Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā

Izdarīt Krājaizdevu sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 10.nr.; 2004, 2.nr.; 2007, 15.nr.; 2008, 13.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar 2.1 pantu šādā redakcijā:

"2.1 pants. Neizpaužamas ziņas

(1) Ziņas par krājaizdevu sabiedrības biedra darījumiem, kuras krājaizdevu sabiedrība iegūst, sniedzot finanšu pakalpojumus, ir neizpaužamas ziņas, kas nesatur valsts noslēpumu.

(2) Ziņas par krājaizdevu sabiedrības biedra kontiem un veiktajiem darījumiem sniedz pašam biedram un viņa likumīgajam pārstāvim.

(3) Krājaizdevu sabiedrības rīcībā esošās neizpaužamās ziņas valsts institūcijai, valsts amatpersonai, citai iestādei un amatpersonai sniedz Kredītiestāžu likumā noteiktajā kārtībā."

2. 5.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus un skaitli "ar pastāvīgo iedzīvotāju skaitu līdz 10 000 iedzīvotāju";

papildināt trešo daļu pēc vārdiem "vai arodbiedrības" ar vārdiem "(arodbiedrību apvienības)";

papildināt pantu ar piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(5) Par vienas krājaizdevu sabiedrības biedru var būt kapitālsabiedrība, kuras dalībnieki ir fiziskās personas, vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, ja vienam vai vairākiem krājaizdevu sabiedrības biedriem pieder vairāk nekā 50 procentu balsstiesību šādu sabiedrību pamatkapitālā.

(6) Šā panta piektajā daļā minētajiem biedriem - juridiskajām personām - nav balsstiesību krājaizdevu sabiedrībā.

(7) Krājaizdevu sabiedrības biedrs zaudē prasījuma tiesības pret krājaizdevu sabiedrību, ja 60 gadu laikā nav veikti nekādi darījumi ar viņa kontu."

3. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Paziņojumu iesniegšana un Komisijas atļaujas

(1) Krājaizdevu sabiedrībai ir nepieciešama Komisijas atļauja:

1) krājaizdevu sabiedrības reorganizācijai;

2) šā likuma 2.panta pirmās daļas 10.punktā minēto darījumu veikšanai.

(2) Komisija nosaka iesniedzamos dokumentus un kārtību, kādā tā izvērtē krājaizdevu sabiedrības padomes un valdes locekļu, kā arī revīzijas komisijas priekšsēdētāja atbilstību šā likuma prasībām.

(3) Krājaizdevu sabiedrība Komisijas noteiktajā kārtībā sniedz Komisijai informāciju par krājaizdevu sabiedrības padomes un valdes sastāvu un jaunu krājaizdevu sabiedrības finanšu pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu.

(4) Lai pārliecinātos par krājaizdevu sabiedrības padomes un valdes locekļu, kā arī revīzijas komisijas priekšsēdētāja atbilstību šā likuma prasībām, Komisijai ir tiesības uzaicināt attiecīgās personas uz pārrunām.

(5) Komisijai 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas ir tiesības neatļaut krājaizdevu sabiedrības padomes un valdes locekļiem vai revīzijas komisijas priekšsēdētājam sākt pildīt viņu pienākumus, ja minētās personas neatbilst šā likuma prasībām vai Komisija nevar pārliecināties par to atbilstību šā likuma prasībām.

(6) Krājaizdevu sabiedrībai ir pienākums ne vēlāk kā 15 dienas pirms attiecīgā lēmuma pieņemšanas rakstveidā paziņot Komisijai par nodomu mainīt krājaizdevu sabiedrības nosaukumu vai juridisko adresi. Ja Komisija septiņu dienu laikā pēc krājaizdevu sabiedrības paziņojuma saņemšanas nav iebildusi pret nosaukuma vai juridiskās adreses maiņu, uzskatāms, ka Komisija ir devusi atļauju krājaizdevu sabiedrības nosaukuma vai juridiskās adreses maiņai."

4. Izslēgt 13.panta 3.punktā vārdus "tajā skaitā pastiprinātās uzraudzības kārtībā noteiktos darbības ierobežojumus".

5. Aizstāt 15.panta otrajā daļā vārdu "piecu" ar skaitli "60".

6. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

"18.pants. Krājaizdevu sabiedrības darbība ar kredītiem

Krājaizdevu sabiedrība ir tiesīga saņemt kredītu tikai no Latvijas Republikā vai ārvalstī reģistrētas bankas vai krājaizdevu sabiedrības, Latvijas Republikā reģistrētas krājaizdevu sabiedrību biedrības vai nodibinājuma vai no valsts un pašvaldību fondiem."

