Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts pieejams Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes tīmekļvietnē.

Kultūras ministrijas rīkojums Nr.2.1.-25-259

Rīgā 2008.gada 12.novembrī

Grozījums Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumā Nr.128 "Par Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu"

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums" 9.11.punktu

 

Pamatojoties uz likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 14.pantu un Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.473 "Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta" (turpmāk -
Noteikumi Nr.473) 8.punktu, kā arī izvērtējot Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk - Inspekcija) iesniegto Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta (turpmāk - Pieminekļu saraksts) grozījumu projektu, Kultūras ministrija ir konstatējusi:

1. Inspekcija ir iesniegusi Kultūras ministrijai Pieminekļu saraksta grozījumu projektu, lūdzot precizēt valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Slimnīcas ēka un parks" (valsts aizsardzības Nr.6652) (turpmāk - Objekts) adresi. Rīkojuma projektam klāt pievienoti šādi dokumenti:

1.1. Izziņa par Objekta statusu un informācija par tā atrašanās vietu;

1.2. Objekta atrašanās vietas shēma topogrāfiskajā plānā;

1.3. Ziņas par Objekta īpašnieku.

2. Objekts ir iekļauts Pieminekļu sarakstā ar Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumu Nr.128 "Par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu" ("Latvijas Vēstnesis" 1998.gada 18.decembrī). Objekts atrodas nekustamajā īpašumā ar kadastra numuru 0100 017 0067, slimnīcas ēkas kadastra apzīmējums ir 0100 017 0067 001. Minētajā Kultūras ministrijas rīkojumā Objektam norādītā adrese "Rīga, Duntes iela 8/10" ir kļūdaina, jo Objekts faktiski atrodas citā adresē - Rīgā, Hospitāļu ielā 55.

3. Saskaņā ar Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.25743 ierakstu Objekta īpašnieks ir Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija. Saskaņā ar likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 14.pantu Objekta īpašnieks ir rakstveidā informēts par priekšlikumu Pieminekļu sarakstā precizēt Objekta adresi. Aizsardzības ministrijas 2008.gada 23.oktobra vēstulē Nr.MV-N/3730 norādīts, ka Īpašniekam nav iebildumu pret Pieminekļu saraksta grozījumiem, norādot Objektam adresi - Rīga, Hospitāļu iela 55.

4. Pamatojoties uz likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 14.pantu, Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.473 "Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta" 8.punktu, kā arī ņemot vērā Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 16.5.punktu un iepriekš minēto konstatējumu, Kultūras ministrija nolemj:

izdarīt ar Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumu Nr.128 "Par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu" 2.punktu apstiprinātajā Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā grozījumu un aizstāt valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Slimnīcas ēka un parks" (valsts aizsardzības Nr.6652) daļā "Pieminekļa atrašanās vieta" vārdus un skaitļus "Rīga, Duntes iela 8/10" ar vārdiem un skaitļiem "Rīga, Hospitāļu iela 55".

6. Lēmums pieņemts, pamatojoties uz likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 14.pantu, Administratīvā procesa likuma 66.panta pirmās daļas 2.punktu, 76.panta otro daļu, 188.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums" 9.11.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.473 "Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta" 8.punktu un Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 16.5.punktu.

7. Šo rīkojumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010) mēneša laikā no rīkojuma publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Kultūras ministre H.Demakova

27.11.2008