Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 06.02.2010. - 14.09.2010. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.942

Rīgā 2008.gada 20.novembrī (prot. Nr.81 6.§)
Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli
Izdoti saskaņā ar likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu
13.panta pirmo, otro un ceturto daļu, 20.1 pantu un 23.panta pirmo un otro daļu
un likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli38.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. reģistrē valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (turpmāk – obligātās iemaksas) veicējus – darba devējus, darba ņēmējus, pašnodarbinātos, kā arī personas, kuras Latvijas Republikas teritorijā nodarbina darba devējs – ārvalstu nodokļu maksātājs, ja šo personu pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā, personas, kuras nodarbina citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Šveices Konfederācijas vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts (turpmāk – cita dalībvalsts) darba devējs un kurām saskaņā ar Padomes 1971.gada 14.jūnija Regulas (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā (turpmāk – Padomes regula Nr. 1408/71), 13., 14., 15., 16. un 17.pantu piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus (turpmāk – iekšzemes darba ņēmēji pie darba devēja – ārvalstnieka), un personas, kuras nodarbina darba devējs – ārvalstu nodokļu maksātājs, ja šo personu pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā un tās uzturas Latvijas Republikā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā (turpmāk – ārvalstu darba ņēmēji pie darba devēja – ārvalstnieka);

1.2. iesniedz darba devēja ziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī (turpmāk – darba devēja ziņojums), kā arī ziņojumu par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī;

1.3. iesniedz ziņas par darba ņēmējiem;

1.4. precizē darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas, kā arī nosaka īpašus gadījumus, kuros darba devējs precizē darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas par iepriekšējiem pārskata mēnešiem.

2. Ziņas par darba ņēmējiem un šo noteikumu 1.2.apakšpunktā minētos ziņojumus par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Valsts ieņēmumu dienestā var iesniegt rakstiski vai izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

3. Pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma darba devējs, pašnodarbinātais, iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka vai ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka 10 darbdienu laikā precizē šo noteikumu 1.2.apakšpunktā minētos ziņojumus par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un šo noteikumu 1.3.apakš­punktā minētās darba devēja ziņas par darba ņēmējiem, ja sniegtā informācija ir nepilnīga vai kļūdaina.

(Grozīts ar MK 26.01.2010. noteikumiem Nr.87)

II. Obligāto iemaksu veicēju reģistrācija

4. Darba devēji, pašnodarbinātie, iekšzemes darba ņēmēji pie darba devēja – ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmēji pie darba devēja – ārvalstnieka reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē nodokļu maksātāju reģistrāciju, ciktāl šie noteikumi nenosaka citu kārtību.

(Grozīts ar MK 26.01.2010. noteikumiem Nr.87)

5. Darba devējs – fiziska persona reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā 10 dienu laikā no dienas, kad viņš noslēdzis ar darba ņēmēju līgumu par darba veikšanu par atlīdzību, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un iesniedzot līguma kopiju (uzrādot līguma oriģinālu).

(Grozīts ar MK 26.01.2010. noteikumiem Nr.87)

6. Citas dalībvalsts darba devējs, kas nodarbina darba ņēmēju, kuram saskaņā ar Padomes regulas Nr. 1408/71 13., 14., 15., 16. un 17.pantu piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā obligāto iemaksu veicējs, iesniedzot informāciju, kurā norādīts darba devēja nosaukums, reģistrācijas numurs (citā dalībvalstī) un juridiskā adrese. Ja darba devējs reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā ar Padomes 1972.gada 21.marta Regulas (EEK) Nr. 574/72, ar kuru nosaka izpildes kārtību Regulai (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā (turpmāk – Padomes regula Nr. 574/72), 109.pantā noteiktās personas starpniecību, minētā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un darba devēja kompetentajai institūcijai iesniegtās informācijas kopiju. Valsts ieņēmumu dienests šādam darba devējam piešķir vienpadsmitzīmju reģistrācijas kodu. Reģistrācijas kodu paziņo darba devējam vai Padomes regulas Nr. 574/72 109.pantā noteiktajai personai un izmanto, iesniedzot šajos noteikumos noteikto informāciju un veicot obligātās iemaksas.

