Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.143

Rīgā 2008.gada 24.novembrī (prot. Nr.115, 16.§)

Grozījumi Rīgas domes 01.08.2006. saistošajos noteikumos Nr.51 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 4.punktu un 43.panta pirmās daļas 7.punktu,
likuma "Par nodokļiem un nodevām" 10.panta trešo daļu un 12.panta pirmās daļas 7.punktu un
Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā
pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 12.punktu un 16.4.apakšpunktu

 

1. Izdarīt Rīgas domes 01.08.2006. saistošajos noteikumos Nr.51 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā" (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. papildināt nodaļu "Lietotie termini" ar šādu terminu alfabētiskā secībā:

"Dinamiskais stends - reklāmas stends, kurā izvietoti vairāki reklāmas plakāti, kas kustīgi, periodiski mainās.";

1.2. izteikt nodaļā "Lietotie termini" terminu "tīkla reklāma" šādā redakcijā:

"Tīkla reklāma - reklāmas objektu sistēma, ko publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, veido reklāmas izvietotājs, kuram reklāmas objektu, reklāmas plakātu izvietošana vai reklāmas vietu iznomāšana ir komercdarbība un kas noslēdzis līgumu ar Rīgas pilsētas būvvaldi.";

1.3. izteikt nodaļā "Lietotie termini" terminu "reklāmas akcija" šādā redakcijā:

"Reklāmas akcija - publiska darbība, kad publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, tiek izplatīta informācija, kuras mērķis ir radīt patērētājos un pircējos interesi par pārdodamo produkciju, pakalpojumu veidiem, idejām, kā arī par objektiem, kuros noris tirdzniecība, par pakalpojumu sniegšanu vai arī citiem pasākumiem saimnieciskās darbības uzlabošanai, ienākumu gūšanai vai popularitātes palielināšanai.";

1.4. izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Izvietojot 8. vai 17.7.punktā norādīto vizuālo informāciju, ziņas par pasākumu sponsoriem un atbalstītājiem (to logotipi, uzņēmumu nosaukumi, preču zīmes) nedrīkst aizņemt vairāk par 20 % no kopējās vizuālās informācijas platības un tā jāizvieto norobežotā laukumā plakāta malā.";

1.5. izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Ziņas par reklāmu, reklāmas objektu izmēriem, daudzumu (skaitu), izvietošanas adresi, izvietošanas periodu un nekustamā īpašuma, uz kura atrodas reklāmas objekts, piederību nodevas aprēķināšanai iesniedz reklāmas devējs (vai izvietotājs), kas ir atbildīgs par sniegto ziņu pareizību.";

1.6. izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Nodevu aprēķina pēc formulas:

...............B x L x Z x T x M x Zn
                 N = ---------------------, kur
..............................30

N - nodeva

B - reklāmas nodevas bāzes likme Ls 1,30

L - reklāmas laukums

Z - zonas koeficients

T - tematikas koeficients

M - izvietošanas laiks dienās

Zn - koeficients maksai par pašvaldības zemes izmantošanu reklāmas vajadzībām.

Ja reklāmas virsmas izmērs ir mazāks par vienu kvadrātmetru, aprēķinos piemēro minimālo virsmas laukuma izmēru viens kvadrātmetrs.

Ja reklāmas laukums pārsniedz piecdesmit kvadrātmetrus, tad reklāmas laukums tiek aprēķināts pēc formulas 0,3 x L+35.

Ja izvietošanas laiks ir mazāks par vienu dienu, aprēķinos piemēro minimālo izvietošanas laiku viena diena.";

1.7. izteikt 17.8.punktu šādā redakcijā:

"17.8. digitālā un dinamiskā reklāma - 2";

1.8. papildināt noteikumus ar 17.9.punktu šādā redakcijā:

"17.9. ja plakātā vienlaicīgi tiek eksponēta alus, vīna un pārējo alkoholisko dzērienu reklāma, tad piemērojams lielākais tematikas koeficients.";

1.9. izteikt 21.punktu šādā redakcijā:

"21. Reklāmas akciju laikā nodeva tiek aprēķināta, izmantojot 15.punktā minēto formulu.";

1.10. svītrot 21.1. un 21.2.punktu;

