Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Projekts pieņemts un apstiprināts ar
Ministru kabineta
2008.gada 10.jūlija noteikumiem Nr.534

Latvijas Republikas valdības un Eiropas Investīciju fonda līgums par Eiropas Savienības struktūrfondu ieguldījumu fonda ieviešanu

Satura rādītājs

1.

Definīcijas un iztulkošana

2.

Līguma priekšmets un Uzdevums

3.

JEREMIE Ieguldījumu fonds

4.

JEREMIE Pasākumi

5.

Fonda Uzraudzības padome

6.

JEREMIE Ieguldījumu fonda finansēšana

7.

Ieguldījumu fonda stratēģijas un plānošanas dokuments

8.

Darba uzdevumi un Biznesa plāns

9.

Darbības

10.

Izmaksas

11.

Neattiecināmie izdevumi

12.

Pušu papildu apņemšanās

13.

Atbildība

14.

Uzraudzība, atskaites, audits

15.

Spēkā stāšanās datums; izbeigšana

16.

Piemērojamais likums; strīdu izšķiršanas kārtība

17.

Nobeiguma noteikumi

Pielikums A

Pielikums B

Pielikums C

Pielikums D

Pielikums E

Pielikums F

Pielikums G

Pielikums H

Pielikums I

 

Šis finansēšanas nolīgums ("Līgums") ir noslēgts 2008. gada 16.jūlijā starp:

 

Latvijas Republikas valdību,

kuru pārstāv Ekonomikas ministrija (EM)

kā Darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas"

attiecīgā pasākuma Atbildīgā iestāde,

Brīvības ielā 55,
LV - 1519, Rīga
LATVIJA

("Latvijas Valdība")

un 

Eiropas Investīciju fondu,

43, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luksemburga
LUKSEMBURGA

("EIF")

par sekojošo: 

Preambula

A. Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 ir no jauna noformulēti tie principi un stratēģijas, kas regulē Eiropas Reģionālās attīstības fondu ("ERAF").

B. Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 ir apstiprināti vispārīgie noteikumi par, cita starpā, ERAF, Kohēzijas fonda ("KF") un Eiropas Sociālo fonda ("ESF") apmēru, finansējumu un izlietošanu.

C. Kā vienu no instrumentiem Fondu (Padomes Regulā (EK) Nr. 1083/2006 noteiktajā nozīmē) ietvaros izmaksāto finanšu līdzekļu izlietošanai, Eiropas Kopienu komisija ("Komisija") un EIF ir kopīgi izstrādājuši iniciatīvu "Kopīgie Eiropas resursi no mikro līdz vidējiem uzņēmumiem" ("JEREMIE"), kuras mērķis ir finansēt izdevumus attiecībā uz darbībām, kas ietver ieguldījumus uzņēmumiem (galvenokārt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem) paredzētu finansēšanas vadības instrumentu, tādu kā riska kapitāla fondi, garantiju fondi un aizdevuma fondi, atbalstam un saskaņā ar kuru visi JEREMIE ietvaros izmaksājamie un izlietojamie finanšu līdzekļi ir pieejami un izlietojami Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 44. pantā un Komisijas Regulā (EK) Nr. 1828/2006 paredzētajā kārtībā.

D. 2007. gada 20. novembrī Komisija ir pieņēmusi lēmumu par Vadošās iestādes (zemāk noteiktajā nozīmē) iesniegto Valsts stratēģisko ietvardokumentu 2007. - 2013. gadam, tai skaitā - tā ieviešanu, cita starpā, ar Darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" ("Darbības programma") starpniecību.

E. 2007. gada 24. novembrī Komisija ar lēmumu K(2007)4466 ir apstiprinājusi Darbības programmu. Darbības programmas noteikumi ir pienācīgi ņemti vērā, Līdzējiem sastādot šo Līgumu.

F. 2008. gada 8. aprīlī Latvijas Republikas Ministru kabinets, pieņemot protokollēmumu (Protokols Nr.22, 34.§) "Par Eiropas Savienības struktūrfondu ieguldījumu fonda ieviešanu" ("Protokola lēmums"), ir nolēmis par ieguldījumu fondu Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 izpratnē izvēlēties EIF.

G. Līdzēji ir vienojušies, ka JEREMIE Ieguldījumu fonds (kā definēts tālāk tekstā) tiks organizēts kā "atsevišķs finanšu bloks" EIF ietvaros saskaņā ar šo Līgumu, kā pieļauts Komisijas Regulas (EK) No 1828/2006 43. panta 3. punktā.

H. Latvijas Valdība ir piekritusi segt, izmantojot šim mērķim naudas summas, kas saskaņā ar šo Līgumu ir pārskaitītas JEREMIE Ieguldījumu fondā, Izmaksas (zemāk noteiktajā nozīmē), tajā skaitā EIF Tiešās izmaksas, kā paredzēts Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 44(b) pantā un Komisijas Regulas (EK) Nr. 1828/2006 43. panta 3. punktā, attiecīgos maksājumus veicot šajā Līgumā paredzētajā kārtībā.

I. Līdzēji apliecina, ka JEREMIE ir jauna iniciatīva, ko ir uzsākusi Komisija un kuru Latvijas Republikā vismaz līdz Agrākajam atkāpšanās datumam (zemāk noteiktajā nozīmē) kopīgi ievieš Latvijas Valdība un EIF. Līdz ar to, ņemot vērā, ka ES Struktūrfondu izmantošanai un JEREMIE ieviešanai paredzētā jaunā institucionālā infrastruktūra vēl ir agrīnā stadijā, Līdzēji apliecina savu gatavību izvērtēt šī Līguma sekas, tai skaitā tā atbilstību jebkuriem piemērojamiem Kopienas tiesību aktiem, un, ja tas būs nepieciešamas, to grozīt.

J. Komisijas Regulas (EK) Nr. 1828/2006 43(5) panta vajadzībām Latvijas Republika slēdz šo Līgumu Ekonomikas ministrijas kā Darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" attiecīgā pasākuma Atbildīgās iestādes un Latvijas valdības pienācīgi pilnvarota pārstāvja personā.

K. Latvijas Republikas Ministru kabinets ar 2008.gada 10. jūlija protokollēmumu (Protokols Nr.48, 1.§) "Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Investīciju fonda līgumu par Eiropas Savienības struktūrfondu ieguldījumu fonda ieviešanu"" ir pilnvarojis Latvijas Republikas Ekonomikas ministru Kasparu Gerhardu noslēgt šo Līgumu Latvijas Republikas valdības vārdā.

 

ŅEMOT VĒRĀ IEPRIEKŠ MINĒTO, Līdzēji vienojas par sekojošo:

1. Definīcijas un iztulkošana

1.1 Šajā Līgumā sekojošiem terminiem un izteicieniem ir šāda nozīme, izņemot, ja no konteksta neizriet cita nozīme:

"Agrākais atkāpšanās datums" nozīmē 2011. gada 30. jūniju;

"Atbildīgā iestāde" nozīmē Ekonomikas ministriju kā nacionālo institūciju, ko Latvijas Valdība ir iecēlusi kā Darbības programmas konkrētā pasākuma atbildīgo iestādi, vai citu iestādi, ko Latvijas Valdība ir nozīmējusi šajā statusā;

"Biznesa plāns" nozīmē biznesa plānu, kas attiecas uz kādu atsevišķu Finansēšanas vadības instrumentu un ir sastādīts saskaņā ar 8. punktu;

"Darba diena" nozīmē dienu, kurā ir atvērts EIF Luksemburgas birojs un kurā bankas Rīgā, Luksemburgā un Briselē ir atvērtas parastajai pakalpojumu sniegšanai;

"Darba uzdevums" nozīmē EIF sagatavotu dokumentu, kas ir par pamatu Biznesa plānam, ko saskaņā 8.punktu iesniedz Finanšu starpnieki;

"Darbība" nozīmē projektu vai projektu grupu Regulas Nr.1083 izpratnē, kas ir izvēlēti saskaņā ar 4. un 5. punktu un kurus ievieš viens vai vairāki Finanšu starpnieki;

"Darbības līgums" nozīmē līgumu, kas noslēgts ar Finanšu starpnieku attiecībā uz Darbību;

"Darbības programma" nozīmē darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" aktivitāti Nr. 2.2.1.1. "Ieguldījumu fonds ieguldījumiem garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos", daļa no kuras tiek administrēta saskaņā ar šo Līgumu, izmantojot JEREMIE Ieguldījumu fondu;

"EIF Standarta izmaksu likme" nozīmē likmi, ko EIF laiku pa laikam pārskata un kura atspoguļo faktiskās izmaksas, kas EIF ir radušās, izpildot Uzdevumu, un ko nosaka, pamatojoties uz pilnu izmaksu pieeju EIF tiešo un netiešo personāla izmaksu segšanai;

"EIF Tiešās izmaksas" nozīmē gads­kārtējo Izmaksu daļu, kuru EIF atskaita no līdzekļiem, kas laiku pa laikam ir pieejami JEREMIE ieguldījumu fondā, lai segtu izmaksas, kas EIF ir radušās saistībā ar JEREMIE Ieguldījumu fonda administrēšanu, kā paredzēts 10.1. punktā un Izmaksu pielikumā. EIF Tiešo izmaksu aprēķināšanas metode, pamatojoties uz EIF Standarta izmaksu likmi, tiek noteikta Izmaksu pielikumā;

"ES Struktūrfondi" nozīmē Eiropas Reģionālās attīstības fondu, kā tas ir definēts Regulā Nr.1083, un citus fondus, par kuriem Līdzēji var laiku pa laikam vienoties saskaņā ar piemērojamiem ES tiesību aktiem;

"ES Struktūrfondu Regulas" nozīmē Regulu Nr.1080, Regulu Nr.1083 un Īstenošanas Regulu, kā arī jebkurus citus ES tiesību aktus, kas attiecīgajā laikā ir piemērojami ES Struktūrfondiem;

"Finansēšanas vadības instruments" nozīmē jebkuru un visus no Regulas Nr.1083 44.pantā minētajiem instrumentiem;

"Finanšu starpnieks" nozīmē Finansēšanas vadības instrumentu (jebkuru no tiem, izņemot EIF), valsts (vai citas publiskas personas) struktūru vai komersantu, kas ir atbildīgs par Darbību ieviešanu un kurš ir izvēlēts saskaņā ar 9.1. punktu;

"Fonda Uzraudzības padome" vai "FUP" nozīmē Latvijas Valdības ieceltu koleģiālu institūciju, kura saskaņā ar 5. punktu pilda noteiktus pienākumus saistībā ar JEREMIE Ieguldījumu fondu;

"FUP Locekļi" nozīmē Fonda Uzraudzības padomes pastāvīgos locekļus, kurus Latvijas Valdība ieceļ saskaņā ar 5. punktu;

"FUP Novērotāji" nozīmē EIF, Latvijas Valdības vai Atbildīgās iestādes ieceltas fiziskas personas (vai jebkuras citas fiziskas personas, kas piedalās vai apmeklē Fonda Uzraudzības padomes sēdes tikai kādā atsevišķā gadījumā), kurām ir tiesības apmeklēt Fonda Uzraudzības padomes sēdes un ir citas 5. punktā paredzētās tiesības;

"Gada budžets" nozīmē, attiecībā uz katru kalendāro gadu, ar JEREMIE Ieguldījumu fonda darbību saistīto Izmaksu prognozi attiecīgajam kalendārajam gadam, ko sagatavo EIF un apstiprina Fonda Uzraudzības padome saskaņā ar šī Līguma 10.4. punktu;

"Ieguldījumu stratēģijas un plānošanas dokuments" nozīmē dokumentu, kas nosaka JEREMIE Ieguldījumu fonda ieguldījumu stratēģiju un darbības plānošanu saistībā ar JEREMIE Darbību, kas pievienots līguma A pielikumā;

"Ieguldījumu biznesa plāns" nozīmē saskaņā ar 7.3 punktu EIF sagatavotu un Atbildīgās iestādes apstiprinātu dokumentu, kas detalizē darbības, ko EIF atbilstoši Ieguldījumu stratēģijas un plānošanas dokumentam paredz veikt laika posmā līdz 2011.gada 30.jūnijam;

"Ieņēmumi no Darbībām" nozīmē jebkuru naudas summu, kas saistībā ar Darbību attiecīgā Darbības Līguma darbības laikā un tam izbeidzoties vai tiekot atceltam ir iegūta no šīs Darbības un kuru attiecīgais Finanšu starpnieks ieskaita JEREMIE Bankas kontā saskaņā ar 9.4. punktu;

"Ikgadējais progresa ziņojums" nozīmē Progresa ziņojumu par katru kalendāro gadu, ko saskaņā ar Pielikumu C sagatavo EIF un apstiprina Fonda Uzraudzības padome;

"Izmaksas" nozīmē gadskārtējās izmaksas, kuras EIF atskaita no līdzekļiem, kas laiku pa laikam ir pieejami JEREMIE Ieguldījumu fondā, kā paredzēts 10.1. punktā un Izmaksu pielikumā, un kuras ir uzskatāmas par "attiecināmiem izdevumiem", ciktāl to pieļauj Regulas Nr.1083 78. pants un kā ir noteikusi Atbildīgā iestāde Pielikumā F pievienotajā sarakstā. Izmaksas veido EIF Tiešās izmaksas un Saistītie izdevumi;

"Izmaksu pielikums" nozīmē dokumentu, kas attiecas uz Izmaksu aprēķināšanas un samaksas kārtību, par ko Puses ir vienojušās, un kurš ir pievienots Pielikumā I;

"Īstenošanas Regula" nozīmē Komisijas Regulu (EK) Nr. 1828/2006;

"JEREMIE" nozīmē iniciatīvu "Kopīgie Eiropas resursi no mikro līdz vidējiem uzņēmumiem", ko uzsākusi Komisija un EIF kā Eiropas Investīciju bankas grupas loceklis, lai veicinātu lielāku piekļuvi finansējumam mikro, mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai Eiropas Savienībā;

"JEREMIE Aktīvi un saistības" nozīmē visas attiecīgajā laikā esošās JEREMIE Ieguldījumu fonda tiesības, prasījumus un saistības, kas attiecas uz visiem tā ieguldījumiem Finansēšanas vadības instrumentos, kā arī visas JEREMIE Ieguldījumu fonda tiesības, prasījumus un saistības, kas attiecas uz jebkādiem līgumiem, kas noslēgti, lai nodrošinātu minētā darbību, tādas kā, piemēram, tiesības uz jebkuras naudas summas, kas laiku pa laikam iemaksāta JEREMIE Bankas kontā, un jebkuras naudas summas, kas ieguldīta saskaņā ar Līdzekļu pārvaldīšanas vadlīnijām, atlikumu;

"JEREMIE Bankas konts(i)" nozīmē atsevišķi nodalītu procentus pelnošu bankas kontu, kas attiecas uz Uzdevuma īstenošanu un ir atvērts saskaņā ar 3.3.punktu;

"JEREMIE Ieguldījumu fonds" nozīmē Regulā Nr. 1083 un Īstenošanas Regulā aprakstīto Ieguldījumu Fondu, kas tiks izveidots saskaņā ar 3. punktu un kura uzdevumus pildīs EIF;

"JEREMIE Finanšu līdzekļi" nozīmē kopējo naudas summu, ko nosaka, laiku pa laikam, summējot atskaitot sekojošas naudas summas:

(i) kopējo naudas summu, kas saņemta JEREMIE Bankas kontā saskaņā ar 6.1. punktu un 6.3.punktu, ja tas ir piemērojams; plus

(ii) procentu, kas uzkrājušies par JEREMIE Bankas konta atlikumu, kopsumma; plus

(iii) jebkura Darbības līguma spēkā esamības laikā un jebkuram Darbības līgumam izbeidzoties vai tiekot atceltam - Ieņēmumus no Darbībām, kas ieskaitīti JEREMIE Bankas kontā; atskaitot no minētā (mīnus)

(iv) konkrētam Darbības līgumam izbeidzoties vai tiekot atceltam - summu, kas vienāda ar lielāko no sekojošām summām - nulli vai starpību starp (x) attiecīgajā Darbībā ieguldīto un faktiski izmaksāto kapitālu un (y) kopējiem Ieņēmumiem no Darbības, kas ir iemaksāti JEREMIE Bankas kontā saistībā ar konkrēto Darbību;

"JEREMIE Konts" nozīmē EIF ārpusbilances kontu saistībā ar Uzdevuma īstenošanu, kas tiks atvērts saskaņā ar 3.2. punktu;

"JEREMIE Papildus bankas konts" nozīmē atsevišķi nodalītu procentus pelnošu bankas kontu (izņemot JEREMIE Bankas kontu), kas ir paredzēts izmantošanai saistībā ar jebkādiem Neattiecināmiem izdevumiem un ir atvērts saskaņā ar 3.3. punktu;

"JEREMIE Pasākumi" nozīmē pasākumus, ko veic EIF, ieviešot JEREMIE Ieguldījumu fondu, kā paredzēts 4.1. punktā;

"Komisija" nozīmē Eiropas Kopienu Komisiju;

"Līdzekļu pārvaldīšanas vadlīnijas" nozīmē vadlīniju kopumu, kas regulē neizlietoto JEREMIE Finanšu līdzekļu atlikuma pārvaldīšanu, ko pieņem Fonda Uzraudzības padome pēc EIF priekšlikuma un saskaņā ar Pielikumā H norādītajiem principiem;

"Līdzēji" nozīmē Latvijas Valdību un EIF;

"Līdzieguldījums" nozīmē katru no līdz­ieguldījuma darījumiem, ko EIF ir tiesīgs noslēgt ar mērķi maksimizēt JEREMIE Ieguldījumu fonda izlietošanas iedarbīgumu;

"Līdzieguldījumu līgums" nozīmē līgumu, kas attiecas uz Līdzieguldījuma programmu ieviešanu, un kuru EIF ir tiesīgs noslēgt ar atzītām trešajām personām;

"Līgums" nozīmē šo Līgumu un tā Pielikumus ar grozījumiem, kas tajos ir veikti;

"Mazie un vidējie uzņēmumi" vai "MVU" nozīmē mazos un vidējos uzņēmumus, kā definēts Komisijas Rekomendācijā 2003/361/EK;

"Neattiecināmie izdevumi" nozīmē jebkurus izdevumus, izņemot Izmaksas, kas attiecas uz Uzdevuma izpildi, bet kuri saskaņā ar Atbildīgās iestādes noteikto sarakstu, kas pievienots Pielikumā F, ir uzskatāmi par neattiecināmiem izdevumiem saskaņā ar ES Struktūrfondu Regulām un ar tām saistītajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem;

"Nodošanas saistība" nozīmē Tiesības dāvinājuma noteikumu, saskaņā ar kuru EIF ir pienākums 2.3. punktā norādītajos apstākļos un saskaņā ar 2.3.punktā paredzētajiem noteikumiem un nosacījumiem nodot Tiesību kopā ar visiem JEREMIE Aktīviem un saistībām Pārņēmējiestādei;

"Pamatota atcelšana" nozīmē šī Līguma atcelšanu, kas notiek, pamatojoties uz to, ka, kāds no Līdzējiem ir pieļāvis Līguma pārkāpumu vai vairākus saistītus pārkāpumus, konstatēto(s) pārkāpumu(s) nav iespējams novērst saprātīgā laikā un/vai konstatētais pārkāpums (konstatētie pārkāpumi) pēc otra Līdzēja pamatota ieskata, kas pieņemts labā ticībā, padara šī Līguma turpmāku izpildi neiespējamu vai īpaši apgrūtinošu otram Līdzējam;

"Pārejas vadības principi" nozīmē darbību, ko EIF veiks saistībā ar iespējamo JEREMIE Ieguldījumu fondu administrēšanas uzdevumu nodošanu trešajai personai pēc 15.2. punktā paredzētās Līguma darbības izvērtēšanas, principus, par kuriem Līdzēji ir vienojušies Pielikumā G pievienotajā dokumentā.

"Pārņēmējiestāde" nozīmē personu, ko Latvijas Valdība pēc saviem ieskatiem un uz savu atbildību izlemj iecelt saskaņā ar Regulas Nr. 1083 44. pantu minētajā pantā paredzēto darbību īstenošanai un kura stāsies EIF vietā JEREMIE Ieguldījumu fonda uzdevumu izpildē Latvijā;

"Pielikums" nozīmē šī Līguma pielikumu;

"Progresa ziņojums" nozīmē ikvienu no ziņojumiem, tai skaitā Ikgadējo Progresa ziņojumu, ko EIF sagatavo saskaņā ar Pielikumu C un iesniedz Fonda Uzraudzības padomei;

"Punkts" nozīmē šī Līguma punktu;

"Reglaments" nozīmē noteikumus, kas nosaka Fonda Uzraudzības padomes iekšējo darba kārtību un kas var tikt pieņemti saskaņā ar 5.12. punktu;

"Regula Nr.1080" nozīmē Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006;

"Regula Nr.1083" nozīmē Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006;

"Saistītie izdevumi" nozīmē gadskārtējo Izmaksu daļu, kas kā Saistītie izdevumi ir definēti Izmaksu pielikumā, kuru EIF atskaita no līdzekļiem, kas laiku pa laikam ir pieejami JEREMIE ieguldījumu fondā, kā paredzēts 10.1. punktā un Izmaksu pielikumā;

"Sākotnējās izmaksas" nozīmē naudas summas, kas ir maksājamas saistībā ar Izmaksām, kas EIF ir radušās saskaņā ar šo Līgumu laika posmā no šī Līguma noslēgšanas līdz pirmā 6.1.punktā paredzētā maksājuma izpildei, un kuras Latvijas Valdībai ir pienākums samaksāt EIF 10.2. punktā paredzētajā gadījumā;

"Tiesība" nozīmē tiesību izmantot JEREMIE Finanšu līdzekļus, ievērojot šajā Līgumā paredzēto Uzdevumu, kas piešķirta EIF saskaņā ar 2. punktu;

"Uzdevums" nozīmē īpašo apgrūtinājumu, kas uzlikts Tiesības dāvinājumam, kā sīkāk aprakstīts šajā Līgumā, un kas ir nosacījums Tiesības dāvinājumam, kā noteikts 2.2. punktā;

"Uzraudzības komiteja" nozīmē komiteju, ko Latvijas Valdība ir izveidojusi saistībā ar Darbības programmu no Regulas Nr.1083 63. pantā minētajām pārstāvjiem, uzdodot tai minētajā pantā noteiktos pienākumus un piešķirot tai minētajā pantā paredzētās tiesības.