(Grozīts ar MK 26.01.2010. noteikumiem Nr.87)

7. Darba ņēmēju, kuru nodarbina citas dalībvalsts darba devējs un kuram saskaņā ar Padomes regulas Nr. 1408/71 13., 14., 15., 16. un 17.pantu piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, darba devējs vai Padomes regulas Nr. 574/72 109.pantā noteiktā persona reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 26.01.2010. noteikumiem Nr.87)

8. Darba devējs ne vēlāk kā vienu dienu, pirms persona uzsāk darbu, katru darba ņēmēju reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā ziņas par darba ņēmējiem (1.pielikums). Ziņas par darba ņēmējiem, kuri ir mainījuši vai zaudējuši likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto darba ņēmēja statusu, darba devējs iesniedz triju darbdienu laikā pēc tam, kad persona ir mainījusi vai zaudējusi darba ņēmēja statusu. Ziņas par darba ņēmējiem, kuriem piešķirts atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas vai beidzies atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas, darba devējs iesniedz ne vēlāk kā līdz tā mēneša piektajam datumam, kurš seko mēnesim, kurā darba ņēmējam piešķirts vai beidzies atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas.

(MK 26.01.2010. noteikumu Nr.87 redakcijā)

9. Ja darba ņēmējam nav Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra piešķirtā personas koda, darba devējs, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā ziņas par darba ņēmēju, iesniedz tā dzimšanas datus (datums, mēnesis, gads). Valsts ieņēmumu dienests šādam darba ņēmējam piešķir unikālu reģistrācijas numuru, kuru paziņo darba devējam turpmākai izmantošanai šajos noteikumos noteiktās informācijas iesniegšanai par attiecīgo darba ņēmēju.

(Grozīts ar MK 26.01.2010. noteikumiem Nr.87)

10. Darba devējs darba ņēmēja statusa zaudēšanas iemeslu precizē saskaņā ar tiesas spriedumu, attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pieņemtu pārvaldes lēmumu vai pēc savas iniciatīvas.

(MK 07.04.2009. noteikumu Nr.322 redakcijā)

11. Pašnodarbinātais līdz tā mēneša desmitajam datumam, kas seko mēnesim, kurā mēneša ienākumi sasnieguši vienu divpadsmito daļu no Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu objekta minimālā apmēra pašnodarbinātajam (pašnodarbinātajam, kurš maksā fiksēto iedzīvotāju ienākuma nodokli, – ieņēmumi ir sasnieguši vienu divpadsmito daļu no Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu objekta minimālā apmēra pašnodarbinātajam, kas reizināta ar koeficientu 3,3), reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Pašnodarbinātais (izņemot individuālo komersantu un zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieku, kas, nebūdams darba tiesiskajās attiecībās ar savas zemnieku (zvejnieku) saimniecības pārvaldes institūciju, veic šīs zemnieku (zvejnieku) saimniecības vadības funkciju, ja šajā zemnieku (zvejnieku) saimniecībā normatīvajos aktos, kas nosaka zemnieku un zvejnieku saimniecību statusu, noteiktajā kārtībā nav iecelts (ievēlēts) pārvaldnieks (direktors)), reģistrējoties iesniedz attiecīgā dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu):

11.1. persona, kas saņem autoratlīdzību (autortiesību un blakustiesību atlīdzību), – dokumentu, kas apliecina autoratlīdzības saņemšanu;

11.2. zvērināts notārs – tieslietu ministra rīkojumu par zvērināta notāra iecelšanu;

11.3. zvērināts advokāts – Latvijas Zvērinātu advokātu padomes izsniegtu apliecību;

11.4. zvērināts revidents – Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas izsniegtu zvērināta revidenta sertifikātu;

11.5. prakses ārsts – ārsta sertifikātu un ārsta prakses reģistrācijas apliecību, kuru izsniegusi Latvijas Ārstu biedrība;

11.6. cita fiziskā persona, kura reģistrējusies kā saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātājs, – īpašuma vai valdījuma tiesības apliecinošu dokumentu un citus dokumentus, kas apliecina, ka persona ir saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātājs;

11.7. persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kuras darbu apmaksā no Latvijas Republikai piešķirtajiem ārvalstu tehniskās palīdzības vai starptautisko finanšu institūciju aizdevuma līdzekļiem, – līgumu un dokumentu, kurā ir norāde par atlīdzības izmaksas avotiem, ja tas nav norādīts līgumā;

11.8. prakses farmaceits, prakses veterinārārsts un prakses optometrists – dokumentu, kas apliecina tiesības uzsākt attiecīgo praksi;

11.9. zvērināts tiesu izpildītājs – dokumentu, kas apliecina iecelšanu amatā.

