Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā

Izdarīt Veterinārmedicīnas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 11.nr.; 2002, 2.nr.; 2003, 4., 6., 15.nr.; 2004, 9., 18., 23.nr.; 2006, 9.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izslēgt 5.punktu;

izteikt 8., 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"8) veterinārmedicīniskā prakse - praktizējoša veterinārārsta profesionāla darbība dzīvnieku labturības veicināšanā, veselības nostiprināšanā un saglabāšanā, dzīvnieku slimību diagnostikā un profilaksē, saslimušu dzīvnieku ārstēšanā, ķirurģisku operāciju veikšanā, kā arī zāļu pagatavošanā un pārdošanā dzīvnieku aprūpei nepieciešamajā daudzumā;

9) akvakultūras dzīvnieks - savvaļā iegūts ūdenī dzīvojošs dzīvnieks, kuru tur dzīvnieku audzētavā vai divvāku molusku audzēšanas zonā, kā arī dzīvnieku audzētavā vai divvāku molusku audzēšanas zonā audzēts ūdenī dzīvojošs dzīvnieks jebkurā tā attīstības stadijā, tā olšūnas, sperma un gametas;

10) references laboratorija - akreditēta laboratorija, kura pilda valsts deleģētas funkcijas un strīda gadījumā izvērtē izmeklēšanas rezultātus, veic atkārtotu izmeklēšanu un sniedz galīgo atzinumu;";

izslēgt 14.punktu;

papildināt pantu ar 15., 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

"15) aprite - dzīvu dzīvnieku, dzīvnieku izcelsmes produktu, blakusproduktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, dzīvnieku kopšanas līdzekļu ieguve, ražošana, iepakošana, uzglabāšana, laišana tirgū, transportēšana, imports, eksports, tranzīts, izpēte un izstrāde;

16) specializēta tirdzniecības vieta - vieta, kas reģistrēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku barības un barības piedevu apriti, dzīvnieku kopšanai un turēšanai lietojamo preču uzglabāšanu un izplatīšanu vai dzīvu dzīvnieku turēšanu tirdzniecības nolūkā;

17) dzīvnieku kopšanas līdzeklis - viela vai produkts, kas nonāk saskarē ar atsevišķām dzīvnieka ķermeņa ārējām daļām (piemēram, epidermu, apmatojumu, nagiem, ārējiem dzimumorgāniem), zobiem un mutes dobuma gļotādu un ko lieto tikai vai galvenokārt minēto ķermeņa daļu tīrīšanai, aizsardzībai un uzturēšanai labā stāvoklī vai ķermeņa smaržas koriģēšanai."

2. Papildināt likumu ar 2.1 pantu šādā redakcijā:

"2.1 pants. Valsts veterinārajai uzraudzībai un kontrolei ir pakļauti šādi objekti un personas (turpmāk - valsts veterinārās uzraudzības objekti):

1) dzīvnieku novietnes;

2) dzīvnieku audzētavas;

3) savvaļas sugu dzīvnieku kolekcijas;

4) zooloģiskie dārzi;

5) cirki;

6) eksperimentos un zinātniskos nolūkos izmantojamo dzīvnieku audzēšanas, izmantošanas un piegādes komersanti;

7) dzīvnieku patversmes un viesnīcas;

8) specializētas tirdzniecības vietas;

9) tirgi, ja tajos notiek tirdzniecība ar dzīviem dzīvniekiem;

10) dzīvnieku savākšanas centri;

11) izsoles, izstādes un citas vietas, kur notiek pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos;

12) inkubatori;

13) dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas komersanti;

14) embriju transplantācijas komersanti;

15) dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas pakalpojumu sniedzēji;

16) veterināro pakalpojumu sniedzēji;

17) veterinārmedicīniskās aprūpes prakses darbavietas;

18) blakusproduktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, savākšanas, transportēšanas, uzglabāšanas, pārstrādes un iznīcināšanas komersanti;

19) dzīvnieku kopšanas līdzekļu ražošanas un izplatīšanas komersanti;

20) dzīvnieku izcelsmes produktu apritē iesaistītās personas;

21) dzīvnieku pārvadātāji, kuri savas saimnieciskās darbības ietvaros pārvadā dzīvniekus;

22) transportlīdzekļi dzīvnieku pārvadāšanai;

23) dzīvnieku kapsētas."

