Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1062

Rīgā 2008.gada 16.decembrī (prot. Nr.93 85.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.280 "Noteikumi par finansiāli atbalstāmajām kvotām biodegvielai"

Izdoti saskaņā ar Biodegvielas likuma 8.panta pirmo un otro daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.280 "Noteikumi par finansiāli atbalstāmajām kvotām biodegvielai" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 63.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka finansiāli atbalstāmās kvotas biodegvielas veidiem, kā arī termiņu un kārtību, kādā katru gadu līdz 2010.gada 31.decembrim iesniedzams nepieciešamā atbalsta aprēķins un tā pamatojums."

2. Izteikt 6.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.4. akta kopiju par ražošanas tehnoloģiju un ražošanas jaudām vai atbilstības deklarācijas kopiju (uzrāda oriģinālu);".

3. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Piešķirtā finansiāli atbalstāmā kvota ir spēkā, ja ievēroti šajos noteikumos minētie nosacījumi."

4. Svītrot 11.punktu.

5. Izteikt 13., 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

"13. Tiešā atbalsta apmēru Ekonomikas ministrija aprēķina atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumā noteiktajām tabulām. Izmaksu pozīcijas, kas nosakāmas, pamatojoties uz ražotāju sniegto informāciju, Ekonomikas ministrija aprēķina kā vidējās svērtās no visiem ražotāju iesniegtajiem iesniegumiem.

14. Ekonomikas ministrija reizi gadā līdz 1.maijam iesniedz Ministru kabinetā apstiprināšanai Ministru kabineta rīkojuma projektu par tiešā atbalsta apmēru attiecīgajā gadā.

15. Biodegvielas ražotāji katru gadu līdz 15.novembrim iesniedz Ekonomikas ministrijā informāciju par biodegvielu, kas saražota kārtējā gadā līdz 1.novembrim, un iesniegumu par papildu finansiāli atbalstāmo kvotu piešķiršanu biodegvielas ražošanai kārtējā gadā no neizpildītās finansiāli atbalstāmās kvotas apjoma."

6. Aizstāt 18.punktā skaitli "75" ar skaitli "50".

7. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Neizpildīto finansiāli atbalstāmo kvotu sadala proporcionāli starp biodegvielas ražotājiem, kuri atbilst šo noteikumu 5.punktā minētajām prasībām un ir iesnieguši iesniegumu par papildu finansiāli atbalstāmo kvotu piešķiršanu biodegvielas ražošanai kārtējā gadā no neizpildītās finansiāli atbalstāmās kvotas apjoma saskaņā ar šo noteikumu 15.punktu."

8. Svītrot 23.punktu.

9. Papildināt noteikumus ar 24., 25., 26., 27. un 28.punktu šādā redakcijā:

"24. Līdz 2008.gada beigām Ekonomikas ministrija sadala 2008.gada neizpildīto finansiāli atbalstāmo kvotu proporcionāli starp biodeg­vielas ražotājiem, kuri attiecīgajā gadā jau ir saražojuši un realizējuši biodeg­vielu tiem piešķirtās finansiāli atbalstāmās kvotas ietvaros un līdz 15.novembrim ir iesnieguši iesniegumu par papildu kvotas piešķiršanu, kā arī biodegvielas ražotājiem, kuri 2008.gadā ir saražojuši biodegvielu, bet kuriem attiecīgajā gadā finansiāli atbalstāmā kvota nav piešķirta un kuri līdz 15.novembrim ir iesnieguši iesniegumu par finansiāli atbalstāmās kvotas piešķiršanu, ja tie atbilst šo noteikumu 5.punktā minētajām prasībām.

25. Līdz 2014.gadam budžeta apakšprogrammā "Atbalsts biodegvielas ražošanas veicināšanai" biodegvielas ražotājiem tiek nodrošināts atbalsts par finansiāli atbalstāmās kvotas ietvaros saražoto biodegvielas apjomu, kas saražots līdz 2010.gadam, bet nepārsniedz attiecīgajam gadam noteikto tiešā atbalsta apmēru.

26. Tiešā atbalsta izmaksas tiek proporcionāli samazinātas, ja kopējais pieprasītais atbalsta apmērs par saražoto biodegvielu pārsniedz budžeta programmā attiecīgajā gadā pieejamos finanšu līdzekļus.

