Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.183

Rīgā 2008.gada 19.decembrī (prot. Nr.56 2.p.)

Licenču pārapdrošināšanas veikšanai piešķiršanas normatīvie noteikumi

Izdoti saskaņā ar Pārapdrošināšanas likuma 12. panta otro daļu un 77. pantu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. "Licenču pārapdrošināšanas veikšanai piešķiršanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) nosaka kārtību, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisija (tālāk tekstā - Komisija):

1.1. izsniedz licenci pārapdrošināšanas veikšanai (tālāk tekstā - licence) Latvijā reģistrētām komercsabiedrībām, kas reģistrētas kā akciju sabiedrības vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību, vai Eiropas komercsabiedrībām (tālāk tekstā - pārapdrošināšanas sabiedrība) un nedalībvalstu pārapdrošinātāju filiālēm;

1.2. pārreģistrē licenci pārapdrošināšanas sabiedrībām un nedalībvalstu pārapdrošinātāju filiālēm;

1.3. izsniedz licences dublikātu pārapdrošināšanas sabiedrībām un nedalībvalstu pārapdrošinātāju filiālēm.

2. Komisija pārreģistrē licenci, ja tiek mainīts pārapdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles nosaukums.

3. Licences nozaudēšanas gadījumā Komisija pārapdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiālei izsniedz licences dublikātu.

4. Latvijā izstrādātos un apstiprinātos dokumentus un to kopijas noformē saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta apstiprināto dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumu prasībām.

5. Ārvalstu fizisko un juridisko personu dokumentiem jābūt legalizētiem, ja vien Latvijas Republikas likumos vai Latvijas Republikas Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos nav noteikta cita kārtība. Dokumentiem svešvalodās jābūt ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

6. Pārapdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāle var neiesniegt Komisijai dokumentus, kuri ir iegūstami no Latvijas publiskajiem reģistriem.

7. Pārapdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts pārapdrošinātājs var neiesniegt Komisijai dokumentus, kuri iepriekš jau ir iesniegti Komisijai un kuros līdz atkārtotas iesniegšanas brīdim nav izdarīti grozījumi. Šajā gadījumā pārapdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts pārapdrošinātājs informē Komisiju par pieprasāmo dokumentu iepriekšējo iesniegšanu.

8. Par personām, kas, pieņemot būtiskus lēmumus pārapdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles vārdā, radīs pārapdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiālei civiltiesiskas saistības, šo noteikumu izpratnē ir uzskatāmas - prokūrists un citas personas, kuras, pieņemot būtiskus lēmumus pārapdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles vārdā, ir atbildīgas par pārapdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles risku parakstīšanu, retrocesiju vai ieguldījumu veikšanu.

II. Pārapdrošināšanas sabiedrības licencēšana

9. Lai Komisija izvērtētu atbilstoši Pārapdrošināšanas likuma 15. panta pirmajai daļai iesniegtos dokumentus pārapdrošināšanas licences saņemšanai, pārapdrošināšanas sabiedrība papildus iesniedz Komisijai šādu informāciju un dokumentus:

9.1. pārapdrošināšanas sabiedrības pilnvarotas personas parakstītu Komisijai adresētu iesniegumu par licences izsniegšanu vienam vai vairākiem pārapdrošināšanas veidiem, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;

9.2. pārapdrošināšanas sabiedrības akcionāru vai dalībnieku sarakstu (1. pielikums) un grupas struktūru;

9.3. ziņas par pārapdrošināšanas sabiedrības akcionāriem vai dalībniekiem:

9.3.1. pārapdrošināšanas sabiedrības akcionārus vai dalībniekus identificējošo dokumentu kopijas:

9.3.1.1. fiziskajām personām: rezidentiem - pases vai cita personu apliecinoša dokumenta kopiju, nerezidentiem - personu apliecinoša dokumenta, kas ir ieceļošanai Latvijā derīgs dokuments, kopiju,

9.3.1.2. komercsabiedrībām (tikai nerezidentiem) - apliecinātas reģistrācijas apliecības vai cita veida attiecīgajā ārvalstī spēkā esoša identificējoša (reģistrāciju apliecinoša) dokumenta kopiju,

