Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas noteikumi Nr.28

Rīgā 2009.gada 15.janvārī

Kredītu reģistra tehniskie noteikumi

Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 106.1 panta pirmo, otro, trešo un ceturto daļu,
Krājaizdevu sabiedrību likuma 27.1 panta pirmo, otro, trešo un piekto daļu,
Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 29.3 panta pirmo, otro, trešo un piekto daļu
un Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku  civiltiesiskās atbildības obligātās
apdrošināšanas likuma 51.2 panta pirmo, otro, trešo un piekto daļu

 

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Kredītu reģistra darbības noteikumus;

1.2. kārtību, kādā banka, bankas meitas sabiedrība, kas sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus (tālāk tekstā - bankas meitas sabiedrība), krājaizdevu sabiedrība, apdrošinātājs un biedrība "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" (tālāk tekstā - LTAB) sniedz Latvijas Bankai ziņas par saviem aizņēmējiem un aizņēmēju galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu (tālāk tekstā - ziņas);

1.3. kārtību, kādā Kredītu reģistrā esošās ziņas tiek sniegtas bankai, bankas meitas sabiedrībai, krājaizdevu sabiedrībai, apdrošinātājam, LTAB un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā - FKTK);

1.4. bankas, bankas meitas sabiedrības, krājaizdevu sabiedrības, apdrošinātāja, LTAB un FKTK maksas par Kredītu reģistra izmantošanu saistībā ar papildu lietotāja reģistrāciju apmēru un maksāšanas kārtību.

2. ZIŅU SNIEGŠANAS UN IZSNIEGŠANAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2. Kredītu reģistra dalībnieks (tālāk tekstā - dalībnieks) sniedz visas ziņas, izņemot, ja noteikumi nosaka citādi. Sniedzot ziņu, dalībnieks to norāda, izmantojot latīņu alfabētu, t.sk. latviešu valodas burtus ar mīkstinājuma zīmēm un garumzīmēm.

3. Dalībnieks var labot visas Kredītu reģistrā esošās ziņas, izņemot šo noteikumu 3.1.-3.8., 4.15. un 6.7.apakšnodaļā minētās ziņas. Ja Kredītu reģistrā esošā šo noteikumu 3.1.-3.8., 4.15. vai 6.7.apakšnodaļā minētā ziņa mainās vai ir kļūdaina, dalībnieks to anulē.

4. Lai labotu Kredītu reģistrā esošo ziņu, dalībnieks atkārtoti sniedz visas ziņas, kuras ietilpst tajā ziņu grupā, kurā ietilpst labojamā ziņa. Lai labotu Kredītu reģistrā esošo ziņu par aizņēmēju vai aizņēmēja galvinieku, t.sk. personu, kam saskaņā ar līgumu vai spēkā stājušos tiesas nolēmumu par regresa prasības izpildi ir pienākums atlīdzināt apdrošinātājam vai LTAB summu, kuru apdrošinātājs vai LTAB samaksājis šīs personas vietā (tālāk tekstā - regresāts), vai regresāta galvinieku, ziņu par aizņēmēja vai aizņēmēja galvinieka saistībām, šo noteikumu 6.11.-6.16.apakšnodaļā minēto parādnieka informāciju par regresātu vai šo noteikumu 6.19.-6.22.apakšnodaļā minēto parādnieka informāciju par regresāta galvinieku, dalībnieks atkārtoti sniedz visas ziņas par aizņēmēju vai aizņēmēja galvinieku, t.sk. regresātu vai regresāta galvinieku, un ziņas par aizņēmēja vai aizņēmēja galvinieka saistībām, šo noteikumu 6.11.-6.16.apakšnodaļā minēto parādnieka informāciju par regresātu vai šo noteikumu 6.19.-6.22.apakšnodaļā minēto parādnieka informāciju par regresāta galvinieku.

5. Lai labotu vai anulētu Kredītu reģistrā esošo ziņu par aizņēmēju vai aizņēmēja galvinieku, t.sk. regresātu vai regresāta galvinieku, dalībnieks sniedz ziņas par visiem aizņēmējiem vai aizņēmēju galviniekiem, t.sk. regresātiem vai regresātu galviniekiem, šo aizņēmēja vai aizņēmēja galvinieka vai regresāta vai regresāta galvinieka saistību ietvaros. Anulējot Kredītu reģistrā esošo ziņu par aizņēmēju vai aizņēmēja galvinieku, t.sk. regresātu vai regresāta galvinieku, ziņas par šo aizņēmēju, aizņēmēja galvinieku, t.sk. regresātu vai regresāta galvinieku, aizņēmēja vai aizņēmēja galvinieka vai regresāta vai regresāta galvinieka saistībām un to izpildes gaitu automātiski anulējas.

3. ZIŅU PAR AIZŅĒMĒJU UN AIZŅĒMĒJA GALVINIEKU SNIEGŠANAS PRIEKŠNOSACĪJUMI

3.1. Personas kods

6. Ziņu "Personas kods" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, ir fiziskā persona.

7. Sniedzot ziņu "Personas kods" par fizisko personu, kura ir rezidents saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem "Monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata un pielikumu sagatavošanas noteikumi", kas apstiprināti ar Latvijas Bankas padomes 2001.gada 12.jūlija lēmumu Nr.88/7, vai tos aizstājošu normatīvo aktu (tālāk tekstā - rezidents), norāda personas kodu, ko piešķīrusi Latvijas Republikas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Sniedzot ziņu "Personas kods" par fizisko personu, kura ir nerezidents saskaņā ar minētajiem Latvijas Bankas noteikumiem (tālāk tekstā - nerezidents), norāda personas kodu, ko piešķīrusi mītnes valsts kompetentā institūcija.

3.2. Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta numurs

8. Ziņu "Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta numurs" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, ir fiziskā persona nerezidents.

9. Sniedzot ziņu "Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta numurs", norāda ieceļošanai Latvijas Republikā derīgā ceļošanas dokumenta numuru. Ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, ir fiziskā persona nerezidents, kas neieceļo Latvijas Republikā, norāda personu apliecinošā dokumenta numuru.

3.3. Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta izdevējvalsts kods

10. Ziņu "Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta izdevējvalsts kods" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, ir fiziskā persona nerezidents.

11. Sniedzot ziņu "Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta izdevējvalsts kods", norāda ieceļošanai Latvijas Republikā derīgā ceļošanas dokumenta izdevējvalsts kodu saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2007 "Valstu un to administratīvi teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi. 1.daļa: Valstu kodi" (tālāk tekstā - LVS EN ISO 3166-1:2007) vai to aizstājošu standartu. Ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, ir fiziskā persona nerezidents, kas neieceļo Latvijas Republikā, norāda personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kodu saskaņā ar LVS EN ISO 3166-1:2007 vai to aizstājošu standartu.

3.4. Dzimšanas datums

12. Ziņu "Dzimšanas datums" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, ir fiziskā persona nerezidents.

3.5. Vienotās reģistrācijas numurs

13. Ziņu "Vienotās reģistrācijas numurs" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, ir juridiskā persona rezidents.

3.6. Reģistrācijas valsts kods

14. Ziņu "Reģistrācijas valsts kods" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, ir juridiskā persona nerezidents.

15. Sniedzot ziņu "Reģistrācijas valsts kods", norāda valsts kodu saskaņā ar LVS EN ISO 3166-1:2007 vai to aizstājošu standartu.

3.7. Reģistrācijas numurs

16. Ziņu "Reģistrācijas numurs" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, ir juridiskā persona nerezidents.

3.8. Reģistrācijas datums

17. Ziņu "Reģistrācijas datums" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, ir juridiskā persona nerezidents.

3.9. Vārds un uzvārds

18. Ziņu "Vārds un uzvārds" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, ir fiziskā persona.

3.10. Nosaukums

19. Ziņu "Nosaukums" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, ir juridiskā persona. Ja aizņēmējs ir ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kas ņem aizņēmumu uz ieguldījumu fonda rēķina, ziņā "Nosaukums" ietver gan ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nosaukumu, gan attiecīgā ieguldījumu fonda nosaukumu un kā šo nosaukumu īpašu atdalīšanas zīmi norāda simbolus "%%" (Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 'XX' %% Atvērtais ieguldījumu fonds 'XX fonds').

3.11. Juridiskā adrese

20. Ziņu "Juridiskā adrese" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, ir juridiskā persona nerezidents.

3.12. Ienākumu apjoms

21. Ziņu "Ienākumu apjoms" sniedz, ja dalībnieks pieprasījis aizņēmējam Valsts ieņēmumu dienesta (tālāk tekstā - VID) izziņu par aizņēmēja ienākumiem vai satura ziņā līdzvērtīgu citas valsts nodokļu administrācijas izziņu vai ja dalībnieks ieguvis publiski pieejamo informāciju par aizņēmēja, kas ir valsts amatpersona, ienākumiem saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8.panta piektās daļas 1.punktu.

22. Sniedzot ziņu "Ienākumu apjoms", norāda VID izziņā par aizņēmēja ienākumiem, satura ziņā līdzvērtīgajā citas valsts nodokļu administrācijas izziņā vai valsts amatpersonas deklarācijā norādītos aizņēmēja ienākumus iepriekšējā taksācijas gadā pirms līguma, no kura izriet aizņēmēja saistības, noslēgšanas. Ziņu "Ienākumu apjoms" sniedz latos.

3.13. Statuss

23. Sniedzot ziņu "Statuss", norāda, vai statuss ir aizņēmējs, regresāts vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāta galvinieks.

3.14. Kategorija

24. Ziņu "Kategorija" sniedz dalībnieks, kas ir banka vai bankas meitas sabiedrība.

25. Ziņu "Kategorija" sniedz, ja aizņēmējs ir juridiskā persona.

26. Sniedzot ziņu "Kategorija", norāda aizņēmēja kategoriju saskaņā ar klasifikatoru (1.pielikums).

4. ZIŅU PAR AIZŅĒMĒJA UN AIZŅĒMĒJA GALVINIEKA SAISTĪBĀM SNIEGŠANAS PRIEKŠNOSACĪJUMI

4.1. Aizņēmēja saistību veids

27. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību veids", norāda aizņēmēja saistību veidu saskaņā ar klasifikatoru (2.pielikums).

4.2. Tautsaimniecības nozare

28. Ziņu "Tautsaimniecības nozare" sniedz dalībnieks, kas ir banka vai bankas meitas sabiedrība.

29. Ziņu "Tautsaimniecības nozare" sniedz, ja aizņēmējs ir juridiskā persona rezidents, kas nav pašvaldība vai privātpersonas (fiziskās personas vai privāto tiesību juridiskās personas) apkalpojošā bezpeļņas institūcija.

30. Ja aizņēmēja saistību beigu datums nav vairāk kā par vienu gadu vēlāks par aizņēmēja saistību sākuma datumu, sniedzot ziņu "Tautsaimniecības nozare", norāda aizņēmēja pastāvīgo saimnieciskās darbības tautsaimniecības nozari saskaņā ar klasifikatoru (3.pielikums), ko nosaka saskaņā ar NACE 2. red. nomenklatūru, kura noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1893/2006 (2006.gada 20.decembris), ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (tālāk tekstā - NACE 2. red. nomenklatūra).

31. Ja aizņēmēja saistību beigu datums ir vairāk nekā par vienu gadu vēlāks par aizņēmēja saistību sākuma datumu, sniedzot ziņu "Tautsaimniecības nozare", norāda tautsaimniecības nozari, kuras attīstībai aizņēmējs uzņēmies aizņēmēja saistības, saskaņā ar klasifikatoru (3.pielikums), ko nosaka saskaņā ar NACE 2. red. nomenklatūru.

4.3. Aizņēmēja saistību sākuma datums

32. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību sākuma datums", norāda līguma, no kura izriet aizņēmēja saistības, spēkā stāšanās datumu (šā līguma noslēgšanas datumu vai šajā līgumā noteikto līguma spēkā stāšanās datumu).

4.4. Aizņēmēja saistību beigu datums

33. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību beigu datums", norāda līgumā, no kura izriet aizņēmēja saistības, noteikto datumu, kad aizņēmēja saistībām jābūt izpildītām (norēķinu karšu kredītiem - norēķinu kartes derīguma termiņa beigu datumu). Ja aizņēmēja saistībām nav noteikts izpildes datums (uz pieprasījumu izpildāmas saistības), ziņu "Aizņēmēja saistību beigu datums" nenorāda. Ja aizņēmēja saistības izbeidzas pirms līgumā, no kura izriet aizņēmēja saistības, noteiktā datuma, norāda aizņēmēja saistību faktisko izbeigšanās datumu.

4.5. Aizņēmēja saistību apjoms

34. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību apjoms", norāda līgumā, no kura izriet aizņēmēja saistības, noteikto aizņēmēja saistību apjomu (norēķinu karšu kredītam - kredīta limita summu, hipotēku kredītam vai finanšu līzingam - kredīta pamatsummu, operatīvajam līzingam - nomas maksājumu kopsummu, kredītam pret klienta prasījuma tiesībām (faktoringam) - faktoringa limita summu u.tml.). Ja izsniegts sindicētais kredīts, sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību apjoms", norāda tās sindicētā kredīta daļas apjomu, kuru izsniedzis dalībnieks.

4.6. Aizņēmēja saistību valūtas kods

35. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību valūtas kods", norāda valūtu saskaņā ar standartu LVS ISO 4217:2003 "Valūtu un resursu kodi" (tālāk tekstā - LVS ISO 4217:2003) vai to aizstājošu standartu. 

4.7. Aizņēmēju skaits

36. Ziņa "Aizņēmēju skaits" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz ziņas par aizņēmēju un aizņēmēja saistībām.

37. Kā ziņu "Aizņēmēju skaits" norāda to aizņēmēju skaitu, kuri solidāri atbild par aizņēmēja saistībām.

4.8. Aizņēmēja galvinieku skaits

38. Ziņa "Aizņēmēja galvinieku skaits" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz ziņas par aizņēmēja galvinieku un aizņēmēja galvinieka saistībām.

39. Kā ziņu "Aizņēmēja galvinieku skaits" norāda to aizņēmēja galvinieku skaitu, kuriem ir spēkā esošs galvojums aizņēmēja saistībām.

4.9. Procentu likmes veids

40. Sniedzot ziņu "Procentu likmes veids", norāda, vai līgumā, no kura izriet aizņēmēja saistības, noteikta fiksētā vai mainīgā procentu likme.

4.10. Norāde par sindicēto kredītu

41. Ziņu "Norāde par sindicēto kredītu" sniedz, ja dalībnieks izsniedzis aizņēmējam sindicēto kredītu.

4.11. Zaudējumu apjoms

42. Ziņu "Zaudējumu apjoms" sniedz, ja dalībnieks noraksta aizņēmēja saistības, izslēdzot tās no savas bilances..

43. Ziņu "Zaudējumu apjoms" sniedz latos.

4.12. Nodrošinājuma veids

44. Ziņu "Nodrošinājuma veids" sniedz dalībnieks, kas ir banka, bankas meitas sabiedrība vai krājaizdevu sabiedrība.

45. Sniedzot ziņu "Nodrošinājuma veids", norāda katra līgumā, no kura izriet aizņēmēja saistības, noteiktā nodrošinājuma veidu saskaņā ar klasifikatoru (4.pielikums). Ja līgumā, no kura izriet aizņēmēja saistības, nav noteikts aizņēmēja saistību nodrošinājums, sniedzot ziņu "Nodrošinājuma veids", norāda, ka aizņēmēja saistībām nav nodrošinājuma.

4.13. Nodrošinājuma vērtība

46. Ziņu "Nodrošinājuma vērtība" sniedz dalībnieks, kas ir banka, bankas meitas sabiedrība vai krājaizdevu sabiedrība.

47. Ziņu "Nodrošinājuma vērtība" sniedz, ja līgumā, no kura izriet aizņēmēja saistības, noteikts viens vai vairāki aizņēmēja saistību nodrošinājumi. Ja nodrošinājuma vērtība tiek bieži pārvērtēta (aizdevumiem ar vērtspapīra ķīlu), ziņu "Nodrošinājuma vērtība" labo ne biežāk kā vienu reizi ceturksnī.

48. Sniedzot ziņu "Nodrošinājuma vērtība", norāda katra līgumā, no kura izriet aizņēmēja saistības, noteiktā aizņēmēja saistību nodrošinājuma patieso vērtību. Ja ar vienu nodrošinājumu nodrošinātas vairākas aizņēmēja saistības, norāda to nodrošinājuma patiesās vērtības daļu, kura saskaņā ar dalībnieka lēmumu nodrošina konkrētās aizņēmēja saistības. Ja izsniegts sindicētais kredīts un dalībnieka izsniegtajai sindicētā kredīta daļai noteiktais nodrošinājums ir kāda nodrošinājuma daļa, sniedzot ziņu "Nodrošinājuma vērtība", norāda šīs nodrošinājuma daļas patieso vērtību.

4.14. Nodrošinājuma valūtas kods

49. Ziņu "Nodrošinājuma valūtas kods" sniedz dalībnieks, kas ir banka, bankas meitas sabiedrība vai krājaizdevu sabiedrība.

50. Ziņu "Nodrošinājuma valūtas kods" sniedz, ja līgumā, no kura izriet aizņēmēja saistības, noteikts viens vai vairāki aizņēmēja saistību nodrošinājumi.

51. Sniedzot ziņu "Nodrošinājuma valūtas kods", norāda valūtu saskaņā ar LVS ISO 4217:2003 vai to aizstājošu standartu.

4.15. Aizņēmēja saistību identifikators

52. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību identifikators", dalībnieks patstāvīgi piešķir aizņēmēja saistībām unikālu simbolu virkni (ne vairāk kā 35 simboli), ar kuru ziņas par aizņēmēja saistībām var identificēt starp citām šā dalībnieka sniegtajām Kredītu reģistrā esošajām ziņām par šā dalībnieka aizņēmēju vai aizņēmēju galvinieku saistībām.

4.16. Aizņēmēja saistību ievadīšanas vai sagatavošanas datums un laiks

53. Ziņa "Aizņēmēja saistību ievadīšanas vai sagatavošanas datums un laiks" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz ziņu par aizņēmēja saistībām.

54. Kā ziņu "Aizņēmēja saistību ievadīšanas vai sagatavošanas datums un laiks" norāda datumu un laiku, kurā ziņu par aizņēmēja saistībām reģistrē Kredītu reģistrā.

