Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.144

Rīgā 2008.gada 24.novembrī (prot. Nr.115, 17.§)

Grozījumi Rīgas domes 08.03.2005. saistošajos noteikumos Nr.91 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Rīgā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 7.punktu un Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu

 

1. Izdarīt Rīgas domes 08.03.2005. saistošajos noteikumos Nr.91 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Rīgā" (turpmāk- noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. izteikt nodaļā "Lietotie termini" terminu "Tīkla reklāma" šādā redakcijā:

"Tīkla reklāma - reklāmas objektu sistēma, ko publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, veido reklāmas izvietotājs, kuram reklāmas objektu, reklāmas plakātu izvietošana vai reklāmas vietu iznomāšana ir komercdarbība un kas noslēdzis līgumu ar Rīgas pilsētas būvvaldi.";

1.2. izteikt 4.3.punktu šādā redakcijā:

"4.3. Ja, izvietojot izkārtni ar piesaisti zemei vai konkrētai vietai, radušās domstarpības par tās izvietojuma atbilstību akceptētajam projektam, izkārtnes īpašniekam vai izvietotājam ir tiesības pieprasīt faktisko uzmērījumu dabā. Uzmērījumus dabā ir tiesīgas veikt licencētas mērniecības firmas, kuru uzmērīto plānu pareizības pārbaude veikta un apstiprināta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.";

1.3. aizstāt 4.5., 7.13., 7.14.punktā un 4.11.4.apakšpunktā vārdus "15 kalendāro dienu laikā" ar vārdiem "nākamajā dienā" attiecīgajā locījumā;

1.4. izteikt 4.10.punktu šādā redakcijā:

"4.10. Par izkārtnes konstrukciju drošību un elektroinstalācijas pieslēguma atbilstību pastāvošajām normām, tās atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ekspluatācijas prasībām un demontāžu, sakārtojot izkārtnes izvietošanas vietu (fasādes krāsojumu, labiekārtojumu, veicot pamatu demontāžu utt.), ir atbildīgs izkārtnes īpašnieks, ja tas nav atrodams, - konkrētās teritorijas vai būves īpašnieks vai apsaimniekotājs.";

1.5. izteikt 5.29.punktu šādā redakcijā:

"5.29. Īpašuma izmantošanas tiesības un saistības ar zemes, būves vai objekta, uz kura reklāmas īpašnieks vēlas izvietot reklāmu, īpašnieku vai lietotāju kārto pats reklāmas īpašnieks. Ja reklāmas izvietošanai tiek izmantotas transporta būves (ceļa, dzelzceļa pārvadi, tuneļi u.tml.), nepieciešama minēto transporta būvju īpašnieku (valdītāju) atļauja.

Reklāmas objektus ar piesaisti zemei/konkrētai vietai uz pašvaldības zemes atļauts izvietot tikai tām personām, kas noslēgušas līgumu par tīkla reklāmas izvietošanu ar Rīgas pilsētas būvvaldi, izvietojot reklāmas norādi, slietni šo noteikumu 2.9.punktā noteiktajā kārtībā, kā arī atļauts izvietot Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošus reklāmas objektus. Reklāmas objekta īpašniekam projekta izstrādāšanas procesā jāsaņem saskaņojums no Rīgas domes Īpašuma departamenta Zemju pārvaldes. Konsultācijas zīmoga derīguma termiņš ir seši mēneši.";

1.6. izteikt 6.1.2.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1.2.2.2. reklāmas objekta piesaiste, kas veikta topogrāfiskā uzmērījuma plānā, kurā ir uzrādītas visas apakšzemes komunikācijas un kura pareizības pārbaude veikta un apstiprināta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ar pirmsprojekta stadijas saskaņojumiem, kas noteikti arhitektūras plānošanas un projektēšanas uzdevumā.";

1. 7. izteikt 6.1.4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1.4.2. Ja reklāma realizēta atbilstoši saskaņotajam projektam, tiek izsniegta saskaņota skice un nosūtīts maksāšanas paziņojums par nodevu, kurā norādīts maksājumu grafiks;";

