Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.831

Rīgā 2008.gada 23.decembrī (prot. Nr.93 91.§)

Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

 

1. Saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2008.gadam" 30.pantu pārdalīt apropriāciju:

1.1. Ekonomikas ministrijas pamatbudžeta ietvaros no apakšprogrammas 27.03.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) pasākumu īstenošana" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 62 901 lata apmērā uz apakšprogrammu 27.02.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākumu īstenošana";

1.2. Finanšu ministrijas pamatbudžeta ietvaros:

1.2.1. apakšprogrammā 38.01.00 "Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija" no izdevumiem atlīdzībai uz izdevumiem precēm un pakalpojumiem 32 000 latu apmērā un uz izdevu­miem pamatkapitāla veidošanai 8000 latu apmērā. Atlīdzības ietvaros samazināt izdevumus atalgojumiem par 40 000 latu;

1.2.2. apakšprogrammā 38.03.00 "Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu" no izdevumiem atmaksām valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos 10 000 000 latu apmērā uz izdevumiem atmaksām valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem;

1.2.3. apakšprogrammā 38.04.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti" no izdevumiem subsīdijām un dotācijām 1 800 000 latu apmērā uz izdevumiem dotācijām un citiem transfertiem pašvaldību budžetiem;

1.3. Satiksmes ministrijas pamatbudžeta ietvaros:

1.3.1. no programmas 33.00.00 "Kohēzijas fonda finansēto dzelzceļa infrastruktūras attīstības projektu ieviešana" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus pamatkapitāla veidošanai 828 000 latu apmērā uz programmu 29.00.00 "Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā";

1.3.2. no programmas 45.00.00 "Austrumu-Rietumu transporta koridora infrastruktūras neatliekamo projektu sagatavošana un būvniecība" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus pamat­kapitāla veidošanai 450 000 latu apmērā uz programmu 29.00.00 "Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā";

1.4. Labklājības ministrijas pamatbudžeta ietvaros:

1.4.1. no apakšprogrammas 01.09.00 "Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007-2013)" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus atlīdzībai 9604 latu apmērā un atlīdzības ietvaros izdevumus atalgojumiem 7740 latu apmērā uz apakšprogrammu 01.05.00 "Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai";

1.4.2. no apakšprogrammas 05.25.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā sociālās infrastruktūras attīstība" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus pamatkapitāla veidošanai 7860 latu apmērā uz apakšprogrammas 07.13.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007-2013)" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem precēm un pakalpojumiem;

1.4.3. no apakšprogrammas 05.27.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie sociālās iekļautības veicināšanas pasākumi" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem 11 411 latu apmērā, izdevumus subsīdijām un dotācijām 11 150 latu apmērā un izdevumus dotācijām un citiem transfertiem pašvaldību budžetiem 261 lata apmērā uz apakšprogrammas 07.13.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007-2013)" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem precēm un pakalpojumiem;

1.4.4. apakšprogrammā 05.27.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie sociālās iekļautības veicināšanas pasākumi" no izdevumiem subsīdijām un dotācijām uz izdevumiem atlīdzībai 18 885 latu apmērā un uz izdevumiem precēm un pakalpojumiem 7315 latu apmērā. Atlīdzības ietvaros palielināt izdevumus atalgojumiem par 15 732 latiem;

1.4.5. no apakšprogrammas 07.05.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmu­miem 52 950 latu apmērā, izdevumus subsīdijām un dotācijām 16 528 latu apmērā un izdevumus dotācijām un citiem transfertiem pašvaldību budžetiem 36 422 latu apmērā uz apakšprogrammas 07.13.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007-2013)" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem precēm un pakalpojumiem;

1.4.6. no apakšprogrammas 07.12.00 "Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007-2013)" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus atlīdzībai 17 989 latu apmērā un atlīdzības ietvaros izdevumus atalgojumiem 14 497 latu apmērā uz apakšprogrammu 07.08.00 "Atbalsts Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai";

1.4.7. apakšprogrammā 07.13.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007-2013)" no izdevumiem atlīdzībai 119 604 latu apmērā uz izde­vumiem precēm un pakalpojumiem. Atlīdzības ietvaros samazināt izdevumus atalgojumiem par 96 384 latiem.

2. Pārdali starp programmām, apakš­programmām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām veikt saskaņā ar šā rīkojuma 1. un 2.pielikumu.

Ministru prezidents I.Godmanis

Finanšu ministrs A.Slakteris


 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 23.decembra rīkojumam Nr.831

