdz kriminālatbildību, bet attiecīgā persona apstrīd faktiskos apstākļus."

289. Izslēgt 618.panta pirmo daļu.

290. Papildināt 619.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Uz tiesas sēdi aicina personu, pret kuru izbeigts kriminālprocess, tās pārstāvi vai aizstāvi un pārsūdzētā lēmuma pieņēmēju."

291. Izteikt 620.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Sūdzību var apmierināt vai noraidīt. Apmierinot sūdzību, tiesnesis atceļ procesa virzītāja lēmumu un tā vietā pieņem jaunu lēmumu, izbeidzot kriminālprocesu uz reabilitējoša pamata.

(2) Tiesas lēmumu var pārsūdzēt 10 dienu laikā tikai par šajā nodaļā noteikto procesuālo prasību neievērošanu. Sūdzību izskata augstāka līmeņa tiesas tiesnesis rakstveida procesā, un viņa lēmums nav pārsūdzams."

292. Izteikt 621.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Kriminālprocesu privātās apsūdzības lietā var uzsākt tikai tad, kad cietusī persona iesniegusi tiesā sūdzību, kurā norādīta:

1) cietusī persona (fiziskajai personai - vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, bet juridiskajai personai - nosaukums, juridiskā adrese un pārstāvja personas dati);

2) personas dati, kas dod iespēju noskaidrot pie kriminālatbildības saucamo personu;

3) inkriminētā noziedzīgā nodarījuma faktiskie apstākļi - notikuma apraksts;

4) noziedzīgā nodarījuma juridiskā kvalifikācija pēc Krimināllikuma konkrētā panta;

5) sūdzības pamatojumam izmantotie pierādījumi;

6) lūgums tiesai uzsākt kriminālprocesu, saukt pie kriminālatbildības norādīto personu un atzīt sūdzības iesniedzēju par cietušo;

7) lūgums tiesai izsaukt uz tiesu konkrētas personas un pieprasīt tādus pierādījumus, kuru iegūšanai nepieciešamas valsts amatpersonas pilnvaras;

8) ja nepieciešams, lūgums tiesai atļaut kriminālprocesā piedalīties cietušā pārstāvim, norādot šā pārstāvja personas datus un dzīvesvietu;

9) ja nepieciešams, pieteikums par kaitējuma kompensāciju un tās apmērs.

(2) Pēc sūdzības saņemšanas tiesnesis ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pārbauda, vai cietušā sūdzībā pareizi norādīts Krimināllikuma pants, pēc kura uzsākams kriminālprocess privātās apsūdzības lietā, un vai nav iestājies kriminālatbildības noilgums, un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

1) par kriminālprocesa uzsākšanu;

2) par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu;

3) par materiālu nosūtīšanu pēc piekritības;

4) par sūdzības atstāšanu bez virzības.

(3) Ja cietušā sūdzība neatbilst šā panta prasībām, tiesnesis pieņem lēmumu par sūdzības atstāšanu bez virzības, norādot sūdzības trūkumus, un nosaka iesniedzējam 10 dienu termiņu trūkumu novēršanai. Ja iesniedzējs noteiktajā termiņā nenovērš trūkumus, tiesnesis pieņem lēmumu par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu.

(4) Tiesneša lēmums par kriminālprocesa uzsākšanu, par materiālu nosūtīšanu pēc piekritības un par sūdzības atstāšanu bez virzības nav pārsūdzams."

293. 625.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "iztiesāšanas stadijā" ar vārdiem "iztiesāšanā";

papildināt pirmās daļas 1.punktu ar vārdiem "vai tā atsaukta";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja materiālos ir ziņas par publiskās apsūdzības kārtībā veicamu kriminālprocesu, tiesa kriminālprocesu privātās apsūdzības lietā izbeidz un materiālus nosūta pirmstiesas izmeklēšanas iestādei."

