Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.150

Rīgā 2009.gada 17.februārī (prot. Nr.13 4.§)
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.4.2.apakšaktivitāti “Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.prioritātes “Izglītība un prasmes” 1.2.2.pasākuma “Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana” 1.2.2.4.aktivitātes “Izglītības pieejamības nodrošināšana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem un iekļaujošas izglītības attīstība” 1.2.2.4.2.apakšaktivitāti “Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” (turpmāk – apakšaktivitāte);

1.2. prasības projekta iesniedzējiem;

1.3. projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijus;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Apakšaktivitātes mērķis ir nodrošināt mācību atbalstu jauniešiem ar mācīšanās problēmām un veicināt piemērotu izglītības un tālākizglītības ceļu piedāvājumu jauniešiem obligātajā izglītības vecumā ar zemām pamatprasmēm, jauniešiem sociālās korekcijas izglītības iestādēs un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem.

3. Apakšaktivitātes mērķa grupa ir bērni un jaunieši sociālās atstumtības riska grupās, tai skaitā bērni un jaunieši, kuru vecāki ir devušies peļņā uz ārzemēm, bērni un jaunieši no nabadzīgām ģimenēm, bērni un jaunieši ar speciālām vajadzībām vai funkcionāliem traucējumiem.

4. Apakšaktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 13.punktā minētās darbības un veicinot šādu rādītāju sasniegšanu:

4.1. iznākuma rādītājs – 10 000 sociālās atstumtības riska grupu izglītojamo, kas saņēmuši Eiropas Sociālā fonda atbalstu mācībām, no kuriem:

4.1.1. Rīgas plānošanas reģionā – 4400;

4.1.2. Vidzemes plānošanas reģionā – 1200;

4.1.3. Kurzemes plānošanas reģionā – 1400;

4.1.4. Zemgales plānošanas reģionā – 1400;

4.1.5. Latgales plānošanas reģionā – 1600;

4.2. rezultāta rādītājs – 27 procenti izglītojamo ar speciālām vajadzībām, kas integrēti vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs (no izglītojamo ar speciālām vajadzībām skaita).

5. Apakšaktivitātes ietvaros īstenotos projektus finansē no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem. Kopējais apakšaktivitātei pieejamais finansējums ir 8 127 786 euro.

(MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1242 redakcijā; sk. 70.punktu)

6. Maksimālais pieļaujamais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma apmērs ir 100 procenti no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

(Grozīts ar MK 08.06.2010. noteikumiem Nr.517)

7. (Svītrots ar MK 08.06.2010. noteikumiem Nr.517)

8. Apakšaktivitāti īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā, kuru organizē ne mazāk kā divās atlases kārtās.

9. Pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamais kopējais finansējums ir 4 728 216 euro. Otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamais kopējais finansējums ir 3 399 570 euro. Pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā atlikušo finansējumu var novirzīt otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai. Apakšaktivitātes turpmāko projektu iesniegumu atlases kārtu organizē par apakšaktivitātes ietvaros atlikušo finansējumu.

(MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1242 redakcijā; sk. 70.punktu)

10. Apakšaktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Atbildīgā iestāde:

10.1. nodrošina apakšaktivitātes uzraudzību un kontroli;

10.2. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par apakšaktivitātes īstenošanu;

10.3. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 5.punktā minētais pieejamais finansējums apakšaktivitātes īstenošanai, un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi apakšaktivitātes līmenī.

11. Apakšaktivitātes ietvaros sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde:

11.1. nodrošina projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu:

11.1.1. izstrādā un apstiprina projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapu, projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku un projekta iesnieguma vērtēšanas un projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku;

11.1.2. sniedz projekta iesniedzējiem informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanas nosacījumiem;

11.1.3. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija);

11.1.4. izstrādā un apstiprina komisijas reglamentu;

11.1.5. izvērtē projektu iesniegumus un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu, vai noraidīšanu, kā arī izvērtē lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi;

11.2. 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas izstrādā vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) un līguma par projekta īstenošanu (turpmāk – līgums) projektus saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, un iesniedz tos saskaņošanai atbildīgajā iestādē;

11.3. slēdz ar finansējuma saņēmēju atbilstoši tā juridiskajam statusam vienošanos vai līgumu un nosaka projekta īstenošanas prasības finansējuma saņēmējam;

11.4. nodrošina projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā un uzrauga Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projekta līmenī;

11.5. sniedz atbildīgajai iestādei informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījuma sagatavošanai par apstiprinātajiem projektiem;

11.6. izskata finansējuma saņēmēja iepirkumu plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojam;

11.7. sagatavo un iesniedz informāciju atbildīgajai iestādei par apakšaktivitātes īstenošanu un tai pieejamā finansējuma apguvi, pēc atbildīgās iestādes pieprasījuma sniedzot informāciju par atsevišķu projektu;

11.8. sagatavo un iesniedz maksājumu iestādē maksājumu prognozi;

11.9. sagatavo Eiropas Sociālā fonda līdzekļu pieprasījumu prognozi kārtējam un nākamajam gadam un iesniedz vadošajā iestādē un atbildīgajā iestādē;

11.10. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumus un sagatavo izdevumu deklarāciju;

11.11. sniedz finansējuma saņēmējam informāciju par noslēgtās vienošanās vai līguma noteikumu prasību izpildi;

11.12. apstiprina grozījumus projektā;

11.13. uzkrāj datus par projekta īstenošanu normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

11.14. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par noslēgto vienošanos vai līgumu ar finansējuma saņēmēju;

11.15. ievieto savā tīmekļa vietnē projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību un projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku.

(Grozīts ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.168, kas piemērojami ar 01.03.2011.)

12. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

II. Atbalstāmās darbības

13. Projekta ietvaros atbalstāmas ir šādas darbības:

13.1. sociālās atstumtības riska mazināšanas un iekļaujošas izglītības pasākumu īstenošana un inovatīvu pieeju un risinājumu ieviešanas veicināšana;

13.2. nepieciešamā pedagoģiskā personāla un atbalsta personāla (psihologu, sociālo pedagogu, asistentu) nodrošināšana;

13.3. skolotāja palīga amata ieviešana;

13.4. nepieciešamo papildu apmācību nodrošināšana mācību priekšmetos, tai skaitā, mācot valsts valodu;

13.5. piemērotu pedagoģiskās korekcijas, arodizglītības (ar pedagoģisko korekciju), izlīdzinošo un profesionālo izglītības programmu, speciālo izglītības programmu un sociālās korekcijas programmu apgūšanas iespēju nodrošināšana;

13.6. atbalsts pagarinātās dienas grupu un sociālās korekcijas klašu izveidei izglītības iestādēs;

13.7. izglītojamo ar speciālām vajadzībām iekļaušanas nodrošināšana izglītības sistēmā;

13.8. darba un sadzīves prasmju apguves veicināšana jauniešiem sociālās atstumtības riska grupās un jauniešiem ar speciālām vajadzībām un funkcionāliem traucējumiem;

13.9. atbalsta pasākumu nodrošināšana jauniešiem no nabadzīgām ģimenēm.