3. 4.pantā:

izslēgt pirmās daļas ievaddaļā vārdu "vienotu";

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) dzīvnieku izcelsmes produktu, tai skaitā blakusproduktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, aprite;";

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) dzīvnieku kopšanas līdzekļu aprite;";

izslēgt pirmās daļas 6.punktu;

izteikt otrās daļas 7., 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"7) pilnvaro praktizējošus veterinārārstus veikt mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanu, pasu un vakcinācijas apliecību izsniegšanu;

8) izsniedz veterināros (veselības) sertifikātus un citus normatīvajos aktos par dzīvnieku veselību, labturību, dzīvnieku barības un barības piedevu apriti, pārtikas aprites drošumu un higiēnu un blakusproduktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, apriti noteiktos dokumentus;

9) izsniedz atļaujas dzīvnieku patversmju, viesnīcu, dzīvnieku audzētavu un specializēto tirdzniecības vietu veidošanai un dzīvnieku kapsētu iekārtošanai."

4. 8.pantā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2) apturēt valsts veterinārās uzraudzības objektu darbību, apturēt vai aizliegt dzīvnieku pārvietošanu, tirdzniecību ar dzīvniekiem, rīkot dzīvnieku sacensības, izsoles, izstādes un citus pasākumus ar dzīvnieku piedalīšanos, ja ir aizdomas par dzīvnieku iespējamu saslimšanu ar infekcijas slimību vai pastāv draudi cilvēku vai dzīvnieku veselībai, kā arī gadījumos, ja ir pārkāptas normatīvajos aktos par dzīvnieku veselību, labturību, pārtikas aprites drošumu un higiēnu un blakusproduktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, apriti noteiktās prasības;";

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) apturēt dzīvnieku izcelsmes produktu izplatīšanu vai izņemt tos no apgrozības, ja radušās pamatotas aizdomas par to kaitīgumu cilvēku veselībai vai dzīvībai, dzīvnieku veselībai vai dzīvībai, kā arī pieņemt lēmumu par attiecīgo produktu iznīcināšanu un kontrolēt tā izpildi;".

5. Papildināt likumu ar 8.2 pantu šādā redakcijā:

"8.2 pants. Pārtikas un veterinārais dienests kopā ar ekspertu, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts eksperts, var veikt kontroli Latvijas teritorijā esošajos valsts veterinārās uzraudzības objektos, no kuriem paredzēts dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu eksports uz attiecīgo valsti, un novērtēt šo objektu atbilstību šajā valstī noteiktajām prasībām."

6. Izteikt 10.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja ir aizdomas par dzīvnieku iespējamu saslimšanu ar infekcijas slimību vai pastāv draudi cilvēku vai dzīvnieku veselībai, pārtikas un veterinārā dienesta pārtikas un veterināro inspektoru rīkojumu un lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur to izpildi."

7. Izslēgt 11.panta 1., 2. un 3.punktu.

8. Papildināt 11.1 pantu ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5) kārtību, kādā piešķir references laboratorijas statusu laboratorijai, kura veic zāļu atliekvielu laboratorisko kontroli;

6) kārtību, kādā piešķir references laboratorijas statusu laboratorijai, kura veic dzīvnieku infekcijas slimību ierosinātāju antimikrobiālās rezistences noteikšanu."

9. Izslēgt 18.panta otro daļu.

10. 21.pantā:

izslēgt pirmo daļu;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Dzīvnieku reģistru dzīvnieku reģistrācijas kārtību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izveido un uztur valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs"."

11. Papildināt likumu ar 21. un 21.2 pantu šādā redakcijā:

"21.1 pants. Pašvaldības nodrošina bezsaimnieka dzīvnieku līķu savākšanu un iznīcināšanu.

21.2 pants. Pašvaldība, pēc tam kad saņemta Pārtikas un veterinārā dienesta informācija par dzīvnieku infekcijas slimības iespējamo izplatīšanos, nekavējoties izdod saistošos noteikumus, nosakot attiecīgus ierobežojumus savā administratīvajā teritorijā."

