Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.959

Rīgā 2008.gada 20 .novembrī (prot. Nr.81 10.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 11.panta 1.punktu un 43.panta pirmo daļu

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 210.nr.; 2006, 193.nr.; 2007, 198.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (turpmāk - klasifikācija), kuru piemēro valsts budžeta, pašvaldību budžetu, kā arī valsts un pašvaldību budžetu iestāžu (turpmāk - budžeta iestāde) budžetu plānošanā, uzskaitē (atbilstoši naudas plūsmas un uzkrāšanas principiem) un pārskatu sagatavošanā.";

1.2. izteikt 3.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.3. pārējiem izdevumiem, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš, piemēro 3.0.grupu;";

1.3. izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Budžeta iestādes un no valsts budžeta daļēji finansētās atvasinātās publiskās personas (izņemot pašvaldības) nodrošina klasifikācijas piemērošanu plānošanā, uzskaitē un pārskatu sagatavošanā. Budžeta iestāžu vadītājiem izdevumu uzskaites nodrošināšanai ir tiesības sadalīt izdevumu kodus sīkāk atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.";

1.4. papildināt noteikumus ar 4.1 un 4.2 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Pašvaldības budžeta plānošanai klasifikāciju pielieto atbilstoši saviem ieskatiem, nodrošinot kopējo izdevumu sadalījumu vismaz starp uzturēšanas un kapitālajiem izdevumiem, bet budžeta uzskaitei - pilnā apjomā. Pašvaldībām izdevumu plānošanas un uzskaites nodrošināšanai ir tiesības sadalīt izdevumu kodus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām sīkākā sadalījumā.

4.2 Ministrijas nodrošina attiecīgo izdevumu pārklasificēšanu uz kodu 7470 "Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferts no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)", sagatavojot pieprasījumu likumprojektam par grozījumiem likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam".";

1.5. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.1.apakšgrupas "Kārtējie izdevumi" kodu 1148 šādā redakcijā:

"1.1.

1148

Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana"

1.6. svītrot pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.1.apakšgrupas "Kārtējie izdevumi" kodu 2274;

1.7. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.1.apakšgrupas "Kārtējie izdevumi" kodu 2275 šādā redakcijā:

"1.1.

2275

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

Kods 2275 tiek izmantots tikai pašvaldību līdzekļu neparedzētiem gadījumiem plānošanas vajadzībām, bet budžeta izpildes procesā pēc pašvaldības lēmumu pieņemšanas attiecīgo izdevumu finansēšanai plānotie izdevumi tiek uzrādīti atbilstoši to ekonomiskajai būtībai"

1.8. svītrot pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.1.apakšgrupas "Kārtējie izdevumi" kodu 2277;

1.9. papildināt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.1.apakšgrupu "Kārtējie izdevumi" aiz koda 2277 ar kodu 2278 šādā redakcijā:

"1.1.

2278

Iestādes iekšējo kolektīvo pasākumu organizēšanas izdevumi

Kodā 2278 uzskaita:

Izdevumus iestādes pasākumiem kultūras un sporta jomā, kas nodrošina darbinieku motivēšanu un organizācijas mērķu sasniegšanu"

1.10. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.1.apakšgrupas "Kārtējie izdevumi" kodu 2280 šādā redakcijā:

"1.1.

2280

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem"

1.11. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.1.apakšgrupas "Kārtējie izdevumi" kodus 2282 un 2283 šādā redakcijā:

"1.1.

2282

Komisijas maksas par izmantotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Kodā 2282 uzskaita:

Valsts, pašvaldību un budžeta iestāžu maksājumus par finanšu vadību, piemērojot atvasinātos finanšu instrumentus kārtējo maksājumu samaksai"

"1.1.

2283

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu

Kodā 2283 uzskaita:

Pašvaldību un to budžeta iestāžu maksājumus kredītreitingu aģentūrām, komisijas maksājumus, tiesu izdevumus, izdevumus par juridiskajiem pakalpojumiem un citus izdevumus, kuri saistīti ar pašvaldību parāda vadību un apkalpošanu"

1.12. svītrot pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.1.apakšgrupas "Kārtējie izdevumi" kodus 2284, 2285, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295 un 2296;

1.13. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.1.apakšgrupas "Kārtējie izdevumi" kodu 2300 šādā redakcijā:

"1.1.

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

Kodā 2300 uzskaita:

Kodu grupas 2300 apakškodus piemēro krājumu, materiālu, energoresursu, preču, biroja preču un inventāra iegādes, izlietojuma, vērtības samazinājuma, norakstīšanas un izslēgšanas no uzskaites, atsavināšanas, nodošanas un attiecīgo aktīvu iztrūkumu izdevumu atzīšanā"

1.14. svītrot pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.1.apakšgrupas "Kārtējie izdevumi" kodu 2342;

1.15. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.1.apakšgrupas "Kārtējie izdevumi" kodu 2360 šādā redakcijā:

"1.1.

2360

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana

Kodā 2360 uzskaita:

Izdevumus par precēm, kas nepieciešamas ieslodzīto un aizturēto, slimnīcu pacientu vai citu valsts un pašvaldību aprūpē vai apgādē esošo personu, vai Nacionālo bruņoto spēku karavīru, zemessargu uzturēšanai, izdevumus par mīksto inventāru un ēdināšanu.

Izdevumus par virtuves inventāru, traukiem un galda piederumiem.

Izdevumus par formas tērpiem Nacionālo bruņoto spēku karavīriem, zemessargiem un robežsardzes, policijas un citu drošības un aizsardzības iestāžu ierindas un komandējošā sastāva personālam.

Izdevumus par mīksto inventāru un ietērpu studentiem un skolēniem mācību iestāžu dienesta viesnīcās, skolēnu un studentu ēdināšanu olimpiāžu, sporta spēļu, dziesmu un deju svētku laikā, kā arī par ēdināšanu un mīkstā inventāra iegādi izglītības un pirmsskolas bērnu iestādēs"

1.16. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.1.apakšgrupas "Kārtējie izdevumi" kodu 2363 šādā redakcijā:

"1.1.

