Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.165

Rīgā 2008.gada 21.novembrī (prot. Nr.49 3.p.)

Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2009.gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi

Izdoti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 17.panta 7.punktu un
22.-24.pantu un Pārapdrošināšanas likuma 11.panta otro, trešo un ceturto daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. "Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2009.gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) ir saistoši apdrošinātājiem, pārapdrošinātājiem, privātajiem pensiju fondiem, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, regulētā tirgus organizētājiem, Latvijas Centrālajam depozitārijam, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, krājaizdevu sabiedrībām un kredītiestādēm (tālāk tekstā - finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki), kā arī ārvalstu komersantu filiālēm, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā (tālāk tekstā - ārvalstu komersantu filiāles).

2. Noteikumi nav saistoši elektroniskās naudas institūcijām, kurām saskaņā ar Kredītiestāžu likumu nav jāsaņem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā - Komisija) izsniegta licence (atļauja) kredītiestādes darbībai, un dalībvalstu pārapdrošinātāju filiālēm.

II. Finansēšanas apmērs

3.  Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumi Komisijas darbības finansēšanai 2009.gadā tiek noteikti šādā apmērā:

3.1. apdrošinātāju maksājumi no ceturksnī saņemtajām bruto apdrošināšanas prēmijām tiešajā apdrošināšanā šādā apmērā:

3.1.1. 0,19 procenti no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas operācijām;

3.1.2. 0,193 procenti no dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājuma veidošanu operācijām, t. sk. no tirgum piesaistītajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem;

3.1.3. 0,488 procenti no pārējām apdrošināšanas operācijām;

3.2. pārapdrošinātāju maksājumi 0,488 procentu apmērā no ceturksnī saņemtajām bruto pārapdrošināšanas prēmijām;

3.3. privāto pensiju fondu maksājumi 0,281 procenta apmērā no pensiju plānu dalībnieku un to labā ceturksnī veiktajām iemaksām privāto pensiju fondu licencētajos pensiju plānos;

3.4. ieguldījumu brokeru sabiedrību maksājumi 1 procenta apmērā no brokeru sabiedrību darījumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 2000 latu gadā no katras brokeru sabiedrības;

3.5. ieguldījumu pārvaldes sabiedrību maksājumi 0,017 procentu apmērā no ieguldījumu pārvaldes sabiedrības pārvaldījumā esošo ieguldījumu fondu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī, bet ne mazāk par 2500 latu gadā no katras ieguldījumu sabiedrības;

3.6. regulētā tirgus organizētāju maksājumi 1,648 procentu apmērā no regulētā tirgus organizētāju darījumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 5000 latu gadā no katra regulētā tirgus organizētāja;

3.7. Latvijas Centrālā depozitārija maksājumi 1,648 procentu apmērā no depozitārija darījumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 5000 latu gadā;

3.8. krājaizdevu sabiedrību maksājumi 0,033 procentu apmērā no krājaizdevu sabiedrību vidējā aktīvu apmēra ceturksnī;

3.9. kredītiestāžu maksājumi 0,00431 procenta apmērā no kredītiestāžu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī.

4. Ārvalstu komersantu filiālēm maksājumi Komisijas darbības finansēšanai 2009.gadā tiek noteikti saskaņā ar šo noteikumu 3.punktu atbilstoši to darbības sfērai.

5. Finanšu un kapitāla tirgus dalībniekam, kam ir filiāle ārvalstī un kas veic maksājumus arī ārvalsts uzraudzības iestādei par tās uzraudzību attiecīgajā ārvalstī:

5.1. maksājums Komisijas darbības finansēšanai attiecīgajā periodā tiek samazināts par ārvalsts uzraudzības iestādei veicamo maksājuma apmēru, kuru pierāda ar maksājuma apliecinājuma dokumentu, iesniedzot kopā ar 6.punktā noteikto pārskatu, pārrēķinot latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa attiecīgā perioda pēdējā kalendāra dienā;

5.2. nav savstarpēju saistību ar Komisiju, ja maksājuma apmērs ārvalsts uzraudzības iestādei pārsniedz maksājuma apmēru Komisijas darbības finansēšanai attiecīgajā periodā.

