Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta ieteikumi Nr.2

Rīgā 1996.gada 11.jūnijā (prot. nr. 31 1.§)
Rajona (pilsētas) bērnu tiesību aizsardzības centra paraugnolikums
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 16.panta 1.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Bērnu tiesību aizsardzības centrs (turpmāk tekstā - "Centrs") ir rajona padomes vai pilsētas domes pakļautībā esoša iestāde, kas savas kompetences ietvaros koordinē, īsteno un analizē bērnu tiesību nodrošinājumu attiecīgajā teritorijā.

2. Centrs savā darbībā ievēro Satversmi, Latvijā spēkā esošās starptautiskās un nacionālās tiesību normas bērnu tiesību aizsardzībā, citus tiesību aktus un šo paraugnolikumu.

3. Centru izveido rajona (pilsētas) pašvaldība pēc saskaņošanas ar pagastu un pilsētu pašvaldībām. Centrs var būt Skolu valdes pārziņā.

4. Centrs, pamatojoties uz šo paraugnolikumu, izstrādā savu nolikumu, kuru apstiprina Centra dibinātājs.

5. Centru reorganizē vai likvidē tā dibinātājs.

II. Centra galvenie uzdevumi

6. Centram ir šādi galvenie uzdevumi:

6.1. izveidot un uzturēt bērnu tiesību aizsardzības sistēmu attiecīgā rajona (pilsētas) teritorijā;

6.2. sadarbībā ar medicīnas iestādēm, tiesu iestādēm, mācību un audzināšanas iestādēm, Izglītības un zinātnes ministrijas Bērnu tiesību aizsardzības centru, citām pašvaldībām, kā arī ar sabiedriskajām organizācijām, kuru kompetencē ir bērnu tiesību aizsardzība, koordinēt, uzraudzīt un apsekot bērnu tiesību nodrošinājumu;

6.3. sniegt bērniem, vecākiem, pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem un citām ieinteresētajām personām konsultatīvu palīdzību bērnu tiesību nodrošināšanai un realizēšanai;

6.4. nodrošināt attiecīgā rajona (pilsētas) teritorijā bērnu, vecāku, pedagogu, sociālo darbinieku un bāriņtiesu un pagasttiesu locekļu izglītošanu bērnu tiesību aizsardzības jomā;

6.5. apkopot un sniegt vecākiem, skolām, bērniem un jauniešiem informāciju par mācību un audzināšanas iestādēm, arodapmācības vai papildizglītības iespējām, lai palīdzētu katram bērnam izvēlēties mācību iestādi izglītības turpināšanai līdz pilnīgai pamatizglītības apguvei vai amata iegūšanai;

6.6. ar masu informācijas līdzekļu starpniecību informēt sabiedrību par bērnu tiesību aizsardzības stāvokli Latvijā;

6.7. sadarbībā ar Skolu valdi nodrošināt skolas vecuma bērnu uzskaites datu savākšanu no attiecīgā rajona pagastiem un pilsētām, kā arī pastāvīgi koordinēt minēto darbu;

6.8. novērst bērnu tiesību pārkāpumus valsts, pašvaldību un privātajās mācību un audzināšanas iestādēs.

III. Centra tiesības

7. Centram ir šādas tiesības:

7.1. pārstāvēt rajona padomi (pilsētas domi) pašvaldības, reģionālajās un valsts sanāksmēs un sniegt pārskatu par bērnu tiesību aizsardzību attiecīgās rajona padomes (pilsētas domes) teritorijā;

7.2. saņemt no juridiskajām un fiziskajām personām informāciju bērnu tiesību aizsardzības jautājumos un izmantot to savā darbībā;

7.3. aizstāvēt bērnu intereses tiesu iestādēs;

7.4. iepazīties ar attiecīgās pašvaldības teritorijā esošo valsts, pašvaldību un privāto mācību un audzināšanas iestāžu darbību;

7.5. iepazīties ar bērnu tiesību nodrošinājumu, ja tiek izmantots bērnu darbs.

IV. Centra struktūra

8. Centru vada Centra direktors. Direktoru pieņem darbā un atbrīvo no darba rajona (pilsētas) padome (dome), kura informē par to Izglītības un zinātnes ministrijas Bērnu tiesību aizsardzības centru.

9. Centrā darbojas Skolu valdes ārsts, psihologs, bērnu tiesību aizsardzības inspektors un metodiķis (galvenais speciālists).

10. Par Centra darbību un attiecīgajiem priekšlikumiem Centra direktors informē rajona (pilsētas) Skolu valdi un pašvaldību.

V. Centra finanses

11. Centru finansē no rajona (pilsētas) pašvaldības budžeta saskaņā ar izdevumu tāmi attiecīgajam gadam.

Ministru prezidenta vietā - izglītības un zinātnes ministrs, Ministru prezidenta biedrs M.Grīnblats

Īpašu uzdevumu ministrs pašvaldības lietās E.Jurkāns
16.06.1996