"Vadošā iestāde" nozīmē Latvijas Republikas Finanšu ministriju kā nacionālo institūciju, kas saskaņā ar likumu Latvijas Republikā ir iecelta Darbības programmas vadībai;

"Valsts Stratēģiskais ietvardokuments" nozīmē Preambulas D.punktā minēto Latvijas valsts ES Struktūrfondu un Kohēzijas Fondu programmu plānošanas pamatdokumentu.

1.2 Ievērojot 1.1. punktu un, ja vien no konteksta neizriet citādi:

(a) Regulā Nr.1083 un Īstenošanas Regulā definētie termini un izteicieni šajā Līgumā tiek lietoti tādā pašā nozīmē, ja vien Līgumā nav noteikts citādāk;

(b) ar lielo sākumburtu lietotie termini un izteicieni, kas ir definēti Preambulā, tiek lietoti tajā pašā nozīmē viscaur Līgumā, ja vien Līgumā nav noteikts citādāk;

(c) vārdi, kas:

(i) lietoti vienskaitlī, ietver arī daudzskaitli, un otrādi;

(ii) lietoti vienā dzimtē, ietver arī otru dzimti;

(iii) bez specifiskas norādes attiecas uz personu, ietver arī komercsabiedrības un korporācijas, un otrādi;

(d) atsauce uz jebkuru primāro vai atvasināto tiesību aktu ir uzskatāma par atsauci arī uz jebkuru tā grozījumu;

(e) šī Līguma iztulkošanā virsraksti nav ņemami vērā; un

(f) Pielikumi veido neatņemamu Līguma daļu un tiem ir attiecīgs spēks.

2. Līguma priekšmets un Uzdevums

2.1 Līdzēji noslēdz šo Līgumu, lai:

(a) izveidotu JEREMIE Ieguldījumu fondu saskaņā ar Regulas Nr.1083 44(b) pantu un noteiktu, ka Latvijas Valdība veic EIF 2.2. punktā paredzēto Tiesības dāvinājumu;

(b) vienotos par noteikumiem, kas regulē JEREMIE Ieguldījumu fonda ieviešanu un darbību, kā paredzēts Regulā Nr.1083 un Īstenošanas Regulā;

(c) norādītu informāciju, kas nepieciešama saskaņā ar Īstenošanas Regulas 43. panta 5. un 6. punktu un 44. panta 1. un 2. punktu; un

(d) noteiktu apmēru un samaksas noteikumus maksājumiem, ko Izmaksu segšanai saņem EIF, atbilstoši Protokola lēmumam un kā paredzēts Regulas Nr. 1083 44(b) pantā un Īstenošanas Regulas 43. panta 4. punktā.

2.2 Lai izveidotu un finansētu JEREMIE Ieguldījumu fondu, Latvijas Valdība saskaņā ar šajā Līgumā paredzētajiem noteikumiem un nosacījumiem ar šo piešķir EIF Tiesību, kas apgrūtināta ar Uzdevuma uzlikumu, un EIF ar šo saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un nosacījumiem pieņem no Latvijas Valdības Tiesību kopā ar Uzdevuma uzlikumu. Ņemot vērā minēto, Līdzēji vienojas un apliecina, ka Līgumā paredzētais Tiesības piešķīrums tiek veikts ar noteikumu, ka piešķīrums ir pakļauts Uzdevuma uzlikumam, kas paredz, ka (i) Tiesība tiek piešķirta ar īpašu mērķi, ka EIF darbosies kā JEREMIE Ieguldījumu fonds, lai ieviestu JEREMIE ini­ciatīvu Latvijā saskaņā ar Regulas Nr.1083 44. pantu un šo Līgumu, un (ii) EIF ir jāizlieto Tiesība saskaņā ar šo Līgumu un kā paredzēts šajā Līgumā.

2.3 Papildus iepriekš minētajam Uzdevuma uzlikumam, Latvijas Valdība veic šajā 2.punktā paredzēto Tiesības piešķīrumu EIF ar noteikumu, ka piešķīrums ir pakļauts pienākumam, kas turpmāk tiek saukts par Nodošanas saistību un kas ir sekojošs - gadījumā, ja, šim Līgumam izbeidzoties vai tiekot atceltam, neatkarīgi no izbeigšanās vai atcelšanas iemesla vai pamata, Latvijas Valdība ne vēlāk kā 90 dienas pirms Līguma atcelšanas vai izbeigšanās spēkā stāšanās dienas ir paziņojusi, ka tā ir izvēlējusies Pārņēmējiestādi, EIF ir pienākums, nepamatoti nekavējoties, nodot norādītajai Pārņēmējiestādei Tiesību kopā ar visiem JEREMIE Aktīviem un saistībām, kas pastāv konkrētajā brīdī, kā lietu kopību Latvijas Republikas lietu tiesību normatīvo aktu izpratnē. Lai izvairītos no šaubām, Līdzēji apliecina, ka EIF, pildot Nodošanas saistību, nekādā gadījumā:

(i) nebūs pienākuma izvērtēt Pārņēmējiestādes izvēles tiesiskos apstākļus un kontekstu, tās piemērotību un jebkādus citus Pārņēmējiestādes izvēles aspektus un ka par Pārņēmējiestādes izvēli un tās apstākļiem būs atbildīga tikai un vienīgi Latvijas Valdība;

(ii) netiks pieprasīts uzņemties jebkāda veida atbildību saistībā ar JEREMIE Aktīvu un Saistību nodošanu Pārņēmējiestādei saskaņā ar 15.9.punktu.

3. JEREMIE Ieguldījumu fonds

3.1 Līdzēji vienojas, ka JEREMIE Ieguldījumu fonds tiks organizēts kā "atsevišķs finanšu bloks" EIF ietvaros, kā to pieļauj Īstenošanas Regulas 43. panta 3. punkts.

3.2 Lai izveidotu atsevišķu finanšu bloku EIF ietvaros saskaņā ar Īstenošanas Regulas 43. panta 3. punktu, EIF izveidos JEREMIE Kontu ar nosaukumu "JEREMIE LATVIJAS PROJEKTS - IEGULDĪJUMU FONDA KONTS", kas būs paredzēts visu jautājumu, kas attiecas uz JEREMIE Finanšu līdzekļiem, administrēšanai saskaņā ar šo Līgumu. Lai izvairītos no šaubām, šī Līguma izpratnē JEREMIE Konts nav bankas konts un tajā nevarēs ieskaitīt nekādas naudas summas, kas attiecas uz JEREMIE Finanšu līdzekļiem. EIF iegrāmatos visus darījumus, kas attiecas uz JEREMIE Finanšu līdzekļiem, JEREMIE Kontā. Procentu aprēķinu vajadzībām visiem darījumiem tiks noteikts valutēšanas datums.

3.3 Lai varētu izpildīt Uzdevumu, tajā skaitā - JEREMIE Pasākumus, JEREMIE Ieguldījumu fondā tiks veiktas iemaksas no Latvijas Republikas valsts budžeta atbilstoši Darbības programmai paredzētajiem finanšu līdzekļiem, tai skaitā - nacionālās iemaksas, un, ja tas ir piemērojams, citas iemaksas, kas ir paredzētas šajā Līgumā un ir maksājamas saskaņā ar 11.punktu. Lai saņemtu minētās naudas summas un šī Līguma izpildes vajadzībām, Latvijas Valdības labā, EIF atvērs tam nepieciešamos JEREMIE Bankas kontus un JEREMIE Papildus bankas kontu savā vārdā tam piemērotā kredītiestādē, kas darbojas Eiropas Savienībā un kuru saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem būs izvēlējusies EIF.

3.4 JEREMIE Konts, JEREMIE Bankas konts un JEREMIE Papildus bankas konts visu laiku un jebkādā aspektā ir jāizmanto, jātur un ar tiem var rīkoties tikai atsevišķi no citiem EIF līdzekļiem, un tie var tikt izmantoti tikai un vienīgi JEREMIE Pasākumu izpildei saskaņā ar šo Līgumu.

3.5 EIF pienācīgi pilnvarotas paraksttiesīgās personas būs tiesīgas veikt sekojošus maksājumus no JEREMIE Bankas konta:

(i) maksājumus, kas nepieciešami saistībā ar Darbībām;

(ii) EIF Tiešo izmaksu maksājumus, kas pienākas EIF par EIF veikto Uzdevuma, kurā ietverti JEREMIE Pasākumi, izpildi, kā paredzēts 10. punktā un Izmaksu pielikumā;

(iii) Saistīto Izdevumu maksājumus saskaņā ar Izmaksu pielikumu;

(iv) JEREMIE Bankas konta atlikuma ieguldīšanu saskaņā ar Līdzekļu pārvaldīšanas vadlīnijām;

(v) jebkuru citu maksājumu, kas ir saistībā ar Uzdevuma īstenošanu un ko ir tieši rakstveidā kopīgi apstiprinājušas Latvijas Valdība un EIF.

3.6 EIF pienācīgi pilnvarotas paraksttiesīgās personas ir tiesīgas veikt no JEREMIE Papildus bankas konta maksājumus, ja tos ir tieši rakstveidā kopīgi saskaņā ar 11. punktu apstiprinājušas Latvijas Valdība un EIF.

4. JEREMIE Pasākumi

4.1 Lai izpildītu Uzdevumu, EIF veiks JEREMIE Pasākumus, kuri ietvers sekojošo:

4.1.1 Ieguldījumu stratēģijas un plānošanas dokumentā ietvertās stratēģijas un Ieguldījumu biznesa plāna īstenošanu;

4.1.2 Ieguldījumu fonda stratēģijas un plānošanas dokumenta pārskatīšanu saskaņā ar 7. punktu, Ieguldījumu Biznesa plāna izstrādāšanu un pārskatīšanu saskaņā ar 7.3. punktu un attiecīgo priekšlikumu iesniegšanu Fonda Uzraudzības padomei;

4.1.3 Darba uzdevumu sagatavošanu saskaņā ar 8. punktu un atbilstošu Finanšu starpnieku atlasi (uzaicinot izteikt interesi un/vai citiem atbilstošiem līdzekļiem saskaņā ar piemērojamo likumu un, jebkurā gadījumā, saskaņā ar vienādas attieksmes, nediskriminēšanas un caurspīdīguma principiem), kam Darbību ietvaros tiks piešķirti maksājumi no JEREMIE Ieguldījumu fonda JEREMIE stratēģiju īstenošanai, kā noteikts Ieguldījumu fonda stratēģijas un plānošanas dokumentā un vadoties no Ieguldījumu biznesa plānā paredzētā;

4.1.4 sarunu vešanu par Darbību noteikumiem, Darbības līgumu noslēgšanu un īstenošanu saskaņā ar Darbības līgumu juridiskās dokumentācijas noteikumiem;

4.1.5 JEREMIE Ieguldījumu fonda Darbībās veikto ieguldījumu portfeļa vadību, tai skaitā, jebkuru rīcību, ko EIF uzskata par nepieciešamu saskaņā ar piemērotiem un tirgus praksei atbilstošiem līguma noteikumiem, gadījumos, ja attiecīgie Finanšu starpnieki nepilda Darbības līgumus, ar noteikumu, ka gadījumā, ja EIF uzskatīs par pareizu neveikt nekādu rīcību saistībā ar kādu tādu Finanšu starpnieka pieļautu līgumpārkāpumu, kas rada zaudējumus, kuru summa var pārsniegt 100 000 euro, šādam lēmumam ir nepieciešams apstiprinošs Fondu Uzraudzības padomes viedoklis;

4.1.6 saprātīgu palīdzību saskaņā ar Pielikumiem A, B, C un D, apkopojot konkrēto informāciju, kas nepieciešama, lai Latvijas Valdība varētu izpildīt piemērojamos ES tiesību aktus par valsts atbalstu, izņemot darbības, kas attiecas uz ES tiesību aktu par valsts atbalstu izpildes vispārējo uzraudzību un pārbaudēm un par kuru veikšanu atbildīga būs tikai un vienīgi Latvijas Valdība. Latvijas Valdība rakstveidā norādīs EIF, kāda veida informācija tai ir nepieciešama iepriekšējā teikumā minētajam nolūkam;

4.1.7 atskaišu sniegšanu Latvijas Valdībai ar Fonda Uzraudzības padomes starpniecību saskaņā ar 14. punktu un Pielikumu C par Darbību realizācijas gaitu;

4.1.8 Līdzieguldījumu iespēju identificēšanu, Līdzieguldījumu komerciālo noteikumu apspriešanu un Līdzieguldījumu līgumu noslēgšanu saskaņā ar Ieguldījumu fonda stratēģijas un plānošanas dokumentu un vadoties no Ieguldījumu biznesa plānā paredzētā; un

4.1.9 neizmantoto JEREMIE Finanšu līdzekļu atlikuma pārvaldīšanu, tai skaitā - pilnībā vai daļēji nododot šo uzdevumu veikšanu trešajām personām uz ārpakalpojumu vai apakšuzņēmumu līguma pamata, saskaņā ar Līdzekļu pārvaldīšanas vadlīnijām; un

4.1.10 Pārejas vadības principos paredzētajā veidā - visas darbības, kas ir saistītas ar iespējamo JEREMIE Ieguldījumu fondu administrēšanas uzdevumu nodošanu trešajai personai pēc 15.2. punktā paredzētās Līguma darbības izvērtēšanas.

4.2 EIF ir atbildīga par tās iekšējo administrāciju, kas attiecas uz JEREMIE Pasākumu veikšanu. EIF ir jāieceļ projektu vadītājs, kurš darbosies kā galvenā kontaktpersona starp EIF un Latvijas Valdību un Fonda Uzraudzības padomi saistībā ar šo Līgumu.

4.3 EIF izveidos biroju Latvijā, kurš sāks darboties tiklīdz kā JEREMIE Ieguldījumu fondā ir veikta 6.1(i) punktā paredzētā pirmā iemaksa, un kam tiks nodrošināts atbilstošs personāls, kāds ir nepieciešams, ņemot vērā JEREMIE Pasākumu loku un apjomu, kas izriet no Ieguldījumu stratēģijas un plānošanas dokumenta un Ieguldījumu biznesa plāna.

4.4 Pildot JEREMIE Pasākumus, EIF būs tiesīgs specifisku uzdevumu pildīšanai, kas attiecas uz JEREMIE Pasākumiem un kuru izpildei saskaņā ar EIF pamatotu ieskatu ir nepieciešams eksperta padoms, nolīgt advokātus un ārējos konsultantus, tādus kā nodokļu un juridiskie konsultanti. Nolīgstot šo pakalpojumu saņemšanu, EIF ir jānodrošina, ka (i) pakalpojumu apjoms un saturs ir saistīts ar jautājumiem, ko aptver šis Līgums, (ii) maksa, kas maksājama par šādiem pakalpojumiem, ir noteikta atbilstoši konkurētspējīgai tirgus likmei, un (iii) ārējo konsultantu sniegto pakalpojumu saņemšana ir pietiekami dokumentēta.

5. Fonda Uzraudzības padome

5.1 Uzdevuma izpilde cita starpā ietver EIF pienākumu pildīt 4. punktā noteiktos JEREMIE Pasākumus, ievērojot šī 5. punkta noteikumus par Fonda Uzraudzības padomi. Līdzēji apliecina, ka Fonda Uzraudzības padomes lēmumi vienmēr tiks pieņemti, Fonda Uzraudzības padomei atbilstoši izvērtējot Atbildīgās iestādes un Vadošās iestādes viedokli, un ka EIF saistībā ar jebkādiem ES Struktūrfondu Regulu mērķiem būs tiesīgs droši, neveicot nekādu papildus pārbaudi, paļauties, ka Fonda Uzraudzības padomes pieņemtie lēmumi pilnībā atspoguļo Atbildīgās iestādes un Vadošās iestādes viedokli. Lai izvairītos no šaubām, neviens Fonda Uzraudzības padomes lēmums nav uzskatāms par Vadošās iestādes vai Atbildīgās iestādes attiecīgo pienākumu deleģēšanu Fonda Uzraudzības padomei, un Vadošā iestāde un Atbildīgā iestāde saglabā visu savu kompetenci, kas attiecas uz tās pienākumiem un atbildību, kas izriet no ES Struktūrfondu Regulām un ar tām saistītajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.

5.2 Latvijas Valdība izveidos Fonda Uzraudzības padomi, kuras sastāvā būs pieci pastāvīgie locekļi, kurus iecels Atbildīgā iestāde no Atbildīgās iestādes un Vadošās iestādes darbinieku vai mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) finansēšanas nozarē respektablu ekspertu vidus. Atbildīgā iestāde iecels arī Fonda Uzraudzības padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku no pastāvīgo locekļu vidus.

EIF būs tiesīgs iecelt līdz divām amatpersonām, kuras piedalīsies Fonda Uzraudzības padomes sēdēs kā FUP Novērotāji, ar nosacījumu, ka (lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem) FUP Novērotāji nav uzskatāmi par FUP Locekļiem. Fonda Uzraudzības padomei ir tiesības laiku pa laikam uzaicināt kā FUP Novērotājus uz ad hoc pamata citas personas, ja Fonda Uzraudzības padome uzskata šādu personu piedalīšanos Fonda Uzraudzības padomes sēdē par nepieciešamu, ņemot vērā Fonda Uzraudzības padomes darba kārtību.

5.3 Katrs FUP Loceklis un katrs FUP Novērotājs, izņemot tos FUP Novērotājus, kas tiek uzaicināti uz kādu konkrētu Fonda Uzraudzības padomes sēdi uz ad hoc pamata, tiek iecelts uz divu gadu termiņu un var tikt no jauna iecelts uz nākamo termiņu. Ja jebkāda iemesla dēļ atbrīvojas kāda FUP Locekļa vieta, Atbildīgā iestāde nekavējoties iecels jaunu FUP Locekli uz bijušā FUP Locekļa atlikušo pilnvaru termiņu (lai izvairītos no šaubām un, ievērojot šī 5.punkta pārējos noteikumus, Fonda Uzraudzības padome būs tiesīga pildīt savus šajā Līgumā paredzētos pienākumus arī tad, ja esošā vakance netiek aizpildīta). Lai izvairītos no šaubām, 5.2. punktā noteiktie principi attiecībā uz Fonda Uzraudzības padomes sastāvu ir piemērojami arī attiecībā uz jebkuru FUP Locekļa vakances aizpildīšanu šajā 5.3. punktā paredzētajos apstākļos.

5.4 Pirmos FUP Locekļus Atbildīgā iestāde iecels viena mēneša laikā no šī Līguma spēkā stāšanās dienas.

5.5 FUP Locekļi nav tiesīgi saņemt samaksu un/vai jebkādu atlīdzinājumu par izdevumiem, kas tiem radušies, pildot savus pienākumus JEREMIE Ieguldījumu fondā.

5.6 Fonda Uzraudzības padome ir atbildīga par to uzdevumu izpildi, kas tai ir uzticēti saskaņā ar šo Līgumu, un konkrēti, tās kompetencē ir sekojoši jautājumi:

5.6.1 Viedokļu izteikšana par EIF iesniegtajiem Ieguldījumu fonda stratēģijas un plānošanas dokumenta un/vai Ieguldījumu biznesa plāna labojumu un precizējumu projektiem, ar noteikumu, ka pirms jebkura šāda projekta apstiprināšanas Fonda Uzraudzības padomei ir jānodrošina, ka tā ir saņēmusi visus apstiprinājumus, ko tai ir pienākums izprasīt un saņemt no visām attiecīgajām Latvijas Valdības institūcijām;

5.6.2 JEREMIE Ieguldījumu fonda ieviešanas progresa un stratēģijas izskatīšana, Progresa Ziņojumu apstiprināšana un EIF veiktās Uzdevuma, tai skaitā JEREMIE Pasākumu, izpildes laika periodā, uz kuru attiecas apstiprinātais Ikgadējais progresa ziņojums, izpildes pieņemšana saskaņā ar šo Līgumu;

5.6.3 Iekšējās darba kartības noteikumu, ko Fonda Uzraudzības padome uzskata par nepieciešamu, piemēram, 5.12. punktā paredzēto noteikumu, pieņemšana; un

5.6.4 EIF iesniegtā Gada budžeta projekta apstiprināšana vai iebildumu izteikšana par to, kā to paredz 10.4. punkts;

5.6.5 viedokļu izteikšana par darba komandu, ko EIF ir izveidojis ar šo Līgumu saistīto darbību veikšanai, tai skaitā par projektu vadītāju, ko EIF ieceļ saskaņā ar 4.2. punktu;

5.6.6 viedokļu izteikšanu par darbībām, ko EIF veic, izpildot Pārejas vadības principus, un par to izpildes gaitu;

5.6.7 jebkuru pieprasījumu, kas attiecas uz Neattiecināmajām izmaksām un ir izteikts saskaņā ar 11.2.punktu, apstiprināšanu;

5.6.8. Līdzekļu pārvaldīšanas vadlīniju apstiprināšana, pamatojoties uz EIF priekšlikumu, saskaņā ar Pielikumā H noteiktajiem principiem;

5.6.9. viedokļu izteikšana par EIF veiktajām darbībām 4.1.5.punktā paredzētajos gadījumos.