III. Maksājumu noteikšanas un veikšanas kārtība

6. Finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30.datumam jāiesniedz Komisijai šādi pārskati:

6.1. apdrošinātājiem "Pārskats par apdrošinātāju maksājumu aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (1.pielikums);

6.2. pārapdrošinātājiem "Pārskats par pārapdrošinātāju maksājumu aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (2.pielikums);

6.3. privātajiem pensiju fondiem "Pārskats par privāto pensiju fondu maksājumu aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (3.pielikums);

6.4. ieguldījumu brokeru sabiedrībām "Pārskats par ieguldījumu brokeru sabiedrību maksājumu aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (4.pielikums);

6.5. ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām "Pārskats par ieguldījumu pārvaldes sabiedrību maksājumu aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (5.pielikums);

6.6. regulētā tirgus organizētājiem un Latvijas Centrālajam depozitārijam "Pārskats par regulētā tirgus organizētāju/Latvijas Centrālā depozitārija maksājumu aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (6.pielikums);

6.7. krājaizdevu sabiedrībām "Pārskats par krājaizdevu sabiedrību maksājumu aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (7. pielikums);

6.8. kredītiestādēm "Pārskats par kredītiestāžu maksājumu aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (8.pielikums).

7. Ārvalstu komersantu filiālēm šo noteikumu 6.punktā noteiktie pārskati jāiesniedz atbilstoši to darbības sfērai.

8. Maksājumi Komisijas finansēšanai tiek veikti reizi ceturksnī veselos latos.

9. Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki, t.sk. ārvalstu komersantu filiāles, līdz ceturksnim sekojošā mēneša 30.datumam šo noteikumu 3.punktā noteiktos maksājumus veic Komisijas kontā Nr. LV96 LACB 0000 0000 1185 1 Latvijas Bankā LACBL V2X, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90001049028.

10. Ja šo noteikumu 3.4.-3.7.punktā minētais finanšu un kapitāla tirgus dalībnieks vai ārvalsts komersanta filiāle sāk vai beidz savu darbību pārskata ceturkšņa vidū, tā maksājumu apmēru nosaka proporcionāli tās darbības laika periodam.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja I.Krūmane


 

1.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
21.11.2008. normatīvajiem noteikumiem Nr.165

Apdrošinātāja rekvizīti

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30.datumam

Pārskats par apdrošinātāju maksājumu aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai

__________.gada __________________

(veselos latos)

Pozīcija

Pozīcijas summa

Maksājuma
likme, %

Maksājuma summa

A

01

02

03

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas operācijas

0.190

Dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājuma veidošanu operācijas

0.193

Pārējās apdrošināšanas operācijas

0.488

Kopsumma

X

Maksājums ārvalsts uzraudzības iestādei

X

X

Kopsummas un maksājuma ārvalsts uzraudzības iestādei starpība*

X

X

* Ja maksājuma apmērs ārvalsts uzraudzības iestādei pārsniedz maksājuma apmēru Komisijas darbības finansēšanai attiecīgajā periodā, Komisijai un finanšu un kapitāla tirgus dalībniekam nav savstarpēju saistību.

 

Vadītājs _______________________ / _______________________
(paraksts) (vārds, uzvārds)

Izpildītājs _________________________________________________
(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

 

2.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
21.11.2008. normatīvajiem noteikumiem Nr.165

Pārapdrošinātāja rekvizīti

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30.datumam

Pārskats par pārapdrošinātāju maksājumu aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai

__________.gada __________________

(veselos latos)

Pozīcija

Summa

A

01

Saņemtās bruto pārapdrošināšanas prēmijas

Maksājuma likme, %

0.488

Maksājuma summa

Maksājums ārvalsts uzraudzības iestādei

Kopsummas un maksājuma ārvalsts uzraudzības iestādei starpība*

* Ja maksājuma apmērs ārvalsts uzraudzības iestādei pārsniedz maksājuma apmēru Komisijas darbības finansēšanai attiecīgajā periodā, Komisijai un finanšu un kapitāla tirgus dalībniekam nav savstarpēju saistību.

 

Vadītājs _______________________ / _______________________
(paraksts) (vārds, uzvārds)

Izpildītājs ____________________________________________
(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

 

3.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
21.11.2008. normatīvajiem noteikumiem Nr.165

Pensiju fonda rekvizīti

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30.datumam

Pārskats par privāto pensiju fondu maksājumu aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai

__________.gada__________________

(veselos latos)

Pozīcija

Summa

A

01

Pensiju plānu dalībnieku un to labā veikto iemaksu summa

Maksājuma likme, %

0.281

Maksājuma summa

Maksājums ārvalsts uzraudzības iestādei

Maksājuma summas un maksājuma ārvalsts uzraudzības iestādei starpība*

* Ja maksājuma apmērs ārvalsts uzraudzības iestādei pārsniedz maksājuma apmēru Komisijas darbības finansēšanai attiecīgajā periodā, Komisijai un finanšu un kapitāla tirgus dalībniekam nav savstarpēju saistību.

