Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 20.07.2011. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.995

Rīgā 2008.gada 2.decembrī (prot. Nr.86 30.§)
Kārtība, kādā sagatavo un apstiprina Latvijas Republikas nostājas projektu un nodrošina Latvijas Republikas pārstāvību Eiropas Savienības Tiesā un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas tiesā

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 12.07.2011. noteikumiem Nr.562)

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 31.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā sagatavo un apstiprina Latvijas Repub­likas nostājas projektu Eiropas Savienības Tiesā un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas tiesā (turpmāk abas kopā – Tiesa) izskatāmajās lietās un nodrošina Latvijas Republikas pārstāvību (turpmāk – pārstāvība) Tiesā.

(Grozīts ar MK 12.07.2011. noteikumiem Nr.562)

2. Latvijas Republikas nostājas projekts (turpmāk – nostājas projekts) šo noteikumu izpratnē ir Latvijas Republikas viedoklis Tiesā izskatāmajā lietā, un uz to balsta pārstāvību Tiesā. Nostājas projektu noformē atbilstoši paraugam (pielikums).

3. Pārstāvība šo noteikumu izpratnē ir Latvijas Republikas viedokļa sniegšana un aizstāvēšana Tiesā.

3.1 Nostājas projekts un ar pārstāvību saistītie dokumenti uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju. Ierobežotas pieejamības statusu minētajai informācijai piemēro līdz brīdim, kad attiecīgajā lietā stājas spēkā galīgs Tiesas nolēmums.

(MK 12.07.2011. noteikumu Nr.562 redakcijā)

II. Kompetenču sadale

4. Tieslietu ministrija:

4.1. nodrošina atbildīgo ministriju, īpašu uzdevumu ministra sekretariātu vai citu valsts pārvaldes iestādi (turpmāk – atbildīgā iestāde) ar informāciju par lietām, kas iesniegtas izskatīšanai Tiesā;

4.2. nosaka nepieciešamās informācijas sniegšanas termiņu un sadarbībā ar atbildīgo iestādi sagatavo un virza apstiprināšanai nostājas projektu;

4.3. nodrošina pārstāvību Tiesā;

4.4. organizē sadarbību ar Tiesu;

4.5. reizi gadā sniedz Ministru kabinetam pārskatu par Latvijas Republikas dalību Tiesas lietās;

4.6. ziņo Ministru kabinetam, ja Tiesā celta prasība pret Latvijas Republiku, pasludināts nolēmums lietā pret Latvijas Republiku vai Tiesā izskatāmais jautājums skar būtiskas Latvijas Republikas intereses;

4.7. informē Saeimas Eiropas lietu komisiju un par likumprojektu atbildīgo Saeimas komisiju (ja tāda ir noteikta) par Tiesā celtu prasību pret Latvijas Republiku, ja nostājā pirmstiesas procesa ietvaros paredzētais pasākums pārkāpuma novēršanai bijusi likumprojekta sagatavošana vai ietverta argumentācija par to, ka nav pieļauts pārkāpums un Eiropas Savienības tiesību akts ir pārņemts ar likumu.

5. Atbildīgā iestāde:

5.1. izvērtē Tieslietu ministrijas sniegto informāciju par lietām, kas iesniegtas izskatīšanai Tiesā;

5.2. sniedz Tieslietu ministrijai priekšlikumus par nepieciešamību celt prasību Tiesā, iestāties lietā, sniegt rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma (konsultatīvā atzinuma) lūguma procesa laikā, kā arī par nepieciešamību Latvijas Republikai piedalīties lietas izskatīšanas mutvārdu procesā (pamatojot priekšlikumu, norāda faktiskos un tiesiskos apstākļus). Sniedzot priekšlikumu par iestāšanos lietā, norāda arī iesaistīto pusi, kuras viedokli Latvijas Republika atbalstītu;

5.3. norīko ekspertu, kas sniedz nostājas projekta sagatavošanai nepieciešamo informāciju;

5.4. ja nepieciešams, informē nevalstiskās organizācijas un sociālos partnerus par tās kompetencē esoša nostājas projekta sagatavošanu, kā arī iesaista minētās organizācijas un partnerus attiecīgās informācijas sagatavošanā;

5.5. atbilstoši kompetencei sagatavo un sniedz Tieslietu ministrijai informāciju nostājas projekta sagatavošanai un pārstāvībai Tiesā;

5.6. atbilstoši kompetencei veic pasākumus Tiesas nolēmumu izpildes nodrošināšanai.

6. Tieslietu ministrija nosaka atbildīgo iestādi atbilstoši atbildīgās iestādes nolikumam un Ministru kabineta noteiktajam kompetenču sadalījumam Eiropas Savienības jautājumos.

6.1 Informāciju saistībā ar Tiesas lietām atbildīgajām iestādēm nosūta elektroniski, izmantojot Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles sistēmu.

