Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 30.12.2014. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.930

Rīgā 2008.gada 11.novembrī (prot. Nr.80 22.§)
Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Apsardzes darbības likuma 5.panta sesto daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā komersantam izsniedz speciālo atļauju (licenci) apsardzes darbības veikšanai (turpmāk – speciālā atļauja (licence)), un prasības, kas jāizpilda, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci);

1.2. prasības, kas jāpilda speciālās atļaujas (licences) darbības laikā;

1.3. kārtību, kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) dublikātu un atkārtotu speciālo atļauju (licenci);

1.4. kārtību, kādā anulē speciālo atļauju (licenci);

1.5. kārtību un apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu.

II. Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana un prasības speciālās atļaujas (licences) saņemšanai

2. Komersants, kas vēlas saņemt speciālo atļauju (licenci), iesniedz iesniegumu Iekšlietu ministrijā (1.pielikums). Iesniegumā norāda:

2.1. komersanta veidu, firmu un vienoto reģistrācijas numuru;

2.2. komersanta juridisko adresi un tālruņa numuru;

2.3. individuālais komersants – vārdu, uzvārdu, personas kodu un apsardzes sertifikāta numuru;

2.4. komercsabiedrība – informāciju par personām (vārds, uzvārds un personas kods), kuras ir tiesīgas pārstāvēt komercsabiedrību;

2.5. komercsabiedrība – ārvalstu (izņemot Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu) ieguldījumus pamatkapitālā (procentos);

2.6. informāciju (vārds, uzvārds, personas kods un apsardzes sertifikāta numurs) par komercsabiedrības noteikto personu, kas tieši organizēs un vadīs apsardzes darbinieku darbu (2.kategorijas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai);

2.7. komersantam nepieciešamo speciālās atļaujas (licences) kategoriju.

3. Iesniegumam pievieno:

3.1. psihiatra un narkologa atzinumu par individuālā komersanta vai to personu, kas tiesīgas pārstāvēt komercsabiedrību, veselības stāvokli;

3.2. citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts kompetentas institūcijas izsniegtu izziņu, ka individuālais komersants vai persona, kas tiesīga pārstāvēt komercsabiedrību (ja minētā persona ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis), nav sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

3.3. Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu izziņu, ka komersantam nav nodokļu parādu (izziņa nav jāpievieno, ja komersants iesniegumā izteicis piekrišanu, ka šādu izziņu no Valsts ieņēmumu dienesta pieprasa Iekšlietu ministrijas licencēšanas komisija).

4. Ja šo noteikumu 2.punktā minēto iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, komersants to noformē atbilstoši normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām, kā arī norāda, vai speciālo atļauju (licenci) vēlas saņemt elektroniska dokumenta formā.

5. Lai saņemtu otrās kategorijas speciālo atļauju (licenci), individuālais komersants vai komercsabiedrības noteiktā persona, kas tieši organizēs un vadīs apsardzes darbinieku darbu, Apsardzes darbības likumā noteiktajā kārtībā saņem apsardzes sertifikātu (ja tās rīcībā nav iepriekš saņemts derīgs apsardzes sertifikāts).

6. Iekšlietu ministrija izveido licencēšanas komisiju ne mazāk kā piecu cilvēku sastāvā.

7. Licencēšanas komisija 15 dienu laikā pēc šo noteikumu 2.punktā minētā iesnieguma saņemšanas:

7.1. pārbauda, vai uz komersantu nav attiecināmi Apsardzes darbības likuma 6.pantā noteiktie speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas ierobežojumi;

7.2. pieprasa no Valsts ieņēmumu dienesta izziņu, vai komersantam nav nodokļu parādu, ja komersants iesniegumā izteicis šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minēto piekrišanu;

7.3. pārbauda, vai komersants izpildījis šo noteikumu 5.punktā minētās prasības.

8. Licencēšanas komisija 15 dienu laikā pēc šo noteikumu 7.punktā minēto pārbaužu veikšanas un Valsts ieņēmumu dienesta izziņas saņemšanas pieņem lēmumu izsniegt pieprasītās kategorijas speciālo atļauju (licenci) vai atteikt tās izsniegšanu.

9. Ja pārbaudes veikšanai nepieciešams pieprasīt ziņas no ārvalstu tiesībaizsardzības institūcijām un šīs ziņas nav saņemtas noteiktajā iesnieguma izskatīšanas termiņā, licencēšanas komisija var atlikt lēmuma pieņemšanu līdz minētās informācijas saņemšanai, bet ne ilgāk par Administratīvā procesa likumā noteikto termiņu.

10. Ja iesniegumam nav pievienoti visi šo noteikumu 3.punktā minētie dokumenti, licencēšanas komisija piecu darbdienu laikā par to rakstiski informē komersantu un atliek iesnieguma izskatīšanu līdz nepieciešamo dokumentu saņemšanai.