9.3.1.3. citām personām - cita veida identificējoša dokumenta kopiju;

9.3.2. dokumentus par finansiālo stāvokli, kuri ļauj pārliecināties par brīva kapitāla pietiekamību apmaksāto akciju (daļu) apmērā:

9.3.2.1. Latvijas  komercsabiedrībām - Valsts ieņēmumu dienesta (tālāk tekstā - VID) attiecīgā rajona nodaļas ne senāk par trim mēnešiem izsniegtu izziņu, ka komercsabiedrībai nav nodokļu parādu, un pēdējo divu darbības gadu auditētu gada pārskatu kopijas ar VID atzīmi par saņemšanu,

9.3.2.2. ārvalstu  komercsabiedrībām - pēdējo divu darbības gadu auditētu gada pārskatu kopijas,

9.3.2.3. fiziskajām personām: rezidentiem - VID apliecinātu gada ienākumu deklarācijas kopiju, nerezidentiem - attiecīgās nodokļu administrācijas iestādes apliecinātu nodokļu (ienākumu) deklarācijas kopiju vai citus brīva kapitāla pietiekamību apliecinošus dokumentus un dokumentus, kas apliecina minēto līdzekļu (kapitāla) tiesisku izcelsmi;

9.3.3. ziņas par pārapdrošināšanas sabiedrības akcionāru vai dalībnieku būtisku līdzdalību citās komercsabiedrībās, norādot to nosaukumu (firmu), juridisko adresi, reģistrācijas numuru un reģistrācijas valsti (teritoriju), līdzdalības apmēru, kā arī īpaši norādot, ja komercsabiedrība ir ārvalsts apdrošinātājs, ārvalsts pārapdrošinātājs, kredītiestāde, finanšu iestāde vai finanšu pārvaldītājsabiedrība;

9.4. ziņas par pārapdrošināšanas sabiedrības akcionāru vai dalībnieku - komercsabiedrību - īpašniekiem, līdz ir iegūta informācija par īpašniekiem - fiziskajām personām, un visu šo pārapdrošināšanas sabiedrības akcionāru vai dalībnieku īpašnieku (fizisko, juridisko un citu personu) identificējošo dokumentu kopijas, kā arī ziņas par šo īpašnieku būtisku līdzdalību citās komercsabiedrībās, norādot to nosaukumu (firmu), juridisko adresi, līdzdalības apmēru (summu un procentus no pamatkapitāla). Ja pārapdrošināšanas sabiedrības akcionāra īpašnieka akcijas tiek kotētas kādā dalībvalstī reģistrētā regulētā tirgus organizētājā vai regulētā tirgus organizētājā, kas ir Starptautiskās Fondu biržu federācijas pilntiesīgs loceklis, iesniedz ziņas tikai par tiem īpašniekiem, kuriem pieder būtiska līdzdalība;

9.5. pārapdrošināšanas sabiedrības valdes locekļa, padomes locekļa, iekšējā audita (revīzijas) dienesta vadītāja (sabiedrības kontroliera), personas, kas, pieņemot būtiskus lēmumus pārapdrošināšanas sabiedrības vārdā, radīs pārapdrošināšanas sabiedrībai civiltiesiskas saistības, kandidatūru raksturojošus dokumentus: paziņojumu (2. pielikums), izvērstu profesionālo biogrāfiju (CV), pases kopiju, izglītības dokumentu kopijas; vēlama arī ieteikuma vēstule (rekomendācija) no iepriekšējās vai pašreizējās darbavietas.