4.17. Ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzējs

55. Ziņa "Ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzējs" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz ziņu par aizņēmēja saistībām.

56. Kā ziņu "Ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzējs" norāda tā dalībnieka nosaukumu, kurš sniedz ziņu par aizņēmēja saistībām.

4.18. Ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzēja pilnvarotā persona

57. Ziņa "Ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzēja pilnvarotā persona" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz ziņu par aizņēmēja saistībām.

58. Kā ziņu "Ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzēja pilnvarotā persona" norāda dalībnieka, kurš sniedz ziņu par aizņēmēja saistībām, pilnvarotās fiziskās personas (tālāk tekstā - lietotājs) vārdu un uzvārdu.

4.19. Aizņēmēja galvinieka saistību sākuma datums

59. Ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību sākuma datums" sniedz, ja aizņēmēja galvinieka saistību sākuma datums atšķiras no aizņēmēja saistību sākuma datuma.

60. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību sākuma datums", norāda līguma, no kura izriet aizņēmēja galvinieka saistības, spēkā stāšanās datumu (šā līguma noslēgšanas datumu vai šajā līgumā noteikto līguma spēkā stāšanās datumu).

4.20. Aizņēmēja galvinieka saistību beigu datums

61. Ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību beigu datums" sniedz, ja aizņēmēja galvinieka saistību beigu datums atšķiras no aizņēmēja saistību beigu datuma.

62. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību beigu datums", norāda līgumā, no kura izriet aizņēmēja galvinieka saistības, noteikto datumu, kurā aizņēmēja galvinieka saistības izbeidzas. Ja aizņēmēja galvinieka saistības izbeidzas pirms līgumā, no kura izriet aizņēmēja galvinieka saistības, noteiktā datuma, norāda aizņēmēja galvinieka saistību faktisko izbeigšanās datumu.

4.21. Aizņēmēja galvinieka saistību apjoms

63. Ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību apjoms" sniedz, ja aizņēmēja galvinieks galvo par daļu no aizņēmēja saistību apjoma.

64. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību apjoms", norāda līgumā, no kura izriet aizņēmēja galvinieka saistības, noteikto aizņēmēja galvinieka saistību apjomu.

4.22. Aizņēmēja galvinieka saistību valūtas kods

65. Ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību valūtas kods" sniedz, ja aizņēmēja galvinieks galvo par daļu no aizņēmēja saistību apjoma.

66. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību valūtas kods", norāda valūtu saskaņā ar LVS ISO 4217:2003 vai to aizstājošu standartu.

5. ZIŅU PAR AIZŅĒMĒJA SAISTĪBU ATLIKUMU KALENDĀRĀ CETURKŠŅA BEIGĀS SNIEGŠANAS PRIEKŠNOSACĪJUMI

5.1. Aizņēmēja saistību atlikuma apjoms

67. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību atlikuma apjoms", norāda dalībnieka bilancē pārskata perioda (kalendārā ceturkšņa) beigās spēkā esošo aizņēmēja saistību atlikuma apjomu (norēķinu karšu kredītam - faktiski izmaksātā kredīta apjomu, hipotēku kredītam vai finanšu līzingam - atlikušo kredīta pamatsummu, operatīvajam līzingam - nomas maksājumu kopsummas atlikumu, kredītam pret klienta prasījuma tiesībām (faktoringam) - faktiski izmaksāto kredītu u.tml.).

5.2. Aizņēmēja saistību atlikuma valūtas kods

68. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību atlikuma valūtas kods", norāda valūtu saskaņā ar LVS ISO 4217:2003 vai to aizstājošu standartu.

5.3. Aizņēmēja saistību klasifikācijas grupa

69. Ziņu "Aizņēmēja saistību klasifikācijas grupa" sniedz dalībnieks, kas ir banka, bankas meitas sabiedrība, izņemot citā valstī reģistrētas bankas meitas sabiedrība, kas reģistrēta Latvijas Republikā, t.sk. citā valstī reģistrētas bankas meitas sabiedrības filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā, vai krājaizdevu sabiedrība.

70. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību klasifikācijas grupa", norāda aizņēmēja saistību klasifikācijas grupu saskaņā ar klasifikatoru (5.pielikums), ko nosaka saskaņā ar FKTK noteikumiem "Aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas noteikumi", kas apstiprināti ar FKTK padomes 2001.gada 21.decembra lēmumu (tālāk tekstā - FKTK noteikumi).

5.4. Speciālie uzkrājumi kredīta pamatsummai

71. Ziņu "Speciālie uzkrājumi kredīta pamatsummai" sniedz dalībnieks, kas ir banka, bankas meitas sabiedrība, izņemot citā valstī reģistrētas bankas meitas sabiedrība, kas reģistrēta Latvijas Republikā, t.sk. citā valstī reģistrētas bankas meitas sabiedrības filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā, vai krājaizdevu sabiedrība.

72. Sniedzot ziņu "Speciālie uzkrājumi kredīta pamatsummai", norāda aizņēmēja saistību kredīta pamatsummai saskaņā ar FKTK noteikumiem izveidoto speciālo uzkrājumu apjomu. Ja nevar nodalīt speciālos uzkrājumus kredīta pamatsummai un procentu summai atsevišķi, kā ziņu "Speciālie uzkrājumi kredīta pamatsummai" norāda kopējo speciālo uzkrājumu apjomu.

5.5. Speciālo uzkrājumu kredīta pamatsummai valūtas kods

73. Ziņu "Speciālo uzkrājumu kredīta pamatsummai valūtas kods" sniedz dalībnieks, kas ir banka, bankas meitas sabiedrība, izņemot citā valstī reģistrētas bankas meitas sabiedrība, kas reģistrēta Latvijas Republikā, t.sk. citā valstī reģistrētas bankas meitas sabiedrības filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā, vai krājaizdevu sabiedrība.

74. Sniedzot ziņu "Speciālo uzkrājumu kredīta pamatsummai valūtas kods", norāda valūtu saskaņā ar LVS ISO 4217:2003 vai to aizstājošu standartu.

5.6. Aizņēmēja saistību kvalitātes vērtējuma veids

75. Ziņu "Aizņēmēja saistību kvalitātes vērtējuma veids" sniedz dalībnieks, kas ir banka, bankas meitas sabiedrība, izņemot citā valstī reģistrētas bankas meitas sabiedrība, kas reģistrēta Latvijas Republikā, t.sk. citā valstī reģistrētas bankas meitas sabiedrības filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā, vai krājaizdevu sabiedrība.

76. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību kvalitātes vērtējuma veids", norāda, vai aizņēmēja saistību kvalitāte vērtēta individuāli vai viendabīgo kredītu grupā, ko nosaka saskaņā ar FKTK noteikumiem.

5.7. Kavējuma periods

77. Ziņu "Kavējuma periods" sniedz dalībnieks, kas ir banka, bankas meitas sabiedrība vai krājaizdevu sabiedrība.

78. Ziņu "Kavējuma periods" sniedz, ja saskaņā ar līgumu, no kura izriet aizņēmēja saistības, kas ir spēkā bilancē pārskata perioda (kalendārā ceturkšņa) pēdējās dienas beigās, šīs saistības uzskatāmas par kavētām.

79. Sniedzot ziņu "Kavējuma periods", norāda kavējuma dienu skaitu.

5.8. Aizņēmēja saistību kavētā pamatsumma

80. Ziņu "Aizņēmēja saistību kavētā pamatsumma" sniedz dalībnieks, kas ir banka, bankas meitas sabiedrība vai krājaizdevu sabiedrība.

81. Ziņu "Aizņēmēja saistību kavētā pamatsumma" sniedz, ja saskaņā ar līgumu, no kura izriet aizņēmēja saistības, kas ir spēkā bilancē pārskata perioda (kalendārā ceturkšņa) pēdējās dienas beigās, kavēts pamatsummas maksājums. Ja nevar nodalīt aizņēmēja saistību kavēto pamatsummu no kavētās procentu summas, kā ziņu "Aizņēmēja saistību kavētā pamatsumma" norāda kavēto aizņēmēja saistību kopējo summu.

5.9. Aizņēmēja saistību kavētās pamatsummas valūtas kods

82. Ziņu "Aizņēmēja saistību kavētās pamatsummas valūtas kods" sniedz dalībnieks, kas ir banka, bankas meitas sabiedrība vai krājaizdevu sabiedrība.

83. Ziņu "Aizņēmēja saistību kavētās pamatsummas valūtas kods" sniedz, ja saskaņā ar līgumu, no kura izriet aizņēmēja saistības, kas ir spēkā bilancē pārskata perioda (kalendārā ceturkšņa) pēdējās dienas beigās, kavēts pamatsummas maksājums.

84. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību kavētās pamatsummas valūtas kods", norāda valūtu saskaņā ar LVS ISO 4217:2003 vai to aizstājošu standartu.

5.10. Kavētā procentu summa

85. Ziņu "Kavētā procentu summa" sniedz dalībnieks, kas ir banka, bankas meitas sabiedrība vai krājaizdevu sabiedrība.

86. Ziņu "Kavētā procentu summa" sniedz, ja saskaņā ar līgumu, no kura izriet aizņēmēja saistības, kas ir spēkā bilancē pārskata perioda (kalendārā ceturkšņa) pēdējās dienas beigās, kavēts procentu summas maksājums un kavēto procentu summu var nodalīt no kavētās aizņēmēja saistību pamatsummas.

5.11. Kavētās procentu summas valūtas kods

87. Ziņu "Kavētās procentu summas valūtas kods" sniedz dalībnieks, kas ir banka, bankas meitas sabiedrība vai krājaizdevu sabiedrība.

88. Ziņu "Kavētās procentu summas valūtas kods" sniedz, ja saskaņā ar līgumu, no kura izriet aizņēmēja saistības, kas ir spēkā bilancē pārskata perioda (kalendārā ceturkšņa) pēdējās dienas beigās, kavēts procentu summas maksājums un kavēto procentu summu var nodalīt no kavētās aizņēmēja saistību pamatsummas.

89. Sniedzot ziņu "Kavētās procentu summas valūtas kods", norāda valūtu saskaņā ar LVS ISO 4217:2003 vai to aizstājošu standartu.

5.12. Kalendārais ceturksnis

90. Sniedzot ziņu "Kalendārais ceturksnis", ar arābu cipariem norāda gadskaitli un ceturkšņa kārtas numuru.

6. PARĀDNIEKA INFORMĀCIJAS SNIEGŠANAS PRIEKŠNOSACĪJUMI

6.1. Maksājuma kavējuma datums

91. Ziņu "Maksājuma kavējuma datums" sniedz, ja:

91.1. aizņēmējs, t.sk. regresāts, kavē līgumā, no kura izriet aizņēmēja saistības, vai līgumā vai tiesas nolēmumā par re­gresa prasības izpildi noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas un ja visu kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, ir vismaz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalents ārvalstu valūtā;

91.2. aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāta galvinieks, kavē līgumā, no kura izriet aizņēmēja galvinieka, t.sk. regresāta galvinieka, saistības, noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas un ja visu kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, ir vismaz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalents ārvalstu valūtā.

92. Sniedzot ziņu "Maksājuma kavējuma datums", norāda datumu, no kura aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, kavē līgumā, no kura izriet aizņēmēja saistības, līgumā vai tiesas nolēmumā par regresa prasības izpildi vai līgumā, no kura izriet aizņēmēja galvinieka, t.sk. regresāta galvinieka, saistības, noteikto maksājumu (ziņu "Maksājuma kavējuma datums" nesniedz atkārtoti, kamēr nav sniegta ziņa "Kavētā maksājuma izpildes datums").

6.2. Kavētā maksājuma izpildes datums

93. Ziņu "Kavētā maksājuma izpildes datums" sniedz pēc ziņas "Maksājuma kavējuma datums" sniegšanas, ja:

93.1. samaksāti visi kavētie līgumā, no kura izriet aizņēmēja saistības, vai līgumā vai tiesas nolēmumā par regresa prasības izpildi noteiktie maksājumi;

93.2. samaksāti visi kavētie līgumā, no kura izriet aizņēmēja galvinieka, t.sk. regresāta galvinieka, saistības, noteiktie maksājumi.

94. Sniedzot ziņu "Kavētā maksājuma izpildes datums", norāda datumu, kurā pilnībā samaksāti visi kavētie līgumā, no kura izriet aizņēmēja saistības, līgumā vai tiesas nolēmumā par regresa prasības izpildi vai līgumā, no kura izriet aizņēmēja galvinieka, t.sk. regresāta galvinieka, saistības, noteiktie maksājumi.

6.3. Kredītiestāžu likuma 73.panta prasību pārkāpuma datums

95. Ziņu "Kredītiestāžu likuma 73.panta prasību pārkāpuma datums" sniedz banka, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks pārkāpis Kredītiestāžu likuma 73.panta prasību.

96. Sniedzot ziņu "Kredītiestāžu likuma 73.panta prasību pārkāpuma datums", norāda datumu, kad aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks pārkāpis Kredītiestāžu likuma 73.panta prasību.

6.4. Kredītiestāžu likuma 73.panta prasību pārkāpuma veids

97. Ziņu "Kredītiestāžu likuma 73.panta prasību pārkāpuma veids" sniedz banka, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks pārkāpis Kredītiestāžu likuma 73.panta prasību.

98. Sniedzot ziņu "Kredītiestāžu likuma 73.panta prasību pārkāpuma veids", norāda pārkāpto Kredītiestāžu likuma 73.panta prasību saskaņā ar klasifikatoru (6.pielikums).

6.5. Cita būtiska līguma pārkāpuma datums

99. Ziņu "Cita būtiska līguma pārkāpuma datums" sniedz, ja:

99.1. aizņēmējs, t.sk. regresāts, pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma, no kura izriet aizņēmēja saistības, vai līguma par regresa prasības izpildi prasību;

99.2. aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāta galvinieks, pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma, no kura izriet aizņēmēja galvinieka, t.sk. regresāta galvinieka, saistības, prasību.

100. Sniedzot ziņu "Cita būtiska līguma pārkāpuma datums", norāda datumu, kurā aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāts vai regresāta galvinieks, pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma, no kura izriet aizņēmēja saistības, līguma par regresa prasības izpildi vai līguma, no kura izriet aizņēmēja galvinieka, t.sk. regresāta galvinieka, saistības, prasību.

6.6. Cita būtiska līguma pārkāpuma apraksts

101. Ziņu "Cita būtiska līguma pārkāpuma apraksts" sniedz, ja:

101.1. aizņēmējs, t.sk. regresāts, pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma, no kura izriet aizņēmēja saistības, vai līguma par regresa prasības izpildi prasību;

101.2. aizņēmēja galvinieks, t.sk. regresāta galvinieks, pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma, no kura izriet aizņēmēja galvinieka, t.sk. regresāta galvinieka, saistības, prasību.

102. Sniedzot ziņu "Cita būtiska līguma pārkāpuma apraksts", norāda, kāda līguma, no kura izriet aizņēmēja saistības, līguma par regresa prasības izpildi vai līguma, no kura izriet aizņēmēja galvinieka, t.sk. regresāta galvinieka, saistības, prasība pārkāpta.

6.7. Parādnieka informācijas identifikators

103. Ja sniedz parādnieka informāciju par aizņēmēju vai aizņēmēja galvinieku, t.sk. regresātu vai regresāta galvinieku, sniedzot ziņu "Parādnieka informācijas identifikators", dalībnieks patstāvīgi piešķir parādnieka informācijai unikālu simbolu virkni (ne vairāk kā 16 simbolu), kas parādnieka informāciju vienu aizņēmēja un aizņēmēja galvinieka, t.sk. regresāta un regresāta galvinieka, saistību ietvaros ļauj identificēt starp visām Kredītu reģistrā esošajām parādnieku informācijām šo aizņēmēja un aizņēmēja galvinieka, t.sk. regresāta un regresāta galvinieka, saistību ietvaros.

6.8. Parādnieka informācijas ievadīšanas vai sagatavošanas datums un laiks

104. Ziņa "Parādnieka informācijas ievadīšanas vai sagatavošanas datums un laiks" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz parādnieka informāciju.

105. Kā ziņu "Parādnieka informācijas ievadīšanas vai sagatavošanas datums un laiks" norāda datumu un laiku, kurā parādnieka informāciju reģistrē Kredītu reģistrā.

6.9. Parādnieka informācijas sniedzējs

106. Ziņa "Parādnieka informācijas sniedzējs" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz parādnieka informāciju.

107. Kā ziņu "Parādnieka informācijas sniedzējs" norāda tā dalībnieka nosaukumu, kurš sniedz parādnieka informāciju.

6.10. Parādnieka informācijas sniedzēja pilnvarotā persona

108. Ziņa "Parādnieka informācijas sniedzēja pilnvarotā persona" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz parādnieka informāciju.

109. Kā ziņu "Parādnieka informācijas sniedzēja pilnvarotā persona" norāda dalībnieka, kurš sniedz parādnieka informāciju, lietotāja vārdu un uzvārdu.

6.11. Regresāta saistību rašanās pamats

110. Ziņu "Regresāta saistību rašanās pamats" sniedz, ja:

110.1. regresāts kavē līgumā vai tiesas nolēmumā par regresa prasības izpildi noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas un ja visu kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, ir vismaz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalents ārvalstu valūtā;

110.2. regresāts pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma par regresa prasības izpildi prasību.

111. Sniedzot ziņu "Regresāta saistību rašanās pamats", norāda, vai regresāta saistības izriet no līguma vai tiesas nolēmuma par regresa prasības izpildi.

6.12. Regresāta saistību veids

112. Ziņu "Regresāta saistību veids" sniedz, ja:

112.1. regresāts kavē līgumā vai tiesas nolēmumā par regresa prasības izpildi noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas un ja visu kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, ir vismaz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalents ārvalstu valūtā;

112.2. regresāts pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma par regresa prasības izpildi prasību.

113. Apdrošinātājs, sniedzot ziņu "Regresāta saistību veids", norāda apdrošināšanas polisē, saskaņā ar kuru apdrošinātājs izmaksājis apdrošināšanas atlīdzību regresāta vietā, norādīto apdrošināšanas veidu saskaņā ar klasifikatoru (7.pielikums). LTAB, sniedzot ziņu "Regresāta saistību veids", norāda apdrošināšanas veidu "Saus­zemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana".

