Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 07.10.2009. - 31.12.2009. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumus Nr. 1428 "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2010.gadam".
Ministru kabineta noteikumi Nr.908

Rīgā 2008.gada 28.oktobrī (prot. Nr.76 33.§)
Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2009.gadam
Izdoti saskaņā ar Valsts statistikas likuma 5.panta otrās daļas 3.punktu

1. Noteikumi apstiprina Valsts statistiskās informācijas programmu 2009.gadam (pielikums).

2. Visām iestādēm, kas ir atbildīgas par valsts statistiskās informācijas sagatavošanu, nodrošināt datu lietotāju informēšanu par termiņiem un veidu, kādā ir iespējams iegūt konkrētu valsts statistiskās informācijas programmā paredzēto statistisko informāciju.

3. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1990.gada 29.jūnija Direktīvas 90/377/EEK par Kopienas procedūru, lai veicinātu atklātību attiecībā uz gāzes un elektrības cenām, kas noteiktas tiešajiem lietotājiem rūpniecībā;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra Direktīvas 2004/8/EK par tādas koģenerācijas veicināšanu, kas balstīta uz lietderīgā siltuma pieprasījumu iekšējā enerģijas tirgū, un ar kuru groza Direktīvu 92/42/EEK.

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 28.oktobra noteikumiem Nr.908
Valsts statistiskās informācijas programma 2009.gadam

(Pielikums grozīts ar MK 22.12.2008. noteikumiem Nr.1086; MK 26.05.2009. noteikumiem Nr.468; MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.634; MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1122)

Lietoto saīsinājumu apzīmējumi

ANO

Apvienoto Nāciju Organizācija

ANO EEK

ANO Eiropas Ekonomiskā Komisija

CC

Būvju klasifikācija

CFS

Citi finanšu starpnieki

CPA

Preču statistiskā klasifikācija atbilstoši saimniecības nozarēm

ECB

Eiropas Centrālā banka

ECDC

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs

ECMT

Eiropas transporta ministru konferences

EMCDDA

Eiropas narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs

EODS

Eiropas arodslimību statistiskās uzskaites metodoloģija

ES

Eiropas Savienība

ESA 95

Eiropas Nacionālo un reģionālo kontu sistēmas Eiropas Kopienā

ESSPROS

Eiropas integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēmu

Euratom

Eiropas Atomenerģijas kopiena

Eurostat

Eiropas Kopienu Statistikas birojs

EURYDICE

Eiropas izglītības informācijas tīkls

EU-SILC

Kopienas statistika attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem

FAO

ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija

FAP

Finanšu aktīvi un pasīvi

FISIM

Netieši novērtēto finanšu starpniecības pakalpojumi

ICAO

Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija

IEA

Starptautiskā enerģētikas aģentūra

IKT

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

KN

Eiropas Savienības kombinētā nomenklatūra

LIBECON

Starptautiskās pētniecības datu bāzes par salīdzinošo bibliotēku ekonomiku

MFI

Monetārās finanšu iestādes

NACE

Ekonomiskās darbības statistiskā klasifikācija

NBI

Nacionālais bruto ienākums

NUTS

Statistiski teritoriālo vienību klasifikācija

OECD

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija

PRODCOM

Rūpniecības produkcijas saraksts

PVN

Pievienotās vērtības nodoklis

PVO

Pasaules veselības organizācija

PTO

Pasaules tirdzniecības organizācija

SDO

Starptautiskā Darba organizācija

SUDAT

Lauku saimniecību uzskaites datu tīkls

SUR

Statistikas uzņēmumu reģistrs

SVF

Starptautiskais valūtas fonds

UNESCO

Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija

UR

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

 

Nr.
p.k.

Informācijas saturs

Atbildīgā institūcija

Datu
publicēšanas periodiskums

Informācijas iegūšanas metode

Publicējamo kopsavilkumu detalizācija

1

2

3

4

5

6

1. Nacionālo kontu sistēma

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām

1.1.

Latvijas nacionālo kontu sistēma pēc ESA 95 un ANO pārveidotās metodoloģijas

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informāciju

kopā Latvijā, pa institucionālajiem sektoriem

1.2.

Finanšu konti pēc ESA 95 metodoloģijas (darījumi, atlikumi pa finanšu instrumentiem)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Privatizācijas aģentūras, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informāciju

kopā Latvijā, pa institucionālajiem sektoriem

1.3.

Ceturkšņa nefinanšu konti pa institucionālajiem sektoriem

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes ,Finanšu ministrijas, Valsts kases, Zemkopības ministrijas Latvijas Bankas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informāciju

kopā Latvijā, vispārējās valdības sektorā, pārējās pasaules sektorā

1.4.

Vispārējās valdības sektora ieņēmumi un izdevumi

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

aprēķini, izmantojot Valsts kases, Finanšu ministrijas un Centrālās statistikas pārvaldes informāciju

kopā Latvijā

2 reizes gadā

aprēķini, izmantojot Valsts kases, Finanšu ministrijas un Centrālās statistikas pārvaldes informāciju

kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem

1.5.

Vispārējās valdības sektora nodokļu ieņēmumi

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Valsts kases, un Finanšu ministrijas informāciju

kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem

1.6.

Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Valsts kases, Finanšu ministrijas un Centrālās statistikas pārvaldes informāciju

kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem

1.7.

Vispārējās valdības sektora ceturkšņa finanšu konti

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

aprēķini, izmantojot Valsts kases, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Centrālās statistikas pārvaldes informāciju

kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem

1.8.

Vispārējās valdības sektora ceturkšņa parāds

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

aprēķini, izmantojot Valsts kases, un Centrālās statistikas pārvaldes informāciju

kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem

1.9.

Valsts budžeta deficīta un parāda notifikācija

Centrālā statistikas pārvalde

2 reizes gadā

aprēķini, izmantojot Finanšu ministrijas, Valsts kases, Ekonomikas ministrijas un Centrālās statistikas pārvaldes informāciju

kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem

1.10.

Valdības sektora finanšu statistika

Latvijas Banka

2 reizes gadā

aprēķini, pamatojoties uz Valsts kases, Finanšu ministrijas un Centrālās statistikas pārvaldes informāciju

kopā Latvijā

1.11.

Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenās

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informāciju

kopā Latvijā,
NACE 1.1. red. burtu līmenī

1.12.

Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenās

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informāciju

kopā Latvijā,
NACE 1.1. red. burtu, 2 zīmju līmenī faktiskajās cenās; NACE 1.1. red. 2 burtu līmenī salīdzināmajās cenās

1.13.

Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta faktiskajās cenās un salīdzināmajās cenās

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis, gads

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informāciju

kopā Latvijā,
pa svarīgākajiem izlietojuma veidiem

1.14.

Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta faktiskajās cenās

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis, gads

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informāciju

kopā Latvijā, pa svarīgākajiem –ienākumu veidiem

1.15.

Nacionālā – kopienākuma aprēķins faktiskajās cenās

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis, gads

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Latvijas Bankas informāciju

kopā Latvijā

1.16.

Eiropas Kopienas pašu resursu sistēmas rādītāju aprēķins Finanšu ministrijas vajadzībām (vidējā svērtā PVN likme; kompensācijas vienotās PVN likmes piemērošanai lauksaimnieku saražotajai produkcijai)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informāciju

kopā Latvijā

1.17.

Nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību bilances aktīva un pasīva sastāvdaļas

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis, gads

pilns apsekojums un Valsts ieņēmumu dienesta informācija

kopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2. red. un NACE 1.1. red. nodaļas līmenī (NACE 2.red K sekcijas un NACE 1.1.red J sekcijas – klases līmenī)

1.18.

Nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību peļņas vai zaudējumu

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis, gads

pilns apsekojums Valsts ieņēmumu dienesta informācija

kopā Latvijā, pēc pamatdarbības
NACE 2. red un NACE 1.1. red. nodaļas līmenī (NACE 2.red K sekcijas un NACE 1.1.red J sekcijas – klases līmenī)

1.19.

Līzinga un faktoringa portfelis, termiņstruktūra, līzinga portfeļa kopsummas sadalījums pēc līzinga ņēmēju piederības institucionālajam sektoram un ekonomiskās darbības veida

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2. red. klases līmenī

1.20.

Lauksaimniecības ekonomiskie konti

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts

ceturksnis, gads

aprēķini

kopā Latvijā

1.21.

Reģionu pievienotā vērtība, faktiskajās cenās

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts kases datus

pa 6 statistiskajiem reģioniem1 un 5 plānošanas reģioniem2 un NACE – burtu grupām

Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

 1. Padomes 1996.gada 25.jūnija Regula (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā;
 2. Padomes 1989.gada 29.maija Regula (EEK, Euratom) 1553/89 par galīgajiem vienotajiem pasākumiem, lai iekasētu pašu resursus, ko veido pievienotās vērtības nodokļi;
 3. Padomes 1998.gada 16.februāra Regula (EK) Nr. 448/98, ar ko papildina un groza Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz netieši novērtēto finanšu starpniecības pakalpojumu (FISIM) iedalīšanu Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmā (EKS);
 4. Padomes 2000.gada 22.maija Regula (EK, Euratom) Nr. 1150/2000, ar ko īsteno Lēmumu 94/728/EK, Euratom par Kopienu pašu resursu sistēmu;
 5. Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 7.novembra Regula (EK) Nr. 2516/2000, ar ko izdara izmaiņas Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmas Kopienā (ESA 95) kopējos principos attiecībā uz nodokļiem un sociālajām iemaksām un groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96;
 6. Komisijas 2001.gada 22.maija Regula (EK) Nr. 995/2001, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2516/2000, ar ko izdara izmaiņas Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmas Kopienā (ESA 95) kopējos principos attiecībā uz nodokļiem un sociālajām iemaksām;
 7. Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 12.februāra Regula (EK) Nr. 359/2002, ar ko Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 groza attiecībā uz EKS 95 lietošanu, lai noteiktu dalībvalstu iemaksas pašu resursos no PVN;
 8. Komisijas 2002.gada 23.oktobra Regula (EK) Nr. 1889/2002 par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 448/98, ar ko papildina un groza Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz netieši novērtēto finanšu starpniecības pakalpojumu (FISIM) iedalīšanu Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmā (EKS) (dokuments attiecas uz EEZ);
 9. Padomes 2003.gada 15.jūlija Regula (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās (NKI Regula) (dokuments attiecas uz EEZ);
 10. Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 16.jūnija Regula (EK) Nr. 1267/2003, ar ko Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 groza attiecībā uz nacionālo kontu galveno rādītāju nosūtīšanas termiņu, atkāpēm saistībā ar nacionālo kontu galveno rādītāju nosūtīšanu un nodarbinātības datu nosūtīšanu nostrādāto stundu izteiksmē (dokuments attiecas uz EEZ);
 11. Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 5.decembra Regula Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā (dokuments attiecas uz EEZ);
 12. Padomes 2004.gada 16.novembra Regula (EK, Euratom) Nr.2028/2004, ar kuru groza Regulu (EK, Eurotom) Nr. 1150/2000, ar ko īsteno Lēmumu 94/728/EK, Eurotom par Kopienu pašu resursu sistēmu;
 13. Komisijas 2005.gada 24. februāra Regula (EK) Nr. 306/2005, ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā;
 14. Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 6.jūlija Regula (EK) Nr. 1161/2005 par ceturkšņa nefinanšu kontu apkopošanu pa institucionāliem sektoriem;
 15. Komisijas 2005.gada 26.janvāra Regula (EK, Euratom)Nr. 116/2005 par PVN atmaksu personām, kas nav nodokļu maksātājas, un nodokļa maksātājiem par to darbībām, kas atbrīvotas no nodokļa, lai piemērotu Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās;
 16. Komisijas 2005.gada 24.janvāra Regula (EK) Nr. 109/2005 par dalībvalstu ekonomiskās teritorijas definīciju, lai piemērotu Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās;
 17. Komisijas 2006. gada 20. jūnija Regula (EK) Nr. 909/2006, ar ko groza I un II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā;
 18. Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 10.jūnija Regula (EK) Nr. 1221/2002 par valsts ceturkšņa nefinanšu pārskatiem;
 19. Komisijas 2000.gada 10.jūlija Regula (EK) Nr. 1500/2000 par Padomes Regulas (EK) Nr. 2223/96 īstenošanu attiecībā uz valsts izdevumiem un ieņēmumiem;
 20. Komisijas 2002.gada 25.februāra Regula (EK) Nr. 351/2002, ar ko Padomes Regulu (EK) Nr. 3605/93 groza saistībā ar atsaucēm uz EKS 95;
 21. Padomes 2000.gada 28.februāra Regula (EK) Nr. 475/2000, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 3605/93 par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru;
 22. Padomes 1993.gada 22.novembra Regula (EK) Nr. 3605/93 par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru;
 23. Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 10.marta Regula (EK) Nr. 501/2004 par valsts pārvaldes ceturkšņa finanšu pārskatiem;
 24. Eiropas Padomes 2004.gada 28.jūnija Regula Nr. 1222/2004 par to, kā apkopot un sūtīt datus, kas attiecas uz valsts parādu ceturksnī;
 25. Komisijas 2000.gada 3.februāra Regula (EK) Nr. 264/2000 par Padomes Regulas (EK) Nr. 2223/96 īstenošanu attiecībā uz valsts finanšu īstermiņa statistiku;
 26. Padomes 2005.gada 12.decembra Regula (EK) Nr. 2103/2005 ar ko groza Regulu (EK) Nr. 3605/93 attiecībā uz statistisko datu kvalitāti sakarā ar pārmērīgā budžeta deficīta novēršanas procedūru;
 27. Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Regula (EK) Nr. 1392/2007, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz nacionālo kontu datu nosūtīšanu.

B. Statistiskā informācija, kuras gatavošana izriet no starptautisko institūciju citiem regulāriem pieprasījumiem

1.22.

Ekonomikas un monetārās savienības ceturkšņa finanšu konti pēc ESA 95 metodoloģijas (darījumi un atlikumi pa finanšu instrumentiem) – ECB pieprasījums

Latvijas Banka

ceturksnis

aprēķini, pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Valsts kases informāciju

kopā Latvijā

1.23.

Valsts parāds – Eurostat pieprasījums (Eurostat iekšējai lietošanai)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Valsts kases, Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus

kopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām

1.24.

Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas institūciju –darbības rādītāji

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta informāciju par biedrību, nodibinājumu un sabiedriskā labuma organizāciju darbības rādītājiem

kopā Latvijā

1.25.

Ēnu ekonomikas apjomi (statistiskajos pārskatos neuztverto apjomu aprēķināšana ar statistiskām metodēm)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus

kopā Latvijā, % no pievienotās vērtības

1.26.

Reģionālais iekšzemes kopprodukts – faktiskajās cenās

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts kases datus

kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām un rajoniem

1.27.

Sabiedrību rentabilitāte, aktivitāte, likviditāte un citi finanšu analīzes rādītāji 2009.gada decembrī

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta informāciju

kopā Latvijā,

pēc pamatdarbības NACE 2. red. sekciju līmenī

2. Maksājumu bilance

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām

2.1.

Maksājumu bilance (pamatrādītāji)

Latvijas Banka

mēnesis

pārskati, apsekojumi, aprēķini

kopā Latvijā, pa valstu grupām

2.2.

Maksājumu bilance

Latvijas Banka

ceturksnis

pārskati, apsekojumi, aprēķini

kopā Latvijā, pa valstīm

2.3.

Starptautisko investīciju bilance

Latvijas Banka

ceturksnis, gads

pārskati, apsekojumi, aprēķini

kopā Latvijā, pa valstu grupām

2.4.

Starptautisko rezervju un ārvalstu valūtu likviditātes pārskats (matrica)

Latvijas Banka

mēnesis

pārskati, aprēķini

kopā Latvijā

2.5.

Pakalpojumu bilance

Latvijas Banka

gads

pārskati, apsekojumi, aprēķini

kopā Latvijā, pa valstīm

2.6.

Tiešo investīciju Latvijā un ārvalstīs plūsmas

Latvijas Banka

gads

pārskati, apsekojumi, aprēķini

kopā Latvijā, pa ekonomiskās darbības veidiem NACE 1.1. red. 2 zīmju līmenī, pa valstīm

2.7.

Uzkrātās tiešās investīcijas Latvijā un ārvalstīs

Latvijas Banka

gads

pārskati, apsekojumi, aprēķini

kopā Latvijā, pa ekonomiskās darbības veidiem NACE 1.1. red. 2 zīmju līmenī, pa valstīm

2.8.

Eiro indikatori

Latvijas Banka

ceturksnis

pārskati, apsekojumi, aprēķini

kopā Latvijā, pa valstu grupām

Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

 1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 12. janvāra Regula (EK) Nr. 184/2005 par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem;
 2. Komisijas 2006. gada 18. aprīļa Regula (EK) Nr. 602/2006 ar ko, atjauninot datu prasības, pielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 184/2005.

B. Statistiskā informācija, kuras gatavošana izriet no starptautisko institūciju citiem regulāriem pieprasījumiem

2.9.

Maksājumu bilance (saskaņā ar paplašināto klasifikāciju) – SVF pieprasījums

Latvijas Banka

ceturksnis

pārskati, apsekojumi, aprēķini

kopā Latvijā

2.10.

Starptautisko investīciju bilance – SVF pieprasījums

Latvijas Banka

ceturksnis

pārskati, apsekojumi, aprēķini

kopā Latvijā

2.11.

Starptautisko rezervju un ārvalstu valūtu likviditātes pārskats (matrica) – SVF pieprasījums

Latvijas Banka

mēnesis

pārskati, aprēķini

kopā Latvijā

2.12.

Latvijas ārējais parāds – SVF, Pasaules Bankas un starptautisko reitinga aģentūru pieprasījums

Latvijas Banka

ceturksnis

pārskati, apsekojumi, aprēķini

kopā Latvijā

2.13.

Ilgtermiņa ārējais parāds – Pasaules Bankas pieprasījums

Latvijas Banka

gads

pārskati, apsekojumi, aprēķini

kopā Latvijā, pa aizdevēju veidiem

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām

2.14.

Pakalpojumu eksports un imports (pēc maksājumu bilances paplašinātās klasifikācijas)

Latvijas Banka

gads

pārskati, apsekojumi, aprēķini

kopā Latvijā

2.15.

Ārvalstu investīcijas Latvijā reģistrēto komercsabiedrību pamatkapitālā

Latvijas Banka

ceturksnis

pārskati, apsekojumi, aprēķini

kopā Latvijā, pa ekonomiskās darbības veidiem NACE 1.1. red. 2 zīmju līmenī, pa valstīm

2.16.

Maksājumu bilance pēc detalizētās shēmas

Latvijas Banka

ceturksnis

pārskati, apsekojumi, aprēķini

kopā Latvijā, pa ekonomiskās darbības veidiem NACE 1.1. red. 2 zīmju līmenī, pa valstīm

3. Valsts budžeta izpilde un finanšu sektora darbība

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām

3.1.

MFI dati Eiropas Centrālās bankas MFI saraksta uzturēšanai

Latvijas Banka

visu gadu

pilns apsekojums

pa institucionālām vienībām

3.2.

MFI kopsavilkuma bilance (mēneša bilances pārskats, prasības un saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku, kredīti ne-MFI un ne-MFI noguldījumi, parāda vērtspapīri, t.sk. citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, kredītu veidi, peļņas un zaudējumu aprēķins, MFI mēneša bilances pārskata pozīcijas valūtu dalījumā, aktīvi pārvaldīšanā)

Latvijas Banka

mēnesis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.3.

MFI kopsavilkuma bilance (MFI mēneša bilances pārskata pozīcijas valstu dalījumā)

Latvijas Banka

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.4.

MFI kredītu norakstīšanas un vērtspapīru pārvērtēšanas korekciju pārskats

Latvijas Banka

mēnesis

izlases apsekojums

kopā Latvijā

3.5.

MFI jauno darījumu procentu likmju pārskats

Latvijas Banka

mēnesis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.6.

MFI darījumu atlikumu procentu likmju pārskats

Latvijas Banka

mēnesis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.7.

MFI pārskats par elektronisko naudu

Latvijas Banka

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.8.

Ieguldījumu fondu un ieguldījumu brokeru sabiedrību statistikas sagatavošana

Latvijas Banka

ceturksnis

pilns apsekojums, pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datiem

kopā Latvijā

Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

 1. Eiropas Centrālas bankas 2001. gada 22. novembra Regula (EK) Nr. 2423/2001 par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci (ECB/2001/13);
 2. Eiropas Centrālas bankas 2002. gada 6. jūnija Regula (EK) Nr. 993/2002, ar kuru labo Regulu (EK) Nr. 2423/2001 (2001. gada 22. novembris) par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci (ECB/2002/4);
 3. Eiropas Centrālās bankas 2002. gada 21. novembra Regula (EK) Nr. 2174/2002, ar kuru groza Regulu ECB/2001/13 par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci (ECB/2002/8);
 4. Eiropas Centrālās bankas 2003. gada 18. septembra Regula (EK) Nr. 1746/2003, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci (ECB/2003/10);
 5. Eiropas Centrālās bankas 2004. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 2181/2004, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci un Regulu (EK) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18) par statistiku attiecībā uz procentu likmēm, ko monetārās finanšu iestādes piemēro mājsaimniecību un nefinanšu korporāciju noguldījumiem un aizdevumiem (ECB/2004/21);
 6. Eiropas Centrālas bankas 2006. gada 14. decembra Regula (EK) Nr. 4/2007, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci (ECB/2006/20);
 7. Eiropas Centrālās bankas 2007. gada 29. novembra Regula (EK) Nr. 1489/2007, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci (ECB/2007/18);
 8. Eiropas Centrālās bankas 2001. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 63/2002 par statistiku attiecībā uz procentu likmēm, ko monetārās finanšu iestādes piemēro mājsaimniecību un nefinanšu sabiedrību noguldījumiem un aizdevumiem;
 9. Eiropas Centrālās bankas 2007. gada 27. jūlija Regula (EK) Nr. 958/2007 par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (ECB/2007/8).

B. Statistiskā informācija, kuras gatavošana izriet no starptautisko institūciju citiem regulāriem pieprasījumiem

3.9.

Kredītiestāžu maksājumu statistika – CEB pieprasījums

Latvijas Banka

pusgads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.10.

Strukturālie finanšu rādītāji – CEB pieprasījums

Latvijas Banka

gads

pilns apsekojums, pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Centrālās statistikas pārvaldes datiem

kopā Latvijā

3.11.

Valsts konsolidētā kopbudžeta izpilde – SVF pieprasījums

Valsts kase

mēnesis, gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.12.

Valsts konsolidētā budžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijām – SVF pieprasījums

Valsts kase

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.13.

Valsts pamatbudžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijām – SVF pieprasījums

Valsts kase

mēnesis, gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.14.

Valsts speciālā budžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijām – SVF pieprasījums

Valsts kase

mēnesis, gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.15.

Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde – SVF pieprasījums

Valsts kase

mēnesis, gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.16.

Valsts parāds – SVF pieprasījums

Valsts kase

mēnesis, gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.17.

Publisko un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu rādītāji – PTO pieprasījums

Finanšu ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām

3.18.

Ilgtermiņa procentu likmes konverģences novērtēšanai

Latvijas Banka

diena

aprēķini, pamatojoties uz Rīgas Fondu biržas informāciju

kopā Latvijā

3.19.

Ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības rādītāji (kapitāla pietiekamība, lielie riska darījumi)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.20.

