Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1999, 5., 24.nr.; 2003, 23.nr.; 2005, 24.nr.; 2008, 1.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt visā likumā vārdu "(padome)" (attiecīgā locījumā).

2. Izslēgt likuma preambulas trešo rindkopu.

3. Sadaļā "Likumā lietotie termini":

aizstāt termina "Valsts īpašuma privatizācijas fonds" skaidrojumā (sadaļas pirmā rindkopa) vārdus "Latvijas Republikas Ministru Padomes izveidots" ar vārdiem "valsts izveidots";

izteikt termina "Valsts īpašuma privatizācijas fonds" skaidrojuma (sadaļas pirmā rindkopa) pēdējo teikumu šādā redakcijā:

"Ar tā līdzekļiem rīkojas privatizācijas fonda rīkotājs šajā likumā un citos likumos noteiktajā kārtībā.";

aizstāt termina "Pašvaldības īpašuma privatizācijas fonds" skaidrojumā (sadaļas otrā rindkopa) vārdus "pašvaldības domes (padomes) izveidots" ar vārdiem "pašvaldības izveidots";

izteikt termina "Pašvaldības īpašuma privatizācijas fonds" skaidrojuma (sadaļas otrā rindkopa) pēdējo teikumu šādā redakcijā:

"Ar tā līdzekļiem rīkojas privatizācijas fonda rīkotājs šajā likumā un citos likumos noteiktajā kārtībā.";

aizstāt termina "Privātuzņēmējs" skaidrojumā (sadaļas ceturtā rindkopa) vārdu "Privātuzņēmējs" ar vārdiem "Privāts komersants" un vārdus "uzņēmējdarbības veikšanai" - ar vārdiem "komercdarbības veikšanai";

izslēgt terminu "Privātuzņēmējdarbība" un tā skaidrojumu (sadaļas piektā rindkopa);

izteikt termina "Sanācija" skaidrojumu (sadaļas sestā rindkopa) šādā redakcijā:

"Sanācija ir maksātnespējas procesa stāvokļa risinājums, kas izpaužas kā finansiālo, tiesisko un organizatorisko pasākumu kopums, kura mērķis ir novērst parādnieka iespējamo bankrotu un atjaunot viņa maksātspēju.";

izteikt terminu "Privātuzņēmējdarbību apkalpojošā infrastruktūra" un tā skaidrojumu (sadaļas septītā rindkopa) šādā redakcijā:

"Komercdarbību apkalpojošā infrastruktūra ir to institūciju, speciālo tehnisko un konsultatīvo pakalpojumu organizāciju, objektu vai nozaru kopums, kuru darbība nodrošina privatizācijas procesu un kuru attīstības līmenis ietekmē privātā komersanta komercdarbību."

4. 2.pantā:

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdu "privātuzņēmējiem" ar vārdiem "privātajam komersantam" un vārdus "valsts kapitāla daļu (akciju, paju, daļu) pārdošanas" - ar vārdiem "valstij piederošo akciju vai kapitāla daļu pārdošanas";

aizstāt otrās daļas 2.punktā vārdus "pašvaldību kapitāla daļu (akciju, daļu, paju) pārdošanas" ar vārdiem "pašvaldībai piederošo akciju vai kapitāla daļu pārdošanas";

izslēgt otrās daļas 4.punktā vārdus "Latvijas Republikas";

izteikt trešās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) 10 procenti no attiecīgās republikas pilsētas vai attiecīgā novada teritorijā esošo valsts īpašuma objektu privatizācijas rezultātā iegūtajiem līdzekļiem."

5. 3.pantā:

izslēgt pirmās daļas 1., 2., 3. un 4.punktu;

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) komercdarbības atbalstam;";

aizstāt otrās daļas 2.punktā vārdu "privātuzņēmējdarbību" ar vārdiem "privātā komersanta komercdarbību";

aizstāt otrās daļas 3.punktā vārdus "privatizējamo uzņēmumu" ar vārdiem "privatizējamo kapitālsabiedrību";

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

6. 4.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"2. Pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda rīkotāju ieceļ attiecīgā pašvaldības dome.";

izslēgt trešo daļu;

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "Finansu" ar vārdu "Finanšu".

7. Izslēgt 6.panta trešās daļas otro teikumu.

8. 7.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "Latvijas Republikas";

aizstāt otrajā daļā vārdus "pašvaldības augstākā lēmējinstitūcija" ar vārdiem "pašvaldības dome".

9. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

"Pārejas noteikums

Šā likuma 3.panta otrās daļas noteikumi par rajonu pašvaldību privatizācijas fondu līdzekļu izlietojumu piemērojami līdz 2009.gada 1.jūlijam. Rajona pašvaldību privatizācijas fondus pēc 2009.gada 1.jūlija pārņem attiecīgā novada pašvaldība, ja rajona teritorijā izveido vienu novadu. Ja rajona teritorijā izveido vismaz divus novadus, tad rajona pašvaldības privatizācijas fondu pārņem Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 10.panta otrajā daļā minētā pašvaldība un šos privatizācijas fonda līdzekļus līdz 2010.gada 30.aprīlim izmanto rajona pašvaldības reorganizācijas izdevumu segšanai. Pēc 2010.gada 30.aprīļa atlikušie privatizācijas fonda līdzekļi tiek ieskaitīti valsts budžetā."

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 9.oktobrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2008.gada 29.oktobrī

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

01.07.2009