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām

Programmas kods

Funkciju klasifikā­cijas kods

2008.gada plāns

Izmaiņas

Kopā ar izmaiņām

12. Ekonomikas ministrija

Resursi izdevumu segšanai

224 063 551

224 063 551

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

4 377 256

4 377 256

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

2 666 466

2 666 466

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

629 584

629 584

Transferti

109 374

109 374

Valsts budžeta transferti

109 374

109 374

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

109 374

109 374

  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

109 374

109 374

   Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

88 921

88 921

   Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

20 453

20 453

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

216 910 455

216 910 455

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

158 380 654

158 380 654

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

58 529 801

58 529 801

Izdevumi - kopā

224 669 451

224 669 451

Uzturēšanas izdevumi

223 275 455

223 275 455

Kārtējie izdevumi

37 349 125

37 349 125

Atlīdzība

22 196 341

22 196 341

Atalgojums

16 887 242

16 887 242

Preces un pakalpojumi

15 152 784

15 152 784

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

113 151 132

113 151 132

Subsīdijas un dotācijas

113 151 132

113 151 132

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

774 950

774 950

 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā

5 600

5 600

 Starptautiskā sadarbība

769 350

769 350

Uzturēšanas izdevumu transferti

72 000 248

72 000 248

 Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem

12 840 863

12 840 863

 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

59 159 385

59 159 385

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos

59 159 385

59 159 385

Kapitālie izdevumi

1 393 996

1 393 996

Pamatkapitāla veidošana

1 393 996

1 393 996

Finansiālā bilance

-605 900

-605 900

Finansēšana

605 900

605 900

Naudas līdzekļi

605 900

605 900

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

468 902

468 902

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

136 998

136 998

27.00.00

04.100

Valsts atbalsta politikas ieviešana

Resursi izdevumu segšanai

175 265 391

175 265 391

Transferti

20 453

20 453

Valsts budžeta transferti

20 453

20 453

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

20 453

20 453

  Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

20 453

20 453

   Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

20 453

20 453

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

175 244 938

175 244 938

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

116 715 137

116 715 137

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

58 529 801

58 529 801

Izdevumi - kopā

175 265 391

175 265 391

Uzturēšanas izdevumi

175 110 778

175 110 778

Kārtējie izdevumi

4 598 710

4 598 710

Atlīdzība

2 591 395

2 591 395

Atalgojums

1 932 180

1 932 180

Preces un pakalpojumi

2 007 315

2 007 315

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

111 982 267

111 982 267

Subsīdijas un dotācijas

111 982 267

111 982 267

Uzturēšanas izdevumu transferti

58 529 801

58 529 801

 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

58 529 801

58 529 801

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos

58 529 801

58 529 801

Kapitālie izdevumi

154 613

154 613

Pamatkapitāla veidošana

154 613

154 613

27.02.00

04.100

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākumu īstenošana

Resursi izdevumu segšanai

45 730 155

62 901

45 793 056

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

45 730 155

62 901

45 793 056

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

45 730 155

62 901

45 793 056

Izdevumi - kopā

45 730 155

62 901

45 793 056

Uzturēšanas izdevumi

45 730 155

62 901

45 793 056

Kārtējie izdevumi

102 472

102 472

Atlīdzība

97 287

97 287

Atalgojums

74 072

74 072

Preces un pakalpojumi

5 185

5 185

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

45 627 683

62 901

45 690 584

Subsīdijas un dotācijas

45 627 683

62 901

45 690 584

27.03.00

04.100

Eiropas Sociālā fonda (ESF) pasākumu īstenošana

Resursi izdevumu segšanai

2 771 010

-62 901

2 708 109

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 771 010

-62 901

2 708 109

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 771 010

-62 901

2 708 109

Izdevumi - kopā

2 771 010

-62 901

2 708 109

Uzturēšanas izdevumi

2 767 325

-62 901

2 704 424

Kārtējie izdevumi

1 009 372

1 009 372

Atlīdzība

33 659

33 659

Atalgojums

26 728

26 728

Preces un pakalpojumi

975 713

975 713

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 757 953

-62 901

1 695 052

Subsīdijas un dotācijas

1 757 953

-62 901

1 695 052

Kapitālie izdevumi

3 685

3 685

Pamatkapitāla veidošana

3 685

3 685

13. Finanšu ministrija

Resursi izdevumu segšanai

562 602 451

562 602 451

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

1 690 155

1 690 155

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

3 405 591

3 405 591

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

619 170

619 170

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

557 506 705

557 506 705

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

464 023 280

464 023 280

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

93 483 425

93 483 425

Izdevumi - kopā

563 086 928

563 086 928

Uzturēšanas izdevumi

526 563 133

-10 008 000

516 555 133

Kārtējie izdevumi

102 857 500

-8 000

102 849 500

Atlīdzība

68 306 470

-40 000

68 266 470

Atalgojums

49 483 273

-40 000

49 443 273

Preces un pakalpojumi

34 551 030

32 000

34 583 030

Procentu izdevumi

77 345 000

77 345 000

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

57 629 794

-1 800 000

55 829 794

Subsīdijas un dotācijas

57 115 109

-1 800 000

55 315 109

Subsīdiju un dotāciju transferti

5 874 454

5 874 454

Transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

5 874 454

5 874 454

Nesadalītie transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

1 747 597

1 747 597

Sadalītie transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

4 126 857

4 126 857

Sociālie pabalsti

514 685

514 685

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

174 419 569

174 419 569

 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā

168 605 000

168 605 000

 Starptautiskā sadarbība

5 814 569

5 814 569

Uzturēšanas izdevumu transferti

114 311 270

-8 200 000

106 111 270

 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

1 686 426

1 686 426

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

1 686 426

1 686 426

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu

1 686 426

1 686 426

 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

41 519 318

1 800 000

43 319 318

 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

71 105 526

-10 000 000

61 105 526

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos

71 006 910

-10 000 000

61 006 910

Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā

98 616

98 616

Kapitālie izdevumi

36 523 795

10 008 000

46 531 795

Pamatkapitāla veidošana

13 526 726

8 000

13 534 726

Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

22 997 069

10 000 000

32 997 069

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

22 997 069

10 000 000

32 997 069

Finansiālā bilance

-484 477

-484 477

Finansēšana

484 477

484 477

Aizdevumi

-174 000 000

-174 000 000

Naudas līdzekļi

174 484 477

174 484 477

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

335 681

335 681

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

148 796

148 796

Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

174 000 000

174 000 000

38.00.00

01.120

Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana

Resursi izdevumu segšanai

162 290 218

162 290 218

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

2 362 915

2 362 915

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

520 554

520 554

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

159 927 303

159 927 303

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

66 443 878

66 443 878

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

93 483 425

93 483 425

Izdevumi - kopā

162 290 218

162 290 218

Uzturēšanas izdevumi

139 212 599

-10 008 000

129 204 599

Kārtējie izdevumi

3 430 057

-8 000

3 422 057

Atlīdzība

2 765 638

-40 000

2 725 638

Atalgojums

2 030 345

-40 000

1 990 345

Preces un pakalpojumi

664 419

32 000

696 419

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

21 569 888

-1 800 000

19 769 888

Subsīdijas un dotācijas

21 569 888

-1 800 000

19 769 888

Uzturēšanas izdevumu transferti

114 212 654

-8 200 000

106 012 654

 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

1 686 426

1 686 426

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

1 686 426

1 686 426

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu

1 686 426

1 686 426

 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

41 519 318

1 800 000

43 319 318

 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

71 006 910

-10 000 000

61 006 910

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos

71 006 910

-10 000 000

61 006 910

Kapitālie izdevumi

23 077 619

10 008 000

33 085 619

Pamatkapitāla veidošana

80 550

8 000

88 550

Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

22 997 069

10 000 000

32 997 069

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

22 997 069

10 000 000

32 997 069

38.01.00

01.120

Eiropas Savienības pirsmtrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija

Resursi izdevumu segšanai

3 510 607

3 510 607

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 510 607

3 510 607

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 510 607

3 510 607

Izdevumi - kopā

3 510 607

3 510 607

Uzturēšanas izdevumi

3 430 057

-8 000

3 422 057

Kārtējie izdevumi

3 430 057

-8 000

3 422 057

Atlīdzība

2 765 638

-40 000

2 725 638

Atalgojums

2 030 345

-40 000

1 990 345

Preces un pakalpojumi

664 419

32 000

696 419

Kapitālie izdevumi

80 550

8 000

88 550

Pamatkapitāla veidošana

80 550

8 000

88 550

38.03.00

01.120

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu

Resursi izdevumu segšanai

93 483 425

93 483 425

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

93 483 425

93 483 425

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

93 483 425

93 483 425

Izdevumi - kopā

93 483 425

93 483 425

Uzturēšanas izdevumi

70 486 356

-10 000 000

60 486 356

Uzturēšanas izdevumu transferti

70 486 356

-10 000 000

60 486 356

 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

70 486 356

-10 000 000

60 486 356

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos

70 486 356

-10 000 000

60 486 356

Kapitālie izdevumi

22 997 069

10 000 000

32 997 069

Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

22 997 069

10 000 000

32 997 069

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

22 997 069

10 000 000

32 997 069

38.04.00

01.120

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti

Resursi izdevumu segšanai

62 933 271

62 933 271

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

62 933 271

62 933 271

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

62 933 271

62 933 271

Izdevumi - kopā

62 933 271

62 933 271

Uzturēšanas izdevumi

62 933 271

62 933 271

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

21 491 733

-1 800 000

19 691 733

Subsīdijas un dotācijas

21 491 733

-1 800 000

19 691 733

Uzturēšanas izdevumu transferti

41 441 538

1 800 000

43 241 538

 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

41 441 538

1 800 000

43 241 538

17. Satiksmes ministrija

Resursi izdevumu segšanai

460 049 071

460 049 071

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

2 694 263

2 694 263

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

28 427 743

28 427 743

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

1 641 069

1 641 069

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

428 927 065

428 927 065

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

425 037 234

425 037 234

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam

3 889 831

3 889 831

Izdevumi - kopā

474 525 516

474 525 516

Uzturēšanas izdevumi

244 189 238

244 189 238

Kārtējie izdevumi

85 559 131

85 559 131

Atlīdzība

6 058 149

6 058 149

Atalgojums

4 487 929

4 487 929

Preces un pakalpojumi

79 500 982

79 500 982

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

58 201 264

58 201 264

Subsīdijas un dotācijas

58 201 264

58 201 264

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

247 120

247 120

 Starptautiskā sadarbība

247 120

247 120

Uzturēšanas izdevumu transferti

100 181 723

100 181 723

 Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem

98 540 654

98 540 654

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

1 641 069

1 641 069

Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā

1 641 069

1 641 069

Kapitālie izdevumi

230 336 278

230 336 278

Pamatkapitāla veidošana

226 446 447

226 446 447

Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

3 889 831

3 889 831

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

3 889 831

3 889 831

Finansiālā bilance

-14 476 445

-14 476 445

Naudas līdzekļi

14 476 445

14 476 445

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

429 312

429 312

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

14 047 133

14 047 133

29.00.00

04.500

Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā

Resursi izdevumu segšanai

41 614 693

1 278 000

42 892 693

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

4 344 756

4 344 756

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

1 641 069

1 641 069

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

37 269 937

1 278 000

38 547 937

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

37 269 937

1 278 000

38 547 937

Izdevumi - kopā

47 051 585

1 278 000

48 329 585

Uzturēšanas izdevumi

1 641 069

1 641 069

Uzturēšanas izdevumu transferti

1 641 069

1 641 069

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

1 641 069

1 641 069

Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā

1 641 069

1 641 069

Kapitālie izdevumi

45 410 516

1 278 000

46 688 516

Pamatkapitāla veidošana

45 410 516

1 278 000

46 688 516

Finansiālā bilance

-5 436 892

-5 436 892

Finansēšana

5 436 892

5 436 892

Naudas līdzekļi

5 436 892

5 436 892

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

5 436 892

5 436 892

33.00.00

04.530

Kohēzijas fonda finansēto dzelzceļa infrastruktūras attīstības projektu ieviešana

