Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā

Izdarīt Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2007, 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.panta 1.punktā vārdus "Eiropas Padomes 2005.gada 25.aprīļa Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā 2005/C127/01 (turpmāk - Eiropas Savienības Kopējais militāro preču saraksts)" ar vārdiem "Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā".

2. Izteikt 2.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Stratēģiskas nozīmes preču aprite notiek saskaņā ar šo likumu, Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām, starptautisko eksporta kontroles režīmu - Austrālijas Grupas, Vasenāras Vienošanās, Raķešu tehnoloģijas kontroles režīma un Kodolmateriālu piegādātāju grupas - prasībām, kā arī saskaņā ar regulu 1334/2000 un citiem stratēģiskas nozīmes preču apriti regulējošiem normatīvajiem aktiem."

3. Izteikt 5.panta divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Vispārējās eksporta un vispārējās tranzīta licences komiteja izsniedz stratēģiskas nozīmes preču subjektiem, kuri nav sodīti par šā likuma pārkāpumiem un kuri pārvieto vienas un tās pašas preces vieniem un tiem pašiem gala lietotājiem. Vispārējo licenču derīguma termiņš ir viens gads. Vispārējo licenču izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

4. Papildināt likumu ar 5.1 pantu šādā redakcijā:

"5.1 pants. Sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītu vai pielāgotu iekārtu, ierīču vai ins­trumentu un to komponentu aprite

(1) Fiziskajām personām aizliegts iegādāties, glabāt un lietot Latvijas Republikas Nacionālajā stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstā minētas, sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītas vai pielāgotas iekārtas, ierīces vai instrumentus un to komponentus (turpmāk - speciālās ierīces).

(2) Lai glabātu, ražotu, transportētu, realizētu un apkalpotu speciālās ierīces, kā arī lai saņemtu eksporta, importa, tranzīta un pārvietošanas licences šīm precēm, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam ir nepieciešama Iekšlietu ministrijas speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar Nacionālajā stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstā minētajām speciālajām ierīcēm.

(3) Šā panta otrajā daļā minēto speciālo atļauju (licenci) ir tiesīgs saņemt individuālais komersants vai komercsabiedrība, ja valsts drošības iestāžu rīcībā nav ziņu par to, ka attiecīgā komersanta darbība ir vērsta pret Latvijas Republikas drošību vai ka šis komersants pārkāpj starptautiskajos līgumos ietvertos vai starptautisko organizāciju noteiktos ierobežojumus, un ja tā dalībnieki, vadītāji, personas, kas ieņem amatus pārvaldes institūcijās, kā arī darbinieki, kas tieši saistīti ar speciālajā atļaujā (licencē) minētajām darbībām (turpmāk - lietotājs), atbilst šādām prasībām:

1) lietotājs ir vismaz 21 gada vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis vai Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis;

2) lietotājs nav sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai pagājuši vismaz trīs gadi pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

3) ir psihiatra atzinums, ka lietotājam nav diagnosticēti psihiski traucējumi;

4) ir narkologa atzinums, ka lietotājam nav diagnosticēta alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība;

5) lietotājs pēdējā gada laikā nav administratīvi sodīts par alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmē izdarītiem pārkāpumiem;

6) Valsts policijai, prokuratūrai vai valsts drošības iestādēm nav ziņu, kas apliecinātu lietotāja piederību pie aizliegtiem militarizētiem vai bruņotiem grupējumiem, biedrībām, nodibinājumiem, politiskajām partijām vai to apvienībām, arodbiedrībām vai to savienībām, kā arī reliģiskām organizācijām;

7) lietotājam ir deklarēta (reģistrēta) dzīvesvieta;

8) lietotājs nav notiesāts par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.

(4) Šā panta otrajā daļā minēto speciālo atļauju (licenču) izsniegšanas, pārreģistrācijas, anulēšanas un darbības apturēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Par speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu un pārreģistrāciju iekasē valsts nodevu. Valsts nodevas apmēru un kārtību, kādā maksājama valsts nodeva, nosaka Ministru kabinets.

(5) Šā panta otrajā daļā minētā speciālā atļauja (licence) nav nepieciešama iekārtām un programmatūrai, kura operatīvās darbības subjektiem vai elektronisko sakaru komersantiem nepieciešama tiem normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei.

(6) Iekšlietu ministrijas izsniegto speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar Latvijas Republikas Nacionālajā stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstā minētajām speciālajām ierīcēm pēc Ministru kabineta noteiktās valsts nodevas samaksas izsniedz uz nenoteiktu laiku. Speciālo licenci (atļauju) katru gadu pārreģistrē Iekšlietu ministrijā.

