Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 21.nr.; 2003, 6., 15.nr.; 2004, 18., 23.nr.; 2005, 2., 15.nr.; 2006, 24.nr.; 2008, 1.nr.; 2009, 2.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 27.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Bankas pārņemšanai šā likuma noteikumi piemērojami, ja Banku pārņemšanas likumā nav noteikts citādi."

2. 12.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja valsts kapitāla daļu turētājs ir ministrija, šajā likumā paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem ministrijas valsts sekretārs vai ar valsts sekretāra rīkojumu noteikta cita ministrijas amatpersona, kurai ir visas normatīvajos aktos paredzētās kapitāla daļu turētāja pārstāvja tiesības, pienākumi un atbildība.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās ministrijas amatpersonas prombūtnes laikā ministrijas valsts sekretārs ir tiesīgs kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņemt pats vai uz minētās amatpersonas prombūtnes laiku pilnvarot šo lēmumu pieņemšanai citu ministrijas amatpersonu. Valsts sekretāra prombūtnes laikā attiecīgos lēmumus pieņem persona, kura izpilda valsts sekretāra pienākumus.";

izslēgt trešo daļu;

izteikt ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ministrijas valsts sekretārs no ministrijas ierēdņu vidus ieceļ personu (turpmāk - atbildīgais darbinieks), kas sniedz nepieciešamās ziņas viņam vai ar valsts sekretāra rīkojumu noteiktai amatpersonai, kura pilda kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumus, kā arī sagatavo dokumentus, lai valsts sekretārs vai attiecīgā amatpersona varētu pildīt kapitāla daļu turētāja funkcijas privātajā kapitālsabiedrībā vai pieņemt dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumus valsts kapitālsabiedrībā.

(5) Kapitāla daļu turētāja pārstāvis un atbildīgais darbinieks kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka pienākumus pilda atbilstoši viņam noteiktajiem amata pienākumiem attiecīgajā ministrijā un atlīdzību par šo pienākumu pildīšanu saņem attiecīgajam amatam noteiktās mēnešalgas ietvaros. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis un atbildīgais darbinieks nedrīkst saņemt atlīdzību par jebkādiem tiesiskiem darījumiem, kas noslēgti ar attiecīgo kapitālsabiedrību."

3. Izteikt 13.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir ministrs, viņš kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumus pilda savu amata pienākumu ietvaros un atlīdzību par šo pienākumu pildīšanu saņem attiecīgajam amatam noteiktās mēnešalgas ietvaros. Ministrs kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis nedrīkst saņemt atlīdzību par jebkādiem tiesiskiem darījumiem, kas noslēgti ar attiecīgo kapitālsabiedrību."

4. Izteikt 14.panta sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Atlīdzību pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam, izņemot gadījumus, kad kapitāla daļu turētāja pārstāvis un atbildīgais darbinieks pienākumus pilda savu amata pienākumu ietvaros un atlīdzību par šo pienākumu pildīšanu saņem attiecīgajam amatam noteiktās mēnešalgas ietvaros, nosaka pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis un atbildīgais darbinieks nedrīkst saņemt atlīdzību par jebkādiem tiesis­kiem darījumiem, kas noslēgti ar attiecīgo kapitālsabiedrību."

5. Izteikt 15.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Kapitāla daļu turētāja pārstāvis un atbildīgais darbinieks kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka pienākumus pilda atbilstoši viņam noteik­tajiem amata pienākumiem attiecīgajā institūcijā un atlīdzību par šo pienākumu pildīšanu saņem attiecīgajam amatam noteiktās mēnešalgas ietvaros. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis un atbildīgais darbinieks nedrīkst saņemt atlīdzību par jebkādiem tiesiskiem darījumiem, kas noslēgti ar attiecīgo kapitālsabiedrību."

6. Izslēgt 29.pantā vārdus "(ja tāda ir)".

7. Izslēgt 35.panta trešajā daļā vārdus "(ja tāda ir)".

8. Izslēgt 38.panta ceturtajā daļā vārdus "un padomes".

9. 47.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Sabiedrību pārvalda dalībnieks, dalībnieku sapulce un valde.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Sabiedrībā netiek veidota padome."

