Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.955

Rīgā 2008.gada 20.novembrī (prot. Nr.81 34.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.maija noteikumos Nr.188 "Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 26.panta piekto daļu

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2001.gada 8.maija noteikumos Nr.188 "Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 73.nr.; 2004, 4.nr.; 2006, 86.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 6.2.apakšpunktu ar ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Atzinumā ietvertos secinājumus ņem vērā, izstrādājot tehniskos noteiku­mus atbilstoši normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu vai izsniedzot atļauju saimnieciskajai darbībai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ostu hidrotehnisko būvju speciālajiem būvnoteikumiem.";

1.2. izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Zivju resursiem nodarītā zaudējuma apmēru nosaka, pamatojoties uz zivsaimniecisko ekspertīzi un aprēķinot zaudējumus konkrētām zivju sugām, un kopējo zaudējuma apmēru izsaka kā zvejā (rūpnieciskajā zvejā un makšķerēšanā) izmantojamo vidēja lieluma zivju kopsvara vērtību. Šo vērtību aprēķina saskaņā ar šo noteikumu pielikuma 7.punktu.";

1.3. papildināt 14.punktu aiz vārdiem "paredzēta ikgadēja" ar vārdiem "vai periodiska";

1.4. aizstāt 16.punkta otrajā teikumā vārdus "Valsts zivsaimniecības pārvalde" ar vārdiem "valsts aģentūra "Latvijas Zivju resursu aģentūra" (turpmāk - Latvijas Zivju resursu aģentūra)";

1.5. izteikt 19. un 20.punktu šādā redakcijā:

"19. Zivsaimniecisko ekspertīzi zivju resursiem nodarītā zaudējuma novērtēšanai un zaudējuma aprēķināšanu ierosina Vides ministrijas Valsts vides dienesta atbilstošā struktūrvienība (turpmāk - iestāde), nosūtot konkrētās saimnieciskās darbības veicējam (arī avārijas vai negadījuma izraisītājam) pieprasījumu par zivsaimnieciskās ekspertīzes nodrošināšanu. Pieprasījumā norāda zivju resursus ietekmējošo saimnieciskās darbības veidu, par kuru jāveic zivsaimnieciskā ekspertīze. Iestāde zivsaimniecisko ekspertīzi zaudējuma aprēķināšanai un zaudējuma aprēķināšanu ierosina arī tad, ja saimnieciskā darbība ir jau beigusies vai zaudējums radies negadījuma, avārijas vai nelikumīgas darbības rezultātā, kā arī ierosina jaunu zivsaimniecisko ekspertīzi, ja pēc iepriekšējās zivsaimnieciskās ekspertīzes tiek mainīti saimnieciskās darbības termiņi, apjomi vai citi apstākļi, kas ietekmē zivju resursus.

20. Šo noteikumu 7.3.apakšpunktā minētajos gadījumos, pirms tiek ierosi­nāta zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšana, iestāde atbilstoši tās kompetencei sastāda aktu par zivju resursiem nodarītā zaudējuma fakta konstatāciju un informē par to pašvaldību, kuras teritorijas ūdeņos vai ūdeņu piekrastē nodarīts zaudējums.";

1.6. svītrot 21.punktu;

1.7. aizstāt 22.punkta pirmajā teikumā vārdus "zivsaimnieciskās ekspertīzes veikšanu" ar vārdiem "zivsaimniecisko ekspertīzi un zaudējuma aprēķināšanu";

1.8. izteikt 27.punktu šādā redakcijā:

"27. Iestāde ar lēmumu apstiprina zivju resursiem nodarītā zaudējuma apmēru un kompensācijas veidu. Ja zivju resursiem nodarīts zaudējums nelikumīgas saimnieciskās darbības rezultātā, zaudējuma kopējā apmēra noteik­šanai piemēro koeficientu 4. Lēmums stājas spēkā, kad tas kļuvis zināms juridiskajai vai fiziskajai personai, kas nodarījusi zaudējumu zivju resursiem.";