5.7 Papildus lēmumu pieņemšanai un viedokļu izteikšanai saskaņā ar 5.6. punktu, Fonda Uzraudzības padome, pamatojoties uz EIF sniegto informāciju, pilda šādus pienākumus:

5.7.1 regulāri uzrauga EIF darbības vispārējo atbilstību Uzdevumam, JEREMIE Pasākumu izpildi, JEREMIE Ieguldījumu fonda darbību un ietekmi uz Latvijas ekonomiku un Darbību izpildi atbilstoši JEREMIE mērķiem, Darbības programmai, Ieguldījumu fonda stratēģijas un plānošanas dokumentam un Ieguldījumu biznesa plānam;

5.7.2 ja nepieciešams, sniedz EIF un Latvijas Valdībai rekomendācijas par vispārēja rakstura principu formulējumiem (t.i. tādiem, kas neattiecas uz kādu atsevišķu Darbību), kas attiecas uz JEREMIE Pasākumu izpildi, JEREMIE Ieguldījumu fonda darbības turpmāku attīstību un/vai turpmākām darbībām, kas vērstas uz JEREMIE Ieguldījumu fonda un JEREMIE Pasākumu ietekmes uz Latvijas ekonomiku optimizēšanu.

Saistībā ar augstāk minēto, Fonda Uzraudzības padomei būs tiesības pieprasīt no EIF un EIF attiecīgi sniegs Fonda Uzraudzības padomei visu pamatoti pieprasīto informāciju un visus tam pieejamos dokumentus, kas attiecas uz JEREMIE Ieguldījumu fonda darbību.

5.8 Fonda Uzraudzības padomes sēdes notiek vismaz vienu reizi ceturksnī. Priekšsēdētājs sasauc Fonda Uzraudzības padomes sēdes pēc savas iniciatīvas vai, ja to rakstiski pieprasa jebkuri divi FUP Locekļi, Atbildīgā iestāde vai EIF. Fonda Uzraudzības padomes lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo FUP Locekļu balsu vairākumu, ar noteikumu, ka lēmuma pieņemšanā ir jāpiedalās vismaz trijiem FUP Locekļiem.

5.9 5.6.1., 5.6.5., 5.6.6. un 5.6.9. punktos paredzētajos jautājumos Fonda Uzraudzības padome ir tiesīga izteikt vai nu pozitīvu vai negatīvu viedokli par EIF iesniegtajiem dokumentu projektiem un tā nav tiesīga norādīt grozījumus un izmaiņas iesniegtajos projektos. EIF ņems vērā Fonda Uzraudzības padomes izteiktos viedokļus, un, it īpaši, tā neīstenos tās lēmumu projektu daļas, par kurām Fonda Uzraudzības padome ir izteikusi negatīvu viedokli.

5.6.2., 5.6.4., 5.6.7. un 5.6.8. punktos minētajos gadījumos Fonda Uzraudzības padome ir tiesīga vai nu apstiprināt vai noraidīt EIF priekšlikumus un tai nav tiesību izdarīt grozījumus šajos priekšlikumos, ja vien EIF nav rakstveidā piekritis šādiem grozījumiem.

5.10 EIF nodrošinās Fonda Uzraudzības padomes sekretariāta funkcijas un veiks visas papildu administratīvās palīgdarbības, kas vērstas uz to, lai Fonda Uzraudzības padome var pildīt savus uzdevumus. Šādas darbības pamatā ietver attiecīgo komunikāciju un apspriežamo dokumentu nosūtīšanu FUP Locekļiem un FUP Novērotājiem.

5.11 Fonda Uzraudzības padome ir tiesīga pieņemt lēmumus un izteikt viedokļus šajā 5. punktā paredzētajos jautājumos, arī nesasaucot padomes sēdes 5.8.punktā paredzētajā kārtībā un lēmumu pieņemot rakstveida balsojuma vai neiebilšanas procedūras (t.i, procedūras, kas paredz, ka lēmums ir pieņemts, ja pret to nav celti iebildumi) kārtībā, saskaņā ar tādiem šo procedūru noteikumiem, kā būs paredzēts saskaņā ar 5.12.punktu pieņemtajā Fonda Uzraudzības padomes reglamentā.

5.12 Fonda Uzraudzības padome ir tiesīga, konsultējoties ar EIF, pieņemt savas darbības reglamentu, kas atbilst šī Līguma noteikumiem un attiecībā uz kura saturu ir jāievēro sekojoši noteikumi:

(i) Fonda Uzraudzības padomes sēdes sasauc Priekšsēdētājs vai viņa/viņas prombūtnes vai neesamības (amata vakances) laikā - Priekšsēdētāja vietnieks;

(ii) uzaicinājumi uz Fonda Uzraudzības padomes sēdēm ir izziņojami FUP Locekļiem (un kopijas nosūtāmas FUP Novērotājiem) pa faksu vai e-pastu un tā lai tie tiktu saņemti ne vēlāk kā desmit Darba dienas pirms ieplānotā sēdes datuma vai, ārkārtas gadījumā, ne vēlāk kā divas Darba dienas pirms ieplānotā sēdes datuma;

(iii) uzaicinājumā kā minimums ir norādāms sēdes datums, laiks, vieta un dienaskārtība;

(iv) Priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes vai neesamības (amata vakances) laikā - Priekšsēdētāja vietnieks ir tiesīgs uzsākt apspriest jebkuru dienaskārtības jautājumu, vadīt debates, un apstiprināt balsojuma rezultātus. Sēdes dienas kārtība var tikt papildināta ar jauniem punktiem, kas netika izziņoti, sasaucot sēdi, tikai tad, ja visi amatā esošie FUP locekļi tam piekrīt;

(v) visi Fonda Uzraudzības padomes lēmumi ir fiksējami sēdes protokolā, kura projektu sagatavo Priekšsēdētājs (vai viņa prombūtnes vai neesamības (amata vakances) laikā - Priekšsēdētāja vietnieks) vai Priekšsēdētāja nozīmēta persona.

5.13 Visi paziņojumi, kas adresēti Fonda Uzraudzības padomei, tiks uzskatīti par saņemtiem, ja tie ir nosūtīti uz Atbildīgās iestādes adresi, kas norādīta 17.1. punktā, vai uz tādu citu adresi vai tādā citā veidā, par ko Fonda Uzraudzības padome ir paziņojusi EIF.

5.14 FUP Locekļiem ir jāievēro noteiktie integritātes standarti un viņiem ir pienākums atturēsies no tādu darbību veikšanas, kas varētu izraisīt interešu konflikta stāvokli.

6. JEREMIE Ieguldījumu fonda finansēšana

6.1 Lai dotu iespēju EIF izlietot Tiesību, Latvijas Valdība laika posmā no šī Līguma noslēgšanas brīža līdz 2010. gada 31. decembrim pārskaitīs EIF un ieskaitīs JEREMIE Bankas kontā naudas summu 183 185 892 euro kopsummā šādā kārtībā:

(i) pirmais maksājums 91 500 000 euro apmērā tiks samaksāts nekavējoties un cik vien drīz tas ir tehniski iespējams pēc tam, kad saskaņā ar 7.3.punktu ir apstiprināts Ieguldījumu biznesa plāns;

(ii) otrais maksājums 91 685 892 euro apmērā tiks samaksāts dienā, par kuru Līdzēji vienosies, ņemot vērā pēdējo apstiprināto Ikgadējo Progresa ziņojumu, Ieguldījumu fonda stratēģijas un plānošanas dokumentu, Ieguldījumu biznesa plānu un to JEREMIE Finanšu līdzekļu apmēru, kas līdz attiecīgajam datumam ir faktiski ieguldīts Darbībās.

6.2 Saistībā ar šī Līguma 6.1.(ii) punktā paredzēto maksājumu, Latvijas Valdība nodrošinās, nepārsniedzot 6.1.(ii) punktā noteiktās naudas summas apmēru, ka JEREMIE Ieguldījumu fondā ir pieejams pietiekams finanšu līdzekļu daudzums, kas nepieciešams, lai nodrošinātu optimizētu Ieguldījumu fonda stratēģijas un plānošanas dokumenta īstenošanu un dotu iespēju EIF izpildīt JEREMIE Ieguldījumu fonda uzdevumus. It īpaši, Latvijas Valdība veiks visas darbības, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu efektīvu izmaksu, ko paredz ES Struktūrfondu Regulas un citas Eiropas Savienības Regulas, kas attiecīgajā laikā ir piemērojamas JEREMIE un/vai JEREMIE Ieguldījumu fondam, veikšanu.

6.3. Ja Komisija apstiprinās, ka attiecīgajiem izdevumiem ir piemērojamas ES Struktūrfondu Regulas, un būs veikusi arī visas pārējās turpmāk minētajam nepieciešamās priekšdarbības, Līdzēji apņemas apsvērt papildus ieguldījumu veikšanu JEREMIE Ieguldījumu fondā no darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" līdzekļiem 23 miljonu euro apmērā, kas būs izmantojami, lai finansētu MVU darbības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumizolācijas uzlabošanai Latvijā.

7. Ieguldījumu fonda stratēģijas un plānošanas dokuments

7.1 Lai izpildītu Uzdevumu, EIF veiks JEREMIE Pasākumus saskaņā Ieguldījumu fonda stratēģijas un plānošanas dokumentu, kā tas ir noteikts Pielikumā A saskaņā ar ES Struktūrfondu Regulu noteikumiem un pamatojoties uz Darbības programmu.

7.2 Ja EIF vai Latvijas Valdība uzskatīs to par nepieciešamu, Ieguldījumu fonda stratēģijas un plānošanas dokuments var tikt pārskatīts, lai ņemtu vērā:

7.2.1 JEREMIE Ieguldījumu fonda darbību un ietekmi uz Latvijas ekonomiku iepriekšējos periodos līdz pārskatīšanas brīdim;

7.2.2 izmaiņas tiesiskajā regulējumā, uz kuru pamatojas JEREMIE (tai skaitā, bet ne tikai, ES Struktūrfondu Regulās);

7.2.3 izmaiņas Darbības programmā, kas attiecas uz aktivitātēm, kas tiek atbalstītas ar JEREMIE Ieguldījumu fondu; un

7.2.4 Fonda Uzraudzības padomes izteiktās rekomendācijas.

Ja Ieguldījumu fonda stratēģijas un plānošanas dokumenta pārskatīšana tiek atzīta par nepieciešamu, EIF iesniedz Fonda Uzraudzības padomei koriģētu Ieguldījumu fonda stratēģijas un plānošanas dokumenta projektu. Koriģētais Ieguldījumu fonda stratēģijas un plānošanas dokuments tiks apstiprināts saskaņā ar 5.6.1. punktu, ņemot vērā Fonda Uzraudzības padomes viedokli.

7.3 Cik vien drīz tas ir tehniski iespējams, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šī Līguma parakstīšanas, EIF sagatavos un iesniegs Atbildīgajai iestādei Ieguldījumu Biznesa Plāna projektu, kurā detalizēti norādīs darbības, ko EIF atbilstoši Ieguldījumu stratēģijas un plānošanas dokumentam plāno veikt trīs gadu laika posmā. Atbildīgā iestāde 30 dienu laikā pēc Ieguldījumu Biznesa Plāna saņemšanas to apstiprinās vai sagatavos iebildumus.

8. Darba uzdevumi un Biznesa plāns

8.1 Attiecībā uz katru konkrēto Darbību EIF sagatavo Darba uzdevumu, uz kura pamata ir izstrādājami Biznesa plāni, ko saskaņā ar 8.4. punktu iesniedz Finanšu starpnieki.

8.2 Katrs Darba uzdevums:

(i) tiks noformulēts saskaņā ar ES Struktūrfondu Regulas noteikumiem un pamatojoties uz Darbības programmu;

(ii) atspoguļos un ievēros tos atlases kritērijus, ko katrā konkrētā gadījumā ir apstiprinājusi Uzraudzības komiteja; un

(iii) atbildīs Ieguldījumu fonda stratēģijas un plānošanas dokumentam un Ieguldījumu Biznesa Plānā noteiktajiem principiem.

8.3 Attiecībā uz katru Darbību, attiecīgie Finanšu starpnieki iesniedz EIF Biznesa plānu, ko EIF izvērtē, rīkojoties kā JEREMIE Ieguldījumu fonds.

8.4 Katram Finanšu starpniekam ir jāizstrādā Biznesa plāns saskaņā ar konkrēto Darba uzdevumu. Jebkurā gadījumā ikvienā Biznesa plānā ir jānorāda sekojoša informācija:

(a) uzņēmuma mērķa tirgus un tā finansēšanas kritēriji, noteikumi un nosacījumi;

(b) Finansēšanas vadības instrumenta darbības budžets;

(c) Finansēšanas vadības instrumenta piederība;

(d) līdzfinansējošie partneri vai akcionāri (dalībnieki);

(e) Finansēšanas vadības instrumenta noteikumus;

(f) noteikumi par vadības profesionalitāti, kompetenci un neatkarību;

(g) ES Struktūrfondu ieguldījuma pamatojumu un paredzēto izmantošanu;

(h) Finansēšanas vadības instrumenta politiku attiecībā uz ieguldījumu uzņēmumos izbeigšanu;

(i) Finansēšanas vadības instrumenta darbības izbeigšanas noteikumus, tai skaitā noteikumus par līdzekļu, ko Finansēšanas vadības instruments atgūst no ieguldījumiem, un līdzekļu, kas atlikuši pēc visu garantijas saistību izpildes, un ko attiecina uz Darbības programmas ieguldījumu, atkārtotu izmantošanu.

9. Darbības

9.1 Finanšu starpnieku atlasi EIF veiks saskaņā ar Uzraudzības komitejas apstiprinātajiem atlases kritērijiem, Ieguldījumu fonda stratēģijas un plānošanas dokumentu un piemērojamo likumu, un vadoties no Ieguldījumu biznesa plānā paredzētā.

9.2 Darbības līgumiem un to grozījumiem, kas tiek slēgti JEREMIE Ieguldījumu fonda vārdā, ir jāatbilst Uzraudzības komitejas apstiprinātajiem atlases kritērijiem. Ja Uzraudzības komiteja groza apstiprinātos atlases kritērijus, grozītie kritēriji ir piemērojami, sākot ar dienu, kad Latvijas Valdība konkrētos grozījumus ir paziņojusi EIF.

9.3 Visos Darbības līgumos, neņemot vērā jebkādus citus šajā Līgumā paredzētos noteikumus, ir jāparedz sekojoši noteikumi:

9.3.1 Finanšu starpnieka pienākumu īstenot Darbības līgumā noteiktos darbības mērķus;

9.3.2 Finanšu starpnieka pienākumu sniegt regulāras atskaites EIF atbilstoši standartizētai formai un apjomam;

9.3.3 Finanšu starpnieka pienākumu nodrošināt piekļuvi dokumentiem, kas attiecas uz JEREMIE Pasākumiem, jebkurai nacionālai vai Eiropas institūcijai, kura saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem ir pienācīgi pilnvarota veikt audita un/vai kontroles darbības;

9.3.4 Finanšu starpnieka pienākumu veikt atbilstošas mārketinga un publicitātes kampaņas, kas ir fokusētas uz konkrēto teritoriju, un kuru mērķis ir padarīt JEREMIE iniciatīvu zināmu MVU attiecīgajā teritorijā atbilstoši ES Struktūrfondu Regulu attiecīgajiem noteikumiem;

9.3.5 kārtību, kādā Finanšu starpnieks iesniedz EIF ikgadējās atskaites par Darbībām, un audita procedūras, kas jāievēro Finanšu starpniekam;

9.3.6 EIF tiesības atgūt jebkādus zaudējumus, kas radušies sakarā ar attiecīgajā Darbības līgumā paredzēto saistību pārkāpumu no Finanšu starpnieka puses, saskaņā ar saskaņā ar piemērotiem un tirgus praksei atbilstošiem līguma noteikumiem. EIF nav tiesīgs vienoties par šķīrējtiesu klauzulu iekļaušanu Darbības līgumos, izņemot, ja tam piekrīt Fonda Uzraudzības padome;

9.3.7 Finanšu starpnieka tiesības segt tirgus praksei atbilstošas vadības izmaksas saskaņā ar Īstenošanas Regulas 43. panta 4. punktu;

9.3.8 Latvijas Valdības substitūcijas un/vai nominācijas tiesības, lai nodrošinātu, ka Darbības līgums var tikt nodots Pārņēmējiestādei, kā to paredz 15.8. punkts;

9.3.9 noteikumu, ka ieguldījumu līgumos, ko Finanšu starpnieks slēdz ar uzņēmumiem par uzņēmumu finansēšanu no Darbības, Finanšu starpniekam ir jāparedz, ka:

(i) uzņēmumiem ir pienākums saglabāt dokumentus, kas attiecas uz ieguldījumu un citiem finanšu maksājumiem, ko tiem ir veicis Finanšu starpnieks, vismaz līdz 2021. gada 31. decembrim, izņemot, ja saskaņā ar attiecīgajiem Darbības līgumiem konkrētais Finanšu starpnieks pats ir apņēmies uzglabāt attiecīgos dokumentus pie sevis;

(ii) Finanšu starpnieks ir tiesīgs atgūt visus zaudējumus, kas rodas, ja uzņēmumi pārkāpj konkrētajā ieguldījumu līgumā paredzētās saistības;

(iii) Finanšu starpnieks apzinīgi un rūpīgi, vai nu pārrunu ceļā vai ceļot attiecīgu prasību, veiks savu prasījumu izpildi pret uzņēmumiem;

(iv) Latvijas Valdības, Komisijas un EIF pārstāvjiem ir tiesības iekļūt uzņēmumu telpās un piekļūt to dokumentiem, lai pārbaudītu un nodrošinātu no Darbības veiktā finansējuma un uzņēmuma komercdarbības likumību un atbilstību visiem noteikumiem un prasībām;

(v) attiecīgais finansējums daļēji ir iegūts no ES Struktūrfondiem;

(vi) uzņēmumiem ir pienākums neiesaistīties nekādās darbībās un nepieņemt nekādus lēmumus, kas neatbilst Eiropas Kopienas noteikumiem, it īpaši - noteikumiem par konkurenci;

(vii) uzņēmumiem ir pienākums ievērot ES Struktūrfondu Regulās un Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās publicitātes un vizuālās identitātes prasības, un neatbilstību ziņošanas kārtību.

9.4 Visi Ieņēmumi no Darbībām ir bez liekas kavēšanās jāiemaksā JEREMIE Bankas kontā, tiem ir jābūt pieejamiem JEREMIE Ieguldījumu fondam un tie ir no jauna ieguldāmi saskaņā ar šo Līgumu, Ieguldījumu fonda stratēģijas un plānošanas dokumentu un ņemot vērā Ieguldījumu biznesa plānā paredzēto.

10. Izmaksas

10.1 Latvijas Valdība atzīst, ka EIF veiktā Uzdevuma, tai skaitā - JEREMIE Pasākumu, izpilde ir saistīta ar Izmaksu rašanos EIF, ko EIF ir tiesīga atgūt, kā paredzēts Īstenošanas Regulas 43. panta 4. punktā. EIF tiesības saņemt samaksu par EIF Tiešajām izmaksām ir Tiesības, kas EIF piešķirta saskaņā ar šo Līgumu un Latvijas Republikas Civillikumu, neatņemama sastāvdaļa.

Ievērojot šī Līguma 10.2. punktu, visas Izmaksas tiek segtas, ieturot tās no JEREMIE Bankas kontā pieejamajiem finanšu līdzekļiem tādā veidā un termiņā, kā Līdzēji ir vienojušies Izmaksu pielikumā. Pēc katra kalendārā gada beigām EIF iesniedz Fonda Uzraudzības padomei atskaiti, kurā norāda ziņas par Izmaksām, kas radušās iepriekšējā kalendārā gada laikā; atskaites formu, kā arī tās iesniegšanas Fonda Uzraudzības padomei termiņš, veids un sekas tiks noteikts Izmaksu pielikumā. Līdzēji apstiprina un vienojas, ka Izmaksu pielikums ir dokuments, kurā tie ir paredzējuši detalizēti vienoties par Izmaksu aprēķina kārtību un ar Izmaksu samaksas kārtību saistītajiem jautājumiem, un ka tāpēc, gadījumā, ja rodas pretruna starp šī Līguma noteikumiem, kas attiecas uz Izmaksu aprēķina kārtību un ar Izmaksu samaksas kārtību saistītajiem jautājumiem, un Izmaksu Pielikuma noteikumiem, kas regulē šos jautājumus, attiecīgajiem Izmaksu pielikuma noteikumiem ir noteicošais spēks.

10.2 Gadījumā, ja neskatoties uz to, ka Atbildīgā iestāde ir apstiprinājusi Ieguldījumu biznesa plānu, 6.1.(i) punktā minēto finanšu līdzekļu maksājums tomēr nav veikts līdz 2008.gada 31.decembrim:

(i) Līdzēji bez liekas kavēšanās uzsāks savstarpējas konsultācijas, lai vienotos par atbilstošiem pasākumiem, kas veicami, lai īstenotu Līgumu un izpildītu Līdzēju attiecīgās saistības. Šīs konsultācijas tiks pabeigtas līdz 2009. gada 31. janvārim;

(ii) EIF būs tiesīgs pieprasīt un Latvijas Valdībai būs pienākums samaksāt EIF Sākotnējās izmaksas, kas radušās pēc šī Līguma noslēgšanas. Lai izvairītos no šaubām, iepriekš minētās Sākotnējās izmaksas neietver lietojuma procentus, kas par konkrētās naudas summas lietošanu būtu uzkrājušies, ja attiecīgais maksājums būtu bijis veikts saskaņā ar šo Līgumu un Izmaksu pielikumu.