1.11. izteikt 23.punktu šādā redakcijā:

"23. Lai saņemtu maksāšanas paziņojumu par nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu konstruktīvā saistībā ar būvi un reklāmas pasi, Rīgas pilsētas būvvaldē 15 dienu laikā pēc reklāmas izvietošanas jāiesniedz realizētās reklāmas fotogrāfija (10 x 15 cm), nodevas maksātāja rekvizīti (Uzņēmumu reģistra izsniegta reģistrācijas apliecības kopija, faktiskā adrese, nodokļu maksātāja konts kredītiestādē, tālruņa numurs; fiziskai personai - personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese), jāuzrāda Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņotais projekts, reklāmas izvietošanas periods, reklāmas atrašanās vieta. Ja reklāma realizēta atbilstoši saskaņotajam projektam, tiek izsniegta reklāmas pase, nosūtīts maksāšanas paziņojums par nodevu, kurā norādīts maksājumu grafiks.";

1.12. izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Izvietojot īslaicīgu reklāmu vai īslaicīgu reklāmas objektu, maksāšanas paziņojums par nodevu tiek izsūtīts pēc projekta saskaņošanas. Nodeva šajā gadījumā jāsamaksā maksāšanas paziņojumā par nodevu norādītajā termiņā un apmērā.";

1.13. izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Pēc reklāmas objekta ar piesaisti zemei/konkrētai vietai uzstādīšanas tā īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona iesniedz Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegumu, lai saņemtu aktu par pieņemšanu ekspluatācijā. Nododot reklāmas objektu ekspluatācijā, jāiesniedz realizētās reklāmas fotogrāfija (10 x 15 cm), nodevas maksātāja rekvizīti (Uzņēmumu reģistra izsniegta reģistrācijas apliecības kopija, faktiskā adrese, nodokļu maksātāja konts kredītiestādē, tālruņa numurs; fiziskai personai - personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese). Pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā tiek izsniegta reklāmas pase un nosūtīts maksāšanas paziņojums par nodevu.";

1.14. izteikt 28.punktu šādā redakcijā:

"28. Ja reklāma nav realizēta atbilstoši saskaņotajam/akceptētajam projektam, tad Rīgas pilsētas būvvalde ir tiesīga izsniegt pagaidu ekspluatācijas atļauju reklāmas ekspluatācijai, nosakot termiņu, kurā jānovērš pagaidu ekspluatācijas atļaujā norādītās nepilnības un neatbilstības saskaņotajam/akceptētajam projektam. Ja izsniedz pagaidu ekspluatācijas atļauju, tiek nosūtīts maksāšanas paziņojums par nodevu.";

1.15. aizstāt 29., 37., 38., 39., 43., 44. un 46.punktā vārdus "Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments" ar vārdiem "Rīgas pilsētas būvvalde" attiecīgajā locījumā;

1.16. izteikt 32.punktu šādā redakcijā:

"32. Maksāšanas paziņojumā par nodevu tiek uzrādīts nodevas apmērs par vienu dienu un kopējā summa par visu periodu.";

1.17. izteikt 41.punktu šādā redakcijā:

"41. Līdz katra nākamā mēneša beigām Rīgas pilsētas būvvalde veic pārrēķinu atbilstoši iepriekšējā mēnesī saskaņotajiem reklāmas plakātiem un to izvietošanas vietām, piemērojot 15.punktā minētos tematikas koeficientus, kā arī 8.punktā noteiktos atbrīvojumus no nodevas, un rakstveidā dara zināmu nodevas maksātājam iepriekšējā mēnesī aprēķinātās nodevas un pārrēķinātā maksājuma starpību, kas tiek pieskaitīta vai atņemta nodevas apmēram par nākamo mēnesi.";

1.18. izteikt 42.punktu šādā redakcijā:

"42. Ja tiek demontēti vai uzstādīti jauni reklāmas objekti, mainītas to izvietojuma vietas, reklāmas izvietotājam nekavējoties jāiesniedz informācija Rīgas pilsētas būvvaldē, norādot demontāžas vai uzstādīšanas datumu, reklāmas objekta adresi un vietas kodu."

2. Noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks

Rīgā 2008.gada 26.novembrī

24.12.2008