(Grozīts ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.168, kas piemērojami ar 01.03.2011.)

13.1 Šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minētais asistenta pakalpojums projektā ir atbalstāms līdz 2012.gada 31.augustam.

(MK 01.03.2011. noteikumu Nr.168 redakcijā, kas piemērojami ar 01.03.2011.)

III. Prasības projekta iesniedzējam

14. Projekta iesniedzējs var būt izglītības iestāde vai pašvaldība, vai Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona.

15. Ja projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona, tā atbilst šādām prasībām:

15.1. tai nav valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un citu valsts noteikto obligāto nodokļu parādu;

15.2. tā nav pasludināta par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tās saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta.

16. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu var iesniegt un projektu īstenot individuāli vai partnerībā ar sadarbības partneriem, noslēdzot sadarbības līgumu par projekta īstenošanu. Projekta iesniegumu iesniedz vadošais partneris, kas ir atbildīgs par projekta īstenošanu un uzskatāms par projekta iesniedzēju un, ja projekts tiek apstiprināts, par finansējuma saņēmēju.

(Grozīts ar MK 24.05.2011. noteikumiem Nr.393)

17. Projekta attiecināmo izmaksu minimālā un maksimālā kopsumma pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā ir no 50 000 euro līdz 400 000 euro, otrajā un turpmākajās projektu iesniegumu atlases kārtās – no 50 000 euro līdz 213 431 euro.

(MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1242 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

IV. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

18. Paziņojumu par projektu iesniegumu atlases uzsākšanu izsludina sadarbības iestāde, pirms tam paziņojuma tekstu saskaņojot ar atbildīgo iestādi. Paziņojumā norāda:

18.1. attiecīgai kārtai pieejamo finansējuma apmēru;

18.2. projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 darbdienām no izsludināšanas dienas;

18.3. projektu iesniegumu iesniegšanas vietu un kārtību;

18.4. tīmekļa vietni, kurā publicēti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti;

18.5. citu informāciju, ko sadarbības iestāde uzskata par nepieciešamu norādīt paziņojumā.

19. Paziņojumu par pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu izsludina ne agrāk kā vienu mēnesi un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās. Paziņojumu par otro projektu iesniegumu atlases kārtu izsludina ne vēlāk kā līdz 2011.gada 2.maijam.

(Grozīts ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.168, kas piemērojami ar 01.03.2011.)

20. Paziņojumu par projektu iesniegumu atlases kārtas uzsākšanu sadarbības iestāde publicē:

20.1. laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”;

20.2. sadarbības iestādes tīmekļa vietnē www.viaa.gov.lv.

21. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz, ievērojot šādas prasības:

21.1. atļauts iesniegt vairākus projektu iesniegumus vienā projektu iesniegumu atlases kārtā;

21.2. projekta iesniegumu veido aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa (pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā – 1.pielikums, otrajā un turpmākajās projektu iesniegumu atlases kārtās – 1.1 pielikums) un šādi pielikumi:

21.2.1. rakstisks apliecinājums par projektam nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu (apliecinājumu par līdzfinansējuma nodrošināšanu no valsts budžeta līdzekļiem izsniedz tā institūcija, kuras institucionālā padotībā atrodas projekta iesniedzējs, apliecinājumu par līdzfinansējuma nodrošināšanu no pašu līdzekļiem izsniedz pats projekta iesniedzējs, apliecinājumu par līdzfinansējuma nodrošināšanu no kredītresursa līdzekļiem izsniedz attiecīgā kredītiestāde) (attiecināms uz pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu);

21.2.2. projekta iesniedzēja aptaujas lapa par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās (attiecināms uz pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu);

21.2.3. projekta iesniedzēja sagatavots projekta finansēšanas plāna projekts valsts budžeta iestādēm saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (2.pielikums);

21.2.4. sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā (3.pielikums), ja projekta īstenošanā ir paredzēts iesaistīt sadarbības partneri;

21.2.5. sadarbības partnera apliecinājums par projektam nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu (apliecinājumu par līdzfinansējuma nodrošināšanu no valsts budžeta līdzekļiem izsniedz tā institūcija, kuras institucionālā padotībā atrodas sadarbības partneris, apliecinājumu par līdzfinansējuma nodrošināšanu no pašu līdzekļiem izsniedz pats sadarbības partneris, apliecinājumu par līdzfinansējuma nodrošināšanu no kredītresursa līdzekļiem izsniedz attiecīgā kredītiestāde), ja projekta īstenošanā ir paredzēts iesaistīt sadarbības partneri (attiecināms uz pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu);

21.3. projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona (projekta iesniegumam pievieno attiecīgu pilnvarojumu).

(Grozīts ar MK 08.06.2010. noteikumiem Nr.517; MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.168, kas piemērojami ar 01.03.2011.)

22. Projekta iesniedzējs papildus šo noteikumu 21.2.apakšpunktā minētajiem pielikumiem var iesniegt:

22.1. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par nodokļu samaksu, kas izdota ne agrāk kā 20 darbdienas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (ja projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona);

22.2. Uzņēmumu reģistra izziņu, kas apliecina, ka projekta iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta (ja projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona);

22.3. citus dokumentus, kurus projekta iesniedzējs uzskata par nepieciešamu iesniegt, lai pamatotu projekta iesnieguma atbilstību šajos noteikumos minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

23. Ja projekta iesniedzējs neiesniedz šo noteikumu 22.1. un 22.2.apakšpunktā minētās izziņas, sadarbības iestāde tās iegūst Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

24. (Svītrots ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.168, kas piemērojami ar 01.03.2011.)

25. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu sadarbības iestādē var iesniegt:

25.1. papīra formā, pievienojot identisku projekta iesnieguma veidlapas elektronisko versiju elektronisko datu nesējā, visus dokumentus ievietojot iepakojumā un aizzīmogojot;

25.2. elektroniska dokumenta formā normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā, ievērojot šādas prasības:

25.2.1. projekta iesniegums ir izstrādāts DOC, XLS vai PDF datņu formātā;

25.2.2. projekta iesnieguma veidlapa un papildus iesniedzamo dokumentu oriģināli ir parakstīti katrs atsevišķi ar projekta iesniedzēja institūcijas vadītāja vai tā pilnvarotas personas drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu atlases termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tie ir apliecināti katrs atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu atlases termiņa beigām.