6.13. Regresāta saistību sākuma datums

114. Ziņu "Regresāta saistību sākuma datums" sniedz, ja:

114.1. regresāts kavē līgumā vai tiesas nolēmumā par regresa prasības izpildi noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas un ja visu kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, ir vismaz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalents ārvalstu valūtā;

114.2. regresāts pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma par regresa prasības izpildi prasību.

115. Sniedzot ziņu "Regresāta saistību sākuma datums", norāda līguma par regresa prasības izpildi spēkā stāšanās datumu (šā līguma noslēgšanas datumu vai šajā līgumā noteikto līguma spēkā stāšanās datumu) vai tiesas nolēmuma par regresa prasības izpildi spēkā stāšanās datumu.

6.14. Regresāta saistību beigu datums

116. Ziņu "Regresāta saistību beigu datums" sniedz, ja:

116.1. regresāts kavē līgumā vai tiesas nolēmumā par regresa prasības izpildi noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas un ja visu kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, ir vismaz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalents ārvalstu valūtā;

116.2. regresāts pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma par regresa prasības izpildi prasību.

117. Sniedzot ziņu "Regresāta saistību beigu datums", norāda līgumā vai tiesas nolēmumā par regresa prasības izpildi noteikto datumu, kurā regresāta saistībām jābūt izpildītām. Ja regresāta saistības izbeidzas pirms līgumā vai tiesas nolēmumā par regresa prasības izpildi noteiktā datuma, norāda regresāta saistību faktisko izbeigšanās datumu.

6.15. Regresāta saistību apjoms

118. Ziņu "Regresāta saistību apjoms" sniedz, ja:

118.1. regresāts kavē līgumā vai tiesas nolēmumā par regresa prasības izpildi noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas un ja visu kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, ir vismaz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalents ārvalstu valūtā;

118.2. regresāts pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma par regresa prasības izpildi prasību.

119. Sniedzot ziņu "Regresāta saistību apjoms", norāda līgumā vai tiesas nolēmumā par regresa prasības izpildi noteikto regresāta saistību apjomu.

6.16. Regresāta saistību valūtas kods

120. Ziņu "Regresāta saistību valūtas kods" sniedz, ja:

120.1. regresāts kavē līgumā vai tiesas nolēmumā par regresa prasības izpildi noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas un ja visu kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, ir vismaz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalents ārvalstu valūtā;

120.2. regresāts pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma par regresa prasības izpildi prasību.

121. Sniedzot ziņu "Regresāta saistību valūtas kods", norāda valūtu saskaņā ar LVS ISO 4217:2003 vai to aizstājošu standartu.

6.17. Regresātu skaits

122. Ziņa "Regresātu skaits" veidojas automātiski brīdī, kad apdrošinātājs sniedz parādnieka informāciju par regresātu.

123. Kā ziņu "Regresātu skaits" norāda to regresātu skaitu, kuri solidāri atbild par regresāta saistībām.

6.18. Regresāta galvinieku skaits

124. Ziņa "Regresāta galvinieku skaits" veidojas automātiski brīdī, kad apdrošinātājs sniedz parādnieka informāciju par regresāta galvinieku.

125. Kā ziņu "Regresāta galvinieku skaits" norāda to regresāta galvinieku skaitu, kuriem ir spēkā esošs galvojums regresāta saistībām.

6.19. Regresāta galvinieka saistību sākuma datums

126. Ziņu "Regresāta galvinieka saistību sākuma datums" sniedz, ja:

126.1. regresāta galvinieks kavē līgumā, no kura izriet regresāta galvinieka saistības, noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas un ja visu kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, ir vismaz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalents ārvalstu valūtā, un ja regresāta galvinieka saistību sākuma datums atšķiras no regresāta saistību sākuma datuma;

126.2. regresāta galvinieks pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma, no kura izriet regresāta galvinieka saistības, prasību un ja regresāta galvinieka saistību sākuma datums atšķiras no regresāta saistību sākuma datuma.

127. Sniedzot ziņu "Regresāta galvinieka saistību sākuma datums", norāda līguma, no kura izriet regresāta galvinieka saistības, spēkā stāšanās datumu (šā līguma noslēgšanas datumu vai šajā līgumā noteikto līguma spēkā stāšanās datumu).

6.20. Regresāta galvinieka saistību beigu datums

128. Ziņu "Regresāta galvinieka saistību beigu datums" sniedz, ja:

128.1. regresāta galvinieks kavē līgumā, no kura izriet regresāta galvinieka saistības, noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas un ja visu kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, ir vismaz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalents ārvalstu valūtā, un ja regresāta galvinieka saistību beigu datums atšķiras no regresāta saistību beigu datuma;

128.2. regresāta galvinieks pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma, no kura izriet regresāta galvinieka saistības, prasību un ja regresāta galvinieka saistību beigu datums atšķiras no regresāta saistību beigu datuma.

129. Sniedzot ziņu "Regresāta galvinieka saistību beigu datums", norāda līgumā, no kura izriet regresāta galvinieka saistības, noteikto datumu, kad regresāta galvinieka saistības izbeidzas. Ja regresāta galvinieka saistības izbeidzas pirms līgumā, no kura izriet regresāta galvinieka saistības, noteiktā datuma, norāda regresāta galvinieka saistību faktisko izbeigšanās datumu.

6.21. Regresāta galvinieka saistību apjoms

130. Ziņu "Regresāta galvinieka saistību apjoms" sniedz, ja:

130.1. regresāta galvinieks kavē līgumā, no kura izriet regresāta galvinieka saistības, noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas un ja visu kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, ir vismaz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalents ārvalstu valūtā, un ja regresāta galvinieks galvo par daļu no regresāta saistību apjoma;

130.2. regresāta galvinieks pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma, no kura izriet regresāta galvinieka saistības, prasību un ja regresāta galvinieks galvo par daļu no regresāta saistību apjoma.

131. Sniedzot ziņu "Regresāta galvinieka saistību apjoms", norāda līgumā, no kura izriet regresāta galvinieka saistības, noteikto regresāta galvinieka saistību apjomu.

6.22. Regresāta galvinieka saistību valūtas kods

132. Ziņu "Regresāta galvinieka saistību valūtas kods" sniedz, ja:

132.1. regresāta galvinieks kavē līgumā, no kura izriet regresāta galvinieka saistības, noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas un ja visu kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, ir vismaz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalents ārvalstu valūtā, un ja regresāta galvinieks galvo par daļu no regresāta saistību apjoma;

132.2. regresāta galvinieks pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku līguma, no kura izriet regresāta galvinieka saistības, prasību un ja regresāta galvinieks galvo par daļu no regresāta saistību apjoma.

133. Sniedzot ziņu "Regresāta galvinieka saistību valūtas kods", norāda valūtu saskaņā ar LVS ISO 4217:2003 vai to aizstājošu standartu.

7. INFORMĀCIJAS PAR LABOTAJĀM VAI ANULĒTAJĀM ZIŅĀM SNIEGŠANAS PRIEKŠNOSACĪJUMI

7.1. Ziņu labošanas vai anulēšanas datums

134. Ziņa "Ziņu labošanas vai anulēšanas datums" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks labo vai anulē Kredītu reģistrā esošo ziņu.

135. Kā ziņu "Ziņu labošanas vai anulēšanas datums" norāda datumu, kurā Kredītu reģistrā esošo ziņu labo vai anulē.

7.2. Ziņu labošanas vai anulēšanas laiks

136. Ziņa "Ziņu labošanas vai anulēšanas laiks" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks labo vai anulē Kredītu reģistrā esošo ziņu.

137. Kā ziņu "Ziņu labošanas vai anulēšanas laiks" norāda laiku, kurā Kredītu reģistrā esošo ziņu labo vai anulē.

7.3. Norāde par ziņu labošanu vai anulēšanu

138. Ziņa "Norāde par ziņu labošanu vai anulēšanu" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks labo vai anulē Kredītu reģistrā esošo ziņu.

139. Kā ziņu "Norāde par ziņu labošanu vai anulēšanu" norāda, vai dalībnieks Kredītu reģistrā esošo ziņu labo vai anulē.

7.4. Labotās vai anulētās ziņas

140. Ziņa "Labotās vai anulētās ziņas" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks labo vai anulē Kredītu reģistrā esošo ziņu.

141. Kā ziņu "Labotās vai anulētās ziņas" norāda tā dalībnieka laboto vai anulēto ziņu, kurš labo vai anulē Kredītu reģistrā esošo ziņu.

7.5. Ziņu labošanas vai anulēšanas pamatojums

142. Sniedzot ziņu "Ziņu labošanas vai anulēšanas pamatojums", norāda apstākļus, kuru dēļ dalībnieks labo vai anulē Kredītu reģistrā esošo ziņu.

7.6. Ziņu labotājs vai anulētājs

143. Ziņa "Ziņu labotājs vai anulētājs" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks labo vai anulē Kredītu reģistrā esošo ziņu.

144. Kā ziņu "Ziņu labotājs vai anulētājs" norāda tā dalībnieka nosaukumu, kurš labo vai anulē Kredītu reģistrā esošo ziņu.

7.7. Ziņu labotāja vai anulētāja pilnvarotā persona

145. Ziņa "Ziņu labotāja vai anulētāja pilnvarotā persona" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks labo vai anulē Kredītu reģistrā esošo ziņu.

146. Kā ziņu "Ziņu labotāja vai anulētāja pilnvarotā persona" norāda dalībnieka, kurš labo vai anulē Kredītu reģistrā esošo ziņu, lietotāja vārdu un uzvārdu.

8. INFORMĀCIJAS PAR ZIŅU PIEPRASĪJUMIEM SNIEGŠANAS PRIEKŠNOSACĪJUMI

8.1. Ziņu pieprasījuma datums

147. Ziņa "Ziņu pieprasījuma datums" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks vai FKTK pieprasa Kredītu reģistrā esošo ziņu.

148. Kā ziņu "Ziņu pieprasījuma datums" norāda datumu, kurā ziņu pieprasījumu reģistrē Kredītu reģistrā.

8.2. Ziņu pieprasījuma laiks

149. Ziņa "Ziņu pieprasījuma laiks" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks vai FKTK pieprasa Kredītu reģistrā esošo ziņu.

150. Kā ziņu "Ziņu pieprasījuma laiks" norāda laiku, kurā ziņu pieprasījumu reģistrē Kredītu reģistrā.

8.3. Ziņu pieprasītājs

151. Ziņa "Ziņu pieprasītājs" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks vai FKTK pieprasa Kredītu reģistrā esošo ziņu.

152. Kā ziņu "Ziņu pieprasītājs" norāda pieprasītāja nosaukumu.

8.4. Ziņu pieprasītāja pilnvarotā persona

153. Ziņa "Ziņu pieprasītāja pilnvarotā persona" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks vai FKTK pieprasa Kredītu reģistrā esošo ziņu.

154. Kā ziņu "Ziņu pieprasītāja pilnvarotā persona" norāda pieprasītāja lietotāja vārdu un uzvārdu.

9. ZIŅU ELEKTRONISKĀS SAGATAVOŠANAS, SNIEGŠANAS UN IZSNIEGŠANAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

155. Dalībnieks sniedz ziņas Latvijas Bankai, dalībnieks vai FKTK pieprasa Latvijas Bankai Kredītu reģistrā esošās ziņas un Latvijas Banka izsniedz Kredītu reģistrā esošās ziņas dalībniekam vai FKTK (tālāk tekstā - ziņu apmaiņa) elektroniski.

156. Ziņu apmaiņa starp dalībnieku un Latvijas Banku notiek interaktīvi vai failu veidā. Ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu kalendārā ceturkšņa beigās dalībnieks sniedz tikai failu veidā.

157. Ziņu apmaiņa starp FKTK un Latvijas Banku notiek tikai interaktīvi.

158. Latvijas Banka sniedz apkopoto informāciju par Kredītu reģistrā esošajām ziņām tikai interaktīvi.

159. Ziņu apmaiņa interaktīvi notiek Kredītu reģistra interneta lapā www.kreg.lv.

160. Ziņu apmaiņa failu veidā notiek Kredītu reģistra interneta lapā www.kreg.lv vai izmantojot failu apmaiņas servisu, kura interneta adrese ir sftp.bank.lv (tālāk tekstā - failu apmaiņas serviss).

161. Dalībnieka vai FKTK vārdā ziņu apmaiņu veic dalībnieka vai FKTK pilnvarota fiziskā persona, kuru dalībnieks vai FKTK reģistrē šo noteikumu 10.nodaļā noteiktajā kārtībā (tālāk tekstā - lietotājs) vai dalībnieka pilnvarota persona, kuru dalībnieks reģistrē šo noteikumu 15.nodaļā noteiktajā kārtībā (tālāk tekstā - failu apmaiņas servisa lietotājs).

162. Lietotājs elektroniski paraksta interaktīvi sniegtās ziņas.

163. Lietotājs šifrē un elektroniski paraksta failu veidā sniegtās ziņas un failu veidā sniegtos Kredītu reģistrā esošo ziņu pieprasījumus, izmantojot Latvijas Bankas publiskās atslēgas.

164. Lai elektroniski parakstītu ziņas un Kredītu reģistrā esošo ziņu pieprasījumus, dalībnieks vai FKTK un Latvijas Banka rakstiski noslēdz līgumu.

165. Ziņas šifrē un elektroniski paraksta ar AES‑256 un RSA-2048 algoritmu.

166. Latvijas Banka šifrē un elektroniski paraksta Kredītu reģistrā esošās ziņas, kuras izsniedz failu veidā, izmantojot to lietotāju publiskās atslēgas, kuriem ir šo noteikumu 171.3. un 171.4.apakšpunktā minētās Kredītu reģistra lietošanas tiesības.

167. Ja dalībnieks saņem no Latvijas Bankas Kredītu reģistrā esošās ziņas failu veidā, kuras nav šifrētas vai elektroniski parakstītas šo noteikumu 165. un 166.punktā minētajā kārtībā, dalībnieks nekavējoties par to nosūta Latvijas Bankai paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi kreditu.registrs@bank.lv.

168. Lai lietotu Kredītu reģistru, Latvijas Banka nodod dalībniekam un FKTK Kredītu reģistra drošības programmatūru un piešķir dalībniekam un FKTK programmatūras lietošanas tiesības.

169. Latvijas Banka piešķir Kredītu reģistra drošības programmatūras lietošanas tiesības FKTK un katra dalībnieka diviem lietotājiem. Kredītu reģistra uzturēšanas izdevumi saistībā ar Kredītu reģistra drošības programmatūras licenču pirkumu un tās tehnisko uzturēšanu, kas nepieciešama šiem dalībnieka lietotājiem, ietverti Latvijas Bankas 2009.gada 15.janvāra noteikumos Nr.29 "Kredītu reģistra dalībnieku maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmērs un maksāšanas kārtība" vai tos aizstājošā normatīvajā aktā minētajā mēneša maksā par Kredītu reģistra izmantošanu.

170. Latvijas Banka pēc dalībnieka vai FKTK rakstiska pieprasījuma triju mēnešu laikā piešķir Kredītu reģistra drošības programmatūras lietošanas tiesības vienam vai vairākiem dalībnieka vai FKTK papildu lietotājiem. Lai segtu Kredītu reģistra uzturēšanas izdevumus saistībā ar Kredītu reģistra drošības programmatūras licenču iegādi un tās tehnisko uzturēšanu dalībnieka vai FKTK papildu lietotājiem, dalībnieks vai FKTK maksā Latvijas Bankai papildu maksu par Kredītu reģistra izmantošanu šo noteikumu 16.nodaļā minētajā apmērā un kārtībā.

171. Lietotājam var būt šādas Kredītu reģistra lietošanas tiesības:

171.1. tiesības sniegt, t.sk. elektroniski parakstīt, ziņas interaktīvi;

171.2. tiesības pieprasīt Kredītu reģistrā esošās ziņas interaktīvi;

171.3. tiesības sniegt, t.sk. šifrēt un elektroniski parakstīt, ziņas failu veidā;

171.4. tiesības pieprasīt Kredītu reģistrā esošās ziņas failu veidā, t.sk. šifrēt un elektroniski parakstīt pieprasījumu;

171.5. tiesības interaktīvi pieprasīt ziņas par dalībnieka vai FKTK lietotāju darbībām Kredītu reģistrā;

171.6. tiesības interaktīvi pieprasīt apkopoto informāciju par Kredītu reģistrā esošajām ziņām.

172. Dalībnieks pieprasa šo noteikumu 171.1.-171.5.apakšpunktā minētās Kredītu reģistra lietošanas tiesības vismaz diviem lietotājiem.

173. Dalībnieks var pieprasīt šo noteikumu šo noteikumu 171.3. un 171.4.apakš­punktā minētās Kredītu reģistra lietošanas tiesības ne vairāk kā 10 lietotājiem.

174. Dalībnieks var pieprasīt failu apmaiņas servisa lietošanas tiesības ne vairāk kā četriem lietotājiem. Failu apmaiņas servisa lietotāju skaita ierobežojums attiecas uz visiem failu apmaiņas servisa lietotājiem, kuri veic informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, izmantojot failu apmaiņas servisu.

175. Dalībnieks un FKTK iesniedz Latvijas Bankai fiziskās personas, kas dalībnieka vai FKTK vārdā var parakstīt šo noteikumu 176., 183., 190., 194., 197., 214. un 220.punktā noteiktos pieteikumus un protokolus, notariāli apliecinātu paraksta paraugu.

176. Dalībnieks un FKTK paziņo Latvijas Bankai interneta adreses, no kurām dalībnieka vai FKTK lietotājs interaktīvi pieslēdzas Kredītu reģistram vai dalībnieka failu apmaiņas servisa lietotājs pieslēdzas failu apmaiņas servisam, iesniedzot Latvijas Bankai rakstisku interneta adrešu reģistrācijas pieteikumu (8.pielikums).

177. Ja mainās šo noteikumu 176.punktā minētā interneta adrese, dalībnieks vai FKTK par to nosūta Latvijas Bankai paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi kreditu.registrs@bank.lv, norādot visas interneta adreses, vai iesniedz Latvijas Bankai jaunu rakstisku interneta adrešu reģistrācijas pieteikumu, norādot visas interneta adreses.