294. Izteikt 629.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Tiesnesis, saņēmis lēmumu par procesa par noziedzīgi iegūtu mantu uzsākšanu:

1) nosaka tiesas sēdes laiku un vietu;

2) uzaicina uz tiesas sēdi procesa virzītāju un prokuroru, ja lēmumu pieņēmis izmeklētājs, kā arī šā likuma 628.pantā minētās personas.

(2) Tiesas sēdei jānotiek 10 dienu laikā pēc procesa virzītāja lēmuma saņemšanas tiesā.

(3) Tiesas sēdē uzklausa procesa virzītāju, prokuroru, pārējās uzaicinātās un ieradušās personas, viņu pārstāvjus vai aizstāvjus un pārbauda iesniegtos pierādījumus."

295. Izslēgt 630.panta otrajā daļā vārdus "un norāda šajā lēmumā turpmāko rīcību ar attiecīgo mantu".

296. Izteikt 631.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Tiesas lēmumu 10 dienu laikā var pārsūdzēt apgabaltiesā, sūdzību vai protestu iesniedzot rajona (pilsētas) tiesā.

(2) Sūdzību vai protestu izskata tiesa triju tiesnešu sastāvā šā likuma 629.pantā noteiktajā termiņā un kārtībā, pirmo uzklausot sūdzības vai protesta iesniedzēju un pārbaudot iesniegtos pierādījumus.

(3) Izskatot sūdzību vai protestu, tiesa var atcelt rajona (pilsētas) tiesas lēmumu un pieņemt šā likuma 630.pantā minēto lēmumu. Lēmums nav pārsūdzams."

297. Aizstāt 633.panta ceturtajā daļā vārdus "ir galīgs" ar vārdiem "nav pārsūdzams".

298. 634.pantā:

papildināt ceturto daļu pēc vārda "nosūta" ar vārdiem "izpildei kompetentai valsts iestādei vai";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Iestādes, kas izpilda spriedumu un lēmumu, nekavējoties paziņo tiesai, kura pieņēmusi nolēmumu, par tā izpildi.";

papildināt pantu ar septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ja notiesātais slēpjas un nav zināma viņa atrašanās vieta, tiesa, kas kontrolē sprieduma vai lēmuma pilnīgu izpildi, vai tiesa, kas lemj par soda aizstāšanu ar arestu vai brīvības atņemšanu, pieņem lēmumu par notiesātā meklēšanu.

(8) Lēmumu par notiesātā meklēšanu nodod izpildei operatīvās darbības subjektam atbilstoši tā kompetencei."

299. Aizstāt 637.pantā vārdus "tuvu radinieku" ar vārdu "tuvinieku".

300. Aizstāt 638.panta pirmās daļas ievaddaļā vārdus "tiesa var" ar vārdiem "tās tiesas tiesnesis, kurā lieta izskatīta pirmajā instancē, pēc notiesātā iesnieguma var".

301. Izteikt 639.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Izskatot jautājumus, kas saistīti ar sprieduma izpildi, šā likuma 83.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos aizstāvja piedalīšanās ir obligāta."

302. 640.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "tuvu radinieku" ar vārdu "tuvinieku";

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā".

303. Izslēgt 641.panta trešajā daļā vārdus "nosacīti notiesātā un to iestāžu pārstāvju klātbūtnē, kuras kontrolē viņa uzvedību".

304. Izteikt 642.panta tekstu šādā redakcijā:

"Ja notiesātais palīdzējis atklāt noziegumu, kas ir tikpat smags, smagāks vai bīstamāks par viņa paša izdarīto noziedzīgo nodarījumu, tās tiesas tiesnesis, ar kuras spriedumu viņš ir notiesāts, pēc ģenerālprokurora iesnieguma var šim notiesātajam samazināt sodu atbilstoši Krimināllikuma 60.pantam. Iesniegumu izskata slēgtā tiesas sēdē."

305. 643.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa un vārda "61.pantu" ar vārdiem un skaitli "vai 65.panta trešo daļu";

izslēgt otrās daļas otro teikumu.