Resursi izdevumu segšanai

25 682 531

-828 000

24 854 531

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

14 183 288

14 183 288

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 499 243

-828 000

10 671 243

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 499 243

-828 000

10 671 243

Izdevumi - kopā

28 862 908

-828 000

28 034 908

Uzturēšanas izdevumi

927 188

927 188

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

927 188

927 188

Subsīdijas un dotācijas

927 188

927 188

Kapitālie izdevumi

27 935 720

-828 000

27 107 720

Pamatkapitāla veidošana

27 935 720

-828 000

27 107 720

Finansiālā bilance

-3 180 377

-3 180 377

Finansēšana

3 180 377

3 180 377

Naudas līdzekļi

3 180 377

3 180 377

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 180 377

3 180 377

45.00.00

04.500

Austrumu-Rietumu transporta koridora infrastruktūras neatliekamo projektu sagatavošana un būvniecība

Resursi izdevumu segšanai

23 566 640

-450 000

23 116 640

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

23 566 640

-450 000

23 116 640

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

23 566 640

-450 000

23 116 640

Izdevumi - kopā

23 566 640

-450 000

23 116 640

Kapitālie izdevumi

23 566 640

-450 000

23 116 640

Pamatkapitāla veidošana

23 566 640

-450 000

23 116 640

18. Labklājības ministrija

Resursi izdevumu segšanai

195 809 430

195 809 430

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

5 047 997

5 047 997

Transferti

19 149

19 149

Valsts budžeta transferti

19 149

19 149

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

19 149

19 149

Subsīdiju un dotāciju transferti

19 149

19 149

Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu

19 149

19 149

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

190 742 284

190 742 284

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

176 287 669

176 287 669

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam

14 454 615

14 454 615

Izdevumi - kopā

195 855 561

195 855 561

Uzturēšanas izdevumi

194 329 749

7 860

194 337 609

Kārtējie izdevumi

48 772 440

98 421

48 870 861

Atlīdzība

34 095 225

-100 719

33 994 506

Atalgojums

26 380 798

-80 652

26 300 146

Preces un pakalpojumi

14 677 215

199 140

14 876 355

Procentu izdevumi

5 691

5 691

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

113 788 286

-53 878

113 734 408

Subsīdijas un dotācijas

15 597 557

-53 878

15 543 679

Sociālie pabalsti

98 190 729

98 190 729

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

59 052

59 052

 Starptautiskā sadarbība

59 052

59 052

Uzturēšanas izdevumu transferti

31 704 280

-36 683

31 667 597

 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

16 774 862

16 774 862

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

16 774 862

16 774 862

 Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem

276 985

276 985

 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

200 582

-36 683

163 899

 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

14 451 851

14 451 851

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos

14 451 851

14 451 851

Kapitālie izdevumi

1 525 812

-7 860

1 517 952

Pamatkapitāla veidošana

1 523 048

-7 860

1 515 188

Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

2 764

2 764

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

2 764

2 764

Finansiālā bilance

-46 131

-46 131

Finansēšana

46 131

46 131

Naudas līdzekļi

46 131

46 131

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

46 131

46 131

01.00.00

10.910

Politikas plānošana un ieviešanas uzraudzība

Resursi izdevumu segšanai

4 357 164

4 357 164

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 357 164

4 357 164

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 929 035

3 929 035

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam

428 129

428 129

Izdevumi - kopā

4 357 164

4 357 164

Uzturēšanas izdevumi

4 312 657

4 312 657

Kārtējie izdevumi

3 744 010

3 744 010

Atlīdzība

2 975 956

2 975 956

Atalgojums

2 181 511

2 181 511

Preces un pakalpojumi

768 054

768 054

Procentu izdevumi

5 691

5 691

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

79 991

79 991

Subsīdijas un dotācijas

79 991

79 991

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

54 836

54 836

 Starptautiskā sadarbība

54 836

54 836

Uzturēšanas izdevumu transferti

428 129

428 129

 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

428 129

428 129

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos

428 129

428 129

Kapitālie izdevumi

44 507

44 507

Pamatkapitāla veidošana

44 507

44 507

01.05.00

10.910

Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai

Resursi izdevumu segšanai

106 673

9 604

116 277

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

106 673

9 604

116 277

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

106 673

9 604

116 277

Izdevumi - kopā

106 673

9 604

116 277

Uzturēšanas izdevumi

106 673

9 604

116 277

Kārtējie izdevumi

106 673

9 604

116 277

Atlīdzība

106 673

9 604

116 277

Atalgojums

75 271

7 740

83 011

01.09.00

10.910

Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007-2013)

Resursi izdevumu segšanai

278 535

-9 604

268 931

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

278 535

-9 604

268 931

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

278 535

-9 604

268 931

Izdevumi - kopā

278 535

-9 604

268 931

Uzturēšanas izdevumi

276 535

-9 604

266 931

Kārtējie izdevumi

276 535

-9 604

266 931

Atlīdzība

232 354

-9 604

222 750

Atalgojums

178 309

-7 740

170 569

Preces un pakalpojumi

44 181

44 181

Kapitālie izdevumi

2 000

2 000

Pamatkapitāla veidošana

2 000

2 000

05.00.00

10.000

Valsts sociālie pakalpojumi

Resursi izdevumu segšanai

42 514 933

-19 271

42 495 662

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

5 031 025

5 031 025

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

37 483 908

-19 271

37 464 637

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

37 483 908

-19 271

37 464 637

Izdevumi - kopā

42 558 276

-19 271

42 539 005

Uzturēšanas izdevumi

41 440 498

-11 411

41 429 087

Kārtējie izdevumi

33 179 248

26 200

33 205 448

Atlīdzība

22 450 448

18 885

22 469 333

Atalgojums

17 838 545

15 732

17 854 277

Preces un pakalpojumi

10 728 800

7 315

10 736 115

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

7 868 377

-37 350

7 831 027

Subsīdijas un dotācijas

7 688 368

-37 350

7 651 018

Sociālie pabalsti

180 009

180 009

Uzturēšanas izdevumu transferti

392 873

-261

392 612

 Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem

276 985

276 985

 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

115 888

-261

115 627

Kapitālie izdevumi

1 117 778

-7 860

1 109 918

Pamatkapitāla veidošana

1 117 778

-7 860

1 109 918

Finansiālā bilance

-43 343

-43 343

Finansēšana

43 343

43 343

Naudas līdzekļi

43 343

43 343

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

43 343

43 343

05.25.00

10.120

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā sociālās infrastruktūras attīstība

Resursi izdevumu segšanai

15 668

-7 860

7 808

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 668

-7 860

7 808

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 668

-7 860

7 808

Izdevumi - kopā

15 668

-7 860

7 808

Kapitālie izdevumi

15 668

-7 860

7 808

Pamatkapitāla veidošana

15 668

-7 860

7 808

05.27.00

10.120

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie sociālās iekļautības veicināšanas pasākumi