Vadītājs _______________________ / _______________________
(paraksts) (vārds, uzvārds)

 

Izpildītājs ____________________________________________
(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

4.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
21.11.2008. normatīvajiem noteikumiem Nr.165

Ieguldījumu brokeru sabiedrības rekvizīti

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30.datumam

Pārskats par ieguldījumu brokeru sabiedrību maksājumu aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai

__________.gada __________________

(veselos latos)

Pozīcija

Summa

A

01

Darījumu bruto ieņēmumi

Maksājuma likme, %

1

Maksājuma summa

Maksājums ārvalsts uzraudzības iestādei

Maksājuma summas un maksājuma ārvalsts uzraudzības iestādei starpība*

* Ja maksājuma apmērs ārvalsts uzraudzības iestādei pārsniedz maksājuma apmēru Komisijas darbības finansēšanai attiecīgajā periodā, Komisijai un finanšu un kapitāla tirgus dalībniekam nav savstarpēju saistību.

Vadītājs _______________________ / _______________________
(paraksts) (vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____________________________________________
(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

 

5.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
21.11.2008. normatīvajiem noteikumiem Nr.165

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības rekvizīti

______________________________

______________________________

­­______________________________

______________________________

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30.datumam

Pārskats par ieguldījumu pārvaldes sabiedrību maksājumu aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai

__________.gada__________________

(veselos latos)

Pozīcija

Summa

A

01

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības pārvaldījumā esošo ieguldījumu fondu vidējais aktīvu apmērs

Maksājuma likme, %

0.017

Maksājuma summa

Maksājums ārvalsts uzraudzības iestādei

Maksājuma summas un maksājuma ārvalsts uzraudzības iestādei starpība*

* Ja maksājuma apmērs ārvalsts uzraudzības iestādei pārsniedz maksājuma apmēru Komisijas darbības finansēšanai attiecīgajā periodā, Komisijai un finanšu un kapitāla tirgus dalībniekam nav savstarpēju saistību.

 

Vadītājs _______________________ / _______________________
(paraksts) (vārds, uzvārds)

Izpildītājs ______________________________________________
(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

 

6.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
21.11.2008. normatīvajiem noteikumiem Nr.165

Regulētā tirgus organizētāja/Latvijas Centrālā depozitārija rekvizīti

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30.datumam

Pārskats par regulētā tirgus organizētāju/Latvijas Centrālā depozitārija maksājumu aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai

__________.gada__________________

(veselos latos)

Pozīcija

Summa

A

01

Darījumu bruto ieņēmumi

Maksājuma likme, %

1.648

Maksājuma summa

Vadītājs _______________________ / _______________________
(paraksts) (vārds, uzvārds)

Izpildītājs ______________________________________________
(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

 

7.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
21.11.2008. normatīvajiem noteikumiem Nr.165

Krājaizdevu sabiedrības rekvizīti

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30.datumam

Pārskats par krājaizdevu sabiedrību maksājumu aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai

__________.gada__________________

(veselos latos)

Pozīcija

Summa

A

01

Vidējais aktīvu apmērs

Maksājuma likme, %

0.033

Maksājuma summa

Vadītājs _______________________ / _______________________
(paraksts) (vārds, uzvārds)

Izpildītājs ______________________________________________
(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

 

8.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
21.11.2008. normatīvajiem noteikumiem Nr.165

Kredītiestādes rekvizīti

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30.datumam

Pārskats par kredītiestāžu maksājumu aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai

__________.gada__________________

(veselos latos)

Pozīcija

Summa

A

01

Vidējais aktīvu apmērs

Maksājuma likme, %

0.00431

Maksājuma summa

Maksājums ārvalsts uzraudzības iestādei

Maksājuma summas un maksājuma ārvalsts uzraudzības iestādei starpība*

* Ja maksājuma apmērs ārvalsts uzraudzības iestādei pārsniedz maksājuma apmēru Komisijas darbības finansēšanai attiecīgajā periodā, Komisijai un finanšu un kapitāla tirgus dalībniekam nav savstarpēju saistību.

Vadītājs _______________________ / _______________________
(paraksts) (vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____________________________________________
(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

27.11.2008