Latvijas Valdība segs Sākotnējās izmaksas pēc EIF pieprasījuma pēc tam, kad ir beidzies iepriekš minētais konsultēšanās periods, izņemot, ja Latvijas Valdība pa šo laiku jau ir ieskaitījusi finanšu līdzekļus JEREMIE Bankas kontā saskaņā ar 6.1. punktu - šādā gadījumā EIF ieturēs piemērojamās Izmaksas no JEREMIE Bankas kontā pieejamajiem finanšu līdzekļiem.

10.3 Līdzēji vienojas, ka kopējās EIF Tiešās izmaksas un Saistītie izdevumi, kas tiks izmaksāti šī Līguma termiņa laikā, nepārsniegs maksimālo summu, kas noteikta Īstenošanas Regulas 43. panta 4. punktā.

10.4 EIF iesniedz Fonda Uzraudzības padomei Gada budžeta projektu nākamajam kalendārajam gadam ne vēlāk kā līdz iepriekšējā gada 15. novembrim (ieskaitot), izņemot Gada budžeta projektu 2008.gadam, ko EIF iesniedz Fonda Uzraudzības padomei pirmajā Fonda Uzraudzības padomes sēdē. Fonda Uzraudzības padome trīsdesmit dienu laikā no Gada budžeta projekta saņemšanas dienas izteiks savu apstiprinājumu vai iebildumus pret to. Attiecībā uz Gada budžeta pieņemšanu ir piemērojami sekojoši noteikumi:

(i) ja EIF ir saņēmis Fonda Uzraudzības padomes apstiprinājumu, Gada budžets tiks uzskatīts par apstiprinātu dienā, kad EIF ir saņēmis apstiprinājumu no Fonda Uzraudzības padomes;

(ii) ja EIF nav saņēmis no Fonda Uzraudzības padomes ne apstiprinājumu, ne arī iebildumus, Gada budžets tiks uzskatīts par apstiprinātu trīsdesmitās dienas beigās, skaitot no dienas, kad Fonda Uzraudzības padome saņēma Gada budžeta projektu;

(iii) ja EIF ir saņēmis jebkādus iebildumus no Fonda Uzraudzības padomes, EIF piecpadsmit dienu laikā no iebildumu saņemšanas dienas labā ticībā ņems vērā izteiktos iebildumus, veicot jebkādas darbības, ko tas uzskata par piemērotām šim nolūkam, tai skaitā, apspriežot iebildumus ar Fonda Uzraudzības padomi un/vai Atbildīgo iestādi, un iesniegs Fonda Uzraudzības padomei koriģētu Gada budžetu ar grozījumiem pēc saviem ieskatiem. Šāda nākamā budžeta versija šī 10.4.punkta mērķiem tiks uzskatīta par jaunu Gada budžeta projektu.

11. Neattiecināmie izdevumi

11.1 Šī Līguma darbības laikā EIF būs tiesīgs laiku pa laikam pienācīgi apmaksāt Neattiecināmos izdevumus no JEREMIE Papildu Bankas kontā attiecīgajā brīdī pieejamajiem finanšu līdzekļiem, ja šādas izmaksas ir apstiprinājusi Fonda Uzraudzības padome.

11.2 Jebkurā brīdī, kad EIF paredz, kam tam radīsies jebkādi Neattiecināmos izdevumi, EIF ir jāiesniedz Fonda Uzraudzības padomei to finansēšanas lūgumu, norādot attiecīgo maksājuma summu un laiku, Neattiecināmo izdevumu rašanās iemeslu īsu aprakstu un iemeslu, kāpēc attiecīgie izdevumi ir uzskatāmi par neattiecināmiem. Fonda Uzraudzības padome trīsdesmit dienu laikā no lūguma saņemšanas dienas vai nu apstiprinās vai noraidīs lūgumu, ar nosacījumu, ka gadījumā, ja lūgums tiek apstiprināts, apstiprinājuma lēmumā ir jāparedz attiecīgās naudas summas iemaksu JEREMIE Papildu bankas kontā apstiprinātajā lūgumā norādītajā termiņā.

12. Pušu papildu apņemšanās

12.1. Latvijas Valdība ar šo apņemas, ka:

12.1.1 tā sniegs visu informāciju un palīdzību, ko pamatoti lūdz EIF, un kas ir nepieciešama, lai nodrošinātu EIF iespēju izpildīt JEREMIE Pasākumus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;

12.1.2 informēs EIF par paredzamajiem grozījumiem un izmaiņām likumos, un citos normatīvajos aktos, kas pēc Latvijas Valdības pamatota ieskata var radīt nelabvēlīgu ietekmi uz finanšu līdzekļu pieejamību JEREMIE Ieguldījumu fondā vai uz JEREMIE Ieguldījumu fonda uzdevumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu, pirms šādi grozījumi vai izmaiņas tiek veikti;

12.1.3 bez liekas kavēšanās veiks izvērtējumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību ES noteikumiem par valsts atbalstu, un iesniegs Komisijai paziņojumus par Darbībām, saistībā ar kurām šādi paziņojumi ir nepieciešami saskaņā ar ES noteikumiem par valsts atbalstu;

12.1.4 neatkarīgi no šajā Līgumā paredzētās EIF palīdzības konkrētu uzdevumu izpildē, izpildīs visus pienākumus, ko tai paredz ES Struktūrfondu Regulas un citi piemērojamie Eiropas Kopienas tiesību akti.

12.2 EIF ar šo apņemas, ka tas:

12.2.1 sniegs Latvijas Valdībai atbilstošu palīdzību, kas tai var būt nepieciešama laiku pa laikam attiecībā uz Valsts atbalstu, kā paredzēts 4.1.6. punktā;

12.2.2 izveidos savu iekšējo administrāciju tādā veidā, lai nodrošinātu JEREMIE Pasākumu efektīvu izpildi un Uzdevuma ievērošanu;

12.2.3 atvērs biroju Latvijā, kā paredzēts 4.3. punktā.

13. Atbildība

13.1 Izņemot, ja attiecīgās politikas jau ir ieviestas, EIF ieviesīs piemērotas iekšējās politikas, kas vērstas uz to, lai nodrošinātu, ka JEREMIE Pasākumi tiek veikti saskaņā ar šo Līgumu.

13.2 EIF atbildība Latvijas Valdībai saskaņā ar šo Līgumu aprobežojas ar EIF ļaunu nolūku vai rupju neuzmanību. Pārpratumu novēršanai, EIF nebūs atbildīga par

(i) JEREMIE Ieguldījumu fonda finansiālo darbību un Darbību finanšu rezultātiem;

(ii) jebkādiem zaudējumiem, ko rada Finanšu starpnieku pieļauti Darbības līgumos paredzēto pienākumu pārkāpumi,

izņemot, ja augstāk minētais ir EIF ļauna nolūka vai rupjas neuzmanības tiešās sekas.

13.3. Neviens no Līdzējiem nav atbildīgs par netiešiem, izrietošiem vai citiem līdzīgiem zaudējumiem.

13.4. Bez tam, EIF atbildība saistībā ar šo Līgumu tiek izslēgta tādā apmērā, kādā EIF veiktā darbība, kas, ja nebūtu šī punkta, radītu EIF atbildību saskaņā ar šo Līgumu, ir balstīta uz oficiālo informāciju, kas ir saņemta no Atbildīgās iestādes, tai skaitā, bet ne tikai, uz jebkādu informāciju, kas ir ietverta attiecīgajā Valsts Stratēģiskajā Ietvardokumentā vai Darbības programmā, līdz ar ko EIF neuzņemas nekādu pienākumu veikt minētās informācijas precizitātes, atbilstības un pilnīguma neatkarīgu pārbaudi. Šajā 13.4.punktā jēdziens "oficiāla informācija" nozīmēs informāciju, kas EIF ir sniegta Atbildīgās iestādes amatpersonas izdotā rakstveida dokumentā (izņemot elektroniskos dokumentus).

13.5 Latvijas Valdība nodrošinās un pasargās EIF no (a) jebkādām pamatotām un dokumentāri apstiprinātām izmaksām un izdevumiem un (b) jebkādas atbildības, kas EIF ir radušies tādas prasības rezultātā, ko trešā persona ir cēlusi pret EIF sakarā ar to, ka EIF pilda vai ir pildījusi JEREMIE Pasākumu. Šis nodrošināšanas pienākums:

(i) ir spēkā tikai tad, ja EIF izmaksas, izdevumi un zaudējumi nav radušies EIF ļauna nolūka vai tādas darbības vai bezdarbības dēļ, kas notikusi aiz EIF rupjas neuzmanības, un ja EIF ir ar pienācīgu rūpību veikusi aizstāvību pret konkrēto prasību; un

(ii) summāri nepārsniegs 500 000 euro par katru nodrošināto prasījumu.

13.6 Latvijas Valdības atbildība saskaņā vai saistībā ar šo Līgumu visus gadījumos un neatkarīgi no atbildības pamata vai apstākļiem ir aprobežota ar tās pienākumu segt Izmaksas, maksāt Sākotnējās izmaksas un veikt citus (ja tādi ir) Līgumā tieši paredzētus maksājumus.

14. Uzraudzība, atskaites, audits

14.1 Līdzēji izpildīs savus attiecīgos uzraudzības, atskaitīšanās un audita pienākumus, kas paredzēti Pielikumos B, C un D.

15. Spēkā stāšanās datums; izbeigšana

15.1 Šis Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas Latvijas Valdība un EIF, un tas ir noslēgts uz laika no tā noslēgšanas dienas līdz gala ziņojuma par Darbības programmu izdošanas dienai, - šādu Līguma termiņu Līdzēji uzskata par nepieciešamu, lai dotu EIF iespēju izpildīt Uzdevumu, tai skaitā - ievērojot Regulas Nr. 1083 noteikumus. Laika posmā, kas ir seši mēneši pirms minētā termiņa beigām, Līdzēji satiksies, lai vienotos par iespēju pagarināt šī Līguma darbību uz turpmāku termiņu, par kura ilgumu Līdzēji vienosies.

15.2 Līdzēji vienojas un apliecina, ka 2011. gada 30. jūnijā Latvijas Valdība būs tiesīga:

(i) pārskatīt JEREMIE Ieguldījumu fonda darbības progresu un stratēģiju;

(ii) ar noteikumu, ka ir veiktas 15.2(i) apakšpunktā paredzētās darbības un atkarībā no to izpildes rezultātā pieņemtā lēmuma, atcelt Līgumu saskaņā ar 15.5. punktu; un

(iii) ievērojot ES Struktūrfondu Regulu noteikumus, tai skaitā, bet ne tikai, Regulas Nr.1083 44. punktu, noslēgt jaunu finansēšanas nolīgumu ar trešo personu, kura pildīs JEREMIE Ieguldījumu fonda uzdevumus, vai iecelt Pārņēmējiestādi saskaņā ar 2.3.punktu.

15.3 Šī Līguma termiņa laikā katrs no Līdzējiem ir tiesīgs jebkurā laikā atcelt Līgumu (Līguma atcelšanai stājoties spēkā nekavējoties), ja tas paziņo otram Līdzējam, ka ir iestājusies Pamatotas atcelšanas situācija.

15.4 It īpaši, un nekādi necenšoties sašaurināt to iemeslu, kas var radīt Pamatotu izbeigšanu, vispārīgumu:

(a) Latvijas Valdība ir tiesīga pasludināt Pamatotu atcelšanu, ja EIF nepilda vai neievēro Uzdevumu un konkrētāk, ja: (i) EIF neievēro Ieguldījumu fonda stratēģijas un plānošanas dokumentā noteiktās stratēģijas vai (ii) EIF nepilda kādu no šajā Līgumā paredzētajām būtiskajām saistībām, un ja Latvijas Valdība (abos iepriekšminētajos gadījumos) ir nosūtījusi brīdinājumu EIF, norādot uz pārkāpumu, un EIF nav novērsis pārkāpumu sešdesmit dienu laikā no brīdinājums saņemšanas; un

(b) EIF ir tiesīga pasludināt Pamatotu atcelšanu, ja (i) Latvijas Valdība nav nodrošinājusi iemaksas JEREMIE Ieguldījumu fondā saskaņā ar šo Līgumu tā, lai dotu EIF iespēju realizēt Tiesību, vai (ii) Latvijas Valdība vairāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc noteiktā termiņa nav samaksājusi EIF maksājumu, kas pienākas EIF saskaņā ar šo Līgumu un kuru summa pārsniedz 100.000 euro, vai (iii) Latvijas Valdība nav izpildījusi kādu būtisku Līgumā paredzētu saistību, ja šāda neizpilde rada šķērsli EIF izlietot Tiesību un izpildīt Uzdevumu saskaņā ar šo Līgumu, vai (iv) ņemot vērā 10.2.punktā paredzēto Līdzēju konsultēšanās pienākumu, finanšu līdzekļu pārskaitījums saskaņā ar 6.1.(i) punktu nav noticis līdz 2008. gada 31. decembrim, un ja (visos iepriekš minētajos gadījumos) EIF ir nosūtījis brīdinājumu Latvijas Valdībai, norādot uz pārkāpumu, un Latvijas Valdība nav novērsusi pārkāpumu sešdesmit dienu laikā no brīdinājuma saņemšanas.

Pamatotas atcelšanas gadījumā visus izdevumus saistībā ar Līguma atcelšanu sedz tas Līdzējs, kura vainas dēļ ir notikusi Līguma atcelšana.

15.5 Nekādi neierobežojot Līdzēju tiesības pasludināt Pamatotu atcelšanu jebkurā laikā, apstākļos, kad nepastāv Pamatotas atcelšanas pamats, šis Līgums var tikt atcelts tikai tad, ja Līguma atcelšana stājas spēkā ne ātrāk kā Agrākajā atkāpšanās datumā un ja Līdzējs ir paziņojis otram Līdzējam par Līguma atcelšanu vismaz sešus mēnešus iepriekš. Tomēr EIF ir tiesīga atkāpties no Līguma arī pirms Agrākā atkāpšanās datuma, ja Latvijas Republika vai jebkura Latvijas Republikas atbilstoši pilnvarota publiskas varas institūcija veic tādus grozījumus vai labojumus likumos un citos normatīvajos aktos, kam EIF pamatotā skatījumā var būt būtiska negatīva ietekme uz JEREMIE Ieguldījumu fonda aktivitātēm vai darbību, un, līdz ar to, arī uz EIF spēju pildīt Uzdevumu un ievērot to īpašo mērķi, kura dēļ šis Līgums ir noslēgts.

15.6 Šī Līguma atcelšanas gadījumā EIF tiek atbrīvots no pienākumiem pildīt JEREMIE Pasākumus, sākot ar atcelšanas spēkā stāšanās dienu. Visu maksājumu, kas attiecas uz Izmaksām, kuras EIF ir tiesīgs saņemt par laiku līdz atcelšanas spēkā stāšanās dienai, samaksas termiņš iestājas Līguma atcelšanas dienā. To Izmaksu daļu, kas attiecas uz Izmaksām, ko EIF ir saņēmis par laiku no Līguma atcelšanas spēkā stāšanās dienas līdz Līguma atcelšanas gada 31. decembrim (aprēķinu veicot, pamatojoties uz atlikušo pilno mēnešu skaitu), EIF ir pienākums atmaksāt piecpadsmit dienu laikā no Līguma atcelšanas spēkā stāšanās dienas.

15.7 Ja šis Līgums izbeidzas vai tiek atcelts, izņemot Pamatotu atcelšanu, tad:

(i) ja Līgums ir izbeidzies sakarā ar termiņa notecējumu, visus izdevumus, kas radušies JEREMIE Ieguldījumu fondam un EIF saistībā ar Līguma izbeigšanos, tai skaitā izdevumus, kas attiecas uz Tiesības un JEREMIE Aktīvu un saistību, tai skaitā Darbības līgumu un/vai Līdzieguldījumu līgumu, nodošanu Pārņēmējiestādei vai Latvijas Valdībai, atkarībā no apstākļiem, sedz Latvijas Valdība vai Pārņēmējiestāde;

(ii) ja Līgums ir atcelts pirms termiņa, tai skaitā saskaņā ar 15.2. punktu, visus izdevumus, kas radušies JEREMIE Ieguldījumu fondam un EIF saistībā ar Līguma atcelšanu, tai skaitā izdevumus, kas attiecas uz Tiesības un JEREMIE Aktīvu un saistību, tai skaitā Darbības līgumu un/vai Līdzieguldījumu līgumu, nodošanu Pārņēmējiestādei vai Latvijas Valdībai, atkarībā no apstākļiem, summā līdz 50 000 euro sedz EIF kā JEREMIE Ieguldījumu fonds, bet pārējos - Latvijas Valdība.

15.8 Visos Darbības līgumos un visos Līdzieguldījumu līgumos ir jāparedz Latvijas Valdības substitūcijas un/vai nominācijas tiesības, kas nodrošina, ka šī Līguma izbeigšanās vai atcelšanas gadījumā attiecīgais līgums var tikt nodots Pārņēmējiestādei vai citai no jauna ieceltajai personai. Tādejādi, šī Līguma izbeigšanās vai atcelšanas gadījumā:

(i) visi Darbības līgumi un Līdzieguldījumu līgumi paliks spēkā starp attiecīgajiem Finanšu starpniekiem un Pārņēmējiestādi vai jauniecelto personu - JEREMIE Ieguldījumu fondu; un

(ii) visas spēkā esošajos Darbības līgumos un Līdzieguldījumu līgumos paredzētās saistības un pienākumi paliks spēkā un būs pilnā apmērā piemērojami attiecībā uz Pārņēmējiestādi vai jauniecelto personu - JEREMIE Ieguldījumu fondu.

15.9 Nekādi negrozot un nesašaurinot 15.6. punktā paredzēto, Līguma izbeigšanas vai atcelšanas gadījumā Tiesība tiek atgriezta atpakaļ Latvijas Valdībai, un JEREMIE Bankas kontā ieskaitīto JEREMIE Finanšu līdzekļu atlikums un JEREMIE Papildu Bankas kontā ieskaitīto finanšu līdzekļu atlikums, kā arī jebkuri citi JEREMIE Aktīvi un saistības tiek pārskaitīti Latvijas Valdībai un tiks ieskaitīti bankas kontā, ko Latvijas Valdība ir paziņojusi EIF. Visi izdevumi, kas EIF radīsies saistībā ar JEREMIE Aktīvu un saistību nodošanu, tiks segti saskaņā ar 15.7. punktu.

Ja Latvijas Valdība ir paziņojusi EIF Pārņēmējiestādes identitāti, kā paredzēts 2.3. punktā, EIF ir pienākums izpildīt Nodošanas saistību. Šādā gadījumā EIF segs izdevumus, kas tai radīsies saistībā ar JEREMIE Aktīvu un saistību nodošanu, līdz 15.7.(ii) punktā noteiktajai summai, ieturot tos no JEREMIE Finanšu līdzekļiem, kas tai ir jānodod Pārņēmējiestādei, bet izdevumus, kas pārsniedz minēto summu, sedz Pārņēmējiestāde

15.10 Neskatoties uz citiem šī 15. punkta noteikumiem, gadījumā, ja iestājas tāda neparedzēta ārkārtas situācija vai atgadījums, kuru Līdzēji nespēj ietekmēt (izņemot darba strīdus, streikus, finansiālas grūtības, un citus tamlīdzīgus apstākļus), tai skaitā, bet ne tikai, JEREMIE atcelšana vai apturēšana saskaņā ar Eiropas Savienības juridisku aktu vai citā veidā, kas rada šķērsli kādam no Līdzējiem izpildīt Līgumā paredzētos pienākumus, un kas nav saistīts ar Līdzēju pieļautu kļūdu vai neuzmanību un kas nav pārvarams, novēršams vai apejams, neskatoties uz pieliktajām pūlēm (katrs šāds gadījums turpmāk saukts - "Nepārvaramas varas apstāklis"), Līdzējam, kuru tas ietekmē, ir nekavējoties jāpaziņo par to otram Līdzējam, iesniedzot rakstisku paziņojumu ("Nepārvaramas varas paziņojums"), kurā ir norādīts Nepārvaramas varas apstākļa raksturs, iespējamais ilgums un paredzamās sekas. Saņemot Nepārvaramas varas paziņojumu, Līdzēji nekavējoties uzsāk sarunas un dara visu iespējamo, lai pēc iespējas samazinātu zaudējumus, ko rada attiecīgā Nepārvaramas varas apstākļa iestāšanās. Neviens no Līdzējiem nav atbildīgs par savu Līguma paredzēto pienākumu neizpildi, ja Līdzējs to nav varējis izpildīt Nepārvaramas varas apstākļa dēļ. Ja Līdzēji, rīkojoties labā ticībā, pārliecinās un uzskata, ka JEREMIE Pasākumu izpilde un Uzdevuma ievērošana Nepārvarama varas apstākļa dēļ nav iespējama vai ir ļoti būtiski apgrūtināta, Līgums tiek atcelts un ir piemērojami 15.6. punkta otrā un trešā teikuma noteikumi.

