Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.956

Rīgā 2008.gada 20.novembrī (prot. Nr.81 44.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5.panta 1.punktu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 65., 180.nr.; 2005, 44., 100., 159.nr.; 2006, 34., 89.nr.; 2007, 201.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"6. Iesniegumam pievieno:

6.1. ar augu audzēšanu, kā arī ar augu un augu produktu ražošanu, uzglabāšanu, tirdzniecību, izvešanu vai ievešanu saistīto zemesgabalu vai telpu plānus, norādot tajos zemesgabalu vai siltumnīcu platības (izņemot ievedēju);

6.2. deklarāciju fitosanitārajai kontrolei. Deklarācijā norāda šādu informāciju:

6.2.1. darbības (audzēšana, tirdzniecība, ražošana, ievešana vai izvešana), kuras persona paredzējusi veikt vai veic ar šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem augiem vai augu produktiem (norādot augu sugu);

6.2.2. augu audzēšanas platību vai augu daudzumu kārtējā gadā, ja persona audzē vai paredzējusi audzēt augus;

6.3. pieprasījumu veikt dienesta pārbaudi un izsniegt attiecīgā veida augu pasi;

6.4. dokumenta kopiju, kas apliecina valsts nodevas samaksu par iesnieguma izvērtēšanu personas reģistrācijai reģistrā.

7. Dienests lēmumu par personas reģistrāciju pieņem mēneša laikā pēc šo noteikumu 5. un 6.punktā minēto dokumentu saņemšanas."

2. Papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Ja nav norādīta visa šo noteikumu 5.punktā minētā informācija vai iesniegti visi šo noteikumu 6.punktā minētie dokumenti, dienests par to rakstiski paziņo personai. Ja persona 10 darbdienu laikā norādītos trūkumus nav novērsusi, dienests pieņem lēmumu nereģistrēt attiecīgo personu."

3. Papildināt noteikumus ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Reģistrā iekļauj šādu informāciju:

9.11. juridiskās personas nosaukumu vai fiziskās personas vārdu un uzvārdu;

9.12. juridiskās personas reģistrācijas numuru komercreģistrā vai fiziskās personas kodu;

9.13. personas juridisko adresi vai dzīvesvietas adresi;

9.14. personas individuālo reģistrācijas numuru reģistrā;

9.15. darbības veidu saskaņā ar šo noteikumu 6.2.1.apakšpunktu."

4. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Ja mainījusies šo noteikumu 5.1. vai 5.2.apakšpunktā minētā informācija, reģistrētā persona mēneša laikā pēc izmaiņu rašanās iesniedz dienestā iesniegumu par nepieciešamību veikt grozījumus reģistrā, izmaiņas pamatojošā dokumenta kopiju un dokumenta kopiju, kas apliecina valsts nodevas samaksu par iesnieguma izvērtēšanu saistībā ar nepieciešamo grozījumu veikšanu reģistrā."

5. Papildināt noteikumus ar 10.1 un 10.2 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Ja mainījusies šo noteikumu 6.2.1.apakšpunktā minētā informācija, reģistrētā persona iesniedz dienestā:

10.11. deklarāciju fitosanitārajai kontrolei, kurā norāda plānotās darbības un augu sugas vai augu produktu veidus;

10.12. iesniegumu par nepieciešamību veikt dienesta pārbaudi un izsniegt attiecīgā veida augu pasi.

10.2 Ja nav norādīta visa šo noteikumu 10.punktā minētā informācija vai iesniegti visi šo noteikumu 10.punktā minētie dokumenti, dienests par to rakstiski paziņo personai. Ja persona 10 darbdienu laikā norādītos trūkumus nav novērsusi, grozījumus reģistrā neizdara."

6. Svītrot 13.punktu.

7. Papildināt 15.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Deklarāciju iesniedz atsevišķi par katru saimnieciskās darbības vietu, ja tās atrodas dažādās administratīvajās teritorijās."

8. Papildināt noteikumus ar 36.3.1 apakš­punktu šādā redakcijā:

"36.3.1 šo noteikumu 1.pielikuma A daļas I un II nodaļā un B daļas I un II nodaļā minētos augus un augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus bez attiecīgā veida augu pases;".