2363

Ēdināšanas izdevumi

Kodā 2363 uzskaita:

Normatīvajos aktos noteiktos izdevumus valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu ēdināšanai, ieskaitot izdevumus ēdiena pagatavošanai, ja ēdināšanu organizē citas juridiskās personas, Nacionālo bruņoto spēku karavīru, zemessargu, skolēnu, audzēkņu un studentu ēdināšanai olimpiāžu, sporta spēļu, dziesmu un deju svētku laikā un citu pasākumu laikā, kā arī ēdināšanas izdevumus izglītības un pirmsskolas bērnu iestādēs"

1.17. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.1.apakšgrupas "Kārtējie izdevumi" kodu 2369 šādā redakcijā:

"1.1.

2369

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi, kuri nav minēti kodos 2361, 2362, 2363, 2364 un 2365"

1.18. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.1.apakšgrupas "Kārtējie izdevumi" kodu 2382 šādā redakcijā:

"1.1.

2382

Speciālais militārais inventārs

Kodā 2382 uzskaita:

Speciālo militāro inventāru, kuru izmanto Nacionālo bruņoto spēku militāro uzdevumu un ar to saistīto mācību uzdevumu izpildes nodrošināšanai"

1.19. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.1.apakšgrupas "Kārtējie izdevumi" kodu 2400 šādā redakcijā:

"1.1.

2400

Izdevumi periodikas iegādei

Kodā 2400 uzskaita:

Izdevumus bibliotēku krājumiem pieskaitāmo izdevumu iegādei (piemēram, žurnāli, laikraksti, biļeteni, gada pārskati, kalendāri)"

1.20. svītrot pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.1.apakšgrupas "Kārtējie izdevumi" kodus 2410, 2420 un 2490;

1.21. svītrot pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.1.apakšgrupas "Kārtējie izdevumi" kodu 2511;

1.22. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.1.apakšgrupas "Kārtējie izdevumi" kodus 2512 un 2513 šādā redakcijā:

"1.1.

2512

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi

Kodā 2512 uzskaita:

Pārskaitījumus valsts pamatbudžetā par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, ko veikušas budžeta iestādes, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrējušās kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājas

1.1.

2513

Budžeta iestāžu nekustamā īpašuma nodokļa (t.sk. zemes nodokļa parāda) maksājumi budžetā"

1.23. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.1.apakšgrupas "Kārtējie izdevumi" kodus 2515 un 2519 šādā redakcijā:

"1.1.

2515

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi

1.1.

2519

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas

Kodā 2519 uzskaita:

Citus nodokļus un nodevas, ko maksā budžeta iestādes, kā arī kavējuma naudu par laikus nesamaksātajiem nodokļiem"

1.24. svītrot pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.1.apakšgrupas "Kārtējie izdevumi" kodus 2600, 2700, 2711 un 2712;

1.25. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.1.apakšgrupas "Kārtējie izdevumi" kodu 2800 šādā redakcijā:

"1.1.

2800

Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie izdevumi

Kodā 2800 uzskaita:

Budžeta iestādes apmaksātos pakalpojumus, kurus tā iegādājas no citiem pakalpojumu sniedzējiem, kas nav valsts un pašvaldības iestādes, vai komercsabiedrībām, kurās attiecīgā valsts vai pašvaldības iestāde nav kapitāla daļu turētāja (ja tai deleģētās funkcijas ietvaros budžeta iestāde nevar nodrošināt pilna apjoma pakalpojumu sniegšanu)"

1.26. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupas "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" kodu 3000 šādā redakcijā:

"1.3.

3000

Subsīdijas un dotācijas

Subsīdijas ir kārtējie neatlīdzināmie maksājumi, kurus vispārējā valdība (valsts un pašvaldības) vai Eiropas Savienības institūcijas maksā rezidējošajiem ražotājiem (t.sk. pakalpojumu sniedzējiem), lai ietekmētu to ražošanas apjoma līmeni, cenas vai ražošanas faktoru izmaksas.

Citi ārpustirgus ražotāji var saņemt citas ražošanas subsīdijas tikai tad, ja šie maksājumi ir atkarīgi no vispārējiem noteikumiem, ko piemēro gan tirgus, gan ārpustirgus ražotājiem. Produktu subsīdijas nav pieņemts ierakstīt citai ārpustirgus izlaidei.

Subsīdijās, ko piešķir Eiropas Savienības institūcijas, uzskaita tikai to tiešos kārtējos pārvedumus rezidējošo ražotāju vienībām"

1.27. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupas "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" kodu 3110 šādā redakcijā:

"1.3.

3110

Subsīdijas lauksaimniecībai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts atbalstu lauksaimniecībai kārtējā gadā"

1.28. svītrot pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupas "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" kodus 3120 un 3140;

1.29. papildināt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupu "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" aiz koda 3140 ar kodu 3150 šādā redakcijā:

"1.3.

3150

Subsīdijas lauksaimniecības tirgus intervencei

Kodā 3150 uzskaita:

Izdevumus lauksaimniecības produktu intervencei saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts atbalstu lauksaimniecībai kārtējā gadā"

1.30. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupas "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" kodu 3190 šādā redakcijā:

"1.3.

3190

Pārējās subsīdijas lauksaimniecībai, kuras nevar attiecināt uz kodiem 3110 un 3150"

1.31. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupas "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" kodus 3200, 3210 un 3220 šādā redakcijā:

"1.3.

3200

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu

1.3.

3210

Subsīdijas valsts un pašvaldību komersantiem, kuras nav attiecināmas uz kodu 3240

Kodā 3210 uzskaita:

Subsīdijas valsts un pašvaldību komercsabiedrībām, kurās attiecīgās valsts un pašvaldības iestādes ir kapitāla daļu turētājas

1.3.

3220

Subsīdijas komersantiem

Kodā 3220 uzskaita:

Subsīdijas komercsabiedrībām, kurās attiecīgās valsts un pašvaldības iestādes nav kapitāla daļu turētājas"

1.32. svītrot pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupas "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" kodus 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227 un 3229;

1.33. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupas "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" kodus 3230 un 3240 šādā redakcijā:

"1.3.

3230

Subsīdijas biedrībām un nodibinājumiem (t.sk. reliģiskajām organizācijām)

1.3.