(Grozīts ar MK 26.01.2010. noteikumiem Nr.87)

11.1 Pašnodarbinātie, kuri veic saimniecisko darbību un par to maksā patentmaksu, reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai.

(MK 26.01.2010. noteikumu Nr.87 redakcijā)

12. Iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka tiek reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā 10 dienu laikā pēc līguma par darba veikšanu par atlīdzību noslēgšanas (neatkarīgi no tā, vai līgums noslēgts saskaņā ar Latvijas vai citas valsts tiesību aktiem), uzrādot personu apliecinošu dokumentu un iesniedzot līguma kopiju (uzrādot oriģinālu).

(Grozīts ar MK 26.01.2010. noteikumiem Nr.87)

13. Ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka tiek reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā Latvijas Republikā 10 dienu laikā no 184.uzturēšanās dienas Latvijā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai citu Latvijas Republikā atzītu ceļošanas dokumentu, kā arī dokumentus, kuros norādīts:

13.1. nosūtītājvalsts darba devēja nosaukums un juridiskā adrese;

13.2. laikposms, uz kādu persona nosūtīta veikt konkrētu darbu Latvijā (attiecīgā laikposma sākuma un beigu datums, mēnesis un gads);

13.3. pakļautība attiecīgās valsts sociālās apdrošināšanas normatīvajiem aktiem.

(Grozīts ar MK 26.01.2010. noteikumiem Nr.87)

14. Valsts ieņēmumu dienests, reģistrējot darba devēju, pašnodarbināto, iekšzemes darba ņēmēju pie darba devēja – ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmēju pie darba devēja – ārvalstnieka, izsniedz paziņojumu (2.pielikums), kura viens eksemplārs paliek Valsts ieņēmumu dienestā.

(Grozīts ar MK 26.01.2010. noteikumiem Nr.87)

15. Valsts ieņēmumu dienests reģistrē darba devēja sniegtās ziņas par darba ņēmējiem, ņemot vērā informāciju, ko sniedz valsts iestādes, kuras piešķir, aprēķina un izmaksā izdienas pensijas. Minētās valsts iestādes līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam elektroniski nosūta Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par personām, kurām piešķirta izdienas pensija, pārtraukta vai atjaunota tās izmaksa. Informācijā norāda personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un pensijas piešķiršanas, izmaksas pārtraukšanas vai atjaunošanas datumu.

16. Valsts ieņēmumu dienests pašnodarbināto svītro no nodokļu maksātāju reģistra kā obligāto iemaksu veicēju, pamatojoties uz pašnodarbinātā iesniegumu par svītrošanu no nodokļu maksātāju reģistra, ja pašnodarbinātais divus ienākuma nodokļa taksācijas periodus pirms attiecīgā iesnieguma iesniegšanas nevienā mēnesī nav guvis ienākumus, kas sasnieguši vienu divpadsmito daļu no Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu objekta minimālā apmēra pašnodarbinātajam (pašnodarbinātajam, kurš maksā fiksēto iedzīvotāju ienākuma nodokli, – nav guvis ieņēmumus, kas sasnieguši vienu divpadsmito daļu no Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu objekta minimālā apmēra pašnodarbinātajam, kas reizināta ar koeficientu 3,3). Minētā kārtība neattiecas uz gadījumiem, ja pašnodarbināto svītro no nodokļu maksātāju reģistra sakarā ar saimnieciskās darbības izbeigšanu.

17. Citas dalībvalsts darba devēju Valsts ieņēmumu dienests svītro no nodokļu maksātāju reģistra kā obligāto iemaksu veicēju, pamatojoties uz attiecīgā darba devēja vai Padomes regulas Nr. 574/72 109.pantā noteiktās personas iesniegumu par svītrošanu no nodokļu maksātāju reģistra.