178. Dalībnieks un FKTK var veikt ziņu apmaiņu katru dienu no plkst. 7.00 līdz plkst. 22.00.

179. Ja ziņu apmaiņu nevar veikt tehnisku iemeslu dēļ Latvijas Bankas darba laikā, Latvijas Banka par to paziņo dalībniekiem un FKTK.

180. Dalībnieki un FKTK rakstiski paziņo Latvijas Bankai vienu vai vairākas elektroniskā pasta adreses, uz kurām Latvijas Banka nosūta dalībniekiem un FKTK šo noteikumu 179.punktā minēto paziņojumu un no kurām dalībnieks vai FKTK nosūta Latvijas Bankai šo noteikumu 177. un 181.punktā minēto paziņojumu.

181. Dalībnieki paziņo Latvijas Bankai uz elektroniskā pasta adresi kreditu.registrs@bank.lv vienas vai vairāku kontaktpersonu jautājumos par dalībnieka sniegtajām ziņām par aizņēmēju saistību atlikumu kalendārā ceturkšņa beigās vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi.

182. Latvijas Banka rakstiski paziņo dalībniekiem un FKTK vienas vai vairāku fizisko personu, kas Latvijas Bankas vārdā pilnvarotas parakstīt šo noteikumu 185., 203., 209. un 211.punktā minētos dokumentus un nosūtīt dalībniekiem šo noteikumu 179., 209. un 211.punktā minētos paziņojumus, vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi.

10. LIETOTĀJA REĢISTRĀCIJA

183. Lai reģistrētu lietotāju, dalībnieks vai FKTK iesniedz Latvijas Bankai rakstisku lietotāja reģistrācijas pieteikumu (9.pielikums).

184. Latvijas Banka reģistrē lietotāju vienas darbadienas laikā pēc lietotāja reģistrācijas pieteikuma saņemšanas datuma.

185. Pēc lietotāja reģistrācijas Latvijas Banka izsniedz dalībniekam vai FKTK lietotāja reģistrācijas koda nodošanas protokolu (10.pielikums), kurā norāda lietotāja reģistrācijas kodu.

186. Latvijas Banka izsniedz dalībniekam vai FKTK lietotāja reģistrācijas koda nodošanas protokolu personiski. Lietotāja reģistrācijas koda nodošanas protokolu dalībnieka vai FKTK vārdā var saņemt tās pilnvarnieks.

187. Lai saņemtu lietotāja reģistrācijas koda nodošanas protokolu, saņēmējs uzrāda Latvijas Bankai personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt dalībnieku vai FKTK bez īpaša pilnvarojuma, vai speciālpilnvaru par tiesībām dalībnieka vai FKTK vārdā saņemt lietotāja reģistrācijas koda nodošanas protokolu.

188. Dalībnieks vai FKTK ievieš lietotāju Kredītu reģistrā 25 dienu laikā pēc lietotāja reģistrēšanas datuma.

189. Ieviešot lietotāju, Kredītu reģistrā izveidojas lietotāja šifrēšanas un parakstīšanas atslēgas, izmantojot RSA-2048 algoritmu.

190. Pēc lietotāja ieviešanas dalībnieks vai FKTK iesniedz Latvijas Bankai rakstisku lietotāja ieviešanas protokolu (11.pielikums). Lietotāja ieviešanas protokolu dalībnieka vai FKTK vārdā papildus paraksta lietotājs.

191. Kredītu reģistra lietošanas tiesības stājas spēkā vienas darbadienas laikā pēc datuma, kad Latvijas Banka saņem lietotāja ieviešanas protokolu.

192. Ja mainās lietotāja reģistrācijas pieteikumā minētā lietotāja elektroniskā pasta adrese vai tālruņa numurs, lietotājs par to nosūta paziņojumu Latvijas Bankai uz elektroniskā pasta adresi kreditu.registrs@bank.lv.

193. Ja dalībnieks reģistrējis lietotāju citas informācijas apmaiņai ar Latvijas Banku, lai piešķirtu šādam lietotājam Kredītu reģistra lietošanas tiesības, dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai rakstisku lietotāja reģistrācijas pieteikumu. Kredītu reģistra lietošanas tiesības stājas spēkā vienas darbadienas laikā pēc datuma, kad Latvijas Banka saņem lietotāja reģistrācijas pieteikumu.

11. LIETOTĀJA TIESĪBU MAIŅA

194. Lai mainītu lietotāja Kredītu reģistra lietošanas tiesības, dalībnieks vai FKTK iesniedz Latvijas Bankai rakstisku lietotāja tiesību atjaunošanas pieteikumu (12.pielikums).

195. Jaunās Kredītu reģistra lietošanas tiesības stājas spēkā vienas darbadienas laikā pēc datuma, kad Latvijas Banka saņem lietotāja tiesību atjaunošanas protokolu.

12. LIETOTĀJA TIESĪBU ANULĒŠANA UN ATJAUNOŠANA

196. Dalībnieks vai FKTK anulē lietotāja Kredītu reģistra lietošanas tiesības, ja mainās lietotāja uzvārds vai pēc savas iniciatīvas.

197. Lai anulētu lietotāja Kredītu reģistra lietošanas tiesības, dalībnieks vai FKTK iesniedz Latvijas Bankai rakstisku lietotāja tiesību anulēšanas pieteikumu (13.pielikums).

198. Latvijas Banka anulē lietotāja tiesības izmantot Kredītu reģistru vienas darbadienas laikā pēc datuma, kad Latvijas Banka saņem lietotāja tiesību anulēšanas pieteikumu.

199. Latvijas Banka automātiski anulē lietotāja Kredītu reģistra lietošanas tiesības, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:

199.1. dalībnieks vai FKTK nav ieviesis lietotāju šo noteikumu 188.punktā minētajā termiņā;

199.2. lietotājs nav atjaunojis atslēgas šo noteikumu 208.punktā minētajā termiņā.

200. Latvijas Banka atjauno lietotāja Kredītu reģistra lietošanas tiesības šādos gadījumos:

200.1. Latvijas Banka anulējusi lietotāja Kredītu reģistra lietošanas tiesības saskaņā ar šo noteikumu 199.punktu;

200.2. lietotājs aizmirsis paroli, ar kuru aizsargāta atslēgu lietošana;

200.3. lietotāja atslēga bojāta tehnisku iemeslu dēļ.

201. Lai atjaunotu lietotāja Kredītu reģistra lietošanas tiesības, dalībnieks vai FKTK iesniedz Latvijas Bankai rakstisku lietotāja tiesību atjaunošanas pieteikumu.

202. Latvijas Banka atjauno lietotāja Kredītu reģistra lietošanas tiesības vienas darbadienas laikā pēc lietotāja tiesību atjaunošanas pieteikuma saņemšanas datuma.

203. Pēc lietotāja Kredītu reģistra lietošanas tiesību atjaunošanas Latvijas Banka izsniedz dalībniekam vai FKTK lietotāja reģistrācijas koda atjaunošanas protokolu (14.pielikums), kurā norāda atjaunoto lietotāja reģistrācijas kodu. Ja dalībnieks vai FKTK nav ieviesis lietotāju šo noteikumu 188.punktā minētajā termiņā, pēc lietotāja Kredītu reģistra lietošanas tiesību atjaunošanas Latvijas Banka izsniedz dalībniekam vai FKTK lietotāja reģistrācijas koda nodošanas protokolu, kurā norāda lietotāja reģistrācijas kodu.

204. Latvijas Banka izsniedz dalībniekam vai FKTK lietotāja reģistrācijas koda nodošanas protokolu vai lietotāja reģistrācijas koda atjaunošanas protokolu personiski. Lietotāja reģistrācijas koda nodošanas protokolu vai lietotāja reģistrācijas koda atjaunošanas protokolu dalībnieka vai FKTK vārdā var saņemt tās pilnvarnieks.

205. Lai saņemtu lietotāja reģistrācijas koda nodošanas protokolu vai lietotāja reģistrācijas koda atjaunošanas protokolu, saņēmējs uzrāda Latvijas Bankai šo noteikumu 187.punktā minētos dokumentus.

206. Pēc lietotāja reģistrācijas koda nodošanas protokola vai lietotāja reģistrācijas koda atjaunošanas protokola saņemšanas dalībnieks vai FKTK un Latvijas Banka atkārtoti ievieš lietotāju šo noteikumu 188.-190.punktā minētajā kārtībā.

13. LIETOTĀJA ATSLĒGU DERĪGUMA TERMIŅŠ UN MAIŅA

207. Lietotāja atslēgas derīgas 24 mēnešus pēc to izveidošanas Kredītu reģistrā.

208. Lai pagarinātu lietotāja atslēgu derīguma termiņu, lietotājs tā atslēgu derīguma termiņa pēdējās 100 dienās interaktīvi pieslēdzas Kredītu reģistram, un Kredītu reģistrs automātiski izveido jaunas lietotāja atslēgas.

14. LATVIJAS BANKAS PUBLISKĀS ATSLĒGAS

209. Latvijas Banka Kredītu reģistra interneta lapā www.kreg.lv ievieto Latvijas Bankas publiskās atslēgas elektroniskā veidā un nosūta dalībniekiem un FKTK publiskās atslēgas izmantošanas paziņojumu (15.pielikums) uz to lietotāju reģistrācijas pieteikumos minētajām elektroniskā pasta adresēm, kuriem ir šo noteikumu 171.3. un 171.4.apakšpunktā minētās Kredītu reģistra lietošanas tiesības. Latvijas Banka nosūta publiskās atslēgas izmantošanas paziņojumu arī pēc Latvijas Bankas publisko atslēgu derīguma termiņa atjaunošanas.

210. Dalībnieks vai FKTK var lietot Latvijas Bankas publisko atslēgu, ja saņemtās Latvijas Bankas publiskās atslēgas kontrolsumma sakrīt ar publiskās atslēgas izmantošanas paziņojumā minēto Latvijas Bankas publiskās atslēgas kontrolsummu. Ja saņemtās Latvijas Bankas publiskās atslēgas kontrolsumma nesakrīt ar publiskās atslēgas izmantošanas paziņojumā minēto Latvijas Bankas publiskās atslēgas kontrolsummu, dalībnieks vai FKTK par to nosūta paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi kreditu.registrs@bank.lv.

211. Latvijas Banka anulē Latvijas Bankas publisko atslēgu un nosūta dalībniekiem un FKTK publiskās atslēgas anulēšanas paziņojumu (16.pielikums) uz to lietotāju reģistrācijas pieteikumos minētajām elektroniskā pasta adresēm, kuriem ir šo noteikumu 171.3. un 171.4.apakšpunktā minētās Kredītu reģistra lietošanas tiesības.

212. Jaunā Latvijas Bankas publiskā atslēga stājas spēkā publiskās atslēgas izmantošanas paziņojuma vai publiskās atslēgas anulēšanas paziņojuma nosūtīšanas brīdī.

15. FAILU APMAIŅAS SERVISA IZMANTOŠANA

213. Lai veiktu ziņu apmaiņu, izmantojot failu apmaiņas servisu, dalībnieks izmanto SFTP (FTP over SSH (Secure Shell)) klienta programmatūru, kas ir savietojama ar Latvijas Bankas izmantoto servera programmatūru (Bitvise Limited WinSSHD).

214. Dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai rakstisku lietotāja, kurš dalībnieka vārdā veic ziņu apmaiņu, izmantojot failu apmaiņas servisu (tālāk tekstā - failu apmaiņas servisa lietotājs), reģistrācijas pieteikumu (17.pielikums).

215. Latvijas Banka reģistrē failu apmaiņas servisa lietotāju vienas darbadienas laikā pēc failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrācijas pieteikuma saņemšanas datuma.

216. Latvijas Banka izsniedz dalībniekam failu apmaiņas servisa lietotāja vārdu un failu apmaiņas servisa servera kontrolsummu, nosūtot to uz failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrācijas pieteikumā minēto elektroniskā pasta adresi.

217. Ieviešot failu apmaiņas servisa lietotāju, dalībnieks veic šādas darbības:

217.1. izveido SSH2 atslēgas un izmanto RSA vai DSA/DSS publisko atslēgu 2 048 bitu algoritmu;

217.2. integritātes nodrošināšanai izmanto hmac-sha1 vai hmac-md5 algoritmu;

217.3. šifrēšanai izmanto aes128/256-cbc vai 3des-cbc algoritmu;

217.4. saglabā failu apmaiņas servisa lietotāja autentificēšanai nepieciešamo publisko atslēgu SSH2 vai OpenSSH formātā un nosūta to Latvijas Bankai uz elektroniskā pasta adresi sftp@bank.lv no failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrācijas pieteikumā minētās elektroniskā pasta adreses.

218. Failu apmaiņas servisa lietotāja Kredītu reģistra izmantošanas tiesības stājas spēkā vienas darbadienas laikā pēc datuma, kad Latvijas Banka saņem šo noteikumu 217.4.apakšpunktā minēto failu apmaiņas servisa lietotāja publisko atslēgu.

219. Failu apmaiņas servisa lietotāja publiskā atslēga derīga pastāvīgi.

220. Lai anulētu lietotāja failu apmaiņas servisa lietotāja Kredītu reģistra lietošanas tiesības, dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai rakstisku failu apmaiņas servisa lietotāja tiesību anulēšanas pieteikumu (18.pielikums).

221. Latvijas Banka anulē failu apmaiņas servisa lietotāja Kredītu reģistra lietošanas tiesības vienas darbadienas laikā pēc datuma, kad Latvijas Banka saņem failu apmaiņas servisa lietotāja tiesību anulēšanas pieteikumu.

222. Latvijas Banka rakstiski paziņo dalībniekiem vienas vai vairāku fizisko personu, kas Latvijas Bankas vārdā var nosūtīt dalībniekiem failu apmaiņas servisa lietotāja vārdu un failu apmaiņas servisa servera kontrolsummu šo noteikumu 216.punktā minētajā kārtībā, vārdu, uzvārdu un elektroniskā pasta adresi.

223. Ja dalībnieks reģistrējis failu apmaiņas servisa lietotāju citas informācijas apmaiņai ar Latvijas Banku, lai piešķirtu šādam failu apmaiņas servisa lietotājam Kredītu reģistra lietošanas tiesības, dalībnieks iesniedz Latvijas Bankai rakstisku failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrācijas pieteikumu. Kredītu reģistra lietošanas tiesības stājas spēkā vienas darbadienas laikā pēc datuma, kad Latvijas Banka saņem failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrācijas pieteikumu.

16. MAKSAS PAR KREDĪTU REĢISTRA IZMANTOŠANU SAISTĪBĀ AR PAPILDU LIETOTĀJA REĢISTRĀCIJU APMĒRS UN MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA

224. Maksa par Kredītu reģistra izmantošanu saistībā ar papildu lietotāja reģistrāciju sastāv no vienreizējas maksas 50.69 latu apmērā, t.sk. maksa par Kredītu reģistra izmantošanu 41.89 lati un 21% pievienotās vērtības nodoklis 8.80 latu (tālāk tekstā - vienreizējā maksa), un gada maksas 11.86 latu apmērā, t.sk.gada maksa 9.80 latu un 21% pievienotās vērtības nodoklis - 2.06 lati (tālāk tekstā - gada maksa).

225. Dalībnieks vai FKTK samaksā Latvijas Bankai vienreizējo maksu 10 darbadienu laikā pēc datuma, kad Latvijas Banka piešķir dalībnieka vai FKTK papildu lietotājam Kredītu reģistra drošības programmatūras lietošanas tiesības.

226. Dalībnieks vai FKTK samaksā Latvijas Bankai gada maksu līdz kārtējā gada 15.janvārim par kārtējo kalendāro gadu.

227. Ja dalībnieks vai FKTK reģistrē papildu lietotāju pēc kārtējā gada 1.janvāra, gada maksu par kārtējā gada atlikušo periodu pēc datuma, kurā Latvijas Banka piešķir dalībnieka vai FKTK papildu lietotājam Kredītu reģistra drošības programmatūras lietošanas tiesības, aprēķina proporcionāli gada maksai par visu kalendāro gadu un dalībnieks vai FKTK samaksā šo gada maksas daļu piecu darbadienu laikā pēc papildu lietotāja Kredītu reģistra lietošanas tiesību stāšanās spēkā.

228. Vienreizējo maksu un gada maksu iemaksā Latvijas Bankas kontā Nr.LV51 LACB 0LVL 1750 5010 0, BIC LACBLV2X.

229. Vienreizējo maksu saistībā ar papildu lietotāja reģistrāciju dalībnieks vai FKTK nemaksā, ja papildu lietotāju aizstāj ar citu papildu lietotāju.

230. Vienreizējo maksu un gada maksu saistībā ar papildu lietotāja reģistrāciju dalībnieks vai FKTK nemaksā, ja papildu lietotājs ir šo noteikumu 193.punktā minētais lietotājs.

17. ZIŅU APMAIŅA FAILU VEIDĀ

231. Lai sniegtu, t.sk. labotu vai anulētu, ziņas par aizņēmēju, aizņēmēja galvinieku, aizņēmēja vai aizņēmēja galvinieka saistībām vai parādnieka informāciju, dalībnieks sagatavo ziņu sniegšanas failu.

232. Lai sniegtu, t.sk. labotu vai anulētu, ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu kalendārā ceturkšņa beigās, dalībnieks sagatavo saistību atlikumu failu.

233. Lai paziņotu par ziņu sniegšanas vai saistību atlikumu faila apstrādes rezultātu, Latvijas Banka sagatavo atbildes failu.

234. Lai pieprasītu Kredītu reģistrā esošās ziņas, dalībnieks sagatavo pieprasījumu failu, norādot, vai šīs ziņas izsniedzamas apkopotā vai izvērstā pārskatā.

235. Lai pēc pieprasījumu faila apstrādes izsniegtu Kredītu reģistrā esošās ziņas, Latvijas Banka sagatavo ziņu saņemšanas failu.

236. Lai pieprasītu Kredītu reģistrā esošās ziņas par aizņēmēja vai aizņēmēja galvinieka saistībām, kuras sniedzis dalībnieks, nesaņemot ziņas par pašu aizņēmēju, aizņēmēja galvinieku un parādnieka informāciju, dalībnieks sagatavo kredītportfeļa pieprasījuma failu.