10. 48.panta pirmajā daļā:

izslēgt 4.punktu;

izslēgt 6.punktā vārdus "vai padomes";

izslēgt 8.punktā vārdus "un padomes".

11. 52.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "padome (ja tāda ir)";

izslēgt otrajā daļā vārdus "un padomei (ja tāda ir)".

12. 55.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "visiem padomes locekļiem";

izslēgt trešajā daļā vārdus "padomes locekļi".

13. 56.panta otrajā daļā:

izslēgt 1.punktā vārdus "padomes locekļu";

izslēgt 2.punktā vārdus "un padomes".

14. Izslēgt 57.panta otrajā daļā vārdus "un padomes".

15. Izslēgt 59.panta otrās daļas 9.punktā vārdus "un padomes".

16. Izslēgt 60.pantu.

17. 61.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Valdes locekļa atlīdzību nosaka atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī sabiedriskajā sektorā strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram, kurš noapaļots pilnos latos un kuram atbilstoši sabiedrības lielumu raksturojošiem kritērijiem var piemērot koeficientu, kas nedrīkst būt lielāks par 5. Valdes locekļa atlīdzību pārrēķina katru gadu un pārrēķināto atlīdzību sāk izmaksāt ar attiecīgā gada 1.aprīli. Sabiedrības lielumu raksturojošos kritērijus un atbilstoši sabiedrības lielumam atlīdzības noteikšanai piemērojamo maksimālo koeficientu nosaka Ministru kabinets.";

papildināt pantu ar piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(5) Sabiedrības valdes loceklis vienlaicīgi var būt par kapitālsabiedrības padomes vai valdes locekli ne vairāk kā divās privātajās, valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībās.

(6) Par sabiedrības valdes locekli var būt fiziskā persona, kura pārvalda valsts valodu, kuras darba pieredze, izglītība un kvalifikācija nodrošina valdes locekļa uzdevumu profesionālu izpildi.

(7) Ja sabiedrības valdes loceklis tiek atsaukts no amata pirms termiņa beigām un ja darba līgumā vai jebkurā citā ar viņu noslēgtā civiltiesiskā līgumā ir paredzēts atlaišanas pabalsts vai jebkāda cita veida kompensācija, tad viņam ir tiesības saņemt atlaišanas pabalstu vai kompensāciju līgumā noteiktajā apmērā, bet ne vairāk kā divu mēnešu atlīdzības apmērā."

18. Aizstāt 64.panta pirmajā daļā vārdus "dalībnieku sapulce, kā arī padome (ja tāda ir)" ar vārdiem "kā arī dalībnieku sapulce".

19. Aizstāt 75.panta pirmajā daļā vārdus "valde un padome" ar vārdiem "valde un padome (ja tāda ir)".

20. 76.pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) padomes locekļu [izņemot gadījumu, kad padomes locekļus ieceļ Ministru kabinets (89.panta otrā daļa)] iecelšanu un atsaukšanu, ja sabiedrībā atbilstoši šā likuma 89.panta pirmās daļas noteikumiem tiek veidota padome, kā arī revidenta iecelšanu un atsaukšanu;";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja sabiedrībā atbilstoši šā likuma 89.panta pirmās daļas noteikumiem netiek veidota padome, tikai akcionāru sapulcei ir tiesības pieņemt šā likuma 88.panta pirmajā daļā minētos lēmumus."

21. 79.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "to sasauc padome" ar vārdiem "to sasauc padome (ja tāda ir) vai pats akciju turētājs";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "Ja padome" ar vārdiem "Ja sabiedrībā ir padome un tā";

papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja valde (sabiedrībā, kurā nav padomes) šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā nesasauc akcionāru sapulci bez pamatota iemesla, akcionāru sapulce var atcelt valdes locekļus."