Ieguldījumu brokeru sabiedrību konsolidētie pārskati (finanšu pārskati, kapitāla pietiekamība, lielie riska darījumi)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

2 reizes gadā (lielie riska darījumi – ceturksnis)

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.21.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību darbības rādītāji (kapitāla pietiekamība, lielie riska darījumi)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.22.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību konsolidētie pārskati (finanšu pārskati, kapitāla pietiekamība, lielie riska darījumi)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

ceturksnis (finanšu pārskati – 2 reizes gadā)

pilns apsekojums 1

kopā Latvijā

3.23.

Apdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (kopsavilkuma bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, parakstītās apdrošināšanas prēmijas un izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība u.c.)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.24.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārvaldījumā esošo ieguldījumu fondu finanšu rādītāji (aktīvi un saistības, ienākumi un izdevumi, neto aktīvu kustība, ieguldījumu portfelis)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

mēnesis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.25.

Banku darbības rādītāji (kapitāla pietiekamība, lielie riska darījumi, ieguldījumi)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

ceturksnis (ieguldījumi – 2 reizes gadā)

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.26.

Banku konsolidētie pārskati (finanšu pārskati, kapitāla pietiekamība, lielie riska darījumi, ieguldījumi)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

2 reizes gadā (lielie riska darījumi – ceturksnis)

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.27.

Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību darbības rādītāji (maksātspējas norma, pašu līdzekļi, tehnisko rezervju ieguldījumu saskaņošana pa valūtām, tehnisko rezervju segums ar aktīviem, atsevišķas bilances pārskata pozīcijas, nemateriālie un materiālie aktīvi, tehniskās rezerves ģeogrāfiskā dalījumā)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.28.

Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību darbības rādītāji (maksātspējas norma, pašu līdzekļi, tehnisko rezervju ieguldījumu saskaņošana pa valūtām, tehnisko rezervju segums ar aktīviem, atsevišķas bilances pārskata pozīcijas, nemateriālie un materiālie aktīvi, tehniskās rezerves ģeogrāfiskā dalījumā)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.29.

Pārapdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (kopsavilkuma bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, parakstītās pārapdrošināšanas prēmijas un izmaksātās pārapdrošināšanas atlīdzības u.c.)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.30.

Pārapdrošināšanas sabiedrību darbības rādītāji (maksātspējas norma, pašu līdzekļi, tehnisko rezervju ieguldījumu saskaņošana pa valūtām, tehnisko rezervju segums ar ieguldījumu veidiem, atsevišķas bilances pārskata pozīcijas, nemateriālie un materiālie aktīvi, tehniskās rezerves ģeogrāfiskā dalījumā)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.31.

Apdrošināšanas grupas darbības rādītāji (koriģētā maksātspējas norma, koriģētie pašu līdzekļi, grupas savstarpējie darījumi)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.32.

Finanšu konglomerātu darbības rādītāji (kapitāla pietiekamība, riska koncentrācija, grupas savstarpējie darījumi)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.33.

Atbalsts nozarēm un konkrētiem uzņēmumiem (indikators III.5)

Finanšu ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.34.

Tirgus integrācija – procentu likmju konverģence (indikatori III.6.1, III.6.2, III.6.3)

Latvijas Banka

gads

kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību apsekojums

hipotēkas, īstermiņa aizdevumi uzņēmumiem, vidēja termiņa un ilgtermiņa aizdevumi uzņēmumiem

3.35.

Ieguldījumu brokeru sabiedrību finanšu rādītāji (kopsavilkuma bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

mēnesis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.36.

Pašvaldību pamatbudžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijām

Valsts kase

mēnesis, gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām

3.37.

Pašvaldību speciālā budžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijām

Valsts kase

mēnesis, gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām

3.38.

Valsts ilgtermiņa saistību limiti investīcijām (to skaitā ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētās programmās) un pārējām ilgtermiņa saistībām

Valsts kase, Finanšu ministrija

ceturksnis

pilns apsekojums

atbilstoši ikgadējā Likumā par valsts budžetu saimnieciskajam gadam noteiktajam, tai skaitā ES līdzekļi

gads

pilns apsekojums

atbilstoši ikgadējā Likumā par valsts budžetu saimnieciskajam gadam noteiktajam, tai skaitā ES līdzekļi

3.39.

Latvijas Bankas ienākumu un izdevumu pārskats

Latvijas Banka

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.40.

Latvijas Bankas peļņas un zaudējumu aprēķins

Latvijas Banka

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.41.

Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtas kursi

Latvijas Banka

mēnesis, ceturksnis, gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.42.

Ārvalstu valūtas pirkšana un pārdošana

Latvijas Banka

mēnesis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.43.

Ārvalstu valūtu tīrā atklātā pozīcija

Latvijas Banka

nedēļa

izlases apsekojums

kopā Latvijā

3.44.

Lata efektīvie kursi

Latvijas Banka

mēnesis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.45.

Latvijas Bankas bilance

Latvijas Banka

mēnesis, ceturksnis, gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.46.

Skaidrā nauda apgrozībā (perioda beigās)

Latvijas Banka

mēnesis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.47.

Banku sistēmas tīrie ārējie aktīvi, izņemot zeltu (perioda beigās)

Latvijas Banka

mēnesis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.48.

Naudas tirgus darījumu pārskats

Latvijas Banka

nedēļa

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.49.

Banku obligāto rezervju prasības

Latvijas Banka

mēnesis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.50.

Kredītiestāžu un to klientu īpašumā esošās Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma obligācijas un parādzīmes

Latvijas Banka

mēnesis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.51.

Rīgas Fondu biržas pamatrādītāji (tirgus kapitalizācija, sesiju skaits, biržas sarakstos iekļauto akciju laidienu skaits, kopējais apgrozījums, OMX Rīga indekss (perioda beigās)

Rīgas Fondu birža

ceturksnis, gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.52.

Banku darbības rādītāji (likviditāte, valsts risks, aktīvu un pasīvu termiņstruktūra, procentu risks)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

mēnesis, (procentu risks – 2 reizes gadā)

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.53.

Banku un krājaizdevu sabiedrību darbības pārskati (aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšana)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.54.

Krājaizdevu sabiedrību darbības rādītāji (aktīvu un pasīvu termiņstruktūra, lielie riska darījumi, ārvalstu valūtu atklātā pozīcija)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.55.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību finanšu pārskati (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, pārvaldījumā esošie līdzekļi)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.56.

Privāto pensiju fondu un privāto pensiju plānu finanšu rādītāji (pensiju fondu bilance, pensiju fondu peļņas vai zaudējumu aprēķins, pensiju plānu neto aktīvu pārskats, pensiju plānu neto aktīvu kustības pārskats, ieguldījumu portfelis)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.57.

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšana (aktīvu un saistību pārskats, aktīvu un saistību saskaņošana pa valūtām, ienākumu un izdevumu pārskats, neto aktīvu kustības pārskats, ieguldījumu portfelis)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

ceturksnis (aktīvu un saistību saskaņošana pa valūtām, ieguldījumu portfelis – mēnesis)

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.59.

Informācija par sertifikātu piešķiršanu un izmantošanu

Ekonomikas ministrija

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.60.

Azartspēļu un izložu organizēšanai izsniegtās atļaujas

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

3.61.

Azartspēļu un izložu rādītāji

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

4. Ārējā tirdzniecība

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām

4.1.

Preču eksports un imports – tirdzniecība ar trešajām valstīm (preces KN kods, vērtība, neto masa/daudzums papildmērvienībā, partnervalsts)

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

pilns apsekojums no muitas kravas deklarācijām

kopā Latvijā, pa valstīm, pēc KN kodiem

4.2.

Preču ievedums un izvedums – tirdzniecība ar ES dalībvalstīm (preces KN kods, vērtība, neto masa/daudzums papildmērvienībā, partnervalsts)

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

izlases apsekojums pēc noteikta parametra un aprēķini, balstoties uz Valsts ieņēmumu dienesta informāciju

kopā Latvijā, pa valstīm, pēc KN kodiem

Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

 1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta Regula (EK) Nr. 638/2004 par Kopienas statistiku dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā un par Padomes Regulas (EEK) Nr. 3330/91 atcelšanu;
 2. Komisijas 2004.gada 18.novembra Regula (EK) Nr. 1982/2004, ar ko ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 638/2004 par Kopienas statistiku attiecībā uz dalībvalstu savstarpējo preču tirdzniecību un atceļ Komisijas Regulas (EK) Nr. 1901/2000 un (EEK) Nr. 3590/92;
 3. Komisijas 2005.gada 24.novembra Regula (EK) Nr. 1915/2005, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1982/2004 attiecībā uz daudzuma un preču aprakstu reģistrēšanas vienkāršošanu konkrētai preču apritei;
 4. Padomes 1995.gada 22.maija Regula (EK) Nr. 1172/95 par statistiku, kas attiecas uz Kopienas un tās dalībvalstu preču tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm;
 5. Padomes 1997.gada 13.marta Regula (EK) Nr. 476/97, ar ko attiecībā uz teritorijas vienību groza Regulu (EK) Nr. 1172/95 par statistiku, kura attiecas uz Kopienas un dalībvalstu preču tirdzniecību ar valstīm, kas nav dalībvalstis;
 6. Padomes 1998.gada 12.februāra Regula (EK) Nr. 374/98, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1172/95 par Kopienas un dalībvalstu tirdzniecības ar valstīm, kas nav dalībvalstis, statistiku 6. un 9. pantu;
 7. Komisijas 2000.gada 7.septembra Regula (EK) Nr. 1917/2000 par noteikumiem Padomes Regulas (EK) Nr. 1172/95 īstenošanai attiecībā uz ārējās tirdzniecības statistiku;
 8. Komisijas 2001.gada 20.augusta Regula (EK) Nr. 1669/2001, ar ko groza 3. pantu Regulā (EK) Nr. 1917/2000, kurā izstrādāti daži noteikumi Padomes Regulas (EK) Nr. 1172/95, kas attiecas uz ārējās tirdzniecības statistiku, ieviešanai;
 9. Komisijas 2005.gada 2.februāra Regula (EK) Nr. 179/2005, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1917/2000 attiecībā uz datu nosūtīšanu Komisijai;
 10. Komisijas 2005.gada 28.novembra Regula (EK) Nr. 1949/2005, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1917/2000 attiecībā uz preču īpašajiem pārvietojumiem un ar remonta darījumiem saistītas tirdzniecības izslēgšanu;
 11. Padomes 1987. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu;
 12. Padomes 2000.gada 31.janvāra Regula (EK) Nr. 254/2000, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu;
 13. Komisijas 2006.gada 13. decembra Regula (EK) Nr. 1833/2006 par valstu un teritoriju nomenklatūru Kopienas ārējās tirdzniecības statistikas un dalībvalstu savstarpējās tirdzniecības statistikas vajadzībām.
 14. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 11.marta Regula (EK) Nr. 222/2009, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 638/2004 par Kopienas statistiku dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā.

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām

4.3.

Preču eksports un imports – tirdzniecība ar trešajām valstīm un tirdzniecība ar ES dalībvalstīm (preces KN kods, vērtība, neto masa/daudzums papildmērvienībā, partnervalsts)

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

pilns apsekojums par tirdzniecību ar trešajām valstīm no muitas kravas deklarācijām; izlases apsekojums par tirdzniecību ar ES dalībvalstīm pēc noteikta parametra un aprēķini, balstoties uz Valsts ieņēmumu dienesta informāciju

kopā Latvijā, pa valstīm, pēc KN kodiem

4.4.

Preču eksports un imports – tirdzniecība ar trešajām valstīm un tirdzniecība ar ES dalībvalstīm (preces KN kods, vērtība, neto masa/daudzums papildmērvienībā, partnervalsts)

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

pilns apsekojums par tirdzniecību ar trešajām valstīm no muitas kravas deklarācijām; izlases apsekojums par tirdzniecību ar ES dalībvalstīm pēc noteikta parametra un aprēķini, balstoties uz Valsts ieņēmumu dienesta informāciju

kopā Latvijā, vērtības izteiksmē pēc Plašo ekonomisko kategoriju klasifikācijas

4.5.

Preču eksports un imports – tirdzniecība ar trešajām valstīm un tirdzniecība ar ES dalībvalstīm (preces KN kods, vērtība, neto masa/daudzums papildmērvienībā, partnervalsts)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums par tirdzniecību ar trešajām valstīm no muitas kravas deklarācijām; izlases apsekojums par tirdzniecību ar ES dalībvalstīm pēc noteikta parametra un aprēķini, balstoties uz Valsts ieņēmumu dienesta informāciju

kopā Latvijā, vērtības izteiksmē pa NACE 2 red. 2 zīmju līmenī

5. Cenu statistika

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām

5.1.

Saskaņotais patēriņa cenu indekss

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

izlases apsekojums (Rīgā un 11 rajonu centros, cenu reģistrācijas veidlapa)

kopā Latvijā, pa galvenajiem preču un pakalpojumu veidiem

5.2.

Rūpniecības produkcijas ražotāju cenu indeksu aprēķins (tai skaitā iekšzemes tirgū realizētajai produkcijai un eksportētajai produkcijai)

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

izlases apsekojums

kopā Latvijā, pa NACE 2 red. B, C, D, E sadaļām un nodaļām burtu, pa ražošanas pamatgrupējumiem

5.3.

Dzīvojamo māju būvniecības izmaksu indeksu aprēķins

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

izlases apsekojums

kopā Latvijā, pa 2 resursu veidiem (būvmateriāli un darba spēka izmaksas)

5.4.

Biznesa pakalpojumu cenu indekss

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

izlases apsekojums

pa atsevišķiem pakalpojumu veidiem

5.5.

Informācija pirktspējas paritāšu aprēķiniem

Centrālā statistikas pārvalde

visu gadu saskaņā ar apsekojuma grafiku

izlases apsekojumi, aprēķini

patēriņa preču cenas, patēriņa preču cenu indeksi, mājokļu raksturojums, investīciju preču cenas, standarta būvprojektu tāmes, darba samaksa, nacionālā kopprodukta izlietojums

5.6.

Atsevišķu lauksaimniecības produktu ražotāju un iepirkuma cenas

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centrs

nedēļa

lauksaimniecības produktu ražotāju, pārstrādātāju un tirgotāju izlases veida apsekojumi

kopā Latvijā

Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

 1. Komisijas 1996.gada 9.septembra Regula (EK) Nr. 1749/96 par sākotnējiem īstenošanas pasākumiem Padomes Regulai (EK) Nr. 2494/95 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem;
 2. Komisijas 1996.gada 20.novembra Regula (EK) Nr. 2214/96 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem: SPCI apakšindeksu pārsūtīšana un izplatīšana;
 3. Komisijas 1997.gada 10. decembra Regula (EK) Nr. 2454/97, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 2494/95 izpildei attiecībā uz minimālajiem SPCI svēruma kvalitātes standartiem;
 4. Padomes 1998.gada 20.jūnija Regula (EK) Nr. 1687/98, ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 1749/96 attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kurus iekļauj saskaņotajā patēriņa cenu indeksā;
 5. Padomes 1998.gada 20.jūlija Regula (EK) Nr. 1688/98, ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 1749/96 attiecībā uz teritoriju un iedzīvotāju skaitu, kurus iekļauj saskaņotajā patēriņa cenu indeksā;
 6. Komisijas 1998.gada 9.decembra Regula (EK) Nr. 2646/98, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 2494/95 īstenošanai attiecībā uz obligātiem standartiem tarifu traktējumam saskaņotajā patēriņa cenu indeksā;
 7. Komisijas 1999.gada 23.jūlija Regula (EK) Nr. 1617/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 2494/95 īstenošanai attiecībā uz obligātiem standartiem par apdrošināšanas traktējumu saskaņotajā patēriņa cenu indeksā un ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 2214/96;
 8. Padomes 1995.gada 23.oktobra Regula (EK) Nr. 2494/95 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem;
 9. Komisijas 2000.gada 17.novembra Regula (EK) Nr. 2601/2000, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 2494/95 attiecībā uz pirkšanas cenu reģistrēšanas grafiku saskaņotajā patēriņa cenu indeksā;
 10. Komisijas 2000.gada 17.novembra Regula (EK) Nr. 2602/2000, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 2494/95 attiecībā uz cenu pazeminājuma atspoguļošanas obligātajiem standartiem saskaņotajā patēriņa cenu indeksā;
 11. Komisijas 2001.gada 28.septembra Regula (EK) Nr. 1920/2001, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 2494/95 īstenošanai saistībā ar minimālajiem standartiem attiecībā uz pakalpojumu maksu, kura ir proporcionāla darījuma vērtībai saskaņotajā patēriņa cenu indeksā, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2214/96;
 12. Komisijas 2001.gada 28.septembra Regula (EK) Nr. 1921/2001, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 2494/95 attiecībā uz minimālajiem standartiem saskaņoto patēriņa cenu indeksa pārskatīšanai un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2602/2000 (dokuments attiecas uz EEZ);
 13. Padomes 1999.gada 8.oktobra Regula (EK) Nr. 2166/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 2494/95 īstenošanai attiecībā uz obligātajiem produktu apstrādes standartiem veselības aizsardzības, izglītības un sociālās aizsardzības nozarēs saskaņotajā patēriņa cenu indeksā;
 14. Padomes 2006. gada 25. aprīļa Regula (EK) Nr. 701/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 2494/95 īstenošanai attiecībā uz cenu apkopošanas laika pārklājumu saskaņotajam patēriņa cenu indeksam;
 15. Komisijas 2005. gada 19. oktobra Regula (EK) Nr. 1708/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 2494/95 attiecībā uz kopējo indeksu atsauces periodu saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2214/96;
 16. Padomes 1996.gada 25.jūnija Regula (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā;
 17. Padomes 1999.gada 21.jūnija Regula (EK) Nr. 1260/1999, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem;
 18. Padomes 1999.gada 21.jūnija Regula (EK) Nr. 1264/1999, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1164/94 par Kohēzijas fonda izveidi;
 19. Padomes 2000.gada 18.decembra Regula (EK, EOTK, Euratom) Nr.2805/2000, ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību attiecībā uz pasākumiem atalgojuma koriģēšanai un pagaidu iemaksām;
 20. Komisijas 2007. gada 14. novembra Regula (EK) Nr. 133 4/2007 ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1749/96 par sākotnējiem īstenošanas pasākumiem Padomes Regulai (EK) Nr. 2494/95 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem (Dokuments attiecas uz EEZ);
 21. Padomes 1998. gada 19. maija Regula (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku;
 22. Komisijas 2006. gada 28. septembra Regula (EK) Nr. 1503/2006 ar ko īsteno un labo Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku attiecībā uz mainīgo lielumu definīcijām, mainīgo lielumu sarakstu un datu apkopošanas biežumu;
 23. Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 6. jūlija Regula (EK) Nr. 1158/2005, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku;
 24. Komisijas 2001. gada 26. marta Regula (EK) Nr. 586/2001, ar ko attiecībā uz ražošanas pamatgrupējumu definēšanu īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku;
 25. Komisijas 2007.gada 14. jūnija Regula (EK) Nr. 656/2007 ar ko groza Regulu (EK) Nr. 586/2001, ar kuru attiecībā uz ražošanas pamatgrupējumu (RP) definēšanu īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku;
 26. Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK), Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām;
 27. Komisijas 2006.gada 28.septembra Regula (EK) Nr. 1502/2006 par Padomes Regulas (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku īstenošanu attiecībā uz dalībvalstīm piešķirtajām atkāpēm;
 28. Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. decembra Regula (EK) Nr. 1445/2007 ar ko paredz kopējus noteikumus, lai sniegtu pamatinformāciju par pirktspējas paritātēm un lai tās aprēķinātu un izplatītu;
 29. Komisijas 2005. gada 5. aprīļa Regula (EK) Nr. 562/200, ar ko nosaka Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 izpildi attiecībā uz dalībvalstu un Komisijas saziņu piena un piena produktu nozarē;
 30. Komisijas 2003. gada 27. marta Regula (EK) Nr. 546/2003 par dažiem paziņojumiem attiecībā uz Padomes Regulu (EEK) Nr. 2771/75, (EEK) Nr. 2777/75 un (EEK) Nr. 2783/75 piemērošanu olu un mājputnu gaļas nozarēs;
 31. Komisijas 1982. gada 10. marta Regula (EEK) Nr. 563/82, ar ko izklāsta sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Regulai (EEK) Nr. 1208/81, kas konstatē pieaugušu liellopu tirgus cenas, pamatojoties uz Kopienas skalu liemeņu klasifikācijai ;
 32. Komisijas 1996. gada 16. februāris Regula (EK) Nr. 295/9, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, kuri jāievēro, piemērojot Padomes Regulu (EEK) Nr. 1892/87 attiecībā uz pieaugušu liellopu tirgus cenu reģistrēšanu, pamatojoties uz Kopienas skalu liemeņu klasifikācijai;
 33. Komisijas 2006. gada 24. jūlija Regula (EK) Nr. 1128/2006 par tirdzniecības posmu, uz kuru attiecas cūku liemeņu vidējā cena;
 34. Komisijas 2006. gada 5. septembra Regula (EK) Nr. 1319/2006 par konkrētas informācijas, kas attiecas uz cūkgaļu, apmaiņu starp dalībvalstīm un Komisiju;
 35. Komisijas 2001. gada 5. februāra Regula (EK) Nr. 245/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1673/2000 par šķiedras linu un kaņepju tirgu kopīgo organizāciju piemērošanai;
 36. Komisijas 2002. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 2306/2002, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 104/2000 piemērošanai attiecībā uz paziņojumiem par ievesto zvejniecības produktu cenām;
 37. Komisijas 2005. gada 9. decembra Regula (EK) Nr. 2014/2005 par atļaujām, kas saistītas ar režīmu, Kopienā ievedot banānus, kurus laiž brīvā apgrozībā, piemērojot kopējā muitas tarifa nodokļu likmi.

B. Statistiskā informācija, kuras gatavošana izriet no starptautisko institūciju citiem regulāriem pieprasījumiem

5.7.

Patēriņa cenu indeksa aprēķins – SVF pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

izlases apsekojums (Rīgā un 11 rajonu centros, cenu reģistrācijas veidlapa)

kopā Latvijā

5.8.

Saskaņotais patēriņa cenu indekss pārtikas precēm – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

izlases apsekojums (Rīgā un 11 rajonu centros, cenu reģistrācijas veidlapa)

kopā Latvijā

5.9.

Lauksaimniecības dzīvnieku vidējās iepirkuma cenas un to indeksi – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

pilns apsekojums, aprēķini

kopā Latvijā

5.10.

Piena vidējās iepirkuma cenas un to indeksi – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvaldes

mēnesis

aprēķini, izmantojot Lauksaimniecības datu centra Piena kvotu reģistra informāciju

kopā Latvijā

5.11

Graudu vidējās iepirkuma cenas un to indeksi – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

pilns apsekojums, aprēķini

kopā Latvijā

5.12.

Linu vidējās iepirkuma cenas un to indeksi – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums, aprēķini

kopā Latvijā

5.13.

Ražotāju cenas un indeksi lauksaimniecībā – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

aprēķini

kopā Latvijā

5.14.

Lauksaimniecības ražošanas līdzekļu cenas un to indeksi – Eurostat pieprasījums

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts

ceturksnis

aprēķini

kopā Latvijā

5.15.

Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

izmēģinājuma aprēķini

kopā Latvijā,
pa galvenajiem preču un pakalpojumu veidiem

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām

5.16.

Patēriņa cenu indeksa aprēķins

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

izlases apsekojums

(Rīgā un 11 rajonu centros, cenu reģistrācijas veidlapa)

kopā Latvijā,
pa galvenajiem preču un pakalpojumu veidiem

5.17.