16. Piemērojamais likums; strīdu izšķiršanas kārtība

16.1 Šis Līgums ir noslēgts un tas ir iztulkojams saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

16.2 Līdzēji pieliks visas savas pūles, lai noregulētu jebkuru strīdu, pretrunu vai prasību, kas izriet no vai ir radušies saistībā ar šo Līgumu, tai skaitā tā spēkā esamību, spēkā neesamību, pārkāpumu vai atcelšanu labprātīgā veidā. Strīdi, pretrunas un prasības, kas nav noregulētas saskaņā ar iepriekšējo teikumu saprātīgā laikā, tiks nodoti samierināšanas procedūrai (mediācijai) saskaņā ar Šveices Komercpalātu Šveices Komerciālās samierināšanas noteikumiem tādā redakcijā, kas ir spēkā dienā, kad saskaņā ar Šveices Komerciālās samierināšanas noteikumiem tiek iesniegts mediācijas pieteikums. Samierināšanas procesa norises vieta būs Ženēva, Šveice, taču samierināšanas pārrunas var tikt noturētas arī citā vietā, par kuru Līdzēji savstarpēji vienojas. Samierināšanas process notiks angļu valodā. Ja strīds, pretruna vai prasība nav pilnībā noregulēta samierināšanas procedūrā 2 (divu) mēnešu laikā, tas tiks nodots izšķiršanai šķīrējtiesā saskaņā ar Šveices Komercpalātu Šveices Starptautiskās šķīrējtiesas noteikumiem tādā redakcijā, kas ir spēkā dienā, kad saskaņā ar Šveices Starptautiskās šķīrējtiesas noteikumiem tiek iesniegts šķīrējtiesas pieteikums. Šķīrējtiesnešu skaits būs 3 (trīs), šķīrējtiesas procesa norises vieta būs Ženēva, Šveice, šķīrējtiesas process notiks angļu valodā.

17. Nobeiguma noteikumi

17.1 Visi paziņojumi un sarakste, ko viens Līdzējs sniedz otram, ir veicami rakstveidā un ir nosūtāmi ierakstītā vēstulē vai pa telefaksu (ar apstiprinājumu par nosūtīšanu, apstiprinājuma priekšmetā skaidri norādot JER-003) uz šādām adresēm:

Latvijas Valdībai:
Ekonomikas ministrija

Kam: Valsts sekretāram

Brīvības ielā 55
LV - 1519, Rīga
LATVIJA

Fakss: +371 67280882

EIF:

Eiropas Investīciju fonds

Kam: JEREMIE Ieguldījumu fonda Projektu vadītājam

43, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luksemburga
LUXEMBOURG

Fax no: +352 426688 280

Ar kopiju EIF projektu vadītājam, kurš darbojas kā kontaktpersona Latvijā.

Katrs no Līdzējiem nekavējoties rakstveidā paziņos otram Līdzējam par jebkurām izmaiņām tā adresē. Līdz paziņojuma par šādām izmaiņām saņemšanai Līdzējs ir tiesīgs sūtīt paziņojumus uz pēdējo tam paziņoto adresi.

Visi paziņojumi un sarakste, kas adresēti Vadošai iestādei, ir sniedzami rakstveidā un nosūtāmi ierakstītā vēstulē vai pa telefaksu (ar apstiprinājumu par nosūtīšanu, tematā skaidri norādot JER-003) uz šādu adresi:

Finanšu ministrija

Kam: Vadošai iestādei

Smilšu iela, nr. 1,
Rīga, LV 1919, Latvija

Faksa numurs: +37167095503

17.2 Šis Līgums atspoguļo Pušu pilnīgu vienošanos par šī Līguma priekšmetu un aizstāj jebkuras iepriekšējas vienošanās.

17.3 Grozījumi šajā Līgumā ir izdarāmi rakstveidā un tie stājas spēkā, kad tos ir parakstījuši abi Līdzēji. Grozījumi Pielikumos ir izdarāmi rakstveidā un tie stājas spēkā, kad tos ir parakstījuši Atbildīgā iestāde, no vienas puses, un EIF, no otras puses.

17.4 Ja kāds šī Līguma noteikums ir vai tiek atzīts par spēkā neesošu vai nepiemērojamu, tas nekādā veidā neietekmēs pārējo šī Līguma noteikumu spēkā esamību un piemērojamību. Spēku zaudējušais vai nepiemērojamais noteikums tiks uzskatīts par automātiski aizstātu ar citu tādu spēkā esošu un piemērojamu noteikumu, kas pēc iespējas precīzāk atspoguļo Līdzēju nodomu brīdī, kad tie vienojās par spēku zaudējušo vai nepiemērojamo noteikumu.

17.5 Līdzēji labā ticībā pārrunās, vienosies un noslēgs tādus grozījumus šī Līguma noteikumos, kas var būt nepieciešami vai vēlami saistībā ar jebkādām izmaiņām ES Struktūrfondu Regulās vai Latvijas Republikas likumos un citos normatīvajos aktos.

17.6 Šis Līgums ir noslēgts divos eksemplāros angļu valodā un divos eksemplāros latviešu valodā, katrs no kuriem ir uzskatāms par šī dokumenta oriģināleksemplāru. Jebkuru nesaskaņu starp Līguma tekstiem angļu un latviešu valodā gadījumā, noteicošs ir Līguma teksts angļu valodā.

Rīgā, Latvijā, 2008.gada 16.jūlijā

 

Latvijas Republikas vārdā

Ekonomikas ministrs

Eiropas Investīciju fonda vārdā

Izpilddirektors

__________________

/ Kaspars Gerhards/

________________

/Richard Pelly /

Pielikums A

IEGULDĪJUMU FONDA DARBĪBAS STRATĒĢIJA

1. Konteksts

JEREMIE ir Eiropas Komisijas (DG REGIO) un Eiropas Investīciju bankas Grupas kopīga iniciatīva, kas izstrādāta, lai dotu Dalībvalstīm iespēju izmantot daļu no tām paredzētā Struktūrfondu finansējuma 2007. - 2013. gada budžeta periodā vairākkārt izmantojama Ieguldījumu fonda izveidei. Ieguldījumu fonda mērķis ir uzlabot finansējuma pieejamību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) ar īpaši šim mērķim veidota finanšu produktu portfeļa starpniecību. Šo Ieguldījumu fondu var pārvaldīt Eiropas Investīciju Fonds (EIF), publiskā iepirkuma procedūrā izvēlēta institūcija vai nacionālā finanšu iestāde.

Kopš 2007. gada sākuma Latvijas valdība ir cieši strādājusi kopā ar EIF, lai izpētītu pozitīvo ieguvumu, ko dotu Ieguldījumu fonda koncepta ieviešana. Šī procesa būtiska daļa bija "Tirgus nepilnību analīzes ziņojuma" sastādīšana, ko EIF pabeidza 2007. gada jūlijā un kurā tā sniedza virkni ieteikumu Ekonomikas ministrijai. Rūpīgi apsverot minēto ziņojumu un citus aspektus, Valdība 2008. gada aprīlī nolēma ieviest JEREMIE konceptu, izmantojot Ieguldījumu fondu, ko sākotnēji pārvalda EIF.

Galvenās atklātās "tirgus nepilnību" jomas ir:

• esošajām garantijas shēmām nav pietiekami daudz līdzekļu un to izplatība tirgū ir ierobežota, salīdzinot ar iespējamo tirgus apmēru; esošajām shēmām nepiemīt tā efektivitāte, ko rada garantijas shēmas, kas veidotas uz portfeļa bāzes, un kas kā tāda ir daudz pievilcīgāka bankām, lai bankas to veicinātu ar lielāku centību;

• uzņēmēji norāda finansējuma trūkumu kā lielāko šķērsli komercdarbības uzsākšanai;

• bankas ir jāiedrošina darboties MVU segmentā un uzņemties lielāku risku, kā arī novirzīt banku veiktās kredītspējas izvērtējuma fokusu no nodrošinājuma izvērtēšanas uz biznesa plāna dzīvotspējas izvērtējumu;

• nepietiekami privātā kapitāla ieguldījumi palaišanas (seed) un darbības uzsākšanas segmentos. Uzņēmējiem, kas uzsāk komercdarbību pirmo reizi, ir pieejamas vairākas programmas, kas piedāvā nelielus grantu finansējumu, taču tiem lielā mērā pietrūkst tādu pašu kapitāla veidojošu produktu, kas piedāvā atbilstošu finansējumu uzņēmēja atbalstam kritiskajos pirmajos darbības gados;

• trūkst paplašināšanās ieguldījumu esošajiem nelielajiem uzņēmumiem, kuriem nepieciešams kapitāls ražošanas kapacitātes, apgrozāmā kapitāla un kapitāla produktu vai tirgus turpmākai attīstībai palielināšanai;

• nepietiekams Komercdarbības Eņģeļu (KA) aktivitātes līmenis.

Šis Līguma Pielikumā A paredz Ieguldījumu fonda stratēģiju un plānošanu, ko EIF ierosina īstenot Latvijas valdības vārdā un ar tās atbalstu, lai palīdzētu risināt šīs nepilnības. Šis Ieguldījumu fonda stratēģijas un plānošanas dokuments ir sagatavots, izmantojot EIF zināšanas un pieredzi, ko tā ir attīstījusi, vadot līdzīgus uzdevumus citās Dalībvalstīs, un ar Latvijas Garantiju aģentūras un Ekonomikas ministrijas atbalstu. Bez tam, izstrādājot šo stratēģiju, ir notikušas vairākas tikšanās ar tirgus dalībniekiem (finanšu starpniekiem) dažādās nozarēs Latvijas MVU finanšu sektorā, kas ir devušas attiecīgu ieguldījumu piedāvāto instrumentu precizēšanā. Šīs diskusijas ir nepieciešams turpināt arī ieviešanas darbību īstenošanas procesā, ņemot vērā, ka finanšu starpniekiem ir nozīmīga loma finansēšanas vadības instrumentu ieviešanā.

2. Latvijas Ieguldījumu fonds

EIF ir izstrādājusi šo Ieguldījumu fonda stratēģijas un plānošanas dokumentu, kuru ir apstiprinājusi Latvijas valdība, veicot tirgus datu analīzi, diskusijas ar tirgus dalībniekiem un vedot pārrunas ar Ekonomikas ministriju un Finanšu ministriju. Līdzēji apliecina, ka šis Ieguldījumu fonda stratēģijas un plānošanas dokuments ir uzskatāms par kopsavilkumu un ietvaru daudz detalizētākam ieviešanas plānam, kas turpmāk tiek apzīmēts kā 'Ieguldījumu biznesa plāns', kura projektu Līdzēji ir apsprieduši atsevišķi no šī dokumenta un ko EIF iesniegs Atbildīgajai iestādei apstiprināšanai saskaņā ar Līguma 7.3. punktu.

Ir paredzēts, ka programmai kopumā tiks piešķirti 206 miljoni euro, novirzot tos individuāliem finansēšanas vadības instrumentiem, kas galvenokārt paredzēti sekojošām jomām:

• Eksporta apdrošināšana - 30 miljoni euro;

• Portfeļa garantija - kopsummā līdz 80 miljoniem euro;

• Mājokļu efektivitāte - kopsummā līdz 23 miljoni euro (nepieciešams Komisijas apstiprinājums un jāveic atbilstoši grozījumi līgumā);

• Riska kapitāls - kopējā summa 50,5 miljoni euro;

• Tehnoloģiju nodošana - 22,5 miljoni euro.

Šī Ieguldījumu fonda ietvaros izveidotā instrumentu portfeļa papildus labums ir tas, ka tas paredz naudas līdzekļu vairākkārtīgas izvietošanas procesu, tādējādi ļaujot Latvijas valdībai maksimizēt Struktūrfondu ilgtermiņa ietekmi uz tirgu. Finanšu līdzekļi, kas ieguldīti caur šiem mehānismiem par labu MVU, un kas nodrošina atdevi Ieguldījumu fondam, būs pieejami atkārtoti ieguldīšanai, atbalstot uzņēmumus saskaņā ar Latvijas Valdības lēmumu. Lai ilustrētu šo svarīgo aspektu, Ieguldījumu biznesa plāns detalizēti izskaidros, kā katrs instruments darbosies un kā portfelis kopumā tiks kombinēts tā, lai laika gaitā nestu finansiālu atdevi.

Minētais dokuments arī izskaidros, kā ir paredzēts izlietot piešķirtos finanšu līdzekļus, pamatojoties uz konkrētiem pieņēmumiem, un tas ir visuzskatāmāk parādīts šajā tabulā.

Instrumenti

Līgumu skaits

Saistības kopā

Sadalījums pa gadiem

1

2

3

Eksporta apdrošināšana

1

30.00

15.00

15.00

0.00

Portfeļa garantijas

6

80.00

20.00

30.00

30.00

Mājokļu efektivitātes finansēšana

3

23.00

10.00

13.00

0.00

Tehnoloģiju nodošana

4

22.50

11.25

11.25

0.00

Riska kapitāls

5

50.50

25.25

25.25

0.00

Kopā:

19

206.00

81.50

94.50

30.00

Kopējais izlietojums

81.50

176.00

206.00

 

Ikviens no pieciem minētajiem instrumentiem ir paredzēts dažāda tipa MVU un dažādos veidos cenšas risināt konstatētās tirgus nepilnības. Kopā ņemot, instrumenti darbojas kā 'portfelis', kas nodrošina ietekmi uz tirgu un atdevi Ieguldījumu fondam dažādos veidos.

2.1 Piedāvātie Finansēšanas vadības instrumenti

Zemāk minētie paskaidrojumi īsumā raksturo to, kā katrs konkrētais instruments darbosies, taču paskaidrojums var mainīties, ņemot vērā to, ka turpinās sarunas ar izvēlētajiem Finanšu starpniekiem par īstenošanas aspektiem. Šajā posmā šī informācija būtu jāuzskata par tādu, kam ir tikai informatīvs raksturs.

Eksporta apdrošināšanas shēma, lai veicinātu lielāku eksporta komercdarbību no MVU puses

Ir paredzēts, ka eksporta apdrošināšanas pasākums tiks veidots līdzīgi kā garantijas. Garantijas pieejas ir izvēlēta vai varētu projicēt eksporta apdrošināšanas shēmas naudas plūsmas; tā dod iespēju izdarīt noteiktus pieņēmumus par iespējamiem nākotnes rezultātiem, kā arī kalpo par pamatu sarunām, lai varētu izlemt par visefektīvākās struktūras izvēli, kas būtu jāizmanto eksporta apdrošināšanas shēmas ieviešanai. Shēma ir paredzēta, lai segtu 50% no daudz lielākiem portfeļiem. Ņemot vērā, ka shēma faktiski veido apdrošināšanas līgumu portfeli vairākiem eksporta kredītiem, no kuriem tikai daļa radīs maksājumu saistību pret kredīta izsniedzēju, ir pieļaujams, ka garantijas līgumi tiek slēgti par summām un tiek sasniegts noteikts garantiju summas apmērs, kas ir vairākas reizes lielāks par piešķirto kapitālu.

Portfeļa garantijas bankām, lai paplašinātu aizdošanu MVU

Ir paredzēts, ka shēma segs 50% no daudz lielākiem portfeļiem; shēma segs 50% no zaudējumiem, kas radušies par katru neizpildīto aizdevumu, kas ietverts portfelī. Tomēr ir noteikts limits (maksimāla robeža) kopējai maksājumu summai, ko var saņemt viens Finanšu starpnieks. Ņemot vērā, ka shēma faktiski veido garantiju portfeli vairākiem aizdevumiem, no kuriem tikai noteikts procents radīs maksājuma saistību pret aizdevuma izsniedzēju, ir pieļaujams, ka garantijas līgumi tiek slēgti par summām un tiek sasniegts noteikts garantiju summas apmērs, kas ir vairākas reizes lielāks par piešķirto kapitālu.

Mājokļu energoefektivitātes aizdevumi ar izvēlētu banku starpniecību

Plānotā mājokļu efektivitātes finansēšanas darbība paredz līdzfinansēšanas līguma noslēgšanu, uz kura pamata JEREMIE Ieguldījumu fonds izmaksās avansā visus 23 miljonus euro pilnā apmērā Finanšu starpniekiem, kas dubulto minēto naudas summu un izsniedz aizdevumus. Atmaksas grafiks ir noteikts uz 6 gadiem un paredz procentu maksājumus 8% summai, kas daļēji tiek veikti, ieskaitot tos pret Finanšu starpnieku vadības maksas maksājumiem līdz maksimāli atļauto 4,0% apmēram. Neizpildītie aizdevumi samazina summu, kas Finanšu starpniekam ir jāmaksā JEREMIE Ieguldīju fondam.

Riska kapitāla mehānismi ar izvēlēto riska kapitāla vadības kompāniju vai tīklu starpniecību

Ir paredzētas divas dažādas riska kapitāla shēmas: riska kapitāla un komercdarbības eņģeļu līdzfinansēšana. Abas shēmas paredz vienu un to pašu izmaksu un atmaksāšanas grafiku. Risks, kas raksturīgs riska kapitāla darbībām, ir augsts; ieguldītāju līdzekļus nav iespējams nodrošināt, paredzot maksimāli pieļaujamo zaudējumu summu, taču iespējamais augšupejas potenciāls ir augsts. Tāpēc attiecībā uz riska kapitāla shēmu atdeves plānošanu ir pielietota piesardzīga pieeja, kas paredz atdevi, kas ir mazāka nekā MVU ieguldītie finanšu līdzekļi: attiecībā uz riska kapitālu, tiek pieņemts, ka tiks zaudēti 25% no šim mērķim izlietotajiem finanšu līdzekļiem, bet attiecībā uz komercdarbības eņģeļiem tiek pieņemts, ka tiks zaudēti 50% no šim mērķim izlietotajiem finanšu līdzekļiem. Portfeļu vērtība katra fonda darbības cikla beigās netiek ņemta vērā.

Agrīnā posma/tehnoloģiju pārneses finansēšana ar izvēlēto vadības uzņēmumu starpniecību

Ir paredzētas divas shēmas, kuras koncentrējas uz pirms-palaišanas un palaišanas finansēšanu. Gan izmaksāšanas, gan atmaksāšanas grafiki paredz, summu pieaugumu lēnākā progresijā nekā riska kapitāla un komercdarbības eņģeļu gadījumā. Ņemot vērā ievērojamo risku, kas piemīt šīm darbībām, tiek pieņems, ka MVU ieguldīto finanšu līdzekļu noteikta daļa netiks atmaksāta atpakaļ fondā: šī daļa ir 75% palaišanas gadījumā un līdz pat 100% pirms-palaišanas gadījumā. Portfeļu vērtība katra fonda darbības cikla beigās netiek ņemta vērā.

2.2 Vispārējie mērķi

JEREMIE Ieguldījumu fonda vispārējā koncepta pamatelements ir tā mērķu skaidrība, kurus ir izstrādājusi Ekonomikas ministrija, un kuri var tikt apkopoti šādi:

• Piešķirto finanšu līdzekļu pilnīga izlietošana;

• Ekonomiskā labuma maksimizācija;

• Programmas izmaksu efektivitāte (tiesību aktos noteikto maksimālo summu ietvaros);

• Privātā līdzfinansējuma maksimizēšana (ievērojot noteiktos mērķus);

• Ieguldījumu fonda vadības veiksmīga nodošana pēc 3 gadiem.

Šis pēdējais punkts ir būtisks papildu aspekts, kurš paredz uz sadarbību vērstu pieeju Latvijas Garantiju aģentūras, kuru Atbildīgā iestāde šobrīd paredz kā potenciālo Pārņēmējiestādi, kapacitātes veidošanai, tā, lai izvēlētajā datumā tā var pārņemt no EIF JEREMIE Ieguldījumu fonda vadības pienākumus pilnā apmērā.

2.3 Īstenošanas grafiks

Svarīgs šīs iniciatīvas aspekts ir ātra visu sagatavošanas uzdevumu pabeigšana, lai nodrošinātu, ka gala saņēmēji (MVU) sāk gūt labumu no instrumentiem bez nepamatotas aizkavēšanās. EIF labi apzinās šo aspektu, it īpaši ņemot vērā konkrētos tirgus apstākļos, un centīsies ieviest visus aspektus pēc vislabākajām iespējamām, veltot tam nepieciešamos resursus un vadības atbalstu.

Konkretizējot minēto - pieņemot, ka noslēgšanas datums ir 2008. gada 16. jūlijs, un pieņemot, ka Atbildīgā iestāde laicīgi apstiprinās Ieguldījumu biznesa plānu, un tādējādi šī Līguma 6.1. punktā paredzētā pirmā maksājumu apmaksu, EIF apņemsies izpildīt sekojošas darbības kā norādīts zemāk:

• EIF Vietējā biroja izveide Rīgā - 2008. gada 1. augusts;

• Ar nepieciešamajiem resursiem nodrošinātas EIF ieviešanas komandas izveide - 2008; gada 16. augusts;

• Ieguldījumu Biznesa plāna pabeigšana un tā iesniegšana Atbildīgajai iestādei apstiprināšanai - 2008. gada 16. augusts;

• Mārketinga un informācijas plūsmas finanšu starpniekiem atbilstošā līmenī - 2008. gada 16. septembris;

• "Intereses izteikšanas uzaicinājuma" dokumentu ar atlases procedūru pabeigšana un sekojoša publicēšana - 2008. gada 30. septembris.

Pēc minēto ieviešanas darbību pabeigšanas un pēc tam, kad ir saņemtas attiecīgas atbildes, var tikt uzsākts finanšu starpnieku atlases process. Uzskatot minēto drīzāk par vēlamo mērķa datumu nekā par juridiski saistošu termiņu, pirmo Finanšu starpnieku atlasi ir paredzēts pabeigt 2008. gada novembrī.