237. Lai pēc kredītportfeļa pieprasījuma faila apstrādes izsniegtu Kredītu reģistrā esošās ziņas, Latvijas Banka sagatavo kredītportfeļa pārskata failu.

238. Šo noteikumu 231.-237.punktā minēto failu formāti un struktūra noteikta 19.pielikumā.

239. Dalībnieks piešķir failam unikālu nosaukumu, kura formāts noteikts 19.pielikumā.

240. Dalībnieks un Latvijas Banka ziņas norāda šo noteikumu 231.-237.punktā minētajā failā 19.pielikumā noteiktajā formātā.

18. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

241. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas 2007.gada 15.novembra noteikumus Nr.10 "Kredītu reģistra tehniskie noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2007, Nr.192).

242. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.februārī.

243. Dalībnieks līdz 2009.gada 30.aprīlim pārbauda dalībnieka sniegto Kredītu reģistrā esošo ziņu "Aizņēmēja saistību veids" atbilstību šo noteikumu 27.punktā minētajam klasifikatoram un neatbilstības gadījumā tās labo.

244. Dalībnieks līdz 2009.gada 30.aprīlim pārbauda dalībnieka sniegto Kredītu reģistrā esošo ziņu "Tautsaimniecības nozare" atbilstību šo noteikumu 30. un 31.punktā minētajam klasifikatoram un neatbilstības gadījumā tās labo.

245. Dalībnieks līdz 2009.gada 30.jūnijam pārbauda dalībnieka sniegto Kredītu reģistrā esošo ziņu par aizņēmēja saistībām bez noteikta izpildes datuma (uz pieprasījumu izpildāmas saistības) atbilstību šo noteikumu 33.punkta nosacījumiem un neatbilstības gadījumā tās labo.

246. Apdrošinātājs līdz 2009.gada 30.aprīlim pārbauda Kredītu reģistrā esošo ziņu atbilstību šo noteikumu 42. un 43.punkta nosacījumiem un neatbilstības gadījumā apdrošinātājs tās labo.

247. Dalībnieks var pieprasīt lietotājam, kura lietotāja reģistrācijas pieteikums iesniegts līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai, šo noteikumu 171.6.apakšpunktā minētās Kredītu reģistra lietošanas tiesības saskaņā ar šo noteikumu 11.nodaļā noteikto kārtību.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

1.pielikums

Latvijas Bankas
2009.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.28

Kategoriju klasifikators

Kategorija

Kods

Pašvaldība

20

Apdrošināšanas sabiedrība vai pensiju fonds

32

Cits finanšu starpnieks (izņemot apdrošināšanas sabiedrību un pensiju fondu) vai finanšu palīgsabiedrība

31

Fiziskās personas apkalpojoša bezpeļņas institūcija

90

Mikrouzņēmums (vidējais darbinieku skaits gadā mazāks par 10; gada neto apgrozījums nepārsniedz 2 milj. eiro ekvivalentu latos vai bilances aktīvu kopsumma nepārsniedz 2 milj. eiro ekvivalentu latos)

44

Mazais uzņēmums (vidējais darbinieku skaits gadā mazāks par 50; gada neto apgrozījums nepārsniedz 10 milj. eiro ekvivalentu latos vai bilances aktīvu kopsumma nepārsniedz 10 milj. eiro ekvivalentu latos)

43

Vidējais uzņēmums (vidējais darbinieku skaits gadā mazāks par 250; gada neto apgrozījums nepārsniedz 50 milj. eiro ekvivalentu latos vai bilances aktīvu kopsumma nepārsniedz 43 milj. eiro ekvivalentu latos)

42

Lielais uzņēmums (vidējais darbinieku skaits gadā lielāks par 250; gada neto apgrozījums pārsniedz 50 milj. eiro ekvivalentu latos vai bilances aktīvu kopsumma pārsniedz 43 milj. eiro ekvivalentu latos)

41

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

2.pielikums

Latvijas Bankas

2009.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.28

Aizņēmēja saistību veidu klasifikators

Aizņēmēja saistību veids

Kods

Kredīts apgrozāmo līdzekļu palielināšanai (komerckredīts) (aizdevums, t.sk. norēķinu konta debeta atlikums (overdraft), nefinanšu sabiedrības vai finanšu iestādes darba kapitāla finansēšanai, izņemot kredītu, kurš uzrādīts kā vekselis, norēķinu karšu kredīts vai kredīts pret klienta prasījuma tiesībām (faktorings))

10

Industriālais kredīts (aizdevums, kas izsniegts nefinanšu sabiedrībai, finanšu iestādei vai mājsaimniecības apkalpojošai bezpeļņas institūcijai pamatlīdzekļu iegādes un citu ilgtermiņa ieguldījumu projektu finansēšanai, izņemot aizdevumus, kuri uzrādīti kā finanšu līzings vai hipotēku kredīts)

20

Reverse repo darījums

30

Vekselis (aizdevums, kas izsniegts pret klienta vekseli vai arī veicot maksājumus aizņēmēja vietā trešajai personai. Šeit jāuzrāda arī akceptētie klientu vekseļi, par kuriem klients nav izpildījis savas saistības noteiktajā apjomā un termiņā)

40

Finanšu līzings

50

Norēķinu karšu kredīts (aizdevums, kas izsniegts saskaņā ar norēķinu kartes lietošanas līguma noteikumiem)

60

Cits kredīts patēriņa preču iegādei (aizdevums, t.sk. norēķinu konta debeta atlikums (overdraft), kas izsniegts mājsaimniecībai tādu patēriņa preču, piemēram, sadzīves tehnikas vai automobiļa, iegādei un pakalpojumu, piemēram, medicīniskās aprūpes vai ceļojuma, samaksai, kuru nolūks nav saistīts ar peļņas ieguvi, un kas nav uzrādīts kā norēķinu karšu kredīts vai finanšu līzings)

70

Kredīts mājsaimniecībai mājokļa iegādei, būvniecībai, rekonstrukcijai, remontam, kas izsniegts pret hipotēku

80

Hipotēku kredīts nekustamā īpašuma iegādei, būvniecībai, rekonstrukcijai, remontam, kas izsniegts pret hipotēku, izņemot mājsaimniecībai izsniegtu kredītu mājokļa iegādei, būvniecībai, rekonstrukcijai, remontam

81

Cits kredīts mājsaimniecībai mājokļa iegādei, būvniecībai, rekonstrukcijai, remontam, kas nav hipotēku kredīts

85

Kredīts pret klienta prasījuma tiesībām (faktorings)

90

Pārējie kredīti

95

Operatīvais līzings

110

Pārējās saistības

100

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

3.pielikums

Latvijas Bankas

2009.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.28

Tautsaimniecības nozaru klasifikators

1

2

Tautsaimniecības nozare

Kods

1

2

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

A

Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības

01

Mežsaimniecība un mežizstrāde

02

Zivsaimniecība

03

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

B

Apstrādes rūpniecība

C

Pārtikas produktu ražošana

10

Dzērienu ražošana

11

Tabakas izstrādājumu ražošana

12

Tekstilizstrādājumu ražošana

13

Apģērbu ražošana

14

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana

16

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

17

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

18

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

20

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

21

Metālu ražošana

24

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

25

Mēbeļu ražošana

31

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana

33

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

D

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

E

Būvniecība

F

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

G

Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts

45

Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus

46

Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus

47

Transports un uzglabāšana

H

Sauszemes transports un cauruļvadu transports

49

Ūdens transports

50

Gaisa transports

51

Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības

52

Pasta un kurjeru darbība

53

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

I

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

J

Finanšu un apdrošināšanas darbības

K

Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

64

Holdingkompāniju darbība

64.20

Līdzekļu apvienošana trastos, fondos un līdzīgās finanšu vienībās

64.30

Finanšu noma

64.91

Citi kreditēšanas pakalpojumi

64.92

Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

64.99

Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu

65

Finanšu pakalpojumus un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības

66

Finanšu tirgus vadīšana

66.11

Operācijas ar vērtspapīriem

66.12

Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

66.19

Apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu papildinoša darbība

66.2

Operācijas ar nekustamo īpašumu

L

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

M

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

N

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

O

Izglītība

P

Veselība un sociālā aprūpe

Q

Māksla, izklaide un atpūta

R

Citi pakalpojumi

S

Nav informācijas

Z

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

4.pielikums

Latvijas Bankas

2009.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.28

Nodrošinājuma veidu klasifikators

Nodrošinājuma veids

Kods

Pirmā mājokļa hipotēka

10

Pirmā komercīpašuma hipotēka

20

Pirmā zemes gabala hipotēka

30

Cita hipotēka

40

Parāda vērtspapīri vai citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, kas tiek kotēti regulētajā tirgū

51

Parāda vērtspapīri vai citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, kas netiek kotēti regulētajā tirgū

52

Akcijas vai citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu, kas tiek kotēti regulētajā tirgū

61

Akcijas vai citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu, kas netiek kotēti regulētajā tirgū

62

Komercķīla

70

Galvojums vai garantija

80

Noguldījums

90

Cits

100

Bez nodrošinājuma

110

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

5.pielikums

Latvijas Bankas

2009.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.28

Aizņēmēja saistību klasifikācijas grupu klasifikators

Aizņēmēja saistību klasifikācijas grupa

Kods

Standarta

1

Uzraugāmas

2

Zemstandarta

3

Šaubīgas

4

Zaudētas

5

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

6.pielikums

Latvijas Bankas

2009.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.28

Kredītiestāžu likuma 73.panta prasību pārkāpumu klasifikators

Kredītiestāžu likuma 73.panta prasību pārkāpums

Kods

Nav sniegta pilna informācija par savu finansiālo stāvokli

V1

Nav sniegta pilna informācija par savu īpašumu

V2

Nav sniegta pilna informācija par īpašuma apgrūtinājumiem

V3

Nav sniegta patiesa informācija par savu finansiālo stāvokli

V4

Nav sniegta patiesa informācija par savu īpašumu

V5

Nav sniegta patiesa informācija par īpašuma apgrūtinājumiem

V6

Nav sniegta cita informācija, kas nepieciešama, lai dalībnieks varētu pārliecināties, vai aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks saistīts ar dalībnieku vai veido dalībniekam savstarpēji saistītu klientu grupu

V7

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

7.pielikums

Latvijas Bankas

2009.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.28

Apdrošināšanas veidu klasifikators

Apdrošināšanas veids

Kods

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

210

Veselības apdrošināšana

220

Sauszemes transporta apdrošināšana

230

Dzelzceļa transporta apdrošināšana

240

Gaisakuģu apdrošināšana

250

Kuģu apdrošināšana

260

Kravu apdrošināšana

270

Īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem

280

Īpašuma apdrošināšana pret citiem zaudējumiem

290

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

300

Gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

310

Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

320

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

330

Kredītu apdrošināšana

340

Galvojumu apdrošināšana

350

Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana

360

Juridisko izdevumu apdrošināšana

370

Palīdzības apdrošināšana

380

Dzīvības apdrošināšana

390

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

8.pielikums

Latvijas Bankas

2009.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.28

Interneta adrešu reģistrācijas pieteikums

______________________________________________________________________________
(Kredītu reģistra dalībnieka nosaukums)

lūdz reģistrēt šādas interneta (IP) adreses pieejai Kredītu reģistram:_______________

______________________________________________________________________________

un šādas interneta (IP) adreses pieejai failu apmaiņas servisam: __________________

_____________________________________________________________________________.

____________________________
(paraksts)

____________________________
(paraksta atšifrējums)

______.gada ____. ____________

Z.v.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

9.pielikums

Latvijas Bankas

2009.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.28

Lietotāja reģistrācijas pieteikums

01.JPG (56381 bytes)

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

10.pielikums

Latvijas Bankas

2009.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.28

Lietotāja reģistrācijas koda nodošanas protokols

Latvijas Banka nodod

______________________________________________________________________________
 (Kredītu reģistra dalībnieka nosaukums)

lietotāja  
 

(vārds, uzvārds; personas kods)

reģistrācijas kodu

(norādes numurs) ______________________

(autorizācijas atslēga) ______________________.

____________________________
(paraksts)

____________________________
(paraksta atšifrējums)

______.gada ____. ____________

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

11.pielikums

Latvijas Bankas

2009.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.28

Lietotāja ieviešanas protokols

______________________________________________________________________________
 (Kredītu reģistra dalībnieka nosaukums)

paziņo par lietotāja

______________________________________________________________________________
 (vārds, uzvārds; personas kods)

ar reģistrācijas kodu

(norādes numurs) ______________________

(autorizācijas atslēga) ______________________

ieviešanu.

Lietotāja paraksts: ______________________

____________________________
(paraksts)

____________________________
(paraksta atšifrējums)

______.gada ____. ____________

Z.v.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

12.pielikums

Latvijas Bankas

2009.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.28

Lietotāja tiesību atjaunošanas pieteikums

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

02.JPG (58501 bytes)

13.pielikums

Latvijas Bankas

2009.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.28

Lietotāja tiesību anulēšanas pieteikums

______________________________________________________________________________
 (Kredītu reģistra dalībnieka nosaukums)

paziņo par lietotāja

______________________________________________________________________________
(vārds, uzvārds; personas kods)

darbības anulēšanu.

____________________________
(paraksts)

____________________________
(paraksta atšifrējums)

______.gada ____. ____________

Z.v.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

14.pielikums

Latvijas Bankas

2009.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.28

Lietotāja reģistrācijas koda atjaunošanas protokols

Latvijas Banka nodod

______________________________________________________________________________
(Kredītu reģistra dalībnieka nosaukums)

lietotāja  
 

(vārds, uzvārds; personas kods)

jauno reģistrācijas kodu

(norādes numurs) ______________________

(autorizācijas atslēga) ______________________.

____________________________
(paraksts)

____________________________
(paraksta atšifrējums)

______.gada ____. ____________

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

15.pielikums

Latvijas Bankas

2009.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.28

Publiskās atslēgas izmantošanas paziņojums

Latvijas Banka informē par publiskās atslēgas ar

nosaukumu ____________________

un kontrolsummu (validation key) ____________________

izmantošanu.

____________________________
(paraksts)

____________________________
(paraksta atšifrējums)

______.gada ____. ____________

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

16.pielikums

Latvijas Bankas

2009.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.28

Publiskās atslēgas anulēšanas paziņojums

Latvijas Banka informē par publiskās atslēgas ar

nosaukumu ____________________

un kontrolsummu (validation key) ____________________

anulēšanu.

____________________________
(paraksts)

____________________________
(paraksta atšifrējums)

______.gada ____. ____________

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

17.pielikums

Latvijas Bankas

2009.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.28

Failu apmaiņas servisa lietotāja reģistrācijas pieteikums

______________________________________________________________________________
                            (Kredītu reģistra dalībnieka nosaukums)

lūdz reģistrēt failu apmaiņas servisa lietotāju

______________________________________________________________________________
                (vārds, uzvārds; personas kods; elektroniskā pasta adrese; tālruņa numurs)

____________________________
(paraksts)

____________________________
(paraksta atšifrējums)

______.gada ____. ____________

Z.v.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

18.pielikums

Latvijas Bankas

2009.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.28

Failu apmaiņas servisa lietotāja tiesību anulēšanas pieteikums

______________________________________________________________________________
 (Kredītu reģistra dalībnieka nosaukums)

paziņo par failu apmaiņas servisa lietotāja

______________________________________________________________________________
(vārds, uzvārds; personas kods)

darbības anulēšanu.

____________________________
(paraksts)

____________________________
(paraksta atšifrējums)

______.gada ____. ____________

Z.v.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

19.pielikums

Latvijas Bankas

2009.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.28

Failu formāti un struktūra

1. Izmantotie apzīmējumi

Apzīmējums

Skaidrojums

N

Vērtība ir pozitīvs skaitlis

C

Vērtība ir simbolu kombinācija. Izmantojamie simboli ir '0'-'9', 'A'-'Z', 'a'-'z', latīņu alfabēta lielie un mazie burti (t.sk. burti ar latviešu valodas diakritiskajām zīmēm), atstarpes (Space) simbols, '-', '+', '.', ',', '&', '*', '_', '(', ')', ''', ':', '%', ';' un '/'

Cn

Vērtība kā formāta C gadījumā, maksimālais vērtības garums ir n simboli

Nm

Vērtība ir pozitīvs skaitlis ar maksimālo garumu m simboli

GGGG-MM-DD

Vērtība ir datums formātā GGGG-MM-DD, kur:

GGGG - četrciparu gadskaitlis;

MM - divciparu mēneša numurs (no 01 līdz 12);

DD - divciparu mēneša dienas numurs (no 01 līdz 31)

HH.MM:SS

Vērtība ir laiks formātā HH.MM:SS, kur:

HH - stundas (no 00 līdz 23);

MM - minūtes (no 00 līdz 59);

SS - sekundes (no 00 līdz 59)

Cn vai Nn

Vērtība kā formāta C vai N gadījumā, vērtības garums ir precīzi n simboli

2. Ziņu sniegšanas fails

Ziņu sniegšanas faila nosaukuma formāts ir KRKGGMMDDnnnnnn.ent vai KRKGGMMDDnnnnnn.xml.ent, kur:

GGMMDD - faila sagatavošanas datums;

nnnnnn - faila kārtas numurs faila sagatavošanas dienā, numerāciju sākot ar 000001;

ent - šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums.

Ziņu sniegšanas faila struktūra

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>

<KRFile>

<Header>Faila sākuma bloks (sk. 2.1.)</Header>

<KRMessages>

<Message>Ziņojuma bloks</Message>

<Message>Ziņojuma bloks</Message>

</KRMessages>

</KRFile>

Ziņojuma blokā norāda saistības identificējošo ziņojumu (sk. 2.2.), maksājuma kavējuma ziņojumu (sk. 2.3.), kavētā maksājuma izpildes ziņojumu (sk. 2.4.) vai pārkāpuma ziņojumu (sk. 2.5.).

2.1. Faila sākuma bloks

Faila sākuma bloka struktūra:

<Header>

<BIC>Dalībnieka identifikators</BIC>

<Messages>Ziņojumu skaits</Messages>

<Prepared>Datums</Prepared>

<FileType>Faila tips</FileType>

</Header>

Faila sākuma blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Dalībnieka identifikators

Kredītu reģistra dalībnieka bankas BIC pirmie četri simboli vai bankas meitas sabiedrības, apdrošinātāja, krājaizdevu sabiedrības vai LTAB reģistrācijas numurs

C4 vai N11

Ziņojumu skaits

Ziņojumu skaits failā. Ziņojumu skaits vienā failā nedrīkst pārsniegt 10 000

N5

Datums

Faila sagatavošanas datums

GGGG-MM-DD

Faila tips

Ziņu sniegšanas fails

C1

"K"

2.2. Saistības identificējošais ziņojums

Saistības identificējošā ziņojuma struktūra ziņu sniegšanas un labošanas gadījumā (anulēšanas gadījumā nenorāda bloku BorrowerList) ir šāda.

