Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Nacionālās operas likumā

Izdarīt Latvijas Nacionālās operas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 13.nr.; 2005, 12.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.pantā vārdus "Latvijas Nacionālās operas" ar vārdiem "valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera"".

2. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Nacionālās operas juridiskais statuss un darbības tiesiskais pamats

(1) Nacionālā opera ir nacionālas nozīmes valsts kultūras institūcija - kapitālsabiedrība, kuras kapitāla daļu turētājs ir Kultūras ministrija.

(2) Nacionālā opera darbojas saskaņā ar šo likumu, Komerclikumu, Kultūras institūciju likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Nacionālās operas statūtiem.

(3) Nacionālās operas statūtus apstiprina, kā arī grozījumus tajos izdara Ministru kabinets.

(4) Nacionālās operas pilns nosaukums ir "Latvijas Nacionālā opera"."

3. Izslēgt 3. un 4.pantā vārdu "operete" (attiecīgā locījumā).

4. 6.panta pirmajā daļā:

izslēgt 6.punktu;

papildināt daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) sagatavo pieprasījumu ikgadējo valsts budžeta dotācijas līdzekļu piešķiršanai nacionālā pasūtījuma īstenošanai."

5. 7.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "nolikumam" ar vārdu "statūtiem";

izslēgt otrās daļas 2.punktā vārdus "personiski atbild par Nacionālās operas finansiālo darbību;";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "piecus gadus" ar vārdiem "trīs gadus";

izteikt ceturtās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

"Nacionālās operas direktoru amatā var iecelt atkārtoti."

6. Izteikt 8.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Nacionālās operas direktora kā valdes locekļa atalgojumu nosaka kultūras ministrs likumā noteiktajā kārtībā atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem kritērijiem."

7. Izteikt 10.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ministru kabinets izveido Nacionālās operas konsultatīvo padomi (turpmāk - konsultatīvā padome) astoņu locekļu sastāvā un apstiprina to. Padomes sastāvā ir Kultūras ministrijas pārstāvis, Finanšu ministrijas pārstāvis, Rīgas domes pārstāvis, Kultūras ministrijas izveidotās Nacionālās kultūras padomes un Mūzikas padomes pārstāvji, Nacionālās operas arodbiedrību pilnvarots pārstāvis un divi Nacionālās operas deleģēti pārstāvji. Konsultatīvās padomes pilnvaru laiks ir divi gadi. Tā sanāk vismaz reizi ceturksnī. Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja funkcijas veic Kultūras ministrijas pārstāvis."

8. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

"12.pants. Nacionālās operas manta

(1) Nacionālās operas mantu veido:

1) Nacionālajai operai nodotā kustamā un nekustamā manta, tajā skaitā finanšu līdzekļi;

2) kustamā un nekustamā manta, tajā skaitā finanšu līdzekļi, ko dāvinājušas (ziedojušas) fiziskās un juridiskās personas, kā arī manta, ko Nacionālā opera iegādājusies par dāvinātajiem (ziedotajiem) un saviem līdzekļiem;

3) intelektuālais īpašums.

(2) Nacionālās operas manta izmantojama vienīgi tās darbības nodrošināšanai un šajā likumā noteiktā Nacionālās operas darbības mērķa īstenošanai.

(3) Par valsts piešķirtajiem budžeta līdzekļiem iegādātais nekustamais īpašums reģistrējams zemesgrāmatā uz valsts vārda Nacionālās operas personā.

(4) Par dāvinātāju (ziedotāju) vai saviem līdzekļiem iegūtais nekustamais īpašums, kā arī nekustamais īpašums, ko Nacionālajai operai dāvinājušas (ziedojušas) fiziskās un juridiskās personas, reģistrējams zemesgrāmatā uz Nacionālās operas vārda."

9. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

"13.pants. Nacionālās operas finanšu līdzekļi

Nacionālās operas finanšu līdzekļus veido:

1) valsts budžeta dotācija nacionālā pasūtījuma īstenošanai;

2) ieņēmumi no saimnieciskās darbības;

3) dāvinājumi un ziedojumi naudas līdzekļu un mantiskā veidā, tajā skaitā arī ārvalstu fizisko un juridisko personu dāvinājumi un ziedojumi;

4) pašvaldības budžeta dotācija;

5) citi normatīvajos aktos paredzēti finanšu avoti."