Pēc atlases pabeigšanas notiks pirmo darījumu ar atlasītajiem Finanšu starpniekiem strukturēšana. Mērķa datumus šai darbībai nav iespējams noteikt, jo vienošanās par līgumu noteikumiem un nosacījumiem var tikt aktīvi novilcinātas, taču EIF centīsies panākt vienošanās par galīgajiem līgumu ar starpniekiem noteikumiem, cik drīz vien iespējams, tā, lai MVU sāktu gūt labumu bez nepamatotas aizkavēšanās.

3. Ekonomiskais efekts un finanšu rezultātu prognozēšana

3.1 Ekonomiskais efekts

Finansēšanas vadības instrumentu ekonomiskais labums ietver MVU attīstību, kuri citādi nesaņemtu finansējumu, privātā sektora finanšu līdzekļu izbalansēšanu un ilgtermiņā mērķi nodrošināt fonda ilgtspējību atkārtotai ieguldīšanai tajā pašā sektorā. Instrumenti var uzņemties augstāku riska pakāpi nekā tirgus dalībnieki normāli vēlētos uzņemties, darbojoties uz komerciāla pamata.

Pasākumi ir paredzēti, lai radītu stimulus izaugsmei un radītu virzītājspēku turpmākai attīstības ilgtspējībai - it īpaši tajos nelabvēlīgajos apstākļos, ko šobrīd radījis globālais ekonomikas klimats. Tie centīsies risināt esošās tirgus nepilnības - Valsts Stratēģiskā Ietvardokumenta 2007. - 2013. gadam ietvaros un saskaņā ar tajā noteiktajām prioritātēm uzņēmumu atbalstam.

Instrumenti ir izstrādāti, lai īstenotu Lisabonas stratēģiju attiecībā uz dinamiskas un konkurētspējīgas uz zināšanām balstītas ekonomikas, kas var nodrošināt ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi, ar vairāk un labākām darba vietām radīšanu, un lielāku sociālo kohēziju. It īpaši:

1. Pasākumi ir izstrādāti, lai palīdzētu izstrādāt un izplatīt jaunas tehnoloģijas, kas veicina uz zināšanām balstītu ekonomiku. Ir veicināma sinerģija starp tirgu, zinātnisko vidi un pētniecības institūtiem, un tā var tikt paplašināta, nodibinot ilgtermiņa sadarbību. Tas radīs tehnoloģiju pārnesi uz citām nozarēm.

2. Attiecībā uz uzņēmējiem, uzņēmējdarbības kultūras veicināšanai būtu jābūt striktam to MVU izaugsmes pamatam, kas gūst labumu no instrumentiem, kuri ir īpaši izstrādāti, lai paaugstinātu to dzīvotspēju.

3. No finanšu tirgus aspekta pasākumi ievieš jaunas pieejas MVU finansēšanai, kas veicina inovāciju MVU izvērtēšanā un produktu pieejamību šajā sektorā. Būtu jāveicina komunikācija starp esošajām finanšu iestādēm un uzņēmējiem un tādējādi jāstimulē ražošanas un nodarbinātības izaugsme, kas tiek atbalstīta arī pēc JEREMIE Ieguldījumu fonda (JLF) termiņa. Komersantu pārliecinātības radīšanai būtu jārezultējas paaugstinātā privāto finanšu līdzekļu līdzdalībā.

4. Papildus tam, vairāki pasākumi ir paredzēti, lai stimulētu vai radītu jaunu tirgus gatavības līmeni attiecībā uz starpniekiem, kas var sniegt specifiskus finansēšanas pakalpojumus Latvijas MVU sektoram. Šis it īpaši attiecas uz darbībām pašu kapitāla formēšanai ieguldījumu sektorā agrīnā darbību stadijā.

3.2 Finanšu rezultātu prognozēšana

Ieguldījumu biznesa plānā EIF izskaidros savu izpratni par instrumentu portfeli, kas tiks ieviests Latvijā, un, pamatojoties uz savām iekšējām zināšanām un izmantojot savu iekšējā portfeļa prognozēšanas modeli, par paredzētajiem iespējamiem finanšu rezultātiem. Šādai prognozei ir augsta nenoteiktības pakāpe un šāda veida paredzējumi nevar tikt uzskatīti par jebkāda veida noteiktu paredzējumu vai atdeves garantiju. Tomēr, pielietojot visu pienācīgo rūpību, modelis, kas ir apspriests projekta veidā, norāda, ka, ja ieviešana notiks kā plānots, beigu kapitāla atlikums varētu būt aptuveni 195 miljoni euro (Ir būtiski piebilst, ka šiem aprēķiniem ir 'ļoti indikatīvs raksturs'. Šādi aprēķini nenodrošina izpildes garantiju). Šis pats dokuments nodrošina detalizētu portfeļa izpildes jūtīguma analīzi, piemērojot vairākus riska scenārijus, un paredz iespējami sliktākā gadījuma iznākumu.

Latvijas valdība izprot un apstiprina šo aprēķinu neparedzamību un ņems to vērā, izskatot šīs prognozes. Kaut arī EIF vienmēr pielietos visas iespējamās pūles, EIF nekādi nevar nodrošināt jebkādas garantijas saistības par Ieguldījumu fonda faktiskajiem rezultātiem.

4. Ieviešanas aspekti

4.1 Finanšu starpnieku izvēle

Vispārējais iniciatīvas mērķis ir veicināt MVU pieeju finansējumam, ieviešot finansēšanas vadības instrumentus, kas tiek darīts ar izvēlēto Finanšu starpnieku (FS) starpniecību. Šie finanšu starpnieki var būt bankas, riska kapitāla vadības uzņēmumi vai dažāda veida MVU finansēšanas speciālisti.

EIF izmantos savu pieredzi skaidra un caurspīdīga labāko finanšu starpnieku izvēles procesa vadīšanā katrai instrumentu jomai. Šis izvēles process atbildīs Eiropas Kopienas Direktīvām publisko iepirkumu jomā un Latvijas likumiem. Ievērojot šo, JEREMIE Ieguldījumu fonds, īstenojot ieguldījumu plānus finansēšanas vadības instrumentu ieviešanai, slēgs vienošanās ar Finanšu starpniekiem ar pierādītu kompetenci un uzticamību. Darbības un ieguldījumi MVU tiks balstīti uz attiecīgo biznesa plānu, ko iesnieguši FS, iespējamību un noteiktību. Izmaksu efektivitāte vienmēr būs prioritāte.

4.2 Ieguldījumu fonda vadības uzdevumu nodošana

Latvijas Valdība ar š Līgumu ieceļ EIF par kā JEREMIE Ieguldījumu fonda ieviesēju uz pirmajiem trīs darbības gadiem. Līdzekļu novirzīšana MVU var būt process, kas ilgst vairāk nekā minētos trīs gadus, un kopējais Ieguldījumu fonda pastāvēšanas laiks noteikti pārsniegs šo termiņu.

Pēc Latvijas Valdības lūguma svarīgs EIF darbības mērķis ir palīdzēt Latvijas Garantiju aģentūrai kā iestādei, kuru Latvijas valdība šobrīd ir paredzējusi kā potenciālo Pārņēmējiestādi, sasniegt to standartu, kas nepieciešams veiksmīgai darbības nodošanai paredzētajā laikā. Lēmuma par nodošanu pieņemšana un nodošanas termiņa noteikšana ir Latvijas valsts pārvaldes iestāžu atbildība, un tas notiks, pamatojoties uz attiecīgu punktu Līgumā.

EIF loma ir noteikta Pārejas vadības principos, kuri pievienoti šim Līgumam Pielikumā G. Apkopojot tur minēto, šī loma ietver pienākumu uz vislabāko iespēju pamata palīdzēt izvēlētajai nacionālajai iestādei sasniegt nepieciešamo standartu. Šajā sakarā tiks veikta neatkarīga analīze, lai noteiktu spējas un prasmes, kas nepieciešamas Ieguldījumu fonda vadībai. EIF nodrošinās praktisko darbu un specializēto apmācību trīs nosūtītajiem darbiniekiem un uzņemsies nodrošināt izvēlēto Latvijas administrācijas locekļu apmācību attiecībā uz dažādiem Ieguldījumu fonda uzdevumiem, pamatojoties uz EIF zināšanām vadības jomās, kas nepieciešamas šādām darbībām. Šo procesu pilnībā regulē Pārejas vadības principi.

4.3 Uzraudzība, atskaites un pārvaldība

EIF veiks regulāras atskaišu un uzraudzības darbības saskaņā ar saskaņotajiem atskaitīšanas standartiem datu apkopošanā. Vismaz reizi trijos mēnešos EIF tiksies ar iecelto Fonda Uzraudzības padomi, kura rīkosies Ekonomikas ministrijas un Finanšu ministrijas vārdā. Bez tam, tiks sastādīti gada pārskati, kuru mērķis ir izpildīt Komisijas prasības par ziņojumu sniegšanu, kā paredzēts Līguma Pielikumos B un C.

Sīkāka informācija par to, kā EIF vadīs šo procesu, ir norādīta Ieguldījumu biznesa plāna 7.nodaļā.

5. Kopsavilkums

Kopumā ņemot, MVU mērķauditorija veido plašu gala saņēmēju portfeli: pasākumi tiks uzsākti visas Latvijas līmenī un jaunie uzņēmēji tiks atbalstīti, lai varētu īstenot savas biznesa idejas, esošie uzņēmējdarbības uzsācēji tiks atbalstīti, lai nodrošinātu to klātbūtni tirgū, un vairāk attīstītie komersanti tiks iedrošināti attīstīties un paplašināties. Mērķis ir ieviest jaunas pieejas Latvijas ekonomikas politikā, kas sekmētu atjauninātu dinamiku ekonomikā, kas, savukārt, transformēsies augstākā izaugsmē, atjaunotās un uzlabotās nodarbinātības izredzēs un veselīgā un augošā MVU sektorā.

JEREMIE Ieguldījumu fonda koncepta īstenošanai Latvijā ar šajā un saistītajos dokumentos paredzēto mehānismu starpniecību var būt būtiska un nozīmīga loma, veidojot MVU finansēšanas sektora briedumu Latvijā.

Pielikums B

IEVIEŠANAS UZRAUDZĪBA SASKAŅĀ AR PIEMĒROJAMIEM NOTEIKUMIEM

1. Definīcija

Uzraudzība ir process finanšu un nefinanšu informācijas regulārai apkopošanai, ko veic, lai uzraudzītu JEREMIE Ieguldījumu fonda darbību, salīdzinātu to ar noteiktajiem mērķiem, budžeta un darba plānu, un tā atbilstību tiesiskajām un līgumiskajām prasībām saskaņā ar ES Struktūrfondu Regulām un līgumiem, kas noslēgti starp EIF un Atbildīgo iestādi par iesniedzamās informācijas saturu.

2. Mērķis

Uzraudzības procesā par Darbības programmu atbildīgās iestādes, it īpaši Vadošā iestāde (PA) un Ekonomikas ministrija (EM) pārliecināsies, ka:

• aktivitātes ieviešana i) atbilst piemērojamām prasībām, it īpaši ES Struktūrfondu Regulām un ii) (kur tas ir piemērojams) ietver pasākumus, kas nepieciešami attiecīgās informācijas apkopošanai saskaņā ar Valsts atbalstu regulējošiem noteikumiem;

• tiek īstenoti aktivitātei izvirzītie mērķi;

• tiek ievērotas tiesiskā pamata prasības.

3. Vispārīgais princips

Uzraudzības process sniegs nepieciešamo pārliecību, veicot regulāras pārbaudes un ieviešanas gaitas izvērtējumu, izmantojot atbilstošus instrumentus, lai konstatētu novirzes un neizpildes vai neatbilstības risku tā, lai būtu iespējams veikt korektīvas darbības, ja tas ir nepieciešams.

4. Galvenās iesaistītās personas

JEREMIE īstenošanu ir paredzēts balstīt uz lēmumu un pasākumu kopumu pēc nozīmīguma principa, kurā secīgi tiek iesaistītas norādītās personas: Komisija, Latvijas Valdība, Atbildīgā iestāde un/vai Vadošā iestāde, EIF, JEREMIE Ieguldījumu fonds, Finanšu starpnieki un MVU (galvenokārt).

5. Vispārīgās vadlīnijas

• Uzraudzību saistībā ar JEREMIE Ieguldījumu fonda Ieguldījumu stratēģijas un plānošanas dokumentu un vadoties no Ieguldījumu biznesa plānā paredzētā veiks Fonda Uzraudzības padome.

• Darbību ieviešanas uzraudzību veiks EIF.

• Darbību uzraudzība ietvers iekšējas un/vai ārējas darbības, ko veiks dažādas iesaistītās personas, ievērojot nozīmīguma principu, kas nodrošina, ka katra posma īstenošanu kontrolē augstākā posmā esoša persona.

• EIF nodrošinās, ka Darbības līgumos tiks ietverti nepieciešamie noteikumi, kas ļauj EIF iegūt informāciju no Finanšu starpniekiem, kas nepieciešama, lai veicinātu atbilstošu Darbību uzraudzīšanu, tai skaitā, ka, lai iegūtu attiecīgo informāciju no uzņēmumiem, kas saņem atbalstu JEREMIE ietvaros. EIF nodrošinās, ka Darbības līgumos ir noteiktas EIF tiesības veikt uzraudzības vizītes pie Finanšu starpniekiem un uzņēmumiem, kas saņem atbalstu no JEREMIE Ieguldījumu fonda.

6. Uzraudzības instrumenti, kas jāievieš JEREMIE Ieguldījumu fondam

Ir paredzēts, ka uzraudzības instrumenti, kas ir jāievieš JEREMIE Ieguldījumu fondam, ietvers, atkarībā no apstākļiem, dokumentētas pārbaudes, atskaitīšanos, kontroles pārbaudes, audita ziņojumus.

Trīs mēnešu laikā no šī Līguma noslēgšanas Atbildīgajai iestādei un EIF ir jāvienojas par procedūrām, uzraudzības procesu un informācijas plūsmu, kas piemērojama JEREMIE Ieguldījumu fonda uzraudzības sistēmas ietvaros attiecībā uz identificēto neatbilstību ziņošanu, maksājumu pieprasījumiem, maksājumus pamatojošās dokumentācijas un informācijas plūsmas prasībām, ES Struktūrfondu Regulās un ar tām saistītajos Latvijas likumos noteiktajām publicitātes un vizuālās identitātes prasībām, valsts atbalsta paziņošanas prasībām un citiem jautājumiem.

Pielikums C

ATSKAITES

JEREMIE atskaitīšanās sistēma ir būtiska JEREMIE uzraudzības sistēmas sastāvdaļa, un tā ir izstrādāta, lai nodrošinātu atbilstošu iniciatīvas vadību un ciktāl iespējams, atvieglotu to Latvijas Valdības ziņojumu saistību izpildi, ko tai nosaka Komisija.

EIF ievēros šādu atskaitīšanās kārtību:

(i) EIF sagatavos par katru kalendāro gadu (pirmo reizi - līdz 2009. gada 31. martam) Ikgadējo Progresa ziņojumu, ietverot tajā JEREMIE Pasākumu, kas veikti iepriekšējā kalendārā gada laikā, detalizētu analīzi, Ieguldījumu fonda stratēģijas un plānošanas dokumenta un Ieguldījumu biznesa plāna īstenošanas gaitas analīzi un detalizētu informāciju par Darbību virzību, katra Finanšu starpnieka darbību, JEREMIE Finanšu līdzekļu pārvaldību un Izmaksām.

(ii) Ikgadējā Progresa ziņojumā tiks ietverta nepieciešamā informācija, kas attiecas uz Darbībām un JEREMIE Ieguldījumu fondu, lai dotu iespēju Latvijas Valdībai izpildīt ziņojumu iesniegšanas saistības pret Komisiju saskaņā ar Īstenošanas Regulu.

(iii) Ikgadējais Progresa ziņojums tiks sastādīts angļu valodā un pēc Fonda Uzraudzības padomes lūguma īss tā kopsavilkums tiks sagatavots arī latviešu valodā.

(iv) EIF iesniegs Ikgadējo progresa ziņojumu Fonda Uzraudzības padomei apstiprināšanai līdz katra kalendārā gada 31. martam.

(v) EIF sagatavos ceturkšņa Progresa ziņojumu angļu valodā, ietverot tajā Ieguldījumu fonda stratēģijas un plānošanas dokumenta un Ieguldījumu biznesa plāna īstenošanas gaitas analīzi, kā arī detalizētu informāciju par Darbību progresu. Šādu ceturkšņa Progresa ziņojumu angļu valodā EIF iesniegs apstiprināšanai Fonda Uzraudzības padomei 30 dienu laikā pēc attiecīgā ceturkšņa beigām.

(vi) EIF nodrošinās, ka Darbības līgumos ir ietverti nepieciešamie noteikumi, kas ļauj EIF iegūt informāciju no Finanšu starpniekiem, kas nepieciešama, lai veicinātu atbilstošu Darbību uzraudzīšanu, tai skaitā, ka, lai iegūtu attiecīgo informāciju no uzņēmumiem, kas saņem atbalstu JEREMIE ietvaros.

(vii) Trīs mēnešu laikā no šī Līguma noslēgšanas Atbildīgajai iestādei un EIF ir jāvienojas par atskaišu procedūrām, kas tiks piemērotas JEREMIE Ieguldījumu fonda uzraudzības sistēmas ietvaros.

Pielikums D

AUDITS

1. Vispārējais princips

Atbildīgā iestāde un Vadošā iestāde būs tiesīga nosūtīt attiecīgu audita iestāžu pienācīgi pilnvarotus pārstāvjus veikt jebkuru auditu, ko tā uzskata par nepieciešamu, attiecībā uz JEREMIE Finanšu līdzekļiem EIF un līdz pat atbalstītā uzņēmuma līmenim. Šis noteikums tiks iekļauts arī Darbības līgumos. Sešu mēnešu laikā pēc šī Līguma noslēgšanu Atbildīgā iestāde un EIF vienosies par audita procedūras detaļām.

2. Noteikumi

EIF ievēros šādas auditēšanas prasības:

• JEREMIE Ieguldījumu fonds noslēgs attiecīgas vienošanās ar Finanšu starpniekiem, kas nodrošina, ka Komisijai, EIF, to pilnvarotajiem pārstāvjiem, Eiropas Auditoru tiesai un visām citām Kopienas iestādēm vai Kopienas struktūrām, kuras ir tiesīgas pārbaudīt JEREMIE Finanšu līdzekļu izlietojumu, ir pieeja informācijai, kas tiem nepieciešama to pienākumu izpildīšanai.

• Saistībā ar iepriekš minēto Darbības līgumos tiks ietverti attiecīgi noteikumi un tie paredzēs, ka attiecīgi noteikumi ir iekļaujami arī jebkurā turpmākā vienošanās, kas tiek slēgta saistībā ar atbalsta sniegšanu uzņēmumiem JEREMIE ietvaros.

• EIF nodrošinās, ka Darbības līgumi paredz EIF tiesības veikt uzraudzības pārbaudes pie Finanšu starpniekiem un uzņēmumiem, kas saņem atbalstu no JEREMIE Ieguldījumu fonda.

3. Termiņi

Jebkurai Darbībā iesaistītajai personai ir jāuzglabā līdz 2021. gada 31. decembrim attiecīgā dokumentācija pārbaudes veikšanas vajadzībām.

Tomēr, neskatoties uz iepriekš minēto, pierādījumi par izdevumu esamību maksājuma rēķinu ar samaksas apliecinājumu formā un samaksas par precēm un pakalpojumiem pierādījumu formā ir nepieciešams tikai tiktāl, ciktāl tie ir nepieciešami auditam, kas pārbauda tāda finansiāla atbalsta no Struktūrfondiem izlietošanu, saskaņā ar kuru statūtkapitāla, aizdevuma vai garantijas maksājuma, kas piedāvāts MVU, izmantošana bija ir atkarīga no konkrētiem izdevumiem par konkrētām precēm un pakalpojumiem.

Iepriekš minētie noteikumi nekādi neietekmē noteikumus, kas Latvijas Valdībai ir jāievēro, lai nodrošinātu Valsts atbalsta noteikumu ievērošanu.

Pielikums E

IZSTĀŠANĀS POLITIKA ATTIECĪBĀ UZ MAKSĀJUMAM DARBĪBAS PROGRAMMAS IETVAROS NO JEREMIE IEGULDĪJUMU FONDA UN JEREMIE IEGULDĪJUMU FONDA LIKVIDĒŠANAS NOTEIKUMI

JEREMIE Ieguldījumu fonda izstāšanās politika no Finansēšanas vadības instrumentiem (piemēram, riska kapitāla fondiem, garantijas fondiem vai aizdevuma fondiem utt.) tiks sistemātiski ietverta Finansēšanas vadības instrumentu Darba uzdevumos, ko ierosinājuši EIF, un tiks apspriesta ar Fonda Uzraudzības padomi, kurai tā ir jāapstiprina.

Vismaz 6 mēnešus pirms 2011. gada 30. jūnija Līdzēji tiksies, lai apspriestu un vienotos par iespēju pagarināt šī Līguma termiņu uz turpmāku periodu, par kuru Līdzēji vienosies, vai lai likvidētu darbību.

Ņemot vērā iespējamo Finansēšanas vadības instrumentus dažādās iezīmes un Finansēšanas vadības instrumentu koncepcijas attīstības agrīno stadiju, šajā posmā nav iespējams noteikt konkrētas un detalizētas vadlīnijas attiecībā uz izstāšanās politiku. Tomēr, ņemot vērā, ka JEREMIE Ieguldījumu fonda izstāšanās stratēģiju vēlāk sīkāk noteiks Atbildīgā iestāde un, ja tas būs pieļaujams, Vadošā iestāde Atbildīgā iestāde un citas personas, kas, atkarībā no apstākļiem, būs tajā iesaistītas, iespējamais izstāšanās scenārijs varētu būt:

(i) no jauna izveidot JEREMIE Ieguldījumu fondu EIF vai citā institūcijā;

(ii) nodot pieejamos finanšu līdzekļus citai iestādei, kura nodarbojas ar MVU.