18. Darba devēju – fizisko personu, iekšzemes darba ņēmēju pie darba devēja – ārvalstnieka vai ārvalstu darba ņēmēju pie darba devēja – ārvalstnieka Valsts ieņēmumu dienests svītro no nodokļu maksātāju reģistra kā obligāto iemaksu veicēju, pamatojoties uz attiecīgās personas iesniegumu par svītrošanu no nodokļu maksātāju reģistra.

III. Darba devēja ziņojuma iesniegšana

19. Darba devējs ik mēnesi līdz datumam, kas noteikts kā ikmēneša obligāto iemaksu veikšanas termiņš (2.pielikums), iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā darba devēja ziņojumu (3.pielikums).

(Grozīts ar MK 26.01.2010. noteikumiem Nr.87)

20. Darba ņēmējam aprēķinātā atvaļinājuma samaksa un no tās aprēķinātās obligātās iemaksas sadalāmas pa tiem pārskata mēnešiem (mēnesis, par kuru darba devējam ir pienācis termiņš veikt obligātās iemaksas, un mēnesis, kurā ir ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis), par kuriem atvaļinājuma samaksa aprēķināta.

21. Ja mainās darba ņēmēja apdrošināšanas statuss, atbilstošā obligāto iemaksu likme piemērojama ar nākamo mēnesi pēc apdrošināšanas statusa maiņas.

22. Darba ņēmējam, kurš pārskata mēnesī sasniedz 15 gadu vecumu, darba devēja ziņojumā par darba ņēmējiem, kuri ir apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem, uzrāda obligāto iemaksu objekta un obligāto iemaksu daļu, kas aprēķināta par tām pārskata mēneša dienām, kad šī persona ir sasniegusi 15 gadu vecumu.

23. Darba devēja ziņojumu iesniedz atsevišķi atbilstoši darba ņēmēja statusam:

23.1. par darba ņēmējiem, kuri ir apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem;

23.2. par darba ņēmējiem, kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuri ir izdienas pensijas saņēmēji vai invalīdi – valsts speciālās pensijas saņēmēji);

23.3. par darba ņēmējiem, kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuri ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, un darba ņēmēji, kuriem ir piešķirta vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem);

23.4. par darba ņēmējiem, kuri saskaņā ar tiesas spriedumu vai attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pieņemtu pārvaldes lēmumu atjaunoti darbā un kuriem izmaksāta atlīdzība par darba piespiedu kavējumu vai kuriem saskaņā ar tiesas spriedumu vai attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pieņemtu pārvaldes lēmumu izmaksāti laikus neizmaksātie darba ienākumi un par kuriem veiktas obligātās iemaksas. Darba devējs ziņojumu iesniedz par mēnešiem, par kuriem tiek izmaksāti laikus neizmaksātie darba ienākumi un veiktas obligātās iemaksas;

23.5. par personām, kuras nav obligāti sociāli apdrošināmas.

24. Darba devēja ziņojumu aizpilda par visiem darba ņēmējiem, norādot katra darba ņēmēja:

24.1. personas kodu vai reģistrācijas numuru (2.aile) un vārdu, uzvārdu (3.aile);

24.2. darba ienākumus (4.aile);

24.3. aprēķinātās obligātās iemaksas (5.aile), ko iegūst, summējot darba ņēmēja obligātās iemaksas (iegūst, reizinot obligāto iemaksu objektu ar darba ņēmēja obligāto iemaksu likmi) un darba devēja obligātās iemaksas (iegūst, reizinot obligāto iemaksu objektu ar darba devēja obligāto iemaksu likmi);

24.4. pārskata mēnesī ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli (8.aile) no darba ņēmējam izmaksātajiem darba ienākumiem pārskata mēnesī (arī no deponētajiem darba ienākumiem) (8.ailei nav aritmētiskas sakarības ar 4. un 5.aili).

25. Par personām, kuras nav obligāti sociāli apdrošināmas, darba devēja ziņojumā norāda personas kodu vai reģistrācijas numuru, vārdu, uzvārdu, ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli. 4., 5., 6. un 7.ailē ievelk svītru.