<Message>

<Header>Sākuma bloks (sk. 2.2.1.)</Header>

<BorrowerList>

<Borrower>Personas apraksta bloks (sk. 2.2.2.)</Borrower>

<Borrower>Personas apraksta bloks (sk. 2.2.2.)</Borrower>

</BorrowerList>

<Credit>Saistību apraksta bloks (sk. 2.2.3.)</Credit>

</Message>

2.2.1. Sākuma bloks

Sākuma bloka struktūra:

<Header>

<MessageType>Ziņojuma tips</MessageType>

<Operation>Operācijas veids</Operation>

<Comment>Ziņu labošanas vai anulēšanas pamatojums</Comment>

</Header>

Sākuma blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Ziņojuma tips

Saistības identificējošais ziņojums

C1

"S"

Operācijas veids

C1

"N" - ziņojuma ievade;

"E" - ziņojuma labošana;

"D" - ziņojuma anulēšana

Ziņu labošanas vai anulēšanas pamatojums

Norāda, ja operācijas veids ir E vai D

C254

2.2.2. Personas apraksta bloks

Personas apraksta bloka struktūra ir atkarīga no personas un rezidenta pazīmēm.

2.2.2.1. Fiziskās personas rezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>

<PersonType>Personas pazīme</PersonType>

<ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>

<PersonCode>Personas kods</PersonCode>

<Name>Vārds</Name>

<Surname>Uzvārds</Surname>

<Income>Ienākumu apjoms</Income>

<Status>Statuss</Status>

<GuaranteeDateFrom>Aizņēmēja/regresāta galvinieka saistību sākuma datums
</GuaranteeDateFrom>

<GuaranteeDateTo>Aizņēmēja/regresāta galvinieka saistību beigu datums
</GuaranteeDateTo>

<GuaranteeAmount>Aizņēmēja/regresāta galvinieka saistību apjoms
</GuaranteeAmount>

<GuaranteeCurrency>Aizņēmēja/regresāta galvinieka saistību valūtas kods
</GuaranteeCurrency>

</Borrower>

2.2.2.2. Fiziskās personas nerezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>

<PersonType>Personas pazīme</PersonType>

<ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>

<DocNumber>Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta
numurs
</DocNumber>

<Country>Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta izdevējvalsts kods</Country>

<BirthDate>Dzimšanas datums</BirthDate>

<PersonCodeN>Personas kods</PersonCodeN>

<Name>Vārds</Name>

<Surname>Uzvārds</Surname>

<Income>Ienākumu apjoms</Income>

<Status>Statuss</Status>

<GuaranteeDateFrom>Aizņēmēja/regresāta galvinieka saistību sākuma
datums
</GuaranteeDateFrom>

<GuaranteeDateTo>Aizņēmēja/regresāta galvinieka saistību beigu datums
</GuaranteeDateTo>

<GuaranteeAmount>Aizņēmēja/regresāta galvinieka saistību apjoms
</GuaranteeAmount>

<GuaranteeCurrency>Aizņēmēja/regresāta galvinieka saistību valūtas kods
</GuaranteeCurrency>

</Borrower>

2.2.2.3. Juridiskās personas rezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>

<PersonType>Personas pazīme</PersonType>

<ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>

<RegNumber>Vienotās reģistrācijas numurs</RegNumber>

<NameJP>Nosaukums</NameJP>

<Status>Statuss</Status>

<GuaranteeDateFrom>Aizņēmēja/regresāta galvinieka saistību sākuma
datums
</GuaranteeDateFrom>

<GuaranteeDateTo>Aizņēmēja/regresāta galvinieka saistību beigu datums
</GuaranteeDateTo>

<GuaranteeAmount>Aizņēmēja/regresāta galvinieka saistību apjoms
</GuaranteeAmount>

<GuaranteeCurrency>Aizņēmēja/regresāta galvinieka saistību valūtas kods
</GuaranteeCurrency>

<Category>Kategorija</Category>

</Borrower>

2.2.2.4. Juridiskās personas nerezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>

<PersonType>Personas pazīme</PersonType>

<ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>

<Country>Reģistrācijas valsts kods</Country>

<RegNumberN>Reģistrācijas numurs</RegNumberN >

<RegDate>Reģistrācijas datums</RegDate>

<NameJP>Nosaukums</NameJP>

<Address>Juridiskā adrese</Address>

<Status>Statuss</Status>

<GuaranteeDateFrom>Aizņēmēja/regresāta galvinieka saistību sākuma
datums
</GuaranteeDateFrom>

<GuaranteeDateTo>Aizņēmēja/regresāta galvinieka saistību beigu datums
</GuaranteeDateTo>

<GuaranteeAmount>Aizņēmēja/regresāta galvinieka saistību apjoms
</GuaranteeAmount>

<GuaranteeCurrency>Aizņēmēja/regresāta galvinieka saistību valūtas kods
</GuaranteeCurrency>

<Category>Kategorija</Category>

</Borrower

2.2.2.5. Personas apraksta blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Personas pazīme

C1

"F" - fiziskā persona;

"J" - juridiskā persona

Rezidenta pazīme

C1

"R" - rezidents;

"N" - nerezidents

Personas kods

Rezidenta personas kods

Nerezidenta personas kods

N6-N5

C40

Vārds

C40

Uzvārds

C40

Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta numurs

C40

Dzimšanas datums

GGGG-MM-DD

Vienotās reģistrācijas numurs

N11 vai N9

Nosaukums

C254

Reģistrācijas valsts kods

C2

No standarta

Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta izdevējvalsts kods

C2

No standarta

Reģistrācijas numurs

C100

Reģistrācijas datums

GGGG-MM-DD

Juridiskā adrese

C254

Ienākumu apjoms

N15.N2

Statuss

C1

"B" - aizņēmējs;

"G" - galvinieks;

"R" - regresāts

Aizņēmēja/regresāta galvinieka saistību sākuma datums

GGGG-MM-DD

Aizņēmēja/regresāta galvinieka saistību beigu datums

GGGG-MM-DD

Aizņēmēja/regresāta galvinieka saistību apjoms

N15.N2

Aizņēmēja/regresāta galvinieka saistību valūtas kods

C3

No standarta

Kategorija

N2

No klasifikatora

 

2.2.3. Saistību apraksta bloks

2.2.3.1. Aizņēmēja saistību apraksta bloka struktūra

<Credit>

<CreditID>Aizņēmēja saistību identifikators</CreditID>

<CreditType>Aizņēmēja saistību veids</CreditType>

<EconomicSector>Tautsaimniecības nozare</EconomicSector>

<ValidFrom>Aizņēmēja saistību sākuma datums</ValidFrom>

<Term>Aizņēmēja saistību beigu datums</Term>

<Amount>Aizņēmēja saistību apjoms</Amount>

<Currency>Aizņēmēja saistību valūtas kods</Currency>

<InterestRate>Procentu likmes veids</InterestRate>

<Syndicate>Norāde par sindicēto kredītu</Syndicate>

<Losses>Zaudējumu apjoms</Losses>

<CollateralList>

<Collateral>

<CollateralType>Nodrošinājuma veids</CollateralType>

<CollateralAmount>Nodrošinājuma vērtība</CollateralAmount>

<CollateralCurrency>Nodrošinājuma valūtas kods</CollateralCurrency>

</Collateral>

<Collateral>

</Collateral>

</CollateralList>

</Credit>

Bloku CollateralList norāda banka, bankas meitas sabiedrība vai krājaizdevu sabiedrība.

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Aizņēmēja saistību identifikators

C35

Aizņēmēja saistību veids

N2 vai N3

No klasifikatora

Tautsaimniecības nozare

Nenorāda, ja operācijas veids ir D

C5

No klasifikatora

Aizņēmēja saistību sākuma datums

Nenorāda, ja operācijas veids ir D

GGGG-MM-DD

Aizņēmēja saistību beigu datums

Nenorāda, ja operācijas veids ir D

GGGG-MM-DD

Aizņēmēja saistību apjoms

N15.N2

Aizņēmēja saistību valūtas kods

C3

No standarta

Procentu likmes veids

Nenorāda, ja operācijas veids ir D

C1

"F" - fiksētā procentu likme;

"M" - mainīgā procentu likme

Norāde par sindicēto kredītu

Nenorāda, ja operācijas veids ir D

C1

"S" - izsniegts sindicētais kredīts

Zaudējumu apjoms

Nenorāda, ja operācijas veids ir D

N15.N2

Nodrošinājuma veids

Nenorāda, ja operācijas veids ir D

N2 vai N3

No klasifikatora

Nodrošinājuma vērtība

Nenorāda, ja operācijas veids ir D

N15.N2

Nodrošinājuma valūtas kods

Nenorāda, ja operācijas veids ir D

C3

No standarta

2.2.3.2. Regresāta saistību apraksta bloka struktūra

<Credit>

<CreditID>Regresāta saistību identifikators</CreditID>

<DebtOrigin>Regresāta saistību rašanās pamats</DebtOrigin>

<CreditType>Regresāta saistību veids</CreditType>

<ValidFrom>Regresāta saistību sākuma datums</ValidFrom>

<Term>Regresāta saistību beigu datums</Term>

<Amount>Regresāta saistību apjoms</Amount>

<Currency>Regresāta saistību valūtas kods</Currency>

</Credit>

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Regresāta saistību identifikators

C35

Regresāta saistību rašanās pamats

Nenorāda, ja operācijas veids ir D

N1

1 - tiesas spriedums;

2 - līgums par regresa prasības izpildi

Regresāta saistību veids

N2 vai N3

No klasifikatora

Regresāta saistību sākuma datums

Nenorāda, ja operācijas veids ir D

GGGG-MM-DD

Regresāta saistību beigu datums

Nenorāda, ja operācijas veids ir D

GGGG-MM-DD

Regresāta saistību apjoms

N15.N2

Regresāta saistību valūtas kods

C3

No standarta

2.3. Maksājuma kavējuma ziņojums

Maksājuma kavējuma ziņojuma struktūra ziņu sniegšanas un labošanas gadījumā (anulēšanas gadījumā nenorāda bloku Borrower)

<Message>

<Header>Sākuma bloks (sk. 2.3.1.)</Header>

<Credit>Saistību apraksta bloks (sk. 2.3.2.)</Credit>

<Borrower>Personas apraksta bloks (sk. 2.3.3.)</Borrower>

</Message>

2.3.1. Sākuma bloks

Sākuma bloka struktūra

<Header>

<MessageType>Ziņojuma tips</MessageType>

<MessageID>Parādnieka informācijas identifikators</MessageID>

<Operation>Operācijas veids</Operation>

<Comment>Ziņu labošanas vai anulēšanas pamatojums</Comment>

</Header>

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Ziņojuma tips

Maksājuma kavējuma ziņojums

C1

"N"

Parādnieka informācijas identifikators

Ja operācijas veids ir E vai D, norāda atbilstošā labojamā vai anulējamā ziņojuma parādnieka informācijas identifikatoru

C16

Operācijas veids

C1

"N" - ziņojuma ievade;

"E" - ziņojuma labošana;

"D" - ziņojuma anulēšana

Ziņu labošanas vai anulēšanas pamatojums

Norāda, ja operācijas veids ir E vai D

C254

2.3.2. Saistību apraksta bloks

Saistību apraksta bloka struktūra

<Credit>

<CreditID>Aizņēmēja/regresāta saistību identifikators</CreditID>

<MKDate>Maksājuma kavējuma datums</MKDate>

</Credit>

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Aizņēmēja/regresāta saistību identifikators

C35

Maksājuma kavējuma datums

GGGG-MM-DD

2.3.3. Personas apraksta bloks

Blokā lietojamo ziņu aprakstu sk. 2.2.2.

Personas apraksta bloka struktūra ir atkarīga no personas un rezidenta pazīmes.

2.3.3.1. Fiziskās personas rezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>

<PersonType>Personas pazīme</PersonType>

<ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>

<PersonCode>Personas kods</PersonCode>

</Borrower>

2.3.3.2. Fiziskās personas nerezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>

<PersonType>Personas pazīme</PersonType>

<ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>

<DocNumber>Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta
numurs
</DocNumber>

<Country>Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta izdevējvalsts kods</Country>

<BirthDate>Dzimšanas datums</BirthDate>

<PersonCodeN>Personas kods</PersonCodeN>

</Borrower>

2.3.3.3. Juridiskās personas rezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>

<PersonType>Personas pazīme</PersonType>

<ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>

<RegNumber>Vienotās reģistrācijas numurs</RegNumber >

</Borrower>

2.3.3.4. Juridiskās personas nerezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>

<PersonType>Personas pazīme</PersonType>

<ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>

<Country>Reģistrācijas valsts kods</Country>

<RegNumberN>Reģistrācijas numurs</RegNumberN >

<RegDate>Reģistrācijas datums</RegDate>

</Borrower>

2.4. Kavētā maksājuma izpildes ziņojums

Kavētā maksājuma izpildes ziņojuma struktūra:

<Message>

<Header>Sākuma bloks (sk. 2.4.1.)</Header>

<Credit>Saistību apraksta bloks (sk. 2.4.2.)</Credit>

</Message>

2.4.1. Sākuma bloks

Sākuma bloka struktūra

<Header>

<MessageType>Ziņojuma tips</MessageType>

<MessageID>Parādnieka informācijas identifikators</MessageID>

<MessageIDCO>Saistītais parādnieka informācijas identifikators</MessageIDCO>

<Operation>Operācijas veids</Operation>

<Comment>Ziņu labošanas vai anulēšanas pamatojums</Comment>

</Header>

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Ziņojuma tips

Kavētā maksājuma izpildes ziņojums

C1

"P"

Parādnieka informācijas identifikators

Ja operācijas veids ir E vai D, norāda atbilstošā labojamā vai anulējamā ziņojuma parādnieka informācijas identifikatoru

C16

Saistītais parādnieka informācijas identifikators

Parādnieka informācijas identifikators no atbilstošā maksājuma kavējuma ziņojuma

C16

Operācijas veids

C1

"N" - ziņojuma ievade;

"E" - ziņojuma labošana;

"D" - ziņojuma anulēšana

Ziņu labošanas vai anulēšanas pamatojums

Norāda, ja operācijas veids ir E vai D

C254

2.4.2. Saistību apraksta bloks

Saistību apraksta bloka struktūra

<Credit>

<CreditID>Aizņēmēja/regresāta saistību identifikators</CreditID>

<MKIDate>Kavētā maksājuma izpildes datums</MKIDate>

</Credit>

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Aizņēmēja/regresāta saistību identifikators

C35

Kavētā maksājuma izpildes datums

GGGG-MM-DD

 
2.5. Pārkāpuma ziņojums

Pārkāpuma ziņojuma struktūra ziņu sniegšanas un labošanas gadījumā (anulēšanas gadījumā nenorāda bloku Borrower).

<Message>

<Header>Sākuma bloks (sk. 2.5.1.)</Header>

<Credit>Saistību apraksta bloks (sk. 2.5.2.)</Credit>

<Borrower>Personas apraksta bloks (sk. 2.3.3.)</Borrower>

</Message>

2.5.1. Sākuma bloks

Sākuma bloka struktūra

<Header>

<MessageType>Ziņojuma tips</MessageType>

<MessageID>Parādnieka informācijas identifikators</MessageID>

<Operation>Operācijas veids</Operation>

<Comment>Ziņu labošanas vai anulēšanas pamatojums</Comment>

</Header>

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Ziņojuma tips

Pārkāpuma ziņojums

C1

"V"

Parādnieka informācijas identifikators

Ja operācijas veids ir E vai D, norāda atbilstošā labojamā vai anulējamā ziņojuma parādnieka informācijas identifikatoru

C16

Operācijas veids

C1

"N" - ziņojuma ievade;

"E" - ziņojuma labošana;

"D" - ziņojuma anulēšana

Ziņu labošanas vai anulēšanas pamatojums

Norāda, ja operācijas veids ir E vai D

C254

 

2.5.2. Saistību apraksta bloks

Saistību apraksta bloka struktūra

<Credit>

<CreditID>Aizņēmēja/regresāta saistību identifikators</CreditID>

<ViolationMark>Pārkāpuma pazīme</ViolationMark >

<Violation73>Kredītiestāžu likuma 73.panta prasību pārkāpuma veids</Violation73>

<ViolationInfo>Cita būtiska līguma pārkāpuma apraksts</ViolationInfo>

<ViolationDate>Kredītiestāžu likuma 73.panta prasību pārkāpuma datums/Cita būtiska līguma pārkāpuma datums<ViolationDate>

</Credit>

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Aizņēmēja/regresāta saistību identifikators

C35

Pārkāpuma pazīme

C1

"K" - Kredītiestāžu likuma 73.panta prasību pārkāpums;

"C" - cits būtisks līguma pārkāpums

Kredītiestāžu likuma 73.panta prasību pārkāpuma veids

C2

No klasifikatora

Cita būtiska līguma pārkāpuma apraksts

C254

Kredītiestāžu likuma 73.panta prasību pārkāpuma datums/Cita būtiska līguma pārkāpuma datums

GGGG-MM-DD

 

3. Saistību atlikumu fails

Saistību atlikumu faila nosaukuma formāts ir KRRGGMMDDnnnnnn.ent vai KRRGGMMDDnnnnnn.xml.ent, kur:

GGMMDD - faila sagatavošanas datums;

nnnnnn - faila kārtas numurs faila sagatavošanas dienā, numerāciju sākot ar 000001;

ent - šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums.