306. Izslēgt 644.panta trešo daļu.

307. 647.panta otrajā daļā:

aizstāt vārdu "tiesa" ar vārdiem "tiesas tiesnesis";

izslēgt vārdus "šajā likumā paredzētajā kārtībā".

308. 649.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus "citi neizpildīti" ar vārdu "vairāki";

izslēgt panta tekstā vārdu "neizpildīti";

papildināt pantu pēc vārdiem "pēdējo spriedumu" ar vārdiem "pirmajā instancē".

309. Izteikt 650. un 651.pantu šādā redakcijā:

"650.pants. Tiesas, kas izlemj ar sprieduma un lēmuma izpildi saistītos jautājumus

(1) Jautājumus, kuri saistīti ar spriedumā noteiktā soda izpildi, kā arī šaubas un neskaidrības, kas rodas, izpildot tiesas nolēmumu, pēc nolēmuma izpildes iestādes vai prokurora iesnieguma izlemj tās pirmās instances tiesas tiesnesis, kura pieņēmusi nolēmumu, izņemot šā likuma 638., 642. un 647.pantā minētos gadījumus.

(2) Ja nolēmums tiek izpildīts ārpus tās tiesas darbības teritorijas, kura to pieņēmusi, šā panta pirmajā daļā minētos jautājumus izlemj tās tāda paša līmeņa tiesas tiesnesis, kuras darbības teritorijā notiesātais izcieš sodu.

651.pants. Ar sprieduma un lēmuma izpildi saistīto jautājumu izlemšanas kārtība

(1) Ar nolēmuma izpildi saistītos jautājumus izlemj tiesnesis tiesas sēdē, piedaloties prokuroram un notiesātajam, kuram tiek nodrošinātas šā likuma 639.pantā paredzētās tiesības. Notiesātā neattaisnotas neierašanās gadījumā jautājumu var lemt bez viņa klātbūtnes.

(2) Ja tiesnesis izskata jautājumu par notiesātā atbrīvošanu no soda izciešanas slimības vai invaliditātes dēļ, kā arī jautājumu par atbrīvotā nodošanu ārstniecības iestāžu aizgādnībā, tiesas sēdē jāpiedalās atzinumu devušās ārstu komisijas pārstāvim.

(3) Ja tiesnesis izskata jautājumus, kas saistīti ar soda izpildi, uz tiesas sēdi tiek uzaicināts tās iestādes pārstāvis, kura pārzina soda izpildi vai kontrolē nosacīti notiesātā uzvedību. Izlemjot jautājumu par sprieduma izpildes atlikšanu, aicina tikai notiesāto.

(4) Ja uz tiesas sēdi bez attaisnojoša iemesla neierodas personas, kuras nosūtījušas iesniegumu vai izteikušas lūgumu, lietas izskatīšanu atliek.

(5) Tiesnesis atklāj tiesas sēdi un paziņo, kāda lieta tiek izskatīta, pēc tam pārbauda, vai uz tiesas sēdi ieradušās uzaicinātās personas, izlemj jautājumu par tiesneša, prokurora noraidījumu un par iespēju izskatīt lietu uz tiesas sēdi uzaicināto personu prombūtnē.

(6) Lietas izskatīšana sākas ar iesnieguma vai lūguma nolasīšanu, ko izdara iesniedzējs. Pēc tam tiesa uzklausa prokurora un citu personu viedokli. Pēdējais runā notiesātais un viņa aizstāvis. Pēc tam tiesnesis apspriežu istabā pieņem lēmumu.

(7) Visus lēmumus, kas pieņemti šajā pantā noteiktajā kārtībā skatītajos jautājumos, izņemot šā likuma 633.panta piektajā daļā paredzēto gadījumu, var pārsūdzēt 10 dienu laikā. Šā likuma 641.panta pirmajā daļā, 643. un 654.pantā paredzētos lēmumus var pārsūdzēt tikai par šajā pantā noteikto procesuālo prasību neievērošanu. Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma izpildi. Augstāka līmeņa tiesas tiesnesis sūdzību izskata rakstveida procesā pēc lietā esošajiem materiāliem, un viņa lēmums nav pārsūdzams."