11. Ja iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir nepilnīga vai neprecīza vai nepieciešama ziņu pārbaude, licencēšanas komisija atliek iesnieguma izskatīšanu un par to rakstiski paziņo komersantam. Licencēšanas komisija pieprasa, lai komersants 15 darbdienu laikā iesniedz nepieciešamo informāciju, vai veic nepieciešamo ziņu pārbaudi. Iesniegumu izskata 15 dienu laikā pēc nepieciešamās informācijas saņemšanas.

12. Ja iesnieguma izskatīšanas gaitā konstatēti Apsardzes darbības likuma 6.pantā minētie speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas ierobežojumi vai komersants nav izpildījis šo noteikumu 5.punktā noteiktās prasības, saņemta Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, ka komersantam ir nodokļu parāds, vai nav saņemtas šo noteikumu 9.punktā paredzētās ziņas no ārvalstu tiesībaizsardzības institūcijām, licencēšanas komisija pieņem lēmumu atteikt speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu.

13. Komersants vai viņa pilnvarots pārstāvis ir tiesīgs piedalīties licencē­šanas komisijas sēdē, kurā tiek izskatīts komersanta iesniegums.

14. Licencēšanas komisija triju darbdienu laikā rakstiski informē komer­santu par pieņemto lēmumu izsniegt attiecīgās kategorijas speciālo atļauju (licenci) vai par atteikumu.

15. Iekšlietu ministrija izsniedz noteikta parauga speciālo atļauju (licenci) (2. un 3.pie­likums).

16. Saņemot speciālo atļauju (licenci), komersants vai viņa pilnvarotā persona parakstās par speciālās atļaujas (licences) saņemšanu.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.939)

17. Ja komersants izteicis vēlmi speciālo atļauju (licenci) saņemt elektroniska dokumenta formā, licencēšanas komisija pārbauda, vai ir samaksāta valsts nodeva par atbilstošās kategorijas speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu, un triju dienu laikā pēc pārbaudes nosūta komersantam speciālo atļauju (licenci) elektroniskā formā elektronisko dokumentu apriti regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

18. Ja komersants mēneša laikā pēc šo noteikumu 14.punktā minētās informācijas saņemšanas nesamaksā valsts nodevu par atbilstošās kategorijas speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu, iesniegums par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu iesniedzams no jauna vispārējā kārtībā.

III. Prasības, kas jāpilda speciālās atļaujas (licences) darbības laikā

19. Apsardzes komersants izpilda šādas prasības:

19.1. mēneša laikā pēc licences saņemšanas iesniedz licencēšanas komisijai civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju;

19.2. triju dienu laikā pēc civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošinā­šanas līguma darbības termiņa pagarināšanas vai jauna līguma noslēgšanas rakstiski informē par to licencēšanas komisiju, iesniedzot apdrošināšanas polises kopiju;

19.3. apsardzes komersants, kas saņēmis otrās kategorijas speciālo atļauju (licenci), reizi gadā iesniedz licencēšanas komisijai apsardzes darbības pārskatu, kurā norāda:

19.3.1. spēkā esošos līgumus (skaits) par apsardzes pakalpojumu sniegšanu, pakalpojuma saņēmēju firmu, adreses, līguma termiņus;

19.3.2. to apsargājamo objektu sarakstu (objekta nosaukumu un adresi), kuros organizēta fiziskā apsardze;

19.3.3. apsardzes darbinieku skaitu;

19.3.4. dienesta šaujamieroču veidus un skaitu;

19.3.5. to apsardzes darbinieku skaitu, kuri apsardzes darbībā izmanto dienesta šaujamieročus;

19.3.6. to apsardzes darbinieku skaitu, kuri apsardzes darbībā izmanto personīgos šaujamieročus;

19.3.7. stacionārās apsardzes novērošanas pults esību un tās izmantošanu;

19.3.8. radiosakaru esību;

19.3.9. aizturēto un policijai nodoto likumpārkāpēju skaitu;

19.4. ja mainīta apsardzes komersanta firma, veids vai juridiskā adrese, piecu darbdienu laikā pēc izmaiņām iesniedz attiecīgu iesniegumu licencēšanas komisijā. Iesniegumam pievieno izmaiņas apliecinošus dokumentus;

19.5. rakstiski informē licencēšanas komisiju, ja paredzēts mainīt personu, kas tiesīga pār­stāvēt komersantu, iesniedzot iesniegumu un šo noteikumu 3.1. un 3.2.apakš­punktā minētos dokumentus. Apsardzes komersants ieceļ (ievēlē) personu, kas tiesīga pār­stāvēt komersantu, pēc tam, kad saņemts licencēšanas komisijas atzinums, ka uz personu neattiecas Apsardzes darbības likuma 6.pantā noteiktie ierobežojumi;

19.6. rakstiski informē licencēšanas komisiju, ja paredzēts mainīt personu, kas tieši organizēs un vadīs apsardzes darbinieku darbu, norādot personas vārdu, uzvārdu un personas kodu. Apsardzes komersants izmaiņas veic, ja saņemts licencēšanas komisijas atzinums, ka attiecīgā persona Apsardzes darbības likumā noteiktajā kārtībā ir saņēmusi apsardzes sertifikātu;

19.7. nodrošina, ka apsardzes darbiniekam, veicot apsardzes darbību, ir apsardzes sertifikāts, kas tiek uzrādīts pēc personas pieprasījuma vai ir piestiprināts pie apģērba tā, lai apsardzes darbinieku var identificēt.