7. 20.pantā:

izslēgt trešo daļu;

aizstāt sestajā daļā vārdu "kredītie­stādēs" ar vārdiem "Latvijas Republikā vai ārvalstī reģistrētā bankā vai krājaizdevu sabiedrībā".

8. Papildināt 22.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Krājaizdevu sabiedrība, kuras biedru skaits pārsniedz 500, statūtos var noteikt, ka biedru pilnvaroto sapulcei ir visas kooperatīvo sabiedrību darbību regulējošajos likumos noteiktās biedru kopsapulces tiesības."

9. 24.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas administratīvo aktu, kas izdots saskaņā ar šo likumu, var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā. Tiesa lietu izskata kā pirmās instances tiesa. Lieta tiek izskatīta triju tiesnešu sastāvā. Administratīvās apgabaltiesas spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību.";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

10. Izslēgt 25.pantu.

11. Izslēgt 27.1 panta sesto daļu.

12. Papildināt likumu ar VIII nodaļu šādā redakcijā:

"VIII nodaļa

Atbildība par normatīvo aktu pārkāpumiem

31.pants. Krājaizdevu sabiedrības darbības ierobežošana

(1) Ja Komisija konstatē, ka krājaizdevu sabiedrība neievēro šā likuma, Komisijas izdoto tiesību aktu vai tieši piemērojamo Eiropas Savienības institūciju izdoto normatīvo aktu prasības, vai secina, ka krājaizdevu sabiedrības stratēģija, procedūras un pasākumi nenodrošina pietiekamu risku pārvaldīšanu, tā pieprasa, lai krājaizdevu sabiedrība nekavējoties veiktu nepieciešamos pasākumus šādas situācijas novēršanai.

(2) Papildus šā panta pirmajā daļā noteiktajam Komisija ir tiesīga īstenot vienu vai vairākus šādus pasākumus:

1) brīdināt krājaizdevu sabiedrību;

2) daļēji vai pilnīgi apturēt krājaizdevu sabiedrības finanšu pakalpojumu sniegšanu;

3) izdot rakstveida rīkojumus, kas adresēti krājaizdevu sabiedrības pārraudzības institūcijām un izpildinstitūcijām, kā arī šo institūciju vadītājiem un locekļiem un kas nepieciešami, lai ierobežotu vai pārtrauktu krājaizdevu sabiedrības darbību, kas apdraud vai varētu apdraudēt šīs krājaizdevu sabiedrības stabilitāti, maksātspēju vai reputāciju;

4) uzlikt šajā likumā paredzētās soda naudas.

(3) Par šajā pantā minētajiem jautājumiem Komisijas izdota administratīvā akta pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

32.pants. Soda naudas apmērs

(1) Ja krājaizdevu sabiedrība nepilda šā likuma 27.1 panta pirmās daļas prasības vai nepamatoti pieprasa Kredītu reģistrā esošās ziņas, Latvijas Banka ir tiesīga uzlikt krājaizdevu sabiedrībai soda naudu līdz 5000 latu.

(2) Par citām darbībām, kuru rezultātā ir pārkāptas šā likuma vai saskaņā ar to izdoto normatīvo aktu vai tieši piemērojamo Eiropas Savienības institūciju izdoto normatīvo aktu prasības, Komisija ir tiesīga uzlikt krājaizdevu sabiedrībai soda naudu līdz 5000 latu.

(3) Šajā likumā minētās soda naudas ieskaitāmas valsts budžetā."

13. Papildināt pārejas noteikumus ar 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"8. Līdz zemnieku un zvejnieku saimniecību tiesiskā regulējuma nodrošināšanai atbilstoši Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumam par vienas krājaizdevu sabiedrības biedru bez balsstiesībām var būt zemnieka vai zvejnieka saimniecība, ja krājaizdevu sabiedrības biedram pieder 100 procenti attiecīgās saimniecības daļu.

9. Grozījumi šā likuma 24.pantā par tā papildināšanu ar otro daļu (attiecībā uz administratīvā akta pārsūdzēšanu Administratīvajā apgabaltiesā) stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī. Ja pieteikums par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas administratīvo aktu administratīvajai rajona tiesai iesniegts līdz 2009.gada 1.janvārim, lēmumu par iesniegto pieteikumu pieņem, kā arī ierosināto administratīvo lietu izskata un tiesas nolēmumu šajā lietā pieņem un pārsūdz saskaņā ar Administratīvā procesa likuma noteikumiem."

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 4.decembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2008.gada 23.decembrī

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 6.janvāri.

06.01.2009