(MK 01.03.2011. noteikumu Nr.168 redakcijā, kas piemērojami ar 01.03.2011.)

26. Sadarbības iestāde reģistrē iesniegto projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu sadarbības iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi uzreiz vai 10 darbdienu laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

V. Projektu iesniegumu vērtēšana

27. Apakšaktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina sadarbības iestāde, izveidojot komisiju. Komisijas sastāvā iekļauj Valsts izglītības attīstības aģentūras, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjus.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.681)

28. Komisijas sēdēs novērotāja statusā (bez balsstiesībām) var piedalīties vadošās iestādes un atbildīgās iestādes pārstāvji, kā arī Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji. Komisija vērtēšanas procesā var pieaicināt vienu vai vairākus ekspertus (bez balsstiesībām).

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.681; MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.168, kas piemērojami ar 01.03.2011.)

29. Uzsākot darbu, komisijas locekļi, eksperti un novērotāji paraksta apliecinājumu, ka komisijas sēžu laikā iegūto informāciju un dokumentu saturu neizpaudīs trešajām personām, kā arī komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņi varētu pārkāpt normatīvajos aktos, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, noteiktos ierobežojumus Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajai personai, un kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta projekta iesnieguma iesniedzēja iesniegtā projekta iesnieguma apstiprināšanā vai noraidīšanā.

(Grozīts ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.168, kas piemērojami ar 01.03.2011.)

30. Komisijas darbību nosaka sadarbības iestādes apstiprināts reglaments.

(Grozīts ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.168, kas piemērojami ar 01.03.2011.)

31. Projektu iesniegumus vērtē, ievērojot šos noteikumus, sadarbības iestādes izstrādātu un apstiprinātu projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību un Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu, īstenošanas uzraudzību reglamentējošos normatīvos aktus, kā arī izmantojot projektu iesniegumu vērtēšanas un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku.

32. Pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā projekta iesniedzēju un projekta iesniegumu vērtē šādā secībā: atbilstoši šo noteikumu 34.punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, 35.punktā minētajiem atbilstības kritērijiem, 36.punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem un 37.punktā minētajam finansējuma piešķiršanas kritērijam.

(Grozīts ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.168, kas piemērojami ar 01.03.2011.)

32.1 Otrajā un turpmākajās projektu iesniegumu atlases kārtās projekta iesniedzēju un projekta iesniegumu vērtē šādā secībā: atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 1.punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, 2.punktā minētajiem atbilstības kritērijiem, 3.punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem un 4.punktā minētajam finansējuma piešķiršanas kritērijam.

(MK 01.03.2011. noteikumu Nr.168 redakcijā, kas piemērojami ar 01.03.2011.)

33. Projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem un finansējuma piešķiršanas kritērijam vērtē ar “Jā” (atbilst) un “Nē” (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

34. Administratīvie kritēriji (projekta iesnieguma noformēšanas un iesniegšanas atbilstības kritēriji) ir šādi:

34.1. projekta iesniedzējs atbilst šo noteikumu 15.punktā minētajām prasībām (attiecināms, ja projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona);

34.2. projekta iesniegums ir iesniegts sadarbības iestādes noteiktajā termiņā;

34.3. projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

34.4. projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā;

34.5. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši šo noteikumu 21.2.apakšpunktā minētajai projekta iesnieguma veidlapai, un visas veidlapas sadaļas ir aizpildītas;

34.6. projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā trijos eksemplāros (viens oriģināls un divas apliecinātas kopijas), iesnieguma oriģināls un kopijas ir cauršūtas (caurauklotas) vai projekta iesniegums ir iesniegts elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;

34.7. projekta iesniegumu ir parakstījis projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona;

34.8. projekta iesniegumam ir pievienoti visi šo noteikumu 21.2.apakšpunktā minētie pielikumi;

34.9. projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst šo noteikumu 60.punktā minētajam projekta īstenošanas periodam;

34.10. projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums un attiecināmo izmaksu kopsumma norādīta pilnos latos;

34.11. projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums nepārsniedz šo noteikumu 6.punktā minēto pieļaujamo līdzfinansējuma apmēru;

34.12. projekta iesniegumā pieprasītā attiecināmo izmaksu kopsumma nav mazāka par šo noteikumu 17.punktā minēto minimālo attiecināmo izmaksu summu un nepārsniedz šo noteikumu 17.punktā minēto maksimālo attiecināmo izmaksu summu;

34.13. projekta iesniegumā attiecināmās izmaksas pa gadiem norādītas pilnos latos aritmētiski pareizi un atbilst budžeta kopsavilkumā norādītajām kopsummām;

34.14. projekta iesniegumā norādītās attiecināmo izmaksu pozīcijas atbilst šo noteikumu 51. un 57.punktā minētajām attiecināmajām izmaksām;

34.15. projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 54.9.apakšpunktā un 55., 56., 68. un 68.1 punktā minētos izmaksu ierobežojumus.

(Grozīts ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1222, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

35. Atbilstības kritēriji (projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma atbilstības kritēriji) ir šādi:

35.1. projekta iesniedzējs ir izglītības iestāde vai pašvaldība, vai Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona;

35.2. projekta mērķis atbilst šo noteikumu 2.punktā minētajam apakšaktivitātes mērķim;

35.3. projektā ir paredzēts īstenot vismaz vienu no šo noteikumu 13.punktā minētajām atbalstāmajām darbībām;

35.4. projekta iesniegumā ir definēta risināmā problēma un pamatotas izvēlētās mērķa grupas vajadzības;

35.5. projekta iesniegums un tajā plānotās aktivitātes paredz definētās problēmas risināšanu un mērķa grupas vajadzību apmierināšanu;

35.6. projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina plānoto rezultātu sasniegšanu;

35.7. projekta iesniegumā plānotie rezultāti un to rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi (sasniedzamie rezultāti norādīti vienībās ar konkrētām vērtībām);

35.8. projektā plānotie rezultāti un to rādītāji sekmē šo noteikumu 4.punktā minētā iznākuma rādītāja sasniegšanu;

35.9. projekta iesniedzējs apņemas projekta īstenošanā nepieļaut diskrimināciju (dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas, invaliditātes un citu faktoru dēļ);

35.10. projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības sistēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāltehniskā bāze), un tie atbilst projekta vajadzībām;

35.11. projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta sasniegto rezultātu ilgtspēja un uzturēšana pēc projekta pabeigšanas;

35.12. projekta iesniegumā norādītās izmaksas atbilst paredzētajam projekta īstenošanas laikposmam, tās ir nepieciešamas un pamatotas, lai sasniegtu projekta rezultātu un īstenotu plānotās darbības;

35.13. projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanā noteiktajām publicitātes prasībām;

35.14. ja projektā ir iesaistīti sadarbības partneri, to izvēle ir pamatota (sadarbības partneru kompetence atbilst projektā plānotajām aktivitātēm, ir sniegts pamatojums, kāpēc partneru iesaiste ir nepieciešama).

