Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2015. gada 18. jūnija likumu: Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likums.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Banku pārņemšanas likums

1.pants

(1) Likuma mērķis ir Latvijas Republikas banku sistēmas stabilitātes saglabāšana un maksājumu sistēmu raitas darbības nodrošināšana sabiedrības interesēs.

(2) Kredītiestāžu likuma, Finanšu instrumentu tirgus likuma, Komerclikuma, Noguldījumu garantiju likuma, Komercķīlas likuma un likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” noteikumi bankas pārņemšanai piemērojami tiktāl, ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi.

2.pants

(1) Šā likuma noteikumi ir attiecināmi uz Latvijas Republikā reģistrētām bankām un to filiālēm Latvijas Republikā, citās Eiropas Savienības dalībvalstīs vai ārvalstīs, kuras saņēmušas licenci kredītiestādes darbībai.

(2) Šā likuma noteikumi nav attiecināmi uz Eiropas Savienības dalībvalstīs vai ārvalstīs reģistrētu banku filiālēm Latvijā.

(3) Šā likuma noteikumi nav attiecināmi uz bankām, kuras līdz šā likuma 6.pantā minētā lēmuma par pārņemšanu pieņemšanai atzītas par likvidējamām vai maksātnespējīgām vai pret kurām Finanšu un kapitāla tirgus komisija tiesā ir iesniegusi maksātnespējas vai likvidācijas pieteikumu.

3.pants

(1) Bankas pārņemšana pieļaujama izņēmuma gadījumos, kad Latvijas Republikas banku sistēmas stabilitāte un maksājumu sistēmu raita darbība ir nopietni apdraudēta vai tiktu apdraudēta, ja bankas pārņemšana nenotiktu un banka tādēļ nespēj vai nespētu ievērot likumā noteiktās banku darbību regulējošās prasības.

(2) Bankas pārņemšana pieļaujama uz līguma pamata (labprātīga pārņemšana) vai pret taisnīgu atlīdzību uz atsevišķa likuma pamata (piespiedu pārņemšana).

4.pants

(1) Bankas pārņemšana notiek, atsavinot bankas emitētās akcijas, bankas mantu, tiesības vai saistības.

(2) Bankas pārņēmējs ir valsts tiešās pārvaldes iestādes personā vai valsts kapitālsabiedrība.

(3) Akciju atsavināšanas gadījumā nav piemērojami noteikumi par akcionāru pirmpirkuma tiesībām.

(4) Neatkarīgi no kreditoru piekrišanas uz šā likuma 3.pantā minētā atsevišķā likuma pamata dzēšamas visas uz atsavināmajām akcijām ierakstītās ķīlas tiesības un citi apgrūtinājumi, izņemot tos, kurus bankas pārņēmējs pārņēmis uz sevi. Personas, kam par labu nostiprināta ķīla, priekšrocības kārtībā saņem tām pienākošās summas no akcionāriem izmaksājamās atlīdzības. Ja akcijas apgrūtinātas ar tādiem parādiem, kuri pārsniedz noteikto atlīdzību par atsavināmajām akcijām, šiem kreditoriem ir tiesības prasīt no sava parādnieka tā parāda atlikuma samaksu, kas nav dzēsts ar atsavināto akciju ekvivalentu.

5.pants

Bankas pārņemšana neietekmē bankai līdz pārņemšanai piešķirto valsts atbalstu un Latvijas Bankas finansējumu.

6.pants

(1) Bankas pārņemšanu var ierosināt Finanšu un kapitāla tirgus komisija vai Latvijas Banka. Ierosinājumu iesniedz Finanšu ministrijai, tajā norādot pamatojumu un faktus, kas norāda uz šā likuma 3.panta pirmajā daļā minētajiem apstākļiem.

(2) Finanšu ministrija kopā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un Latvijas Banku nekavējoties izvērtē bankas pārņemšanas lietderību un nepieciešamību, kā arī iespējamo bankas pārņemšanas veidu saskaņā ar šā likuma 4.panta pirmo daļu. Ja pieņemts vienprātīgs lēmums par bankas pārņemšanas lietderību, Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzdod pārņemamās bankas valdei paziņot bankas akcionāriem par sarunu uzsākšanu, vienlaicīgi nosakot pienākumu valdei saņemt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas iepriekšēju piekrišanu darījumam, kurš rada pārņemamai bankai jaunas saistības vai palielina esošo saistību apjomu. Sarunas ar banku vai tās akcionāriem par bankas labprātīgu pārņemšanu ved finanšu ministrs.