Rūpniecības produkcijas ražotāju cenu indeksu aprēķins (tai skaitā iekšzemes tirgū realizētajai produkcijai un eksportētajai produkcijai)

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

izlases apsekojums

kopā Latvijā, pa NACE 2.red. B, C, D, E sadaļām, nodaļām, grupām un klasēm, pa ražošanas pamatgrupējumiem

5.18.

Eksporta vienības vērtības indeksu aprēķins

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

aprēķini izmantojot ārējās tirdzniecības statistikas datu bāzes, pa atsevišķām preču grupām – ražotāju cenu indeksus eksportētajai produkcijai

kopā Latvijā, pa nozīmīgākajām KN sadaļām

5.19.

Importa vienības vērtības indeksu aprēķins

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

izlases apsekojums, aprēķini, izmantojot ārējās tirdzniecības statistikas datu bāzes

kopā Latvijā, pa nozīmīgākajām KN sadaļām

5.20.

Būvniecības izmaksu indeksu aprēķins

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

izlases apsekojums

kopā Latvijā,
pa unificētiem būvniecības modeļiem, pa resursu veidiem

5.21.

Informācija par administratīvi regulējamo cenu indeksiem

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

aprēķini

kopā Latvijā, pa preču un pakalpojumu veidiem

6. Demogrāfiskā statistika un tautas skaitīšana

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām

6.1.

Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas rādītāji pēc dažādām sociālekonomiskajām un demogrāfiskajām pazīmēm

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju

kopā Latvijā,
pēc dzimuma, vecuma, dzimšanas valsts, valstspiederības; pa 6 statistiskajiem reģioniem

6.2.

Iedzīvotāju sadalījums pēc pilsonības

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju

kopā Latvijā pēc dzimuma un pa vecuma grupām; pa 6 statistiskajiem reģioniem

6.3.

Dati par Latvijas Republikas pilsonības piešķiršanu un zaudēšanu

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums, pamatojoties uz Naturalizācijas pārvaldes informāciju

kopā Latvijā pēc dzimuma

6.4.

Dati par patvēruma meklētājiem un bēgļiem

Iekšlietu ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā pēc dzimuma

6.5.

Statistika par starptautisko aizsardzību

Iekšlietu ministrija

mēnesis, ceturksnis,

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā pēc attiecīgo personu vecuma un dzimuma un pēc pilsonības

6.6.

Statistika par nelegālas iebraukšanas un uzturēšanās novēršanu

Iekšlietu ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā pēc attiecīgo personu vecuma un dzimuma un pēc valstspiederības

6.7.

(Svītrots ar MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1122)

Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz 2007. gada 11. jūlija Regulu (EK) Nr. 862/2007 par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību, kā arī lai atceltu Padomes Regulu (EEK) Nr. 311/76 attiecībā uz statistikas vākšanu par ārvalstu darba ņēmējiem.

B. Statistiskā informācija, kuras gatavošana izriet no starptautisko institūciju citiem regulāriem pieprasījumiem

6.8.

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits 2009.gada sākumā un vidēji 2008.gadā – Eiropas Kopienu Statistikas biroja Eurostat, ANO Statistikas nodaļas, ANO EEK, Eiropas Padomes pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju

pa visām valsts administratīvajām teritorijām pēc personas reģistrētās dzīvesvietas

6.9.

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits katra ceturkšņa sākumā –SVF, ANO Statistikas nodaļas pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju un civilstāvokļu aktu reģistrus

kopā Latvijā

6.10.

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits katra mēneša sākumā – SVF, ANO Statistikas nodaļas pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

aprēķini, izmantojot uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju un civilstāvokļu aktu reģistrus

kopā Latvijā

6.11.

Iedzīvotāju dabiskās kustības rādītāji grupējumos pēc dažādām sociālekonomiskajām un demogrāfiskajām pazīmēm – Eurostat, ANO Statistikas nodaļas, ANO EEK, Eiropas Padomes pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums, pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistriem, informāciju no medicīniskajām apliecībām par nāves cēloni

kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem

6.12.

Noslēgto laulību skaits pēc dažādām sociālekonomiskajām un demogrāfiskajām pazīmēm – Eurostat, ANO Statistikas nodaļas, ANO EEK, Eiropas Padomes pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums, pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistriem

kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem

6.13.

Šķirto laulību skaits pēc dažādām sociālekonomiskajām un demogrāfiskajām pazīmēm – Eurostat, ANO Statistikas nodaļas, ANO EEK, Eiropas Padomes pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā;

6.14.

Iedzīvotāju dzimuma struktūras un vecuma struktūras (ar viena gada intervālu) aprēķini pēc stāvokļa uz 2009.gada sākumu – Eurostat, ANO Statistikas nodaļas, ANO EEK, Eiropas Padomes pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju

kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem

6.15.

Iedzīvotāju paredzamā mūža ilguma aprēķins – Eurostat, ANO Statistikas nodaļas, ANO EEK, Eiropas Padomes pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini

kopā Latvijā, Rīgā, pilsētās un laukos, pēc dzimuma

6.16.

Iedzīvotāju dzimuma struktūras, vecuma struktūras (ar viena gada intervālu) un juridiskā ģimenes stāvokļa aprēķini pēc stāvokļa uz 2009.gada sākumu – Eurostat, ANO Statistikas nodaļas, ANO EEK, Eiropas Padomes pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju

kopā Latvijā pēc personas reģistrētās dzīvesvietas

6.17.

Iedzīvotāju skaits vidēji gadā – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini

pa 6 statistiskajiem reģioniem

6.18.

Iedzīvotāju skaita izmaiņas (dzimušo un mirušo skaits) – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistriem

pa 6 statistiskajiem reģioniem

6.19.

Iedzīvotāju mirstības cēloņi – Eurostat, PVO, EMCDDA pieprasījums

Veselības ekonomikas centrs (medicīniskā apliecība par nāves cēloni)

gads

datubāzes datu atlase

kopā Latvijā, pēc dzimuma un pa vecumu grupām

6.20.

Reģistrēto laulību skaits, dzimušo un mirušo cilvēku skaits (iedzīvotāju dabiskā kustība) – SVF, ANO Statistikas nodaļas pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

pilns apsekojums, pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistriem

kopā Latvijā

6.21.

Dzīvesvietā reģistrēto personu un pastāvīgās dzīvesvietas maiņas dēļ no valsts izceļojošo personu skaits (iedzīvotāju migrācijas aprēķiniem) – SVF, ANO Statistikas nodaļas pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

pilns apsekojums, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju

kopā Latvijā, pēc personas reģistrētās dzīvesvietas vai pēc personu sniegtajām ziņām par izceļošanu uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām

6.22.

Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas rādītāji pēc dažādām sociālekonomiskajām un demogrāfiskajām pazīmēm

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju

kopā Latvijā,
pa republikas pilsētām un rajoniem pēc dzimuma un vecuma; pa 6 statistiskajiem reģioniem un 5 plānošanas reģioniem

6.23.

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits 2009.gada sākumā un vidēji 2008.gadā

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju

pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa 6 statistiskajiem reģioniem un 5 plānošanas reģioniem pēc personas reģistrētās dzīvesvietas un dzimuma

6.24.

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits katra ceturkšņa sākumā

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju un civilstāvokļu aktu reģistrus

kopā Latvijā,
pa republikas pilsētām un rajoniem, pa 6 statistiskajiem reģioniem un 5 plānošanas reģioniem

6.25.

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits katra mēneša sākumā

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

aprēķini, izmantojot uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju un civilstāvokļu aktu reģistrus

kopā Latvijā, Rīgā

6.26.

Iedzīvotāju dabiskās kustības rādītāji grupējumos pēc dažādām sociālekonomiskajām un demogrāfiskajām pazīmēm

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums, pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistriem, informāciju no medicīniskajām apliecībām par nāves cēloni

pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pēc dzimuma, pa 6 statistiskajiem reģioniem un 5 plānošanas reģioniem

6.27.

Noslēgto laulību skaits pēc dažādām sociālekonomiskajām un demogrāfiskajām pazīmēm

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums, pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistriem

pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa 6 statistiskajiem reģioniem un 5 plānošanas reģioniem

6.28.

Šķirto laulību skaits pēc dažādām sociālekonomiskajām un demogrāfiskajām pazīmēm

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām un rajoniem

6.29.

Iedzīvotāju dzimuma struktūras un vecuma struktūras (ar viena gada intervālu) aprēķini pēc stāvokļa uz 2009.gada sākumu

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju

kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām un rajoniem pēc personas reģistrētās dzīvesvietas

6.30.

Reģistrēto laulību skaits, dzimušo un mirušo cilvēku skaits (iedzīvotāju dabiskā kustība)

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

pilns apsekojums, pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistriem

kopā Latvijā

ceturksnis

kopā Latvijā,
pa republikas pilsētām un rajoniem

6.31.

Dzīvesvietā reģistrēto personu un pastāvīgās dzīvesvietas maiņas dēļ no valsts izceļojošo personu skaits (iedzīvotāju migrācijas aprēķiniem)

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

pilns apsekojums, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju

kopā Latvijā,
Rīgā, pēc personas reģistrētās dzīvesvietas vai pēc personu sniegtajām ziņām par izceļošanu uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs

ceturksnis

kopā Latvijā,
Rīgā, pa republikas pilsētām un rajoniem pēc personas reģistrētās dzīvesvietas vai pēc personu sniegtajām ziņām par izceļošanu uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs

6.32.

Iedzīvotāju etniskā sastāva aprēķins pēc stāvokļa uz 2009.gada sākumu

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju

kopā Latvijā,
pa republikas pilsētām un rajoniem un pa 6 statistiskajiem reģioniem un 5 plānošanas reģioniem, pēc personas reģistrētās dzīvesvietas

6.33.

Iedzīvotāju mirstības cēloņi

Veselības ekonomikas centrs, medicīniskā apliecība par nāves cēloni

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā,
pa republikas pilsētām un rajoniem, pēc dzimuma un vecuma

6.34.

Iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā (bezdarba līmeņa aprēķiniem)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju

pa visām valsts administratīvajām teritorijām pēc personas reģistrētās dzīvesvietas, pēc dzimuma

6.35.

Mājsaimniecību skaits

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini

kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un 5 plānošanas reģioniem

7. Izglītības, zinātnes un inovāciju statistika

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām

7.1.

Pētniecības un attīstības rādītāji ražošanas sektora uzņēmumos un zinātniskajās iestādēs (iestāžu, organizāciju un uzņēmumu skaits, izdevumi pētniecībai, zinātnisko darbinieku skaits) un inovatīvā darbība ražošanas sektora uzņēmumos (inovatīvo uzņēmumu sakits, apgrozījums, kopējie izdevumi inovācijām)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

izlases apsekojums un pilns apsekojums

kopā Latvijā, NACE 2. red. burtu no A līdz K līmenī

7.2.

Augstskolu beigušie zinātnes un tehnoloģiju jomā

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā,
pēc dzimuma

Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

 1. Padomes 1996.gada 20.decembra Regula (EK, Euratom) Nr. 58/97 par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku;
 2. Komisijas 2004.gada 22.aprīļa Regula (EK) Nr. 753/2004, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 1608/2003/EK par zinātnes un tehnoloģiju statistiku;
 3. Komisijas 2004.gada 13.augusta Regula (EK) Nr. 1450/2004, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 1608/2003/EK par Kopienas jauninājumu statistikas izstrādāšanu un pilnveidošanu.

B. Statistiskā informācija, kuras gatavošana izriet no starptautisko institūciju citiem regulāriem pieprasījumiem

7.3.

Vispārējās izglītības iestādes – dienas skolas – darbības rādītāji (izglītojamo skaits, izglītojamo sadalījums pa vecuma un klašu grupām, pēc mācību valodas, otrgadnieku skaits, 9. un 12.klašu beidzēji, svešvalodu mācīšana, darbinieku (pedagogu) skaits, izglītības iestādes bibliotēka, interešu izglītības programmas, telpu platība, pirmsskolas vecuma bērnu apmācība) – UNESCO, Eurostat, EURYDICE pieprasījums

Izglītības un zinātnes ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa īpašuma formām

7.4.

Vispārējās izglītības iestādes – vakara (maiņu) skolas – darbības rādītāji (izglītojamo skaits, izglītojamo sadalījums pa vecuma un klašu grupām, pēc mācību valodas, otrgadnieku skaits, 9. un 12.klašu beidzēji, svešvalodu mācīšana, darbinieku (pedagogu) skaits, izglītības iestādes bibliotēka, telpu platība) – UNESCO, Eurostat, EURYDICE pieprasījums

Izglītības un zinātnes ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

7.5.

Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības rādītāji (pirmsskolas izglītības iestāžu skaits, bērnu skaits, vecums, mācību valoda, pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieki) – UNESCO, Eurostat pieprasījums

Izglītības un zinātnes ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

7.6.

Augstskolu darbības rādītāji (studentu skaits pa izglītības tematiskajām grupām, studentu skaits pa kursiem, uzņemšanas rezultāti, izlaidums, mācību personāls, to studentu skaits, kuri ieradušies no ārvalstīm) – UNESCO, Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

7.7.

Profesionālās izglītības iestāžu darbības rādītāji (izglītojamo skaits pa izglītības tematiskajām grupām, izglītojamo sadalījums pa vecuma grupām un kursiem, pēc dzimuma un vecuma, pēc mācību valodas, svešvalodu mācīšana, izlaidums, atskaitīto skaits, darbinieku (pedagogu) skaits) – UNESCO, Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

7.8.

Interešu izglītības iestāžu darbības rādītāji (audzēkņu skaits pa interešu izglītības programmām, sadalījums pa vecuma (klašu) grupām, pēc dzimuma, darbinieku (pedagogu) skaits, telpu platība, pirmsskolas vecuma bērnu apmācība, u.c.) – UNESCO, Eurostat, EURYDICE pieprasījums

Izglītības un zinātnes ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

7.9.

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darbības rādītāji (audzēkņu skaits pa sporta izglītības programmām, pēc dzimuma, darbinieku (pedagogu) skaits u.c.) – UNESCO, Eurostat, EURYDICE pieprasījums

Izglītības un zinātnes ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

7.10.

Iesniegto patentu pieteikumu skaits (t.sk. iesniegto Latvijas pieteicēju patentu pieteikumu skaits Latvijā), piešķirto izgudrojumu patentu skaits (t.sk. piešķirto izgudrojumu nacionālo patentu skaits, piešķirto izgudrojumu Eiropas patentu skaits)

Patentu valde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā,

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām

7.11.

7.11. Vispārējās izglītības iestādes – dienas skolas – darbības rādītāji (izglītojamo skaits iepriekšējā mācību gada beigās pēc dzimšanas gada un klases, dzimuma, izglītojamo skaits mācību gada sākumā pēc dzimšanas gada un klases, dzimuma, pēc mācību valodas, otrgadnieku, trešgadnieku skaits, 9. un 12.klases beidzēji, izglītojamo skaits, kuru vecāki devušies uz ārzemēm, atstājot bērnus Latvijā, no speciālās izglītības iestādēm integrēto vai rehabilitēto izglītojamo skaits, svešvalodu mācīšana, darbinieku (pedagogu) skaits pēc izglītības, vecuma, slodzes, izglītības iestādes bibliotēka, interešu izglītības programmas, telpu platība, nodrošinātība ar datortehniku, interneta pieslēgums, pirmsskolas vecuma bērnu apmācība, izglītojamo skaits vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klasēs, vispārējās izglītības klašu skaits, bērnu invalīdu skaits)

Izglītības un zinātnes ministrija

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa īpašuma formām

7.12.

Vispārējās izglītības iestādes – vakara (maiņu) skolas – darbības rādītāji (izglītojamo skaits iepriekšējā mācību gada beigās pēc dzimšanas gada un klases, dzimuma, izglītojamo skaits mācību gada sākumā pēc dzimšanas gada un klases, dzimuma, pēc mācību valodas, otrgadnieku, trešgadnieku skaits, 9. un 12.klašu beidzēji, izglītojamo ar speciālām vajadzībām skaits, svešvalodu mācīšana, darbinieku (pedagogu) skaits pēc izglītības, vecuma, slodzes, izglītības iestādes bibliotēka, telpu platība, nodrošinātība ar datortehniku, interneta pieslēgums)

Izglītības un zinātnes ministrija

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām

7.13.

Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības rādītāji (pirmsskolas izglītības iestāžu skaits, bērnu skaits, tai skaitā bērni invalīdi, vecums, mācību valoda, pirmsskolas vecuma bērnu iestāžu darbinieki pa dzimumiem)

Izglītības un zinātnes ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa 5 plānošanas reģioniem

7.14.

Augstskolu darbības rādītāji (studentu skaits pa izglītības tematiskajām grupām, pa dzimumiem, studentu skaits pa studiju gadiem, uzņemšanas rezultāti, ieguvuši grādu vai kvalifikāciju pa dzimumiem, augstskolas personāls, to studentu skaits, kuri ieradušies no ārvalstīm)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

7.15.

Profesionālās izglītības darbības rādītāji (izglītojamo skaits pa izglītības tematiskajām grupām pa dzimumiem, tai skaitā invalīdi, izglītojamo sadalījums pa vecuma grupām un mācību gadiem, pēc mācību valodas, svešvalodu mācīšana, izlaidums, atskaitīto skaits pa dzimumiem, darbinieku (pedagogu) skaits pa dzimumiem)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa 5 plānošanas reģioniem

7.16.

Zinātnisko iestāžu darbības rādītāji (zinātnisko iestāžu skaits, zinātnisko darbinieku skaits, pa vecuma grupām, tehniķu un laborantu skaits pa dzimumiem, finansējums pētniecības darbiem)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

7.17.

Interešu izglītības iestāžu darbības rādītāji (izglītojamo skaits pa interešu izglītības programmām, sadalījums pēc vecuma (klašu) grupas, pēc dzimuma, tai skaitā bērni invalīdi, bērnu skaits sociālās integrācijas un brīvā laika pavadīšanas programmās, darbinieku (pedagogu) skaits pēc izglītības un vecuma, telpu platība, nodrošinātība ar datortehniku, interneta pieslēgums, pirmsskolas vecuma bērnu apmācība)

Izglītības un zinātnes ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa 5 plānošanas reģioniem,
pa republikas pilsētām un rajoniem

7.18.

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darbības rādītāji (izglītojamo skaits pa sporta izglītības programmām, pēc dzimuma, darbinieku (pedagogu) skaits pēc izglītības un vecuma, telpu platība, nodrošinātība ar datortehniku, interneta pieslēgums)

Izglītības un zinātnes ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa 5 plānošanas reģioniem,
pa republikas pilsētām un rajoniem, pēc dzimuma

7.19.

Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu – bērnu mūzikas skolu un mākslas skolu – darbības rādītāji (audzēkņu skaits pa dzimumiem, pedagogu skaits u.c.)

Kultūras ministrija

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa īpašuma formām

7.20.

Sporta organizāciju darbības rādītāji (to skaits, nodarbojošos skaits pēc vecuma un dzimuma, sporta speciālistu skaits pēc izglītības un dzimuma, sporta bāzes (to skaits un tajos atrodošos sporta objektu skaits))

Valsts aģentūra "Nacionālais olimpiskais sporta metodiskais centrs"

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa 5 plānošanas reģioniem,
pa republikas pilsētām un rajoniem

7.21.

Centralizēto eksāmenu rezultāti (kārtotāju skaits, iegūto līmeņu skaits pēc dzimuma, urbanizācijas, iestādes tipa, izglītības programmas, mācību valodas)

Valsts izglītības satura centrs

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā,
pa republikas pilsētām un rajoniem

8. Kultūras statistika

B. Statistiskā informācija, kuras gatavošana izriet no starptautisko institūciju citiem regulāriem pieprasījumiem

8.1.

Bibliotēku darbības rādītāji (bibliotēku skaits (tai skaitā bērnu bibliotēkas), lasītāju skaits pa dzimumiem, fondu kustība, bibliotēku darbinieki, bibliotēku finansiālā darbība u.c.) – UNESCO, LIBECON pieprasījums

Latvijas Nacionālā bibliotēka

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

8.2.

Kinofilmu iznomāšana (iznomāto filmu skaits) – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

8.3.

Kino iestāžu darbības rādītāji (kinoteātru skaits, kinoseansu apmeklējumu skaits) – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

8.4.

Filmu studiju darbības rādītāji (uzņemto filmu skaits, uzņemto filmu sadalījums pa veidiem) – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

8.5.

Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijai (izdoto žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu skaits, periodisko izdevumu sadalījums pēc iespiešanas valodas un iznākšanas vietas, metiens, iespiedlokšņu novilkumu skaits, grāmatu un brošūru izdevēji, grāmatu un brošūru sadalījums pēc uzdevuma, grāmatu un brošūru sadalījums pēc valodas, daiļliteratūra pa žanriem u.c.) – UNESCO, LIBECON pieprasījums

Latvijas Nacionālā bibliotēka

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

8.6.

Videofilmu importēšana (importēto filmu skaits, Latvijā izplatīto videokasešu skaits, valstis, no kurām importētas videofilmas) – Eurostat pieprasījums (tikai Centrālā statistikas pārvaldes un Eirostat iekšējai lietošanai)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām

8.7.

Kino iestāžu darbības rādītāji (vietu skaits, seansu skaits, apmeklētāju skaits, kases ieņēmumi)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa pilsētām un rajoniem

8.8.

Bibliotēku darbības rādītāji (bibliotēku skaits (tai skaitā bērnu bibliotēkas), lasītāju skaits, fondu kustība, bibliotēku darbinieki, bibliotēku finansiālā darbība u.c.)

Latvijas Nacionālā bibliotēka

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajam teritorijām, pa īpašuma formām

8.9.

Muzeju darbības rādītāji (muzeju skaits, apmeklējumu skaits),

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa 5 plānošanas reģioniem

8.10.

Muzeju krājumu komplektēšana un saglabāšana, krājumu izmantošana, zinātniskās pētniecības darbs, ekspozīciju un izstāžu iekārtošanas darbs, izglītojošais darbs, muzeja darba popularizēšana un sabiedriskā saskarsme, darbinieku kvalifikācijas celšana, veiktie saimnieciskie pasākumi, muzeja bibliotēka un zinātniskais arhīvs, muzeja darbinieku skaits pa dzimumiem

Muzeju valsts pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

8.11.

Teātru darbības rādītāji (teātru sakits, apmeklējumu skaits)

Centrālā statistikas pārvalde

pusgads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

8.12.

Cirka darbības rādītāji (vietu skaits, izrāžu skaits Latvijā, apmeklējumu skaits)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

8.13.

Zooloģisko dārzu darbības rādītāji (apmeklējumu skaits, finansiālā darbība u.c.)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

8.14.

Kultūras namu un tautas namu darbības rādītāji (pašdarbības kolektīvu skaits, t.sk. bērnu, dalībnieku skaits, t. sk. Bērni, vietu skaits, darbinieki, finansiālie rādītāji u.c.)

Kultūras ministrija

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām

8.15.

Ar tautas namiem nesaistīto māksliniecisko kolektīvu un pulciņu darbības rādītāji (māksliniecisko kolektīvu skaits, t.sk. bērnu, dalībnieku skaits, t.sk. bērni u.c.)

Kultūras ministrija

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām

8.16.

Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijai (izdoto žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu skaits, periodisko izdevumu sadalījums pēc iespiešanas valodas un iznākšanas vietas, metiens, iespiedlokšņu novilkumu skaits, grāmatu un brošūru izdevēji, grāmatu un brošūru sadalījums pēc uzdevuma, grāmatu un brošūru sadalījums pēc valodas, daiļliteratūra pa žanriem u.c.)