26. Darba devēja ziņojumā iekļauj arī darba ņēmējus:

26.1. par kuriem obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav veikts sociālo jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 4., 5. un 8.ailē ieraksta nulli;

26.2. kuru darba ienākumi ir sasnieguši Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru. 4.ailē norāda visus darba ienākumus, 5.ailē ieraksta nulli (ja obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs jau sasniegts iepriekšējā pārskata mēnesī) vai aprēķinātās obligātās iemaksas (no darba ienākumiem, kas nepārsniedz obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru), bet 8.ailē – ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli;

26.3. kuriem ir nokavēta darba ienākumu izmaksa. 4.ailē norāda aprēķinātos darba ienākumus, 5.ailē – aprēķinātās obligātās iemaksas, bet 8.ailē ieraksta nulli;

26.4. kuri nav sasnieguši 15 gadu vecumu. Darba devēja ziņojumā minētās personas iekļauj, piemērojot šo noteikumu 23.1. un 23.4.apakšpunkta nosacījumus. Darba devēja ziņojuma 4., 5., 6. un 7.ailē ieraksta nulli, 8.ailē – ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli.

(Grozīts ar MK 26.01.2010. noteikumiem Nr.87; 26.2.apakšpunkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. 39. punktu)

27. Pārskata mēnesī darba devējs precizē darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas:

27.1. par iepriekšējo mēnesi pirms pārskata mēneša (arī par tām personām, kuras pārskata mēnesī nav darba ņēmēja statusā, bet iepriekšējā mēnesī pirms pārskata mēneša bija darba ņēmēja statusā). Darba devēja ziņojumā norāda darba ienākumus (6.aile) un obligāto iemaksu (7.aile) palielinājumu vai samazinājumu;

27.2. pārskata mēnesī par iepriek­šējiem mēnešiem pirms šo noteikumu 27.1.apakšpunktā minētā mēneša, izņemot šo noteikumu 28.2. un 28.3.apakšpunktā minētos gadījumus. Darba devēja ziņojumā par pārskata mēnesi attiecīgi palielina vai samazina darba ienākumus (4.aile) un obligātās iemaksas (5.aile);

27.3. par mēnesi, par kuru ir izmaksāta atlīdzība atbilstoši uzņēmuma, graudniecības vai pārvadājuma līguma nosacījumiem, izņemot šo noteikumu 27.1.apakšpunktā minēto gadījumu. Darba devēja ziņojumā norāda par uzņēmuma, graudniecības vai pārvadājuma līguma izpildi aprēķināto atlīdzību (4.aile), obligātās iemaksas (5.aile) un obligāto iemaksu veikšanas datumu (10.aile).

28. Darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas par iepriekšējiem pārskata mēnešiem precizē:

28.1. Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar izziņu par Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudē (auditā) aprēķinātajiem darba ienākumiem un obligātajām iemaksām, ja pēc pārbaudes (audita) darba ņēmējam jāpalielina vai jāsamazina darba ienākumi un obligātās iemaksas;

28.2. darba devējs, ja saskaņā ar tiesas spriedumu vai attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pieņemtu pārvaldes lēmumu persona ir atjaunota darbā un viņai izmaksāta atlīdzība par darba piespiedu kavējumu, iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem un darba devēja ziņojumus par tiem pārskata mēnešiem, par kuriem veiktas vai bija jāveic obligātās iemaksas. Aizpilda 1., 2., 3., 4. un 5.aili;

28.3. darba devējs, ja persona nav atjaunota darbā, bet viņai saskaņā ar tiesas spriedumu vai attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pieņemtu pārvaldes lēmumu izmaksāti laikus neizmaksātie darba ienākumi, iesniedzot darba devēja ziņojumus par tiem pārskata mēnešiem, par kuriem veiktas vai bija jāveic obligātās iemaksas. Aizpilda 1., 2., 3., 4. un 5.aili.

29. Ja darba devēja ziņojumu iesniedz par darba ņēmējiem, kuri saskaņā ar tiesas spriedumu vai attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pieņemtu pārvaldes lēmumu atjaunoti darbā un kuriem izmaksāta atlīdzība par darba piespiedu kavējumu, vai par personām, kurām saskaņā ar tiesas spriedumu vai attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pieņemtu pārvaldes lēmumu izmaksāti laikus neizmaksātie darba ienākumi un par kurām veiktas obligātās iemaksas, norāda arī darba ņēmēja apdrošināšanas statusu. Šajos gadījumos darba devējs iesniedz arī ziņas par darba ņēmējiem.