22. 80.pantā:

papildināt pirmo un otro daļu pēc vārda "padome" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "(ja tāda ir)";

aizstāt sestajā daļā vārdus "akciju turētājs var ierosināt padomei atcelt valdes locekļus" ar vārdiem "akciju turētājs var atcelt pats vai ierosināt padomei (ja tāda ir) atcelt valdes locekļus".

23. 83.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "padomes locekļiem" ar vārdiem "(ja sabiedrībā ir padome)";

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "padomes locekļiem" ar vārdiem "(ja sabiedrībā ir padome)".

24. 84.panta otrajā daļā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) padomes locekļu (ja sabiedrībā ir padome), valdes locekļu (sabiedrībā, kurā nav padomes), likvidatora vai revidenta atsaukšana;";

papildināt 2.punktu pēc vārdiem "padomes locekļiem" ar vārdiem "(ja sabiedrībā ir padome)".

25. Papildināt 87.panta otrās daļas 9.punktu pēc vārdiem "padomes locekļu" ar vārdiem "(ja sabiedrībā ir padome)".

26. 89.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"89.pants. Padomes veidošanas nosacījumi, padomes locekļu skaits, to iecelšana un atsaukšana";

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Sabiedrībā tiek veidota padome tikai tad, ja sabiedrības finanšu gada rādītāji atbilst vismaz divām no šādām pazīmēm:

1) neto apgrozījums ir lielāks par 23 miljoniem latu;

2) bilances kopsumma ir lielāka par 15 miljoniem latu;

3) vidējais darbinieku skaits ir lielāks par 250.";

papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(11) Šā panta pirmajā daļā minētā sabiedrības apgrozījuma, bilances kopsummas un darbinieku skaita noteikšanas kārtību reglamentē Ministru kabinets.

(12) Padomes sastāvā ir trīs locekļi.";

aizstāt otrajā daļā vārdu "atceļ" ar vārdu "atsauc";

papildināt pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(3) Sabiedrības padomes loceklis vienlaicīgi var būt par kapitālsabiedrības padomes vai valdes locekli ne vairāk kā divās privātajās, valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībās.

(4) Par sabiedrības padomes locekli var būt fiziskā persona, kura pārvalda valsts valodu, kuras darba pieredze, izglītība un kvalifikācija nodrošina padomes locekļa uzdevumu profesionālu izpildi.

(5) Sabiedrības padomes loceklis nedrīkst saņemt atlaišanas pabalstu vai jebkāda cita veida kompensāciju, ja viņš tiek atsaukts no amata pirms termiņa beigām."

27. 94.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"94.pants. Valdes locekļu skaits un ierobežojumi valdes locekļiem";

papildināt pantu ar otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(2) Sabiedrības valdes loceklis vienlaicīgi var būt par kapitālsabiedrības padomes vai valdes locekli ne vairāk kā divās privātajās, valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībās.

(3) Par sabiedrības valdes locekli var būt fiziskā persona, kura pārvalda valsts valodu, kuras darba pieredze, izglītība un kvalifikācija nodrošina valdes locekļa uzdevumu profesionālu izpildi.

(4) Ja sabiedrības valdes loceklis tiek atsaukts no amata pirms termiņa beigām un ja darba līgumā vai jebkurā citā ar viņu noslēgtā civiltiesiskā līgumā ir paredzēts atlaišanas pabalsts vai jebkāda cita veida kompensācija, tad viņam ir tiesības saņemt atlaišanas pabalstu vai kompensāciju līgumā noteiktajā apmērā, bet ne vairāk kā divu mēnešu atlīdzības apmērā.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

28. Aizstāt 95.panta pirmajā daļā vārdu "padome" ar vārdiem "padome (ja tāda ir) vai akcionāru sapulce (sabiedrībā, kurā nav padomes)".

29. Izteikt 96.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valdes locekļa atlīdzību nosaka atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī sabiedriskajā sektorā strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram, kurš noapaļots pilnos latos un kuram atbilstoši sabiedrības lielumu raksturojošiem kritērijiem var piemērot koeficientu, kas nedrīkst būt lielāks par 5. Valdes locekļa atlīdzību pārrēķina katru gadu un pārrēķināto atlīdzību sāk izmaksāt ar attiecīgā gada 1.aprīli. Sabiedrības lielumu raksturojošos kritērijus un atbilstoši sabiedrības lielumam atlīdzības noteikšanai piemērojamo maksimālo koeficientu nosaka Ministru kabinets."