10. Papildināt likumu ar 13.1 pantu šādā redakcijā:

"13.1 pants. Nacionālais pasūtījums

(1) Nacionālais pasūtījums ir Nacionālās operas izrāžu, koncertu, citu uzvedumu, kultūrizglītības programmu un nozares atbalsta pasākumu Latvijā un ārvalstīs kopums, kas noteikts Kultūras ministrijas un Nacionālās operas noslēgtajā ikgadējā līgumā atbilstoši šā likuma noteikumiem un kam nepieciešamais finansiālais nodrošinājums paredzēts gadskārtējā valsts budžeta likumā. Līgums tiek slēgts uz laiku, kas nepārsniedz vienu saimniecisko gadu.

(2) Nacionālais pasūtījums tiek veidots atbilstoši šajā likumā noteiktajam Nacionālās operas darbības mērķim un funkcijām un:

1) nodrošina sabiedrības vajadzības pēc mākslinieciski augstvērtīga operas, baleta un mūzikas žanra kultūras produkta;

2) nodrošina jaunu oriģināldarbu radīšanu operas un baleta žanrā;

3) nodrošina nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstīšanu operas, baleta un mūzikas kultūras jomā;

4) nodrošina pasaules operas, baleta un mūzikas kultūras sasniegumu pieejamību un popularizēšanu Latvijā;

5) veicina Latvijas kultūras, operas, baleta un mūzikas kultūras sasniegumu popularizēšanu ārvalstīs;

6) veicina sabiedrības kultūrizglītošanu operas, baleta un mūzikas kultūras jomā."

11. Izslēgt 14. un 16.pantu.

12. 15.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Nacionālā opera valsts budžeta līdzekļu saņemšanai un no tiem veicamo izdevumu izdarīšanai atver kontu Valsts kasē.";

izslēgt otro daļu.

13. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

"17.pants. Nacionālās operas iekšējā kontrole

Iekšējo kontroli Nacionālajā operā veic, ievērojot Komerclikuma noteikumus un Nacionālās operas statūtus."

14. Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. Līdz 2009.gada 1.janvārim Ministru kabinets izdod rīkojumu par valsts kultūras iestādes "Latvijas Nacionālā opera" pārveidošanu par valsts kapitālsabiedrību "Latvijas Nacionālā opera".

2. Pārveidojamās valsts kultūras iestādes "Latvijas Nacionālā opera" manta pāriet attiecīgajai valsts kapitālsabiedrībai "Latvijas Nacionālā opera". Valsts kapitālsabiedrība ir pārveidojamās kultūras iestādes saistību, tiesību, mantas un finanšu līdzekļu pārņēmēja.

3. Rīkojumā par valsts kultūras iestādes pārveidošanu par valsts kapitālsabiedrību Ministru kabinets nosaka valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera" pamatkapitāla lielumu un apstiprina tās mantas sastāvu, tajā skaitā tā nekustamā īpašuma sarakstu, kurš tiks ieguldīts valsts kapitālsabiedrības pamatkapitālā.

4. Ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera" reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā Nacionālās operas direktors apstiprina darbinieku amatu sarakstu.

5. Nacionālās operas konsultatīvā padome, kas izveidota ar Ministru kabineta 2003.gada 24.janvāra rīkojumu Nr.48 "Par Latvijas Nacionālās operas konsultatīvo padomi", darbojas līdz tās pilnvaru termiņa beigām.

6. Šā likuma 7.panta trešās daļas noteikums par atklāta konkursa izsludināšanu uz direktora amatu nav piemērojams, pirmoreiz ieceļot amatā valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera" direktoru. Darba tiesiskās attiecības, kas nodibinātas līdz 2009.gada 1.janvārim ar Kultūras ministrijas pārraudzībā esošās valsts kultūras iestādes "Latvijas Nacionālā opera" direktoru, turpināmas, izdarot noslēgtajā darba līgumā grozījumus atbilstoši šā likuma prasībām."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 11.decembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2008.gada 23.decembrī

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2008.gada 24.decembri.

24.12.2008