3240

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem Eiropas Savienības palīdzības programmu, Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros"

1.34. svītrot pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupas "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" kodus 3241, 3242, 3243 un 3244;

1.35. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupas "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" kodus 3245 un 3246 šādā redakcijā:

"1.3.

3245

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto programmu, projektu un (vai) pasākumu ietvaros

Kodā 3245 uzskaita:

Komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem pārskaitāmos līdzekļus par pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto programmu, projektu un (vai) pasākumu īstenošanu, lai nodrošinātu projektu darbību atbilstoši nosacījumiem

1.3.

3246

Atmaksa institūcijām par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanu

Kodā 3246 uzskaita:

Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu projektos izlietoto finanšu resursu atmaksāto finansējumu no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem, kuri jāatmaksā komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, ja projekti tika īstenoti par attiecīgajiem līdzekļiem"

1.36. svītrot pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupas "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" kodu 3247;

1.37. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupas "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" kodus 3248 un 3249 šādā redakcijā:

"1.3.

3248

Atmaksa valsts budžetam no valsts budžeta iestāžu valsts budžeta līdzekļiem un pašvaldību budžetu līdzekļiem vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumiem par iepriekšējos budžeta periodos finansētajiem izdevumiem

Kodā 3248 uzskaita:

Ar Finanšu ministriju saskaņotus maksājumus, kas ieskaitāmi valsts pamatbudžeta ieņēmumos no valsts budžeta iestāžu valsts budžeta līdzekļiem un pašvaldību budžetu līdzekļiem vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumiem par iepriekšējos budžeta periodos no valsts budžeta finansētajiem izdevumiem

1.3.

3249

Pārējās subsīdijas un dotācijas no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, kuras nevar attiecināt uz kodiem 3245, 3246 un 3248"

1.38. svītrot pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupas "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" kodus 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258 un 3259;

1.39. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupas "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" kodu 3260 šādā redakcijā:

"1.3.

3260

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem"

1.40. papildināt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupu "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" aiz koda 3260 ar kodiem 3261, 3262 un 3263 šādā redakcijā:

"1.3.

3261

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem

Kodā 3261 uzskaita:

Dotācijas valsts un pašvaldību komercsabiedrībām, kurās attiecīgās valsts vai pašvaldību iestādes ir kapitāla daļu turētājas

1.3.

3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem

Kodā 3262 uzskaita:

Dotācijas komercsabiedrībām, kurās attiecīgās valsts vai pašvaldību iestādes nav kapitāla daļu turētājas

1.3.

3263

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem"

1.41. svītrot pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupas "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" kodu 3270;

1.42. svītrot pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupas "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" kodus 3400, 3410, 3411, 3412, 3420, 3421, 3422, 3423, 3429, 3490, 3491, 3492, 3493 un 3499;

1.43. papildināt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupu "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" aiz koda 3499 ar kodiem 3500, 3510, 3520, 3530, 3540, 3550 un 3560 šādā redakcijā:

"1.3.

3500

Konkursa kārtībā un sadarbības līgumiem un programmām sadalāmie valsts budžeta līdzekļi, kurus valsts budžeta likumā kārtējam gadam objektīvu iemeslu dēļ nav bijis iespējams ieplānot sadalījumā pa ekonomiskajām kategorijām

1.3.

3510

Piešķirtie līdzekļi valsts un pašvaldību komersantiem

1.3.

3520

Piešķirtie līdzekļi komersantiem

1.3.

3530

Piešķirtie līdzekļi biedrībām un nodibinājumiem

1.3.

3540

Piešķirtie līdzekļi valsts budžeta iestādēm

1.3.

3550

Piešķirtie līdzekļi pašvaldībām

1.3.

3560

Piešķirtie līdzekļi privātpersonām"

1.44. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupas "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" kodu 3800 šādā redakcijā:

"1.3.

3800

Īpašajās programmās plānotās un ar Ministru kabineta rīkojumu sadalāmās apropriācijas

Kodā 3800 uzskaita:

Valsts budžeta likumā kārtējam gadam īpašajās programmās (piemēram, apropriācijas rezerve, Finanšu ministrijas apakšprogramma "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai") apstiprinātās apropriācijas, kuras saskaņā ar atsevišķiem Ministru kabineta un Finanšu ministrijas rīkojumiem tiek pārdalītas ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm"

1.45. svītrot pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupas "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" kodu 3900;

1.46. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.2.apakšgrupas "Procentu izdevumi" kodu 4110 šādā redakcijā:

"1.2.

4110

Budžetu procentu maksājumi ārvalstu un starptautiskajām finanšu institūcijām

Kodā 4110 uzskaita:

Finanšu ministrijas, kā arī citu valsts budžeta iestāžu un pašvaldību budžetu procentu maksājumus par aizņēmumiem ārvalstu un starptautiskajām finanšu institūcijām, tai skaitā kredītiestādēm"

1.47. svītrot pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.2.apakšgrupas "Procentu izdevumi" kodu 4120;

1.48. svītrot pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.2.apakšgrupas "Procentu izdevumi" kodus 4210, 4211, 4212, 4213, 4220, 4221, 4222;

1.49. papildināt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.2.apakšgrupu "Procentu izdevumi" aiz koda 4230 ar kodiem 4240 un 4250 šādā redakcijā:

"1.2.

4240

Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi

Kodā 4240 uzskaita:

Finanšu ministrijas, valsts budžeta, pašvaldību budžetu un budžeta iestāžu aizņēmumu procentu maksājumus iekšzemes kredītiestādēm

1.2.

4250

Budžeta iestāžu līzinga procentu maksājumi

Kodā 4250 uzskaita:

Valsts budžeta un pašvaldību budžeta iestāžu līzinga procentu maksājumus iekšzemes kredītiestādēm par ņemto līzingu"

1.50. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.2.apakšgrupas "Procentu izdevumi" kodus 4300, 4310, 4311 un 4312 šādā redakcijā:

"1.2.

4300

Pārējie procentu maksājumi

Kodā 4300 uzskaita:

Valsts budžeta (Valsts kases) procentu maksājumus un savstarpējos procentu maksājumus starp valsts un pašvaldību budžetiem un budžeta iestādēm

1.2.

