Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 10.07.2013. - 24.03.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta rīkojums Nr.882

Rīgā 2008.gada 29.decembrī (prot. Nr.94 126.§)
Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem

1. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes (turpmāk – ministrijas) sagatavo priekšlikumus resursu un izdevumu sadalījumam atbilstoši Finanšu ministrijas nosūtītajām pieprasījumu veidlapām, ievērojot šādus nosacījumus:

1.1. no ministrijai likumā “Par valsts budžetu 2009.gadam” noteiktās apropriācijas valsts pamatbudžetā apropriāciju 10 procentu apmērā nodalīt atsevišķā budžeta programmā 98.00.00 “Finanšu nodrošinājuma rezerve”, kas tiek sadalīta atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Programmas funkciju budžeta programmai 98.00.00 norāda atbilstoši līdzekļu izlietotājas ministrijas pamatfunkcijai saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto budžeta izdevumu klasi­fikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām. Budžeta programmā 98.00.00 nedrīkst pilnībā nodalīt esošu budžeta programmu vai apakšprogrammu. Programmai atvērtā konta lietošana nav atļauta līdz atsevišķa Ministru kabineta lēmuma pieņemšanai;

1.2. aprēķinot budžeta programmā 98.00.00 “Finanšu nodrošinājuma rezerve” nodalīto apropriācijas apjomu, 10 procentu samazinājumu nepiemēro Iekšlietu ministrijas budžeta programmām 06.00.00 “Valsts policijas darbība”, 07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība”, 09.00.00 “Drošības policijas darbība” un 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība”, Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumam (ieskaitot Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammu 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” (turpmāk – Finanšu ministrijas budžeta apakšprogramma 41.08.00)), transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu, transfertiem valsts pamatbudžeta ietvaros, dotācijai pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, 62.resoram “Mērķdotācijas pašvaldībām”, Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas budžeta apakšprogrammām 01.03.00 “Vietējās adopcijas un audžu­ģimeņu atbalsts”, 02.02.00 “Uzturlīdzekļu fonds” un programmai 07.00.00 “Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1. un 2.klases skolēniem” un izdevu­miem, kas minēti likuma “Par valsts budžetu 2009.gadam” 45. un 46.pantā (redakcijā, kas pieņemta Saeimā 2008.gada 12.decembrī);

1.3. resursus un izdevumus sadala pa ceturkšņiem, ceturkšņa resursus un izdevumus sadala pa mēnešiem, bet pirmā ceturkšņa pirmā mēneša resursus un izdevumus sadala četrās nedēļās (sākot ar 2009.gada 5.janvāri). Kalendāra mēnesi sadala četrās nedēļās. Lai to nodrošinātu, mēneša pirmā nedēļa un ceturtā nedēļa var aptvert garāku vai īsāku (septiņas dienas) laikposmu, ievērojot nosacījumu, ka katra mēneša pirmā nedēļa sākas ar mēneša pirmo dienu un ceturtā nedēļa beidzas ar mēneša pēdējo dienu;

1.4. resursu un izdevumu sadalījumā pirmajam ceturksnim par neatlieka­miem nosaka normatīvajos aktos paredzētos maksājumus, maksājumus atbilstoši noslēgtajiem līgumiem vai maksājumu grafikiem. Slēdzot jaunus līgumus, ministrija izvērtē iespējas maksimāli samazināt vai neparedzēt avansa maksā­jumus. Ministrija veic nepieciešamās darbības, lai minimizētu maksājumu parādu (piemēram, nodokļu parādi, noteiktajos termiņos neveiktie maksājumi atbilstoši līgumam) rašanās iespējas;

1.5. ministrijas valsts pamatbudžeta kopējie izdevumi pirmajam ceturk­snim nedrīkst būt lielāki par 21 procentu no gada kopējās summas, ieskaitot budžeta programmā 98.00.00 “Finanšu nodrošinājuma rezerve” nodalīto apropriāciju. Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumi pirmajā ceturksnī nedrīkst būt lielāki par 25 procentiem no gada kopējās summas. Izdevumu apjoms pārējiem ceturkšņiem tiek plānots atbilstoši finansējuma nepieciešamībai, ievērojot nosacījumu, ka budžeta programmā 98.00.00 “Finanšu nodrošinājuma rezerve” paredzētā apropriācija ir proporcionāla attiecīgā perioda kopējam resursu un izdevumu sadalījumam;