36. Kvalitātes kritēriji (specifiski ieviešanas un horizontālo prioritāšu atbilstības kritēriji) ir šādi:

36.1. sadarbības partneru iesaiste projektā:

36.1.1. projektā bez projekta iesniedzēja ir iesaistītas vairākas izglītības iestādes, kas īsteno speciālās vai sociālās korekcijas izglītības programmas vai pasākumus, un viena vai vairākas pašvaldības (10 punktu);

36.1.2. projektā bez projekta iesniedzēja ir iesaistīts viens partneris – izglītības iestāde, kas īsteno speciālās vai sociālās korekcijas izglītības programmas vai pasākumus, pašvaldība, iestāde vai organizācija, kas risina speciālās izglītības jautājumus (pieci punkti);

36.1.3. projektā nav iesaistīti partneri (0 punktu);

36.2. projektā paredzētais labuma saņēmēju skaits:

36.2.1. vairāk par 30 (septiņi punkti);

36.2.2. no 10 līdz 30 (pieci punkti);

36.2.3. no pieci līdz deviņi (divi punkti);

36.2.4. mazāk nekā pieci (0 punktu);

36.3. projekta iesniedzēja pieredze pasākumu īstenošanā jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai vai jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācijai izglītībā:

36.3.1. ir vairāk nekā triju gadu pieredze (10 punktu);

36.3.2. ir vismaz viena gada pieredze (pieci punkti);

36.3.3. nav pieredzes (0 punktu);

36.4. projekta iesnieguma sasaiste (savstarpēji papildinoša pozitīva ietekme) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda investīcijām darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1.3.3.aktivitātes “Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem” ietvaros:

36.4.1. ir savstarpēji papildinoša ietekme (trīs punkti);

36.4.2. nav savstarpēji papildinošas ietekmes (0 punktu);

36.5. projektā paredzamā labās prakses pārņemšana un jaunas pieejas jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai:

36.5.1. paredzēta labās prakses pārņemšana un jaunas pieejas (pieci punkti);

36.5.2. nav paredzēta labās prakses pārņemšana un jaunas pieejas (0 punktu);

36.6. projekta īstenošanas risku izvērtējums:

36.6.1. projekta iesniegumā ir veikts kvalitatīvs iespējamo risku izvērtējums, tai skaitā novērtēts iespējamais izmaksu sadārdzinājums, izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai (trīs punkti);

36.6.2. projekta iesniegumā ir veikts kvalitatīvs iespējamo risku izvērtējums, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi (divi punkti);

36.6.3. projekta iesniegumā iespējamo risku izvērtējums veikts nepilnīgi, nav izstrādāts vai ir nepilnīgi izstrādāts pasākumu plāns identificēto risku novēršanai (viens punkts);

36.6.4. projekta iesniegumā nav veikts iespējamo risku izvērtējums (0 punktu);

36.7. projekta aktivitāšu īstenošanas un pakalpojuma nodrošināšanas vieta:

36.7.1. pakalpojums tiek nodrošināts labuma saņēmēju apdzīvojamajā teritorijā (10 punktu);

36.7.2. pakalpojums tiek nodrošināts tuvu labuma saņēmēju apdzīvojamajai teritorijai (ne tālāk kā 30 km) (pieci punkti);

36.7.3. pakalpojums tiek nodrošināts pietiekami tuvu labuma saņēmēju apdzīvojamajai teritorijai (tālāk nekā 30 km) (0 punktu);

36.8. projekta aktivitātēs ir ietverti pasākumi, kas sekmē informācijas sabiedrības attīstību:

36.8.1. projekts paredz informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu iekļaujošās izglītības vai citu atbalsta pasākumu īstenošanai (trīs punkti);

36.8.2. projekts neparedz informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu iekļaujošās izglītības vai citu atbalsta pasākumu īstenošanai (0 punktu).

37. Finansējuma piešķiršanas kritērijs – ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 34.1., 34.2., 34.3., 34.4., 34.5., 34.6., 34.7., 34.10., 34.11., 34.12., 35.1., 35.2., 35.3., 35.4., 35.5., 35.6., 35.8., 35.9., 35.10., 35.11., 35.12. un 35.14.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī šo noteikumu 36.2. un 36.6.apakšpunktā minētajos vērtēšanas kritērijos katrā saņēmis vismaz divus punktus, tad, sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo projekta iesniegumu, projekta iesniegumam pietiek apakšaktivitātes atlases kārtā pieejamā finansējuma.

(Grozīts ar MK 01.09.2009. noteikumiem Nr.982)

VI. Lēmuma pieņemšana par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumiem vai noraidīšanu un tā paziņošana

38. Sadarbības iestāde pieņem lēmumu projekta iesniegumu apstiprināt, ja atbilstība visiem šo noteikumu 34., 35. un 37.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem ir novērtēta ar "Jā" (attiecināms uz pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu) vai atbilstība visiem šo noteikumu 4.pielikuma 1., 2. un 4.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem ir novērtēta ar "Jā" (attiecināms uz otro un turpmākajām projektu iesniegumu atlases kārtām).

(MK 01.03.2011. noteikumu Nr.168 redakcijā, kas piemērojami ar 01.03.2011.)

39. Pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā sadarbības iestāde pieņem lēmumu noraidīt un tālāk nevērtēt projekta iesniegumu, ja:

39.1. projekta iesniedzējs neatbilst šo noteikumu 34.1. un 35.1.apakš­punktā minētajām prasībām;

39.2. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 34.2., 34.3., 34.4., 34.5., 34.6., 34.7., 34.10., 34.11., 34.12., 35.2., 35.3., 35.4., 35.5., 35.6., 35.8., 35.9., 35.10., 35.11., 35.12. vai 35.14.apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

39.3. atbilstoši šo noteikumu 34.8.apakš­punktā minētajam kritērijam nav pievienots šo noteikumu 21.2.1.apakšpunktā minētais apliecinājums par projektam nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu;

39.4. vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 36.2. un 36.6.apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem projekta iesniegums kādā no tiem saņēmis mazāk par diviem punktiem.

(Grozīts ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.168, kas piemērojami ar 01.03.2011.)

39.1 Otrajā un turpmākajās projektu iesniegumu atlases kārtās sadarbības iestāde pieņem lēmumu noraidīt un tālāk nevērtēt projekta iesniegumu, ja:

39.1 1. projekta iesniedzējs neatbilst kādam no šo noteikumu 4.pielikuma 1.1., 2.12. un 2.13.apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

39.1 2. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 4.pielikuma 1.3., 1.4., 1.5., 2.1. vai 2.2.apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

39.1 3. projekta iesniegums vērtējumā par atbilstību kādam no šo noteikumu 4.pielikuma 3.2. vai 3.7.apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem saņēmis mazāk par diviem punktiem, atbilstoši 3.4.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam – mazāk par pieciem punktiem un atbilstoši 3.9.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam – mazāk par vienu punktu.