4310

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei

Kodā 4310 uzskaita:

Budžeta iestāžu procentu maksājumus Valsts kasei par ņemtajiem aizņēmumiem no Valsts kases

1.2.

4311

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu

1.2.

4312

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta procentu maksājumi Valsts kasei"

1.51. svītrot pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.2.apakšgrupas "Procentu izdevumi" kodu 4320;

1.52. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.2.apakšgrupas "Procentu izdevumi" kodus 4330, 4331, 4332, 4333 un 4339 šādā redakcijā:

"1.2.

4330

Valsts budžeta (Valsts kases) procentu maksājumi

Kodā 4330 uzskaita:

Valsts budžeta (Valsts kases) procentu maksājumus par depozītiem un kontu atlikumu izmantošanu saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem

1.2.

4331

Valsts budžeta (Valsts kases) procentu maksājumi valsts speciālajam sociālās apdrošināšanas budžetam

Kodā 4331 uzskaita:

Valsts budžeta (Valsts kases) procentu maksājumus valsts speciālajam sociālās apdrošināšanas budžetam par depozītiem un kontu atlikumu izmantošanu saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem

1.2.

4332

Valsts budžeta (Valsts kases) procentu maksājumi pārējiem valsts budžeta iestāžu līdzekļu ieguldītājiem

Kodā 4332 uzskaita:

Valsts budžeta (Valsts kases) procentu maksājumus pārējiem valsts budžeta iestāžu līdzekļu ieguldītājiem par depozītiem un kontu atlikumu izmantošanu saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem

1.2.

4333

Valsts budžeta (Valsts kases) procentu maksājumi par pašvaldību budžeta līdzekļu ieguldījumiem

Kodā 4333 uzskaita:

Valsts budžeta (Valsts kases) procentu maksājumus par pašvaldību budžeta līdzekļu ieguldījumiem depozītā Valsts kasē un kontu atlikumu izmantošanu saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem

1.2.

4339

Valsts budžeta (Valsts kases) procentu maksājumi pārējiem ieguldītājiem

Kodā 4339 uzskaita:

Valsts budžeta (Valsts kases) procentu maksājumus pārējiem ieguldītājiem par depozītiem un kontu atlikumu izmantošanu saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem"

1.53. izteikt pielikuma 2.grupas "Kapitālie izdevumi" 2.1.apakšgrupas "Pamatkapitāla veidošana" kodu 5233 šādā redakcijā:

"2.1.

5233

Bibliotēku krājumi

Kodu 5233 piemēro likumā noteiktajā kārtībā reģistrētu bibliotēku krājumu grāmatu, tai skaitā mācību grāmatu un citu iespieddarbu, skaņu ierakstu, videoierakstu, elektronisko izdevumu un citu tamlīdzīgu izdevumu iegādei (izņemot izdevumus periodikas iegādei)"

1.54. izteikt pielikuma 2.grupas "Kapitālie izdevumi" 2.1.apakšgrupas "Pamatkapitāla veidošana" kodu 5240 šādā redakcijā:

"2.1.

5240

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība

Kodu 5240 piemēro pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās būvniecības izmaksām līdz objekta nodošanai ekspluatācijā"

1.55. papildināt pielikumu aiz 2.grupas "Kapitālie izdevumi" koda 5270 ar 3.0.grupas "Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš" kodiem 5300, 5310 un 5320 šādā redakcijā:

"3.0.

5300

Izdevumi par kapitāla daļu pārdošanu un pārvērtēšanu, vērtspapīru tirdzniecību un pārvērtēšanu un kapitāla daļu iegādi

Kodā 5300 uzskaita:

Izdevumus par kapitāla daļu pārdošanu un pārvērtēšanu, vērtspapīru tirdzniecību un pārvērtēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā

3.0.

5310

Izdevumi par kapitāla daļu pārdošanu un vērtspapīru tirdzniecību

Kodā 5310 uzskaita:

Izdevumos par kapitāla daļu pārdošanu uzskaita starpību, kas veidojas starp attiecīgās kapitāldaļas uzskaites vērtību un saņemtās atlīdzības vērtību, pārdodot kapitāldaļas, atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā. Izdevumos par vērtspapīru tirdzniecību uzskaita izdevumus, kas rodas, pārdodot vērtspapīrus, atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā

3.0.

5320

Izdevumi par kapitāla daļu un vērtspapīru pārvērtēšanu un izdevumi par ieguldījumu radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrībās pārvērtēšanu

Kodā 5320 uzskaita:

Izdevumos par kapitāla daļu pārvērtēšanu uzskaita kapitāla līdzdalības daļas vērtības samazinājumu kapitālsabiedrības pašu kapitālā atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā.

Izdevumos par vērtspapīru pārvērtēšanu uzskaita vērtspapīru pārvērtēšanas izdevumus atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā.

Izdevumos par ieguldījumu radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrībās pārvērtēšanu uzskaita rezultātu, kas rodas, veicot šo ieguldījumu uzskaiti pēc pašu kapitāla metodes atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā"

1.56. svītrot pielikuma 2.grupas "Kapitālie izdevumi" 2.1.apakšgrupas "Pamatkapitāla veidošana" kodus 5800, 5810, 5811, 5812, 5820 un 5890;

1.57. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupas "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" kodu 6210 šādā redakcijā:

"1.3.

6210

Valsts pensijas"

1.58. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupas "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" kodu 6220 šādā redakcijā:

"1.3.

6220

Valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti naudā"

1.59. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupas "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" kodu 6230 šādā redakcijā:

"1.3.

6230

Valsts sociālie pabalsti naudā"

1.60. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupas "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" kodu 6231 šādā redakcijā:

"1.3.

6231

Bērna kopšanas pabalsts

Kodā 6231 uzskaita:

Bērna kopšanas pabalstus personām par bērna kopšanu līdz bērna divu gadu vecuma sasniegšanai un bērna invalīda kopšanas pabalstus"

 

1.61. svītrot pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupas "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" kodu 6236;

1.62. papildināt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupu "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" aiz koda 6237 ar kodu 6238 šādā redakcijā:

"1.3.