Latvijas Nacionālā bibliotēka

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā,
pa republikas pilsētām un rajoniem

8.17.

Arhitektu biroju darbības rādītāji (projektu veidi, skaits, ieņēmumi u.c.)

Kultūras ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

8.18.

Biļešu tirdzniecības uzņēmumu darbības rādītāji (pasākumu skaits, sadalījums, pārdoto biļešu skaits, ieņēmumi u.c.)

Kultūras ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

8.19.

Koncertorganizāciju darbības rādītāji (koncertu skaits, biļešu apgrozījums, darbinieki, ieņēmumi u.c.)

Kultūras ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

8.20.

Privāto teātru darbības rādītāji (pasākumu skaits, repertuārs, biļešu apgrozījums, darbinieki, ieņēmumi u.c.)

Kultūras ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

9. Veselības aprūpes statistika

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām

9.1.

Darbā notikušos nelaimes gadījumos cietušo personu skaits, to skaitā bojā gājušo skaits pēc Eiropas statistikas par nelaimes gadījumiem darbā (ESAW) metodoloģijas – Eurostat, SDO pieprasījums

Valsts darba inspekcija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, NACE 2. red. 2 zīmju līmenī, pēc dzimuma

9.2.

Nelaimes gadījumi darbā (neieskaitot letālus)
ES strukturālais indikators

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Valsts darba inspekcijas datubāzi

kopā Latvijā,
pēc dzimuma

9.3.

Nelaimes gadījumi darbā – letāli nelaimes gadījumi
ES strukturālais indikators

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķins, izmantojot Valsts darba inspekcijas datubāzi

kopā Latvijā, pēc dzimuma

Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz Padomes 1996.gada 20.decembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 58/97 par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku.

B. Statistiskā informācija, kuras gatavošana izriet no starptautisko institūciju citiem regulāriem pieprasījumiem

9.4.

Veselības aprūpes iestāžu tīkls, iestāžu darbība, medicīnas darbinieki pēc dzimuma un vecuma – Eurostat, PVO pieprasījums

Veselības ekonomikas centrs

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

9.5.

Saslimstība ar infekcijas un parazitārajām slimībām – PVO, ECDC pieprasījums

Valsts aģentūra “Latvijas Infektoloģijas centrs”

mēnesis

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem, pēc dzimuma un vecuma

Veselības ekonomikas centrs

gads

pilns apsekojums, pamatojoties uz valsts aģentūras “Latvijas Infektoloģijas centrs” infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības informāciju

kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma

9.6.

Saslimstība ar ļaundabīgiem audzējiem, tuberkulozi, seksuāli transmisīvajām un ādas sēnīšu slimībām, iegūtā imūndeficīta sindromu, psihiskiem un uzvedības traucējumiem, alkohola atkarību, narkotisko vielu atkarību, cukura diabētu u.c. – Eurostat, PVO, EMCDDA pieprasījums

Veselības ekonomikas centrs

gads

reģistru datu atlase

kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma

9.7.

Traumēto un ievainoto personu skaits (personu vecums, dzimums, dzīves vieta, traumas iegūšanas vieta un tās mehānisms, personas darbības traumas laikā, traumas veids, traumas gūšanas cēloņi) – Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju aizsardzības direktorāta pieprasījums

Veselības ekonomikas centrs

gads

reģistru datu atlase

kopā Latvijā

9.8.

Slimnīcu darbība (slimnieku sastāvs slimnīcās pēc dzimuma un vecuma, ārstēšanās ilgums un rezultāti) – Eurostat, PVO pieprasījums

Veselības ekonomikas centrs

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

9.9.

Grūtnieču un jaundzimušo veselības aprūpe – Eurostat, PVO pieprasījums

Veselības ekonomikas centrs

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

9.10.

Vakcinācijas kalendāra ietvaros vakcinētās personas – Eurostat, PVO pieprasījums

Veselības ekonomikas centrs

gads

pilns apsekojums, pamatojoties uz valsts aģentūras “Latvijas Infektoloģijas centrs” infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības informāciju

kopā Latvijā,

pa vecuma grupām, vakcinēto īpatsvars

9.11.

Iedzīvotājiem veiktā imunizācija – PVO pieprasījums

Veselības ekonomikas centrs

gads

pilns apsekojums, pamatojoties uz valsts aģentūras “Latvijas Infektoloģijas centrs” infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības informāciju

kopā Latvijā, pa vecuma grupām

9.12.

Reģistrētās arodslimības pēc EODSEurostat pieprasījums

Veselības ekonomikas centrs

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma

9.13.

Kopsavilkums par darbā notikušajiem nelaimes gadījumiem – SDO pieprasījums

Valsts darba inspekcija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma

9.14.

Medicīnas iestāžu darbības rādītāji un ārstniecības personas - Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, pamatojoties uz Veselības ekonomikas centra un Veselības norēķinu centra informāciju

kopā Latvijā

9.15.

Veselības aprūpes kontu sistēmas tabulas kopējai Eurostat, PVO, OECD aptaujas veidlapai ) – Eurostat, PVO, OECD pieprasījums- valsts finansējums veselības aprūpei

Veselības norēķinu centrs

gads

aprēķini

kopā Latvijā

- privātais finansējums veselības aprūpei

Centrālā statistikas pārvalde

9.16.

Eiropas iedzīvotāju veselības apsekojums (EHIS)

(Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Kopienas statistiku par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā) (rezultāti būs pieejami 2009.gadā)

Centrālā statistikas pārvalde

vienreizējs

apsekojums

kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām

9.17.

No valsts budžeta apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu (stacionārā aprūpe, ambulatorā aprūpe, zobārstniecība, neatliekamā medicīniskā palīdzība) statistikas un finanšu rādītāji

Veselības norēķinu centrs

gads

aprēķini

kopā Latvijā, pa Veselības norēķinu centra teritoriālajām nodaļām, diagnožu grupām

9.18.

Veselības aprūpes iestāžu tīkls (ārstu veselības punkti, ārstu palīgu (feldšeru) veselības punkti, feldšeru – vecmāšu punkti, iestāžu darbība, zobārsti, rentgenologi, asinsdonoru centri, asins pārliešanas nodaļas u.c.), šo iestāžu darbība, medicīnas darbinieki

Veselības ekonomikas centrs

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa 5 plānošanas reģioniem

9.19.

Tiesu psihiatrijas ekspertu komisijas darbības rādītāji (ekspertu darbība, ekspertu komisijas darbība, informācija par ekspertējamām personām)

Veselības ekonomikas centrs

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

9.20.

Medicīnas ekspertu un ekspertīzes centru darbības rādītāji (ekspertu darbība, ekspertīžu un izmeklējumu rādītāji)

Veselības ekonomikas centrs

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

9.21.

Saslimstība ar infekcijas un parazitārajām slimībām

Valsts aģentūra “Latvijas Infektoloģijas centrs”

mēnesis

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem, pēc dzimuma un vecuma

Veselības ekonomikas centrs

gads

pilns apsekojums, pamatojoties uz valsts aģentūras “Latvijas Infektoloģijas centrs” infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības informāciju

kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem, pēc dzimuma un pa vecuma grupām

9.22.

Saslimstība ar ļaundabīgiem audzējiem, tuberkulozi, seksuāli transmisīvajām un ādas sēnīšu slimībām, AIDS, psihiskiem un uzvedības traucējumiem, alkohola atkarību, narkotisko vielu atkarību, cukura diabētu u.c.

Veselības ekonomikas centrs

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem, pēc dzimuma un vecuma

9.23.

Slimnīcu darbība (slimnieku sastāvs slimnīcās, ārstēšanās ilgums un rezultāti)

Veselības ekonomikas centrs

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām un rajoniem, pa īpašuma formām, pēc dzimuma un vecuma

9.24.

Grūtnieču un jaundzimušo veselības aprūpe (grūtnieču skaits, grūtniecības atrisinājuma veids, grūtniecības sarežģījumu veidi, dati par jaundzimušajiem u.c.)

Veselības ekonomikas centrs

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem, pēc dzimuma un vecuma

9.25.

Vakcinācijas kalendāra ietvaros vakcinētās personas

Veselības ekonomikas centrs

gads

pilns apsekojums, pamatojoties uz valsts aģentūras “Latvijas Infektoloģijas centrs” infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības informāciju

kopā Latvijā, pa vecuma grupām, vakcinēto īpatsvars

9.26.

Iedzīvotājiem veiktā imunizācija

Veselības ekonomikas centrs

gads

pilns apsekojums, pamatojoties uz valsts aģentūras “Latvijas Infektoloģijas centrs” infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības informāciju

kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem, pa vecuma grupām

9.27.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbs (ārstu, ārstu palīgu (feldšeru) un specializēto brigāžu darba rezultāti, darbības analīze pēc izsaukuma rezultāta un izsaukuma veida)

Veselības ekonomikas centrs

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā,
pa republikas pilsētām un rajoniem

9.28.

Reģistrētās arodslimības pēc EODS un Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušo medicīniskā aprūpe

Veselības ekonomikas centrs

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

9.29.

Invaliditātes piešķiršana (invaliditātes cēloņi, pirmreizēji par invalīdiem atzīto skaits, pirmreizēji par invalīdiem atzīto sadalījums pēc slimību veidiem, vecuma, dzimuma, invaliditātes grupām u.c.)

Labklājības ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā,
pa republikas pilsētām un rajoniem

10. Sociālās aizsardzības statistika

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām

10.1.

Valsts pensiju saņēmēju kopskaits un sadalījums pēc saņemtās pensijas veida, un pa vecuma grupām, un pēc dzimuma

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.2.

Kopējie izdevumi valsts pensijām un sadalījumā pa pensiju veidiem

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.3.

Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku skaits

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.4.

Izdevumi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrētajiem valsts pabalstiem un sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.5.

Kopējie izdevumi izdienas pensijām militārpersonām, pensiju saņēmēju skaits sadalījumā pa dzimumiem

Aizsardzības ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.6.

Kopējie izdevumi izdienas pensijām Kultūras ministrijas darbiniekiem, pensiju saņēmēju skaits sadalījumā pa dzimumiem

Kultūras ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.7.

Attiecīgajai funkcijai atbilstošo sociālo pabalstu saņēmēju skaits un pabalstiem izlietotie līdzekļi

Labklājības ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.8.

Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas bērniem (izņemot specializētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas bērniem) – izlietotais finansējums

Labklājības ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.9.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pieaugušām personām – izlietotais finansējums

Labklājības ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.10.

Specializētas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas bērniem – izlietotais finansējums

Labklājības ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.11.

Mājas aprūpe (aprūpējamo personu skaits kopā un no tiem invalīdi, bērni invalīdi, pensijas vecuma personas, aprūpei mājās izlietotā summa)

Labklājības ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.12.

Sociāli apdrošināto personu skaits, to skaitā pašnodarbinātie; vidējā iemaksu alga, no kuras jāveic apdrošināšanas iemaksas

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.13.

Uzturlīdzekļu garantiju fonda kopējie izdevumi uzturlīdzekļu izmaksai, no tiem – uzturlīdzekļu fonda administratīvie izdevumi

Tieslietu ministrijas Uzturlīdzekļu garantiju fonds

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.14.

Izdevumi pabalstiem un palīdzībai patvēruma meklētājiem un bēgļiem

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.15.

Administratīvie izdevumi sociālās palīdzības pabalstu un pakalpojumu nodrošināšanai pašvaldībās

Labklājības ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiem

10.16.

Izdevumi nodarbinātības pasākumiem, arī administratīvie izdevumi nodarbinātības pasākumu nodrošināšanai (stipendiju izmaksāšanai, algotu pagaidu darbu organizēšanai, profesionālajai orientācijai un konsultēšanai, pasākumiem konkurētspējas paaugstināšanai)

Nodarbinātības valsts aģentūra

gads

pilns apsekojums, izmantojot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informāciju

kopā Latvijā

10.17.

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas: darba devēju veiktās sociālās iemaksas; aizsargāto personu (darba ņēmēju, pašnodarbināto personu) veiktās sociālās iemaksas

Valsts ieņēmumu dienests

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.18.

Valsts pabalsti adopcijas gadījumā: atlīdzība adoptētājam par bērna aprūpi; atlīdzība par bērna adopciju (pabalstu saņēmēju skaits un kopējie izdevumi pa pabalstu veidiem)

Labklājības ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.19.

Izdevumi valsts pabalstiem bērna ievietošanas audžuģimenē gadījumā: atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu (kopējie izdevumi)

Labklājības ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.20.

Izdevumi sociālajai rehabilitācijai institūcijās bērniem, kuriem izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām

Labklājības ministrija

gads

aprēķini

kopā Latvijā

10.21.

Izdevumi sociālajai rehabilitācijai no vardarbības cietušiem bērniem

Labklājības ministrija

gads

aprēķini

kopā Latvijā

10.22.

Izdevumi Eiropas Komisijas programmai vistrūcīgākajām personām

Lauku atbalsta dienests

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.23.

Kopējie izdevumi izdienas pensijām tiesnešiem, pensiju saņēmēju skaits sadalījumā pa dzimumiem

Tiesu administrācija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.24.

Kopējie izdevumi izdienas pensijām prokuroriem, pensiju saņēmēju skaits sadalījumā pa dzimumiem

Prokuratūra

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.25.

Kvantitatīvā datubāze par sociālās aizsardzības sistēmu Latvijā

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini

kopā Latvijā

10.26.

Kvalitatīvā datubāze par sociālās aizsardzības sistēmu Latvijā

Labklājības ministrija

Centrālā statistikas pārvalde

gads

kvalitatīvā datubāze

kopā Latvijā

Piezīme: Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

 1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 25.aprīļa Regula (EK) Nr. 458/2007 par Eiropas integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēmu (ESSPROS);
 2. Komisijas 2007.gada 12.novembra Regula (EK) Nr. 1322/2007, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 458/2007 par Eiropas integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēmu (ESSPROS) attiecībā uz piemērotajiem ESSPROS pamatsistēmas un pensijas saņēmēju moduļa datu nosūtīšanas formātiem, nosūtāmajiem rezultātiem un kvalitātes noteikšanas kritērijiem;
 3. Komisijas 2008.gada 8.janvāra Regula (EK) Nr. 10/2008, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 458/2007 par Eiropas integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēmu (ESSPROS) attiecībā uz ESSPROS pamatsistēmas un pensiju saņēmēju moduļa definīcijām, sīki izstrādātām klasifikācijām un izplatīšanas noteikumu atjaunināšanu.

B. Statistiskā informācija, kuras gatavošana izriet no starptautisko institūciju citiem regulāriem pieprasījumiem

10.27.

Darba tirgus politikas pasākumi atbilstoši Eurostat Darba tirgus politikas klasifikācijai (izdevumi katram pasākumam kopā un sadalījumā pa izdevumu tipiem; dalībnieku skaits un plūsmas, no tiem administratīvie izdevumi pa pasākumu veidiem) – Eurostat pieprasījums

Nodarbinātības valsts aģentūra

gads

pilns apsekojums, izmantojot Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts aģentūras “Maksātnespējas administrācija” informāciju

kopā Latvijā

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām

10.28.

Valsts pensiju saņēmēju kopskaits un sadalījums pēc saņemtās pensijas veida, pa vecuma grupām un pēc dzimuma

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

ceturksnis, gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.29.

Kopējie izdevumi valsts pensijām un sadalījumā pa pensiju veidiem

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.30.

Vecuma pensijas saņēmēju (pēc dzimuma) faktiskais pensionēšanās vecums

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.31.

Piešķirtās valsts pensijas vidējais apmērs un izmaksātās valsts pensijas vidējais apmērs (pēc dzimuma)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

ceturksnis, gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā,
pa republikas pilsētām un rajoniem

10.32.

Valsts sociālie pabalsti un sociālās apdrošināšanas pakalpojumi (kopējie izdevumi pabalstiem)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

10.33.

Valsts sociālie pabalsti un sociālās apdrošināšanas pakalpojumi (pabalstu saņēmēju skaits, vidējais apmērs sadalījumā pa pakalpojumu veidiem)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

ceturksnis, gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem

10.34.

Pašvaldību sociālās palīdzības pabalsti (saņēmēju skaits pa pabalstu veidiem, pabalstu vidējais apmērs, izlietotie līdzekļi pa pabalstu veidiem)

Labklājības ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiem

10.35.

Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas bērniem (izņemot specializētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas bērniem) – institūciju skaits, vietu skaits, bērnu skaits, bērnu skaits pēc dzimuma un pa vecuma grupām

Labklājības ministrija

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām

10.36.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pieaugušām personām: institūciju skaits, vietu skaits, iemītnieku skaits kopā un sadalījumā pa dzimumiem un pa vecuma grupām, iemītnieku skaits sadalījumā: iemītnieku – invalīdu skaits pēc piešķirtās invaliditātes grupas

Labklājības ministrija

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām

10.37.

Specializētas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas bērniem – institūciju skaits, vietu skaits, bērnu skaits, bērnu skaits sadalījumā pēc dzimuma un pa vecuma grupām

Labklājības ministrija

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām

10.38.

Sociāli apdrošināto personu skaits (pēc dzimuma) un vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, no kuras jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem

10.39.

Mājas aprūpe (aprūpējamo personu skaits kopā un no tiem invalīdi, bērni – invalīdi, pensijas vecuma personas, aprūpētāju skaits, aprūpei mājās izlietotā summa, to personu skaits, kurām aprūpe mājās ir pieprasīta, bet nav nodrošināta)

Labklājības ministrija

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa dzimumiem

10.40.

No ārpusģimenes aprūpes (aizbildnības, audžuģimenes, bērnu aprūpes iestādes) adoptētie bērni Latvijā un uz ārvalstīm

Labklājības ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa vecumiem, uz ārvalstīm adoptēto bērnu sadalījums pa valstīm

10.41.

Aizbildnībā esošo bērnu skaits

Labklājības ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiem, pēc dzimuma un vecuma

10.42.

Audžuģimenēs dzīvojošo bērnu skaits (pēc dzimuma)

Labklājības ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiem, pa vecumiem

10.43.

Aizgādnībā esošo personu skaits

Labklājības ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiem

10.44.

Vispārizglītojošo skolu izglītojamo skaits, kuru vecāki devušies uz ārvalstīm strādāt, atstājot bērnus Latvijā

Izglītības un zinātnes ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pēc dzimuma

10.45.

(Svītrots ar MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1122)

10.46.

Informācija par aprūpes tiesību un aizgādības tiesību atņemšanu, atjaunošanu (personu skaits, kurām atņemtas, atjaunotas aprūpes tiesības; bērnu skaits, kuru vecākiem atņemtas, atjaunotas aprūpes, aizgādības tiesības)

Labklājības ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā,
pa republikas pilsētām un rajoniem, pēc dzimuma

10.47.

Personu skaits, kas saņēma valsts kompensāciju cietušajiem

Juridiskās palīdzības administrācija

pusgads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

11. Iedzīvotāju dzīves līmeņa statistika

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām

11.1.

Kopienas statistika attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem:

 • mājsaimniecības sastāvs;
 • mājokļa apstākļi;
 • mājsaimniecības ienākumi;
 • mājsaimniecību materiālās atstumtības riska faktori;
 • mājsaimniecības locekļu veselības stāvokļa pašvērtējums;
 • nabadzības un sociālās atstumtības monetārie indikatori (Lākenas indikatori).

(2007.g. apsekojuma rezultāti; 2009.g. lauku darbi)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras individuālos personu datus

kopā Latvijā

Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

 1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 16.jūnija Regula (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC);
 2. Komisijas 2003.gada 21.oktobra Regula (EK) Nr. 1980/2003, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 attiecībā uz Kopienas statistiku par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) attiecībā uz definīcijām un atjauninātām definīcijām;
 3. Komisijas 2003.gada 21.oktobra Regula (EK) Nr. 1981/2003, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) attiecībā uz faktiskā darba aspektiem un aprēķināšanas procedūrām;
 4. Komisijas 2003.gada 21.oktobra Regula (EK) Nr. 1982/2003, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) attiecībā uz izlasi un reģistrācijas noteikumiem;
 5. Komisijas 2003.gada 7.novembra Regula (EK) Nr. 1983/2003, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) attiecībā uz primāro mērķa mainīgo lielumu sarakstu;
 6. Padomes 2008. gada 14.aprīļa Regula (EK) Nr. 362/2008, ar ko attiecībā uz to sekundāro mērķa mainīgo lielumu 2009. gada sarakstu, kuri attiecas uz materiālo nenodrošinātību, īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem ( EU-SILC);
 7. Komisijas 2004.gada 5.janvāra Regula (EK) Nr. 28/2004, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) saistībā ar starpposma un nobeiguma kvalitātes pārskatu sīku saturu;
 8. Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 7.septembra Regula (EK) Nr. 1553/2005, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC);
 9. Komisijas 2006.gada 2.maija Regula (EK) Nr. 676/2006, ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 1980/2003, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 attiecībā uz Kopienas statistiku par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) attiecībā uz definīcijām un atjauninātām definīcijām.

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām

11.2.

Mājsaimniecību budžetu pētījums (mājokļa apstākļu raksturojums, mājsaimniecību patēriņa izdevumi, nodrošinātība ar ilglietošanas priekšmetiem (datu vākšana par 2009.g., datu bāze par 2008.g.)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

nepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums

kopā Latvijā, pilsētās, laukos, pa 6 statistiskajiem reģioniem un 5 plānošanas reģioniem, pēc mājsaimniecības tipa, kvintiļu grupās

11.3.

Iztikas minimuma preču un pakalpojumu groza aprēķins

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

aprēķini

kopā Latvijā

11.4.

Teritorijas attīstības indeksa aprēķins

Valsts reģionālas attīstības aģentūra

gads

aprēķini

pa 5 plānošanas reģioniem un visām valsts administratīvajām teritorijām

11.5.

Kopienas statistika attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem:

 • mājsaimniecības sastāvs;
 • mājokļa apstākļi;
 • mājsaimniecības ienākumi;
 • mājsaimniecību materiālās atstumtības riska faktori;
 • mājsaimniecības locekļu veselības stāvokļa pašvērtējums.

Centrālā statistikas pārvalde

gads

apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras individuālos personu datus

pa 6 statistiskajiem reģioniem un 5 plānošanas reģioniem

12. Likumpārkāpumu un sabiedrībai nevēlamu parādību, tiesu statistika

B. Statistiskā informācija, kuras gatavošana izriet no starptautisko institūciju citiem regulāriem pieprasījumiem

12.1.

Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits, tajā skaitā ar vardarbību saistītie noziegumi un noziegumi pret īpašumu – Eurostat, ANO pieprasījums

Iekšlietu ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

12.2.

Noziedzīgo nodarījumu skaits sadalījumā pēc tos izdarījušo personu dzimuma – Eurostat, ANO pieprasījums

Iekšlietu ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

12.3.

Notiesāto personu skaits un tām noteikto sodu veidi un apmēri, no tiem nepilngadīgo personu skaits – ANO pieprasījums

Tiesu administrācija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma

12.4.

Brīvības atņemšanas iestādēs ieslodzīto personu skaits, no tiem nepilngadīgo personu skaits – ANO pieprasījums

Ieslodzījuma vietu pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām

12.5.

Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits sadalījumā pa noziedzīgo nodarījumu veidiem (slepkavības, izvarošanas, laupīšanas u.c.)

Iekšlietu ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa 5 plānošanas reģioniem
pa republikas pilsētām un rajoniem

12.6.