12. Aizstāt 24.pantā vārdus "Valsts ceļu policiju" ar vārdiem "Valsts policiju".

13. 25.pantā:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) dzīvnieku kapsētu iekārtošanas, uzturēšanas, darbības izbeigšanas un likvidēšanas kārtību";

papildināt pantu ar 13., 14., 15. un 16.punktu šādā redakcijā:

"13) specializēto tirdzniecības vietu atvēršanas un darbības prasības, kā arī kvalifikācijas prasības personālam;

14) govju, cūku, aitu un kazu mākslīgās apsēklošanas pakalpojumu sniedzēja minimālo aprīkojumu;

15) dzīvnieku kopšanas līdzekļu ražošanas, marķēšanas, izplatīšanas un kontroles kārtību;

16) reģistrēto dzīvnieku datubāzēs esošās informācijas izmantošanas kārtību."

14. Izslēgt 33.pantu.

15. Izslēgt 35.panta pirmajā daļā vārdus un skaitli "saskaņā ar šā likuma 33.pantu".

16. 38.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Dzīvnieku īpašniekam ir tiesības saņemt zaudējumu kompensāciju par:

1) govju tuberkulozes, govju un kazu brucelozes un govju enzootiskās leikozes apkarošanas laikā radītajiem zaudējumiem - līdz 50 procentiem no kautproduktu vidējās vērtības;

2) transmisīvo sūkļveida encefalopātiju uzliesmojuma apkarošanas laikā nokautajiem vai nogalinātajiem dzīvniekiem, kā arī dzīvniekiem, kuri, pastāvot aizdomām par saslimšanu, tiek nogalināti diagnozes noskaidrošanai, iznīcinātajiem kautķermeņiem, dzīvnieku izcelsmes produktiem, embrijiem un olšūnām;

3) salmonelozes uzliesmojuma apkarošanas laikā iznīcinātajiem cāļiem, jaunputniem vai pieaugušajiem putniem, iznīcinātajām olām, kas paredzētas patēriņam cilvēku uzturā un inkubēšanai, produktiem, kas paredzēti patēriņam cilvēku uzturā, kā arī par dzīvnieku barību;

4) akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas laikā veikto akvakultūras dzīvnieku iznīcināšanu, infekcijas slimību apkarošanas procesā radītajiem zaudējumiem akvakultūras dzīvnieku audzētavas materiāltehniskajā aprīkojumā, kā arī akvakultūras dzīvnieku audzētavā veiktās dezinfekcijas izmaksām.";

izslēgt trešo un ceturto daļu.

17. 40.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Personu, kura ir iesaistīta:

1) dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritē, atzīst vai reģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā, ja tā atbilst prasībām, kas noteiktas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regulā (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (turpmāk - Parlamenta un Padomes regula Nr. 852/2004), Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regulā (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (turpmāk - Parlamenta un Padomes regula Nr. 853/2004), un Pārtikas aprites uzraudzības likumā;

2) blakusproduktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, apritē, atzīst vai reģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā. Šī persona darbojas Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībā saskaņā ar Parlamenta un Padomes 2002.gada 3.oktobra regulu (EK) Nr.1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam.

(2) Valsts veterinārā uzraudzība ietver:

1) šā panta pirmajā daļā noteiktās personas plānveida un ārpuskārtas kontroli atbilstoši veterinārmedicīnas jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām;

2) šīs uzraudzības ietvaros veicamās laboratoriskās pārbaudes;

3) atliekvielu kontroles programmas izpildi;

4) tādas personas kontroli, kura nodarbojas ar dzīvnieku turēšanu, kaušanu, nomedīto savvaļas dzīvnieku vai ierobežotās platībās turētu savvaļas sugu dzīvnieku gaļas iegūšanu, gaļas sadalīšanu, gaļas sasaldēšanu vai uzglabāšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku veselību, labturību, dzīvnieku barības apriti, pārtikas aprites drošumu un higiēnu un blakusproduktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, apriti.";

izteikt ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Blakusproduktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, savākšana, transportēšana, uzglabāšana, pārstrāde un iznīcināšana notiek saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem. Pārtikas un veterinārais dienests ir kompetentā iestāde, kurai ir tiesības noteikt izņēmumu saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.

