Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1072

Rīgā 2008.gada 22.decembrī (prot. Nr.94 36.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 27.jūnija noteikumos Nr.211 "Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu"

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 19.punktu un Profesionālās izglītības likuma 23.panta otro daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 27.jūnija noteikumos Nr.211 "Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 244./246.nr.; 2004, 98.nr.; 2006, 138.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"6. Profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības obligātais vispār­izglītojošais saturs ietver šādas izglītošanas jomas, un to veido šāds valsts vispārējās vidējās izglītības standartam un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem atbilstošo vispārizglītojošo mācību priekšmetu kopums:".

2. Izteikt 6.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.2.2. informātika;".

3. Izteikt 6.3.1. un 6.3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.3.1. Latvijas un pasaules vēsture;

6.3.2. ekonomika;".

4. Aizstāt 2.pielikuma 3.tabulā un 3.pielikuma 3.tabulā vārdus "lietišķā informātika" ar vārdu "informātika", vārdu "vēsture" ar vārdiem "Latvijas un pasaules vēsture", vārdus "biznesa pamati" ar vārdiem "ekonomika".

5. Izteikt 2.pielikuma 4.tabulu šādā redakcijā:

"4.tabula

 

Prakses sadalījums

Izglītības programma

Prakse - kopā 100 %

praktiskie un laboratorijas darbi vispārizglītojošos un profesionālajos mācību priekšmetos un praktiskās mācības

kvalifikācijas prakse

sports

1

2

3

4

1. Programmas, kuras izglītojamais uzsāk pēc pamatizglītības ieguves

Aprēķina kā starpību starp kopējo prakses stundu skaitu un kvalifikācijas prakses un sporta mācību stundu skaitu, kur praktiskie un laboratorijas darbi vispārizglītojošos mācību priekšmetos ir ne vairāk kā 30 procentu no kopējā aprēķinātā stundu skaita

Vismaz 960 stundu

Divas stundas katrā teorijas nedēļā

2. Programmas, kuras izglītojamais uzsāk pēc vidējās izglītības ieguves

Aprēķina kā starpību starp kopējo prakses stundu skaitu un kvalifikācijas prakses mācību stundu skaitu

Vismaz 560 stundu

-"

6. Izteikt 3.pielikuma 1.tabulu šādā redakcijā:

"1.tabula

 

Programmu apjoms

Izglītības programma

Īstenošanas

ilgums

Programmas apjoms

1. Programmas, kuras izglītojamais uzsāk pēc pamatizglītības ieguves

3 gadi

Vismaz 4230 stundu

2. Programmas, kuras izglītojamie uzsāk pēc vidējās izglītības ieguves vai pēc pamatizglītības ieguves no 17 gadu vecuma

1 gads

Vismaz 1420 stundu"

7. Izteikt 3.pielikuma 1.tabulas piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīmes.

1. Patstāvīgā darba stundu skaits nedrīkst pārsniegt 10 procentu no programmas apjoma.

2. Pēc pamatizglītības ieguves no 17 gadu vecuma izglītojamos uzņem izglītības programmās, kuru īstenošanas ilgums ir viens gads un kas orientētas uz turpmāko darbu īpašos apstākļos, kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai un veselībai un kurā var nodarbināt personu tikai no 18 gadu vecuma.

3. Arodizglītības programmas ar pedagoģisko korekciju saturu veido izglītības saturs atbilstoši valsts arodizglītības standarta prasībām un vispārējās pamatizglītības attiecīgo klašu mācību saturs atbilstoši valsts vispārējās pamatizglītības standarta un vispārējās pamatizglītības mācību priekšmetu standartu prasībām."

8. Izteikt 3.pielikuma 3.tabulas piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīmes.

1. Pieļaujamā atkāpe - trīs procenti.

2. Izglītības programmās, kuras uzsāk pēc pamatizglītības ieguves no 17 gadu vecuma un kurās mācību ilgums ir viens gads vai kurās iepriekš apgūta vidējā izglītība, teoriju veido profesionālie mācību priekšmeti."

9. Izteikt 3.pielikuma 4.tabulu šādā redakcijā:

"4.tabula

 

Prakses sadalījums

Izglītības programma

Prakse - kopā 100 %

praktiskie un laboratorijas darbi vispārizglītojošos un profesionālajos mācību priekšmetos un praktiskās mācības

kvalifikācijas prakse

sports

1

2

3

4

1. Programmas, kuras izglītojamais uzsāk pēc pamatizglītības ieguves

Aprēķina kā starpību starp kopējo prakses stundu skaitu un kvalifikācijas prakses un sporta mācību stundu skaitu, kur praktiskie un laboratorijas darbi vispārizglītojošos mācību priekšmetos ir ne vairāk kā 30 procentu no kopējā aprēķinātā stundu skaita

Vismaz 840 stundu programmās ar īstenošanas ilgumu trīs gadi

Divas stundas katrā teorijas nedēļā

2. Programmas, kuras izglītojamais uzsāk pēc vidējās izglītības ieguves, pēc pamatizglītības ieguves no 17 gadu vecuma

Aprēķina kā starpību starp kopējo prakses stundu skaitu un kvalifikācijas prakses mācību stundu skaitu

Vismaz 560 stundu

-"

10. Papildināt noteikumus ar V nodaļu šādā redakcijā:

"V. Noslēguma jautājumi

15.  2008./2009.mācību gadā 1., 2. un 3.kursā (atbilst vispārējās vidējās izglītības 10., 11. un 12.klasei), 2009./2010.mācību gadā 2. un 3.kursā un 2010./2011.mācību gadā 3.kursā atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumu Nr.715 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem" 31. un 32.punktā minētajām mācību priekšmetu standartu prasībām īsteno šādus attiecīgās jomas vispārizglītojošos mācību priekšmetus:

15.1. valodu un komunikatīvo zinību jomā: latviešu valodu un literatūru, svešvalodu un izvēles mācību priekšmetus;

15.2. matemātikas, dabas zinību un tehnisko zinību jomā: matemātiku, informātiku un izvēles mācību priekšmetus;

15.3. sociālo zinību un kultūrizglītības jomā: vēsturi, biznesa ekonomikas pamatus un izvēles mācību priekšmetus;

15.4. sportu.

16. Profesionālās vidējās izglītības programmas un arodizglītības pro­grammas, kas ir licencētas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām līdz 2009.gada 1.februārim, var īstenot, precizējot mācību priekšmetu nosaukumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, līdz šo programmu licencē noteiktajam termiņam."

Ministru prezidents I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 30.decembri.

30.12.2008