Pie kriminālatbildības saukto personu skaits (t.sk. nepilngadīgās personas) sadalījumā pa noziedzīgo nodarījumu veidiem

Iekšlietu ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā,
pa republikas pilsētām un rajoniem un pēc dzimuma un vecuma

12.7.

No noziedzīgiem nodarījumiem cietušo nepilngadīgo skaits sadalījumā pa noziedzīgo nodarījumu veidiem (slepkavības, izvarošanas u.c.)

Iekšlietu ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma

12.8.

Bērnu skaits sociālās korekcijas iestādēs

Izglītības un zinātnes ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma

12.9.

No vardarbības cietušo bērnu sociālā rehabilitācija un bērnu skaits institūcijās dalījumā pa identificētām vardarbības formām (bērnu (pēc dzimuma) un pavadoņu skaits)

Labklājības ministrija

gads

aprēķini

kopā Latvijā, pēc vecuma

12.10.

Krimināllietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instances tiesās (iesniegtās un izskatītās krimināllietas, lietu izskatīšanas ilgums) sadalījumā pa pantu grupām

Tiesu administrācija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

12.11.

Pieņemtie lēmumi par procesuālo piespiedu līdzekļu un procesuālo sankciju piemērošanu pirmajā instancē pirmstiesas procesā un pirmajā instancē tiesvedības procesā, to skaitā piemēroti, atteikts piemērot, atcelti lēmumi, pēc procesuālo piespiedu līdzekļu un procesuālo sankciju veidiem

Tiesu administrācija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

12.12.

Pārsūdzētie vai noprotestētie lēmumi par procesuālo piespiedu līdzekļu un procesuālo sankciju piemērošanu (saņemto lēmumu skaits, tiesvedība izbeigta, atstāti bez grozījumiem, atcelti) pirmstiesas procesā un tiesvedības procesā, pēc procesuālo piespiedu līdzekļu un procesuālo sankciju veidiem

Tiesu administrācija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

12.13.

Notiesāto personu skaits un tām noteikto sodu veidi un apmēri sadalījumā pa noziedzīgu nodarījumu veidiem

Tiesu administrācija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā,
pēc vecuma un dzimuma

12.14.

Brīvības atņemšanas iestāžu darba pamatrādītāji (vietu skaits ieslodzījuma vietās, apcietināto un notiesāto skaits un sastāvs)

Ieslodzījuma vietu pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, sadalījumā pēc ieslodzījuma vietas tipa, soda termiņa, noziedzīga nodarījuma veida

12.15.

Valsts probācijas dienesta kopējais klientu skaits

Valsts probācijas dienests

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pēc vecuma un dzimuma

12.16.

Civillietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas tiesās: iesniegtās un izskatītās civillietas, lietu izskatīšanas ilgums

Tiesu administrācija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

12.17.

Informācija par prokuratūras darbu pirmstiesas kriminālprocesā un prokuratūras darbu, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzību

Prokuratūra

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

12.18.

Ugunsgrēku skaits, cietušo un bojā gājušo skaits pēc dzimuma

Iekšlietu ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā,
pa republikas pilsētām un rajoniem

12.19.

Likumpārkāpumi mežu izmantošanas un aizsardzības jomā, to nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzība un soda sankcijas

Valsts meža dienests

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

12.20.

Administratīvie pārkāpumi vides aizsardzības jomā

Valsts Vides dienests

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa rajoniem

12.21.

Reģistrēto administratīvo pārkāpumu skaits

Iekšlietu ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa rajoniem un pa republikas pilsētām

12.22.

Izskatīto administratīvo pārkāpumu materiālu skaits pirmās instances tiesās

Tiesu administrācija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa pantiem

12.23.

Izpildu lietu skaits civillietās, krimināllietās un administratīvo pārkāpumu lietās

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā,
pa izpildu lietu kategorijām

12.24.

Izpildu lietu izpildes ilgums civillietās, krimināllietās daļā par mantiskajām piedziņām un administratīvo pārkāpumu lietās daļā par mantiskajām piedziņām

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa izpildu lietu kategorijām

12.25.

Administratīvo lietu skaits un izskatīšanas ilgums pirmajā instancē un apelācijas instancē

Tiesu administrācija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

12.26.

Augstākās tiesas Senāta darbības rādītāji (ienākušo un pabeigto krimināllietu, civillietu un administratīvo lietu skaits)

Augstākā tiesa

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

12.27.

Augstākās tiesas darbības rādītāji apelācijas instancē (ienākušo un pabeigto krimināllietu un civillietu skaits)

Augstākā tiesa

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

12.28.

(Svītrots ar MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1122)

12.29.

Ieslodzīto brīvības atņemšanas soda vidējais ilgums (mēnešos)

Ieslodzījuma vietu pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

12.30.

Notiesāto personu skaits, kas nodarbināti ieslodzījuma laikā (tūkst.)

Ieslodzījuma vietu pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

12.31.

Nepilngadīgo personu izdarītie administratīvie pārkāpumi (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 172., 172.1, 172.2., 172.3., 172.4., 173. pantā paredzētie pārkāpumi)

Iekšlietu ministrija

gads

aprēķini, izmantojot informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra datu bāzes

kopā Latvijā., pēc pārkāpumu veidiem, piemērotā soda

13. Statistikas uzņēmumu reģistrs

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām

13.1.

Ekonomiski aktīvie uzņēmumi1 (t.sk. fiziskas personas, zemnieku /zvejnieku saimniecības, individuālie uzņēmumi, individuālie komersanti, komercsabiedrības, fondi, nodibinājumi, biedrības, valsts un pašvaldību budžeta iestādes)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

SUR aktualizācija, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, UR, SIA “Lursoft IT” datu bāzi, izlases apsekojumu u.c. informāciju

NACE 2. red. nodaļu līmenī, pa lieluma grupām saskaņā ar Eiropas Kopienu Komisijas Ieteikumu 2003/361/EK

13.2.

Ekonomiski aktīvo uzņēmumu vietējās vienības¹

Centrālā statistikas pārvalde

gads

SUR aktualizācija, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, datu bāzi, izlases apsekojumu, informāciju

NACE 2. red. sekciju līmenī

13.3.

Starptautisko uzņēmumu grupu skaits

Centrālā statistikas pārvalde

gads

SUR aktualizācija, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, UR , SIA “Lursoft IT”, SIA “Datu serviss” datu bāzi un izlases apsekojumus

kopā Latvijā, NACE 1.1. red. 2 zīmju līmenī, starptautiskās saites valstu griezumā

13.4.

Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji

Centrālā statistikas pārvalde

gads

SUR

kopā Latvijā, NACE 1.1. red. sekciju līmenī no C līdz O

Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

 1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regula (EK) Nr. 177/2008, ar ko izveido kopēju uzņēmumu reģistru sistēmu statistikas vajadzībām un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2186/93;
 2. Padomes 1993.gada 15.marta Regula (EEK) Nr. 696/93 par statistikas vienībām ražošanas sistēmas novērošanai un analīzei Kopienā;
 3. Eiropas parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regula (EK) Nr. 295/2008 par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku (pārstrādāta versija);
 4. Padomes 1990.gada 9.oktobra Regula (EEK) Nr. 3037/90 par saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā;
 5. Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EEK) Nr. 1893/2006 ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, ka arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām.

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām

13.5.

Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits (t.sk. fiziskas personas, zemnieku /zvejnieku saimniecības, individuālie uzņēmumi, individuālie komersanti, komercsabiedrības, fondi, nodibinājumi, biedrības, valsts un pašvaldību budžeta iestādes)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

SUR aktualizācija, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, UR , SIA “Lursoft IT” datu bāzi, izlases apsekojumu u.c. informāciju

pa visām valsts administratīvajām teritorijām, NACE 2. red. 4 zīmju līmenī, pēc īpašuma un juridiskām formām, pa lieluma grupām, saskaņā ar Komisijas Ieteikumu 2003/361/EK, pa institucionālajiem sektoriem pēc ESA 95

13.6.

Maksātnespējas procesu skaits gadā

Valsts aģentūra “Maksātnespējas administrācija”

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

14. Galvenie uzņēmējdarbības gada rādītāji

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām

14.1.

Rūpniecības gada strukturālie rādītāji (NACE 2. red. B līdz E) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits) (provizoriskie rezultāti būs pieejami 2009.gadā, bet galīgie rezultāti būs pieejami 2010.gadā)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzi

kopā Latvijā, NACE 2. red. klašu līmenī pēc pamatdarbības

14.2.

Rūpniecības gada strukturālie rādītāji (NACE 2. red. B līdz E) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits) (rezultāti būs pieejami 2010.gadā)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzi

kopā Latvijā, NACE 2. red. grupu līmenī pēc pamatdarbības un dalījumā pēc nodarbināto skaita

14.3.

Rūpniecības gada strukturālie rādītāji (NACE 2. red. B līdz E) (darbības veidu vienību skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, algas, kapitālieguldījumi, nodarbināto skaits) (rezultāti būs pieejami 2010.gadā)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzi

kopā Latvijā, NACE 2. red. klašu līmenī pa darbības veida vienībām

14.4.

Būvniecības gada strukturālie rādītāji (NACE 2. red. F) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits) (provizoriskie rezultāti būs pieejami 2009.gadā, bet galīgie rezultāti būs pieejami 2010.gadā)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzi

kopā Latvijā, NACE 2. red. klašu līmenī pēc pamatdarbības

14.5.

Būvniecības gada strukturālie rādītāji (NACE 2. red. F) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits) (rezultāti būs pieejami 2010.gadā)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzi

kopā Latvijā, NACE 2. red. grupu līmenī pēc pamatdarbības un dalījumā pēc nodarbināto skaita

14.6.

Būvniecības gada strukturālie rādītāji (NACE 2. red. F) (apgrozījums, produkcijas vērtība, algas, kapitālieguldījumi, nodarbināto skaits) (rezultāti būs pieejami 2010.gadā)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzi

kopā Latvijā, NACE 2. red. klašu līmenī pa darbības veida vienībām

14.7.

Tirdzniecības gada strukturālie rādītāji (NACE 2. red.G) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, kapitālieguldījumi, personāla izmaksas un nodarbināto skaits) (provizoriskie rezultāti būs pieejami 2009.gadā, bet galīgie rezultāti 2010.gadā)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzi

kopā Latvijā, NACE 2. red. klašu līmenī pēc pamatdarbības

14.8.

Tirdzniecības gada strukturālie rādītāji (NACE 2. red. G) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, nodarbinātoskaits) (rezultāti būs pieejami 2010.gadā)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzi

kopā Latvijā, NACE 2. red. grupu līmenī pēc pamatdarbības un dalījumā pēc nodarbināto skaita

14.9.

Pakalpojumu gada strukturālie rādītāji (NACE 2. red. H līdz N un 95, izņemot K) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits) (provizoriskie rezultāti būs pieejami 2009.gadā, bet galīgie rezultāti būs pieejami 2010.gadā)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzi

kopā Latvijā, NACE 2. red. klašu līmenī pēc pamatdarbības

14.10.

Pakalpojumu gada strukturālie rādītāji (NACE 2. red. H līdz N un 95, izņemot K) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, nodarbināto skaits1) (rezultāti būs pieejami 2010.gadā)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzi

kopā Latvijā, NACE 2. red. grupu līmenī pēc pamatdarbības un pēc nodarbināto skaita

14.11.

Apdrošināšanas sabiedrību gada finanšu un darbības strukturālie rādītāji (NACE 2. red. 65, izņemot 65.3)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, NACE 2. red. klašu līmenī pēc pamatdarbības

14.12.

Kredītiestāžu finanšu un darbības gada strukturālie rādītāji (NACE 2. red. 64.19) (uzņēmumu skaita un finanšu rādītāji)

Latvijas Banka

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, NACE 2. red. klašu līmenī pēc pamatdarbības

14.13.

Kredītiestāžu darbības gada strukturālie rādītāji (NACE 2. red. 64.19) (kapitālieguldījumi, alga un strādājošo skaita rādītāji)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums

kopā Latvijā NACE 2. red. klašu līmenī pēc pamatdarbības

14.14.

Pensiju fondu finanšu un darbības gada strukturālie rādītāji (NACE 2. red. 65.3)

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, NACE 2. red. klašu līmenī pēc pamatdarbības

14.15.

Pensiju fondu darbības gada strukturālie rādītāji (NACE 2.red. 65.3) (produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, iegādāto preču un pakalpojumu izmaksas, personāla izmaksas, kapitālieguldījumi un nodarbināto skaits)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, aprēķins, izmantojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus

kopā Latvijā NACE 2. red. klašu līmenī pēc pamatdarbības

14.16.

Ārvalstu saistītu uzņēmumu darbības Latvijā rādītāji (NACE 2. red. B līdz N: uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, iegādāto preču un pakalpojumu izmaksas, personāla izmaksas un strādājošo skaita rādītāji u.c.

(rezultāti būs pieejami 2010.gadā)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus

kopā Latvijā, NACE 2. rednodaļu līmenī pēc pamatdarbības un dalījumā pa valstīm

14.17.

Saistītu uzņēmumu darbības ārvalstīs rādītāji

(NACE 1.1. red. C līdz O): uzņēmumu skaits, apgrozījums un strādājošo skaits

(rezultāti būs pieejami 2010.gadā)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums, aprēķins, izmantojot Latvijas Bankas datus

kopā Latvijā, NACE 1.1. red. nodaļu līmenī pēc pamatdarbības ārvalstīs un dalījumā pa valstīm

Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

 1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 11.marta regula (EK) Nr. 295/2008 par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku (pārstrādāta versija);
 2. Komisijas 1998.gada 17.decembra Regula (EK) Nr. 2700/98 par rādītāju definēšanu uzņēmējdarbības strukturālās statistikas vajadzībām;
 3. Komisijas 1998.gada 17.decembra Regula (EK) Nr. 2701/98 par datu sērijām, kas jāsniedz saistībā ar uzņēmējdarbības strukturālo statistiku;
 4. Komisijas 1998.gada 17.decembra Regula (EK) Nr. 2702/98 par tehnisko formātu, kādā nosūta uzņēmumu gada statistiku;
 5. Komisijas 1999.gada 27.maija Regula (EK) Nr. 1225/1999 par rādītāju definēšanu apdrošināšanas pakalpojumu statistikas vajadzībām;
 6. Komisijas 1999.gada 28.maija Regula (EK) Nr. 1227/1999 par tehnisko formātu, kādā nosūta statistikas datus par apdrošināšanas pakalpojumiem;
 7. Komisijas 1999.gada 28.maija Regula (EK) Nr. 1228/1999 par datu sērijām, kas jāsagatavo apdrošināšanas pakalpojumu statistikā;
 8. Komisijas 1999.gada 23.jūlija Regula (EK) Nr. 1618/1999 par kvalitātes novērtēšanas kritērijiem attiecībā uz uzņēmējdarbības strukturālo statistiku;
 9. Komisijas 2002.gada 6.septembra Regula (EK) Nr. 1614/2002, ar ko pielāgo Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 58/97 pielāgo ekonomikas un tehnikas sasniegumiem un groza Komisijas Regulas (EK) Nr. 2700/98, (EK) Nr. 2701/98 un (EK) Nr. 2702/98;
 10. Komisijas 2003.gada 1.septembra Regula (EK) Nr. 1668/2003, ar ko pielāgo Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 58/97 īsteno attiecībā uz tehnisko formātu, kādā nosūta uzņēmējdarbības strukturālo statistiku, un ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 2702/98 par tehnisko formātu, kādā nosūta uzņēmumu gada statistiku;
 11. Komisijas 2003.gada 1.septembra Regula (EK) Nr. 1669/2003, ar ko pielāgo Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 58/97 īsteno attiecībā uz datu sērijām, kuras jāizveido uzņēmumu gada statistikai, un ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 2701/98 par datu sērijām, kas jāsniedz saistībā ar uzņēmējdarbības strukturālo statistiku;
 12. Komisijas 2003.gada 1.septembra Regula (EK) Nr. 1670/2003, ar ko pielāgo Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 58/97 īsteno attiecībā uz rādītāju definēšanu uzņēmējdarbības strukturālās statistikas vajadzībām, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2700/98 par rādītāju definēšanu uzņēmējdarbības strukturālās statistikas vajadzībām;
 13. Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 20.jūnija Regula (EK) Nr. 716/2007 attiecībā uz Kopienas statistiku par ārvalstu saistītu uzņēmumu struktūru un darbību.

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām

14.18.

Rūpniecības, būvniecības, tirdzniecības un pakalpojumu gada strukturālie rādītāji (NACE 2. red. B līdz N un 95) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits) (rezultāti būs pieejami 2010.gadā)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzi

kopā Latvijā, NACE 2. red. nodaļu līmenī pēc pamatdarbības un dalījumā pa reģioniem

14.19.

Apgrozījums 2008.gadā par radošās industrijas sektoriem un nozarēm1

Centrālā statistikas pārvalde

gads

ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzi

kopā Latvijā

15. Darba samaksas statistika

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām

15.1.

Aizņemto darbvietu skaits, faktiski nostrādātās stundas, bruto darba samaksa

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

ekonomiski aktīvo komersantu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot VID datubāzi

pa rūpniecības un būvniecības tīrajām nozarēm NACE 2. red. burtu, 2 zīmju līmenī; pa ražošanas pamatgrupējumiem

15.2.

Aizņemto darbvietu skaits tirdzniecībā un citās norādītajās pakalpojumu sfērās

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

ekonomiski aktīvo komersantu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot VID datubāzi

NACE 2 . red. 2 zīmju līmenī, pēc pamatdarbības

15.3.

Darbaspēka izmaksu indekss

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot VID datubāzi

NACE 2. red. burtu B - S līmenī, pēc pamatdarbības

15.4.

Darbaspēka izmaksas par 2008.gadu (darbinieku skaits, sadalot pilna un nepilna darba laika darbiniekos, nepilna darba laika darbinieki pilna darba laika vienībās, nostrādātās un apmaksātās stundas pilna un nepilna darba laika darbiniekiem, darbaspēka izmaksas pa posteņiem)

Centrālā statistikas pārvalde

reizi četros gados

ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot VID datubāzi

kopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 1.1. red. un NACE 2.red. 2 zīmju līmenī

15.5.

Kopsavilkuma dati par darba samaksas izmaiņām gada laikā uz 1.jūliju augstākajās valsts tiešās pārvaldes iestādes

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Finanšu ministrijas datu bāzi par augstākās valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatu darba samaksu (mēnešalga, piemaksas, vadības līgums, prēmijas), kas savākta saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 3.februāra noteikumiem Nr.62

kopā Latvijā pa augstākajām valsts tiešās pārvaldes iestādēm

15.6.

Granta projekts “NACE 2.red. ieviešana darba tirgus statistikas darbaspēka izmaksu indeksos” (darbaspēka izmaksu indeksu pārrēķins pēc NACE 2.red. no 2000.gada 1.ceturkšņa līdz 2007.gada 4.ceturksnim) (rezultāti arī tiek publicēti Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapas datu bāzēs)

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

aprēķini

NACE 2.red. burtu līmenī

15.7.

Brīvo darbvietu skaits un īpatsvars pa ekonomiskās darbības veidiem

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot VID datubāzi

kopā Latvijā, pēc pamatdarbības
NACE 2. red. burtu līmenī

Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

 1. Padomes 1998. gada 19. maija Regula (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku;
 2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 6.jūlija Regula (EK) Nr. 1158/2005, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku;
 3. Komisijas 2006.gada 28.septembra Regula (EK) Nr. 1503/2006, ar ko īsteno un groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku attiecībā uz mainīgo lielumu definīcijām, mainīgo lielumu sarakstu un datu apkopošanas biežumu;
 4. Komisijas 2001. gada 26. marta Regula (EK) Nr. 586/2001, ar ko attiecībā uz ražošanas pamatgrupējumu definēšanu īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku;
 5. Komisijas 2007.gada 14.jūnija regula (EK) Nr. 656/2007, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 586/2001, ar kuru attiecībā uz ražošanas pamatgrupējumu (RP) definēšanu īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku;
 6. Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 27.februāra Regula (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu indeksu (dokuments attiecas uz EEZ);
 7. Komisijas 2003.gada 7.jūlija Regula (EK) Nr. 1216/2003, ar ko ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu indeksu (dokuments attiecas uz EEZ);
 8. Padomes 1999. gada 9. marta Regula (EK) Nr. 530/1999 par strukturālo statistiku attiecībā uz izpeļņu un darbaspēka izmaksām;
 9. Komisijas 1999. gada 27. jūlija Regula (EK) Nr. 1726/1999, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 530/1999 par strukturālo statistiku attiecībā uz izpeļņu un darbaspēka izmaksām saistībā ar informācijas par darbaspēka izmaksām noteikšanu un nosūtīšanu;
 10. Komisijas 2005. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1737/2005 par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 1726/1999 attiecībā uz informācijas par darbaspēka izmaksām noteikšanu un iesūtīšanu;
 11. Komisijas 2006.gada 5.maija Regula (EK) Nr. 698/2006, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 530/1999 par strukturālās statistikas, kas attiecas uz darbaspēka izmaksām un izpeļņu, kvalitātes izvērtēšanu (Dokuments attiecas uz EEZ);
 12. Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2.red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām;
 13. Padomes 1968.gada 29.februāra Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68, ar ko nosaka Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību;
 14. Padomes 2004.gada 22.marta Regula (EK, Euratom) Nr. 723/2004, ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību;
 15. Padomes 1991.gada 19.decembra Regula (EOTK, EEK, Euratom) Nr. 3830/91, ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību attiecībā uz pasākumiem atalgojuma koriģēšanai;
 16. Padomes 2000.gada 18.decembra Regula (EK, EOTK, Euratom) Nr.2805/2000, ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību attiecībā uz pasākumiem atalgojuma koriģēšanai un pagaidu iemaksām;
 17. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 23.aprīļa Regula (EK) Nr. 453/2008 attiecībā uz ceturkšņa statistiku par brīvajām darbvietām Kopienā.

B. Statistiskā informācija, kuras gatavošana izriet no starptautisko institūciju citiem regulāriem pieprasījumiem

15.8.

Brīvo darbvietu skaits un īpatsvars pa LR Profesiju klasifikatora pamatgrupām - Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot VID datubāzi

kopā Latvijā, pēc pamatdarbības
NACE 2. red. burtu līmenī pa profesiju pamatgrupām

15.9.

Sieviešu un vīriešu darba samaksas attiecība (ES strukturālais indikators)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini

kopā Latvijā

15.10.

Zemas darba samaksas saņēmēju nodokļu likme (ES strukturālais indikators) – OECD pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini

kopā Latvijā

15.11.

Darbaspēka izmaksas stundā un mēnesī, darbaspēka izmaksu struktūra – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot VID datubāzi

kopā Latvijā, pēc pamatdarbības
NACE 2. red. 2 zīmju līmenī

15.12.

Vidējā bruto gada darba samaksa un atbilstošais
darbinieku skaits – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot VID datubāzi

kopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc pamatdarbības
NACE 2. red. burtu līmenī

15.13.

Darba samaksas komponenti un nodokļu likmes
atkarībā no ģimenes sastāva – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini

kopā Latvijā

15.14.

Minimālā darba samaksa un darbinieku skaits, kas saņem minimālo darba samaksu – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

divas reizes gadā

Ministru kabineta noteikumi par minimālo mēneša darba algu un ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums par oktobri

kopā Latvijā, pēc dzimuma

15.15.