(5) Blakusproduktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, īpašnieks nodrošina to savākšanu, uzglabāšanu, transportēšanu, pārstrādi un iznīcināšanu."

18. Izteikt VII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VII nodaļa
Veterinārā ekspertīze".

19. Izteikt 43.pantu šādā redakcijā:

"43.pants. Pārtikas un veterinārais dienests veic dzīvnieku pirmskaušanas apskati un pēckaušanas veterināro ekspertīzi saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regulā (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (turpmāk - Parlamenta un Padomes regula Nr. 854/2004)."

20.  46.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Komersants, kas ir kautuves turētājs vai nodarbojas ar nomedīto savvaļas dzīvnieku vai ierobežotās platībās turētu savvaļas sugas dzīvnieku gaļas iegūšanu vai sadalīšanu, slēdz līgumu ar Pārtikas un veterināro dienestu par veterinārās ekspertīzes veikšanu un veterināro uzraudzību, kā arī nodrošina veterinārās ekspertīzes veikšanai nepieciešamos darba apstākļus.

(2) Zvejas produktu ražošanas, laišanas tirgū, pārstrādes vai izplatīšanas vietas īpašnieks slēdz līgumu ar Pārtikas un veterināro dienestu par zvejas produktu pārbaudes veikšanu un tās apmaksas kārtību, kā arī nodrošina zvejas produktu pārbaudes veikšanai nepieciešamos darba apstākļus.";

izslēgt ceturto daļu.

21. 47.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pārtikas un veterinārais dienests veterinārās ekspertīzes, veterinārās uzraudzības un zvejas produktu pārbaudes veikšanai konkursa kārtībā izvēlas un pilnvaro personas, kuras Pārtikas un veterinārā dienesta noteiktajā kārtībā saņēmušas apliecību par tiesībām veikt kontroli atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku veselību, labturību, dzīvnieku barības apriti, pārtikas aprites drošumu, higiēnu un blakusproduktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, apriti.";

izslēgt ceturto daļu.

22. Izslēgt 49., 50. un 51.pantu.

23. Izslēgt 53.panta pirmās daļas 7.punktu.

24. Papildināt 54.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ministru kabinets nosaka lauksaimniecības dzīvniekiem veicamo neārstniecisku operāciju veidus un to personu loku, kuras papildus šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajām personām ir tiesīgas šādas operācijas veikt."

25. Papildināt likumu ar 54.1 pantu šādā redakcijā:

"54.1 pants. Personai, kura ir ieguvusi vidējo profesionālo izglītību veterinārmedicīnā (veterinārfeldšeris vai veterinārārsta asistents), ir atļauts sniegt veterinārmedicīniskos pakalpojumus tikai praktizējoša veterinārārsta uzraudzībā."

26. 55.pantā:

papildināt 4. un 5.punktu pēc vārda "īpašniekam" ar vārdiem "vai turētājam";

izslēgt 5.punktā vārdus "un veterinārfarmaceitisko produktu";

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6) iegādāties zāles veterinārmedicīniskās prakses vajadzībām no komersantiem, kas veic farmaceitisko vai veterinārfarmaceitisko darbību;".

27. Izslēgt 57.panta pirmajā daļā vārdus "un veterinārfarmaceitiskos produktus".

28. Izteikt XI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"XI nodaļa
Dzīvnieku īpašnieku vai turētāju tiesības un pienākumi".

29. Papildināt 58.pantu pēc vārda "īpašniekiem" ar vārdiem "vai turētājiem".

30. 59.pantā:

papildināt panta ievaddaļu pēc vārda "īpašniekiem" ar vārdiem "vai turētājiem";

izteikt 8.punkta "b" apakšpunktu šādā redakcijā:

"b) komersantiem, kuri nodarbojas ar blakusproduktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, savākšanu, par dzīvnieku nobeigšanās gadījumiem;";

izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14) ne vēlāk kā no triju mēnešu vecuma un turpmāk vienu reizi gadā nodrošināt suņu, kaķu un mājas (istabas) sesku vakcināciju pret trakumsērgu un saņemt Eiropas Savienības mājas (istabas) dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību."

