Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Reģionālās attīstības likumā

Izdarīt Reģionālās attīstības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 9.nr.; 2003, 2., 6.nr.; 2005, 8.nr.; 2006, 15.nr.; 2007, 12., 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 4.panta 2. un 4.punktā vārdu "rajonu".

2. Izslēgt 6.panta pirmās daļas 6.punktu.

3. Izslēgt 12.pantu.

4. Izslēgt 13.panta otrajā daļā vārdus "un tā rajona pašvaldības attīstības programmu un teritorijas plānojumu, kurā ietilpst attiecīgā vietējā pašvaldība".

5. 14.pantā:

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) nosaka teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtības;";

papildināt 6.punktu pēc vārdiem "nosaka kritērijus" ar vārdiem "un kārtību".

6. Izteikt 17.1 panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts budžeta līdzekļu saņemšanai un no tiem veicamo izdevumu izdarīšanai plānošanas reģions atver norēķinu kontu Valsts kasē. Atbildīgā ministrija atbilstoši valsts budžeta apropriācijai ieskaita dotāciju norēķinu kontā. Gada beigās neizmantoto valsts budžeta dotāciju ieskaita valsts budžeta ieņēmumos, izņemot dotāciju Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai. Gada beigās neizmantotā valsts budžeta dotācija Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai paliek plānošanas reģiona rīcībā, un šo dotāciju plānošanas reģions var izlietot atbilstošiem mērķiem nākamajā saimnieciskajā gadā."

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 11., 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"11. Rajona pašvaldība līdz 2009.gada 1.augustam nodod tās attīstības programmu plānošanas reģionam. Ja rajona teritorijā izveido vienu novadu, rajona pašvaldības attīstības programmu nodod attiecīgajam novadam.

12. Līdz šā likuma 14.panta 5.punktā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 1.aprīlim ir piemērojami Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumi Nr.730 "Teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas un piemērošanas kārtība".

13. Līdz šā likuma 14.panta 6.punktā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 1.jūlijam ir piemērojami Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumi Nr.815 "Noteikumi par kritērijiem valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas reģioniem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai"."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas, bet šā likuma 1., 2., 3. un 4.pants stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 20.novembrī.

Valsts prezidenta vietā

Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze

Rīgā 2008.gada 2.decembrī

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2008.gada 3.decembri, bet šā likuma 1., 2., 3. un 4.pants stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

03.12.2008