Streiku skaits, darbinieku skaits, kas piedalījās streikos, streiku rezultātā nenostrādātās cilvēkstundas - Eurostat, SDO pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums

kopā Latvijā

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām

15.16.

Mēneša vidējā bruto un neto darba samaksa, tai skaitā regulārās izmaksas:

- sabiedriskajā sektorā;

- privātajā sektorā;

- budžeta iestādēs:

- valsts budžeta iestādēs;

- pašvaldību budžeta iestādēs.

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis, sadalījumā pa mēnešiem no gada sākuma

ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot VID datubāzi

kopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2. red. 2 zīmju līmenī; pa 6 statistiskajiem reģioniem un 5 plānošanas reģioniem (pēc statistiskās vienības biroja atrašanās vietas)

15.17.

Kopējais darbinieku skaits, tai skaitā pamatdarbā un blakus darbā, darbinieku, kuriem aprēķināta darba samaksa, skaits pilna darba laika vienībās, faktiski nostrādātās stundas, darbaspēka izmaksas, darba samaksa, darbnespējas lapu A samaksa:

- sabiedriskajā sektorā;

- privātajā sektorā;

- budžeta iestādēs:

- valsts budžeta iestādēs;

- pašvaldību budžeta iestādēs.

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot VID datubāzi

kopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2. red. 2 zīmju līmenī; pa 6 statistiskajiem reģioniem un 5 plānošanas reģioniem (pēc statistiskās vienības biroja atrašanās vietas) pēc dzimuma

15.18.

Darbinieku skaits un mēneša vidējā bruto darba samaksa pēc dzimuma:

- sabiedriskajā sektorā;

- privātajā sektorā;

- budžeta iestādēs:

- valsts budžeta iestādēs;

- pašvaldību budžeta iestādēs.

Centrālā statistikas pārvalde

1.ceturksnis

ekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums, aprēķins, izmantojot VID datubāzi, Centrālās statistikas pārvaldes aprēķini

kopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2. red. 2 zīmju līmenī; pa 6 statistiskajiem reģioniem un 5 plānošanas reģioniem (pēc statistiskās vienības biroja atrašanās vietas)

15.19.

Aizņemto darbvietu vidējais skaits pēc faktiskās darba vietas, tai skaitā pamatdarbā

Centrālā statistikas pārvalde

gads

ekonomiski aktīvo komersantu un iestāžu, izlases apsekojums, aprēķini

pa 6 statistiskajiem reģioniem un 5 plānošanas reģioniem,, republikas pilsētām un rajoniem NACE 2.red. burtu līmenī

15.20.

Darbinieku bruto darba samaksa (bez pašnodarbinātajiem)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

ekonomiski aktīvo komersantu un iestāžu izlases apsekojums, aprēķini

kopā Latvijā, sabiedriskajā un privātajā sektorā; pa 6 statistiskajiem reģioniem un 5 plānošanas reģioniem

15.21.

(Svītrots ar MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1122)

15.22.

Strādājošo skaits 2008.gadā par radošās industrijas sektoriem un nozarēm 1

Centrālā statistikas pārvalde

gads

ekonomiski aktīvo komersantu un iestāžu, izlases apsekojums, aprēķini

kopā Latvijā

16. Nodarbinātības statistika

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām

16.1.

Darbaspēka izlases apsekojums (nodarbināto iedzīvotāju skaits, nostrādātais darba laiks, darba raksturs (pastāvīgs, pagaidu, vienreizējs, sezonas), darba meklētāju skaits, darba meklēšanas veids u.c.)

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

nepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums(aptauja) Nodarbinātības valsts aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra individuālie dati

kopā Latvijā, kopā pilsētās (tai skaitā Rīgā) un laukos, pēc vecuma, dzimuma, izglītības, pa nozarēm, profesiju grupām u.c.

gads

kopā Latvijā, kopā pilsētās un laukos, pa 6 statistiskajiem reģioniem un 5 plānošanas reģioniem pēc vecuma, dzimuma, izglītības, pa nozarēm, profesiju grupām

16.2.

Informācija par migrantu un viņu tiešo pēcnācēju stāvokli darba tirgū

(rezultāti būs pieejami 2009.gadā Eiropas Komisijai)

Centrālā statistikas pārvalde

vienreizējs

nepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums (aptauja)

kopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma, nodarbinātības statusa

16.3.

Informācija par jaunu cilvēku iekļaušanos darba tirgū

Centrālā statistikas pārvalde

vienreizējs

nepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums (aptauja)

kopā Latvijā, pēc vecuma; dzimuma, izglītības

Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

 1. Padomes 1998.gada 9.marta Regula (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā;
 2. Komisijas 2000.gada 7.septembra Regula (EK) Nr. 1897/2000, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases apsekojuma organizēšanu Kopienā attiecībā uz darbības definīciju bezdarbam;
 3. Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 25.novembra Regula (EK) Nr. 2257/2003, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā, lai pielāgotu apsekojuma mainīgos lielumus;
 4. Komisijas 2002.gada 28.novembra Regula (EK) Nr. 2104/2002, ar kuru tiek pielāgotas Padomes Regula (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā un Komisijas Regula (EK) Nr. 1575/2000, ar ko ievieš Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 attiecībā uz izglītības un apmācības mainīgo lielumu sarakstu un to kodifikāciju, kuri jāizmanto datu pārsūtīšanā, sākot ar 2003.gadu;
 5. Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 8.oktobra Regula (EK) Nr. 1991/2002, par grozījumiem Padomes Regulā (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā;
 6. Komisijas 2005.gada 7.marta Regula (EK) Nr. 384/2005 ar ko pieņem 2007. līdz 2009.gada ad hoc moduļu programmu darbaspēka izlases veida apsekojumam, kas paredzēts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98;
 7. Komisijas 2005.gada 15.marta Regula (EK) Nr. 430/2005 par Padomes Regulas (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā īstenošanas kārtību attiecībā uz datu pārraidei izmantojamo kodēšanu sākot ar 2006.gadu un izlases grupas lietojumu statistikas datu iegūšanai par strukturālajiem mainīgajiem lielumiem;
 8. Komisijas 2007.gada 2.februāra Regula (EK) Nr 102/2007 ar ko pieņem specifikācijas 2008.gada ad hoc modulim par migrantu un viņu tiešo pēcnācēju stavokli darba tirgū, kā paredzēts Padomes Regulā (EK) Nr 577/98 un groza Regulu (EK) Nr 430/2005;
 9. Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 23.oktobra Regula (EK) Nr 1372/2007, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā;
 10. Komisijas 2008.gada 5.marta Regula (EK) Nr 207/2008, ar ko saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr 577/98 pieņem 2009.gada ad hoc moduļa specifikācijas par jaunu cilvēku iekļaušanos darba tirgū.

B. Statistiskā informācija, kuras gatavošana izriet no starptautisko institūciju citiem regulāriem pieprasījumiem

16.4.

Lauksaimniecībā nodarbināto skaits gadā pilna darba laika

vienībās – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

reizi gadā

aprēķini (pamatojoties uz lauku saimniecību struktūras apsekojuma informāciju)

kopā Latvijā

16.5.

Reģistrēto bezdarbnieku skaits – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Nodarbinātības valsts aģentūras informāciju

pa 6 statistiskajiem reģioniem; kopā Latvijā, pēc dzimuma un pa vecuma grupām (15–24 un 25+)

mēnesis

kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma grupām (15–24 un 25+)

16.6.

Reģistrēto ilgstošo bezdarbnieku skaits – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Nodarbinātības valsts aģentūras informāciju

pa 6 statistiskajiem reģioniem un 5 plānošanas reģioniem

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām

16.7.

Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits darbaspējas vecumā

(reģistrētā bezdarba līmeņa aprēķināšanai; Nodarbinātības valsts aģentūrai iekšējai lietošanai)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini

kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem

16.8.

Bezdarbnieka pabalstu izmaksa - pabalstu saņēmēju skaits un pabalstu summa

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

mēnesis

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras teritoriālajām nodaļām un pēc dzimuma

16.9.

Bezdarbnieku skaits

Nodarbinātības valsts aģentūra

mēnesis

pilns apsekojums

kopā Latvijā, , pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām un rajoniem

16.10.

Bezdarbnieku skaits un sastāvs (tai skaitā I II III grupas invalidi)

Nodarbinātības valsts aģentūra

reizi ceturksnī

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pēc dzimuma, vecuma grupas, tautības, izglītības līmeņa grupas, profesiju grupas,

16.11.

Darba tirgus prognozes

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini

kopā Latvijā

17. Lauksaimniecības statistika

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām

17.1.

Lauksaimniecības produkcija salīdzināmajās un faktiskajās cenās

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts

ceturksnis, gads

aprēķini

kopā Latvijā

17.2.

Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība

Centrālā statistikas pārvalde

gads

izlases apsekojums

kopā Latvijā; sējumu platības, kopraža, ražība; pa kultūrām

17.3.

Puķu, dekoratīvo koku un krūmu un augļu koku un ogulāju stādu audzēšana un realizācija (platības, realizētie apjomi)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums lauku saimniecībām, kuras nodarbojas ar stādu audzēšanu un realizāciju

kopā Latvijā

17.4.

Lauksaimniecības produkcijas ražošana un realizācija naturālā un vērtības izteiksmē (Centrālai statistikas pārvaldei iekšējai lietošanai)

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

apsekojums, aprēķini

kopā Latvijā

17.5.

Lauksaimniecības produktu standarta bruto segums

Valsts agrārās ekonomikas institūts

gads

aprēķini

kopā Latvijā

17.6.

Informācija par inkubatoru darbību (iegūto cāļu skaits inkubatoros)

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

17.7.

Lauku saimniecības uzskaites datu tīkla SUDAT kopsavilkuma dati

Valsts agrārās ekonomikas institūts

gads

aprēķini

kopā Latvijā

17.8.

Zemes izmantošana

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini

kopā Latvijā, pēc lietošanas veida (lauksaimnieciskā zeme, meži, ilggadīgie zālāji, aramzeme u.c.)

Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

 1. Padomes 1990.gada 26.marta Regula (EEK) Nr. 837/90 par statistikas informāciju, kas dalībvalstīm jāiesniedz attiecībā uz graudaugu ražošanu;
 2. Padomes 1993.gada 5. aprīļa Regula (EEK) Nr. 959/93 par statistisko informāciju, kas dalībvalstīm jāpiegādā par laukaugu produktiem, kuri nav labības produkti;
 3. Komisijas 2003.gada 17.februāra Regula (EK) Nr. 296/2003, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 959/93 par statistikas informāciju, kas dalībvalstīm jāiesniedz attiecībā uz augkopības produktiem, kas nav graudaugu produkti;
 4. Komisijas 1995.gada 18.septembra Regula (EK) Nr. 2197/95, ar kuru groza pielikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 837/90 par statistisko informāciju, kas dalībvalstīm jāiesniedz attiecībā uz labības audzēšanu, un Padomes Regulai (EEK) Nr. 959/93 par statistisko informāciju, kas dalībvalstīm jāpiegādā par augkopības kultūru produktiem, izņemot labību;
 5. Padomes 2007. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 123 4/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem ( Vienotā TKO regula );
 6. Komisijas 1977.gada 29.jūlija Regula (EEK) Nr. 1868/77, kas nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Regulai (EEK) Nr. 2782/75 par perējamo olu un fermu cāļu ražošanu un tirdzniecību;
 7. Komisijas 1987.gada 22.decembra Regula (EEK) Nr. 3987/87, ar ko kombinētās nomenklatūras ieviešanas rezultātā groza dažādas regulas, kas nodrošina kopīgas tirgus organizācijas vienotu īstenošanu olu un mājputnu gaļas nozarē;
 8. Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 5.decembra Regula (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā;
 9. Komisijas 2005.gada 24. februāra Regula (EK) Nr. 306/2005, ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā;
 10. Komisijas 2006.gada 20.jūnija Regula (EK) Nr. 909/2006, ar ko groza I un II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā;
 11. Komisijas 2008. gada 7. marta Regula (EK) Nr. 212/2008, ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā;
 12. Padomes 1965.gada 15. jūnija Regula Nr. 79/65/EEK, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Ekonomikas kopienā;
 13. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regula (EK) Nr. 762/2008 par to, kā dalībvalstis iesniedz statistiku par akvakultūru, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 788/96.

B. Statistiskā informācija, kuras gatavošana izriet no starptautisko institūciju citiem regulāriem pieprasījumiem

17.9.

Nokauto lauksaimniecības dzīvnieku skaita prognozes – Eurostat pieprasījums

Valsts agrārās ekonomikas institūts

ceturksnis

aprēķini

kopā Latvijā

17.10.

Atskaite par piena sektora darbību kvotu sistēmā – Eurostat pieprasījums

Lauksaimniecības datu centrs

gads

Piena ražotāju reģistra datorizētā programma, aprēķini

kopā Latvijā

17.11.

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

izlases apsekojums, aptauja, Lauksaimniecības datu centra ganāmpulku un dzīvnieku reģistra informācija

kopā Latvijā; pa dzīvnieku sugām un vecumu grupām

17.12.

Piena iepirkums, iepirktā piena vērtība, piena tauku un olbaltumvielu saturs – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

aprēķins, izmantojot Lauksaimniecības datu centra Piena kvotu reģistra informāciju

kopā Latvijā

17.13.

Nokauto lauksaimniecības dzīvnieku skaits, gaļas iepirkums daudzuma un vērtības izteiksmē – Eurostat pieprasījums (Centrālās statistikas pārvaldes un Eurostat iekšējai lietošanai)

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

17.14.

Lauksaimniecības dzīvnieku produktivitāte (vidējais izslaukums no 1 govs, olu ieguve no 1 dējējvistas un vilnas nocirpums no 1 aitas) – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini

kopā Latvijā

17.15.

Graudu iepirkums (iepirktais apjoms un vidējā iepirkuma cena) – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

17.16.

Linu iepirkums – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

17.17.

Minerālmēslu un organiskā mēslojuma iestrādāšana – Eurostat un FAO pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

izlases apsekojums

kopā Latvijā; pa galvenajām lauksaimniecības kultūrām

17.18.

Galveno lauksaimniecības produktu naturālās ražošanas un patēriņa bilances – Eurostat pieprasījums

Lauku atbalsta dienests

gads

aprēķini

kopā Latvijā

17.19.

Lauksaimniecības kultūru sējumu platību prognoze (graudaugi, eļļas augi un kartupeļi) – Eurostat pieprasījums

Zemkopības ministrija

mēnesis (no maija līdz oktobrim)

ekspertu metode (pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta informāciju)

kopā Latvijā

17.20.

Lauksaimniecības kultūru kopražas prognoze (graudaugi, eļļas augi un kartupeļi) – Eurostat pieprasījums

Zemkopības ministrija

mēnesis (no maija līdz oktobrim)

ekspertu metode (pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta informāciju)

kopā Latvijā

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām

17.21.

Importētā un eksportētā piena apjoms (kg), norādot attiecīgi izcelsmes un galamērķa valsts ISO kodu

Lauksaimniecības datu centrs

Mēnesis un kopā pa gadu

Piena kvotu reģistra informācija

kopā Latvijā,

pa piena pircējiem

17.22.

Galveno lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība

Centrālā statistikas pārvalde

gads

izlases apsekojums

kopā Latvijā,
pa 6 statistiskajiem reģioniem, 5 plānošanas reģioniem; pa galvenajām lauksaimniecības kultūrām

17.23.

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits

Centrālā statistikas pārvalde

gads

izlases apsekojums, Lauksaimniecības datu centra ganāmpulku un dzīvnieku reģistra informācija

kopā Latvijā,
pa novadiem (liellopi, aitas, kazas, zirgi), 6 statistiskajiem reģioniem, 5 plānošanas reģioniem; pa dzīvnieku sugām un vecumu grupām

17.24.

Informācija par bioloģisko lauksaimniecību

Zemkopības ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa rajoniem, ņemot vērā faktisko saimniecības atrašanās vietu

17.27.

Lauksaimniecībā izmantojamo zemju transformācija

Lauku atbalsta dienests

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, 5 plānošanas reģioniem, pa rajoniem

17.28.

Operatīvā informācija par meliorācijas sistēmu, būvju un ierīču ekspluatāciju (investīcijas rekonstrukcijā, budžeta līdzekļi meliorācijas sistēmu kopšanai un remontam, atjaunota meliorācijas sistēmu darbība, meliorācijas pasu izgatavošana)

Lauku atbalsta dienests

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

17.29.

Meliorācijas sistēmu, būvju un ierīču kvantitatīvā un kvalitatīvā stāvokļa raksturojums (lauksaimniecības un meža zeme (īpašumā vai nodota lietošanā), kurās nepieciešama meliorācijas sistēmu rekonstrukcija, pasākumi meliorācijas sistēmu sakārtošanai)

Lauku atbalsta dienests

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

17.30.

Nokauto dzīvnieku skaits veterinārajā uzraudzībā esošajās kautuvēs

Pārtikas un veterinārais dienests

ceturksnis

aprēķini, pamatojoties uz pilnvaroto veterinārārstu veikto uzskaiti

kopā Latvijā

17.32.

Informācija par lauku saimniecību un mājsaimniecību skaitu, zemju platībām, galvenie ekonomiskie rādītāji u.c. (Centrālai statistikas pārvaldei iekšējai lietošanai)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

Centrālās statistikas pārvaldes Lauku saimniecību reģistra informācija

pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa ekonomiskā lieluma kategorijām, pēc saimnieciskās darbības veicēja juridiskā statusa

18. Mežsaimniecības statistika

B. Statistiskā informācija, kuras gatavošana izriet no starptautisko institūciju citiem regulāriem pieprasījumiem

18.1.

Meža zemju sadalījums pēc koku sugām, diametra grupām un vecuma klasēm – FAO, Eurostat un Ministru konferences par meža aizsardzību Eiropā pieprasījums

Zemkopības ministrija

gads

aktualizēta datu
bāzes informācija

pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa īpašumu formām (valsts īpašums, pašvaldību īpašums, privātīpašums)

18.2.

Koku izciršana galvenajā cirtē (kailcirte, cirte pēc sanitārā atzinuma, izlases cirtes pēdējais paņēmiens, pārējie galvenās cirtes veidi), kopšanas cirtēs (jaunaudžu kopšanas cirte, kopšanas cirte), sanitārajās cirtēs, rekonstruktīvajā cirtē, citās cirtēs – FAO, Eurostat un Ministru konferences par meža aizsardzību Eiropā pieprasījums

Valsts meža dienests

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa īpašumu formām (valsts īpašums, pašvaldību īpašums, privātīpašums)

18.3.

Koku ciršana sadalījumā pa koku sugām – FAO Eurostat un Ministru konferences par meža aizsardzību Eiropā pieprasījums

Valsts meža dienests

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā,
pa rajoniem

18.4.

Meža ugunsgrēkos izdegusī platība, ugunsgrēku cēloņi, ugunsgrēku nodarītie zaudējumi, atbildība par meža ugunsdrošības noteikumu pārkāpumiem – FAO, Eurostat un Ministru konferences par meža aizsardzību Eiropā pieprasījums

Valsts meža dienests

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā,
pa rajoniem

18.5.

Meža atjaunošana valsts mežos un pašvaldību un privātajos mežos – FAO, Eurostat un Ministru konferences par meža aizsardzību Eiropā pieprasījums

Valsts meža dienests

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa 5 plānošanas reģioniem, pa rajoniem

18.6.

Mežaudžu bojājumi – FAO, Eurostat un Ministru konferences par meža aizsardzību Eiropā pieprasījums

Valsts meža dienests

gads

Meža valsts reģistra un Valsts meža statistiskās inventarizācijas dati

kopā Latvijā, pa rajoniem, pa bojājumu veidiem sadalījumā pa īpašuma veidiem

18.7.

Vidējā koksnes krāja sadalījumā pēc koku sugām, augšanas apstākļu tipiem un vecumklašu grupām – FAO, Eurostat un Ministru konferences par meža aizsardzību Eiropā pieprasījums

Zemkopības ministrija

gads

Valsts meža statistiskās inventarizācijas dati

kopā Latvijā, sadalījumā pa īpašuma veidiem

18.8.

Medījamo savvaļas dzīvnieku uzskaite, nomedīto dzīvnieku skaits – FAO, Eurostat un Ministru konferences par meža aizsardzību Eiropā pieprasījums

Valsts meža dienests

gads (medību sezona)

pilns apsekojums

kopā Latvijā

18.9.

Meža platības, kur noteikti mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi (īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, īpaši aizsargājamie meža iecirkņi, dabiskie meža biotopi, mikroliegumi) – FAO, Eurostat un Ministru konferences par meža aizsardzību Eiropā pieprasījums

Valsts meža dienests

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, sadalījumā pa īpašuma veidiem

18.10.

Bojā gājušas koksnes apjoms mežos – FAO, Eurostat un Ministru konferences par meža aizsardzību Eiropā pieprasījums

Valsts meža dienests

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, sadalījumā pa īpašuma veidiem

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām

18.11.

Meža stādāmā materiāla realizācija

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

18.12.

Apaļo kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas sadalījumā pa koku sugām un kokmateriālu sortimentiem

Centrālā statistikas pārvalde

2 reizes gadā

izlases apsekojums

kopā Latvijā

18.13.

Vidējās mežsaimniecības izmaksas (mežizstrādes izmaksas galvenajai cirtei, mežu atjaunošanas un kopšanas izdevumi, infrastruktūras un administrēšanas izmaksas)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

izlases apsekojums

kopā Latvijā

19. Zivsaimniecības statistika

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām

19.1

Zvejas kuģu skaits un tonnāža

Latvijas Jūras administrācija

gads

Latvijas kuģu reģistrs

kopā Latvijā

19.2.

Zivju nozveja un citu jūras produktu ieguve pa sugām, naturālajā izteiksmē, pa okeānu un jūru zvejas rajoniem un zonām, iekšējos ūdeņos

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

pilns apsekojums un Valsts zivsaimniecības pārvaldes informācija

kopā Latvijā; pa zivju sugām un nozvejas rajoniem

19.3.

Zivju nozveja un citu jūras produktu ieguve vērtības izteiksmē (Centrālai statistikas pārvaldei iekšējai lietošanai)

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

pilns apsekojums un Valsts zivsaimniecības pārvaldes informācija

kopā Latvijā

19.4.

Izkrauto zivju daudzums un vidējā cena

Valsts zivsaimniecības pārvalde

mēnesis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

19.5.

