Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 31.03.2016. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.212

Rīgā 2009.gada 3.martā (prot. Nr.15 14.§)
Noteikumi par bezdarbnieka stipendiju profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un neformālās izglītības ieguves laikā

1. Noteikumi nosaka bezdarbnieka stipendijas apmēru profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un neformālās izglītības ieguves (turpmāk – apmācība) laikā, kā arī stipendijas piešķiršanas kārtību.

2. Stipendiju apmācības laikā bezdarbniekam piešķir Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – aģentūra).

3. Stipendijas apmērs apmācības laikā ir 99,60 euro par kalendāra mēnesi.

(Grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.860)

4. Par nepilnu apmācības laika kalendāra mēnesi stipendijas apmēru aprēķina proporcionāli kalendāra dienu skaitam apmācības laikā.

5. Apmācības laikā bezdarbniekam izmaksājamās stipendijas apmēru aprēķina un izmaksā izglītības iestāde, kura veic apmācību, pamatojoties uz aģentūras un izglītības iestādes līgumu par bezdarbnieku apmācības organizēšanu un izglītības iestādes rīkojumu par bezdarbnieka iekļaušanu izglītojamo skaitā.

6. Bezdarbniekam stipendiju apmācības laikā izmaksā reizi kalendāra mēnesī.

7. Stipendiju izmaksā arī par laiku, ja apmācība kavēta attaisnojoša iemesla dēļ un bezdarbnieks nākamajā apmācības dienā pēc šā iemesla izbeigšanās iesniedz izglītības iestādē dokumentu, kas apliecina minēto iemeslu.

8. Apmācības kavēšana uzskatāma par attaisnotu, ja:

8.1. bezdarbniekam iestājas pārejoša darbnespēja;

8.2. bezdarbnieks kopj slimu bērnu;

8.3. pamatojoties uz izsaukumu, bezdarbnieks ierodas izziņas iestādē, prokuratūrā, tiesā vai piedalās tiesas sēdē kā piesēdētājs;

8.4. apmācības kavēšana (līdz divām dienām) ir saistīta ar pirmās pakāpes radinieka vai laulātā nāvi;

8.5. ir citi objektīvi apstākļi, kas nav atkarīgi no bezdarbnieka gribas.

9. Ja apmācība kavēta neattaisnoti, bezdarbniekam nemaksā stipendiju par laikposmu, kurā apmācība kavēta.

10. Ja bezdarbnieks bez attaisnojoša iemesla kavē 10 apmācības dienas pēc kārtas, stipendijas izmaksu pārtrauc.

11. Ja bezdarbnieks iesniedz izglītības iestādē dokumentu, kas apliecina kavējumu attaisnojošu iemeslu, bezdarbniekam atjauno stipendijas izmaksu, kura tika pārtraukta saskaņā ar šo noteikumu 10.punktu.

12. Ja bezdarbnieks ar izglītības iestādes rīkojumu ir svītrots no izglītojamo skaita vai ir zaudējis bezdarbnieka statusu, bezdarbniekam stipendijas izmaksu izbeidz.

13. Bezdarbnieks atlīdzina aģentūrai visu apmācības laikā saņemtās stipendijas summu, ja viņš ar izglītības iestādes rīkojumu ir svītrots no izglītojamo skaita un tādēļ zaudējis bezdarbnieka statusu vai ja aģentūra konstatē, ka bezdarbnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, lai iegūtu vai saglabātu bezdarbnieka statusu.

14. Ja bezdarbnieks apmācības laikā nepamatoti saņemto stipendiju neatmaksā labprātīgi, aģentūrai attiecīgo summu ir tiesības piedzīt tiesas ceļā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

15. Aģentūra, pamatojoties uz izglītības iestādes iesniegto rēķinu, šo noteikumu 5.punktā minētajā līgumā noteiktajā kārtībā pārskaita izglītības iestādei stipendiju izmaksai nepieciešamos līdzekļus.

16. Noteikumi piemērojami ar 2009.gada 1.martu.

Ministru prezidents I.Godmanis

Labklājības ministre I.Purne
01.01.2014