Resursi izdevumu segšanai

1 139 457

-11 411

1 128 046

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 139 457

-11 411

1 128 046

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 139 457

-11 411

1 128 046

Izdevumi - kopā

1 139 457

-11 411

1 128 046

Uzturēšanas izdevumi

1 139 457

-11 411

1 128 046

Kārtējie izdevumi

586 087

26 200

612 287

Atlīdzība

325 712

18 885

344 597

Atalgojums

262 554

15 732

278 286

Preces un pakalpojumi

260 375

7 315

267 690

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

437 482

-37 350

400 132

Subsīdijas un dotācijas

437 482

-37 350

400 132

Uzturēšanas izdevumu transferti

115 888

-261

115 627

 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

115 888

-261

115 627

07.00.00

04.121

Darba tirgus attīstība

Resursi izdevumu segšanai

31 160 376

19 271

31 179 647

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

14 872

14 872

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

31 145 504

19 271

31 164 775

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

17 119 018

19 271

17 138 289

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam

14 026 486

14 026 486

Izdevumi - kopā

31 163 164

19 271

31 182 435

Uzturēšanas izdevumi

30 809 988

19 271

30 829 259

Kārtējie izdevumi

8 862 429

72 221

8 934 650

Atlīdzība

6 250 998

-119 604

6 131 394

Atalgojums

4 573 688

-96 384

4 477 304

Preces un pakalpojumi

2 611 431

191 825

2 803 256

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

7 835 277

-16 528

7 818 749

Subsīdijas un dotācijas

7 829 198

-16 528

7 812 670

Sociālie pabalsti

6 079

6 079

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

3 866

3 866

 Starptautiskā sadarbība

3 866

3 866

Uzturēšanas izdevumu transferti

14 108 416

-36 422

14 071 994

 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

84 694

-36 422

48 272

 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

14 023 722

14 023 722

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos

14 023 722

14 023 722

Kapitālie izdevumi

353 176

353 176

Pamatkapitāla veidošana

350 412

350 412

Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

2 764

2 764

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

2 764

2 764

Finansiālā bilance

-2 788

-2 788

Finansēšana

2 788

2 788

Naudas līdzekļi

2 788

2 788

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

2 788

2 788

07.05.00

04.122

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana

Resursi izdevumu segšanai

932 270

-52 950

879 320

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

932 270

-52 950

879 320

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

932 270

-52 950

879 320

Izdevumi - kopā

932 270

-52 950

879 320

Uzturēšanas izdevumi

932 270

-52 950

879 320

Kārtējie izdevumi

607 260

607 260

Atlīdzība

46 079

46 079

Atalgojums

40 885

40 885

Preces un pakalpojumi

561 181

561 181

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

240 316

-16 528

223 788

Subsīdijas un dotācijas

240 316

-16 528

223 788

Uzturēšanas izdevumu transferti

84 694

-36 422

48 272

 Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem

0

 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

84 694

-36 422

48 272

07.08.00

04.121

Atbalsts Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai

Resursi izdevumu segšanai

281 712

17 989

299 701

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

281 712

17 989

299 701

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

281 712

17 989

299 701

Izdevumi - kopā

281 712

17 989

299 701

Uzturēšanas izdevumi

279 316

17 989

297 305

Kārtējie izdevumi

279 316

17 989

297 305

Atlīdzība

239 132

17 989

257 121

Atalgojums

177 613

14 497

192 110

Preces un pakalpojumi

40 184

40 184

Kapitālie izdevumi

2 396

2 396

Pamatkapitāla veidošana

2 396

2 396

07.12.00

04.121

Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007-2013)

Resursi izdevumu segšanai

179 690

-17 989

161 701

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

179 690

-17 989

161 701

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

179 690

-17 989

161 701

Izdevumi - kopā

179 690

-17 989

161 701

Uzturēšanas izdevumi

179 690

-17 989

161 701

Kārtējie izdevumi

179 690

-17 989

161 701

Atlīdzība

155 331

-17 989

137 342

Atalgojums

121 176

-14 497

106 679

Preces un pakalpojumi

24 359

24 359

07.13.00

04.122

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007-2013)

Resursi izdevumu segšanai

2 446 540

72 221

2 518 761

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 446 540

72 221

2 518 761

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 446 540

72 221

2 518 761

Izdevumi - kopā

2 446 540

72 221

2 518 761

Uzturēšanas izdevumi

2 446 540

72 221

2 518 761

Kārtējie izdevumi

1 006 590

72 221

1 078 811

Atlīdzība

200 840

-119 604

81 236

Atalgojums

161 849

-96 384

65 465

Preces un pakalpojumi

805 750

191 825

997 575

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 439 950

1 439 950

Subsīdijas un dotācijas

1 439 950

1 439 950

Finanšu ministrs A.Slakteris


 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 23.decembra rīkojumam Nr.831

Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, valsts ilgtermiņa saistību limiti investīcijām (to skaitā ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētās programmas) un pārējām ilgtermiņa saistībām

Pamatbudžets (Ls)

Program­mas, apakš­program­mas kods

Saistību uzdevumu veidi

Projekta kods

2008.gada plāns

Izmaiņas

Kopā ar izmaiņām

12. Ekonomikas ministrija

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 2004. - 2006.gada programmēšanas periodam