Akvakultūras ieguve pa sugām, naturālajā izteiksmē

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

 1. Padomes 1994.gada 22.decembra Regula (EK) Nr. 3259/94, kas groza Regulu (EEK) Nr. 2930/86, kas nosaka zvejas kuģu īpašības;
 2. Padomes 1991.gada 17.decembra Regula (EEK) Nr. 3880/91 par to dalībvalstu nominālās nozvejas statistikas iesniegšanu, kuras zvejo Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā;
 3. Padomes 1993.gada 30.jūnija Regula (EEK) Nr. 2018/93 par to, kā dalībvalstis, kas zvejo Ziemeļrietumu Atlantijā, iesniedz statistikas datus par nozveju un zvejas intensitāti;
 4. Padomes 1995.gada 23.oktobra Regula (EEK) Nr. 2597/95 par to, kā dalībvalstis, kas zvejo apgabalos ārpus Ziemeļatlantijas, iesniedz nominālās nozvejas statistiku;
 5. Komisijas 2001.gada 23.jūlija Regula (EK) Nr. 1636/2001, ar kuru groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 2018/93 par to dalībvalstu, kuras zvejo Atlantijas okeāna ziemeļrietumu daļā, zvejas un nozvejas statistikas datu iesniegšanu;
 6. Komisijas 2001.gada 23.jūlija Regula (EK) Nr. 1637/2001, ar kuru groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3880/91 par to dalībvalstu nominālās nozvejas statistikas iesniegšanu, kuras zvejo Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā;
 7. Komisijas 2001.gada 24.jūlija Regula (EK) Nr. 1638/2001, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2597/95 par to dalībvalstu nominālās nozvejas statistikas iesniegšanu, kas zvejo apgabalos ārpus Ziemeļatlantijas;
 8. Padomes 1993.gada 22.jūlija Regula (EEK) Nr. 2104/93, kas groza Regulu (EEK) Nr. 1382/91 par datu sniegšanu attiecībā uz dalībvalstīs krastā izkrautajiem zvejniecības produktiem;
 9. Komisijas 1996.gada 22.aprīļa Regula (EK) Nr. 788/96 par to, kā dalībvalstis iesniedz statistiku par akvakultūras produkciju;
 10. Komisijas 2000.gada 29.jūnija Regula (EK) Nr. 1543/2000 par Kopienas sistēmas izveidi to datu vākšanai un pārvaldei, kas vajadzīgi, lai īstenotu kopējo zivsaimniecības politiku;
 11. Komisijas 2001.gada 25.jūlija Regula (EK) Nr. 1639/2001, ar ko nosaka Kopienas obligātās un paplašinātās programmas datu vākšanai zivsaimniecības nozarē un paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1543/2000;
 12. Komisijas 2005.gada 15. marta Regula (EK) Nr. 448/2005, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3880/91 par to dalībvalstu nominālās nozvejas statistikas iesniegšanu, kuras zvejo Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā;
 13. Padomes 2008. gada 25. februāra Regula (EK) Nr. 199/2008 par Kopienas sistēmas izveidi datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē un par atbalstu zinātniskā padoma izstrādei saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku;
 14. Komisijas 2008. gada 14. jūlija Regula (EK) Nr. 665/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 199/2008 par Kopienas sistēmas izveidi datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē un par atbalstu zinātniskā padoma izstrādei saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku;
 15. Padomes 2006.gada 18.decembra Regula (EK) Nr. 1921/2006, kas attiecas uz statistikas datu sniegšanu par dalībvalstīs izkrautajiem zvejas produktiem un ar ko atceļ Padomes Regulu (EKK) Nr. 1382/91.

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām

19.6.

Zivsaimniecības produkcijas apjoms faktiskajās cenās (Centrālai statistikas pārvaldei iekšējai lietošanai)

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

19.7.

Produkcijas ražošana uz zvejas kuģiem

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

19.8.

Zvejas uzņēmumu ārējā ekonomiskā darbība

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

20. Rūpniecības statistika

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām1

20.1.

Rūpniecības produkcijas veidu ražošana un realizācija

Centrālā statistikas pārvalde

gads

ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, kur rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 10 un vairāk strādājošo

kopā Latvijā,
PRODCOM 8 zīmju līmenī

20.2.

Melnās metalurģijas produkcijas ražošana, izejvielu un enerģijas patēriņš (tikai Centrālai statistikas pārvaldei un Eirostat iekšējai lietošanai)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

20.3.

Rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, kur rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk strādājošo vai iepriekšējā gada neto apgrozījums bijis virs 500 tūkst. Ls

kopā Latvijā,
rūpniecībā pa NACE 2. red. nodaļām un pa ražošanas pamatgrupējumiem

20.4.

Jauno pasūtījumu indekss (tai skaitā iekšzemes patērētājiem, eksportam)

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, kur rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk strādājošo vai iepriekšējā gada neto apgrozījums bijis virs 500 tūkst. Ls

kopā Latvijā,
apstrādes rūpniecībā pa NACE 2. red. nodaļām un pa ražošanas pamatgrupējumiem: 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

20.5.

Rūpniecības apgrozījuma indekss (tai skaitā iekšzemes patērētājiem, eksportam)

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, kur rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk strādājošo vai iepriekšējā gada neto apgrozījums bijis virs 500 tūkst. Ls

kopā Latvijā, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē un apstrādes rūpniecībā pa NACE 2. red. nodaļām

20.6.

Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos

Centrālā statistikas pārvalde

gads

piena pārstrādes nozares uzņēmumu pilns apsekojums

kopā Latvijā

20.7.

Piena produktu ražošana

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

piena pārstrādes nozares uzņēmumu izlases apsekojums

kopā Latvijā

Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

 1. Padomes 1991.gada 19.decembra Regula (EEK) Nr. 3924/91 par rūpnieciskās ražošanas Kopienas apsekojuma izveidi;
 2. Komisijas 2004.gada 29.aprīļa Regula (EK) Nr. 912/2004 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 3924/91 par rūpnieciskās ražošanas Kopienas apsekojuma izveidi, ieviešanu;
 3. Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 5.decembra Regula (EK) Nr. 48/2004 par ikgadējo Kopienas statistikas izveidi par tērauda rūpniecību 2003.–2009.pārskata gadā;
 4. Padomes 1998. gada 19. maija Regula (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku;
 5. Komisijas Regula (EK) Nr. 1503/2006 (2006. gada 28. septembris) ar ko īsteno un labo Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku attiecībā uz mainīgo lielumu definīcijām, mainīgo lielumu sarakstu un datu apkopošanas biežumu;
 6. Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 6. jūlija Regula (EK) Nr. 1158/2005, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku;
 7. Komisijas 2001. gada 26. marta Regula (EK) Nr. 586/2001, ar ko attiecībā uz ražošanas pamatgrupējumu definēšanu īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku;
 8. Komisijas 2007.gada 14. jūnija Regula (EK) Nr. 656/2007 ar ko groza Regulu (EK) Nr. 586/2001, ar kuru attiecībā uz ražošanas pamatgrupējumu (RP) definēšanu īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku;
 9. Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK), Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (Dokuments attiecas uz EEZ).

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām

20.8.

(Svītrots ar MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1122)

20.9.

Augsto tehnoloģiju nozaru pievienotās vērtības īpatsvars apstrādes rūpniecībā

Centrālā statistikas pārvalde

gads

ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzi

kopā Latvijā

20.10.

Rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

ekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, kur rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk strādājošo vai iepriekšējā gada neto apgrozījums bijis virs 500 tūkst. Ls

pa 6 statistiskajiem un 5 plānošanas reģioniem un pa republikas pilsētām un rajoniem kopā Latvijā, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē un apstrādes rūpniecībā NACE 2.red. pa nodaļām

21. Enerģētikas statistika

B. Statistiskā informācija, kuras sagatavošana izriet no starptautisko institūciju regulāriem pieprasījumiem

21.1.

Dabas gāzes izmantošana, krājumi – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

21.2.

Elektroenerģijas ražošana koģenerācijas stacijās – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

koģenerācijas staciju pilns apsekojums

kopā pa koģenerācijas stacijām

21.3.

Elektroenerģijas ražošana akciju sabiedrības "Latvenergo" sistēmā – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

pilns apsekojums

kopā pa elektrostaciju veidiem

21.4.

Cieto kurināmo imports, ražošana un realizācija – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

ogļu importētāju un kurināmās kūdras ražotāju izlases apsekojums

kopā Latvijā

21.5.

Naftas produktu piegāde kuģiem un lidmašīnām – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

21.6.

Naftas produktu rezerves – Eurostat pieprasījums

Valsts ieņēmumu dienests

mēnesis

aprēķini

kopā Latvijā

21.7.

Dabas gāzes piegāde patērētājiem – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, NACE 2. red. 2 zīmju līmenī

21.8.

(Svītrots ar MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1122)

21.9.

Enerģētisko resursu ražošana, iegāde un izlietošana – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases

kopā Latvijā, pa resursu veidiem, NACE 2red. 2 zīmju līmenī

21.10.

Apsekojums par elektroenerģijas cenām – Eurostat pieprasījums

Akciju sabiedrība "Latvenergo"

2 reizes gadā

aprēķini

kopā pa rūpniecības uzņēmumiem, iedzīvotāju sektoru

21.11.

Apsekojums par dabas gāzes cenām – Eurostat pieprasījums

Akciju sabiedrība "Latvijas gāze"

2 reizes gadā

aprēķini

kopā pa rūpniecības uzņēmumiem, iedzīvotāju sektoru

21.12.

Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana – Eurostat pieprasījums TEC

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini

kopā Latvijā, pa resursu veidiem, NACE 2. red. 2 zīmju līmenī

21.13.

Elektroenerģijas ražošana un ražošanas jaudas – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini

kopā Latvijā, pa enerģijas veidiem (hidroenerģija, vēja enerģija u.c.)

21.14.

Elektroenerģijas patēriņš – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini

kopā Latvijā, pa sektoriem (rūpniecība, lauksaimniecība, transports, enerģētika, pakalpojumi)

21.15.

Lielākā ražotāja tirgus daļa elektrības tirgū (indikators III.3.1) – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini

kopā Latvijā

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām

21.16.

Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana un sadale, kurināmā patēriņš tās ražošanai

Centrālā statistikas pārvalde

gads

enerģētikas nozares uzņēmumu, kuri ražo siltumenerģiju un piegādā to patērētājiem, kā arī izlieto savām vajadzībām apsekojums

kopā Latvijā, pa NACE2. red. 2 zīmju līmenī, pa republikas pilsētām un rajoniem

21.17.

Kurināmā atlikums pēc stāvokļa uz 1.oktobri

Centrālā statistikas pārvalde

reizi gadā

Ministru kabineta sēdes protokols “Par situāciju valstī, uzsākot apkures sezonu “

enerģētikas nozares uzņēmumu, kuri ražo siltumenerģiju un piegādā to patērētājiem, kā arī izlieto savām vajadzībām apsekojums

kopā Latvijā,
pa republikas pilsētām un rajoniem

21.18.

Kopējā enerģētikas bilance

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķins

kopā Latvijā

21.19.

Elektroenerģijas ražošana, sadale, kurināmā patēriņš tās ražošanai un elektrostaciju jauda

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā,
pa elektrostaciju tipiem

21.20.

Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana un sadale, kurināmā patēriņš tās ražošanai

Centrālā statistikas pārvalde

gads

enerģētikas nozares uzņēmumu, kuri ražo siltumenerģiju un piegādā to patērētājiem, kā arī izlieto savām vajadzībām, apsekojums

kopā Latvijā, NACE red. 2 zīmju līmenī

21.21

Atjaunojamo energoresursu īpatsvars primāro energoresursu piegādē

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķins

kopā Latvijā,

22. Būvniecības statistika

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām1

22.1.

Būvniecības produkcijas, ēku un inženierbūvju produkcijas indeksi

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojums

kopā Latvijā

22.2.

Ēkāmizsniegto būvatļauju skaits un paredzētās platības lielums

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

 1. Padomes 1996.gada 20.decembra Regula (EK, Euratom) Nr. 58/97 par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku;
 2. Padomes 1998.gada 19.maija Regula (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku.

B. Statistiskā informācija, kuras gatavošana izriet no starptautisko institūciju citiem regulāriem pieprasījumiem

22.3.

Ģimenes māju nodošana ekspluatācijā – ANO pieprasījums (dzīvokļu skaits un ekspluatācijā nodotā platība)

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām

22.4.

Pārskats par teritorijas plānošanu

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa 5 plānošanas reģioniem

22.5.

Ēkām un inženierbūvēm izsniegto būvatļauju skaits

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa 5 plānošanas reģioniem

22.6.

Kopējais un saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms

Centrālā statistikas pārvalde

gads

ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojums

pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa 5 plānošanas reģioniem

22.7.

Individuālo dzīvojamo māju nodošana ekspluatācijā

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa 5 plānošanas reģioniem

22.8.

Ēku un inženierbūvju būvniecības produkcijas apjomi un indeksi, kopējais un saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms. Ārpus Latvijas veikto būvdarbu apjoms, ārvalstu apakšuzņēmēju veikto būvdarbu apjoms Latvijā. Saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms par būvju veidiem saskaņā ar Būvju klasifikāciju CC

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

Ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojums

kopā Latvijā

23. Investīciju statistika

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām1

23.1.

Nefinanšu investīcijas

Centrālā statistikas pārvalde

gads

ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojums

kopā Latvijā, NACE 2 red. sekciju līmenī

Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

 1. Padomes 1996.gada 20.decembra Regula (EK, Euratom) Nr. 58/97 par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku;
 2. Padomes 1998.gada 19.maija Regula (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku.

B. Statistiskā informācija, kuras gatavošana izriet no starptautisko institūciju citiem regulāriem pieprasījumiem

23.2.

Investīcijas dzelzceļa infrastruktūrā (investīcijas, izdevumi dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai) (tikai Eurostat iekšējai lietošanai) - ECMT, ANO, Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

23.3.

Investīcijas valsts autoceļu infrastruktūrā (investīcijas būvprojektēšanai, rekonstrukcijai, būvniecībai, uzturēšanas izdevumi, vispārējie izdevumi) (tikai Eurostat iekšējai lietošanai) - ECMT, ANO, Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

23.4.

Investīcijas ostu infrastruktūrā (kapitālieguldījumi, izdevumi ostas infrastruktūras uzturēšanai darba kārtībā, infrastruktūras vērtība gada beigās) (tikai Eurostat iekšējai lietošanai) - ECMT, ANO, Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa ostām

23.5.

Investīcijas pašvaldību autoceļu infrastruktūrā (investīcijas būvprojektēšanai, rekonstrukcijai, būvniecībai, uzturēšanas izdevumi, vispārējie izdevumi) (tikai Eurostat iekšējai lietošanai) - ECMT, ANO, Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa rajoniem un republikas pilsētām

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām

23.6.

Nefinanšu investīcijas

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojums

kopā Latvijā, NACE 2. red. 2 zīmju līmenī, pa īpašuma formām

23.7.

Nefinanšu investīcijas

Centrālā statistikas pārvalde

gads

ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojums

kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa 5 plānošanas reģioniem (pa rajoniem – tikai Teritorijas attīstības indeksa aprēķiniem; Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai iekšējai lietošanai)

23.8.

Investīcijas lauksaimniecībā (atsevišķi lauksaimniecībā, mežsaimniecībā)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojums

kopā Latvijā

24. Tirdzniecības un pakalpojumu statistika

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām1

24.1.

Mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

ekonomiski aktīvo komersantu izlases apsekojums

kopā Latvijā, (NACE 2. red. 47. nodaļa) pēc uzņēmumu pamatdarbības2

24.2.

Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi (ieskaitot vairumtirdzniecību)

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

ekonomiski aktīvo komersantu izlases apsekojums

kopā Latvijā, pēc uzņēmumu pamatdarbības2

24.3.

Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma sadalījums pēc produktiem (pārdotajām precēm) atbilstoši CPA klasifikācijas G sekcijai

(provizoriskie rezultāti būs pieejami 2009.gadā, bet fināla rezultāti - 2010.gadā)

Centrālā statistikas pārvalde

Daudzgadējā statistika (reizi 5 gados)

Ekonomiski aktīvo komersantu , kuru galvenais darbības veids ir vairumtirdzniecība (NACE 2. red. 46. nodaļa) apsekojums

kopā Latvijā pēc vairumtirdzniecības uzņēmumu pamatdarbības NACE 2. red. 46. nodaļa, 4 zīmju līmenī, pēc pārdotajām precēm CPA G sekcijas 4 zīmju līmenī

24.4.

Pakalpojumu uzņēmumu, kuru galvenais darbības veids ir klasificēts NACE 2. red 62. un 78. nodaļās un 58.2., 63.1. un 73.1. grupās apsekojums par Uzņēmējdarbības pakalpojumu apgrozījuma iedalījumu pēc produkcijas veida (saskaņā ar CPA) un pēc klienta atrašanās vietas

(provizoriskie rezultāti būs pieejami 2009.gadā, bet fināla rezultāti - 2010.gadā)

Centrālā statistikas pārvalde

gada

ekonomiski aktīvo komersantu (ar nodarbināto skaitu 20 un vairāk), kuru galvenais darbības veids NACE 2. red. ir klasificēts 62. un 78. nodaļās un 58.2., 63.1. un 73.1. grupās apsekojums

kopā Latvijā par uzņēmumiem ar 20 un vairāk nodarbinātajiem, sadalījumā NACE 2. red. 62. un 78. nodaļām un 58.2., 63.1. un 73.1. grupām Apgrozījuma iedalījums pēc produkcijas veida (saskaņā ar CPA) (Produkcijas veida iedalījumu nosaka saskaņā ar Padomes Regulas par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku 12. panta 3. punktā noteikto regulatīvās kontroles procedūru) (Tiks apstiprināta Komisijas Regula par 295/2008 regulas ieviešanu). Apgrozījums atkarībā no klienta atrašanās vietas: rezidenti, nerezidenti, tostarp ES un ārpus ES

24.5.

Pakalpojumu uzņēmumu, kuru galvenais darbības veids ir klasificēts NACE 2. red 69.1., 69.2. un 70.2. grupās, apsekojums par Uzņēmējdarbības pakalpojumu apgrozījuma iedalījumu pēc produkcijas veida (saskaņā ar CPA) un pēc klienta atrašanās vietas

Centrālā statistikas pārvalde

reizi 2 gados

ekonomiski aktīvo komersantu (ar nodarbināto skaitu 20 un vairāk), kuru galvenais darbības NACE 2. red ir klasificēts 69.1., 69.2. un 70.2. grupās apsekojums

Latvijā par uzņēmumiem ar 20 un vairāk nodarbinātajiem, sadalījumā pēc NACE 2. red. 69.1., 69.2. un 70.2. grupām Apgrozījuma iedalījums pēc produkcijas veida (saskaņā ar CPA) (Produkcijas veida iedalījumu nosaka saskaņā ar Padomes Regulas par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku 12. panta 3. punktā noteikto regulatīvās kontroles procedūru) (Tiks apstiprināta Komisijas Regula par 295/2008 regulas ieviešanu). Apgrozījums atkarībā no klienta atrašanās vietas: rezidenti, nerezidenti, tostarp ES un ārpus ES

Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

 1. Padomes 1998. gada 19. maija Regula (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku;
 2. Komisijas 2006. gada 28. septembra Regula (EK) Nr. 1503/2006 ar ko īsteno un labo Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku attiecībā uz mainīgo lielumu definīcijām, mainīgo lielumu sarakstu un datu apkopošanas biežumu;
 3. Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 6. jūlija Regula (EK) Nr. 1158/2005, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku;
 4. Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK), Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (Dokuments attiecas uz EEZ);
 5. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regula (EK) Nr. 295/2008 par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku (pārstrādāta versija);
 6. Komisijas 1998.gada 17.decembra Regula (EK) Nr. 2700/98 par rādītāju definēšanu uzņēmējdarbības strukturālās statistikas vajadzībām (dokuments attiecas uz EEZ);
 7. Komisijas 1998.gada 17.decembra Regula (EK) Nr. 2701/98 par datu sērijām, kas jāsniedz saistībā ar uzņēmējdarbības strukturālo statistiku;
 8. Komisijas 1998.gada 17.decembra Regula (EK) Nr. 2702/98 par tehnisko formātu, kādā nosūta uzņēmumu gada statistiku.

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām

24.6.

(Svītrots ar MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1122)

24.7.

Automobiļu un motociklu pārdošanas (NACE 2. red. 45., izņemot 45.20.) un viesnīcu un ēdināšanas (NACE 1.1. red. H) uzņēmumu apgrozījuma indeksi

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

ekonomiski aktīvo komersantu izlases apsekojums

kopā Latvijā, pēc uzņēmumu pamatdarbības1

24.8.

Mazumtirdzniecības veikalu, stendu un kiosku skaits, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu skaits

Centrālā statistikas pārvalde

gads

ekonomiski aktīvo komersantu izlases apsekojums

kopā Latvijā, sadalījumā pēc tirdzniecības platības un strādājošo skaita

25. Transporta statistika

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām

25.1.

Kravu pārvadājumi un kravu apgrozība, Latvijā iebraukušo un izbraukušo pasažieru skaits (tikai Eurostat iekšējai lietošanai), nopietni negadījumi dzelzceļa transportā

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa kravu veidiem, pēc nosūtītāja un saņēmējas valsts

25.2.

Kravu pārvadājumi un kravu apgrozība, pasažieru pārvadājumi un pasažieru apgrozība dzelzceļa transportā

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa satiksmes veidiem

25.3.

Kravu pārvadājumi un apgrozība autotransportā

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

izlases apsekojums, izmantojot Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" reģistra informāciju

kopā Latvijā, pa satiksmes veidiem

25.4.

Lidostās iebraukušie un no lidostām izbraukušie pasažieri, tiešais tranzīts (tikai Eurostat iekšējai lietošanai), saņemtās un nosūtītās kravas un pasts, gaisa kuģu kustība lidostās (tikai Eurostat iekšējai lietošanai)

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

pilns apsekojums

kopā Latvijā,

Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

 1. Komisijas 2003.gada 31.jūlija Regula (EK) Nr. 1358/2003, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 437/2003 par statistikas pārskatiem attiecībā uz pasažieru, kravu un pasta gaisa pārvadājumiem un ar ko groza tās I un II pielikumu (dokuments attiecas uz EEZ);
 2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 16.decembra Regula Nr. 91/2003 par dzelzceļa transporta statistiku;
 3. Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 27.februāra Regula (EK) Nr. 437/2003 par statistikas pārskatiem attiecībā uz pasažieru, kravas un pasta gaisa pārvadājumiem;
 4. Komisijas 2001.gada 7.novembra Regula (EK) Nr. 2163/2001 par tehniskajiem pasākumiem attiecībā uz kravu autopārvadājumu datu sūtīšanu statistikas vajadzībām (dokuments attiecas uz EEZ);
 5. Komisijas 1999.gada 17.decembra Regula (EK) Nr. 2691/1999 par īstenošanas noteikumiem Padomes Regulai (EK) Nr. 1172/98 par statistikas pārskatiem attiecībā uz autopārvadājumiem (dokuments attiecas ar EEZ);
 6. Padomes 1998.gada 25.maija Regula (EK) Nr. 1172/98 par statistikas pārskatiem attiecībā uz autopārvadājumiem;
 7. Komisijas 2003.gada 3.jūlija Regula (EK) Nr. 1192/2003, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 91/2003 par dzelzceļa transporta statistiku (dokuments attiecas uz EEZ);
 8. Komisijas 2004.gada 6.aprīļa Regula (EK) Nr. 642/2004 par precizitātes prasībām informācijai, kuru savāc saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1172/98 par statistikas pārskatiem attiecībā uz autopārvadājumiem;
 9. Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. februāra Regula (EK ) Nr. 437/2003 par statistikas pārskatiem attiecībā uz pasažieru, kravas un pasta pārvadājumiem gaisa transportā;
 10. Komisijas 2007. gada 7. novembra Regula (EK) Nr.130 4/2007, ar ko groza Padomes Direktīvu 95/64//EK, Padomes Regula (EK) Nr. 1172/98, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu ( EK) Nr. 91/2003 un (EK) Nr. 1365/2006 attiecībā uz NST 2007, kuru nosaka par vienīgo atsevišķos transporta veidos pārvadāto preču klasifikāciju.

B. Statistiskā informācija, kuras gatavošana izriet no starptautisko institūciju citiem regulāriem pieprasījumiem

25.5.

Nosūtītās un saņemtās kravas ostās, kuģu satiksme ostās pēc kuģa tipa un lieluma (tikai Eurostat iekšējai lietošanai) – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā,

25.6.