6238

Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana"

1.63. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupas "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" kodus 6239 un 6240 šādā redakcijā:

"1.3.

6239

Pārējie valsts pabalsti un kompensācijas

Kodā 6239 uzskaita:

Apbedīšanas pabalstu izmaksas valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā.

Atlīdzību par adopciju. Atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi.

Valsts sociālo pabalstu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm.

Pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir pārvietošanās grūtības.

Valsts speciālo pabalstu Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojāgājušo personu bērniem.

Maksājumu personīgiem izdevumiem ilgstošas sociālās aprūpes iestādē dzīvojošai personai.

Kompensāciju bērna uzturlīdzekļu nodrošināšanai no Uzturlīdzekļu garantiju fonda. Pabalstu adoptētājiem (Latvijas Republikas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem).

Izmaksas konkrētiem mērķiem un citus pabalstus un kompensācijas, kas nav iepriekš klasificētas citās pozīcijās.

Kompensāciju amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, ja amatpersona, pildot dienesta pienākumus, ir cietusi nelaimes gadījumā un guvusi veselības traucējumu.

Pabalstu ar celiakiju slimiem bērniem

1.3.

6240

Valsts nodarbinātības pabalsti naudā"

1.64. svītrot pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupas "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" kodu 6243;

1.65. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupas "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" kodu 6250 šādā redakcijā:

"1.3.

6250

Pašvaldību sociālā palīdzība naudā

Kodā 6250 uzskaita:

No pašvaldību budžeta līdzekļiem izmaksāto sociālo palīdzību naudā, kuras piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kam trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai, un kuru piešķir, pamatojoties uz pašvaldību saistošajiem noteikumiem. Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm. Kodā neuzskaita garantētā minimālā ienākuma un dzīvokļa pabalstu"

1.66. svītrot pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupas "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" kodu 6251;

1.67. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupas "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" kodus 6252 un 6253 šādā redakcijā:

"1.3.

6252

Pabalsti veselības aprūpei naudā

1.3.

6253

Pabalsti ēdināšanai naudā

Kodā 6253 uzskaita:

Pabalstus ēdināšanai, izņemot garantētā minimālā ienākuma pabalstu"

1.68. papildināt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupu "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" aiz koda 6253 ar kodiem 6254 un 6255 šādā redakcijā:

"1.3.

6254

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā

Kodā 6254 uzskaita:

No pašvaldību budžeta līdzekļiem izmaksātos sociālos pabalstus naudā, kurus piešķir, neizvērtējot personas ienākumus, ja tā nonākusi ārkārtas situācijā iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ un nespēj nodrošināt pamatvajadzības

1.3.

6255

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā"

1.69. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupas "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" kodu 6259 šādā redakcijā:

"1.3.

6259

Pārējā sociālā palīdzība un citi maksājumi iedzīvotājiem naudā

Kodā 6259 uzskaita:

No pašvaldību budžeta līdzekļiem izmaksātos pabalstus naudā trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem, kā arī citus kodos 6252, 6253, 6254 un 6255 neminētus maksājumus iedzīvotājiem, pamatojoties uz pašvaldību saistošajiem noteikumiem"

1.70. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupas "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" kodu 6260 šādā redakcijā:

"1.3.

6260

Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā

Kodā 6260 uzskaita:

No pašvaldību budžeta līdzekļiem izmaksātos garantētā minimālā ienākuma pabalstus, kurus piešķir par trūcīgām atzītām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām"

1.71. papildināt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupu "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" ar kodu 6270 šādā redakcijā:

"1.3.

6270

Dzīvokļa pabalsti naudā

Kodā 6270 uzskaita:

No pašvaldību budžeta līdzekļiem izmaksātos dzīvokļa pabalstus, kurus piešķir par trūcīgām vai maznodrošinātām atzītām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām dzīvokļa īres un komunālajiem maksājumiem, malkas iegādei un citiem ar mājokļa uzturēšanu saistītiem izdevumiem"

1.72. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupas "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" kodu 6290 šādā redakcijā:

"1.3.

6290

Valsts budžeta maksājumi iedzīvotājiem"

1.73. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupas "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" kodu 6299 šādā redakcijā:

"1.3.

6299

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem naudā

Kodā 6299 uzskaita:

No valsts budžeta līdzekļiem sniegto materiālo atbalstu ģimenei vai personai, kurš nav uzskaitīts kodos 6291, 6292, 6293 un 6294"

1.74. svītrot pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupas "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" kodu 6310;

1.75. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupas "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" kodu 6320 šādā redakcijā:

"1.3.

6320

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā

Kodā 6320 uzskaita:

No pašvaldību budžeta līdzekļiem izmaksāto sociālo palīdzību natūrā, kura piešķirta, ņemot vērā materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kam trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai, un kuru piešķir, pamatojoties uz pašvaldību saistošajiem noteikumiem. Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm. Kodā neuzskaita garantētā minimālā ienākuma un dzīvokļa pabalstu"

1.76. papildināt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupu "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" aiz koda 6320 ar kodiem 6321, 6322, 6323 un 6324 šādā redakcijā:

"1.3.

6321

Pabalsti veselības aprūpei natūrā

Kodā 6321 uzskaita:

Pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā iedzīvotājiem apmaksātos medikamentus, uzturēšanās izdevumus slimnīcā un citus ar veselības aprūpi saistītos izdevumus

1.3.

6322

Pabalsti ēdināšanai natūrā

Kodā 6322 uzskaita:

Apmaksātos ēdināšanas izdevumus iedzīvotājiem, izņemot garantētā minimālā ienākuma pabalstu

1.3.

6323

Pašvaldību vienreizējie pabalsti natūrā ārkārtas situācijā

Kodā 6323 uzskaita:

No pašvaldības budžeta līdzekļiem izmaksātos sociālos pabalstus natūrā, kurus piešķir, neizvērtējot personas ienākumus, ja tā nonākusi ārkārtas situācijā iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ un nespēj nodrošināt pamatvajadzības, piemēram, dzīvojamās telpas īres maksas, apģērba un citu ar pirmās nepieciešamības preču iegādi saistītu izdevumu segšana

1.3.