(MK 01.03.2011. noteikumu Nr.168 redakcijā, kas piemērojami ar 01.03.2011.)

40. Sadarbības iestāde pieņem lēmumu noraidīt projekta iesniegumu, ja tas šo noteikumu 37.punktā minētajā finansējuma piešķiršanas kritērijā ir novērtēts ar "Nē" (attiecināms uz pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu) vai šo noteikumu 4.pielikuma 4.1.apakšpunktā minētajā finansējuma piešķiršanas kritērijā ir novērtēts ar "Nē" (attiecināms uz otro un turpmākajām projektu iesniegumu atlases kārtām).

(MK 01.03.2011. noteikumu Nr.168 redakcijā, kas piemērojami ar 01.03.2011.)

41. Ja projektu iesniegumu atlases kārtā vairāki projektu iesniegumi saņem vienādu punktu skaitu un minētajiem projektu iesniegumiem attiecīgajā atlases kārtā finansējums nav pietiekams, prioritāri atbalstāms projekts, kurā ir paredzams lielāks labuma saņēmēju skaits atbilstoši šo noteikumu 36.2.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam (attiecināms uz pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu) vai šo noteikumu 4.pielikuma 3.2.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam (attiecināms uz otro un turpmākajām projektu iesniegumu atlases kārtām).

(MK 01.03.2011. noteikumu Nr.168 redakcijā, kas piemērojami ar 01.03.2011.)

42. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert šādus nosacījumus, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt vienošanos vai līgumu:

42.1. projekta iesnieguma precizēšana atbilstoši šo noteikumu 34.9., 34.13., 34.14., 34.15., 35.7. vai 35.13.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem (attiecināms uz pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu) vai šo noteikumu 4.pielikuma 1.2., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10. vai 2.11.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem (attiecināms uz otro un turpmākajām projektu iesniegumu atlases kārtām);

42.2. šo noteikumu 21.2.2., 21.2.3., 21.2.4. un 21.2.5.apakšpunktā minēto pielikumu iesniegšana;

42.3. citas sadarbības iestādes noteiktas tiesiski pamatotas darbības veikšana, lai noslēgtu vienošanos vai līgumu.

(Grozīts ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.168, kas piemērojami ar 01.03.2011.)

43. Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai projekta iesnieguma noraidīšanu, vai projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu nosūta projekta iesniedzējam piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

44. Ja projekta iesniegums ir apstiprināts ar nosacījumu, projekta iesniedzējs lēmumā noteiktajā termiņā, kas nepārsniedz 30 darbdienas no lēmuma spēkā stāšanās dienas, nodrošina nosacījumu izpildi un iesniedz sadarbības iestādē izvērtēšanai informāciju par nosacījumu izpildi. Lēmumā noteiktajā termiņā informāciju par nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā divas reizes.

45. Sadarbības iestāde 20 darbdienu laikā pēc lēmumā noteiktā termiņa izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi (turpmāk – atzinums).

(Grozīts ar MK 01.09.2009. noteikumiem Nr.982)

46. Ja projekta iesniedzējs nodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi lēmumā noteiktajā termiņā, sadarbības iestādes atzinums ir pozitīvs un sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā no atzinuma parakstīšanas dienas nosūta atzinumu projekta iesniedzējam.

47. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai nenodrošina to lēmumā noteiktajā termiņā, sadarbības iestādes atzinums ir negatīvs un projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidītu. Sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā no atzinuma parakstīšanas dienas nosūta atzinumu projekta iesniedzējam.

48. Ja projekta iesniegums ir apstiprināts, sadarbības iestāde ar finansējuma saņēmēju slēdz vienošanos vai līgumu saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

49. Sadarbības iestāde 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai pozitīva atzinuma sagatavošanas iesniedz atbildīgajā iestādē informāciju par aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem un projektu īstenošanai nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu.

50. 20 darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas par projekta iesnieguma noraidīšanu vai šo noteikumu 47.punktā minētajos gadījumos projekta iesniedzējam ir tiesības pieprasīt sadarbības iestādei informācijas apriti regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegt iesniegtā projekta iesnieguma kopijas.

(Grozīts ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.168, kas piemērojami ar 01.03.2011.)

VII. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

51. Projekta ietvaros attiecināmās izmaksas iedala šādās izmaksu pozīcijās:

51.1. netiešās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta ietvaros īstenojamām aktivitātēm;

51.2. tiešās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta ietvaros īstenojamām aktivitātēm un iznākuma rādītāja sasniegšanu:

51.2.1. projekta aktivitāšu īstenošanas izmaksas šo noteikumu 13.punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

51.2.2. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

(MK 08.06.2010. noteikumu Nr.517 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.168, kas piemērojami ar 01.03.2011.)

52. (Svītrots ar MK 08.06.2010. noteikumiem Nr.517)

53. Šo noteikumu 51.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija var ietvert:

53.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas;

53.2. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

53.3. transporta izmaksas (izmaksas par degvielu, par transportlīdzekļa nomu, par transporta pakalpojumu pirkšanu, par sabiedriskā transporta izmantošanu);

53.4. telpu īres, nomas izmaksas;

53.5. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

53.6. biroja un kancelejas preču izmaksas;

53.7. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

53.8. komandējuma vai darba brauciena izmaksas;

53.9. (svītrots ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1222, kas piemērojami ar 01.01.2011.).

(MK 08.06.2010. noteikumu Nr.517 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.168, kas piemērojami ar 01.03.2011.)

53.1 Šo noteikumu 53.1.apakšpunktā minētās izmaksas, sākot ar 2011.gada 1.martu, ietver projekta vadības personāla izmaksas uz uzņēmuma līguma pamata, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1222 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.168, kas piemērojami ar 01.03.2011.)