Resursi izdevumu segšanai

45 730 155

62 901

45 793 056

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

45 730 155

62 901

45 793 056

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

45 730 155

62 901

45 793 056

Izdevumi - kopā

45 730 155

62 901

45 793 056

Uzturēšanas izdevumi

45 730 155

62 901

45 793 056

Kārtējie izdevumi

102 472

102 472

Atlīdzība

97 287

97 287

Atalgojums

74 072

74 072

Preces un pakalpojumi

5 185

5 185

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

45 627 683

62 901

45 690 584

Subsīdijas un dotācijas

45 627 683

62 901

45 690 584

27.00.00

Valsts atbalsta politikas ieviešana

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Resursi izdevumu segšanai

45 730 155

62 901

45 793 056

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

45 730 155

62 901

45 793 056

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

45 730 155

62 901

45 793 056

Izdevumi - kopā

45 730 155

62 901

45 793 056

Uzturēšanas izdevumi

45 730 155

62 901

45 793 056

Kārtējie izdevumi

102 472

102 472

Atlīdzība

97 287

97 287

Atalgojums

74 072

74 072

Preces un pakalpojumi

5 185

5 185

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

45 627 683

62 901

45 690 584

Subsīdijas un dotācijas

45 627 683

62 901

45 690 584

27.02.00

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākumu īstenošana

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Resursi izdevumu segšanai

45 730 155

62 901

45 793 056

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

45 730 155

62 901

45 793 056

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

45 730 155

62 901

45 793 056

Izdevumi - kopā

45 730 155

62 901

45 793 056

Uzturēšanas izdevumi

45 730 155

62 901

45 793 056

Kārtējie izdevumi

102 472

102 472

Atlīdzība

97 287

97 287

Atalgojums

74 072

74 072

Preces un pakalpojumi

5 185

5 185

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

45 627 683

62 901

45 690 584

Subsīdijas un dotācijas

45 627 683

62 901

45 690 584

12.Ekonomikas ministrija

Eiropas Sociālais fonds (ESF) 2004. - 2006.gada programmēšanas periodam

Resursi izdevumu segšanai

2 771 010

-62 901

2 708 109

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 771 010

-62 901

2 708 109

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 771 010

-62 901

2 708 109

Izdevumi - kopā

2 771 010

-62 901

2 708 109

Uzturēšanas izdevumi

2 767 325

-62 901

2 704 424

Kārtējie izdevumi

1 009 372

1 009 372

Atlīdzība

33 659

33 659

Atalgojums

26 728

26 728

Preces un pakalpojumi

975 713

975 713

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 757 953

-62 901

1 695 052

Subsīdijas un dotācijas

1 757 953

-62 901

1 695 052

Kapitālie izdevumi

3 685

3 685

Pamatkapitāla veidošana

3 685

3 685

27.00.00

Valsts atbalsta politikas ieviešana

Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Resursi izdevumu segšanai

2 771 010

-62 901

2 708 109

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 771 010

-62 901

2 708 109

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 771 010

-62 901

2 708 109

Izdevumi - kopā

2 771 010

-62 901

2 708 109

Uzturēšanas izdevumi

2 767 325

-62 901

2 704 424

Kārtējie izdevumi

1 009 372

1 009 372

Atlīdzība

33 659

33 659

Atalgojums

26 728

26 728

Preces un pakalpojumi

975 713

975 713

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 757 953

-62 901

1 695 052

Subsīdijas un dotācijas

1 757 953

-62 901

1 695 052

Kapitālie izdevumi

3 685

3 685

Pamatkapitāla veidošana

3 685

3 685

27.03.00

Eiropas Sociālā fonda (ESF) pasākumu īstenošana

Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Resursi izdevumu segšanai

2 771 010

-62 901

2 708 109

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 771 010

-62 901

2 708 109

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 771 010

-62 901

2 708 109

Izdevumi - kopā

2 771 010

-62 901

2 708 109

Uzturēšanas izdevumi

2 767 325

-62 901

2 704 424

Kārtējie izdevumi

1 009 372

1 009 372

Atlīdzība

33 659

33 659

Atalgojums

26 728

26 728

Preces un pakalpojumi

975 713

975 713

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 757 953

-62 901

1 695 052

Subsīdijas un dotācijas

1 757 953

-62 901

1 695 052

Kapitālie izdevumi

3 685

3 685

Pamatkapitāla veidošana

3 685

3 685

13. Finanšu ministrija

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 2004. - 2006.gada programmēšanas periodam

Resursi izdevumu segšanai

158 484 532

158 484 532

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

158 484 532

158 484 532

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

65 001 107

65 001 107

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

93 483 425

93 483 425

Izdevumi - kopā

158 484 532

158 484 532

Uzturēšanas izdevumi

135 479 463

-10 000 000

125 479 463

Kārtējie izdevumi

2 059 836

2 059 836

Atlīdzība

927 995

927 995

Atalgojums

671 175

671 175

Preces un pakalpojumi

1 131 841

1 131 841

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

21 491 733

-1 800 000

19 691 733

Subsīdijas un dotācijas

21 491 733

-1 800 000

19 691 733

Uzturēšanas izdevumu transferti

111 927 894

-8 200 000

103 727 894

 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

41 441 538

1 800 000

43 241 538

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

70 486 356

-10 000 000

60 486 356

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos

70 486 356

-10 000 000

60 486 356

Kapitālie izdevumi

23 005 069

10 000 000

33 005 069

Pamatkapitāla veidošana

8 000

8 000

Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

22 997 069

10 000 000

32 997 069

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

22 997 069

10 000 000

32 997 069

38.00.00

Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Resursi izdevumu segšanai

157 170 235

157 170 235

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

157 170 235

157 170 235

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

63 686 810

63 686 810

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

93 483 425

93 483 425

Izdevumi - kopā

157 170 235

157 170 235

Uzturēšanas izdevumi

134 165 166

-10 000 000

124 165 166

Kārtējie izdevumi

745 539

745 539

Atlīdzība

545 963

545 963

Atalgojums

395 735

395 735

Preces un pakalpojumi

199 576

199 576

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

21 491 733

-1 800 000

19 691 733

Subsīdijas un dotācijas

21 491 733

-1 800 000

19 691 733

Uzturēšanas izdevumu transferti

111 927 894

-8 200 000

103 727 894

 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

41 441 538

1 800 000

43 241 538

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

70 486 356

-10 000 000

60 486 356

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos

70 486 356

-10 000 000

60 486 356

Kapitālie izdevumi

23 005 069

10 000 000

33 005 069

Pamatkapitāla veidošana

8 000

8 000

Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

22 997 069

10 000 000

32 997 069

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

22 997 069

10 000 000

32 997 069

38.03.00

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Resursi izdevumu segšanai

93 483 425

93 483 425

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

93 483 425

93 483 425

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

93 483 425

93 483 425

Izdevumi - kopā

93 483 425

93 483 425

Uzturēšanas izdevumu transferti

70 486 356

-10 000 000

60 486 356

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

70 486 356

-10 000 000

60 486 356

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos

70 486 356

-10 000 000

60 486 356

Kapitālie izdevumi

22 997 069

10 000 000

32 997 069

Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

22 997 069

10 000 000

32 997 069

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

22 997 069

10 000 000

32 997 069

38.04.00

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Resursi izdevumu segšanai

62 933 271

62 933 271

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

62 933 271

62 933 271

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

62 933 271

62 933 271

Izdevumi - kopā

62 933 271

62 933 271

Uzturēšanas izdevumi

62 933 271

62 933 271

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

21 491 733

-1 800 000

19 691 733

Subsīdijas un dotācijas

21 491 733

-1 800 000

19 691 733

Uzturēšanas izdevumu transferti

41 441 538

1 800 000

43 241 538

 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

41 441 538

1 800 000

43 241 538

13. Finanšu ministrija

Citi ES politiku instrumenti (investīcijas)

Resursi izdevumu segšanai

1 090 762

1 090 762

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 090 762

1 090 762

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 090 762

1 090 762

Izdevumi - kopā

1 090 762

1 090 762

Uzturēšanas izdevumi

1 090 762

-8 000

1 082 762

Kārtējie izdevumi

1 090 762

-8 000

1 082 762

Atlīdzība

555 765

-40 000

515 765

Atalgojums

437 065

-40 000

397 065

Preces un pakalpojumi

534 997

32 000

566 997

Kapitālie izdevumi

8 000

8 000

Pamatkapitāla veidošana

8 000

8 000

38.00.00

Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana

Citi ES politiku instrumenti (investīcijas)

Resursi izdevumu segšanai

293 562

293 562

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

293 562

293 562

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

293 562

293 562

Izdevumi - kopā

293 562

293 562

Uzturēšanas izdevumi

293 562

-8 000

285 562

Kārtējie izdevumi

293 562

-8 000

285 562

Atlīdzība

293 562

-40 000

253 562

Atalgojums

236 570

-40 000

196 570

Preces un pakalpojumi

32 000

32 000

Kapitālie izdevumi

8 000

8 000

Pamatkapitāla veidošana

8 000

8 000

38.01.00

Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija

Citi ES politiku instrumenti (investīcijas)

Resursi izdevumu segšanai

293 562

293 562

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

293 562

293 562

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

293 562

293 562

Izdevumi - kopā

293 562

293 562

Uzturēšanas izdevumi

293 562

-8 000

285 562

Kārtējie izdevumi

293 562

-8 000

285 562

Atlīdzība

293 562

-40 000

253 562

Atalgojums

236 570

-40 000

196 570

Preces un pakalpojumi

32 000

32 000

Kapitālie izdevumi

8 000

8 000

Pamatkapitāla veidošana

8 000

8 000

tajā skaitā

Tehniskā palīdzība ERAF, ESF un KF apgūšanai (2007-2013)

