Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.879

Rīgā 2008.gada 23.decembrī (prot. Nr.94 67.§)

Par Sporta pārvaldes reorganizāciju

 

1. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 4.punktu līdz 2009.gada 2.februārim reorganizēt izglītības un zinātnes ministra padotībā esošo tiešās pārvaldes iestādi - Sporta pārvaldi (turpmāk - pārvalde), sadalot tās struktūrvienību uzdevumus starp Izglītības un zinātnes ministriju un valsts aģentūru "Nacionālais olimpiskais sporta metodiskais centrs".

2. Noteikt, ka Izglītības un zinātnes ministrija pēc pārvaldes reorganizācijas pabeigšanas veic šādus pārvaldes uzdevumus:

2.1. izstrādā un īsteno sporta nozares finansēšanas stratēģiju, kā arī plāno sportam piešķiramos valsts budžeta līdzekļus;

2.2. atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam piešķirtajai apropriācijai administrē sportam piešķirtos valsts budžeta līdzekļus;

2.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē un koordinē nacionālo sporta bāzu darbību sporta jomā;

2.4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina, lai tiktu izpildītas Eiropas konvencijā par skatītāju pārkāpumiem un rupju uzvedību sporta pasākumos, īpaši futbola sacensību laikā, paredzētās saistības sporta jomā;

2.5. veic sporta federāciju atzīšanu normatīvajos aktos par sporta federāciju atzīšanu noteiktajā kārtībā, kā arī kontrolē atzīto sporta federāciju darbību sporta jomā;

2.6. uztur un aktualizē normatīvajos aktos par sporta federāciju atzīšanu noteiktajā kārtībā atzīto sporta federāciju reģistru.

3. Noteikt, ka valsts aģentūra "Nacionālais olimpiskais sporta metodiskais centrs" pēc pārvaldes reorganizācijas pabeigšanas veic šādus pārvaldes uzdevumus:

3.1. nodrošina metodisko vadību un kontroli darbam ar talantīgajiem jaunajiem sportistiem;

3.2. koordinē un pārzina sporta izglītības iestāžu darbu, kā arī jaunatnes sporta pasākumus;

3.3. veic sporta speciālistu un sporta izglītības iestāžu darba uzraudzību;

3.4. uztur un aktualizē talantīgo jauno sportistu reģistru;

3.5. apkopo un analizē informāciju par sporta izglītības iestāžu licencēto programmu īstenošanas plāna izpildi, grupu noslogotību, dalību sacensībās, sasniegumiem un materiāltehnisko nodrošinājumu, kā arī cita veida statistiku un informāciju sporta jomā;

3.6. popularizē sportu un veselīgu dzīvesveidu, kā arī lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas sporta un fizisko nodarbību jomā.

4. Noteikt, ka pārvaldes tiesību, saistību un mantas pārņēmēja ir:

4.1. Izglītības un zinātnes ministrija attiecībā uz šā rīkojuma 2.punktā minētajiem pārvaldes uzdevumiem;

4.2. valsts aģentūra "Nacionālais olimpiskais sporta metodiskais centrs" attiecībā uz šā rīkojuma 3.punktā minētajiem pārvaldes uzdevumiem.

5. Izglītības un zinātnes ministram izveidot pārvaldes reorganizācijas komisiju. Reorganizācijas komisijai līdz 2009.gada 2.februārim:

5.1. veikt pārvaldes materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, sastādot slēguma bilanci, noteikt mantas vērtību un saistību apjomu, kā arī nodrošināt finanšu līdzekļu, mantas un saistību, arhīva un lietvedības nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijai, valsts aģentūrai "Nacionālais olimpiskais sporta metodiskais centrs" un biedrībai "Latvijas Sporta federāciju padome";

5.2. noteikt pārvaldes tiesību, saistību un mantas sadalījumu atbilstoši šā rīkojuma 4.punktam.

6. Pārvaldes arhīvu un lietvedību likumā "Par arhīviem" noteiktajā kārtībā nodot attiecīgi Izglītības un zinātnes ministrijai, valsts aģentūrai "Nacionālais olimpiskais sporta metodiskais centrs" un biedrībai "Latvijas Sporta federāciju padome".

7. Ar pārvaldes reorganizāciju saistītos izdevumus segt no likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam" Izglītības un zinātnes ministrijai budžeta apakš­programmai 09.13.00 "Sporta administrēšana un sagatavošanas centri" piešķirtajiem līdzekļiem.

Ministru prezidents I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe

23.12.2008