(3) Ja piecu darba dienu laikā pēc sarunu uzsākšanas ar banku vai tās akcionāriem tiek panākta vienošanās par bankas labprātīgu pārņemšanu, finanšu ministrs sagatavo Ministru kabineta lēmuma projektu par bankas pārņemšanu. Lēmuma projektam par bankas labprātīgu pārņemšanu pievienojams ar banku vai tās akcionāriem saskaņots līguma projekts. Lēmumu par bankas pārņemšanu pieņem Ministru kabinets pēc finanšu ministra ierosinājuma.

(4) Ja piecu darba dienu laikā pēc sarunu uzsākšanas ar banku vai tās akcionāriem netiek panākta vienošanās par bankas labprātīgu pārņemšanu, finanšu ministrs sagatavo Ministru kabineta lēmuma projektu par bankas piespiedu pārņemšanas nepieciešamību, kuram pievieno likumprojektu par bankas piespiedu pārņemšanu. Ministru kabinets likumprojektu par bankas piespiedu pārņemšanu iesniedz Saeimai.

7.pants

(1) Līgumā par bankas labprātīgu pārņemšanu ietver pārņemšanas noteikumus, tajā skaitā atlīdzības apmēru un samaksas kārtību.

(2) Likumā par bankas pārņemšanu atbilstoši šā likuma 4.pantam norāda pārņemšanas objektu, tā apmēru un citas pārņemamo objektu raksturojošās pazīmes un bankas pārņēmēju.

8.pants

(1) Ministru kabinets akciju, mantas, tiesību vai saistību atsavināšanas gadījumā nosaka bankas akcionāriem vai bankai piešķiramās taisnīgās atlīdzības, tās apmēra un samaksas, kā arī piedāvāšanas kārtību. Ja pārņemamā banka saņēmusi valsts atbalstu vai Latvijas Banka tai piešķīrusi finansējumu pirms ierosinājuma par bankas pārņemšanu vai vienlaicīgi ar to, nosakot atlīdzības apmēru, no aprēķiniem izslēdzams bankai piešķirtais valsts atbalsts un Latvijas Bankas finansējums.

(2) Pārņemamā objekta novērtējumu veic finanšu ministra apstiprināta komisija, kuras sastāvā ietilpst pa vienam pārstāvim no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Latvijas Bankas un Valsts kases. Komisijas darbu nodrošina Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Komisiju vada Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pārstāvis.

(3) Akciju, mantas, tiesību vai saistību atsavināšanas gadījumā novērtējums veicams atbilstoši bankas finansiālajam stāvoklim, kāds tas bija dienā, kad atbilstoši šā likuma 6.panta pirmajai daļai Finanšu ministrijai tika iesniegts ierosinājums par bankas pārņemšanu. Komisijas locekļi nav civiltiesiski atbildīgi par sekām, kādas rodas vai varētu rasties novērtējuma rezultātā, izņemot gadījumu, kad tiek pierādīts, ka kāds no komisijas locekļiem darbojies prettiesiski.

(4) Strīda gadījumā bankai vai tās akcionāriem piešķiramās taisnīgās atlīdzības apmēru nosaka tiesa civilprocesuālajā kārtībā pēc bankas vai tās akcionāru prasības. Šādai prasībai nav piemērojams prasības nodrošinājums.

(5) Prasības pieteikuma iesniegšana tiesā par bankai vai tās akcionāriem piešķiramās atlīdzības apmēru neaptur lēmuma izpildi un nerada bankas pārņēmējam tiesību un saistību ierobežojumus uz atsavinātajām bankas emitētajām akcijām, pārņemto mantu, tiesībām vai saistībām.

9.pants

(1) Ja bankas pārņemšana notiek uz šā likuma 3.pantā minētā atsevišķā likuma pamata un piespiedu kārtā tiek atsavināta daļa no bankas akcijām, bankas valde triju darba dienu laikā pēc bankas pārņēmēja rakstveida pieprasījuma saņemšanas izsludina bankas akcionāru ārkārtas sapulci.

(2) Paziņojumā par bankas akcionāru ārkārtas sapulces sasaukšanu norāda sapulces darba kārtību. Paziņojums par bankas akcionāru ārkārtas sapulces sasaukšanu izsludināms laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ne vēlāk kā trīs dienas pirms paredzētās sapulces.

(3) Šajā pantā noteiktajā kārtībā sa- sauktā bankas akcionāru ārkārtas sapulce ir lemttiesīga neatkarīgi no pārstāvētā pamatkapitāla.

Pārejas noteikums

Ministru kabinets sagatavo un līdz 2009.gada 1.martam iesniedz Saeimai nepieciešamos grozījumus citos likumos.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 18.decembrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2008.gada 30.decembrī
31.12.2008