27. Lēmumu par finansiāli atbalstāmo kvotu piešķiršanu biodegvielas ražotājiem Ekonomikas ministrija mēneša laikā pēc tā pieņemšanas iesniedz Lauku atbalsta dienestā.

28. Biodīzeļdegvielas un bioetanola ražošanas izmaksas tiešā atbalsta aprēķinam un atbalsta likmes 2008.gada 2.pusgadam ir noteiktas noteikumu 6.pielikumā."

10. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.280

Finansiāli atbalstāmās kvotas apjoms biodegvielai 2008.-2010.gadā

Nr. p.k.

Rādītāji

2008.gads

2009.gads

2010.gads

1.

Bioetanols, litri

27 848 101

34 177 215

40 506 329

2.

Biodīzeļdegviela, litri

31 818 182

39 772 727

48 863 636

3.

Biodegvielas īpatsvars degvielas tirgū, %

4,25

5

5,75

4.

Kopā biodegviela, litri (4.rinda = 1.rinda + 2.rinda)

59 666 283

73 949 942

89 369 965"

11. Aizstāt 2.pielikumā skaitli un vārdus "3) akta kopiju par ražošanas tehnoloģiju un ražošanas jaudām un atbilstības deklarācijas kopiju (uzrāda oriģinālu)" ar skaitli un vārdiem "3) akta kopiju par ražošanas tehnoloģiju un ražošanas jaudām vai atbilstības deklarācijas kopiju (uzrāda oriģinālu)".

12. Aizstāt 2.pielikumā vārdus "Peļņas vai zaudējuma aprēķins par pēdējo noslēgto periodu" ar vārdiem "Zvērinātu revidentu apstiprināts peļņas vai zaudējumu aprēķins par pēdējo noslēgto periodu".

13. Papildināt noteikumus ar 5.pielikumu šādā redakcijā:

"5.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.280

Biodīzeļdegvielas un bioetanola ražošanas izmaksas tiešā atbalsta aprēķinam

1.tabula

 

I. Biodīzeļdegvielas ražošanas izmaksas tiešā atbalsta aprēķinam

Nr.
p.k.

 Izmaksu pozīcijas

Atbalsta likme
(Ls/l)

1.

Izejvielas vērtība (rapšu sēklas)

*

2.

Rapšu eļļas ražošanas izmaksas bez izejvielas vērtības

****

3.

Kopējās rapšu eļļas ražošanas izmaksas (1.rinda + 2.rinda)

4.

Ieņēmumi no raušiem, kas iegūti eļļas ražošanas procesā

*

5.

Rapšu eļļas ražošanas izmaksas, atskaitot ieņēmumus no raušiem (3.rinda - 4.rinda)

6.

Biodīzeļdegvielas ražošanas izmaksas bez izejvielas - rapšu eļļas - vērtības

****

7.

Ieņēmumi no jēlglicerīna, kas iegūts biodīzeļdegvielas ražošanas procesā

****

8.

Biodīzeļdegvielas ražošanas izmaksas, atskaitot ieņēmumus no jēlglicerīna (6.rinda - 7.rinda)

9.

Kopējās biodīzeļdegvielas ražošanas vidējās izmaksas (5.rinda + 8.rinda)

10.

Loģistika (piemēram, glabāšana, pārvietošana, jaukšana)

***

11.

Kredītu procenti, saimnieciskā peļņa

***

12.

Pavisam biodīzeļdegvielas ražošanas izmaksas (9.rinda + 10.rinda + 11.rinda)

13.

Pievienotās vērtības nodoklis (18 % no 12.rindas)

14.

Enerģētiskās vērtības korekcijas koeficients (8 % no 12.rindas + 13.rinda)

15.

Biodīzeļdegvielas ražošanas izmaksas kopā ar PVN, bez akcīzes nodokļa, ievērojot enerģētiskās vērtības korekciju (12.rinda + 13.rinda + 14.rinda)

16.

Akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai

17.

Biodīzeļdegvielas ražošanas izmaksas kopā ar PVN un akcīzes nodokli
(15.rinda + 16.rinda)

18.

Fosilās dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības cena Latvijā, ieskaitot PVN un akcīzes nodokli

**

19.

Biodīzeļdegvielas izmaksu (ieskaitot PVN un akcīzes nodokli) pārsniegums pār dīzeļdegvielas tirgus cenu (17.rinda - 18.rinda)

20.

Biodīzeļdegvielas izmaksu (bez akcīzes nodokļa) pārsniegums pār dīzeļdegvielas tirgus cenu kā kompensācija biodīzeļdegvielas ražotājam (19.rinda - 16.rinda)

Piezīmes.