Saistību atlikumu faila struktūra

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>

<KRFile>

<Header>Faila sākuma bloks (sk. 3.1.)</Header>

<KRMessages>

<Message>Saistību atlikuma ziņojuma bloks (sk. 3.2.)</Message>

<Message> Saistību atlikuma ziņojuma bloks (sk. 3.2.)</Message>

</KRMessages>

</KRFile>

3.1. Faila sākuma bloks

Faila sākuma bloka struktūra

<Header>

<BIC>Dalībnieka identifikators</BIC>

<Messages>Ziņojumu skaits</Messages>

<Year>Gads</Year>

<Quarter>Ceturksnis</Quarter>

<Prepared>Datums</Prepared>

<FileType>Faila tips</FileType>

</Header>

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Dalībnieka identifikators

Kredītu reģistra dalībnieka bankas BIC pirmie četri simboli vai bankas meitas sabiedrības, apdrošinātāja, krājaizdevu sabiedrības vai LTAB reģistrācijas numurs

C4 vai N11

Ziņojumu skaits

Ziņojumu skaits failā. Ziņojumu skaits vienā failā nedrīkst pārsniegt 10 000

N5

Gads

N4

Ceturksnis

N1

Datums

Atlikumu faila sagatavošanas datums

GGGG-MM-DD

Faila tips

Saistību atlikumu fails

C1

"R"

3.2. Saistību atlikuma ziņojuma bloks

Saistību atlikuma ziņojuma bloka struktūra

<Message>

<Header>

<MessageType>Ziņojuma tips</MessageType>

<Operation>Operācijas veids</Operation>

</Header>

<Credit>

<CreditID>Aizņēmēja saistību identifikators</CreditID>

<RemainingAmount>Aizņēmēja saistību atlikuma apjoms</RemainingAmount>

<RemainderCurrency>Aizņēmēja saistību atlikuma valūtas kods</Remainder
Currency>

<CreditClass>Aizņēmēja saistību klasifikācijas grupa</CreditClass>

<Accruals>Speciālie uzkrājumi kredīta pamatsummai</Accruals>

<AccrualsCurrency>Speciālo uzkrājumu kredīta pamatsummai valūtas kods</AccrualsCurrency>

<QualityRate>Aizņēmēja saistību kvalitātes vērtējuma veids</QualityRate>

<Delay>Kavējuma periods</Delay>

<DelayedAmount>Aizņēmēja saistību kavētā pamatsumma</DelayedAmount>

<DelayCurrency>Aizņēmēja saistību kavētās pamatsummas valūtas kods
</DelayCurrency>

<PercentageAmount>Kavētā procentu summa</PercentageAmount>

<PercentageCurrency>Kavētās procentu summas valūtas kods</Percentage
Currency>

</Credit>

</Message>

Ziņas Aizņēmēja saistību klasifikācijas grupa, Speciālie uzkrājumi kredīta pamatsummai, Speciālie uzkrājumi kredīta pamatsummai valūtas kods, Aizņēmēja saistību kvalitātes vērtējuma veids nesniedz citā valstī reģistrētas bankas meitas sabiedrība, kas reģistrēta Latvijas Republikā, t.sk. citā valstī reģistrētas bankas meitas sabiedrības filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā.

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Ziņojuma tips

Saistību atlikuma ziņojums

C1

"R"

Operācijas veids

C1

"N" - ziņojuma ievade

Aizņēmēja saistību identifikators

C35

Aizņēmēja saistību atlikuma apjoms

N15.N2

Aizņēmēja saistību atlikuma valūtas kods

C3

No standarta

Aizņēmēja saistību klasifikācijas grupa

­N1

No klasifikatora

Speciālie uzkrājumi kredīta pamatsummai

N15.N2

Speciālo uzkrājumu kredīta pamatsummai valūtas kods

C3

No standarta

Aizņēmēja saistību kvalitātes vērtējuma veids

C1

"I" - individuāli;

"G" - grupā

Kavējuma periods

N5

Aizņēmēja saistību kavētā pamatsumma

N15.N2

Aizņēmēja saistību kavētās pamatsummas valūtas kods

C3

No standarta

Kavētā procentu summa

N15.N2

Kavētās procentu summas valūtas kods

C3

No standarta

 

4. Pieprasījumu fails

Pieprasījumu faila nosaukuma formāts ir KRPGGMMDDnnnnnn.ent vai KRPGGMMDDnnnnnn.xml.ent, kur:

GGMMDD - faila sagatavošanas datums;

nnnnnn - faila kārtas numurs faila sagatavošanas dienā, numerāciju sākot ar 000001;

ent - šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums.

Pieprasījumu faila struktūra

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>

<KRFile>

<Header>Faila sākuma bloks (sk. 4.1.)</Header>

<KRQueries>

<Message>Pieprasījuma bloks (sk. 4.2.)</Message>

<Message>Pieprasījuma bloks (sk. 4.2.)</Message>

</KRQueries>

</KRFile

4.1. Faila sākuma bloks

Faila sākuma bloka struktūra

<Header>

<BIC>Dalībnieka identifikators</BIC>

<Queries>Pieprasījuma bloku skaits</Queries>

<Prepared>Datums</Prepared>

<FileType>Faila tips</FileType>

</Header>

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Dalībnieka identifikators

Kredītu reģistra dalībnieka bankas BIC pirmie četri simboli vai bankas meitas sabiedrības, apdrošinātāja, krājaizdevu sabiedrības vai LTAB reģistrācijas numurs

C4 vai N11

Pieprasījuma bloku skaits

Pieprasījuma bloku skaits pieprasījumu failā. Pieprasījumu bloku skaits vienā failā nedrīkst pārsniegt 10 000

N5\

Datums

Faila sagatavošanas datums

GGGG-MM-DD

Faila tips

Pieprasījumu fails

C1

"P"

 

4.2. Pieprasījuma bloks

Pieprasījuma bloka struktūra

<Message>

<Header>

<MessageType>Bloka tips</MessageType>

<QueryID>Pieprasījuma identifikators</QueryID>

<ReportType>Pārskata veids</ReportType>

<WithChanges>Pazīme par pārmaiņu iekļaušanu</WithChanges>

</Header>

<Query>Pieprasījuma parametru bloks</Query>

<Message>

Ja bloka tips ir B, pieprasījuma parametru blokā norāda personas aprakstu atbilstoši 2.3.3., aizstājot bloka nosaukumu "Borrower" ar "Query".

Ja bloka tips ir C, pieprasījuma parametru blokā norāda saistību identifikatoru:

<CreditID>Aizņēmēja/regresāta saistību identifikators</CreditID>

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Bloka tips

C1

"B" - pārskats par personu;

"C" - pārskats par saistībām

Pieprasījuma identifikators

Kredītu reģistra dalībnieka piešķirts pieprasījumu faila ietvaros unikāls identifikators

C16

Pārskata veids

Pazīme par apkopotā vai izvērstā pārskata sagatavošanu par personas saistībām. Norāda tikai, ja bloka tips ir "B".

C1

"G" - apkopotais pārskats;

"D" - izvērstais pārskats

Pazīme par pārmaiņu iekļaušanu

Ziņu norāda, lai izvērstajā pārskatā iekļautu bloku par veiktajām pārmaiņām KRChanges. Ziņu norāda tikai tad, ja pieprasītā pārskata veids ir D.

C1

"C"

Aizņēmēja/regresāta saistību identifikators

C35

 

5. Atbildes fails

Atbildes faila nosaukuma formāts ir KRAGGMMDDnnnnnn.ent, kur:

GGMMDD - faila sagatavošanas datums;

nnnnnn - faila kārtas numurs faila sagatavošanas dienā, numerāciju sākot ar 000001;

ent - šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums.

Atbildes faila struktūra

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>

<KRFile>

<Header>Faila sākuma bloks (sk. 5.1.)</Header>

<KRErrors>

<Message>Ziņojuma noraidīšanas bloks (sk. 5.2.)</Message>

<Message>Ziņojuma noraidīšanas bloks (sk. 5.2.)</Message>

</KRErrors >

</KRFile>

Bloku KRErrors norāda tikai tad, ja ziņu sniegšanas vai saistību atlikumu failā ir kļūdaini ziņojumi.

5.1. Faila sākuma bloks

Faila sākuma bloka struktūra

<Header>

<BIC>Dalībnieka identifikators</BIC>

<FileName>Faila nosaukums</FileName>

<Errors>Kļūdaino ziņojumu skaits</Errors>

<ErrorCode>Kļūdas kods</ErrorCode>

<ErrorText>Kļūdas apraksts</ErrorText>

<Line>Kļūdainās rindas numurs</Line>

<LinePos>Kļūdas pozīcija rindā</LinePos>

<Reason>Kļūdas cēlonis</Reason>

<Prepared>Datums</Prepared>

<FileType>Faila tips</FileType>

</Header>

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Dalībnieka identifikators

Kredītu reģistra dalībnieka bankas BIC pirmie četri simboli vai bankas meitas sabiedrības, apdrošinātāja, krājaizdevu sabiedrības vai LTAB reģistrācijas numurs

C4 vai N11

Faila nosaukums

Kredītu reģistra dalībnieka iesniegtā ziņu sniegšanas faila vai saistību atlikumu faila nosaukums bez paplašinājumiem

C15

Kļūdaino ziņojumu skaits

Kļūdaino ziņojumu skaits ziņu sniegšanas failā vai atlikumu failā. Ja ziņu sniegšanas vai saistību atlikumu failā nav kļūdainu ziņojumu vai ir faila formāta kļūda, vērtība ir 0.

N5

Kļūdas kods

C4

Kļūdas apraksts

Kļūdas paskaidrojuma teksts

C

Kļūdainās rindas numurs

Tiek norādīts faila formāta kļūdas gadījumā

N

Kļūdas pozīcija rindā

Tiek norādīts faila formāta kļūdas gadījumā

N

Kļūdas cēlonis

Tiek norādīts faila formāta kļūdas gadījumā

C

Datums

Atbildes faila sagatavošanas datums

GGGG-MM-DD

Faila tips

Atbildes fails

C1

"A"

 

5.2. Ziņojuma noraidīšanas bloks

Ziņojuma noraidīšanas bloka struktūra

<Message>

<Header>

<MessageType>Tips</MessageType>

<MessageID>Identifikators</MessageID>

</Header>

<Error>

<CreditID>Aizņēmēja/regresāta saistību identifikators</CreditID>

<Type>Iesniegtā kļūdainā ziņojuma tips</Type>

<MessageIDCO>Iesniegtā kļūdainā ziņojuma identifikators</MessageIDCO>

<ErrorCode>Kļūdas kods</ErrorCode>

<ErrorText>Kļūdas apraksts</ErrorText>

</Error>

</Message>

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Tips

Sistēmas ģenerētā paziņojuma tips

C1

"A"

Identifikators

Sistēmas ģenerēts paziņojuma identifikators

C16

Aizņēmēja/regresāta saistību identifikators

Aizņēmēja/regresāta saistību identifikators no dalībnieka kļūdainā ziņojuma

C35

Iesniegtā kļūdainā ziņojuma tips

C1

"S" - saistības identificējošais ziņojums;

"R" - saistību atlikuma ziņojums;

"N" - maksājuma kavējuma ziņojums;

"P" - kavētā maksājuma izpildes ziņojums;

"V" - pārkāpuma ziņojums

Iesniegtā kļūdainā ziņojuma identifikators

Norāda tikai N, P un V tipa ziņojumiem

C16

Kļūdas kods

Sistēmas uzrādītais kļūdas kods

C4

Kļūdas apraksts

Kļūdas paskaidrojuma teksts

C

 

6. Ziņu saņemšanas fails

Ziņu saņemšanas faila nosaukuma formāts ir KRZGGMMDDnnnnnn.ent, kur:

GGMMDD - faila sagatavošanas datums,

nnnnnn - faila kārtas numurs faila sagatavošanas dienā, numerāciju sākot ar 000001;

ent - šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums.

Ziņu saņemšanas faila struktūra

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>

<KRFile>

<Header>Faila sākuma bloks (sk. 6.1.)</Header>

<KRReports>

<Report>Ziņu bloks (sk. 6.2.)</Report>

<Report>Ziņu bloks (sk. 6.2.)</Report>

<QueryError>Kļūdas apraksta bloks (sk. 6.3.)</QueryError>

<QueryError>Kļūdas apraksta bloks (sk. 6.3.)</QueryError>

</KRReports>

</KRFile>

6.1. Faila sākuma bloks

Faila sākuma bloka struktūra

<Header>

<BIC>Dalībnieka identifikators</BIC>

<FileName>Faila nosaukums</FileName>

<Reports>Sagatavoto pārskatu skaits</Reports>

<Errors>Kļūdaino pieprasījumu skaits</Errors>

<ErrorCode>Kļūdas kods</ErrorCode>

<ErrorText>Kļūdas apraksts</ErrorText>

<Line>Kļūdainās rindas numurs</Line>

<LinePos>Kļūdas pozīcija rindā</LinePos>

<Reason>Kļūdas cēlonis</Reason>

<Prepared>Datums</Prepared>

<FileType>Faila tips</FileType>

</Header>

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Dalībnieka identifikators

Kredītu reģistra dalībnieka bankas BIC pirmie četri simboli vai bankas meitas sabiedrības, apdrošinātāja, krājaizdevu sabiedrības vai LTAB reģistrācijas numurs

C4 vai N11

Faila nosaukums

Dalībnieka iesniegtā pieprasījumu faila nosaukums bez paplašinājumiem

C15

Sagatavoto pārskatu skaits

Sistēmas sagatavoto pārskatu skaits

N5

Kļūdaino pieprasījumu skaits

Kļūdaino pieprasījumu skaits pieprasījumu failā

N5

Kļūdas kods

C4

Kļūdas apraksts

Kļūdas paskaidrojuma teksts

C

Kļūdainās rindas numurs

Tiek norādīts faila formāta kļūdas gadījumā

N

Kļūdas pozīcija rindā

Tiek norādīta faila formāta kļūdas gadījumā

N

Kļūdas cēlonis

Tiek norādīts faila formāta kļūdas gadījumā

C

Datums

Ziņu saņemšanas faila sagatavošanas datums

GGGG-MM-DD

Faila tips

Ziņu saņemšanas fails

C1

"Z"

 

6.2. Ziņu bloks

Ziņu bloka struktūra

<Report>

<Header>Sākuma bloks (sk. 6.2.1.)</Header>

<Query>Pieprasījuma parametru bloks</Query>

<KRMessages>Pārskata ziņojumu bloks (sk. 6.2.2.)</KRMessages>

<KRChanges>Veikto pārmaiņu bloks (sk. 6.2.3.)</KRChanges>

</Report>

Pieprasījuma parametru bloks satur informāciju par pieprasījuma parametriem no pieprasījumu faila (sk. 4.2.).

6.2.1. Sākuma bloks

Sākuma bloka struktūra

<Header>

<ReportType>Pārskata veids</ReportType>

<ReportID>Pārskata reģistrācijas numurs</ReportID>

<QueryID>Pieprasījuma identifikators</QueryID>

<WithChanges>Pazīme par pārmaiņu iekļaušanu</WithChanges>

<PreparedDate>Pārskata sagatavošanas datums</PreparedDate>

<PreparedTime>Pārskata sagatavošanas laiks</PreparedTime>

<QueryUserName>Ziņu pieprasītāja pilnvarotās personas vārds</QueryUser
Name>

<QueryUserSurname>Ziņu pieprasītāja pilnvarotās personas uzvārds
</QueryUserSurname>

<Messages>Ziņojumu skaits</Messages>

<Changes>Pārmaiņu skaits</Changes>

<TotalRemainder>Saistību atlikums</TotalRemainder>

</Header>

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Pārskata veids

Pārskata veida pazīme

C1

"G" - apkopotais pārskats par personu;

"D" - izvērstais pārskats par personu;

"C" - pārskats par saistībām

Pārskata reģistrācijas numurs

Sistēmas piešķirtais pārskata reģistrācijas numurs

C16

Pieprasījuma identifikators

Saistītā pieprasījuma identifikators no dalībnieka pieprasījumu faila

C16

Pazīme par pārmaiņu iekļaušanu

Pazīme par informācijas par pārmaiņām iekļaušanu no pieprasījumu faila. Norāda tikai, ja pārskata veids ir "D".

C1

"C"

Pārskata sagatavošanas datums

GGGG-MM-DD

Pārskata sagatavošanas laiks

HH.MM:SS

Ziņu pieprasītāja pilnvarotās personas vārds

C

Ziņu pieprasītāja pilnvarotās personas uzvārds

C

Ziņojumu skaits

Sistēmas sagatavoto ziņojumu skaits blokā KRMessages

N5

Pārmaiņu skaits

Pārmaiņu skaits blokā KRChanges. Norāda tikai, ja pārskata veids ir "D".

N5

Saistību atlikums

Aizņēmēja visu aktuālo saistību atlikumu kopsumma latos. Norāda, ja pārskata veids ir G.

N15.N2

 

6.2.2. Pārskata ziņojumu bloks

Pārskata ziņojumu bloka struktūra

<KRMessages>

<Message>Ziņojums</Message>

<Message>Ziņojums</Message>

</KRMessages>

Atkarībā no pieprasījumā norādītās pārskata veida pazīmes (G, D vai C) pārskata ziņojumu blokā tiek iekļauti apkopotā pārskata par personu ziņojumi (sk. 6.2.2.1.), izvērstā pārskata par personu ziņojumi (sk. 6.2.2.2.) vai pārskata par saistībām ziņojumi (sk. 6.2.2.3.).