1.9. aizstāt 28.punkta otrajā teikumā vārdus "Valsts zivsaimniecības pārvaldei" ar vārdiem "Latvijas Zivju resursu aģentūrai";

1.10. izteikt 30.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"30. Pamatojoties uz iestādes pieņemto lēmumu par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem, kurā ņemts vērā saimnieciskās darbības ilgums, naudas līdzekļus samaksā (par veiktajiem maksājumiem informējot iestādi, kas pieņēmusi attiecīgo lēmumu) šādos termiņos:";

1.11. papildināt noteikumus ar X nodaļu šādā redakcijā:

"X. Noslēguma jautājums

39. Iestāde līdz 2008.gada 1.decembrim pieņemtos lēmumus par zivju resursiem nodarīto zaudējuma apmēru un kompensācijas veidu, ja zaudējums radies pastāvīgas vai periodiskas un apjomā nemainīgas saimnieciskās darbības rezultātā, pārskata atbilstoši šo noteikumu pielikuma 7.punktā noteiktajai zivju vērtībai un pieņem jaunu lēmumu šādos termiņos:

39.1. līdz 2008.gada 31.decembrim, ja zivju resursiem nodarītais zaudējums nav lielāks par 50 000 latu, no 2009.gada 1.janvāra piemērojot zaudējuma apmēru, kas aprēķināts atbilstoši šo noteikumu pielikuma 7.punktā noteiktajai zivju vērtībai;

39.2. līdz 2009.gada 31.decembrim, ja zivju resursiem nodarītais zaudē­jums ir lielāks par 50 000 latu, no 2010.gada 1.janvāra piemērojot zaudē­juma apmēru, kas aprēķināts atbilstoši šo noteikumu pielikuma 7.punktā noteiktajai zivju vērtībai.";

1.12. izteikt pielikuma 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Zivju resursu zaudējuma aprēķinam izmantojamā zivju vērtība naudas izteiksmē:

Nr.

p.k.

Zivju (tai skaitā nēģu un vēžu) suga

Vērtība

(Ls/kg)

7.1.

Akmeņplekste

2,00

7.2.

Alata*

5,00

7.3.

Asaris

1,00

7.4.

Ālants

1,00

7.5.

Brētliņa

0,12

7.6.

Forele

3,00

7.7.

Karpa

1,00

7.8.

Karūsa

0,60

7.9.

Kaze*

2,00

7.10.

Lasis*

3,00

7.11.

Līdaka

1,60

7.12.

Līnis

1,20

7.13.

Lucītis

1,00

7.14.

Menca

1,50

7.15.

Upes nēģis*

3,20

7.16.

Palede*

2,00

7.17.

Plaudis

0,60

7.18.

Plekste

0,50

7.19.

Plicis

0,40

7.20.

Rauda

0,40

7.21.

Reņģe (Baltijas jūrā)

0,25

7.22.

Reņģe (Rīgas jūras līcī)

0,15

7.23.

Repsis*

1,00

7.24.

Rudulis

0,40

7.25.

Salaka

0,40

7.26.

Sams

4,00

7.27.

Salate (meža vimba)*

2,00

7.28.

Sapals

0,90

7.29.

Sīga*

3,00

7.30.

Taimiņš*

3,00

7.31.

Vēdzele

2,00

7.32.

Vējzivs

0,50

7.33.

Vēži, tai skaitā platspīļu vēzis*

12,00

7.34.

Vimba

0,60

7.35.

Zandarts

3,00

7.36.

Zutis

12,00

7.37.

Citu sugu zivis

0,30

Piezīme.

* Sugas ir iekļautas ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstā (Ministru kabineta 2000.gada 14.novembra noteikumi Nr.396 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu")."

2. Šo noteikumu 1.4. un 1.9.apakšpunkts stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 26.novembri.

26.11.2008