6324

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm natūrā

1.3.

6329

Pārējā sociālā palīdzība natūrā

Kodā 6329 uzskaita:

No pašvaldību budžeta līdzekļiem izmaksātos kodos 6321, 6322, 6323 un 6324 neminētos pabalstus trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem"

1.77. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupas "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" kodu 6330 šādā redakcijā:

"1.3.

6330

Atbalsta pasākumi un kompensācijas natūrā

Kodā 6330 uzskaita:

Sociālo mājokļu uzturēšanas izdevumus, profesionālo apmācību, kompensācijas invalīdiem ar mājokļa pielāgošanu saistīto izdevumu segšanai"

1.78. papildināt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupu "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" aiz koda 6350 ar kodiem 6350 un 6360 šādā redakcijā:

"1.3.

6350

Garantētā minimālā ienākuma pabalsti natūrā

Kodā 6350 uzskaita:

No pašvaldību budžeta līdzekļiem par trūcīgām atzītām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām par piešķirtā garantētā minimālā ienākuma pabalsta summu apmaksātos bērnu ēdināšanas izdevumus skolās, bērnu audzināšanas iestādēs, pieaugušo ēdināšanas un citus izdevumus saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem

1.3.

6360

Dzīvokļa pabalsti natūrā

Kodā 6360 uzskaita:

No pašvaldību budžeta līdzekļiem apsaimniekotājam pārskaitītos dzīvokļa pabalstus, kurus piešķir par trūcīgām vai maznodrošinātām atzītām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām (piemēram, dzīvokļa īrei un komunālajiem maksājumiem, malkas iegādei), un citus ar mājokļa uzturēšanas izdevumiem saistītos pārskaitījumus"

1.79. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupas "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" kodu 6400 šādā redakcijā:

"1.3.

6400

Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas

Kodā 6400 uzskaita:

Pārējos kodos 6320, 6330, 6340, 6350 un 6360 neuzskaitītos maksājumus un kompensācijas iedzīvotājiem (t.sk. no pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksātos sociālos pakalpojumus, kurus piešķir, pamatojoties uz pašvaldību saistošajiem noteikumiem), kā arī naudas balvas, ko izmaksā iestāde juridiskajām vai fiziskajām personām, kas nav darba attiecībās ar šo iestādi, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem"

1.80. papildināt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.3.apakšgrupu "Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti" aiz koda 6400 ar kodu 6500 šādā redakcijā:

"1.3.

6500

Kompensācijas, kuras Latvijas valsts izmaksā personām, pamatojoties uz Eiropas Kopienu Tiesas lēmumu"

1.81. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.5.apakšgrupas "Uzturēšanas izdevumu transferti" kodu 7000 šādā redakcijā:

"1.5.

7000

Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā sadarbība

Kodā 7000 uzskaita:

Valsts un pašvaldību budžetu iekšējos uzturēšanas transfertus (arī bez atlīdzības nodotos materiālus), kas ietver transfertus starp dažādiem vispārējās valdības līmeņiem (valsts pārvaldes līmeņa struktūrām, pašvaldību pārvaldes līmeņa struktūrām, valsts sociālās apdrošināšanas institūcijām), izņemot nodokļus, subsīdijas un citus kapitāla pārvedumus.

Transfertu grupas kodus izmanto, veicot valsts un pašvaldību budžetu konsolidāciju, t.i., izslēdzot savstarpēji veiktos transfertus.

Transfertu grupas kodus lieto budžeta plānošanā un (vai) izpildē.

Pie transfertu grupas kodiem nav pieskaitāmi maksājumi, ko valsts un pašvaldību budžeta iestādes veic, savstarpēji norēķinoties par sniegtajiem maksas pakalpojumiem (piemēram, telpu noma, komunālie pakalpojumi, ēdināšanas pakalpojumi). Apmaksājot minētos maksas pakalpojumus, lieto ekonomiskās klasifikācijas kodu atbilstoši tā izdevuma ekonomiskajai būtībai, savukārt pakalpojuma saņēmējs iegūtajiem ieņēmumiem izmanto kodu grupu "Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi""

1.82. svītrot pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.5.apakšgrupas "Uzturēšanas izdevumu transferti" kodus 7211, 7212, 7213, 7214 un 7215;

1.83. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.5.apakšgrupas "Uzturēšanas izdevumu transferti" kodus 7220, 7221 un 7222 šādā redakcijā:

"1.5.

7220

Pašvaldības budžeta uzturēšanas izdevumu iekšējie transferti

1.5.

7221

Pašvaldības pamatbudžeta uzturēšanas izdevumu transferts uz pašvaldības speciālo budžetu

1.5.

7222

Pašvaldības speciālā budžeta uzturēšanas izdevumu transferts uz pašvaldības pamatbudžetu"

1.84. svītrot pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.5.apakšgrupas "Uzturēšanas izdevumu transferti" kodus 7231, 7232, 7233, 7234, 7235, 7236, 7237 un 7239;

1.85. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.5.apakšgrupas "Uzturēšanas izdevumu transferti" kodu 7240 šādā redakcijā:

"1.5.

7240

Pašvaldības budžeta uzturēšanas izdevumu transferts uz valsts budžetu"

1.86. papildināt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.5.apakšgrupu "Uzturēšanas izdevumu transferti" aiz koda 7240 ar kodiem 7241, 7242, 7243, 7244, 7245 un 7246 šādā redakcijā:

"1.5.

7241

Pašvaldības pamatbudžeta uzturēšanas izdevumu transferts uz valsts pamatbudžetu

1.5.

7242

Pašvaldības pamatbudžeta uzturēšanas izdevumu transferts uz valsts speciālo budžetu

1.5.

7243

Pašvaldības speciālā budžeta uzturēšanas izdevumu transferts uz valsts pamatbudžetu

1.5.

7244

Pašvaldības speciālā budžeta uzturēšanas izdevumu transferts uz valsts speciālo budžetu

1.5.

7245

Atmaksa valsts budžetam

Kodā 7245 uzskaita:

Atmaksu valsts budžetam par iepriekšējā pārskata periodā saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta dotāciju vai mērķdotāciju, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi

1.5.