54. Šo noteikumu 51.2.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija var ietvert:

54.1. pasākumu izmaksas, tai skaitā pasākuma sagatavošanas un īstenošanas izmaksas, aparatūras īres izmaksas, konsultāciju, izglītojošu un kultūrizglītojošu pasākumu izmaksas (dalības maksa izstādēs, ieejas maksa pasākumos), izbraukumu, ekskursiju, nometņu un pārgājienu izmaksas;

54.2. atlīdzības izmaksas projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistītajām personām (piemēram, skolotāja palīgiem, atbalsta personālam un ekspertiem), tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

54.3. metodisko materiālu un mācību līdzekļu izstrādes izmaksas, metodisko materiālu, mācību līdzekļu, speciālās literatūras un periodikas iegādes izmaksas;

54.4. transporta izmaksas (degvielas, transportlīdzekļu īres, transporta pakalpojuma pirkšanas, sabiedriskā transporta izmantošanas izmaksas) šo noteikumu 13.2. un 13.3.apakšpunktā minētajām personām, ja nokļūšanai pie mērķa grupas jādodas ārpus savas faktiskās dzīvesvietas uz citu novada vai republikas pilsētas administratīvo teritoriju;

54.5. telpu īres maksu, ja projektu aktivitāšu īstenošanai tās nepieciešams īrēt ārpus izglītības iestādes, projekta īstenošanas sadarbības partnera vai finansējuma saņēmēja juridiskās un faktiskās uzturēšanās adreses;

54.6. projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešamā informācijas tehnoloģiju aprīkojuma (datortehnika un programmatūra) īres izmaksas;

54.7. maksu par pakalpojumiem un citas izmaksas, kas ir pamatotas un saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu, izņemot šo noteikumu 53.punktā minētās izmaksas;

54.8. sakaru pakalpojumu izmaksas (pasta, telekomunikāciju, interneta pakalpojumi) šo noteikumu 13.punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

54.9. biroja preču un inventāra izmaksas (ja tā kalpošanas ilgums ir mazāks par gadu un sākotnējā vērtība nepārsniedz 213,43 euro par vienību) šo noteikumu 13.punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, izņemot mēbeles;

54.10. atlīdzības izmaksas šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minētajiem asistentiem, ieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, ja tās netiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem un Eiropas Sociālā fonda vai citu ārvalstu finanšu instrumentu finansētu projektu ietvaros.

(MK 08.06.2010. noteikumu Nr.517 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1222; MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.168; MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1242; grozījumi 54.9.apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

55. Šo noteikumu 54.3.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija nepārsniedz 20 procentus no tiešajām attiecināmajām izmaksām.

56. Šo noteikumu 51.2.2.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija nepārsniedz vienu procentu no tiešajām attiecināmajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 08.06.2010. noteikumiem Nr.517)

57. Attiecināmo izmaksu neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, ja tos nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā, ir attiecināmās izmaksas.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1222 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

58. Projekta iesniegumā neiekļauj izmaksas, kas nav norādītas šo noteikumu 51. un 57.punktā.

59. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda vai valsts budžeta līdzekļiem nav attiecināmas izmaksas, kuras:

59.1. neatbilst šo noteikumu 54.9.apakšpunktā un 55., 56., 68. un 68.1 punktā minētajiem izmaksu apmēra ierobežojumiem;

59.2. nav radušās projekta aktivitāšu īstenošanas laikā vai kuru maksājumi veikti vēlāk nekā viena mēneša laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;

59.3. nav pamatotas ar izmaksu attaisnojošiem dokumentiem vai radušās normatīvo aktu prasību neievērošanas dēļ;

59.4. neatbilst pamatotas finanšu vadības principiem, īpaši naudas vērtībai un izmaksu efektivitātei, un nav saistītas ar projekta īstenošanas aktivitātēm.

(Grozīts ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1222, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

VIII. Projekta īstenošanas nosacījumi

60. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanu var uzsākt pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas, bet ne vēlāk kā divus mēnešus pēc līguma vai vienošanās noslēgšanas dienas. Projektu īsteno ne ilgāk kā 24 mēnešu laikā no projekta īstenošanas uzsākšanas. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.681 redakcijā)

61. Sadarbības iestāde, ja tai ir pieejami valsts budžeta līdzekļi pēc vienošanās vai līguma noslēgšanas, vienošanās vai līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā nodrošina finansējuma saņēmējam, kas nav valsts budžeta iestāde, avansa maksājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšana un izdevumu deklarācijas sagatavošana.

(MK 01.03.2011. noteikumu Nr.168 redakcijā, kas piemērojami ar 01.03.2011.)

62. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

63. Finansējuma saņēmējs, neizdarot grozījumus projektā, var veikt izmaksu pārdali:

63.1. starp šo noteikumu 51.2.1. un 51.2.2.apakšpunktā noteiktajām izmaksu pozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu pozīcijas, ievērojot šo noteikumu 54.9.apakšpunktā un 55. un 56.punktā noteiktos izmaksu ierobežojumus;

63.2. šo noteikumu 51.2.1. un 51.2.2.apakš­punktā minēto pozīciju ietvaros.

(Grozīts ar MK 08.06.2010. noteikumiem Nr.517; MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1222, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

64. Finansējuma saņēmējs, iesniedzot sadarbības iestādē maksājuma pieprasījumu, pievieno skaidrojumu par šo noteikumu 63.punktā minētās izmaksu pārdales pamatotību. Ja minētais skaidrojums nav iesniegts vai iesniegtais skaidrojums nav pamatots, sadarbības iestāde izmaksu pārdali var uzskatīt par nepamatotu, neņemot to vērā vai uzskatot izmaksu pārdali par nenotikušu.

65. Finansējuma saņēmējs nodrošina ar projekta īstenošanu saistītās aktuālās informācijas ievietošanu tīmekļa vietnē, ja tāda ir, ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

IX. Noslēguma jautājumi

66. (Svītrots ar MK 08.06.2010. noteikumiem Nr.517)

67. Līdz Ministru kabineta lēmuma pieņemšanai par netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru šo noteikumu 51.1.apakšpunktā minētās netiešās izmaksas netiek plānotas.

(MK 08.06.2010. noteikumu Nr.517 redakcijā)

68. Pēc netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēra noteikšanas šo noteikumu 51.1.apakšpunktā minētās netiešās izmaksas plāno atbilstoši noslēgtajam līgumam vai vienošanās nosacījumiem un piemēro no dienas, kad noslēgta vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu, līdz 2010.gada 31.decembrim. Minētās izmaksas ir neattiecināmās netiešās izmaksas, un tās sedz no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu finansēšanai paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1222 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

68.1 Šo noteikumu 51.1.apakšpunktā minētās netiešās izmaksas, sākot ar 2011.gada 1.janvāri, plāno un piemēro kā faktiskās izmaksas. Šo noteikumu 51.1.apakšpunktā un 68.2 punktā minēto netiešo izmaksu kopsumma nepārsniedz piecus procentus no kopējām projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām.

(MK 01.03.2011. noteikumu Nr.168 redakcijā, kas piemērojami ar 01.03.2011.)