31. Papildināt likumu ar XII nodaļu šādā redakcijā:

"XII nodaļa.
Valsts veterinārās uzraudzības objekta darbības apturēšana un atjaunošana

61.pants. (1) Pārtikas un veterinārā dienesta valsts galvenajam pārtikas un veterinārajam inspektoram, valsts vecākajiem pārtikas inspektoriem, valsts vecākajiem veterinārajiem inspektoriem, valsts pārtikas inspektoriem un valsts veterinārajiem inspektoriem (turpmāk - Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona) ir tiesības apturēt vai ierobežot veterinārās uzraudzības objekta vai tā struktūrvienības (turpmāk - objekts) darbību, ja ir konstatēta neatbilstība dzīvnieku veselību, labturību un blakusproduktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, pirms tam izsniedzot rakstveida brīdinājumu attiecīgā objekta īpašniekam, valdītājam vai viņa pilnvarotai personai.

(2) Brīdinājumā norāda konstatētās neatbilstības dzīvnieku veselību, labturību un blakusproduktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un nosaka neatbilstības novēršanas termiņu:

1) ņemot vērā faktiskās novēršanas iespējas, - no viena mēneša līdz trim mēnešiem;

2) ja neatbilstības novēršanai nepieciešama objekta renovācija, - līdz vienam gadam;

3) ja neatbilstības novēršanai nepieciešama objekta būvniecība, - līdz diviem gadiem.

(3) Ja brīdinājumā norādītie pārkāpumi noteiktajā termiņā netiek novērsti, Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona triju darbdienu laikā pēc brīdinājumā noteiktā termiņa beigām pieņem lēmumu par objekta darbības apturēšanu.

(4) Objekta darbības apturēšanu nodrošina tā īpašnieks, valdītājs vai viņa pilnvarota persona.

(5) Objekta darbību aptur bez iepriekšēja brīdinājuma, ja:

1) dzīvnieku veselību, labturību un blakusproduktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, apriti regulējošo normatīvo aktu pārkāpuma dēļ produkcijā vai vidē var nonākt bīstamas vielas vai slimību izraisītāji vai pastāv draudi cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai dzīvībai;

2) objekta darbība nav atzīta vai reģistrēta atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka attiecīgā objekta darbības reģistrāciju vai atzīšanu.

62.pants. (1) Objekta īpašnieks, valdītājs vai viņa pilnvarota persona par brīdinājumā vai lēmumā par objekta darbības apturēšanu norādīto normatīvo aktu prasību pārkāpumu novēršanu rakstveidā ziņo Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonai, kas izsniegusi brīdinājumu vai pieņēmusi lēmumu par objekta darbības apturēšanu. Šī Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona piecu darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas pārbauda, vai normatīvo aktu pārkāpumi ir novērsti.

(2) Ja visi lēmumā par objekta darbības apturēšanu minētie normatīvo aktu pārkāpumi ir novērsti, attiecīgā Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc pārbaudes veikšanas izsniedz rakstveida atļauju objekta darbības atjaunošanai.

(3) Ja nav novērsti visi lēmumā par objekta darbības apturēšanu minētie normatīvo aktu pārkāpumi, attiecīgā Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona sniedz motivētu rakstveida atteikumu darbības atjaunošanai.

63.pants. Lēmumu par objekta darbības apturēšanu var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonas brīdinājuma vai lēmuma par objekta darbības apturēšanu apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību."

32. Papildināt pārejas noteikumus ar 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Ministru kabinets līdz 2009.gada 31.decembrim izdod šā likuma 25.panta 3.punktā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 31.decembrim ir piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumi Nr.632 "Dzīvnieku kapsētu iekārtošanas un uzturēšanas kārtība", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

33. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1998.gada 20.jūlija direktīvas 98/58/EK par lauksaimniecībā izmantojamo dzīvnieku aizsardzību."

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 18.decembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 7.janvārī

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 21.janvāri.

21.01.2009