Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā

Izdarīt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2.nr.; 2004, 14., 18.nr.; 2005, 2.nr.; 2006, 13.nr.; 2007, 12., 15.nr.; 2008, 3., 21.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 3.panta otrajā daļā vārdu "(padomes)".

2. Izslēgt 4.panta piektajā daļā vārdu "(pagasttiesa)".

3. 10.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu, katra pašvaldība izveido pašvaldības iestādi - sociālo dienestu. Sociālajā dienestā strādā ne mazāk kā trīs sociālā darba speciālisti, vismaz vienam no sociālajā dienestā nodarbinātajiem jābūt sociālajam darbiniekam.";

izslēgt trešo daļu.

4. 13.pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts nodrošina atbilstoši ikgadējā valsts budžeta likumā piešķirtajiem līdzekļiem:";

papildināt pirmās daļas 6.punktu pēc vārdiem "personām ar funkcionāliem traucējumiem" ar vārdiem "darbspējīgā vecumā";

izslēgt pirmās daļas 10.punktu;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Lai nodrošinātu šā panta pirmās daļas 1., 4., 5. (izņemot nodrošināšanu ar tehniskajiem palīglīdzekļiem - tiflotehniku un surdotehniku), 6., 7., 8. un 9.punktā paredzēto pienākumu izpildi, valsts var izveidot sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes vai slēgt līgumus ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem.";

papildināt pantu ar 2.1 un 2.2 daļu šādā redakcijā:

"(21) Lai nodrošinātu šā panta pirmajā daļā minēto pienākumu izpildi, tās 2.punktā noteiktos pakalpojumus sniedz Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība; tās 3.punktā noteiktos pakalpojumus sniedz Latvijas Bērnu fonds; tās 5.punktā noteiktos tehniskos palīglīdzekļus - tiflotehniku un surdotehniku - nodrošina Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība, Latvijas Nedzirdīgo savienība un Latvijas Bērnu fonds sniedz šīs daļas 1., 2. un 3.punktā noteiktos pakalpojumus.

(22) Īstenojot šā panta 2.1 daļā minēto pienākumu izpildi, Latvijas Neredzīgo biedrība, Latvijas Nedzirdīgo savienība un Latvijas Bērnu fonds ir tiesīgi izdot administratīvos aktus."

5. Papildināt likuma 17.1 pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā likuma 13.panta 2.2 daļā noteikto personu izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību apstrīd Sociālo pakalpojumu pārvaldē kā augstākā iestādē, bet tās lēmumu pārsūdz tiesā."

6. Izteikt 42.pantu šādā redakcijā:

"42.pants. Personas, kurām ir tiesības sniegt sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un sociālo palīdzību

Tiesības sniegt sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un sociālo palīdzību ir personām, kas ieguvušas pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas vai sociālās palīdzības sniegšanas jomā vai profesionālo vidējo izglītību (pēc tādas profesionālās vidusskolas vai citas izglītības iestādes beigšanas, kura īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas)."

7. Pārejas noteikumos:

papildināt 1.punktu pēc skaitļa un vārda "42.pants" ar skaitļiem un vārdiem "2002.gada 31.oktobra redakcijā";

izslēgt 14.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 15., 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

"15. Līdz 2009.gada 1.jūlijam šā likuma 3.panta otrajā daļā pašvaldību domēm noteiktos uzdevumus veic arī pašvaldību padomes.

16. Grozījumi šā likuma 13.panta otrajā daļā un 2.1 , 2.2 daļa un 17.1 panta ceturtā daļa stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

17. Tās pašvaldības, kurās iedzīvotāju skaits nepārsniedz 3000, šā likuma 10.panta otrajā daļā noteikto sociālo dienestu kā atsevišķu pašvaldības iestādi izveido ne vēlāk kā līdz 2009.gada 1.augustam. Līdz sociālā dienesta kā atsevišķas pašvaldības iestādes izveidošanai attiecīgajās pašvaldībās šā likuma 11.pantā minēto uzdevumu izpildi nodrošina pašvaldību dome (padome) vai tās deleģēta institūcija pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā."

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 18.decembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2008.gada 30.decembrī

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri.

01.01.2009