68.2 Šo noteikumu 53.1.apakšpunktā minētās atlīdzības izmaksas, pamatojoties uz darba līgumu, projekta administrēšanas darbu veikšanai, kas radušās no 2011.gada 1.janvāra līdz 28.februārim, kā neattiecināmās netiešās izmaksas var segt no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu finansēšanai paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem, ja darba līgums tika noslēgts pirms 2011.gada 6.janvāra un finansējuma saņēmējs minētās izmaksas ir pamatojis ar izmaksas attaisnojošiem dokumentiem.

(MK 01.03.2011. noteikumu Nr.168 redakcijā, kas piemērojami ar 01.03.2011.)

69. (Svītrots ar MK 08.06.2010. noteikumiem Nr.517)

70. Līdz 2013.gada 31.decembrim šo noteikumu 5. un 9.punktā minētās summas, kas noteiktas euro, pārrēķina latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam.

(MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1242 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 17.februāra noteikumiem Nr.150

(Pielikums grozīts ar MK 08.06.2010. noteikumiem Nr.517; MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1222, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.1 pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 17.februāra noteikumiem Nr.150

(Pielikums MK 01.03.2011. noteikumu Nr.168 redakcijā, kas piemērojami ar 01.03.2011.)

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 17.februāra noteikumiem Nr.150

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 17.februāra noteikumiem Nr.150
Sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 17.februāra noteikumiem Nr.150
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

(Pielikums MK 01.03.2011. noteikumu Nr.168 redakcijā, kas piemērojami ar 01.03.2011.)

Darbības programmas numurs un nosaukums:1. cilvēkresursi un nodarbinātība
Prioritātes numurs un nosaukums:1.2. Izglītības un prasmes
Pasākuma numurs un nosaukums:1.2.2. Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana
Aktivitātes numurs un nosaukums:1.2.2.4. Izglītības pieejamības nodrošināšana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem un iekļaujošas izglītības attīstība
Apakšaktivitātes numurs un nosaukums:1.2.2.4.2. Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā
Projektu iesniegumu atlases veids:Atklātā projektu iesniegumu atlase (otrā un turpmākās projektu iesniegumu atlases kārtas)

1. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtējums
(Jā/Nē)

1.1.Projekta iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta (attiecināms, ja projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona) 

N

1.2.Projekta iesniedzējam nav valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un citu valsts noteikto obligāto nodokļu parādu (attiecināms, ja projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona) 

P

1.3.Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā 

N

1.4.Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā 

N

1.5.Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā 

N

1.6.Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, un visas veidlapas sadaļas ir aizpildītas 

P

1.7.Projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā (iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots)) vai elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā 

P

1.8.Projekta iesniegumu ir parakstījis projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona 

P

1.9.Projekta iesniegumam ir pievienoti visi normatīvajā aktā par apakšaktivitātes īstenošanu minētie pielikumi 

P

1.10.Projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst normatīvajā aktā par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajam projekta īstenošanas periodam 

P

1.11.Projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums un attiecināmo izmaksu kopsumma norādīta pilnos latos 

P

1.12.Projekta iesniegumā pieprasītā attiecināmo izmaksu kopsumma nav mazāka par normatīvajā aktā par apakšaktivitātes īstenošanu noteikto minimālo attiecināmo izmaksu summu un nepārsniedz normatīvajā aktā par apakšaktivitātes īstenošanu noteikto maksimālo attiecināmo izmaksu summu 

P

1.13.Projekta iesniegumā attiecināmās izmaksas pa gadiem norādītas pilnos latos aritmētiski pareizi un atbilst projekta budžeta kopsavilkumā norādītajām kopsummām 

P

1.14.Projekta iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksu pozīcijas atbilst normatīvajā aktā par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajām attiecināmajām izmaksām 

P

1.15.Projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz normatīvajā aktā par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktos izmaksu ierobežojumus 

P

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtējums
(Jā/Nē)

2.1.Projekts atbilst aktivitātes mērķim – nodrošināt mācību atbalstu jauniešiem ar mācīšanās problēmām un veicināt piemērotu izglītības un tālākizglītības ceļu piedāvājumu jauniešiem obligātajā izglītības vecumā ar zemām pamatprasmēm, jauniešiem sociālās korekcijas iestādēs un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem 

N

2.2.Projektā paredzēts īstenot vienu vai vairākas normatīvajā aktā par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktās atbalstāmās darbības 

N

2.3.Projekta iesniegumā ir definēta risināmā problēma un pamatotas izvēlētās mērķa grupas vajadzības 

P

2.4.Projektā plānotās aktivitātes paredz definētās problēmas risināšanu un mērķa grupas vajadzību apmierināšanu 

P

2.5.Projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina plānoto rezultātu sasniegšanu 

P

2.6.Projekta iesniegumā plānotie rezultāti un to rādītāji ir precīzi formulēti un izmērāmi (sasniedzamie rezultāti ir norādīti vienībās ar konkrētām vērtībām) 

P

2.7.Projektā plānotie rezultāti un to rādītāji sekmē apakšaktivitātes iznākuma rādītāju sasniegšanu – 10 000 sociālās atstumtības riska grupu izglītojamo, kas saņēmuši Eiropas Sociālā fonda atbalstu mācībām 

P

2.8.Projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības sistēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze), un tie ir atbilstoši projekta vajadzībām 

P

2.9.Projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta sasniegto rezultātu ilgtspēja un uzturēšana pēc projekta pabeigšanas normatīvajā aktā par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajā laika periodā 

P

2.10.Projekta iesniegumā norādītās izmaksas atbilst paredzētajam projekta īstenošanas laikposmam, tās ir nepieciešamas un pamatotas, lai sasniegtu projekta mērķus un īstenotu plānotās darbības 

P

2.11.Projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasībām 

P

2.12.Projekta iesniedzējs ir izglītības iestāde vai pašvaldība, vai Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona 

N

2.13.

Projekta iesniedzējs nav saņēmis atbalstu apakšaktivitātes pirmajā atlases kārtā 

N

3. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtējums
(punktu skala)

3.1.Sadarbības partneru iesaiste projektā 

Kritērijs nav izslēdzošs

3.1.1.projektā nav iesaistīti partneri

0

3.1.2.projektā bez projekta iesniedzēja ir iesaistīts viens no šādiem sadarbības partneriem:

1) izglītības iestāde, kas īsteno speciālās vai sociālās korekcijas vai pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas;

2) pašvaldība;

3) iestāde vai organizācija, kas risina speciālās izglītības jautājumus vai darbojas sociālās atstumtības riska jauniešu atbalsta jomā

2

3.1.3.projektā bez projekta iesniedzēja ir iesaistīti divi no šā pielikuma 3.1.2.apakšpunktā minētajiem sadarbības partneriem, no kuriem viens ir izglītības iestāde, kas īsteno speciālās vai sociālās korekcijas vai pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas

4

3.1.4.projektā bez projekta iesniedzēja ir iesaistīti visi trīs šā pielikuma 3.1.2.apakšpunktā minētie sadarbības partneri