30. Uzņēmējdarbības riska valsts nodevu darba devēja ziņojumā norāda darba devēji, kuriem saskaņā ar Maksātnespējas likumu var pasludināt juridiskās personas maksātnespējas procesu vai saskaņā ar Kredītiestāžu likumu var pasludināt kredītiestādes maksātnespēju, ja darba devējs ir kredītiestāde, par darbiniekiem, ar kuriem attiecīgajiem darba devējiem saskaņā ar Darba likumu ir nodibinātas darba tiesiskās attiecības.

31. Darba ņēmēja nostrādāto stundu skaitu mēnesī darba devēja ziņojumā darba devēji norāda tikai tiem darba ņēmējiem, kuriem darba ienākumi nesasniedz valstī noteikto minimālo mēnešalgu (amatalgu).

IV. Pašnodarbinātā, iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka ziņojuma iesniegšana

32. Pašnodarbinātais, iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā ziņojumu par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī (4.pielikums).

(Grozīts ar MK 26.01.2010. noteikumiem Nr.87)

32.1 Uz pašnodarbinātajiem, kuri veic saimniecisko darbību un par to maksā patentmaksu, neattiecas šo noteikumu prasības par ziņojuma iesniegšanu.

(MK 26.01.2010. noteikumu Nr.87 redakcijā)

33. Pašnodarbinātais obligātās iemaksas veic par to pārskata ceturksni (gada ceturksnis, par kuru pašnodarbinātajam ir pienācis termiņš veikt obligātās iemaksas), kurā vismaz vienu mēnesi ienākumi ir sasnieguši vienu divpadsmito daļu no Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu objekta minimālā apmēra pašnodarbinātajam (pašnodarbinātajam, kurš maksā fiksēto iedzīvotāju ienākuma nodokli, – ieņēmumi ir sasnieguši vienu divpadsmito daļu no Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu objekta minimālā apmēra pašnodarbinātajam, kas reizināta ar koeficientu 3,3), kā arī iesniedz ziņojumu par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī.

34. No mēneša, kad pašnodarbinātā ienākumi sasniedz Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru (pašnodarbinātajam, kurš maksā fiksēto iedzīvotāju ienākuma nodokli, – ieņēmumi sasniedz Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru, kas reizināts ar koeficientu 3,3), obligātās iemaksas tiek veiktas līdz kalendāra gada beigām vai līdz pašnodarbinātā statusa zaudēšanai.

35. Pašnodarbinātais, iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka ziņojumu par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī iesniedz tikai par to pārskata ceturksni, par kuru tiek veiktas obligātās iemaksas (arī tad, ja obligātās iemaksas tiek veiktas par vienu vai diviem pārskata ceturkšņa mēnešiem).

36. Pašnodarbinātais no aprēķinātā obligāto iemaksu objekta apmēra atskaita proporcionālo daļu par pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām ir izsniegta darbnespējas lapa B, kā arī par dienām, kurās tas nav uzskatāms par obligāti sociāli apdrošināmu personu atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu".

(MK 26.01.2010. noteikumu Nr.87 redakcijā)

37. Ja mainās pašnodarbinātā un iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka apdrošināšanas statuss, atbilstošo obligāto iemaksu likmi piemēro ar nākamo mēnesi pēc apdrošināšanas statusa maiņas.

38. Ja pārskata ceturksnī mainās pašnodarbinātā un iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka apdrošināšanas statuss, pašnodarbinātais un iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka ziņojumā par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka, vai par ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī norāda abus apdrošināšanas statusus.

V. Noslēguma jautājumi

39. Šo noteikumu 26.2.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

40. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents I.Godmanis

Labklājības ministre I.Purne
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 20.novembra noteikumiem Nr.942

(Pielikums grozīts ar MK 26.01.2010. noteikumiem Nr.87)

Ziņas par darba ņēmējiem

01.JPG (109269 bytes)

Labklājības ministre I.Purne
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 20.novembra noteikumiem Nr.942

(Pielikums MK 26.01.2010. noteikumu Nr.87 redakcijā)

Valsts ieņēmumu dienesta paziņojums

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 20.novembra noteikumiem Nr.942

04.JPG (73850 bytes)

05.JPG (65760 bytes)

Labklājības ministre I.Purne
4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 20.novembra noteikumiem Nr.942

Labklājības ministre I.Purne
06.02.2010