Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Finanšu ministrijas lēmums Nr.413

Rīgā 2008.gada 29.decembrī

Par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu nodibinājumam "Fonds "Varavīksne""

 

Finanšu ministrija saņēma Sabiedriskā labuma komisijas 2008.gada 23.aprīļa atzinumu Nr.6-2008/59 "Par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu sabiedriskā labuma organizācijām, kuras nav iesniegušas atskaites par sabiedriskā labuma darbību 2007.gadā atbilstoši Sabiedriskā labuma organizāciju likumam". Iepriekš minētajā sarakstā bija iekļauta organizācija - nodibinājums "Fonds "Varavīksne"" (turpmāk - Nodibinājums).

Pamatojoties uz Sabiedriskā labuma komisijas 2006.gada 15.februāra atzinumu Nr.3-2006/23, Finanšu ministrija 2006.gada 20.februārī pieņēma lēmumu Nr.22 "Par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu nodibinājumam "Fonds "Varavīksne""". Nodibinājumam sabiedriskā labuma organizācijas statuss tika piešķirts sabiedriskā labuma darbības veidam - labdarība.

Lai Finanšu ministrija nodrošinātu sabiedriskā labuma organizāciju uzraudzību, atbilstoši Sabiedriskā labuma organizāciju likuma (turpmāk - Likums) 13.panta otrajai daļai (no 2008.gada 13.augusta - 13.panta pirmā daļa) sabiedriskā labuma organizācijām noteiktā termiņā, t.i., līdz pārskata gadam sekojošā gada 31.martam bija jāiesniedz Finanšu ministrijā iepriekšējā gada darbības pārskats (papīra formātā un elektroniski), kas sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 1.janvāra noteikumiem Nr.52 "Noteikumi par biedrības vai nodibinājuma iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas paraugu", kam pievienotas attiecīgās nodokļu administrācijas izziņas par nodokļu nomaksu, kā arī atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem" sastādīts gada pārskats. Ja biedrības vai nodibinājuma saņemto ziedojumu kopsumma pārskata gadā pārsniedz 12 minimālās mēneša darba algas, papildus jāsagatavo un jāiekļauj gada pārskatā no vispārējiem ziedojumiem veikto administratīvo izdevumu pārskats.

Finanšu ministrija 2008.gada 11.janvārī nosūtīja uz Nodibinājuma juridisko adresi vēstuli Nr.5-6-08/110 par brīdinājuma izteikšanu, ja tas arī 2008.gadā neievēros Likuma 13.panta otrajā daļā noteikto atskaišu iesniegšanas termiņu, tad var tikt izskatīts jautājums par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu.

Nodibinājums nav ņēmis vērā Finanšu ministrijas brīdinājumu un 2008.gadā nav iesniedzis Finanšu ministrijā Likuma 13.panta otrajā daļā minētos dokumentus Likumā noteiktajā termiņā.

Sabiedriskā labuma komisija izvērtēja Finanšu ministrijas sniegto informāciju par organizācijām sarakstā, konstatēja, ka Nodibinājums atkārtoti nav ievērojis Likuma 13.panta otrajā daļā noteikto atskaišu iesniegšanas termiņu, jo 2008.gadā nav iesniedzis atskaites par 2007.gadā veikto sabiedriskā labuma darbību, un 2008.gada 23.aprīļa atzinumā Nr.6-2008/59 ieteica Finanšu ministrijai pieņemt lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu Nodibinājumam.

Tā kā Nodibinājums nav ņēmis vērā Finanšu ministrijas izteikto brīdinājumu par dokumentu iesniegšanu, kā rezultātā Finanšu ministrija nevar veikt Nodibinājuma kā sabiedriskā labuma organizācijas darbības uzraudzību, Finanšu ministrija, pamatojoties uz Sabiedriskā labuma komisijas 2008.gada 23.aprīļa atzinumu Nr.6-2008/59 un saskaņā ar Likuma 14.panta pirmās daļas 4.punktu nolemj atņemt sabiedriskā labuma organizācijas statusu nodibinājumam "Fonds "Varavīksne"" (reģ. Nr.40008096537, juridiskā adrese: Rīga, Brīvības bulvāris 30-6).

Atbilstoši Likuma 2.panta pirmajai daļai sabiedriskā labuma organizāciju mērķis ir darbība, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai. Turklāt ziedotie līdzekļi, kuriem tiek piemēroti nodokļu atvieglojumi saskaņā ar nodokļus reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, faktiski ir valsts budžetā neienākušie nodokļu maksājumi. Pamatojoties uz iepriekš minēto, šis administratīvais akts spēkā stājas Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmās daļas noteiktajā kārtībā un, šo administratīvo aktu pārsūdzot, tā darbība netiek apturēta saskaņā ar Likuma 14.panta piekto daļu.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 79.panta pirmo daļu šo lēmumu viena mēneša laikā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV-1010).

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos D.Tauriņš

29.12.2008