1. * MATIF biržas vidējā cena iepriekšējos 12 mēnešos.

2. ** Vidējā mazumtirdzniecības cena iepriekšējos 12 mēnešos.

3. *** 10 % apmērā no biodīzeļdegvielas ražošanas vidējām izmaksām.

4. **** Aprēķina, pamatojoties uz ražotāju sniegto informāciju atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumu Nr.280 "Noteikumi par finansiāli atbalstāmajām kvotām biodegvielai" 2.pielikumam.

2.tabula

 

II. Bioetanola ražošanas izmaksas tiešā atbalsta aprēķinam

Nr.
p.k.

Izmaksu pozīcijas

Atbalsta likme (Ls/l)

1.

Izejvielas (graudi) vērtība

*

2.

Bioetanola ražošanas izmaksas bez izejvielas vērtības

****

3.

Kopējās bioetanola ražošanas vidējās izmaksas

4.

Loģistika (piemēram, glabāšana, pārvietošana, jaukšana)

***

5.

Kredīta procenti, saimnieciskā peļņa

***

6.

Ražošanas izmaksas kopā (3.rinda + 4.rinda + 5.rinda)

7.

Pievienotās vērtības nodoklis (18 % no 6.rindas)

8.

Bioetanola ražošanas izmaksas kopā ar PVN, bez akcīzes nodokļa (6.rinda + 7.rinda)

9.

Enerģētiskās vērtības korekcijas koeficients (22 % no 8.rindas)

10.

Bioetanola ražošanas izmaksas kopā ar PVN, bez akcīzes nodokļa, ievērojot enerģētiskās vērtības korekciju (8.rinda + 9.rinda)

11.

Akcīzes nodoklis benzīnam

12.

Bioetanola ražošanas izmaksas kopā ar PVN un akcīzes nodokli (10.rinda + 11.rinda)

13.

Fosilā benzīna mazumtirdzniecības cena Latvijā, ieskaitot PVN un akcīzes nodokli

**

14.

Bioetanola izmaksu (ieskaitot PVN un akcīzes nodokli) pārsniegums pār benzīna tirgus cenu (12.rinda - 13.rinda)

15.

Bioetanola izmaksu (bez akcīzes nodokļa) pārsniegums pār benzīna tirgus cenu kā kompensācija bioetanola ražotājam (14.rinda - 11.rinda)

Piezīmes.

1. * MATIF biržas vidējā cena iepriekšējos 12 mēnešos.

2. ** Vidējā mazumtirdzniecības cena iepriekšējos 12 mēnešos.

3. *** 10 % apmērā no biodīzeļdegvielas ražošanas vidējām izmaksām.

4. **** Aprēķina, pamatojoties uz ražotāju sniegto informāciju atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumu Nr.280 "Noteikumi par finansiāli atbalstāmajām kvotām biodegvielai" 2.pielikumam."

 

14. Papildināt noteikumus ar 6.pielikumu šādā redakcijā:

"6.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.280

Biodīzeļdegvielas un bioetanola ražošanas izmaksas tiešā atbalsta aprēķinam 2008.gada 2.pusgadam

1.tabula

 

I. Biodīzeļdegvielas ražošanas izmaksas tiešā atbalsta aprēķinam

Nr.
p.k.

 Izmaksu pozīcijas

Atbalsta likme (Ls/l)

1.

Izejvielas vērtība (rapšu sēklas)

0,93*

2.

Rapšu eļļas ražošanas izmaksas bez izejvielas vērtības

0,06****

3.

Kopējās rapšu eļļas ražošanas izmaksas (1.rinda + 2.rinda)

0,99

4.

Ieņēmumi no raušiem, kas iegūti eļļas ražošanas procesā

0,34*

5.

Rapšu eļļas ražošanas izmaksas, atskaitot ieņēmumus no raušiem (3.rinda - 4.rinda)

0,65

6.

Biodīzeļdegvielas ražošanas izmaksas bez izejvielas - rapšu eļļas - vērtības

0,13****

7.

Ieņēmumi no jēlglicerīna, kas iegūts biodīzeļdegvielas ražošanas procesā

0,01****

8.

Biodīzeļdegvielas ražošanas izmaksas, atskaitot ieņēmumus no jēlglicerīna (6.rinda - 7.rinda)

0,12

9.