10. Ja pārapdrošināšanas sabiedrības akcionāri vai to mātes uzņēmumi, kuriem ir būtiska līdzdalība 20 un vairāk procentu apmērā no pārapdrošināšanas sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita, ir nedalībvalstu apdrošinātāji, pārapdrošinātāji, kredītiestādes, finanšu iestādes vai finanšu pārvaldītājsabiedrības, tad tie papildus 9. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgās nedalībvalsts apdrošinātāju, pārapdrošinātāju vai finanšu iestāžu uzraudzības institūcijas atļauju būtiskas līdzdalības iegūšanai pārapdrošināšanas sabiedrībā, ja šīs valsts normatīvie akti nosaka šādas atļaujas nepieciešamību, vai minētās nedalībvalsts institūcijas rakstveida apstiprinājumu, ka šāda atļauja nav nepieciešama un ka tā neiebilst pret konkrētā nedalībvalsts apdrošinātāja, pārapdrošinātāja, kredītiestādes, finanšu iestādes vai finanšu pārvaldītājsabiedrības līdzdalību pārapdrošināšanas sabiedrībā. Papildus minētajai informācijai iesniedz attiecīgās nedalībvalsts pārapdrošināšanas sabiedrību uzraudzības institūcijas apliecinājumu par to, ka tā veic pārapdrošinātāju uzraudzību uz globāli konsolidētu finanšu pārskatu pamata un ka attiecīgās nedalībvalsts spēkā esošie normatīvie akti atļauj pārapdrošināšanas sabiedrību uzraudzības institūcijai sniegt citas valsts pārapdrošināšanas sabiedrību uzraudzības institūcijai un saņemt no tās pārapdrošinātāju finanšu pārskatus un citu informāciju apjomā, kāds nepieciešams uzraudzības funkciju veikšanai, un ka attiecīgās nedalībvalsts normatīvie akti paredz atbildību par neizpaužamas informācijas izpaušanu.

III. Nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles licencēšana

11. Lai Komisija izvērtētu atbilstoši Pārapdrošināšanas likuma 15. panta pirmajai daļai iesniegtos dokumentus pārapdrošināšanas licences saņemšanai, nedalībvalsts pārapdrošinātājs papildus iesniedz Komisijai šādu informāciju un dokumentus:

11.1. nedalībvalsts pārapdrošinātāja pilnvarotas personas parakstītu Komisijai adresētu iesniegumu par licences izsniegšanu vienam vai vairākiem pārapdrošināšanas veidiem, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;

11.2. attiecīgās nedalībvalsts pārapdrošinātāju uzraudzības institūcijas atļauju nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles atvēršanai Latvijā, ja attiecīgās nedalībvalsts spēkā esošie normatīvie akti paredz šādas atļaujas nepieciešamību, vai šādas institūcijas rakstveida apstiprinājumu, ka šāda atļauja nav nepieciešama un ka tā neiebilst pret filiāles atvēršanu, kā arī minētās institūcijas sagatavotu izziņu par attiecīgās nedalībvalsts normatīvo aktu prasībām pārapdrošināšanas sabiedrību uzraudzības jautājumos. Papildus minētajai informācijai norāda pārapdrošinātāju uzraudzības institūcijas nosaukumu, adresi, kontaktpersonu, tās faksa numuru, e-pasta adresi, kā arī nedalībvalsts pārapdrošinātājam izsniegtās licences attiecīgajam pārapdrošināšanas veidam izsniegšanas datumu, reģistrācijas numuru un vietu (adresi);

11.3. nedalībvalsts pārapdrošinātāja reģistrācijas apliecības norakstu;

11.4. nedalībvalsts pārapdrošinātāja akcionāru vai dalībnieku sarakstu (1. pielikums) un grupas struktūru;

11.5. nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles vadītāja un personas, kas, pieņemot būtiskus lēmumus nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles vārdā, radīs nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiālei civiltiesiskas saistības, kandidatūru raksturojošus dokumentus: paziņojumu (2. pielikums), izvērstu profesionālo biogrāfiju (CV), pases kopiju, izglītības dokumentu kopijas; vēlama arī ieteikuma vēstule (rekomendācija) no iepriekšējās vai pašreizējās darbavietas.

12. Dokumentiem, kurus nedalībvalsts pārapdrošinātājs ietver iekšējās kontroles sistēmas politikas pamatprincipu un procedūras aprakstā, jābūt nedalībvalsts pārapdrošinātāja pārvaldes institūcijas vai amatpersonas apstiprinātiem.