1.6. veicot izdevumu sadalījumu atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem, ministrija maksimāli nodrošina līdzekļus kapitālo izdevumu veikšanai. Ja kapitālo izdevumu veikšanai nepieciešamie līdzekļi kopumā ir būtiski samazināti, Finanšu ministrija iesniedz Ministru kabinetā priekšlikumus par grozījumiem izdevumu apjomā;

1.7. izdevumi atlīdzībai samazināmi ne mazāk kā par 15 procentiem no likumā “Par valsts budžetu 2009.gadam” (izsludināts 2008.gada 4.decembrī) apstiprinātā atlīdzības apjoma.

(Grozīts ar MK 03.03.2009. rīkojumu Nr.150)

2. Atbilstoši šā rīkojuma 1.punktam ministrijas priekšlikumus resursu un izdevumu sadalījumam pa ceturkšņiem, pirmā ceturkšņa mēnešiem un janvāra nedēļām iesniedz Finanšu ministrijā līdz 2008.gada 23.decembrim. Turpmāk ministrijas katra mēneša trešās nedēļas otrdienā līdz plkst.12.00 iesniedz Finanšu ministrijā resursu un izdevumu sadalījumu nākamā mēneša četrām nedēļām.

3. Finanšu ministrija līdz 2008.gada 29.decembrim apstiprina resursu un izdevumu sadalījumu.

4. Finansēšanas plānu sagatavo, ievērojot šādus nosacījumus:

4.1. ministrijas sagatavo un līdz 2008.gada 30.decembrim iesniedz Valsts kasē finansēšanas plānu projektus (tai skaitā budžeta programmai 98.00.00) 2009.gada janvārim, nepārsniedzot Finanšu ministrijas apstiprināto resursu un izdevumu apjomu;

4.2. līdz katra mēneša beigām, bet ne vēlāk kā divas darbdienas pirms nākamā mēneša sākuma ministrijas sagatavo un iesniedz grozījumus finansēšanas plānos, nepārsniedzot Finanšu ministrijas apstiprināto resursu un izdevumu apjomu no gada sākuma līdz nākamajam periodam;

4.3. ja nepieciešams, ministrijas var grozīt finansēšanas plānus kārtējam periodam, ievērojot nosacījumu, ka netiek pārsniegts Finanšu ministrijas apstiprinātais resursu un izdevumu sadalījuma apjoms. Ierobežojums veikt grozījumus neattiecas uz līdzekļiem no neparedzētiem gadījumiem, līdzekļu pārdalēm no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00, Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajiem gadījumiem, kā arī likuma “Par valsts budžetu 2009.gadam” 51.pantā (redakcijā, kas pieņemta Saeimā 2008.gada 12.decembrī) noteikto gadījumu.

5. Ministrija, veicot izdevumus kārtējā mēnesī, ievēro Finanšu ministrijas apstiprināto izdevumu sadalījumu pa nedēļām.

6. Lai nodrošinātu fiskālās disciplīnas uzraudzību, finanšu ministrs ar rīkojumu izveido Fiskālās disciplīnas uzraudzības komiteju un nosaka tās uzdevumus.

(MK 10.07.2013. rīkojuma Nr.314 redakcijā)

6.1 Fiskālās disciplīnas uzraudzības komitejas sēdes sasauc ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

(MK 10.07.2013. rīkojuma Nr.314 redakcijā)

7. (Svītrots ar MK 10.07.2013. rīkojumu Nr.314)

8. Ja ministrija neizpilda maksājumu saistības pret nerezidentiem, tā septiņu dienu laikā no saistību neizpildes dienas ziņo par to Valsts kasei, un Valsts kase nekavējoties informē komiteju.

