Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.485

Rīgā 2008.gada 17.decembrī (prot. Nr.48, 7.p.)

Par licences Nr.E21102/11057 elektroenerģijas un siltumenerģijas vienlaicīgai ražošanai koģenerācijas stacijā izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Alija Invest"

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2008.gada 19.novembrī saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Alija Invest", vienotais reģistrācijas numurs: 53603034491, juridiskā adrese: Aveņu iela 47, Jelgava, LV-3008, (turpmāk - SIA "Alija Invest") iesniegumu ar lūgumu izsniegt licenci elektroenerģijas un siltumenerģijas vienlaicīgai ražošanai koģenerācijas stacijā Meiju ceļā 6, Jelgavā, LV-3008.

Komisija konstatē un secina:

1. Ekonomikas ministrija, izvērtējot SIA "Alija Invest" iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un pamatojoties uz Elektroenerģijas tirgus likuma 22.pantu un Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumu Nr.695 "Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai" 3.punktu, ir atļāvusi SIA "Alija Invest" uzsākt elektroenerģijas un siltumenerģijas vienlaicīgu ražošanu koģenerācijas stacijā iekārtas ieviešanu ar uzstādīto elektrisko jaudu 1,99 MW Meiju ceļā 6, Jelgavā, LV-3008 (2008.gada 11.septembra lēmums Nr.1-6.1-176).

2. Komisijā ir saņemti visi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi" noteiktie dokumenti licences elektroenerģijas un siltumenerģijas vienlaicīgai ražošanai koģenerācijas stacijā saņemšanai.

3. Komisijas sēdē SIA "Alija Invest" pilnvarotais pārstāvis uzturēja lūgumu izsniegt licenci Nr.E21102/11057 elektroenerģijas un siltumenerģijas vienlaicīgai ražošanai koģenerācijas stacijā.

Pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 4.punktu un otro daļu, Enerģētikas likuma 7.panta otro daļu un saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumu Nr.297 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem" 2.punktu,  

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA "Alija Invest" licenci Nr.E21102/11057 elektroenerģijas un siltumenerģijas vienlaicīgai ražošanai koģenerācijas stacijā saskaņā ar licencē noteiktajiem nosacījumiem un prasībām sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai (pielikumā).

2. Noteikt licences Nr.E21102/11057 elektroenerģijas un siltumenerģijas vienlaicīgai ražošanai koģenerācijas stacijā termiņu no 2009.gada 1.jūlija līdz 2029.gada 30.jūnijam.

3. Noteikt, ka sabiedriskā pakalpojuma sniegšana elektroenerģijas un siltumenerģijas vienlaicīgai ražošanai koģenerācijas stacijā jāuzsāk līdz 2009.gada 31.decembrim.

4. Noteikt licences darbības zonu - Meiju ceļš 6, Jelgava, LV-3008.

5. Uzdot SIA "Alija Invest", uzsākot elektroenerģijas un siltumenerģijas vienlaicīgu ražošanu koģenerācijas stacijā, iesniegt Komisijā koģenerācijas staciju apkalpojošo darbinieku kvalifikāciju apliecinošus dokumentus.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto lēmumu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

17.12.2008