IV. Licences izsniegšana citam pārapdrošināšanas veidam

13. Ja pārapdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāle, kura ir tiesīga sniegt pārapdrošināšanas pakalpojumus Latvijā, vēlas saņemt licenci citam pārapdrošināšanas veidam, pārapdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāle iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

13.1. pārapdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles pilnvarotas personas parakstītu Komisijai adresētu iesniegumu par licences izsniegšanu vienam vai vairākiem pārapdrošināšanas veidiem, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;

13.2. darbības nodrošināšanas struktūru, arī administratīvo dienestu izveidei nepieciešamo izdevumu aprēķinu un informāciju par līdzekļu avotiem šo izdevumu segšanai;

13.3. jaunā pārapdrošināšanas veida ieviešanai nepieciešamo izdevumu aprēķinu un informāciju par līdzekļu avotiem to segšanai;

13.4. darbības plānu vismaz trim gadiem attiecībā uz to pārapdrošināšanas veidu, kuram tiek pieprasīta licence.

V. Licences pārreģistrācija

14. Lai pārreģistrētu licenci, mainot pārapdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles nosaukumu, pārapdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāle iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

14.1. pārapdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles pilnvarotas personas parakstītu Komisijai adresētu iesniegumu par licences pārreģistrāciju, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;

14.2. apliecinātu reģistrācijas apliecības kopiju.

VI. Licences dublikāta izsniegšana

15. Ja licence nozaudēta, pārapdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāle nekavējoties publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par licences nozaudēšanu un iesniedz Komisijai iesniegumu par licences dublikāta izsniegšanu.

VII. Iesniegumu izskatīšanas kārtība

16. Pārapdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja iesniegumu par licences izsniegšanu Komisija izskata un lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu pieņem triju mēnešu laikā pēc visu nepieciešamo normatīvo aktu prasībām atbilstoši sagatavoto un noformēto dokumentu saņemšanas.

17. Komisija nekavējoties pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas par licences izsniegšanu paziņo pārapdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts pārapdrošinātājam un licenci izsniedz ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā.

18. Pārapdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles nosaukuma (firmas) maiņas gadījumā licenci pārreģistrē trīs darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo normatīvo aktu prasībām atbilstoši sagatavoto un noformēto dokumentu saņemšanas.

19. Ja pārapdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja iesniegtie dokumenti nesniedz pilnīgu priekšstatu par normatīvajos aktos noteikto prasību licences saņemšanai vai licences pārreģistrācijai izpildi, Komisijai ir tiesības pārapdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts pārapdrošinātājam pieprasīt papildu informāciju, norādot tās iesniegšanas termiņu.

20. Izskatot nedalībvalsts pārapdrošinātāja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus licences pārapdrošināšanas darbībai saņemšanai, Komisija par nedalībvalsts pārapdrošinātāju konsultējas ar attiecīgās nedalībvalsts pārapdrošinātāju uzraudzības institūciju.

21. Licences nozaudēšanas gadījumā Komisija izsniedz licences dublikātu trīs darba dienu laikā pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas.

Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Savienības Direktīvas 2005/68/EK par pārapdrošināšanu un Padomes direktīvu 73/239/EEK un 92/49/EEK grozījumiem, kā arī direktīvu 98/78/EK un 2002/83/EK grozījumiem.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja I.Krūmane

 


 

1.pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 19.12.2008. normatīvajiem noteikumiem Nr.183

"Licenču pārapdrošināšanas veikšanai piešķiršanas normatīvie noteikumi"

Pārapdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja akcionāru vai dalībnieku saraksts

FKTK183P1.JPG (40798 bytes)

 

2.pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 19.12.2008. normatīvajiem noteikumiem Nr.183

"Licenču pārapdrošināšanas veikšanai piešķiršanas normatīvie noteikumi"

Paziņojums par pārapdrošināšanas sabiedrības valdes locekli, padomes locekli, iekšējā audita (revīzijas) dienesta vadītāju, nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles vadītāju un personu, kas, pieņemot būtiskus lēmumus pārapdrošinātāja vārdā, rada pārapdrošinātājam civiltiesiskas saistības

Notification on the member of the executive board, the member of the supervisory board, the head of the internal audit (revision) service, the head of the branch of the non-member state reinsurer, and the person who, by taking important decisions on behalf of the reinsurer, will cause civil liability for the reinsurer

FKTK183P2_PAGE_1.JPG (75529 bytes)

FKTK183P2_PAGE_2.JPG (198089 bytes)

FKTK183P2_PAGE_3.JPG (104070 bytes)

24.12.2008