Resursi izdevumu segšanai

293 562

293 562

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

293 562

293 562

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

293 562

293 562

Izdevumi - kopā

293 562

293 562

Uzturēšanas izdevumi

293 562

-8 000

285 562

Kārtējie izdevumi

293 562

-8 000

285 562

Atlīdzība

293 562

-40 000

253 562

Atalgojums

236 570

-40 000

196 570

Preces un pakalpojumi

32 000

32 000

Kapitālie izdevumi

8 000

8 000

Pamatkapitāla veidošana

8 000

8 000

17. Satiksmes ministrija

Kohēzijas fonds 2004. - 2006.gada programmēšanas periodam

Resursi izdevumu segšanai

81 184 635

450 000

81 634 635

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

28 427 743

28 427 743

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

1 641 069

1 641 069

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

52 756 892

450 000

53 206 892

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

52 756 892

450 000

53 206 892

Izdevumi - kopā

95 106 669

450 000

95 556 669

Uzturēšanas izdevumi

2 568 257

2 568 257

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

927 188

927 188

Subsīdijas un dotācijas

927 188

927 188

Uzturēšanas izdevumu transferti

1 641 069

1 641 069

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

1 641 069

1 641 069

Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā

1 641 069

1 641 069

Kapitālie izdevumi

92 538 412

450 000

92 988 412

Pamatkapitāla veidošana

92 538 412

450 000

92 988 412

Finansiālā bilance

-13 922 034

-13 922 034

Finansēšana

13 922 034

13 922 034

Naudas līdzekļi

13 922 034

13 922 034

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

13 922 034

13 922 034

tajā skaitā

Attiecināmās izmaksas

Resursi izdevumu segšanai

66 430 429

1 030 000

67 460 429

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

28 427 743

28 427 743

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

1 641 069

1 641 069

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

38 002 686

1 030 000

39 032 686

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

38 002 686

1 030 000

39 032 686

Izdevumi - kopā

80 352 463

1 030 000

81 382 463

Uzturēšanas izdevumi

2 568 257

2 568 257

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

927 188

927 188

Subsīdijas un dotācijas

927 188

927 188

Uzturēšanas izdevumu transferti

1 641 069

1 641 069

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

1 641 069

1 641 069

Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā

1 641 069

1 641 069

Kapitālie izdevumi

77 784 206

1 030 000

78 814 206

Pamatkapitāla veidošana

77 784 206

1 030 000

78 814 206

Finansiālā bilance

-13 922 034

-13 922 034

Finansēšana

13 922 034

13 922 034

Naudas līdzekļi

13 922 034

13 922 034

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

13 922 034

13 922 034

Neattiecināmās izmaksas

Resursi izdevumu segšanai

14 754 206

-580 000

14 174 206

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 754 206

-580 000

14 174 206

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 754 206

-580 000

14 174 206

Izdevumi - kopā

14 754 206

-580 000

14 174 206

Kapitālie izdevumi

14 754 206

-580 000

14 174 206

Pamatkapitāla veidošana

14 754 206

-580 000

14 174 206

29.00.00

Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā

Kohēzijas fonds

Resursi izdevumu segšanai

41 614 693

1 278 000

42 892 693

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

4 344 756

4 344 756

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

1 641 069

1 641 069

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

37 269 937

1 278 000

38 547 937

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

37 269 937

1 278 000

38 547 937

Izdevumi - kopā

47 051 585

1 278 000

48 329 585

Uzturēšanas izdevumi

1 641 069

1 641 069

Uzturēšanas izdevumu transferti

1 641 069

1 641 069

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

1 641 069

1 641 069

Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā

1 641 069

1 641 069

Kapitālie izdevumi

45 410 516

1 278 000

46 688 516

Pamatkapitāla veidošana

45 410 516

1 278 000

46 688 516

Finansiālā bilance

-5 436 892

-5 436 892

Finansēšana

5 436 892

5 436 892

Naudas līdzekļi

5 436 892

5 436 892

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

5 436 892

5 436 892

tajā skaitā

Attiecināmās izmaksas

Resursi izdevumu segšanai

28 022 926

1 858 000

29 880 926

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

4 344 756

4 344 756

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

1 641 069

1 641 069

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

23 678 170

1 858 000

25 536 170

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

23 678 170

1 858 000

25 536 170

Izdevumi - kopā

33 459 818

1 858 000

35 317 818

Uzturēšanas izdevumi

1 641 069

1 641 069

Uzturēšanas izdevumu transferti

1 641 069

1 641 069

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

1 641 069

1 641 069

Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā

1 641 069

1 641 069

Kapitālie izdevumi

31 818 749

1 858 000

33 676 749

Pamatkapitāla veidošana

31 818 749

1 858 000

33 676 749

Finansiālā bilance

-5 436 892

-5 436 892

Finansēšana

5 436 892

5 436 892

Naudas līdzekļi

5 436 892

5 436 892

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

5 436 892

5 436 892

Neattiecināmās izmaksas

Resursi izdevumu segšanai

13 591 767

-580 000

13 011 767

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 591 767

-580 000

13 011 767

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 591 767

-580 000

13 011 767

Izdevumi - kopā

13 591 767

-580 000

13 011 767

Kapitālie izdevumi

13 591 767

-580 000

13 011 767

Pamatkapitāla veidošana

13 591 767

-580 000

13 011 767

33.00.00

Kohēzijas fonda finansēto dzelzceļa infrastruktūras attīstības projektu ieviešana

Kohēzijas fonds

Resursi izdevumu segšanai

25 682 531

-828 000

24 854 531

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

14 183 288

14 183 288

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 499 243

-828 000

10 671 243

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 499 243

-828 000

10 671 243

Izdevumi - kopā

28 862 908

-828 000

28 034 908

Uzturēšanas izdevumi

927 188

927 188

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

927 188

927 188

Subsīdijas un dotācijas

927 188

927 188

Kapitālie izdevumi

27 935 720

-828 000

27 107 720

Pamatkapitāla veidošana

27 935 720

-828 000

27 107 720

Finansiālā bilance

-3 180 377

-3 180 377

Finansēšana

3 180 377

3 180 377

Naudas līdzekļi

3 180 377

3 180 377

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 180 377

3 180 377

tajā skaitā

Attiecināmās izmaksas

Resursi izdevumu segšanai

25 682 531

-828 000

24 854 531

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

14 183 288

14 183 288

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 499 243

-828 000

10 671 243

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 499 243

-828 000

10 671 243

Izdevumi - kopā

28 862 908

-828 000

28 034 908

Uzturēšanas izdevumi

927 188

927 188

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

927 188

927 188

Subsīdijas un dotācijas

927 188

927 188

Kapitālie izdevumi

27 935 720

-828 000

27 107 720

Pamatkapitāla veidošana

27 935 720

-828 000

27 107 720

Finansiālā bilance

-3 180 377

-3 180 377

Finansēšana

3 180 377

3 180 377

Naudas līdzekļi

3 180 377

3 180 377

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 180 377

3 180 377

17. Satiksmes ministrija

Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus)

Resursi izdevumu segšanai

23 566 640

-450 000

23 116 640

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

23 566 640

-450 000

23 116 640

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

23 566 640

-450 000

23 116 640

Izdevumi - kopā

23 566 640

-450 000

23 116 640

Kapitālie izdevumi

23 566 640

-450 000

23 116 640

Pamatkapitāla veidošana

23 566 640

-450 000

23 116 640

45.00.00

Austrumu - Rietumu transporta koridora infrastruktūras neatliekamo projektu sagatavošana un būvniecība

Investīcijas (izņemot ES politiku instrumentus un ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus)