Šis saraksts nav uzskatāms par izsmeļošu, bet gan tikai par iespējamo risinājumu piemēru.

Pielikums F

Attiecināmo un neattiecināmo izdevumu saraksts saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 78. pantu, ko noteikusi Vadošā iestāde

Attiecināmie Izdevumi ir visas izmaksas, kas attiecas uz JEREMIE ieviešanu saskaņā ar Finansēšanas nolīgumu, tai skaitā šim Līgumam pievienoto Izmaksu pielikumu un Ieguldījumu fonda stratēģijas un plānošanas dokumentu, un proti:

• EIF standarta izmaksas;

• EIF transporta izmaksas un izmaksas, kas attiecas uz JEREMIE Ieguldījumu fondā nosūtīto darbinieku braucieniem;

• EIF vietējā biroja izmaksas;

• izmaksas konsultantiem, tostarp juridiskajiem konsultantiem (lai izvairītos no šaubām, tās neietver tiesāšanās izdevumus) saistībā ar Darbībām;

• izmaksas, kas radušās saistībā ar JEREMIE Ieguldījumu fonda ārējo auditu;

• izmaksas, kas radušās saistībā ar dokumentu tulkošanu latviešu valodā par Finansēšanas līguma īstenošanu;

• iepirkumu, konkursu un intereses izteikumu procedūru, kas nepieciešamas Uzdevuma izpildei, izmaksas;

• izmaksas, kas radušās saistībā ar Atbildīgās iestādes vai citu Atbildīgās iestādes apstiprināto institūciju darbinieku norīkojumu darbam EIF saskaņā ar atsevišķu līgumu, kas tiks noslēgts starp EIF un Atbildīgo iestādi un, ja nepieciešams, ar citām institūcijām;

• izmaksas, kas radušās saistībā ar Finansēšanas līguma izbeigšanos vai atcelšanu un saistībā ar jebkādu JEREMIE Finanšu līdzekļu, Darbības līgumu un/vai Līdzieguldījumu līgumu un JEREMIE Aktīvu un saistību nodošanu Latvijas Valdībai vai citai personai, kas iecelta finanšu līdzekļu pārvaldīšanai JEREMIE darbības ietvaros saskaņā ar Finansēšanas līguma 15.7.(ii) un 15.9.punktu, nepārsniedzot šajos punktos noteikto maksimumu;

• izmaksas, kas radušās saistībā ar Finansēšanas līgumā paredzēto bankas kontu atvēršanu, uzturēšanu un pārvaldīšanu;

• izmaksas, kas saistītas ar tiesvedību, kas radusies attiecībā uz Darbību;

• izmaksas, kas saistītas ar JEREMIE popularizēšanu, mārketingu un reklāmu Latvijā;

• citas izmaksas, kas nepieciešamas Uzdevuma izpildei, ko Atbildīgā iestāde laiku pa laikam noteiks kā attiecināmas;

• EIF tiesāšanās izdevumi Latvijas Civilprocesa likuma 33.panta izpratnē, atskaitot (i) tiesāšanās izdevumus, kas rodas tiesvedībā starp Līdzējiem un (ii) jebkādas naudas summas, kas EIF vai JEREMIE Ieguldījumu fondam ir jāmaksā trešajām personām pamatojoties uz tiesas lēmumu vai spriedumu.

• Kapacitātes audita, kas veikts saskaņā ar šī Līguma G pielikumu, izmaksas.

Neattiecināmie izdevumi ir šādi:

• Zemes un nekustamā īpašuma iegāde;

• Transportlīdzekļu iegāde;

• Aizdevumu un citu parādsaistību procenti;

• Atgūstamais pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi;

• Tiesāšanās izdevumi, kas rodas tiesvedībā starp Līdzējiem;

• Jebkādas naudas summas, kas EIF vai JEREMIE Ieguldījumu fondam ir jāmaksā trešajām personām pamatojoties uz tiesas lēmumu vai spriedumu;

• Jebkuras summas, kas EIF jāmaksā saskaņā ar Līguma 13. punktu;

• Līgumsodi un soda naudas;

• Izdevumi, kas nav saistīti ar JEREMIE ieviešanu Latvijā saskaņā ar Līgumu un Izmaksu pielikumu.

Pielikums G

Pārejas vadības principi

Šajā pielikumā ir paredzēto pārejas vadības procesa nozīmīgākie aspekti starp EIF un iestādi, ko izvēlējusies Latvijas Valdība kā potenciālo Pārņēmējiestādi Latvijā. Šajā pielikumā ir atspoguļotas detalizētas EIF sarunas ar Ekonomikas ministriju un Latvijas Garantiju aģentūru.

1. Ievads un juridiskais pamats 

1.1. Ievads un apraksts

Šajā Pielikumā ir noteiktas darbības, ko uzņemsies veikt EIF trīs gadu laikā pirms iespējamās Līguma 15.2. punkta stāšanās spēkā. Organizācija, ko Ekonomikas ministrija izvēlējusies kā potenciālo
Pārņēmējiestādi, ir Latvijas Garantiju aģentūra. JEREMIE Ieguldījumu fonda pāreja vai jebkurā gadījumā Līguma izbeigšana pirms trīs gadu termiņa no Līguma noslēgšanas būs uzskatāma par šajā Pielikumā G uzskaitīto darbību pārtraukšanu.

Līgums tiek piešķirts EIF, pamatojoties uz Padomes Regulas Nr. 1083/2006 44. b (i) pantu. Pārņēmējiestādes izvēli regulēs minētās regulas 44. b (ii) pants, kurā paredzēta līgumu piešķiršanu finanšu iestādēm bez pieteikuma sniegšanas, ja tas notiek saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem, kas ir atbilstošs Eiropas Kopienas dibināšanas Līgumam.

Līguma starp EIF un Atbildīgo iestādi mērķis ir nodrošināt EIF iespēju vadīt Ieguldījumu fondu un palīdzēt Latvijas Garantiju aģentūrai sasniegt standartu, kas nepieciešams darbības pārejai noteiktajā laikā. Tādā mērā, kādā tiek sniegts atbalsts Latvijas Garantiju aģentūrai, EIF uzdevumi būs:

• Latvijas Garantiju aģentūras kompetences, tehnisko iespēju un esošo atbalsta funkciju analīze, ievērojot prasības saistībā ar JEREMIE Ieguldījumu fonda pārvaldību saskaņā ar šī pielikuma 2. punktu;

• Līdz trīs Latvijas Garantiju aģentūras darbinieku īpaša apmācība, kuras mērķis ir koplīgums starp EIF, Atbildīgo institūciju un Latvijas Garantiju aģentūru, kuri darbosies paralēli vietējai un Luksemburgas EIF komandai, veicot JEREMIE Ieguldījumu fonda uzdevumus EIF atbildības ietvaros saskaņā ar šī pielikuma 3. un 4. punktu;

• Latvijas administrācijas atlasīto locekļu īpaša apmācība dažādu Ieguldījumu fonda uzdevumu veikšanā (dažādu iniciatīvu īstenošana finansēšanas vadības jomā, Ieguldījumu fondu pārvaldībā un uzraudzībā, kā arī ziņošana iestādēm par darbībām un rezultātiem) saskaņā ar šī pielikuma 4.2. punktu. 

1.2. Juridiskais pamats un atbildība

Par lēmumu, ja tāds tiek pieņemts, par JEREMIE Ieguldījumu fonda pāreju Latvijas Garantiju aģentūrai vai jebkurai citai Pārņēmējiestādei pilnībā, ir atbildīga Atbildīgā iestāde, atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem, t.sk. Regulas Nr. 1083 44. pantam un saskaņā ar pārejas kritērijiem. Nekas, kas ir norādīts šajā Pielikumā G, nav jāuztver par EIF pienākumu vai atbildību par jebkuru šādu iecelšanu un/vai EIF lomu attiecībā uz izvēlētās Pārņēmējiestādes atbilstības izvērtēšanu.

EIF, pieliekot visas pūles, vienīgais būs atbildīgs par darbinieku apmācību par darbībām saistībā ar JEREMIE Ieguldījumu fonda vadīšanu un tajā paredzēto darbību veikšanu, kā arī palīdzēs sagatavot Latvijas Garantiju aģentūrai iespējamo funkciju nodošanu šajā Pielikumā paredzētajā veidā. Ne pie kādiem apstākļiem EIF nav atbildīgs par tādu darbību veikšanu, kas nav skaidri paredzētas šajā Pielikumā G, vai arī par Latvijas Garantiju aģentūras iespējamo gatavību pārņemt Ieguldījumu fonda darbības.

Līdzēji apliecina, ka Atbildīgās iestādes lēmums jebkuras citas organizācijas, nevis Latvijas Garantiju aģentūras, izvēli padarīs šo Pielikumu G par spēkā neesošu un atbrīvos EIF no jebkuru tajā paredzēto saistību izpildes. Līdzēji vienojas, ka, ja Atbildīgā iestāde pieņems šādu lēmumu un paziņos EIF, Līdzēji apspriedīs labā ticībā turpmāku līgumu par izvēlētās iestādes apmācību.

2. Kapacitātes audits un rekomendācijas

2.1. Ex ante analīze

EIF nodrošinās Atbildīgās iestādes vārdā profesionālu kvalificētu neatkarīgu konsultantu (auditoru), kas analizēs Latvijas Garantiju aģentūras stiprās un vājās puses, lai tā veiksmīgi varētu pārvaldīt Ieguldījumu fondu un veikt visus ar to sais­tītos uzdevumus. EIF sadarbosies ar izvēlēto konsultantu, lai sagatavotu un sastādītu gala ziņojumu par Latvijas Garantiju aģentūras spēju pārņemt Ieguldījumu fondu, kurā tiks rekomendētas darbības, kas jāveic ("Kapacitātes audits").

Neatkarīgais konsultants tiks izvēlēts par JEREMIE Ieguldījumu fonda līdzekļiem, ja Atbildīgā iestāde izdos galīgu apstiprinājumu, ka visas šādas izmaksu summas saskaņā ar Regulas Nr. 1083 78. pantu ir uzskatāmas par "attiecināmām vadības izmaksām".

Atbildīgā iestāde sniegs EIF visu nepieciešamo un atbilstošo informāciju saistībā ar neatkarīgā konsultanta izvēli, it īpaši attiecībā uz publisko iepirkumu procedūrām.

Ņemot vērā uzdevuma amplitūdu un iespējamo nepieciešamo restrukturēšanas un personāla/ infrastruktūras prasību, ko var izraisīt Kapacitātes audita rezultāts un kam var būt nepieciešams būtisks Latvijas Valdība lēmums, EIF plāno pabeigt šo uzdevumu pirmā gada laikā no šī Līguma parakstīšanas. Mērķis ir iekļaut attiecīgos rezultātus apmācību programmā (skatīt šī pielikuma 4. punktu) un nosūtīto darbinieku uzdevumiem.

Pēc EIF vērtējuma un ieskatiem Kapacitātes audits ietvers sekojošo:

• uzdevumu, kas jāuzņemas JEREMIE Darbības veikšanai, apjoma noteikšana un analīze; uzdevumi ietver instrumentu uzsākšanu un projektēšanu, instrumentu riska profila izvērtēšanu, iznākuma izstrādāšanu, atbilstību valsts atbalsta un ES Struktūrfondu publicitātes prasībām, mārketingu Finanšu starpniekiem, izmaksu vadīšanu un atgūšanu, uzraudzību un paziņošanu;

• nepieciešamo prasmju uzdevumu pildīšanai izvērtēšana;

• kontroles un vadības prasību Ieguldījumu fonda atbalstam un izrietošu darbību identificēšana;

• tehniskā atbalsta mehānismu analīze, lai nodrošinātu skaidru vadību un kontroli, tai skaitā atskaitīšanos;

• iespējamās organizācijas salīdzināšana ar noteiktām prasībām;

• plāna, kas nepieciešams, lai izveidotu ierosinātajā organizācijā nepieciešamās spējas, t.sk., personāla, prasmju prasības un aprīkojums, t.sk. IT datoraprīkojums un programmatūras, paredzētajā laikā, ierosināšana (daļai no šīm prasmēm/darbībām var būt nepieciešams piesaistīt līgumdarbus);

• projekta plāna izstrāde, nosakot skaidras vadlīnijas uzdevumu izpildei. Plānā ir jāietver ierosinātā vadības struktūra projekta kontrolei;

• Darbības izmaksu aprēķināšana, tai skaitā kapitāla un tekošās izmaksas. 

2.2. Ex post analīze

Pilnībā ievērojot publisko iepirkumu procedūras, paredzēts, ka tie paši konsultanti, kuri izvēlēti Kapacitātes auditam, veiks turpmāku analīzi par Latvijas Garantiju aģentūras gatavību neilgi pirms trīs gadu termiņa beigām, precīzus datumus izlemjot trešā gada laikā. Paredzēts, ka analīzes apjoms, pēc EIF vērtējuma un ieskatiem, būs tāds pats, kāds izvēlēts Kapacitātes audita veikšanai.

3. Nosūtīšana darbā

Trīs Latvijas Garantiju aģentūras locekļi, kurus kopīgi atlasījušas EIF, Atbildīgā iestāde un Latvijas Garantiju aģentūra, tiks nosūtīti darbā uz pilnu slodzi EIF uz trīs gadiem, vai, izbeidzoties Līgumam - uz īsāku periodu ("Nosūtītie darbinieki"). Nosūtīšanas laikā Nosūtītajiem darbiniekiem paliks spēkā līgumi ar Latvijas Garantiju aģentūru; darba samaksu viņiem maksās Latvijas Garantiju aģentūra un viņi darbosies saskaņā ar Latvijas Darba likumu, sociālās apdrošināšanas un nodokļu likumu noteikumiem. EIF neveiks nekādus maksājumus Nosūtītajiem darbiniekiem, izņemot tos, kas minēti šajā Pielikumā.

Latvijas Garantiju aģentūra un EIF parakstīs Nosūtīto darbinieku darbā nosūtīšanas līgumu; Nosūtītie darbinieki visos aspektos (t.sk. veselības un sociālā apdrošināšana) turpinās saņemt atlīdzību no iestādes, kura viņus ir nosūtījusi darbā, un JEREMIE Ieguldījumu fonds segs tikai komandējuma izdevumus un dienas naudu, kas attiecas uz darba braucieniem, ar nosacījumu, ka Atbildīgā iestāde tos ir apstiprinājusi kā attiecināmos izdevumus saskaņā ar Regulas Nr. 1083 78. pantu. Nosūtītie darbinieki ievēros EIF Personāla Kodeksu un it īpaši iekšējās kārtības noteikumus, kas regulē interešu konfliktus un konfidenciālās informācijas izpaušanu, kas iegūtu darba pienākumu pildīšanas laikā.

Nosūtītie darbinieki būs EIF JEREMIE Nodaļas daļa un atskaitīsies JEREMIE Vadītājam, ikdienā strādājot kopā ar EIF Latvijas biroja vadītāju.

Nosūtītā darbinieka uzdevumi ietvers visas EIF kā JEREMIE Ieguldījumu fonda Latvijā darbības, sākot ar darbību uzsākšanu līdz uzraudzībai un ziņošanai īstenošanas gaitā. Nosūtīto darbinieku personīgās īpašības būs nozīmīgas, ņemot vērā prasību pēc specifiskām zināšanām, taču nosūtīšanas mērķis būs dot iespēju visiem Nosūtītajiem darbiniekiem veikt aktīvu un pozitīvu lomu darbībā, kā arī attīstīt zināšanas trīs gadu laikā.

Darbā nosūtīšanas laikā Nosūtītie darbinieki uzturēsies EIF telpās Latvijā, taču viņiem būs regulāri jādodas komandējumos uz Luksemburgu komercdarbības un apmācības nolūkos.

4. Apmācības programma 

4.1 Pamatapmācība

EIF nodrošinās specifisku apmācību trīs Nosūtītajiem darbiniekiem. Par apmācību būs atbildīgs EIF un to veiks EIF speciālisti, ārējie pakalpojumu sniedzēji, Reģionālais vadītājs un/vai EIF Latvijas biroja vadītājs.

Jebkuras ārējās apmācības izmaksas segs JEREMIE Ieguldījumu fonds, pieņemot, ka Atbildīgā iestāde ir apstiprinājusi attiecīgos izdevumus kā attiecināmus Regulas Nr. 1083 78. panta ietvaros un tie ir ieskaitāmi parastajā aprēķinātajā Ikgadējā budžetā. Gadījumā, ja piešķirtā summa nav pietiekama, tiks lūgts papildu budžets. Paredzēts, ka visu trīs Nosūtīto darbinieku apmācība ietvers pilnu prasmju komplektu un kopā sastāvēs no 50 dienu apmācības kursiem trīs gadu laikā.

Ja Kapacitātes audita laikā ir noteiktas citas apmācības prasības, tās tiks ņemtas vērā un EIF tās nodrošinās, ja tas būs iespējams, maksājumu, ietvaros. 

4.2 Papildus apmācība

Turklāt EIF nodrošinās īpašu apmācību Latvijas administrācijas izvēlētajiem locekļiem, apmācot tos dažādiem JEREMIE Ieguldījumu fonda uzdevumiem, ja to pieprasa Atbildīgā iestāde. Tomēr, ir jāņem vērā, ka EIF varēs tikai sniegt EIF Procedūru un uz ES regulām balstītās labās prakses apmācību.

Šādas papildus apmācības, ja tiks veiktas, ietvers papildu izmaksas, kas jāaprēķina un jāapstiprina pirms apmācības, un tiklīdz apstiprinātas, tās tiek iekasētas tiešā veidā no attiecīgajām Latvijas iestādēm.

Pielikums H

Līdzekļu pārvaldīšanas vadlīniju principi

1. Latvijas Valdība un EIF apstiprina, ka Tiesība, kas EIF piešķirta ar šo Līgumu, ietver tiesību pārvaldīt JEREMIE Finanšu līdzekļus, kas laiku pa laikam iemaksāti JEREMIE Bankas kontā, izņemot naudas summas, kas ir izmaksātas Darbību vajadzībām vai citiem mērķiem saskaņā ar Līgumu, un atskaitot tādas summas, ko EIF uzskata par nepieciešamu paturēt JEREMIE Bankas kontā likviditātes risku vadīšanai ("Kases līdzekļi"). Kases līdzekļu pārvaldīšana tiks veikta saskaņā ar šīm Līdzekļu pārvaldīšanas vadlīnijām.

2. Lai īstenotu Kases līdzekļu pārvaldīšanu, EIF sešu mēnešu laikā no šī līguma parakstīšanas, ievērojot JEREMIE Ieguldījumu fonda labākās intereses, izvēlēsies vai nu Eiropas Investīciju banku vai Latvijas Republikas Valsts kasi. EIF veiktā Kases līdzekļu pārvaldīšanas bankas izvēle un pārvaldīšanas līguma raksturs pirms to ieviešanas ir jāapstiprina Fonda Uzraudzības padomei.

3. Ir paredzēts, ka Kases līdzekļi tiks noguldīti Kases līdzekļu pārvaldīšanas bankā dažāda termiņa eiro vai eiro aizstājošajās valūtās denominētos depozītos saskaņā ar attiecīgo līgumu, kas noslēgts starp EIF un Kases līdzekļu pārvaldīšanas banku. Kases līdzekļi tiks noguldīti depozītos un pārvaldīti tā, lai nodrošinātu pietiekamu likviditāti, lai finansētu Ieguldījumu fonda pamata ieguldījumu darbības, vienlaikus cenšoties panākt atbilstošu riska un atdeves līmeni.

4. Kā alternatīva 3. punktam, ja EIF uzskata, ka var tikt īstenoti alternatīvi Kases līdzekļu pārvaldīšanas pasākumi, izmantojot iespējamus alternatīvus produktus, kas pieejami Kases līdzekļu pārvaldīšanas bankā, Latvijas Valdības labākajās interesēs, tam būs tiesības (tomēr neradot nekādu juridisku pienākumu) izteikt attiecīgu priekšlikumu Fonda Uzraudzības padomei. Ja Fonda Uzraudzības padome pieņem apstiprinošu lēmumu, Kases līdzekļi tiks atbilstoši izvietoti.

5. EIF reizi ceturksnī iesniedz Fonda Uzraudzības padomei ziņojumu par finanšu līdzekļu pārvaldīšanu, ko EIF ir veikusi saskaņā ar Līdzekļu pārvaldīšanas vadlīnijām.

Pielikums I

Izmaksu pielikums

1. Šis pielikums ("Izmaksu pielikums") noteikti izmaksu aprēķina un samaksas noteikumus saskaņā ar Līgumu, īpaši saskaņā ar tā 10. punktu, kas attiecas uz JEREMIE Ieguldījumu fonda darbību saskaņā ar Līgumu.

2. Terminiem un izteicieniem, kas definēti Līgumā, šajā Izmaksu pielikumā ir tāda pati nozīme, ja vien tie šeit nav definēti savādāk vai ja no konteksta neizriet citāda nozīme.