20. Ja saņemts šo noteikumu 19.5.apakš­punktā minētais iesniegums, licencēšanas komisija ne vēlāk kā mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas pārbauda, vai uz personu, kas tiesīga pārstāvēt komersantu, nav attiecināmi Apsardzes darbības likuma 6.pantā noteiktie ierobežojumi, un sniedz atbildi apsardzes komersantam.

21. Ja saņemta šo noteikumu 19.6.apakš­punktā minētā rakstiskā informācija, licencēšanas komisija 15 dienu laikā pārbauda, vai persona, kas tieši organizēs un vadīs apsardzes darbinieku darbu, Apsardzes darbības likumā noteiktajā kārtībā ir saņēmusi apsardzes sertifikātu, un sniedz atbildi apsardzes komersantam.

22. Apsardzes komersants, kas izbeidz apsardzes darbību, piecu darbdienu laikā pēc apsardzes komercdarbības izbeigšanas rakstiski informē licencēšanas komisiju un nodod tai speciālās atļaujas (licences) oriģinālu.

IV. Speciālās atļaujas (licences) dublikāta un atkārtotas speciālās atļaujas (licences) izsniegšana

23. Ja speciālā atļauja (licence) bojāta, nolaupīta vai pazaudēta, apsardzes komersants piecu darbdienu laikā par to rakstiski informē licencēšanas komisiju, iesniedzot iesniegumu par speciālās atļaujas (licences) dublikāta izsniegšanu. Licencēšanas komisija piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izsniedz speciālās atļaujas (licences) dublikātu.

24. Saņemot speciālās atļaujas (licences) dublikātu, apsardzes komersants vai viņa pilnvarotā persona parakstās par tā saņemšanu.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.939)

25. Ja ir mainīta apsardzes komersanta firma, veids vai juridiskā adrese, licencēšanas komisija izsniedz atkārtotu speciālo atļauju (licenci).

26. Licencēšanas komisija izsniedz atkārtotu speciālo atļauju (licenci) 15 dienu laikā pēc šo noteikumu 19.4.apakšpunktā minētā iesnieguma saņemšanas.

27. Saņemot atkārtotu speciālo atļauju (licenci), apsardzes komersants vai viņa pilnvarotā persona parakstās par tās saņemšanu. Saņemot atkārtotu speciālo atļauju (licenci), apsardzes komersants nodod iepriekš izsniegto speciālo atļauju (licenci).

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.939)

V. Speciālās atļaujas (licences) anulēšana

28. Speciālo atļauju (licenci) apsardzes komersantam anulē Apsardzes darbības likumā noteiktajos gadījumos. Lēmumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu pieņem licencēšanas komisija un izdara attiecīgu ierakstu licencēšanas komisijas sēdes protokolā.

29. Ja paredzēts izskatīt jautājumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu, licencēšanas komisija rakstiski informē komersantu, norādot jautājuma izskatīšanas vietu un laiku. Komersantam ir tiesības piedalīties licencēšanas komisijas sēdē un sniegt paskaidrojumus vai iesniegt tos rakstiski.

30. Ja speciālā atļauja (licence) anulēta, piecu darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas speciālo atļauju (licenci) nodod licencēšanas komisijai.

VI. Valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība

31. Valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences), speciālās atļaujas (licences) dublikāta vai atkārtotas speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komersants maksā pirms speciālās atļaujas (licences) saņemšanas.

32. Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu maksājama valsts nodeva šādā apmērā:

32.1. par pirmās kategorijas speciālo atļauju (licenci) – 711,44 euro;

32.2. par otrās kategorijas speciālo atļauju (licenci) – 1138,30 euro;

32.3. par otrās kategorijas speciālo atļauju (licenci) komersantam, kuram jau izsniegta pirmās kategorijas speciālā atļauja (licence), – 426,86 euro.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.939 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

33. Par speciālās atļaujas (licences) dublikāta un atkārtotas speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu maksājama valsts nodeva 14,23 euro apmērā.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.939 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

34. Valsts nodevu maksā ar maksājumu iestādes starpniecību, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.939 redakcijā)

35. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.939 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Iekšlietu ministrs M.Segliņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 11.novembra noteikumiem Nr.930

02.JPG (87666 bytes)

03.JPG (89992 bytes)

Iekšlietu ministrs M.Segliņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 11.novembra noteikumiem Nr.930
04.JPG (67093 bytes)
Iekšlietu ministrs M.Segliņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 11.novembra noteikumiem Nr.930
05.JPG (68961 bytes)
Iekšlietu ministrs M.Segliņš
01.01.2014