1.8. izteikt 6.1.4.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1.4.3. Rīgas pilsētas būvvaldes saskaņotajai skicei jāatrodas pie transporta līdzekļa vadītāja vai personas, kas pārnēsā reklāmu;";

1. 9. izteikt 7.3.punktu šādā redakcijā:

"7.3. Lai saņemtu reklāmas pasi reklāmai konstruktīvā saistībā ar būvi, Rīgas pilsētas būvvaldē jāiesniedz realizētās reklāmas fotogrāfija (10 x 15 cm), nodevas maksātāja rekvizīti (Uzņēmumu reģistra izsniegta reģistrācijas apliecības kopija, faktiskā adrese, tālruņa numurs; fiziskai personai - personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese), jāuzrāda Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņotais projekts, reklāmas izvietošanas periods, reklāmas atrašanās vieta. Ja reklāma realizēta atbilstoši saskaņotajam projektam, tiek izsniegta reklāmas pase un nosūtīts maksāšanas paziņojums par pašvaldības nodevu ar norādītu maksājumu grafiku. Reklāmas pasē tiek uzrādīti visi reklāmu veidojošie elementi.";

1. 10. izteikt 7.4.punktu šādā redakcijā:

"7.4. Izvietojot īslaicīgu reklāmu vai īslaicīgu reklāmas objektu, maksāšanas paziņojums par pašvaldības nodevu tiek izsūtīts pēc projekta saskaņošanas. Pašvaldības nodeva šajā gadījumā jāsamaksā maksāšanas paziņojumā par pašvaldības nodevu norādītajā termiņā un apmērā.";

1.11. papildināt noteikumus ar 7.4.1punktu šādā redakcijā:

"7.4.1 Īslaicīga reklāma vai īslaicīgs reklāmas objekts jādemontē nākošajā dienā pēc saskaņojuma termiņa izbeigšanās.";

1.12. izteikt 7.6.punktu šādā redakcijā:

"7.6. Pēc reklāmas objekta ar piesaisti zemei/konkrētai vietai uzstādīšanas tā īpašnieks vai tā pilnvarotā persona iesniedz Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegumu, lai saņemtu aktu par pieņemšanu ekspluatācijā. Nododot reklāmas objektu ekspluatācijā, jāiesniedz realizētās reklāmas fotogrāfija (10 x 15 cm), nodevas maksātāja rekvizīti, Uzņēmumu reģistra izsniegta reģistrācijas apliecības kopija, faktiskā adrese, nodokļu maksātāja konts kredītiestādē, tālruņa numurs; fiziskai personai - personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese. Ja reklāma realizēta atbilstoši saskaņotajam/akceptētajam projektam, reklāmas pase tiek izsniegta pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā un nosūtīts maksāšanas paziņojums par pašvaldības nodevu.";

1.13. izteikt 7.7.punktu šādā redakcijā:

"7.7. Ja, izvietojot reklāmu ar piesaisti zemei un/vai konkrētai vietai, radušās domstarpības par objekta izvietojuma atbilstību akceptētajam projektam, ieinteresētajai pusei ir tiesības pieprasīt faktisko uzmērījumu dabā. Uzmērījumus dabā ir tiesīgas veikt licencētas mērniecības firmas, kuru uzmērīto plānu pareizības pārbaude veikta un apstiprināta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.";

1.14. izteikt 7.12.punktu šādā redakcijā:

"7.12. Par reklāmas, reklāmas objekta konstrukciju drošību un elektroinstalācijas pieslēguma atbilstību pastāvošajām normām, tās atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, atbilstību ekspluatācijas prasībām un demontāžu, sakārtojot reklāmas izvietošanas vietu (fasādes krāsojumu, labiekārtojumu, veicot pamatu demontāžu utt.), ir atbildīgs reklāmas objekta izvietotājs/reklāmas devējs, ja tas nav atrodams, - konkrētās teritorijas, būves īpašnieks vai apsaimniekotājs.";

1.15. aizstāt 7.15.punktā vārdus "10 dienu laikā" ar vārdu "nekavējoties";