Nosūtītās un saņemtās kravas ostās pēc kuģa reģistra valsts (tikai Eurostat iekšējai lietošanai) – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā,

25.7.

Ar pasažieru kuģiem un prāmjiem iebraukušie un izbraukušie pasažieri – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa ostām

25.8.

Trolejbusu un tramvaju skaits – ECMT, ANO, Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

25.9.

Dzelzceļa transportlīdzekļu skaits, dzelzceļa ritošā sastāva izmantošanas rādītāji, dzelzceļa līniju garums – ECMT, ANO, Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

25.10.

Valsts autoceļu garums, pašvaldību autoceļu un ielu garums – ECMT, ANO, Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa rajoniem un republikas pilsētām

25.11.

Uzņēmumu un māju autoceļu garums – ECMT, ANO, Eurostat pieprasījums

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts ceļi"

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa rajoniem un republikas pilsētām

25.12.

Mežu autoceļu garums – ECMT, ANO, Eurostat pieprasījums

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa rajoniem

25.13.

Naftas un naftas produktu maģistrālo cauruļvadu garums ,caurlaides spēja (tikai Eurostat iekšējai lietošanai) – ECMT, ANO, Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

25.14.

Nosūtītās un saņemtās kravas ostās: pa kravu veidiem – ECMT, ANO, Eurostat, Pasaules Bankas pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa ostām,

25.15.

Pasažieru pārvadājumi un pasažieru apgrozība, pārvadātās kravas un pasts, kravu apgrozība gaisa transportā – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

25.16.

Pa naftas un naftas produktu cauruļvadiem transportētā nafta un naftas produkti, naftas un naftas produktu apgrozība – ECMT, ANO, Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis, gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

25.17.

Latvijā reģistrēto regulāro gaisa pārvadātāju komerciālo gaisa pārvadājumu apjoms - ICAO pieprasījums

Satiksmes ministrijas Aviācijas departaments

mēnesis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

25.18.

Latvijā reģistrēto gaisa pārvadātāju (regulāro un neregulāro) komerciālo gaisa pārvadājumu apjoms - ICAO pieprasījums

Satiksmes ministrijas Aviācijas departaments

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

25.19.

Regulāro gaisa pārvadātāju pārvadāto pasažieru, kravu un pasta apjomi starp pilsētu pāriem – ICAO pieprasījums

Satiksmes ministrijas Aviācijas departaments

ceturksnis

pilns apsekojums

pa maršrutiem

25.20.

Gaisa pārvadājumi regulāro lidojumu maršrutu posmos – ICAO pieprasījums

Satiksmes ministrijas Aviācijas departaments

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

25.21.

Aviokompāniju gaisakuģu parks un personāls – ICAO pieprasījums

Satiksmes ministrijas Aviācijas departaments

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

25.22.

Gaisa pārvadātāju komerciālās darbības rezultāti – ICAO pieprasījums

Satiksmes ministrijas Aviācijas departaments

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

25.23.

Lidostas apkalpo pasažieru, gaisa kuģu skaits, kravas, pasta apjoms - ICAO pieprasījums

Satiksmes ministrijas Aviācijas departaments

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā

25.24.

Lidostu finansiālās darbības rezultāti – ICAO pieprasījums

Satiksmes ministrijas Aviācijas departaments

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

25.25.

Aeronavigācijas pakalpojumu apjoms – ICAO pieprasījums

Satiksmes ministrijas Aviācijas departaments

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

25.26.

Gaisa satiksmes vadības dienesta finansiālās darbības rezultāti – ICAO pieprasījums

Satiksmes ministrijas Aviācijas departaments

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

25.27.

Autoceļu garums – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini

pa 6 statistiskajiem reģioniem un 5 plānošanas reģioniem

25.28.

Transportlīdzekļu skaits kopā, pa kategorijām - Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" datus

pa 6 statistiskajiem reģioniem un 5 plānošanas reģioniem

25.29.

Kravu pārvadājumu/pasažieru pārvadājumu apjoms attiecībā pret iekšzemes kopproduktu (indikatori V.3.1, V.3.2) (tikai Eurostat iekšējai lietošanai) - Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini

kopā Latvijā

25.30.

Kravu transporta sadalījums pa veidiem – autotransporta īpatsvars (indikators V.3.3) (tikai Eurostat iekšējai lietošanai) - Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini

kopā Latvijā

25.31.

Pasažieru transporta sadalījums pa veidiem – vieglo automobiļu īpatsvars (indikators V.3.4) (tikai Eurostat iekšējai lietošanai) - Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini

kopā Latvijā

25.32.

Kravu pārvadājumi un apgrozība autotransportā – ECMT, ANO, Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

izlases apsekojums, izmantojot Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" reģistra informāciju

kopā Latvijā, pa galvenajiem virzieniem

25.33.

Pasažieru apgrozība pilsētu elektrotransportā (tikai Eurostat iekšējai lietošanai) – ECMT, ANO, Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot valsts SIA “Autotransporta direkcija” datus

kopā Latvijā,
pa pilsētām

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām

25.34.

Tramvaju un trolejbusu līniju garums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā,

25.35.

Gāzes maģistrālo cauruļvadu garums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

25.36.

Pasažieru pārvadājumi un pasažieru apgrozība regulārajā autobusu satiksmē

Valsts SIA “Autotransporta direkcija”

ceturksnis

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa satiksmes veidiem

25.37.

Pasažieru pārvadājumi pilsētu elektrotransportā

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis,

pilns apsekojums

kopā Latvijā,
pa pilsētām

25.38.

Iekšzemes kravu pārvadājumi un apgrozība autotransportā

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini

pa 6 statistiskajiem reģioniem un 5 plānošanas reģioniem

25.39.

Iedzīvotāju pārvietošanās īsās distancēs

Centrālā statistikas pārvalde

gads

izlases apsekojums

kopā Latvijā

26. Tūrisma statistika

B. Statistiskā informācija, kuras gatavošana izriet no starptautisko institūciju citiem regulāriem pieprasījumiem

26.1.

Viesnīcu, moteļu, viesu māju, kūrortviesnīcu, kempingu un citu tūristu mītņu darbība (apkalpoto cilvēku skaits, nakšņojumu skaits, gultasvietu noslogojums) – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un 5 plānošanas reģioniem

26.2.

Iedzīvotāju apsekojums par ceļojumiem (ceļotāju skaits, braucienu skaits, nakšņojumu skaits, izdevumi par ceļojumu) – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

izlases apsekojums

kopā Latvijā

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām

26.3.

Tūrisma firmu darbība

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

26.4.

Robežšķērsotāju apsekojums

Centrālā statistikas pārvalde

2 reizes gadā

izlases apsekojums

kopā Latvijā

26.5.

Lauku tūrisma mītņu darbība

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā,

pa 6 statistiskajiem reģioniem un 5 plānošanas reģioniem

26.6.

Tūrisma satelītkonti

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini

kopā Latvijā

27. Nekustamā īpašuma statistika

B. Statistiskā informācija, kuras gatavošana izriet no starptautisko institūciju citiem regulāriem pieprasījumiem

27.1.

Dzīvojamā fonda apsaimniekošana (dzīvojamo telpu īres maksa, apsaimniekošanas izmaksas) – Eurostat, ECB pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem

27.2.

Privāto dzīvokļu īre – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

nepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums (aptauja)

kopā Latvijā

27.3.

Ēku, būvju, dzīvokļu īpašumi (skaits, platība) – Eurostat, ANO, ECB pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Valsts zemes dienesta datu bāzi

kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem

27.4.

Pārdošanas darījumi ar būvēm, zemi, dzīvokļiem un nedzīvojamām telpām (darījumu apjoms, vidējās cenas) – Eurostat, ECB pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

aprēķini, izmantojot Valsts zemes dienesta datu bāzi

kopā Latvijā

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām

27.5.

Dzīvokļu īpašniekiem pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nodotās valsts un pašvaldību dzīvojamās mājas (māju skaits un apsaimniekošanas formas

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra

gads

aktualizēta datu bāzes informācija

kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un rajoniem

27.6.

Informācija par pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra

gads

pilns apsekojums

pa visām valsts administratīvajām teritorijām

27.7.

Zemes platība

Valsts zemes dienests

gads

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati

pa visām valsts administratīvajām teritorijām

27.8.

Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācija

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā,
pa republikas pilsētām un rajoniem

27.9.

Telpu privatizācija dzīvojamās mājās

Valsts zemes dienests

gads

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati

kopā Latvijā,
pa republikas pilsētām un rajoniem

27.10.

Zemesgrāmatās iesniegtie nostiprinājuma lūgumi

Tiesu administrācija

gads

Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas dati

kopā Latvijā, pa rajoniem

27.11.

Zemesgrāmatās atklātie nodalījumi pa nekustamā īpašuma veidiem

Tiesu administrācija

gads

Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas dati

kopā Latvijā, pa rajoniem

27.12.

Nekustamo īpašumu kadastrālā vērtība

Valsts zemes dienests

gads

aktualizēta informācija no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas

pa visām valsts administratīvajām teritorijām

27.13.

Dzīvojamais fonds (dzīvokļu skaits, kopējā platība)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Valsts zemes dienesta un Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras informāciju

kopā Latvijā, pa 5 plānošanas reģioniem,
pa republikas pilsētām un rajoniem

27.14.

(Svītrots ar MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1122)

27.15.

Zemes sadalījums pēc zemes lietošanas veidiem un īpašniekiem (lietotājiem)

Valsts zemes dienests

gads

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati

pa visām valsts administratīvajām teritorijām

27.16.

Nekustamā īpašuma darījumu skaits gadā (tūkst.)

Tiesu administrācija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

28. Vides aizsardzības statistika

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām

28.1.

Radioaktīvās vielas, kodolmateriāli un citi jonizējošā starojuma avoti

Radiācijas drošības centrs

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

28.2.

Sadzīves un bīstamo atkritumu veidi, daudzums, pārstrādes un apglabāšanas veidi

valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

gads

A, B piesārņojošo darbību kategorijas operatoru un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu apsekojums

kopā Latvijā, pa atkritumu veidiem, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī, teritoriālajā griezumā, pa atkritumu pārstrādes un likvidēšanas veidiem, importētais un eksportētais daudzums

28.3.

Lauksaimnieciskās darbības atkritumi

Centrālā statistikas pārvalde

gads

izlases apsekojums

kopā Latvijā, pa atkritumu veidiem, pa atkritumu pārstrādes un likvidēšanas veidiem

28.4.

Emitētās un piesaistītās siltumnīcas efektu izraisošās gāzes (ieskaitot Kioto mērķus 2008.-2012.) (indikators V.1)

valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

gads

aprēķini saskaņā ar normatīvajiem aktiem par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmu

kopā Latvijā

28.5.

Sadzīves atkritumi (indikatori V.5.1, V.5.2, V.5.3)

valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā ,savākti, apglabāti poligonos un izgāztuvēs, sadedzināti

Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

 1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 25.novembra Regula (EK) Nr. 2150/2002 par statistiku attiecībā uz atkritumiem (dokuments attiecas uz EEZ);
 2. Padomes 1993.gada 8.jūnija Regula (Euratom) Nr. 1493/93 par radioaktīvo vielu pārvadājumiem starp dalībvalstīm;
 3. Eiropas Komisijas 2004. gada 21.decembra Regula (EK) Nr. 2216/2004 par standartizētu un drošu reģistru sistēmu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 280/2004/EK (dokuments attiecas uz EEZ).

B. Statistiskā informācija, kuras gatavošana izriet no starptautisko institūciju citiem regulāriem pieprasījumiem

28.6.

Ūdens resursu lietošanas rādītāji (ūdens ņemšana un izmantošana, notekūdeņu attīrīšana un novadīšana, notekūdeņu radītais paliekošais piesārņojums, notekūdeņu attīrīšanas dūņas)

valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī

28.7.

Gada pārskats par gaisa kvalitāti

valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

gads

novērojumu tīkls

pa novērojumu stacijām

28.8.

Gaisa piesārņojums no stacionāriem un difūziem piesārņojuma avotiem (emisijas no enerģētikas, transporta, rūpnieciskajiem procesiem, šķīdinātāju un citu produktu lietošanas, lauksaimniecības, zemes izmantošanas un mežsaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas) – ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariāta pieprasījums

valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

gads

aprēķini saskaņā ar normatīvajiem aktiem par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmu

kopā Latvijā, pa tautsaimniecības sektoriem

28.9.

Gaisa piesārņojuma monitorings GAWEMEP stacijās - Ženēvas konvencijas par piesārņojuma pārnesi lielos attālumos sekretariāta pieprasījums

valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

gads

novērojumu tīkls

pa novērojumu stacijām

28.10.

Ūdens resursu rādītāji (ūdens ņemšana un izmantošana, notekūdeņu attīrīšana un novadīšana, notekūdeņu radītais paliekošais piesārņojums, notekūdeņu attīrīšanas dūņas) – OECD, Eurostat pieprasījums

valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

gads

pilns apsekojums, aprēķini

kopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī

28.11.

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu platība – Eiropas Vides aģentūras pieprasījums

valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

gads

apsekojums

kopā Latvijā, pa īpaši aizsargājamo dabas teritoriju veidiem

28.12.

Vides piesārņojuma novērojumu rezultāti (gaisa kvalitāte, virszemes ūdens) – Eiropas Vides aģentūras pieprasījums

valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

gads

novērojumu tīkls

pa novērojumu stacijām

28.13.

Vides piesārņojuma novērojumu rezultāti (jūras ūdens) – Eiropas Vides aģentūras pieprasījums

Latvijas Hidroekoloģijas institūts

gads

novērojumu tīkls

pa novērojumu stacijām

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām

28.14.

Gaisa piesārņojums no stacionāriem piesārņojuma avotiem

valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā,
pa republikas pilsētām un rajoniem, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī

28.15.

Gaisa piesārņojums no stacionāriem piesārņojuma avotiem

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” informāciju

kopā Latvijā,
pa republikas pilsētām un rajoniem, pa piesārņojošām vielām

28.16.

Vides kvalitātes informācija (gaisa kvalitāte, nokrišņu skābums)

valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

mēnesis, gads

novērojumu tīkls

pa novērojumu stacijām

28.17.

Ūdens resursu rādītāji (ūdens ņemšana un izmantošana, notekūdeņu attīrīšana un novadīšana, notekūdeņu radītais paliekošais piesārņojums, notekūdeņu attīrīšanas dūņas)

valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā,
pa republikas pilsētām un rajoniem, NACE 2. red. 2 zīmju līmenī, pa upju baseiniem

28.18.

Ūdens resursu rādītāji (ūdens ņemšana un izmantošana, notekūdeņu attīrīšana un novadīšana, notekūdeņu radītais paliekošais piesārņojums, notekūdeņu attīrīšanas dūņas)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini, izmantojot valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” informāciju

kopā Latvijā,
pa republikas pilsētām un rajoniem

28.19.

Radioaktīvās vielas, kodolmateriāli un citi jonizējošā starojuma avoti

Radiācijas drošības centrs

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā,
pa republikas pilsētām un rajoniem

28.20.

Līdzekļu izlietojums vides aizsardzībai (investīcijas, kārtējās izmaksas vides aizsardzībai u.c.)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

izlases apsekojums

kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un 5 plānošanas reģioniem, pa finansēšanas avotiem, NACE .2 red. 2 zīmju līmenī

28.21.

Dabas rezervātu un nacionālo parku platība, augu un dzīvnieku sugas

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

pa rezervātiem un nacionālajiem parkiem

28.22.

Laika apstākļi Latvijā (gaisa temperatūra, nokrišņu summa, gaisa relatīvais mitrums, saules spīdēšanas ilgums, vēja vidējais ātrums un maksimālās brāzmas)

valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

mēnesis, gads

novērojumu tīkls

pa novērojumu stacijām

28.23.

Dzeramā ūdens un peldūdeņu kvalitātes rādītāji

Veselības inspekcija

gads

izlases apsekojums saskaņā ar monitoringa programmām 2008. gadam

kopā Latvijā, pa pilsētām un rajoniem

28.24.

Svarīgāko derīgo izrakteņu krājumi (izpētītie un novērtētie)

valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

28.25.

Svarīgāko derīgo izrakteņu ieguve

valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

28.26.

Derīgo izrakteņu (būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa un dziedniecības dūņu) krājumu bilance

valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

28.27.

Notikušo avāriju skaits, nodarot zaudējumus videi

Valsts Vides dienests

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

28.28.

Sadzīves un bīstamo atkritumu veidi, daudzums, pārstrādes un apglabāšanas veidi

valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

gads

A, B piesārņojošo darbību kategorijas operatoru un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu apsekojums

kopā Latvijā,
pa atkritumu veidiem,
NACE .2 red. 2 zīmju līmenī, teritoriālajā griezumā, pa atkritumu pārstrādes un likvidēšanas veidiem, importētais un eksportētais daudzums

29. Informācijas sabiedrības procesu statistika

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām

29.1.

Uzņēmumu nodrošinātība ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām (IKT) (datoru, interneta, mājas lapas lietošana interneta pieslēguma veidi)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

ekonomiski aktīvo komersantu izlases apsekojums

kopā Latvijā; pa nozarēm pēc pamatdarbības NACE 1.1. red. un NACE 2. red. pēc uzņēmuma lieluma (saskaņā ar regulas prasībām)

29.2.

Mājsaimniecību nodrošinātība ar informācijas un sakaru līdzekļiem (mājsaimniecību īpatsvars, kurās ir dators, interneta pieslēgums, iedzīvotāju īpatsvars, kuri lieto datoru/internetu, iedzīvotāju interneta izmantošanas vietas un mērķi)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

mājsaimniecību un personu aptauja

Mājsaimniecībām: kopā Latvijā; pēc mājsaimniecības tipa; ienākumu līmeņa

Personām: pēc personas dzimuma; vecuma; izglītības līmeņa; nodarbinātības statusa

29.3.

Izdevumi informāciju un telekomunikāciju tehnoloģijām (indikatori II.7.1, II.7.2)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķini

kopā Latvijā

29.4.

Fiksēto elektronisko sakaru komersantu sadalījums elektronisko sakaru pakalpojumu tirgū (indikatori III.3.2.1, III.3.2.2, III.3.2.3)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

gads

elektronisko sakaru komersantu apsekojums

vietējās sarunas (ieskaitot interneta iezvanpieejas zvanus); tālsarunas; starptautiskās sarunas

29.5.

Mobilo elektronisko sakaru komersantu sadalījums elektronisko sakaru pakalpojumu tirgū (indikators III.3.3)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

gads

elektronisko sakaru komersantu apsekojums

kopā Latvijā

Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 21.aprīļa Regulu (EK) Nr. 808/2004 attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību.

B. Statistiskā informācija, kuras gatavošana izriet no starptautisko institūciju citiem regulāriem pieprasījumiem

29.6.

Izglītības iestāžu nodrošinātība ar datortehniku, interneta pieslēgumu (skolu skaits, kurās ir datori, intranets, interneta pieslēgums, interneta izmantošana mācību procesā, vietu skaits un absolventu skaits augstskolu programmās, kas saistītas ar IKT, u.c.) – Eurostat pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā;
pa republikas pilsētām un rajoniem

29.7.

Komersanti, kas sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus – Eurostat pieprasījums

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

gads

saraksts (elektroniski)

kopā Latvijā

29.8.

Publisko bibliotēku skaits, kurās ir publiski pieejami datori ar pieeju internetam – Eurostat pieprasījums

Latvijas Nacionālā bibliotēka

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem un 5 plānošanas reģioniem; pilsētās un laukos; pa republikas pilsētās un rajoniem

29.9.

Televīzijas raidorganizāciju un radioraidorganizāciju darbība (darbinieku skaits, raidījumu veidi, raidījumu ilgums, raidījumu valoda, demonstrēto mākslas, televīzijas un videofilmu skaits) – UNESCO pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā; pa pilsētām un rajoniem

29.10.

Kabeļtelevīzijas tīklu darbība (abonentu skaits, darbinieku skaits), UNESCO pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā; pa pilsētām un rajoniem

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām

29.11.

Uzņēmumu nodrošinātība ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām (IKT) (datoru, interneta lietošana, interneta pieslēgums un tā ātrums)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

ekonomiski aktīvo komersantu izlases apsekojums

pa 6 statistiskajiem reģioniem un 5 plānošanas reģioniem (pēc uzņēmuma reģistrācijas vietas)

29.12.

Mājsaimniecību nodrošinātība ar informācijas un sakaru līdzekļiem (mājsaimniecību īpatsvars, kurās ir dators, interneta pieslēgums un tā ātrums)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

mājsaimniecību un personu aptauja

pa 6 statistiskajiem reģioniem un 5 plānošanas reģioniem; pilsētās un laukos

29.13.

Televīzijas un radio staciju un raidītāju skaits

Valsts akciju sabiedrība "Elektronisko sakaru direkcija"

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā; pa rajoniem

29.14.

Valsts un pašvaldību iestāžu E-iepirkumu darījumu, kas veikti Elektronisko iepirkumu sistēmā, kopējais apjoms

Elektronisko iepirkumu valsts aģentūra

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

29.15.

Elektronisko iepirkumu sistēmā reģistrēto dalībnieku skaits

Elektronisko iepirkumu valsts aģentūra

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

29.16.

Droša elektroniskā paraksta lietotāju skaits

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā

29.17

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sektoru raksturojošie rādītāji (IKT sektora uzņēmumu skaits, nodarbināto skaits, apgrozījums, personāla izmaksas, pievienotā vērtība, IKT produkcijas vērtība, IKT produktu imports un eksports)

Centrālā statistikas pārvalde

gads

aprēķins - datu kompilācija no dažādiem statistikas apsekojumiem

kopā Latvijā;

30. Konjunktūras un patērētāju apsekojumi

B. Statistiskā informācija, kuras gatavošana izriet no starptautisko institūciju citiem regulāriem pieprasījumiem

30.1.

Ražošanas konjunktūras rādītāji rūpniecībā – Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirekcijas pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis, ceturksnis

izlases apsekojums

kopā Latvijā, pa ražošanas pamatgrupām, pa rūpniecības nozarēm

30.2.

Ražošanas konjunktūras rādītāji būvniecībā – Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirekcijas pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

izlases apsekojums

kopā Latvijā,
pa būvniecības veidiem

30.

3.

Konjunktūras rādītāji mazumtirdzniecībā – Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirekcijas pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

izlases apsekojums

kopā Latvijā,
pa tirdzniecības veidiem

30.4.

Investīciju konjunktūras rādītāji rūpniecībā – Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirekcijas pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

2 reizes gadā

izlases apsekojums

kopā Latvijā, pa ražošanas pamatgrupām

30.5.

Konjunktūras rādītāji pakalpojumu sektorā – Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirekcijas pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

mēnesis

izlases apsekojums

kopā Latvijā, pa galvenajām pakalpojumu nozarēm

30.6.

Ekonomikas sentimenta indekss – Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirekcijas pieprasījums

Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

aprēķini

kopā Latvijā

30.7.

Patērētāju aptaujas rādītāji – Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirekcijas pieprasījums

Tirgus un socioloģisko pētījumu centrs "Latvijas Fakti"

mēnesis

izlases apsekojums

kopā Latvijā,
pa respondentu grupām

C. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām

30.8.

Investīciju konjunktūras rādītāji būvniecībā

Centrālā statistikas pārvalde

2 reizes gadā

izlases apsekojums

kopā Latvijā, pa ražošanas pamatgrupām

30.9.

Pašvaldību pašvērtējuma rādītāji

Centrālā statistikas pārvalde

gads

pilns apsekojums

kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un 5 plānošanas reģioniem

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
07.10.2009