9. Izteikt 37.punktu šādā redakcijā:

"37. Lai izplatītu šo noteikumu 1.pielikuma A daļas I un II nodaļā un B daļas I un II nodaļā minētos augus un augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, nepieciešama attiecīgā veida augu pase:

37.1. izplatīšanai Latvijā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī;

37.2. izplatīšanai attiecīgajās aizsargājamās zonās, kas minētas šo noteikumu 11.pielikumā;

37.3. izplatīšanai Latvijā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, ja to augu vai augu produktu partiju, kuriem ir augu pase, sadala dažādās partijās vai attiecīgi minēto augu vai augu produktu partijas apvieno, vai ja daļa no partijā esošajiem augiem vai augu produktiem neatbilst fitosanitārajām prasībām (turpmāk - aizvietotājpase)."

10. Izteikt 37.2 punktu šādā redakcijā: 

"37.2 Šo noteikumu 37.1 punktā minētajā etiķetē norāda:

37.21. nosaukumu "EK - Augu pase";

37.22. apzīmējumu "ZP" un, ja sēklas kartupeļus Solanum tuberosum L. izplata aizsargājamā zonā, tās aizsargājamās zonas kodu, kurā augu pase ir derīga (šo apzīmējumu var norādīt citos kravas pavaddokumentos);

37.23. reģistrētās personas reģistrācijas numuru reģistrā."

11. Svītrot 38.punktu.

12. Svītrot 42.1.apakšpunktā vārdu "šķirni".

13. Izteikt 43.punkta ievaddaļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pēc šo noteikumu 42.punktā minētās pārbaudes dienesta inspektors sastāda pārbaudes aktu un izsniedz to reģistrētajai personai."

14. Svītrot 43.1.apakšpunktā vārdu "šķirni".

15. Aizstāt 45.punkta otrajā teikumā vārdus "kārtas numurs" ar vārdiem "partijas numurs".

16. Izteikt 48.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"48.1. latviešu vai citā Eiropas Savienības oficiālajā valodā. Augu vai augu produktu botānisko nosaukumu norāda latīņu valodā;".

17. Papildināt 55.punktu aiz vārda "aizvietotājpasi" ar vārdiem "vai augu pasi augiem un augu produktiem, kas paredzēti tirdzniecībai aizsargājamā zonā, kuras nav Latvijā".

18. Papildināt noteikumus ar 60.1 punktu šādā redakcijā:

"60.1 Reģistrētā persona atbild par augu un augu produktu atbilstību fitosanitārajām prasībām."

19. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 35.punktu šādā redakcijā:

"35) Komisijas 2008.gada 27.jūnija Direktīvas 2008/64/EK, ar kuru groza I līdz IV pielikumu Padomes Direktīvā 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā."

20. Izteikt 1.pielikuma A daļas III nodaļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Kartupeļi Solanum tuberosum L., ja tos audzē platībās, kas ir lielākas par vienu hektāru, vai ja tie paredzēti tirdzniecībai un ja uz tiem neattiecas šī pielikuma A daļas I nodaļas 1.3.apakšpunkts. Reģistrācijai pakļauti audzētāji, uzglabātāji, fasētāji un pārstrādātāji."

21. Aizstāt 1.pielikuma B daļas I nodaļas tabulas pirmās ailes pēdējā rindā skaitli "9496 00 20" ar skaitli "9406 00 20".

22. Svītrot 3.pielikuma A daļas II nodaļas "a" sadaļas 3.punktu.

23. Papildināt 4.pielikuma A daļas II nodaļas "a" sadaļu ar 6.2.punktu šādā redakcijā:

"6.2. Helicoverpa armigera (Hübner)

Krizantēmu Dendranthema (DC.) Des Moul, neļķu Dianthus L., pelargoniju Pelargonium I'Hérit. ex Ait. ģints un nakteņu Solanaceae dzimtas stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas"