310. 652.panta pirmajā daļā:

papildināt daļu pēc vārda "aizstāšanu" ar vārdiem "vai atbrīvošanu no soda izciešanas likumā paredzētajos gadījumos";

aizstāt vārdu "tiesa" ar vārdu "tiesnesis".

311. Izslēgt 654.panta trešajā daļā vārdus un skaitli "šā likuma 651.pantā noteiktajā kārtībā".

312. 657.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "citas krimināllietas izmeklēšanas un iztiesāšanas" ar vārdiem "cita kriminālprocesa";

aizstāt piektajā daļā vārdus "šo lēmumu pārsūdzēt" ar skaitli un vārdiem "10 dienu laikā no saņemšanas brīža pārsūdzēt šo lēmumu amatā augstākam prokuroram, kura lēmums nav pārsūdzams".

313. Aizstāt 659.panta 1.punktā vārdu "līmeni" ar vārdu "instanci".

314. Papildināt 663.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pieteikumu vai protestu iesniedz Augstākās tiesas Senātam."

315. Izslēgt 668.panta pirmajā daļā vārdus "priekšsēdētājs un".

316. Papildināt 677.panta trešo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) saņemt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā juridiskās palīdzības sniegšanai nepieciešamās ziņas."

317. 692.pantā:

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "izmeklēšanā" ar vārdu "kriminālprocesā";

aizstāt piektajā daļā vārdu "stadijā" ar vārdu "laikā";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Eiropas apcietinājuma lēmums nav pārsūdzams."

318. 724.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "izmeklēšanas stadijā" ar vārdiem "pirmstiesas kriminālprocesā";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Iztiesāšanas stadijā" ar vārdiem "Krimināllietas izskatīšanas laikā".

319. 730.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "tā turpināšanai no izmeklēšanas stadijas" ar vārdu "izmeklēšanai";

aizstāt trešajā daļā vārdus "turpina no izmeklēšanas stadijas" ar vārdiem "nodod izmeklēšanai".

320. Aizstāt 733.panta pirmajā daļā vārdus "no izmeklēšanas" ar vārdiem "no pirmstiesas kriminālprocesa".

321. Aizstāt 795.panta ceturtās daļas 2.punktā vārdus "no kriminālvajāšanas stadijas" ar vārdiem "no kriminālvajāšanas uzsākšanas".

322. 812.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdu "stadijā" un aizstāt vārdu "procesa" ar vārdu "procesā";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Iztiesāšanas stadijā" ar vārdiem "Pēc lietas nodošanas tiesai".

323. Aizstāt 826.panta pirmajā daļā vārdu "krimināllietā" ar vārdu "kriminālprocesā".

324. Pārejas noteikumos:

aizstāt 3.punktā vārdus "pirmstiesas procesa termiņu" ar vārdiem "personas tiesību ierobežošanas termiņu pirmstiesas kriminālprocesā";

izslēgt 10.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 20. un 21.punktu šādā redakcijā:

"20. Lietas, kuras nodotas izskatīšanai apgabaltiesā pēc noteiktās piekritības līdz 2009.gada 1.jūlijam, izskatāmas tajā pašā tiesā, kurā tās iesniegtas.

21. Lietas, kuru materiālos iekļauti valsts noslēpumu saturoši objekti un kuras līdz 2009.gada 1.jūlijam nodotas izskatīšanai tiesā, izskatāmas tajā pašā tiesā, kurā tās iesniegtas."

325. Izteikt 1.pielikuma 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Nauda, kuras kopsumma nepārsniedz viena mēneša iztikas minimumu apsūdzētajam un katram viņa ģimenes loceklim, ja tas ir bijis apsūdzētā apgādībā un tam nav citu ienākumu."

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 12.martā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 1.aprīlī

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

01.07.2009