(MK 12.07.2011. noteikumu Nr.562 redakcijā)

III. Nostājas projekta sagatavošana un apstiprināšana

7. Nostājas projektu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā sagatavo un apstiprina šādos gadījumos:

7.1. ceļot prasību Tiesā;

7.2. iestājoties lietā pēc Tiesas priekšsēdētāja atļaujas saņemšanas;

7.3. sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma (konsultatīvā atzinuma) lūguma procesa laikā;

7.4. ja Eiropas Savienības Tiesā celta prasība pret Latvijas Republiku;

7.5. ja tas ir nepieciešams citu Tiesas procedūru ietvaros.

(Grozīts ar MK 12.07.2011. noteikumiem Nr.562)

8. Tieslietu ministrs pēc atbildīgās iestādes priekšlikuma, uzklausot pārstāvja viedokli, pieņem lēmumu par lūguma iesniegšanu Tiesā, lai saņemtu atļauju iestāties lietā, un lēmumu par dalību Tiesas mutvārdu procesā.

(Grozīts ar MK 12.07.2011. noteikumiem Nr.562)

9. Lai nodrošinātu informācijas apriti un ministriju informēšanu par aktuālajām Tiesas lietām, tieslietu ministrs izdod rīkojumu par pastāvīgas starpinstitūciju darba grupas (turpmāk – darba grupa) izveidošanu. Darba grupas sastāvā iekļauj ministriju un, ja nepieciešams, citu valsts institūciju pārstāvjus. Darba grupu vada un tās darbu organizē Tieslietu ministrija. Konkrētu jautājumu risināšanai darba grupā uzaicina ekspertus.

(MK 12.07.2011. noteikumu Nr.562 redakcijā)

10. (Svītrots ar MK 12.07.2011. noteikumiem Nr.562)

11. Eksperti, ko atbildīgā iestāde deleģējusi konkrētas Tiesas lietas ietvaros, ir pilnvaroti pieņemt lēmumus par nostājas projekta saskaņošanu attiecīgajā jautājumā tās iestādes vārdā, kuru viņi pārstāv, un atbilstoši attiecīgās iestādes kompetencei atbild par sniegto informāciju.

(MK 12.07.2011. noteikumu Nr.562 redakcijā)

12. Ja atbildīgā iestāde noteiktajā termiņā nav izteikusi savu viedokli, nostājas projekts uzskatāms par saskaņotu.

(MK 12.07.2011. noteikumu Nr.562 redakcijā)

13. Nostājas projektu apstiprina Ministru kabinets, ja Tiesā izskatāmā lieta ir saistīta ar būtiskām Latvijas Republikas interesēm vai to pieprasa Ministru kabineta loceklis. Pārējos gadījumos nostājas projektu apstiprina tieslietu ministrs.

IV. Pārstāvība

14. Pārstāvību īsteno Ministru kabineta apstiprināts pārstāvis (turpmāk – pārstāvis), kuru amatā apstiprina pēc tieslietu ministra ieteikuma, kas saskaņots ar ārlietu ministru.

15. Pilnvaru pārstāvim, kā arī citiem ekspertiem, kurus nepieciešams papildus piesaistīt pārstāvībai konkrētā lietā, izsniedz Ministru prezidents saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu, ja nostājas projektu apstiprina Ministru kabinets, vai pēc tieslietu ministra lūguma, ja nepieciešams lūgt Tiesas priekšsēdētāja atļauju iestāties lietā vai ja nostājas projektu apstiprina tieslietu ministrs.

16. Pārstāvim pārstāvības ietvaros ir šādas tiesības:

16.1. pieprasīt un saņemt no valsts iestādēm, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām pārstāvības nodrošināšanai nepieciešamo infor­māciju, nosakot tās iesniegšanas termiņu;

16.2. konsultēties ar atbildīgo iestāžu norīkotajiem ekspertiem.

17. Pārstāvis neatbild par atbildīgās iestādes un iesaistīto ekspertu snieg­tās informācijas patiesumu un atbilstību situācijai.

18. Ar pārstāvību saistītos izdevumus (arī pārstāvja atalgojumu, piemaksas un komandējuma izdevumus) sedz atbilstoši Tieslietu ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, izņemot dokumentu tulkošanai nepieciešamos izdevumus, kurus sedz atbildīgā iestāde. Atbildīgā iestāde sedz tā eksperta izdevumus saistībā ar piedalīšanos Tiesas sēdē, kuru tā deleģējusi nostājas projekta sagatavošanai.

(MK 12.07.2011. noteikumu Nr.562 redakcijā)

V. Strīdus gadījumi

19. Ja nostājas projekta sagatavošanā iesaistīto iestāžu pārstāvji nevar vienoties par kompetenču sadalījumu vai jebkuru citu ar nostājas projekta sagatavošanu saistītu jautājumu, attiecīgo jautājumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā.

VI. Noslēguma jautājums

20. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumus Nr.989 “Kārtība, kādā tiek sagatavots un apstiprināts Latvijas Republikas nostājas projekts un nodrošināta Latvijas Republikas pārstāvība Eiropas Kopienu Tiesā” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 207.nr.).

Ministru prezidents I.Godmanis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 2.decembra noteikumiem Nr.995

(Pielikums grozīts ar MK 12.07.2011. noteikumiem Nr.562)

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
20.07.2011