24. Svītrot 4.pielikuma A daļas II nodaļas "c" sadaļas 2.punktu.

25. Aizstāt 4.pielikuma A daļas II nodaļas "d" sadaļas 7.punktā vārdus "Prunus pox virus" ar vārdiem "Plum pox virus".

26. Svītrot 4.pielikuma B daļas "a" sadaļas 10.punktu.

27. Izteikt 4.pielikuma B daļas "b" sadaļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Korinšu Amelanchier Med., krūmcidoniju Chaenomeles Lindl., klinteņu Cotoneaster Ehrh., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., eriobotriju Eriobotrya Lindl., ābeļu Malus Mill., mespilu Mespilus L., Dāvida fotīniju Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, ugunsērkšķu Pyracantha Roem., bumbieru Pyrus L. un pīlādžu Sorbus L. ģints stādīšanai paredzētas augu daļas, izņemot augļus, sēklas un augus, bet ieskaitot dzīvus ziedputekšņus apputeksnēšanai

Spānija, Igaunija, Francija (Korsika), Īrija, Itālija (Abruci, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija Romanja (Parmas un Pjačencas province); Friuli-Venēcija-Džūlija, Lacija, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas provinci), Marke, Molīze, Pjemonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Aostas ieleja, Veneto (izņemot Rovigo provinci, Padovas provinces Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi komūnu un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), Latvija, Lietuva, Austrija (Burgenlande, Karintija, Lejasaustrija, Tirole (Līencas administratīvais rajons), Štīrija, Vīne), Portugāle, Slovēnija (izņemot Gorenjes, Koroškas, Notranjskas un Mariboras reģionu), Slovākija (izņemot Blahová, Horné Mýto un Okoč (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnu), Somija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas)"

28. Izteikt 4.pielikuma B daļas "d" sadaļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Citrus tristeza virus (Eiropas izolāti)

Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints un to hibrīdu augļi ar lapām un kātiem

Grieķija, Francija (Korsika), Malta, Portugāle (izņemot Madeiru)"

29. Izteikt 5.pielikuma B daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1. Neskarot aizliegumus, kurus piemēro šī pielikuma A daļas 9., 9.1. un 18.punktā minētajiem augiem, attiecīgajā gadījumā korinšu Amelanchier Med., krūmcidoniju Chaenomeles Lindl., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., eriobotriju Eriobotrya Lindl., ābeļu Malus Mill., mespilu Mespilus L., ugunsērkšķu Pyracantha Roem., bumbieru Pyrus L. un pīlādžu Sorbus L. ģints augi un dzīvi ziedputekšņi apputeksnēšanai, izņemot augļus un sēklas, kuru izcelsmes valsts ir kāda no trešajām valstīm (izņemot Šveici un valstis, par kurām saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru ir atzīts, ka tajās nav sastopams Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., vai teritorijas, kurās nav sastopams kaitīgais organisms Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. un kuras saskaņā ar attiecīgo fitosanitāro pasākumu starptautisko standartu atzītas par tādām saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru)

Spānija, Igaunija, Francija (Korsika), Īrija, Itālija (Abruci, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija Romanja (Parmas un Pjačencas province); Friuli-Venēcija-Džūlija, Lacija, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas provinci), Marke, Molīze, Pjemonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Aostas ieleja, Veneto (izņemot Rovigo provinci, Padovas provinces Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi komūnu un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), Latvija, Lietuva, Austrija (Burgenlande, Karintija, Lejasaustrija, Tirole (Līencas administratīvais rajons), Štīrija, Vīne), Portugāle, Slovēnija (izņemot Gorenjes, Koroškas, Notranjskas un Mariboras reģionu), Slovākija (izņemot Blahová, Horné Mýto un Okoč (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnu), Somija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas)

2. Neskarot aizliegumus, kurus piemēro šī pielikuma A daļas 9., 9.1. un 18.punktā minētajiem augiem, attiecīgajā gadījumā klinteņu Cotoneaster Ehrh. ģints un Dāvida fotīniju Photinia davidiana (Dcne.) Cardot augi (izņemot augļus un sēklas) un dzīvi ziedputekšņi apputeksnēšanai, kuru izcelsmes valsts ir kāda no trešajām valstīm, izņemot valstis, par kurām saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru ir atzīts, ka tajās nav sastopams Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., vai teritorijas, kurās nav sastopams kaitīgais organisms Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. un kuras atzītas par tādām saskaņā ar attiecīgo fitosanitāro pasākumu starptautisko standartu saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru

Spānija, Igaunija, Francija (Korsika), Īrija, Itālija (Abruci, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija Romanja (Parmas un Pjačencas province); Friuli-Venēcija-Džūlija, Lacija, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas provinci), Marke, Molīze, Pjemonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Aostas ieleja, Veneto (izņemot Rovigo provinci, Padovas provinces Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi komūnu un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), Latvija, Lietuva, Austrija (Burgenlande, Karintija, Lejasaustrija, Tirole (Līencas administratīvais rajons), Štīrija, Vīne), Portugāle, Slovēnija (izņemot Gorenjes, Koroškas, Notranjskas un Mariboras reģionu), Slovākija (izņemot Blahová, Horné Mýto un Okoč (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnu), Somija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas)"

30. Aizstāt 6.pielikuma A daļas I nodaļas 27.1.punktā (2.ailes "a" apakš­punktā) vārdus "Heliothis armigera Hübner" ar vārdiem "Helicoverpa armigera (Hübner)".

31. Aizstāt 6.pielikuma A daļas II nodaļas 20.punktā (2.ailes "a" apakš­punktā) vārdus "Heliothis armigera Hübner" ar vārdiem "Helicoverpa armigera (Hübner)".

32. Svītrot 6.pielikuma B daļas 17.punktu.

33. Izteikt 6.pielikuma B daļas 21.punktu šādā redakcijā:

"21. Korinšu Amelanchier Med., krūmcidoniju Chaenomeles Lindl., klinteņu Cotoneaster Ehrh., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., eribotriju Eriobotrya Lindl., ābeļu Malus Mill., mespilu Mespilus L., Dāvida fotīniju Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, ugunsērkšķu Pyracantha Roem., bumbieru Pyrus L., pīlādžu Sorbus L. ģints augi (izņemot augļus un sēklas) un apputeksnēšanai paredzēti dzīvi ziedputekšņi

Neskarot aizliegumus, kurus piemēro šo noteikumu 3.pielikuma A daļas 9., 9.1. un 18.punktā un šo noteikumu B daļas 1.punktā minētajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augu izcelsmes valsts ir kāda no trešajām valstīm, par kuru saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru ir atzīts, ka tajā nav sastopams Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

vai

b) augu izcelsme ir kādas trešās valsts teritorijā, kurā nav sastopams kaitīgais organisms Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. un kura izveidota saskaņā ar attiecīgo Fitosanitāro pasākumu starptautisko standartu un atzīta par tādu saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru,

vai

c) augu izcelsme ir vienā no šādiem kantoniem Šveicē: Fribourg, Vaud, Valais,

vai

d) augu izcelsme ir vienā no aizsargājamām zonām, kas minēta labās puses slejā,

vai

e) augi vismaz septiņus mēnešus (ieskaitot periodu no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim) ir audzēti vai (ja pārvietoti uz buferzonu) glabāti un turēti laukā:

aa) kas atrodas vismaz 1 km attālumā no oficiāli atzītas buferzonas, kuras platība ir vismaz 50 km2, kur saimniekaugiem piemēro oficiāli apstiprinātus un uzraudzītus kontroles pasākumus un kas izveidota pēc pilna veģetācijas perioda beigām un pirms nākamā pilnā veģetācijas perioda sākuma, lai samazinātu saslimšanas risku ar Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ko izplata attiecīgajā platībā audzētie augi. Šo buferzonu detalizēti apraksti jāglabā tā, lai tie būtu pieejami Komisijai un citām dalībvalstīm. Kad izveidota buferzona, jāveic oficiālas pārbaudes zonā (neiekļaujot lauku un apkārtējo teritoriju 500 m platumā) vismaz reizi kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma visatbilstošākā laikā un visi saimniekaugi, kuriem parādās Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. simptomi, nekavējoties jāiznīcina. Šo pārbaužu rezultāti katru gadu līdz 1.maijam jāiesniedz Komisijai un citām dalībvalstīm,

bb) kas, tāpat kā buferzona, ir oficiāli apstiprināta pirms pilna veģetācijas perioda sākuma un pirms pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākšanās augu audzēšanai atbilstoši šajā punktā noteiktajām prasībām,

cc) kas, tāpat kā apkārtējā zona vismaz 500 m platumā, jau kopš pēdējā pilnā veģetācijas cikla sākuma ir atzīta par tādu, kurā nav sastopama Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., veicot oficiālas pārbaudes, vismaz:

- divreiz laukā vispiemērotākajā laikā - reizi jūnijā/augustā un reizi augustā/novembrī,

un

- vienu reizi apkārtējā zonā vispiemērotākajā laikā - laikposmā no augusta līdz novembrim,

dd) no kurienes augu paraugi bijuši, kas oficiāli ņemti vispiemērotākā laikā un oficiāli testēti attiecībā uz slēpto infekciju saskaņā ar atbilstošām laboratorijas metodēm

Spānija, Igaunija, Francija (Korsika), Īrija, Itālija (Abruci, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija Romanja (Parmas un Pjačencas province); Friuli-Venēcija-Džūlija, Lacija, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas provinci), Marke, Molīze, Pjemonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Aostas ieleja, Veneto (izņemot Rovigo provinci, Padovas provinces Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi komūnu un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), Latvija, Lietuva, Austrija (Burgenlande, Karintija, Lejasaustrija, Tirole (Līencas administratīvais rajons), Štīrija, Vīne), Portugāle, Slovēnija (izņemot Gorenjes, Koroškas, Notranjskas un Mariboras reģionu), Slovākija (izņemot Blahová, Horné Mýto un Okoč (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnu), Somija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas)"

34. Izteikt 6.pielikuma B daļas 21.3.punktu šādā redakcijā:

"21.3. Bišu saimes laikposmā no 15.marta līdz 30.jūnijam

Jābūt dokumentāram apstiprinājumam, ka bišu saimei:

a) izcelsme ir kādā no trešajām valstīm, par kurām saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru ir atzīts, ka tajā nav sastopams Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.,

vai

b) augu izcelsme ir vienā no šādiem kantoniem Šveicē: Fribourg, Vaud, Valais,

vai

c) izcelsme ir aizsargājamā zonā, kas minēta šī punkta 3.ailē,

vai

d) pirms pārvietošanas veikti atbilstoši karantīnas pasākumi

Spānija, Igaunija, Francija (Korsika), Īrija, Itālija (Abruci, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija Romanja (Parmas un Pjačencas province); Friuli-Venēcija-Džūlija, Lacija, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas provinci), Marke, Molīze, Pjemonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Aostas ieleja, Veneto (izņemot Rovigo provinci, Padovas provinces Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi komūnu un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), Latvija, Lietuva, Austrija (Burgenlande, Karintija, Lejasaustrija, Tirole (Līencas administratīvais rajons), Štīrija, Vīne), Portugāle, Slovēnija (izņemot Gorenjes, Koroškas, Notranjskas un Mariboras reģionu), Slovākija (izņemot Blahová, Horné Mýto un Okoč (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnu), Somija, Apvienotā karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas)"

35. Izteikt 6.pielikuma B daļas 31.punktu šādā redakcijā:

"31. Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augu un to hibrīdu augļi, kuru izcelsmes valsts ir Spānija, Francija (izņemot Korsiku), Kipra vai Itālija

Neskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas II nodaļas 30.1.punktā minētajiem augļiem, kuru iepakojumam nepieciešama izcelsmes vietas zīme:

a) augļiem jābūt bez lapām un kātiņiem

vai

b) ja augļiem ir lapas vai kātiņi, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augļi atrodas slēgtā oficiāli aizzīmogotā iepakojumā un tos tādā veidā pārvadā caur aizsargājamo zonu, kura noteikta attiecībā uz šiem augļiem, kā arī uz iepakojuma jābūt atšķirības zīmei, kas jānorāda arī pasē

Grieķija, Francija (Korsika), Malta, Portugāle (izņemot Madeiru)"

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 26.novembri.

26.11.2008