7246

Atmaksa valsts budžetam par Eiropas Savienības vai pārējo ārvalstu politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem uzturēšanas izdevumiem"

1.87. svītrot pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.5.apakšgrupas "Uzturēšanas izdevumu transferti" kodu 7250;

1.88. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.5.apakšgrupas "Uzturēšanas izdevumu transferti" kodus 7260, 7300 un 7310 šādā redakcijā:

"1.5.

7260

Pašvaldības budžeta dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam

1.5.

7300

Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām

Kodā 7300 uzskaita:

Valsts budžeta līdzekļus, kurus piešķir pašvaldības pamatbudžetam, lai nodrošinātu valsts vai pašvaldību funkciju izpildi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pašvaldība šos līdzekļus var izlietot tikai attiecīgajā normatīvajā aktā noteikto izdevumu finansēšanai

1.5.

7310

Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām, izņemot kodā 7320 minētās mērķdotācijas"

1.89. svītrot pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.5.apakšgrupas "Uzturēšanas izdevumu transferti" kodus 7311, 7312, 7313, 7314, 7315 un 7319;

1.90. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.5.apakšgrupas "Uzturēšanas izdevumu transferti" kodu 7320 šādā redakcijā:

"1.5.

7320

Valsts budžeta mērķdotācija uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām Eiropas Savienības finansēto programmu ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

Kodā 7320 uzskaita:

Eiropas Savienības finansēto programmu ietvaros pārskaitāmos līdzekļus pašvaldībām, lai nodrošinātu projektu īstenošanu un to grāmatvedības uzskaiti pašvaldībās"

1.91. svītrot pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.5.apakšgrupas "Uzturēšanas izdevumu transferti" kodus 7321 un 7322;

1.92. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.5.apakšgrupas "Uzturēšanas izdevumu transferti" kodus 7323, 7329 un 7330 šādā redakcijā:

"1.5.

7323

Valsts budžeta mērķdotācija pašvaldībām Kohēzijas fonda programmas ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

1.5.

7329

Valsts budžeta mērķdotācija pašvaldībām citu Eiropas Savienības finansēto programmu ietvaros no Eiropas Savienības līdzekļiem

1.5.

7330

Valsts budžeta mērķdotācija (valsts budžeta līdzfinansējums) pašvaldībām Eiropas Savienības finansēto programmu ietvaros"

1.93. svītrot pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.5.apakšgrupas "Uzturēšanas izdevumu transferti" kodu 7331;

1.94. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.5.apakšgrupas "Uzturēšanas izdevumu transferti" kodu 7335 šādā redakcijā:

"1.5.

7335

Valsts budžeta mērķdotācija (valsts budžeta līdzfinansējums) pašvaldībām Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros

Kodā 7335 uzskaita:

Pašvaldībām pārskaitāmos ieguldītos valsts budžeta līdzekļus Kohēzijas fonda finansēto projektu īstenošanai"

1.95. svītrot pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.5.apakšgrupas "Uzturēšanas izdevumu transferti" kodu 7336;

1.96. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.5.apakšgrupas "Uzturēšanas izdevumu transferti" kodus 7339 un 7340 šādā redakcijā:

"1.5.

7339

Valsts budžeta mērķdotācija (valsts budžeta līdzfinansējums) uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām citu Eiropas Savienības finansēto programmu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanas ietvaros

1.5.

7340

Valsts budžeta mērķdotācija pašvaldībām pasažieru regulārajiem pārvadājumiem"

1.97. svītrot pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.5.apakšgrupas "Uzturēšanas izdevumu transferti" kodu 7390;

1.98. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.5.apakšgrupas "Uzturēšanas izdevumu transferti" kodu 7400 šādā redakcijā:

"1.5.

7400

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

Kodā 7400 uzskaita:

Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu pārskaitītos uzturēšanas izdevumu transfertus pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)"

1.99. svītrot pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.5.apakšgrupas "Uzturēšanas izdevumu transferti" kodus 7410, 7420 un 7430;

1.100. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.5.apakšgrupas "Uzturēšanas izdevumu transferti" kodu 7440 šādā redakcijā:

"1.5.

7440

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozes neizpildes kompensācijai"

1.101. svītrot pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.5.apakšgrupas "Uzturēšanas izdevumu transferti" kodu 7450;

1.102. papildināt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.5.apakšgrupu "Uzturēšanas izdevumu transferti" aiz koda 7450 ar kodiem 7460, 7470, 7471 un 7472 šādā redakcijā:

"1.5.

7460

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferts pašvaldībai

Kodā 7460 uzskaita:

Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu pārskaitītos uzturēšanas izdevumu transfertus pašvaldībām

1.5.

7470

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferts no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

Kodā 7470 uzskaita:

Valsts budžetā plānotos ministriju un citu centrālo valsts iestāžu transfertus to padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām vai citu ministriju padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām

1.5.

7471

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferts padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

1.5.

7472

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferts citas ministrijas padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)"

1.103. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.5.apakšgrupas "Uzturēšanas izdevumu transferti" kodu 7510 šādā redakcijā:

"1.5.

7510

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

Kodā 7510 uzskaita:

Atmaksu valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes Eiropas Savienības vai pārējo ārvalstu politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem un sertificētajiem no Eiropas Savienības vai citas ārvalstu līdzfinansējuma daļas finansētajiem uzturēšanas izdevumiem un veiktajām subsīdijām un dotācijām saskaņā ar Ministru kabineta normatīvajiem aktiem"

1.104. svītrot pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.5.apakšgrupas "Uzturēšanas izdevumu transferti" kodu 7530;

1.105. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.4.apakšgrupas "Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskajā sadarbībā" kodu 7613 šādā redakcijā:

"1.5.