Resursi izdevumu segšanai

23 566 640

-450 000

23 116 640

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

23 566 640

-450 000

23 116 640

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

23 566 640

-450 000

23 116 640

Izdevumi - kopā

23 566 640

-450 000

23 116 640

Kapitālie izdevumi

23 566 640

-450 000

23 116 640

Pamatkapitāla veidošana

23 566 640

-450 000

23 116 640

tajā skaitā

Autoceļa E 22, posms Tīnūži - Koknese

Resursi izdevumu segšanai

11 865 440

700 000

12 565 440

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 865 440

700 000

12 565 440

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 865 440

700 000

12 565 440

Izdevumi - kopā

11 865 440

700 000

12 565 440

Kapitālie izdevumi

11 865 440

700 000

12 565 440

Pamatkapitāla veidošana

11 865 440

700 000

12 565 440

Autoceļa E 22, posms Ludza - Terehova

Resursi izdevumu segšanai

10 201 200

-1 150 000

9 051 200

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 201 200

-1 150 000

9 051 200

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 201 200

-1 150 000

9 051 200

Izdevumi - kopā

10 201 200

-1 150 000

9 051 200

Kapitālie izdevumi

10 201 200

-1 150 000

9 051 200

Pamatkapitāla veidošana

10 201 200

-1 150 000

9 051 200

18. Labklājības ministrija

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 2004. - 2006.gada programmēšanas periodam

Resursi izdevumu segšanai

450 387

19 733

470 120

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

450 387

19 733

470 120

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

450 387

19 733

470 120

Izdevumi - kopā

450 387

19 733

470 120

Uzturēšanas izdevumi

432 323

27 593

459 916

Kārtējie izdevumi

432 323

27 593

459 916

Atlīdzība

392 139

27 593

419 732

Atalgojums

290 223

22 237

312 460

Preces un pakalpojumi

40 184

40 184

Kapitālie izdevumi

18 064

-7 860

10 204

Pamatkapitāla veidošana

18 064

-7 860

10 204

01.00.00

Politikas plānošana un ieviešanas uzraudzība

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Resursi izdevumu segšanai

106 673

9 604

116 277

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

106 673

9 604

116 277

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

106 673

9 604

116 277

Izdevumi - kopā

106 673

9 604

116 277

Uzturēšanas izdevumi

106 673

9 604

116 277

Kārtējie izdevumi

106 673

9 604

116 277

Atlīdzība

106 673

9 604

116 277

Atalgojums

75 271

7 740

83 011

01.05.00

Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Resursi izdevumu segšanai

106 673

9 604

116 277

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

106 673

9 604

116 277

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

106 673

9 604

116 277

Izdevumi - kopā

106 673

9 604

116 277

Uzturēšanas izdevumi

106 673

9 604

116 277

Kārtējie izdevumi

106 673

9 604

116 277

Atlīdzība

106 673

9 604

116 277

Atalgojums

75 271

7 740

83 011

05.00.00

Valsts sociālie pakalpojumi

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Resursi izdevumu segšanai

62 002

-7 860

54 142

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

62 002

-7 860

54 142

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

62 002

-7 860

54 142

Izdevumi - kopā

62 002

-7 860

54 142

Uzturēšanas izdevumi

46 334

46 334

Kārtējie izdevumi

46 334

46 334

Atlīdzība

46 334

46 334

Atalgojums

37 339

37 339

Kapitālie izdevumi

15 668

-7 860

7 808

Pamatkapitāla veidošana

15 668

-7 860

7 808

05.25.00

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā sociālās infrastruktūras attīstība

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Resursi izdevumu segšanai

15 668

-7 860

7 808

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 668

-7 860

7 808

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 668

-7 860

7 808

Izdevumi - kopā

15 668

-7 860

7 808

Kapitālie izdevumi

15 668

-7 860

7 808

Pamatkapitāla veidošana

15 668

-7 860

7 808

07.00.00

Darba tirgus attīstība

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Resursi izdevumu segšanai

281 712

17 989

299 701

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

281 712

17 989

299 701

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

281 712

17 989

299 701

Izdevumi - kopā

281 712

17 989

299 701

Uzturēšanas izdevumi

279 316

17 989

297 305

Kārtējie izdevumi

279 316

17 989

297 305

Atlīdzība

239 132

17 989

257 121

Atalgojums

177 613

14 497

192 110

Preces un pakalpojumi

40 184

40 184

Kapitālie izdevumi

2 396

2 396

Pamatkapitāla veidošana

2 396

2 396

07.08.00

Atbalsts Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Resursi izdevumu segšanai

281 712

17 989

299 701

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

281 712

17 989

299 701

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

281 712

17 989

299 701

Izdevumi - kopā

281 712

17 989

299 701

Uzturēšanas izdevumi

279 316

17 989

297 305

Kārtējie izdevumi

279 316

17 989

297 305

Atlīdzība

239 132

17 989

257 121

Atalgojums

177 613

14 497

192 110

Preces un pakalpojumi

40 184

40 184

Kapitālie izdevumi

2 396

2 396

Pamatkapitāla veidošana

2 396

2 396

18. Labklājības ministrija

Eiropas Sociālais fonds (ESF) 2004. - 2006.gada programmēšanas periodam

Resursi izdevumu segšanai

15 295 732

-64 361

15 231 371

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 295 732

-64 361

15 231 371

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 071 727

-64 361

2 007 366

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

13 224 005

13 224 005

Izdevumi - kopā

15 295 732

-64 361

15 231 371

Uzturēšanas izdevumi

15 292 968

-64 361

15 228 607

Kārtējie izdevumi

1 193 347

26 200

1 219 547

Atlīdzība

371 791

18 885

390 676

Atalgojums

303 439

15 732

319 171

Preces un pakalpojumi

821 556

7 315

828 871

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

677 798

-53 878

623 920

Subsīdijas un dotācijas

677 798

-53 878

623 920

Uzturēšanas izdevumu transferti

13 421 823

-36 683

13 385 140

 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

200 582

-36 683

163 899

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

13 221 241

13 221 241

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos

13 221 241

13 221 241

Kapitālie izdevumi

2 764

2 764

Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

2 764

2 764

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

2 764

2 764

05.00.00

Valsts sociālie pakalpojumi

Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Resursi izdevumu segšanai

1 139 457

-11 411

1 128 046

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 139 457

-11 411

1 128 046

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 139 457

-11 411

1 128 046

Izdevumi - kopā

1 139 457

-11 411

1 128 046

Uzturēšanas izdevumi

1 139 457

-11 411

1 128 046

Kārtējie izdevumi

586 087

26 200

612 287

Atlīdzība

325 712

18 885

344 597

Atalgojums

262 554

15 732

278 286

Preces un pakalpojumi

260 375

7 315

267 690

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

437 482

-37 350

400 132

Subsīdijas un dotācijas

437 482

-37 350

400 132

Uzturēšanas izdevumu transferti

115 888

-261

115 627

 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

115 888

-261

115 627

05.27.00

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie sociālās iekļautības veicināšanas pasākumi

Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Resursi izdevumu segšanai

1 139 457

-11 411

1 128 046

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 139 457

-11 411

1 128 046

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 139 457

-11 411

1 128 046

Izdevumi - kopā

1 139 457

-11 411

1 128 046

Uzturēšanas izdevumi

1 139 457

-11 411

1 128 046

Kārtējie izdevumi

586 087

26 200

612 287

Atlīdzība

325 712

18 885

344 597

Atalgojums

262 554

15 732

278 286

Preces un pakalpojumi

260 375

7 315

267 690

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

437 482

-37 350

400 132

Subsīdijas un dotācijas

437 482

-37 350

400 132

Uzturēšanas izdevumu transferti

115 888

-261

115 627

 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

115 888

-261

115 627

07.00.00

Darba tirgus attīstība

Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Resursi izdevumu segšanai

14 156 275

-52 950

14 103 325

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 156 275

-52 950

14 103 325

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

932 270

-52 950

879 320

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

13 224 005

13 224 005

Izdevumi - kopā

14 156 275

-52 950

14 103 325

Uzturēšanas izdevumi

14 153 511

-52 950

14 100 561

Kārtējie izdevumi

607 260

607 260

Atlīdzība

46 079

46 079

Atalgojums

40 885

40 885

Preces un pakalpojumi

561 181

561 181

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

240 316

-16 528

223 788

Subsīdijas un dotācijas

240 316

-16 528

223 788

Uzturēšanas izdevumu transferti

13 305 935

-36 422

13 269 513

 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

84 694

-36 422

48 272

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

13 221 241

13 221 241

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos

13 221 241

13 221 241

Kapitālie izdevumi

2 764

2 764

Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

2 764

2 764

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

2 764

2 764

07.05.00

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana

Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Resursi izdevumu segšanai

932 270

-52 950

879 320

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

932 270

-52 950

879 320

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

932 270

-52 950

879 320

Izdevumi - kopā

932 270

-52 950

879 320

Uzturēšanas izdevumi

932 270

-52 950

879 320

Kārtējie izdevumi

607 260

607 260

Atlīdzība

46 079

46 079

Atalgojums

40 885

40 885

Preces un pakalpojumi

561 181

561 181

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

240 316

-16 528

223 788

Subsīdijas un dotācijas

240 316

-16 528

223 788

Uzturēšanas izdevumu transferti

84 694

-36 422

48 272

 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

84 694

-36 422

48 272

18. Labklājības ministrija

Eiropas Sociālais fonds (ESF) 2007. - 2013.gada programmēšanas periodam

Resursi izdevumu segšanai

3 372 727

72 221

3 444 948

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 372 727

72 221

3 444 948

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 570 246

72 221

2 642 467

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

802 481

802 481

Izdevumi - kopā

3 372 727

72 221

3 444 948

Uzturēšanas izdevumi

3 372 727

72 221

3 444 948

Kārtējie izdevumi

1 130 296

72 221

1 202 517

Atlīdzība

225 217

-119 604

105 613

Atalgojums

181 494

-96 384

85 110

Preces un pakalpojumi

905 079

191 825

1 096 904

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 439 950

1 439 950

Subsīdijas un dotācijas

1 439 950

1 439 950

Uzturēšanas izdevumu transferti

802 481

802 481

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

802 481

802 481

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos

802 481

802 481

07.00.00

Darba tirgus attīstība

Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Resursi izdevumu segšanai

3 249 021

72 221

3 321 242

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 249 021

72 221

3 321 242

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 446 540

72 221

2 518 761

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

802 481

802 481

Izdevumi - kopā

3 249 021

72 221

3 321 242

Uzturēšanas izdevumi

3 249 021

72 221

3 321 242

Kārtējie izdevumi

1 006 590

72 221

1 078 811

Atlīdzība

200 840

-119 604

81 236

Atalgojums

161 849

-96 384

65 465

Preces un pakalpojumi

805 750

191 825

997 575

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 439 950

1 439 950

Subsīdijas un dotācijas

1 439 950

1 439 950

Uzturēšanas izdevumu transferti

802 481

802 481

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

802 481

802 481

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos

802 481

802 481

07.13.00

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007-2013)

Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Resursi izdevumu segšanai

2 446 540

72 221

2 518 761

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 446 540

72 221

2 518 761

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 446 540

72 221

2 518 761

Izdevumi - kopā

2 446 540

72 221

2 518 761

Uzturēšanas izdevumi

2 446 540

72 221

2 518 761

Kārtējie izdevumi

1 006 590

72 221

1 078 811

Atlīdzība

200 840

-119 604

81 236

Atalgojums

161 849

-96 384

65 465

Preces un pakalpojumi

805 750

191 825

997 575

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 439 950

1 439 950

Subsīdijas un dotācijas

1 439 950

1 439 950

18. Labklājības ministrija

Citi ES politiku instrumenti (investīcijas)

Resursi izdevumu segšanai

458 225

-27 593

430 632

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

458 225

-27 593

430 632

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

458 225

-27 593

430 632

Izdevumi - kopā

458 225

-27 593

430 632

Uzturēšanas izdevumi

456 225

-27 593

428 632

Kārtējie izdevumi

456 225

-27 593

428 632

Atlīdzība

387 685

-27 593

360 092

Atalgojums

299 485

-22 237

277 248

Preces un pakalpojumi

68 540

68 540

Kapitālie izdevumi

2 000

2 000

Pamatkapitāla veidošana

2 000

2 000

01.00.00

Politikas plānošana un ieviešanas uzraudzība

Citi ES politiku instrumenti (investīcijas)

Resursi izdevumu segšanai

278 535

-9 604

268 931

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

278 535

-9 604

268 931

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

278 535

-9 604

268 931

Izdevumi - kopā

278 535

-9 604

268 931

Uzturēšanas izdevumi

276 535

-9 604

266 931

Kārtējie izdevumi

276 535

-9 604

266 931

Atlīdzība

232 354

-9 604

222 750

Atalgojums

178 309

-7 740

170 569

Preces un pakalpojumi

44 181

44 181

Kapitālie izdevumi

2 000

2 000

Pamatkapitāla veidošana

2 000

2 000

01.09.00

Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007-2013)

Citi ES politiku instrumenti (investīcijas)

Resursi izdevumu segšanai

278 535

-9 604

268 931

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

278 535

-9 604

268 931

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

278 535

-9 604

268 931

Izdevumi - kopā

278 535

-9 604

268 931

Uzturēšanas izdevumi

276 535

-9 604

266 931

Kārtējie izdevumi

276 535

-9 604

266 931

Atlīdzība

232 354

-9 604

222 750

Atalgojums

178 309

-7 740

170 569

Preces un pakalpojumi

44 181

44 181

Kapitālie izdevumi

2 000

2 000

Pamatkapitāla veidošana

2 000

2 000

tajā skaitā

Tehniskā palīdzība ERAF, ESF un KF apgūšanai (2007-2013)

Resursi izdevumu segšanai

278 535

-9 604

268 931

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

278 535

-9 604

268 931

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

278 535

-9 604

268 931

Izdevumi - kopā

278 535

-9 604

268 931

Uzturēšanas izdevumi

276 535

-9 604

266 931

Kārtējie izdevumi

276 535

-9 604

266 931

Atlīdzība

232 354

-9 604

222 750

Atalgojums

178 309

-7 740

170 569

Preces un pakalpojumi

44 181

44 181

Kapitālie izdevumi

2 000

2 000

Pamatkapitāla veidošana

2 000

2 000

07.00.00

Darba tirgus attīstība

Citi ES politiku instrumenti (investīcijas)

Resursi izdevumu segšanai

179 690

-17 989

161 701

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

179 690

-17 989

161 701

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

179 690

-17 989

161 701

Izdevumi - kopā

179 690

-17 989

161 701

Uzturēšanas izdevumi

179 690

-17 989

161 701

Kārtējie izdevumi

179 690

-17 989

161 701

Atlīdzība

155 331

-17 989

137 342

Atalgojums

121 176

-14 497

106 679

Preces un pakalpojumi

24 359

24 359

07.12.00

Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007- 2013)

Citi ES politiku instrumenti (investīcijas)

Resursi izdevumu segšanai

179 690

-17 989

161 701

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

179 690

-17 989

161 701

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

179 690

-17 989

161 701

Izdevumi - kopā

179 690

-17 989

161 701

Uzturēšanas izdevumi

179 690

-17 989

161 701

Kārtējie izdevumi

179 690

-17 989

161 701

Atlīdzība

155 331

-17 989

137 342

Atalgojums

121 176

-14 497

106 679

Preces un pakalpojumi

24 359

24 359

tajā skaitā

Tehniskā palīdzība ERAF, ESF un KF apgūšanai (2007-2013)

Resursi izdevumu segšanai

179 690

-17 989

161 701

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

179 690

-17 989

161 701

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

179 690

-17 989

161 701

Izdevumi - kopā

179 690

-17 989

161 701

Uzturēšanas izdevumi

179 690

-17 989

161 701

Kārtējie izdevumi

179 690

-17 989

161 701

Atlīdzība

155 331

-17 989

137 342

Atalgojums

121 176

-14 497

106 679

Preces un pakalpojumi

24 359

24 359

Finanšu ministrs A.Slakteris

23.12.2008