9. Ekonomikas ministrija (Latvijas Privatizācijas aģentūra) atbilstoši Valsts kases nosūtītajai veidlapai iesniedz Valsts kasē informāciju par privatizācijas ieņēmumiem. Informāciju par iepriekšējo mēnesi iesniedz līdz sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam.

10. Ministrija līdz 2008.gada 29.decembrim iesniedz Finanšu ministrijā likumā “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2009.gadam”” (pieņemts Saeimā 2008.gada 12.decembrī) noteiktās apropriācijas sadalījumu pa budžeta program­mām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām F(1) veidlapas griezumā, ievērojot šā rīkojuma 1.1.apakšpunktā minētos nosacījumus. Lai turpinātu vienotajā valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmā (turpmāk – SAP sistēma) sākto valsts budžeta plānošanas procesu, ministrija attiecīgos grozījumus ievada SAP sistēmas portālā, nodrošinot ievadformās ievadīto datu elektronisku saglabāšanu un iesniegšanu Finanšu ministrijā SAP sistēmā.

11. Finanšu ministrs apstiprina šā rīkojuma 10.punktā minēto sadalījumu, un tajā līdz grozījumu izdarīšanai likumā “Par valsts budžetu 2009.gadam” izmaiņas netiek veiktas.

12. Šā rīkojuma 11.punktā minētie nosacījumi neattiecas uz līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, līdzekļu pārdalēm no Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.08., Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajiem gadījumiem, kā arī likuma “Par valsts budžetu 2009.gadam” 43. un 51.pantā (redakcijā, kas pieņemta Saeimā 2008.gada 12.decembrī) noteikto gadījumu.

13. Budžeta izpildītāji līdz 2009.gada 10.janvārim iesniedz Valsts kasē iesniegumu par līdzekļu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem atlikuma uz gada beigām ieskaitīšanu atsevišķā deponēto līdzekļu kontā, kas atvērts attiecīgajai programmai vai apakšprogrammai.

14. Šā rīkojuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12. un 13.punktā minētie nosacījumi attiecas uz valsts budžeta izpildītājiem Likuma par budžetu un finanšu vadību izpratnē.

(Grozīts ar MK 10.07.2013. rīkojumu Nr.314)

15. Pamatojoties uz 2008.gada 9.decembrī noslēgtā dokumenta “Papildu vienošanās pie 2008.gada 3.oktobrī noslēgtā Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2009.gada domstarpību un vienošanās protokola” 2.punktu, kas paredz pašvaldību apņemšanos 2009.gadā salīdzinājumā ar 2008.gadu būtiski samazināt kopējos izdevumus, tai skaitā darba samaksas fondu vismaz par 15 procentiem:

15.1. pašvaldības divas reizes mēnesī iesniedz informāciju par pašvaldību plānotajiem budžeta ieņēmumiem un izdevumiem turpmākajām divām nedēļām un faktiskajiem budžeta ieņēmumiem un izdevumiem par iepriekšējām divām nedēļām;

15.2. (svītrots ar MK 10.07.2013. rīkojumu Nr.314);

15.3. (svītrots ar MK 10.07.2013. rīkojumu Nr.314).

16. Šā rīkojuma 15.1.apakšpunktā minēto informāciju sagatavo atbilstoši Finanšu ministrijas sagatavotajai veidlapai.

(Grozīts ar MK 10.07.2013. rīkojumu Nr.314)

17. Šā rīkojuma 15.1.apakšpunktā minēto informāciju iesniedz Valsts kasē katra mēneša pirmās un trešās nedēļas pirmdienā līdz darbdienas beigām.

(Grozīts ar MK 10.07.2013. rīkojumu Nr.314)

18. Noteikt, ka Finanšu ministrija un Latvijas Pašvaldību savienība turpina sarunas, lai sagatavotu papildinājumus 2008.gada 9.decembrī noslēgtajā dokumentā “Papildu vienošanās pie 2008.gada 3.oktobrī noslēgtā Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2009.gada domstarpību un vienošanās protokola”, kas pašvaldībām noteiktu papildu fiskālās disciplīnas un uzraudzības pasākumus.

Ministru prezidenta vietā – vides ministrs R.Vējonis

Finanšu ministra vietā – reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
10.07.2013