7613

Cukura ražošanas nodeva

Kodā 7613 uzskaita:

Pašu resursa "Cukura ražošanas nodeva" iemaksas Eiropas Kopienas budžetā 75 % apjomā no cukura ražošanas nodevas, kuru attiecīgajā pārskata periodā normatīvajos aktos par cukura ražošanas nodevām noteiktajā kārtībā valsts budžetā iemaksā Latvijā reģistrētie cukura ražotāji, tādējādi uzņemoties pilnu finansiālo atbildību par zaudējumiem, ko katrā tirdzniecības gadā rada tās Latvijai piešķirtās cukura ražošanas kvotā ietilpstošās produkcijas daļas pārdošana, kura pārsniedz valsts iekšienē patērēto produkciju, un realizācijas cenu garantiju diferenciācija, ņemot vērā katram uzņēmumam piešķirto ražošanas kvotu, kā to paredz Eiropas Kopienas cukura nozares tirgus kopējā organizācijas sistēma.

Valsts budžetā pārskaitītie cukura liekā krājuma maksājumi laikposmā no 2006. līdz 2009.gadam saskaņā ar Eiropas Komisijas 2006.gada 13.novembra Lēmumu Nr.776 2006/776/EK "Komisijas Lēmums (2006.gada 13.novembris) par summām, kas jāiekasē par neizņemto cukura pārpalikumu""

1.106. izteikt pielikuma 1.grupas "Uzturēšanas izdevumi" 1.4.apakšgrupas "Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskajā sadarbībā" kodu 7720 šādā redakcijā:

"1.5.

7720

Pārējie pārskaitījumi ārvalstīm

Kodā 7720 uzskaita:

Pārējos pārskaitījumus ārvalstīm, ar kurām ir noslēgti starptautiskās sadarbības līgumi kāda noteikta pakalpojuma veikšanai.

Vadošā partnera maksājumus no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem sadarbības partneriem ārvalstīs partneru grupas īstenotajos Eiropas Savienības politiku instrumentu projektos"

1.107. izteikt pielikuma 3.0.grupas "Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš" kodu 8000 šādā redakcijā:

"3.0.

8000

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš

Koda grupu 8000 un tās apakškodus piemēro, lai uzskaitītu zaudējumus valūtas kursa svārstību dēļ un norakstītu zaudējumus šaubīgo debitoru uzkrājumu (pēc uzkrājuma principa) dēļ finanšu aktīvu pārvērtēšanai, noņemšanai no uzskaites, aizdevumu norakstīšanai u.tml., kā arī izdevumus un citus zaudējumus, kas veidojas no ne naudas darījumiem (piemēram, pārrēķinot debitoru prasības vai kreditoru saistības)"

1.108. svītrot pielikuma 3.0.grupas "Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš" kodus 8110, 8120, 8130 un 8140;

1.109. svītrot pielikuma 3.0.grupas "Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš" kodus 8210, 8220 un 8230;

1.110. papildināt pielikuma 3.0.grupu "Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš" aiz koda 8600 ar kodu 8900 šādā redakcijā:

"3.0.

8900

Pārējie iepriekš neuzskaitītie budžeta izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav uzskaitīti kodos 8100, 8200, 8300, 8400, 8500 un 8600"

1.111. izteikt pielikuma 2.grupas "Kapitālie izdevumi" 2.2.apakšgrupas "Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas" kodu 9000 šādā redakcijā:

"2.2.

9000

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

Kodā 9000 uzskaita:

Kapitālo izdevumu transfertus un mērķdotācijas, ko piešķir, lai finansētu budžeta pamatkapitāla veidošanu.

Transfertu grupas kodus izmanto, veicot budžetu konsolidāciju, t.i., izslēdzot savstarpēji veiktos transfertus.

Transfertu grupas kodus izmanto budžeta plānošanā un (vai) izpildē.

Pie transfertu grupas kodiem nav pieskaitāmi maksājumi par maksas pakalpojumiem, ko valsts un pašvaldību budžeta iestādes veic, savstarpēji norēķinoties par sniegtajiem pakalpojumiem"

1.112. svītrot pielikuma 2.grupas "Kapitālie izdevumi" 2.2.apakšgrupas "Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas" kodu 9160;

1.113. izteikt pielikuma 2.grupas "Kapitālie izdevumi" 2.2.apakšgrupas "Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas" kodus 9200, 9210 un 9220 šādā redakcijā:

"2.2.

9200

Pašvaldības budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem starp dažādiem budžeta veidiem

2.2.

9210

Pašvaldības pamatbudžeta kapitālo izdevumu transferts uz pašvaldības speciālo budžetu

2.2.

9220

Pašvaldības speciālā budžeta kapitālo izdevumu transferts uz pašvaldības pamatbudžetu"

1.114. izteikt pielikuma 2.grupas "Kapitālie izdevumi" 2.2.apakšgrupas "Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas" kodu 9320 šādā redakcijā:

"2.2.

9320

Vienas pašvaldības pamatbudžeta kapitālo izdevumu transferts uz citas pašvaldības pamatbudžetu"

1.115. izteikt pielikuma 2.grupas "Kapitālie izdevumi" 2.2.apakšgrupas "Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas" kodus 9400, 9410, 9420, 9430, 9500 un 9510 šādā redakcijā:

"2.2.

9400

Pašvaldību speciālā budžeta kapitālo izdevumu transferts uz speciālo budžetu

2.2.

9410

Pašvaldību speciālā budžeta kapitālo izdevumu transferts uz valsts speciālo budžetu

2.2.

9420

Vienas pašvaldības speciālā budžeta kapitālo izdevumu transferts uz citas pašvaldības speciālo budžetu

2.2.

9430

Rajona padomes speciālā budžeta kapitālo izdevumu transferts uz pašvaldības speciālo budžetu

2.2.

9500

Valsts budžeta mērķdotācija kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām

2.2.

9510

Valsts budžeta mērķdotācija kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām"

1.116. svītrot pielikuma 2.grupas "Kapitālie izdevumi" 2.2.apakšgrupas "Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas" kodus 9520, 9530, 9540, 9550, 9560 un 9570;

1.117. papildināt pielikuma 2.grupas "Kapitālie izdevumi" 2.2.apakšgrupu "Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas" aiz koda 9570 ar kodu 9580 šādā redakcijā:

"2.2.

9580

Valsts budžeta mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām Eiropas Savienības vai pārējo ārvalstu politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanai"

2. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents I.Godmanis

Finanšu ministrs A.Slakteris

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri.

01.01.2009