1.16. izteikt 7.17.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.17.4. Rīgas pilsētas būvvalde organizē reklāmas/reklāmas objekta demontāžu;";

1.17. aizstāt 7.17.5., 9.5.5.apakšpunktā un 9.7., 13.1., 13.5.punktā vārdus "Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments" ar vārdiem "Rīgas pilsētas būvvalde" attiecīgajā locījumā;

1.18. izteikt 7.18.punktu šādā redakcijā:

"7.18. Īslaicīga reklāmas objekta demontāža tiek veikta tad, ja sastādīts akts, kurā norādīts, ka īslaicīgs reklāmas objekts vai īslaicīga reklāma uzstādīta bez saskaņota projekta, nesamaksājot pašvaldības nodevu. Rīgas pilsētas būvvalde organizē tā demontāžu. Demontāžas un uzglabāšanas izdevumus Rīgas pilsētas būvvalde piedzen no reklāmas īpašnieka.";

1.19. izteikt 9.1.punktu šādā redakcijā:

"9.1. Par komercdarbības uzsākšanu tīkla reklāmu izvietošanai publiskās vietās Rīgā ir jānoslēdz vienošanās līgums ar Rīgas pilsētas būvvaldi.";

1.20. svītrot 9.3. un 9.4.punktu;

1.21. papildināt noteikumus ar 9.8.punktu šādā redakcijā:

"9.8. Sabiedriskais transports, izņemot maršruta taksometrus, ir tīkla reklāmas objekti. Tīkla reklāmas objekti uz sabiedriskā transporta:

9.8.1. saskaņojami šo noteikumu 10.4.punktā noteiktajā kārtībā;

9.8.2. atbrīvoti no pašreklāmas plakāta izvietošanas;

9.8.3. transportlīdzekļa numurs vai sakabes numurs uzskatāms par tīkla reklāmas objekta reģistrācijas numuru;

9.8.4. par transportlīdzekļa dīkstāvi reklāmas izvietotājs nekavējoties informē Rīgas pilsētas būvvaldi.";

1.22. izteikt 10.5.punktu šādā redakcijā:

"10.5. Pēc reklāmas izvietošanas uz sabiedriskā transporta, izņemot tramvajus, trolejbusus un autobusus, 10.3.punktā noteiktajām personām jāizņem reklāmas pase 7.3.punktā noteiktajā kārtībā.";

1.23. izteikt 12.2.punktu šādā redakcijā:

"12.2. Par saistošo noteikumu 2.4., 4.5., 4.10., 5.3.8., 5.10., 5.18., 5.19., 5.20., 5.21., 5.22., 5.23., 5.24., 5.27., 5.31., 5.32., 6.3., 7.1., 7.5., 7.8.1, 7.12., 9.5.3., 9.5.4., 9.5.5., 10.1., 11.1., 11.5. punkta pārkāpšanu (neievērošanu) izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 100 (simt) līdz 250 (divi simti piecdesmit) latiem, juridiskajām personām no 500 (pieci simti) līdz 1000 (tūkstoš) latiem.";

1.24. papildināt noteikumus ar 16.10.punktu šādā redakcijā:

"16.10. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta noslēgto tīkla reklāmas līgumu saistību un pienākumu pārņēmēja ir Rīgas pilsētas būvvalde.";

1.25. izteikt 1., 2. un 9.paraugu jaunā redakcijā.

2. Noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks

Rīgā 2008.gada 26.novembrī

 

 

1.paraugs

Rīgas domes 08.03.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.91

(Rīgas domes 24.11.2008. saistošo noteikumu Nr.144 redakcijā)

01.JPG (38262 bytes)

2.paraugs

Rīgas domes 08.03.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.91

(Rīgas domes 24.11.2008. saistošo noteikumu Nr.144 redakcijā)

02.JPG (41640 bytes)

9.paraugs

Rīgas domes 08.03.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.91

(Rīgas domes 24.11.2008. saistošo noteikumu Nr.144 redakcijā)

03.JPG (26869 bytes)

 

31.12.2008