(7) Iekšlietu ministrija ir tiesīga neizsniegt speciālo atļauju (licenci), atteikt tās pārreģistrāciju, apturēt tās darbību uz laiku līdz diviem mēnešiem vai anulēt to, ja:

1) komersants ar tiesas spriedumu atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā;

2) komersants ar tiesas spriedumu pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība apturēta vai pārtraukta vai ir uzsākta tiesvedība par komersanta bankrotu;

3) ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas atzinumu konstatēts, ka komersants triju gadu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas būtiski pārkāpis normatīvos aktus, kas regulē vides aizsardzību, konkurences un darba tiesības, kā arī tā profesionālo darbību;

4) konstatēts, ka komersants speciālās atļaujas (licences) saņemšanai vai tās derīguma termiņa pagarināšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

5) komersants neatbilst šā panta trešās daļas prasībām;

6) ir pārkāptas šā likuma vai citu normatīvo aktu prasības vai speciālajā atļaujā (licencē) iekļautie nosacījumi.

(8) Lai saņemtu importa, eksporta, pārvietošanas vai tranzīta licenci iekārtām, kas minētas Latvijas Republikas Nacionālajā stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstā un paredzētas analogo, ciparu vai mobilo telekomunikāciju sarunu vai citas informācijas pārtveršanai no tehniskajiem vai sakaru kanāliem, komersants, kuram ir izsniegta Iekšlietu ministrijas speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar speciālajām ierīcēm, iesniedz komitejai līgumu, ko viņš noslēdzis ar kādu no Latvijas Republikas operatīvās darbības subjektiem, vai tās ārvalsts institūcijas izsniegtu galīgā izlietojuma apliecinājumu, ar kuru tiek veikts darījums.

(9) Speciālo ierīču aprites kārtību nosaka Ministru kabinets."

5. Papildināt III nodaļas nosaukumu pēc vārdiem "galīgā izlietojuma apliecinājumu" ar vārdiem "importa sertifikātu".

6. 7.pantā:

papildināt panta nosaukumu pēc vārdiem "galīgā izlietojuma apliecinājumu" ar vārdiem "importa sertifikātu";

aizstāt pirmajā daļā vārdus "galīgā izlietojuma apliecinājumus un sertifikātus" ar vārdiem "galīgā izlietojuma apliecinājumus, importa sertifikātus";

izslēgt pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus "pārvietošanas, eksporta, importa un tranzīta" un "Ministru kabineta noteiktajā kārtībā";

izteikt pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā: "Par minēto dokumentu sagatavošanu tiek iekasēta valsts nodeva.";

aizstāt trešajā daļā vārdu "izsniegšanu" ar vārdu "sagatavošanu";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā izsniedz vai atsaka izsniegt eksperta izziņu, galīgā izlietojuma apliecinājumu un importa sertifikātu, valsts nodevas par šo dokumentu sagatavošanu apmēru un samaksas kārtību, kā arī kārtību, kādā izsniedz, atsaka izsniegt, aptur vai anulē stratēģiskas nozīmes preču licenci un piegādes kontroles sertifikātu."

7. Izteikt 12.panta devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Komiteja ir tiesīga Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atteikt stratēģiskas nozīmes preču licences izsniegšanu."

8. 19.pantā:

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu;

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Komitejas lēmuma par stratēģiskas nozīmes preču licences, galīgā izlietojuma apliecinājuma vai importa sertifikāta darbības apturēšanu vai anulēšanu pārsūdzēšana neaptur šā lēmuma darbību līdz dienai, kad stājas spēkā galīgais nolēmums lietā."

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 3., 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"3. Ministru kabinets līdz 2010.gada 1.janvārim izdod šā likuma 5.panta divpadsmitajā daļā paredzētos noteikumus par kārtību, kādā komiteja izsniedz vispārējās eksporta un vispārējās tranzīta licences. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 1.janvārim piemērojami Ministru kabineta 2007.gada 6.novembra noteikumi Nr.747 "Kārtība, kādā izsniedz stratēģiskas nozīmes preču licences un citus ar stratēģiskas nozīmes preču apriti saistītos dokumentus", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

4. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.maijam izdod šā likuma 5.1 panta ceturtajā un devītajā daļā minētos noteikumus.

5. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 7.panta ceturtajā daļā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 1.janvārim piemērojami Ministru kabineta 2007.gada 6.novembra noteikumi Nr.747 "Kārtība, kādā izsniedz stratēģiskas nozīmes preču licences un citus ar stratēģiskas nozīmes preču apriti saistītos dokumentus" un Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumi Nr.908 "Noteikumi par valsts nodevu par stratēģiskas nozīmes preču ekspertu izziņu, galīgā izlietojuma apliecinājumu, importa sertifikātu, piegādes kontroles sertifikātu un stratēģiskas nozīmes preču pārvietošanas, eksporta, importa un tranzīta licenču izsniegšanu", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 12.martā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 1.aprīlī

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 15.aprīli.

15.04.2009