6.2.2.1. Apkopotā pārskata ziņojums

Apkopotā pārskata ziņojuma struktūra:

<Message>

<Header>

<MessageType>Ziņojuma tips</MessageType>

</Header>

<Credit>

<Status>Statuss</Status>

<DebtOrigin>Regresāta saistību rašanās pamats</DebtOrigin>

<CreditType>Aizņēmēja/regresāta saistību veids</CreditType>

<ValidFrom>Aizņēmēja/regresāta saistību sākuma datums</ValidFrom>

<Term>Aizņēmēja/regresāta saistību beigu datums</Term>

<Amount>Aizņēmēja/regresāta saistību apjoms</Amount>

<Currency>Aizņēmēja/regresāta saistību valūtas kods</Currency>

<RemainingAmount>Aizņēmēja saistību atlikuma apjoms</RemainingAmount>

<RemainderCurrency>Aizņēmēja saistību atlikuma valūtas kods</RemainderCurrency>

<RemainderLVL>Aizņēmēja saistību atlikuma apjoms latos</RemainderLVL>

<BorrowerCount>Aizņēmēju/regresātu skaits</BorrowerCount>

<GuarantorCount>Aizņēmēja/regresāta galvinieku skaits</GuarantorCount>

<MKCount>Maksājuma kavējuma ziņojumu skaits</MKCount>

<MKStatus>Maksājuma kavējuma aktuālā statusa pazīme</MKStatus>

<ViolationCount>Pārkāpuma ziņojumu skaits</ViolationCount>

<Historical>Izpildīto saistību pazīme</Historical>

</Credit>

</Message>

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Ziņojuma tips

Sistēmas sagatavotā ziņojuma tips

C1

"G"

Statuss

Personas statusa pazīme

C1

"B" - aizņēmējs;

"G" - galvinieks;

"R" - regresāts

Regresāta saistību rašanās pamats

N1

1 - tiesas spriedums;

2 - līgums par regresa prasības izpildi

Aizņēmēja/regresāta saistību veids

N2 vai N3

No klasifikatora

Aizņēmēja/regresāta saistību sākuma datums

GGGG-MM-DD

Aizņēmēja/regresāta saistību beigu datums

GGGG-MM-DD

Aizņēmēja/regresāta saistību apjoms

N15.N2

Aizņēmēja/regresāta saistību valūtas kods

C3

No standarta

Aizņēmēja saistību atlikuma apjoms

N15.N2

Aizņēmēja saistību atlikuma valūtas kods

C3

No standarta

Aizņēmēja saistību atlikuma apjoms latos

N15.N2

Aizņēmēju/regresātu skaits

N

Aizņēmēja/regresāta galvinieku skaits

N

Maksājuma kavējuma ziņojumu skaits

N5

Maksājuma kavējuma aktuālā statusa pazīme

Ziņa satur vērtību K, ja personai pēdējais reģistrēts maksājuma kavējuma ziņojums. Ziņu nenorāda, ja personai pēdējais reģistrēts kavētā maksājuma izpildes ziņojums

C1

"K"

Pārkāpuma ziņojumu skaits

N5

Izpildīto saistību pazīme

Ziņa satur vērtību H, ja saistības izpildītas

­C1

"H"

 

6.2.2.2. Izvērstā pārskata ziņojums

Izvērstā pārskata ziņojuma struktūra

<Message>

<Header>

<MessageType>Ziņojuma tips</MessageType>

<MessageID>Parādnieka informācijas identifikators</MessageID>

<MessageIDCO>Saistītais parādnieka informācijas identifikators</MessageIDCO>

<BorrowerCount>Aizņēmēju/regresātu skaits</BorrowerCount>

<GuarantorCount>Aizņēmēja/regresāta galvinieku skaits</GuarantorCount>

<Historical>Izpildīto saistību pazīme</Historical>

<Year>Gads<Year>

<Quarter>Ceturksnis<Quarter>

<Registered>Ziņojuma reģistrācijas datums</Registered>

<RegisteredBy>Dalībnieka identifikators</RegisteredBy>

</Header>

<Borrower>Personas apraksta bloks</Borrower>

<Credit>Saistību apraksta bloks</Credit>

</Message>

Personas apraksta bloku norāda tikai S tipa ziņojumiem. Bloka aprakstu sk. 2.2.2.

Saistību apraksta bloks

Ziņojuma tips

Saistību apraksta formāts

Piezīmes

S

sk. 2.2.3.

Saistību apraksta blokā ziņas Aizņēmēja/regresāta saistību identifikators, Zaudējumu apjoms un bloka CollateralList ziņas Nodrošinājuma vērtība un Nodrošinājuma valūtas kods norāda tikai tad, ja ziņu pieprasītājs bijis arī ziņu iesniedzējs

N

sk. 2.3.2.

Maksājuma kavējuma ziņojuma blokā neiekļauj personas apraksta bloku

P

sk. 2.4.2.

Kavētā maksājuma izpildes ziņojuma blokā neiekļauj personas apraksta bloku

V

sk. 2.5.2.

Pārkāpuma ziņojuma blokā neiekļauj personas apraksta bloku

R

sk. 3.2.

Ja ziņu pieprasītājs nav bijis arī ziņu iesniedzējs, saistību atlikuma ziņojuma blokā norāda tikai ziņas Aizņēmēja saistību atlikuma apjoms un Aizņēmēja saistību atlikuma valūtas kods

 

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Ziņojuma tips

Saistību apraksta bloka ziņojuma tips

C1

"S" - saistības identificējošais ziņojums;

"R" - saistību atlikuma ziņojums;

"N" - maksājuma kavējuma ziņojums;

"P" - kavētā maksājuma izpildes ziņojums;

"V" - pārkāpuma ziņojums

Parādnieka informācijas identifikators

Norāda tikai N, P un V tipa ziņojumiem, <ja ziņu pieprasītājs ir arī ziņu iesniedzējs

C16

Saistītais parādnieka informācijas identifikators

Parādnieka informācijas identifikators no atbilstošā maksājuma kavējuma ziņojuma. Norāda tikai P tipa ziņojumam, ja ziņu pieprasītājs ir arī ziņu iesniedzējs

C16

Aizņēmēju/regresātu skaits

Norāda tikai S tipa ziņojumiem

N

Aizņēmēja/regresāta galvinieku skaits

Norāda tikai S tipa ziņojumiem

N

Izpildīto saistību pazīme

Ziņa satur vērtību H, ja saistības izpildītas

­C1

"H"

Gads

Saistību atlikuma ceturkšņa gads. Norāda tikai R tipa ziņojumiem

GGGG

Ceturksnis

Saistību atlikuma ceturksnis. Norāda tikai R tipa ziņojumiem

N1

Ziņojuma reģistrācijas datums

GGGG-MM-DD

Dalībnieka identifikators

Ja ziņu pieprasītājs ir ziņu iesniedzējs, ziņa satur bankas BIC pirmos četrus simbolus vai bankas meitas sabiedrības, apdrošinātāja, krājaizdevu sabiedrības vai LTAB reģistrācijas numuru. Citos gadījumos ziņa satur atbilstošu ziņu iesniedzēja apzīmējumu: "Banka", "Bankas meitas sabiedrība", "Apdrošinātājs vai LTAB" vai "Krājaizdevu sabiedrība".

C4 , N11 vai C

 

6.2.2.3. Pārskata par saistībām ziņojums

Pārskata par saistībām ziņojuma struktūra:

<Message>

<Header>

<MessageType>Ziņojuma tips</MessageType>

<MessageID>Parādnieka informācijas identifikators</MessageID>

<MessageIDCO>Saistītais parādnieka informācijas identifikators</MessageIDCO>

<BorrowerCount>Aizņēmēju/regresātu skaits</BorrowerCount>

<GuarantorCount>Aizņēmēja/regresāta galvinieku skaits</GuarantorCount>

<Year>Gads<Year>

<Quarter>Ceturksnis<Quarter>

<Registered>Ziņojuma reģistrācijas datums</Registered>

</Header>

<BorrowerList>Personas apraksta bloks</BorrowerList>

<Credit>Saistību apraksta bloks</Credit>

</Message>

S tipa ziņojumiem personu apraksta blokā norāda visus aizņēmējus un galviniekus. Pārējo tipu ziņojumos norāda to personu, uz kuru šis ziņojums attiecas. Personas aprakstu sk. 2.2.2.

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Ziņojuma tips

C1

"S" - saistības identificējošais ziņojums;

"R" - saistību atlikuma ziņojums;

"N" - maksājuma kavējuma ziņojums;

"P" - kavētā maksājuma izpildes ziņojums;

"V" - pārkāpuma ziņojums

Parādnieka informācijas identifikators

Norāda tikai N, P un V tipa ziņojumiem

C16

Saistītais parādnieka informācijas identifikators

Parādnieka informācijas identifikators no atbilstošā maksājuma kavējuma ziņojuma. Norāda tikai P tipa ziņojumiem

C16

Aizņēmēju/regresātu skaits

N

Aizņēmēja/regresāta galvinieku skaits

N

Gads

Saistību atlikuma ceturkšņa gads. Norāda tikai R tipa ziņojumiem

GGGG

Ceturksnis

Saistību atlikuma ceturksnis. Norāda tikai R tipa ziņojumiem

N1

Ziņojuma reģistrācijas datums

GGGG-MM-DD

 

6.2.3. Veikto pārmaiņu bloks

Veikto pārmaiņu bloku uzrāda tikai tad, ja ziņu pieprasītājs ir bijis arī ziņu labotājs vai anulētājs. Blokā iekļauj informāciju tikai par ziņu pieprasītāja veiktajām pārmaiņām.

Veikto pārmaiņu bloka struktūra

<KRChanges>

<Changes>

<MessageType>Ziņojuma tips</MessageType>

<ChangesType>Norāde par ziņu labošanu vai anulēšanu</ChangesType>

<CreditID> Aizņēmēja/regresāta saistību identifikators</CreditID>

<MessageID>Parādnieka informācijas identifikators</MessageID>

<EditChanges>Labotā informācija</EditChanges>

<Comment>Ziņu labošanas vai anulēšanas pamatojums</Comment>

<Changed>Ziņu labošanas vai anulēšanas datums</Changed>

<ChangedBy>Dalībnieka identifikators</ChangedBy>

</Changes>

<Changes>

</Changes>

</KRChanges>

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Ziņojuma tips

Labotā vai anulētā ziņojuma tips

C1

"S", "N", "P", "V"

Norāde par ziņu labošanu vai anulēšanu

Pārmaiņu veida pazīme

C1

"E" - labošana;

"D" - anulēšana

Aizņēmēja/regresāta saistību identifikators

C35

Parādnieka informācijas identifikators

Labotā vai anulētā ziņojuma parādnieka informācijas identifikators. Norāda, ja ir labots vai anulēts N, P vai V tipa ziņojums

C16

Labotā informācija

Norāda, ja pārmaiņu veids ir E

C

Ziņu labošanas vai anulēšanas pamatojums

C254

Ziņu labošanas vai anulēšanas datums

GGGG-MM-DD

Dalībnieka identifikators

Kredītu reģistra dalībnieka bankas BIC pirmie četri simboli vai bankas meitas sabiedrības, apdrošinātāja, krājaizdevu sabiedrības vai LTAB reģistrācijas numurs

C4 vai N11

 

6.3. Kļūdas apraksta bloks

Kļūdas apraksta bloka struktūra

<QueryError>

<Header>

<MessageType>Bloka tips</MessageType>

<MessageID>Paziņojuma identifikators</MessageID>

</Header>

<Query>Pieprasījuma bloks</Query>

<Error>

<QueryID>Pieprasījuma identifikators</QueryID>

<ErrorCode>Kļūdas kods</ErrorCode>

<ErrorText>Kļūdas apraksts</ErrorText>

</Error>

</QueryError>

Pieprasījuma bloks satur informāciju no dalībnieka pieprasījuma faila personas apraksta bloka (sk. 4.2.).

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Bloka tips

Bloks ar paziņojumu par kļūdaina pieprasījuma noraidīšanu

C1

"A"

Paziņojuma identifikators

Sistēmas ģenerēts identifikators

C16

Pieprasījuma identifikators

Atbilstošā kļūdainā pieprasījuma identifikators no pieprasījumu faila

C16

Kļūdas kods

C4

Kļūdas apraksts

C

7. Kredītportfeļa pieprasījuma fails

Kredītportfeļa pieprasījuma faila nosaukuma formāts ir KRQGGMMDDnnnnnn.ent vai KRQGGMMDDnnnnnn.xml.ent, kur:

GGMMDD - faila sagatavošanas datums;

nnnnnn - faila kārtas numurs faila sagatavošanas dienā, numerāciju sākot ar 000001;

ent - šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums.

Pieprasījumu faila struktūra:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>

<KRFile>

<Header>Faila sākuma bloks</Header>

<Query>Pieprasījuma bloks </Query>

</KRFile

Faila sākuma bloka struktūra:

<Header>

<BIC>Dalībnieka identifikators</BIC>

<FileType>Faila tips</FileType>

</Header>

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Dalībnieka identifikators

Kredītu reģistra dalībnieka bankas BIC pirmie četri simboli vai bankas meitas sabiedrības, apdrošinātāja, krājaizdevu sabiedrības vai LTAB reģistrācijas numurs

C4 vai N11

Faila tips

C1

"Q"

 

Pieprasījuma bloka struktūra:

<Query>

<CreditStartFrom>Saistību sākuma datuma minimālā robeža</CreditStartFrom>

<CreditStartTo>Saistību sākuma datuma maksimālā robeža</CreditStartTo>

<RegisteredFrom>Reģistrēšanas perioda sākuma datums</RegisteredFrom>

<RegisteredTo>Reģistrēšanas perioda beigu datums</RegisteredTo>

<ModifiedFrom>Pēdējās modificēšanas sākuma datums</ ModifiedFrom >

<ModifiedTo>Pēdējās modificēšanas beigu datums</ ModifiedTo >

</Query>

Pieprasījuma blokā jānorāda kāds no periodiem: saistību spēkā stāšanās datuma periods (Saistību sākuma datuma minimālā robeža un Saistību sākuma datuma maksimālā robeža) vai saistību reģistrēšanas datuma periods (Reģistrēšanas perioda sākuma datums un Reģistrēšanas perioda beigu datums), vai saistību modificēšanas datuma periods (Pēdējās modificēšanas sākuma datums un Pēdējās modificēšanas beigu datums).

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Saistību sākuma datuma minimālā robeža

Perioda, kurā jāiekļaujas saistību sākuma datumam, sākuma datums

GGGG-MM-DD

Saistību sākuma datuma maksimālā robeža

Perioda, kurā jāiekļaujas saistību sākuma datumam, beigu datums. Jānorāda, ja norādīta ziņa Saistību sākuma datuma minimālā robeža

GGGG-MM-DD

Reģistrēšanas perioda sākuma datums

Perioda, kurā jāiekļaujas saistību reģistrēšanas datumam, sākuma datums

GGGG-MM-DD

Reģistrēšanas perioda beigu datums

Perioda, kurā jāiekļaujas saistību reģistrēšanas datumam, beigu datums. Jānorāda, ja norādīta ziņa Reģistrēšanas perioda sākuma datums

GGGG-MM-DD

Pēdējās modificēšanas sākuma datums

Perioda, kurā jāiekļaujas saistību pēdējās modificēšanas datumam, sākuma datums

GGGG-MM-DD

Pēdējās modificēšanas beigu datums

Perioda, kurā jāiekļaujas saistību pēdējās modificēšanas datumam, beigu datums. Jānorāda, ja norādīta ziņa Pēdējās modificēšanas sākuma datums

GGGG-MM-DD

 

8. Kredītportfeļa pārskata fails

Kredītportfeļa pārskata faila nosaukuma formāts ir KRSGGMMDDnnnnnn.ent, kur:

GGMMDD - faila sagatavošanas datums;

nnnnnn - faila kārtas numurs faila sagatavošanas dienā, numerāciju sākot ar 000001;

ent - šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums.

Kredītportfeļa pārskata faila struktūra:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>

<KRFile>

<Header>Faila sākuma bloks (sk. 8.1.)</Header>

<Query>Pieprasījuma bloks</Query>

<Credits>Saistību bloks (sk. 8.2.)</Credits>

</KRFile

Pieprasījuma bloks satur informāciju no kredītportfeļa pieprasījuma faila pieprasījuma bloka (sk. 7.)

8.1. Faila sākuma bloks

Faila sākuma bloka struktūra:

<Header>

<BIC>Dalībnieka identifikators </BIC>

<FileName>Faila nosaukums</FileName>

<Credits>Atlasīto saistību skaits </Credits>

<ErrorCode>Kļūdas kods</ErrorCode>

<ErrorText>Kļūdas apraksts</ErrorText>

<Line>Kļūdainās rindas numurs</Line>

<LinePos>Kļūdas pozīcija rindā</LinePos>

<Reason>Kļūdas cēlonis</Reason>

<Prepared>Datums</Prepared>

<FileType>Faila tips</FileType>

</Header>

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Dalībnieka identifikators

Kredītu reģistra dalībnieka bankas BIC pirmie četri simboli vai bankas meitas sabiedrības, apdrošinātāja, krājaizdevu sabiedrības vai LTAB reģistrācijas numurs

C4 vai N11

Faila nosaukums

Dalībnieka iesniegtā pieprasījumu faila nosaukums bez paplašinājumiem

C15

Atlasīto saistību skaits

Pēc kredītportfeļa pieprasījuma failā norādītajiem periodiem atlasīto saistību skaits. Nenorāda, ja pieprasījuma failā bijusi kļūda

N

Kļūdas kods

C4

Kļūdas apraksts

Kļūdas paskaidrojuma teksts

C

Kļūdainās rindas numurs

Tiek norādīts faila formāta kļūdas gadījumā

N

Kļūdas pozīcija rindā

Tiek norādīta faila formāta kļūdas gadījumā

N

Kļūdas cēlonis

Tiek norādīts faila formāta kļūdas gadījumā

C

Datums

Kredītportfeļa pārskata faila sagatavošanas datums

GGGG-MM-DD

Faila tips

Kredītportfeļa pārskata fails

C1

"S"

 8.2. Saistību bloks

Saistību blokā norādītas ziņas par atlasītajām saistībām. Katra rinda satur vienu saistību ziņas.

Saistību apraksta struktūra:

<Credit ID=Saistību_identifikators StartDate=Saistību sākuma datums EndDate=Saistību beigu datums Registered=Saistību reģistrēšanas datums LastModified=Saistību pēdējās modificēšanas datums Remainder=Saistību_atlikums Currency=Atlikuma valūtas kods Period=Atlikuma ceturksnis />

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums

Apraksts

Formāts

Vērtība

Saistību identifikators

C35

Saistību sākuma datums

GGGG-MM-DD

Saistību beigu datums

GGGG-MM-DD

Saistību reģistrēšanas datums

GGGG-MM-DD

Saistību pēdējās modificēšanas datums

GGGG-MM-DD

Saistību atlikums

Pēdējā iesniegtā saistību atlikuma apjoms. Ja atlikums nav iesniegts, lauka vērtība ir tukša

N15.N2

Atlikuma valūtas kods

Saistību atlikuma valūtas kods. Ja atlikums nav iesniegts, lauka vērtība ir tukša

C3

Atlikuma ceturksnis

Pēdējā iesniegtā saistību atlikuma ceturksnis. Ja atlikums nav iesniegts, lauka vērtība ir tukša

GGGG/N

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

01.02.2009