6

3.2.Projektā paredzētais labuma saņēmēju skaits

Jāiegūst vismaz
2 punkti

3.2.1.mazāk nekā 20

0

3.2.2.no 20 līdz 49

2

3.2.3.no 50 līdz 100

5

3.2.4.vairāk par 100

7

3.3.Projekta iesniedzēja pieredze pasākumu īstenošanā jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai vai jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācijai izglītībā 

Kritērijs nav izslēdzošs

3.3.1.nav pieredzes

0

3.3.2.ir pieredze vismaz 1 gadu

2

3.3.3.ir pieredze vairāk kā 3 gadus

4

3.4.Projekta iesniedzēja sagatavotība pasākumu īstenošanai jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai vai jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācijai izglītībā 

Jāiegūst vismaz
5 punkti

3.4.1.nav izstrādāta sistēma sociālās atstumtības riska mazināšanai un iekļaujošās izglītības pasākumu īstenošanai, un nav pieejams projekta īstenošanai nepieciešamais pedagoģiskais un atbalsta personāls

0

3.4.2.ir izstrādāta sistēma sociālās atstumtības riska mazināšanai un iekļaujošās izglītības pasākumu īstenošanai vai ir pieejams projekta īstenošanai nepieciešamais pedagoģiskais un atbalsta personāls

5

3.4.3.ir izstrādāta sistēma sociālās atstumtības riska mazināšanai un iekļaujošās izglītības pasākumu īstenošanai, un ir pieejams projekta īstenošanai nepieciešamais pedagoģiskais un atbalsta personāls

10

3.5.Projekta iesnieguma sasaiste (savstarpēji papildinoša pozitīva ietekme) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda investīcijām darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi"  3.1.3.3.aktivitātē "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem" 

Kritērijs nav izslēdzošs

3.5.1.nav savstarpēji papildinošas ietekmes

0

3.5.2.ir savstarpēji papildinoša ietekme

2

3.6.Projektā plānotie pieredzes apmaiņas pasākumi (projekta mērķa grupas vajadzību nodrošināšanai nepieciešamo esošo metožu pielietošanai, metodisko materiālu un programmu izmantošanai) un inovatīvu risinājumu ieviešana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai 

Kritērijs nav izslēdzošs

3.6.1.projekts neparedz pieredzes apmaiņas pasākumus un inovatīvu risinājumu ieviešanu jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai

0

3.6.2.projekts paredz pieredzes apmaiņas pasākumus vai inovatīvu risinājumu ieviešanu jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai

1

3.6.3.projekts paredz pieredzes apmaiņas pasākumus un inovatīvu risinājumu ieviešanu jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai, konkrēts pasākumu plāns inovatīvo risinājumu praktiskai ieviešanai mācību procesā nav izstrādāts

3

3.6.4.projekts paredz pieredzes apmaiņas pasākumus un inovatīvu risinājumu ieviešanu jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai, ir izstrādāts konkrēts pasākumu plāns inovatīvo risinājumu praktiskai ieviešanai mācību procesā (norādot veicamos uzdevumus, to izpildes termiņus un atbildīgos par uzdevuma veikšanu)

4

3.7.Projekta īstenošanas risku izvērtējums 

Jāiegūst vismaz
2 punkti

3.7.1.projekta iesniegumā nav izvērtēti iespējamie riski vai projekta iesniegumā iespējamie riski izvērtēti nepilnīgi un pasākumu plāns identificēto risku novēršanai nav izstrādāts

0

3.7.2.projekta iesniegumā iespējamie riski ir izvērtēti, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi

2

3.7.3.projekta iesniegumā iespējamie riski ir izvērtēti, izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai

3

3.8.Projektu izmaksu efektivitāte – projekta vidējās izmaksas uz vienu izglītojamo 

Kritērijs nav izslēdzošs

3.8.1.virs 1500 latiem

0

3.8.2.no 1000 līdz 1500 latiem

2

3.8.3.no 500 līdz 1000 latiem

4

3.8.4.mazāk par 500 latiem

6

3.9.Projektā paredzētās aktivitātes sekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu (dzimumu līdztiesības un invalīdu tiesību) ievērošanu 

Jāiegūst

vismaz
1 punkts

3.9.1.nesekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu ievērošanu

0

3.9.2.sekmē viena pamatprincipa ievērošanu

1

3.9.3.sekmē divu pamatprincipu ievērošanu

3

3.10.Projekta aktivitāšu īstenošanas un pakalpojuma nodrošināšanas vieta 

Kritērijs nav izslēdzošs

3.10.1.pakalpojums tiek nodrošināts pietiekami tuvu labuma saņēmēja dzīvesvietai (tālāk nekā 30 km attālumā, bet nepārsniedzot 60 km no labuma saņēmēja dzīvesvietas)

0

3.10.2.pakalpojums tiek nodrošināts tuvu labuma saņēmēja dzīvesvietai (ne tālāk kā 30 km attālumā no labuma saņēmēja dzīvesvietas)

5

3.10.3.pakalpojums tiek nodrošināts labuma saņēmēja dzīvesvietas teritorijā (ne tālāk kā 5 km attālumā no labuma saņēmēja dzīvesvietas)

10

4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJS

Vērtējums
(Jā/Nē)

4.1.Ja projekta iesniegums atbilst šā pielikuma 1.1., 1.3., 1.4., 1.5., 2.1., 2.2., 2.12. un 2.13.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī 3.9.apakšpunktā minētajā vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz 1 punktu, 3.2. un 3.7.apakšpunktā minētajos vērtēšanas kritērijos katrā ir saņēmis vismaz 2 punktus, 3.4.apakšpunktā minētajā vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz  5 punktus un kvalitātes kritēriju kopvērtējumā ir saņēmis vismaz 20 punktus, tad, sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktu ieguvušo projekta iesniegumu, attiecīgajam projekta iesniegumam pietiek apakšaktivitātes atlases kārtā pieejamā finansējuma 

N

Piezīmes.

1. Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem, tai skaitā kritērijiem par horizontālajām prioritātēm, vērtē ar noteiktu punktu skalu. Kritērijos, kur tas nepieciešams, ir norādīts minimālais punktu skaits, kas ir jāsasniedz, lai projekta iesniegums netiktu noraidīts.

2. Projekta iesniegumus vērtē ar "Jā" un "Nē" saskaņā ar administratīvajiem un atbilstības kritērijiem un finansējuma piešķiršanas kritēriju. Kritērijos, kas ir vērtējami ar "Jā" vai "Nē", ir divas vērtējuma iespējas:

N – ja saņemts negatīvs vērtējums, projekta iesniegumu noraida;

P – var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā laikā.

01.01.2014