30. Papildināt 98.panta otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) visos šā panta ceturtajā daļā minētajos jautājumos, ja sabiedrībā netiek veidota padome."

31. Papildināt pārejas noteikumus ar 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. un 29.punktu šādā redakcijā:

"22. Persona, kura ir padomes vai valdes loceklis vairāk nekā divās privātajās, valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībās, ne vēlāk kā līdz 2009.gada 1.maijam veic nepieciešamās darbības, lai izpildītu šā likuma 61.panta piektās daļas, 89.panta trešās daļas vai 94.panta otrās daļas prasības. Ja privātās, valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības pārvaldes institūcija pēc 2009.gada 1.maija konstatē, ka tās valdes vai padomes loceklis pārkāpj šā likuma 61.panta piektajā daļā, 89.panta trešajā daļā vai 94.panta otrajā daļā noteiktos ierobežojumus (par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību padomes un valdes locekļa amatu savienošanu), pārvaldes institūcija ne vēlāk kā līdz 2009.gada 15.maijam izdara attiecīgus grozījumus kapitālsabiedrības pamatdokumentos.

23. Ja valsts vai pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību līdz 2009.gada 1.aprīlim ir izveidota padome, attiecīgā sabiedrības pārvaldes institūcija ne vēlāk kā līdz 2009.gada 1.maijam atbilstoši šā likuma 47.panta trešās daļas prasībām (par to, ka valsts un pašvaldību sabiedrībās ar ierobežotu atbildību netiek veidota padome) izdara grozījumus sabiedrības statūtos.

24. Šā likuma 61.panta sestās daļas, 89.panta ceturtās daļas un 94.panta trešās daļas prasības (attiecībā uz valodu, darba pieredzi, izglītību un kvalifikāciju) piemērojamas tiem valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļiem, kuri iecelti šajā amatā pēc 2009.gada 1.aprīļa.

25. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.aprīlim izdod šā likuma 14.panta sestajā daļā minētos noteikumus, kuros reglamentē pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzības noteikšanas kārtību.

26. Valsts vai pašvaldības akciju sabiedrība, kura neatbilst šā likuma 89.panta pirmās daļas kritērijiem, ne vēlāk kā līdz 2009.gada 1.maijam izdara attiecīgus grozījumus sabiedrības statūtos un nosaka, ka attiecīgajā sabiedrībā netiek veidota padome.

27. Ja valsts vai pašvaldības akciju sabiedrība atbilst šā likuma 89.panta pirmās daļas kritērijiem, bet sabiedrības padomē ir vairāk nekā trīs padomes locekļi, attiecīgā sabiedrības pārvaldes institūcija ne vēlāk kā līdz 2009.gada 1.maijam atbilstoši šā likuma 89.panta 1.2 daļas prasībām izdara grozījumus sabiedrības statūtos un saskaņā ar likuma prasībām ieceļ sabiedrības padomes locekļus.

28. Valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības valdes locekļiem, kuri par tādiem iecelti līdz 2009.gada 1.aprīlim, atbilstoši šā likuma 61.panta trešās vai 96.panta otrās daļas prasībām noteiktā atlīdzība tiek aprēķināta un izmaksāta, sākot ar 2009.gada 1.maiju.

29. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.maijam izdod noteikumus, kuros reglamentē:

1) šā likuma 61.panta trešajā daļā un 96.panta otrajā daļā minētos valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību lielumu raksturojošos kritērijus un atbilstoši sabiedrības lielumam atlīdzības noteikšanai piemērojamo maksimālo koeficientu;

2) šā likuma 89.panta 1.1 daļā minētā sabiedrības apgrozījuma, bilances kopsummas un darbinieku skaita noteikšanas kārtību."

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.aprīlī.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 12.martā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 25.martā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.aprīli.

01.04.2009