Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts pieejams Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes tīmekļvietnē.

Kultūras ministrijas rīkojums Nr.2.1.-25-258

Rīgā 2008.gada 12.novembrī

Grozījums Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumā Nr.128 "Par Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu"

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums" 9.11.punktu

 

Pamatojoties uz likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 15.pantu un Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.473 "Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta" (turpmāk - Noteikumi Nr.473) 13.punktu, kā arī izvērtējot Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk - Inspekcija) iesniegto Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta (turpmāk - Pieminekļu saraksts) grozījumu projektu, Kultūras ministrija ir konstatējusi:

1. Inspekcija ir iesniegusi Kultūras ministrijai Pieminekļu saraksta grozījumu projektu ar lūgumu izslēgt daļu no valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Strādnieku baraku komplekss" (valsts aizsardzības Nr.6635) (turpmāk - Arhitektūras piemineklis). Arhitektūras piemineklis sastāv no trīs ēkām, kas atrodas Rīgā, Juglas ielā 13, Umurgas ielā 2 un Pāles ielā 8. No Pieminekļu saraksta lūgts izslēgt ēkas Juglas ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 092 0304 001) un Umurgas ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 092 0305 001). Rīkojuma projektam klāt pievienoti šādi dokumenti:

1.1. Inspekcijas komisijas "Par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu" 2008.gada 11.septembra sēdes protokola Nr.9 izraksts;

1.2. Izziņa par Arhitektūras pieminekļa statusu;

1.3. Informācija par Arhitektūras pieminekļa nosaukumu un atrašanās vietu;

1.4. Arhitektūras pieminekļa daļas atrašanās vietas shēma topogrāfiskajā plānā;

1.5. Arhitektūras pieminekļa apraksts;

1.6. Arhitektūras pieminekļa daļas fotofiksācijas materiāli;

1.7. Ziņas par Arhitektūras pieminekļa daļas īpašnieku;

1.8. Pamatojums Arhitektūras pieminekļa daļas izslēgšanai no Pieminekļu saraksta.

2. Saskaņā ar likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 1.pantu kultūras pieminekļi ir kultūrvēsturiskā mantojuma daļa - objekti un teritorijas, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība un kuru saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst Latvijas un tautas, kā arī starptautiskajām interesēm. No minētā panta izriet kultūras pieminekļa vērtību veidojošie elementi: kultūrvēsturiskā vērtība un objekta saglabāšanas atbilstība valsts, tautas, kā arī starptautiskajām interesēm. Atbilstoši likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 15.pantam objekts tiek izslēgts no Pieminekļu saraksta, ja pilnībā zaudējis kultūras pieminekļa vērtību. Saskaņā ar Noteikumu Nr.473 11.punktu šādos gadījumos Inspekcija sagatavo Pieminekļu saraksta grozījumu projektu par kultūras pieminekļa izslēgšanu no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta.

3. Arhitektūras piemineklis sastāv no trīs ēkām, kas atrodas Rīgā, Juglas ielā 13, Umurgas ielā 2 un Pāles ielā 8. Pamatojoties uz Arhitektūras pieminekļa daļas - ēku Juglas ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 092 0304 001) un Umurgas ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 092 0305 001), īpašnieka iesniegumu, Inspekcijā 2008.gada 11.septembrī izvērtēta minēto ēku kultūras pieminekļa vērtība.

4. Ēkas Juglas ielā 13 un Umurgas ielā 2 ekspluatācijas, veikto pārbūvju un savlaicīgi neveiktu remonta darbu rezultātā atrodas sliktā tehniskā stāvoklī un daļēji zaudējušas savu autentiskumu. Kopumā vērtība, kuras dēļ arhitektūras piemineklis 1983.gadā iekļauts Pieminekļu sarakstā kā politiski motivēta strādnieku šķiras dzīves apstākļu atspoguļošana, šobrīd ir zaudējusi aktualitāti. Salīdzinoši izvērtējot arhitektūras mantojumu kopumu Latvijā, secināms, ka ēkas nav vērtējamas kā nacionāli nozīmīgs stila piemērs vai reti sastopama tipa celtnes, līdz ar to tās neatbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 4.2. un 7.3.punktā noteiktajām prasībām. Ņemot vērā ēku šābrīža stāvokli un to praktiskās saglabāšanas un izmantošanas iespēju ierobežojumus, īpašniekam uzliktais apgrūtinājums nav samērīgs ar sabiedrības ieguvumu no ēku saglabāšanas, līdz ar to ir pamatota īpašnieka prasība izslēgt ēkas no Pieminekļu saraksta.

5. Pamatojoties uz likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 15.pantu un Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.473 "Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta" 13.punktu, kā arī uz iepriekš minēto konstatējumu, Kultūras ministrija nolemj:

izdarīt ar Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumu Nr.128 "Par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu" 2.punktu apstiprinātajā Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā grozījumu:

izslēgt no Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Strādnieku baraku komplekss" (valsts aizsardzības Nr.6635) objektus - ēku Rīgā, Juglas ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 092 0304 001), ēku Rīgā Umurgas ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 092 0305 001), un izteikt to šādā redakcijā:

6635

Valsts

nozīmes

Arhitektūra

Strādnieku baraka

Rīgā, Pāles ielā 8

19.gs.b.

6. Lēmums pieņemts, pamatojoties uz likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 15.pantu, Administratīvā procesa likuma 13.pantu, 66.panta pirmās daļas 2.punktu, 76.panta otro daļu, 188.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums" 9.11.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.473 "Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta" 11., 12. un 13.punktu.

7. Šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 188.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas iela 6, LV-1010) mēneša laikā no rīkojuma publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Kultūras ministre H.Demakova

27.11.2008