Kopējās biodīzeļdegvielas ražošanas vidējās izmaksas (5.rinda + 8.rinda)

0,77

10.

Loģistika (piemēram, glabāšana, pārvietošana, jaukšana)

0,08***

11.

Kredītu procenti, saimnieciskā peļņa

0,08***

12.

Pavisam biodīzeļdegvielas ražošanas izmaksas (9.rinda + 10.rinda + 11.rinda)

0,93

13.

Pievienotās vērtības nodoklis (18 % no 12.rindas)

0,17

14.

Enerģētiskās vērtības korekcijas koeficients (8 % no 12.rindas + 13.rinda)

0,09

15.

Biodīzeļdegvielas ražošanas izmaksas kopā ar PVN, bez akcīzes nodokļa, ievērojot enerģētiskās vērtības korekciju (12.rinda + 13.rinda + 14.rinda)

1,19

16.

Akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai

0,19

17.

Biodīzeļdegvielas ražošanas izmaksas kopā ar PVN un akcīzes nodokli
(15.rinda + 16.rinda)

1,38

18.

Fosilās dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības cena Latvijā, ieskaitot PVN un akcīzes nodokli

0,78**

19.

Biodīzeļdegvielas izmaksu (ieskaitot PVN un akcīzes nodokli) pārsniegums pār dīzeļdegvielas tirgus cenu (17.rinda - 18.rinda)

0,60

20.

Biodīzeļdegvielas izmaksu (bez akcīzes nodokļa) pārsniegums pār dīzeļdegvielas tirgus cenu kā kompensācija biodīzeļdegvielas ražotājam (19.rinda - 16.rinda)

0,41

Piezīmes.

1. * MATIF biržas 2008.gada 1.-6.mēneša vidējā cena.

2. ** Vidējā mazumtirdzniecības cena 2008.gada pirmajā pusgadā.

3. *** 10 % apmērā no biodīzeļdegvielas ražošanas vidējām izmaksām.

4. **** Ražotāju sniegtā informācija.

2.tabula

 

II. Bioetanola ražošanas izmaksas tiešā atbalsta aprēķinam 2008.gada 2.pusgadam

Nr.
p.k.

Izmaksu pozīcijas

Atbalsta likme (Ls/l)

1.

Izejvielas (graudi) vērtība

0,43*

2.

Bioetanola ražošanas izmaksas bez izejvielas vērtības

0,22****

3.

Kopējās bioetanola ražošanas vidējās izmaksas

0,65

4.

Loģistika (piemēram, glabāšana, pārvietošana, jaukšana)

0,07***

5.

Kredīta procenti, saimnieciskā peļņa

0,07***

6.

Ražošanas izmaksas kopā (3.rinda + 4.rinda + 5.rinda)

0,79

7.

Pievienotās vērtības nodoklis (18 % no 6.rindas)

0,14

8.

Bioetanola ražošanas izmaksas kopā ar PVN, bez akcīzes nodokļa (6.rinda + 7.rinda)

0,93

9.

Enerģētiskās vērtības korekcijas koeficients (22 % no 8.rindas)

0,20

10.

Bioetanola ražošanas izmaksas kopā ar PVN, bez akcīzes nodokļa, ievērojot enerģētiskās vērtības korekciju (8.rinda + 9.rinda)

1,13

11.

Akcīzes nodoklis benzīnam

0,23

12.

Bioetanola ražošanas izmaksas kopā ar PVN un akcīzes nodokli (10.rinda + 11.rinda)

1,36

13.

Fosilā benzīna mazumtirdzniecības cena Latvijā, ieskaitot PVN un akcīzes nodokli

0,75**

14.

Bioetanola izmaksu (ieskaitot PVN un akcīzes nodokli) pārsniegums pār benzīna tirgus cenu (12.rinda - 13.rinda)

0,61

15.

Bioetanola izmaksu (bez akcīzes nodokļa) pārsniegums pār benzīna tirgus cenu kā kompensācija bioetanola ražotājam (14.rinda - 11.rinda)

0,38

Piezīmes.

1. * MATIF biržas 2008.gada 1.-6.mēneša vidējā cena.

2. ** Vidējā mazumtirdzniecības cena 2008.gada pirmajā pusgadā.

3. *** 10 % apmērā no biodīzeļdegvielas ražošanas vidējām izmaksām.

4. **** Ražotāju sniegtā informācija."

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 30.decembri.

30.12.2008