3. Papildus iepriekš 2. punktā minētajam, tālāk definētie termini un izteicieni tiek lietoti zemāk minētājā nozīme, ja vien no konteksta neizriet citāda nozīme:

a) Ikgadējās izmaksas nozīmē Izmaksas, kas radušās saistībā ar JEREMIE Ieguldījumu fonda darbību attiecīgā kalendārā gada laikā un kuras katru gadu tiek pamatotas attiecīgajā Paziņojumā par izmaksu segšanu;

b) Saistītie izdevumi nozīmē Izmaksas, kas minētas 5. punktā;

c) Paziņojums par izmaksu segšanu nozīmē dokumentu, kas sastādīts, pamatojoties uz šī pielikuma 2. pielikumā pievienoto paraugu un ko EIF iesniedz Fonda Uzraudzības padomei 11. punktā norādītajā kārtībā, norādot Ieguldījumu fonda ikgadējās izmaksas un informāciju par to aprēķināšanas kārtību;

d) EIF Tiešās izmaksas nozīmē EIF Standarta izmaksu, EIF Transporta izmaksu un EIF Vietējā biroja izmaksu kopsummu;

e) EIF Tiešo izmaksu priekšapmaksa nozīmē naudas summu gadā, ko EIF saņem par katru kalendāro gadu ceturkšņa maksājumos saskaņā ar 9. punktu, lai segtu plānotās EIF Tiešās izmaksas par to pašu kalendāro gadu. Katram kalendāram gadam piemērojamo EIF Tiešo izmaksu priekšapmaksas apmērs tiek norādīts Gada budžetā;

f) EIF Tiešo izmaksu atlikuma maksājums katram kalendāram gadam nozīmē ikgadējo izlīdzinājuma maksājumu, ko nosaka, salīdzinot EIF Tiešo izmaksu priekšapmaksu ar EIF Tiešajām izmaksām attiecīgajā kalendārajā gadā, un maksā saskaņā ar 11. punktā noteikto kārtību;

g) EIF Tiešo izmaksu bankas konts nozīmē subkontu, kuru EIB atver JEREMIE Bankas kontā un no kura tiek veikta visu EIF Tiešo izmaksu samaksa tādā kārtībā, kāda noteikta šajā Izmaksu pielikumā;

h) EIF JEREMIE Darbinieks nozīmē jebkuru EIF štata darbinieku, kurš laiku pa laikam tiek norīkots Uzdevuma izpildei, tostarp arī JEREMIE Pasākumu izpildei;

i) EIF Vietējā biroja izmaksas nozīmē izmaksas un izdevumus, kas rodas EIF saistībā ar Uzdevuma izpildi un attiecas uz EIF biroja izveidi un darbību Rīgā, un kas tiek aprēķinātas 4.3. punktā noteiktajā kārtībā;

j) EIF Standarta izmaksas nozīmē izmaksas un izdevumus, kas radušies EIF saistībā ar Uzdevuma izpildi un kurus aprēķina, pamatojoties uz EIF Standarta izmaksu likmi, kas noteikta 4.1. punktā;

k) EIF Transporta izmaksas nozīmē izmaksas un izdevumus, kas radušies EIF saistībā ar Uzdevuma izpildi un attiecas uz EIF JEREMIE Darbinieku braucieniem saskaņā ar darba braucienu politiku, ko laiku pa laikam piemēro Eiropas Investīciju Bankas grupā, un ko aprēķina 4.2. punktā minētajā kārtībā;

l) Izdevumu bankas konts nozīmē subkontu, kuru EIB atver JEREMIE Bankas kontā un no kura tiek veikta visu Saistīto Izdevumu samaksa tādā kārtībā, kāda noteikta šajā Izmaksu pielikumā.

4. Tiesības saņemt EIF Tiešās izmaksas

4.1. Tiesības saņemt EIF Standarta izmaksas

Līdzēji piekrīt un vienojas, ka EIF ir tiesības saņemt EIF Standarta izmaksas, kuru lielums katrā kalendārajā gadā tiek norādīts attiecīgajā Paziņojumā par izmaksu segšanu un kuras aprēķina par katru kalendāro gadu, pamatojoties uz EIF Standarta izmaksu likmi, ko piemēro attiecīgajam kalendāram gadam. EIF Standarta izmaksas aprēķina, reizinot faktisko laiku, ko jebkurš EIF JEREMIE Darbinieks ir veltījis Uzdevuma izpildei, ar EIF Standarta izmaksu likmi. EIF pilnībā atbild par savu darbinieku vislietderīgāko norīkošanu darbam tā galvenajā birojā Luksemburgā, kā arī vietējā birojā Rīgā.

Līdzēji piekrīt tam, ka EIF laiku pa laikam pārskata Standarta izmaksu likmi un ir tiesīgs to grozīt, un ka pašlaik spēkā esošā likme tiks atjaunināta katra kalendārā gada beigās, pamatojoties uz revidentu pārbaudītajiem attiecīgā gada pārskatiem; proti, kaut arī likmes atjaunināšanu iepriekš noteikt nav iespējams, EIF paredz EIF Standarta izmaksas likmes ikgadējo pieaugumu. Pašreizējais EIF Standarta izmaksu likmes aprēķins, ko piemēro 2008. gadam, ir pievienots šim pielikumam 1. pielikumā, paredzot, ka galīgā EIF Standarta izmaksu likme, ko piemēros šim gadam, tiks noteikta, pamatojoties uz revidentu pārbaudītajiem 2008. gada pārskatiem, tiklīdz tie kļūs pieejami.

Līdzēji piekrīt un vienojas, ka EIF Standarta izmaksu summas noteikšanai tiks piemērota vienīgi EIF Standarta izmaksu likme, un piekrīt tās aprēķina principam. 

4.2. Tiesības saņemt EIF Transporta izmaksas

Līdzēji piekrīt un vienojas, ka EIF ir tiesības saņemt EIF Transporta izmaksas, kuru summa par katru kalendāro gadu tiek norādīta attiecīgajā Paziņojumā par izmaksu segšanu un kuras atbilst EIF faktiskajām izmaksām par EIF darbinieku ceļojumiem saistībā ar Uzdevuma izpildi. 

4.3. Tiesības saņemt EIF Vietējā biroja izmaksas

Līdzēji piekrīt un vienojas, ka EIF ir tiesības saņemt EIF Vietējā biroja izmaksas, kuru summa par katru kalendāro gadu tiek norādīta attiecīgajā Paziņojumā par izmaksu segšanu un kuras atbilst EIF faktiskajām izmaksām par EIF biroja izveidi un darbību Rīgā.

5. Saistītie izdevumi

Saistītie izdevumi ir:

(i) izmaksas konsultantiem, tostarp juridiskajiem konsultantiem (lai izvairītos no šaubām, tās neietver tiesāšanās izdevumus) saistībā ar Darbībām;

(ii) publiskā iepirkuma, konkursu un intereses izteikumu procedūru, kas nepieciešamas Uzdevuma izpildei, izmaksas;

(iii) izmaksas, kas radušās saistībā ar Atbildīgās iestādes vai citu Atbildīgās iestādes apstiprināto institūciju darbinieku norīkojumu darbam EIF saskaņā ar atsevišķu līgumu, kas tiks noslēgts starp EIF un Atbildīgo iestādi un, ja nepieciešams, ar citām institūcijām;

(iv) izmaksas, kas radušās saistībā ar jebkādu tādu dokumentu tulkošanu, kuriem saskaņā ar Līgumu jābūt latviešu valodā;

(v) izmaksas, kas rodas saistībā ar Līguma izbeigšanos vai atcelšanu un saistībā ar jebkādu JEREMIE Finanšu līdzekļu, Darbības līgumu un/vai Līdzieguldījumu līgumu un JEREMIE Aktīvu un saistību nodošanu Latvijas Valdībai vai citai personai, kas iecelta finanšu līdzekļu pārvaldīšanai JEREMIE darbības ietvaros saskaņā ar Līguma 15.7.(ii) un 15.9.punktu, nepārsniedzot šajos punktos noteikto maksimumu;

(vi) izmaksas, kas radušās saistībā ar Līgumā paredzēto bankas kontu atvēršanu, uzturēšanu un pārvaldīšanu;

(vii) izmaksas, kas radušās saistībā ar JEREMIE Ieguldījumu fonda ārējo auditu;

(viii) izmaksas, kas saistītas ar JEREMIE popularizēšanu, mārketingu un reklāmu Latvijā;

(ix) tiesāšanās izdevumi Latvijas Civilprocesa likuma 33.panta izpratnē, kas saistīti ar tiesvedību, kas radusies attiecībā uz Darbību, atskaitot (i) tiesāšanās izdevumus, kas rodas tiesvedībā starp Līdzējiem, un (ii) jebkādas naudas summas, kas EIF vai JEREMIE Ieguldījumu fondam ir jāmaksā trešajām personām pamatojoties uz tiesas lēmumu vai spriedumu;

(x) Kapacitātes audita izmaksas, kas veikts saskaņā ar Līguma G pielikumu;

(xi) citas izmaksas, kas nepieciešamas Uzdevuma izpildei, kas laiku pa laikam, Atbildīgajai iestādei un EIF savstarpēji vienojoties tiks atzītas par Saistītajiem izdevumiem.

6. Limits

Līdzēji apstiprina, ka EIF Tiešo izmaksu un Saistīto izdevumu kopsumma nepārsniegs limitu, kas norādīts Līguma 10.3. pantā un Īstenošanas Regulas 43. panta ceturtajā daļā. Ja EIF Tiešo izmaksu un Saistīto izdevumu kopsumma pārsniegs šo limitu, ir piemērojami 14. punkta noteikumi.

7. Pirmstermiņa izbeigšana

Ja Līgums tiek atcelts pirms termiņa, tostarp arī gadījumos, kad Līguma atcelšanas pirms termiņa notiek Līguma 15.2. pantā minētās pārskatīšanas rezultātā, un EIF Tiešo izdevumu un Saistīto izdevumu kopsumma šajā brīdī pārsniedz 6. punktā noteikto limitu, Latvijas Valdībai ir pienākums samaksāt EIF naudas summu, kas ir vienāda ar šādu pārsniegumu. Šāds maksājums tiks ieskaitīts pret maksājumu, kas veicams saskaņā ar 12. punktu.

8. EIF Tiešo izmaksu bankas konts un Izdevumu bankas konts

EIF atver EIF Tiešo izmaksu bankas kontu un Izdevumu bankas kontu kā JEREMIE Bankas konta subkontus.

Naudas summas, kas iemaksātas EIF Tiešo izmaksu bankas kontā un Izdevumu bankas kontā, var tikt izlietotas vienīgi maksājumiem, kas noteikti 9. un 10. punktā. 

8.1 EIF Tiešo izmaksu bankas konts

Finanšu līdzekļu kustība EIF Tiešo izmaksu bankas kontā notiek sekojošā kārtībā.

(a) Naudas summu, kas atbilst attiecīgajā kalendārajā gadā paredzētajām EIF tiešajām izmaksām un ir noteikta Ikgadējā budžetā, EIF ietur no JEREMIE Bankas konta un pārskaita to uz EIF Tiešo izmaksu bankas kontu attiecīgā kalendārā gada pirmajā Darba dienā vai - 2008. gadā - nākamajā Darba dienā pēc tam, kad Līguma 10.4. punktā noteiktajā kārtībā ir apstiprināts Gada budžets.

(b) Ja kādā kalendārā gadā faktiskās EIF Tiešās izmaksas pārsniedz EIF Tiešo izmaksu priekšapmaksu, kā noteikts 9. punkta (b) daļas (i) apakšpunktā, tad EIF ietur no JEREMIE Bankas Konta naudas summu, kas atbilst šādam pārsniegumam, un pārskaita to uz EIF Tiešo izmaksu bankas kontu dienā, kad 11. punktā noteiktajā kārtībā tiek apstiprināts vai pieņemts Paziņojums par izmaksu segšanu.

(c) Ja attiecīgā kalendārā gada beigās EIF Tiešo izmaksu bankas kontā ir atlikusi jebkāda naudas summa, tad ikgadējais maksājums, kas veicams saskaņā ar iepriekš 8.1. punkta (a) daļā minēto, tiek samazināts par šādu summu. 

8.2 Izdevumu bankas konts

Izdevumu bankas konts laiku pa laikam tiek papildināts no JEREMIE Bankas konta, lai segtu jebkādus Saistītos izdevumus, kas radušies JEREMIE Ieguldījumu fondam. EIF veic finanšu līdzekļu ieturējumu no JEREMIE Bankas konta un attiecīgu finanšu līdzekļu pārskaitījumu uz Izdevumu bankas kontu tādā veidā un tādā laikā, kāds nepieciešams Saistīto Izdevumu savlaicīgai segšanai.

9. EIF Tiešo izmaksu samaksa

EIF Tiešās Izmaksas par jebkuru attiecīgo kalendāro gadu tiek maksātas EIF kā EIF Tiešo izmaksu priekšapmaksa un EIF Tiešo izmaksu atlikuma maksājums kārtībā, kas noteikta šajā 9. punktā.

(a) EIF Tiešo izmaksu priekšapmaksa

Tiešo izmaksu priekšapmaksa tiek maksāta kārtībā, kas noteikta šajā tabulā:

Tabula - Izmaksu Priekšapmaksas samaksas kārtība

Pirmā ceturkšņa maksājums (Q1)

Ne vēlāk kā 1. janvārī no EIF Tiešo izmaksu bankas konta tiek ieturēta EIF Tiešo izmaksu priekšapmaksas ceturtā daļa un šī summa tiek pārskaitīta EIF

Otrā ceturkšņa maksājums (Q2)

Ne vēlāk kā 1. maijā no EIF Tiešo izmaksu bankas konta tiek ieturēta EIF Tiešo izmaksu priekšapmaksas ceturtā daļa un šī summa tiek pārskaitīta EIF

Trešā ceturkšņa maksājums (Q3)

Ne vēlāk kā 1. jūlijā no EIF Tiešo izmaksu bankas konta tiek ieturēta EIF Tiešo izmaksu priekšapmaksas ceturtā daļa un šī summa tiek pārskaitīta EIF

Ceturtā ceturkšņa maksājums (Q4)

Ne vēlāk kā 1. oktobrī no EIF Tiešo izmaksu bankas konta tiek ieturēta EIF Tiešo izmaksu priekšapmaksas ceturtā daļa un šī summa tiek pārskaitīta EIF

 

Katrs maksājums, kas minēts iepriekš tabulā, veicams līdz tabulā norādītajai dienai. Ja šī diena nav Darba diena, maksājums veicams nākamajā Darba dienā.

Ja Līgums tiek parakstīts kalendārā ceturkšņa vidū, pirmais EIF Tiešo izmaksu priekšapmaksas ceturkšņa maksājums veicams proporcionāli dienu skaitam no Līguma parakstīšanas dienas līdz attiecīgā ceturkšņa beigām (pamats: viens ceturksnis atbilst 90 dienām).

(b) EIF Tiešo izmaksu atlikuma maksājums

Pēc katra attiecīgā kalendārā gada beigām EIF aprēķina EIF Tiešās izmaksas, kas faktiski radušās attiecīgā kalendārā gada laikā, un aprēķina EIF Tiešo izmaksu atlikuma maksājumu šādi:

EIF Tiešo izmaksu atlikuma maksājums

faktiskās EIF Tiešās izmaksas - EIF Tiešo izmaksu priekšapmaksa

Ikgadējais aprēķins tiek veikts attiecīgajā Paziņojumā par izmaksu segšanu atbilstoši 11. punkta noteikumiem.

EIF Tiešo izmaksu atlikuma maksājums par attiecīgo kalendāro gadu veicams līdz attiecīgā gada 1. maijam, bet, ja šī diena nav Darba diena, tas veicams nākamajā Darba dienā. Šajā pašā laikā, atkarībā no apstākļiem:

(i) ja faktiskās EIF Tiešās izmaksas pārsniedz EIF Tiešo izmaksu priekšapmaksu, EIF ir tiesīgs ieturēt no EIF Tiešo izmaksu bankas konta naudas summu, kas norādīta Paziņojumā par izmaksu segšanu kā EIF Tiešo izmaksu atlikuma maksājums, un pārskaitīt šo naudas summu EIF, vai

(ii) ja EIF Tiešo izmaksu priekšapmaksa pārsniedz faktiskās EIF Tiešās izmaksas, EIF ir pienākums veikt EIF Tiešo izmaksu atlikuma maksājuma ieskaitu pret EIF Tiešo izmaksu priekšapmaksas ceturkšņa maksājumu, kas veicams šajā datumā. Ja EIF Tiešo izmaksu priekšapmaksas attiecīgā ceturkšņa maksājuma summa nav pietiekama iepriekš noteiktam ieskaitam, EIF tajā pašā datumā pārskaita starpību uz EIF Tiešo izmaksu bankas kontu.

Līdzēji vienojas, ka abos gadījumos, kas noteikti iepriekš (i) un (ii) apakšpunktos, saistībā ar EIF Tiešo izmaksu atlikuma maksājumu nevienam no Līdzējiem nav pienākuma maksāt otram Līdzējam nekādus procentus par šo maksājumu.

10. Saistīto izdevumu samaksa

Saistītie izdevumi ir maksājami savlaicīgi, pamatojoties uz rēķiniem, kas tiek saņemti laiku pa laikam, ar tiešu pārskaitījumu no Izdevumu bankas konta. Katra kalendārā gada laikā samaksātā Saistīto izdevumu summa tiek norādīta attiecīgajā Paziņojumā par izmaksu segšanu.

11. Paziņojums par izmaksu segšanu

Pēc katra kalendārā gada beigām, kolīdz tas kļūst iespējams, taču jebkurā gadījumā ne vēlāk kā līdz nākamā kalendārā gada 31. martam EIF iesniedz Fonda Uzraudzības padomei Paziņojumu par izmaksu segšanu, kas pēc formas atbilst paraugam, kas pievienots šim pielikumam 2. pielikumā, norādot tajā Ikgadējās izmaksas, kas radušās attiecīgajā kalendārajā gadā, un aprēķina izklāstu.

Trīsdesmit dienu laikā pēc tam, kad saņemts Paziņojums par izmaksu segšanu, Fonda Uzraudzības padome ir tiesīga apstiprināt Paziņojumu par izmaksu segšanu vai izteikt piezīmes vai iebildumus par tā saturu, ar nosacījumu, ka jebkādiem iebildumiem jābūt pienācīgi pamatotiem. Attiecībā uz Paziņojuma par izmaksu segšanu apstiprināšanu ir piemērojami sekojoši noteikumi:

(i) ja EIF saņem Fonda Uzraudzības padomes apstiprinājumu, Paziņojums par izmaksu segšanu uzskatāms par apstiprinātu tajā datumā, kurā EIF saņem Fonda Uzraudzības padomes apstiprinājumu;

(ii) ja EIF nesaņem no Fonda Uzraudzības padomes ne apstiprinājumu, ne iebildumus, Paziņojums par izmaksu segšanu uzskatāms par apstiprinātu trīsdesmitās dienas beigās pēc dienas, kurā Fonda Uzraudzības padome saņēma Paziņojumu par izmaksu segšanu;

(iii) Ja EIF saņem jebkādus Fonda Uzraudzības padomes iebildumus, piecpadsmit dienu laikā pēc to saņemšanas EIF šie iebildumi ir labā ticībā jāņem vērā, veicot jebkādus pasākumus, kurus EIF uzskata par piemērotiem mērķa sasniegšanai, tostarp jāapspriež šie iebildumi ar Fonda Uzraudzības padomi, un jāiesniedz Fonda Uzraudzības padomei otrais Paziņojums par izmaksu segšanu, kas ir grozīts atbilstoši EIF ieskatiem. Otrais Paziņojums par izmaksu segšanu uzskatāms par pieņemtu piecu Darba dienu laikā pēc tā saņemšanas.

Paziņojums par izmaksu segšanu kļūst par galīgu un stājas spēkā tajā datumā, kurā tas tika apstiprināts vai pieņemts iepriekš norādītajā kārtībā, un šajā datumā visi Paziņojumā par izmaksu segšanu norādītie maksājumi automātiski kļūst par tādiem, kas jāmaksā.

12. Galīgie maksājumi pēc Līguma izbeigšanās vai atcelšanas

Nekādi neietekmējot jebkādus maksājumus, kas veicami saskaņā ar 9. un 10. punktu, pēc Līguma izbeigšanās vai atcelšanas, tostarp arī pēc Līguma atcelšanas pirms termiņa, EIF aprēķinās kopējās EIF Tiešās izmaksas un kopējos Saistītos izdevumus, kas bija jāmaksā un kas ir samaksāti visā Līguma spēkā esamības laikā.

Ja aprēķinātā summa pārsniedz vadības izmaksu limitu, kas noteikts Īstenošanas Regulas 43. panta ceturtajā rindkopā, Latvijas Valdība ir tiesīga pieprasīt, lai EIF, cik vien ātri iespējams un lieki nekavējoties, ņemot vērā attiecīgos apstākļus, atlīdzina tai kā Izmaksu atlikuma galīgo samaksu naudas summu, kas atbilst šādam pārsniegumam, ja vien Latvijas Valdība nepiekrīt šādu izdevumu atlīdzināšanai no citiem pieejamiem avotiem.

 

13. Šīm pielikuma 3.pielikumā ir pievienots budžets, kurā ir noteikta Izmaksu prognoze pirmo trīs gadu periodam. Līdzēji apstiprina, ka šai prognozei nav saistoša spēka un tā kā vienkārša prognoze, kas ir veikta, pamatojoties uz informāciju, kas pieejama šī Līguma noslēgšanas laikā, ir pakļauta izmaiņām, un Līdzējiem un trešajām personām uz to nevajadzētu paļauties kā uz attiecīgā perioda Izmaksu aprēķinu.

Izmaksu pielikuma 1. pielikums

EIF Standarta izmaksu likmes aprēķins 2008. gadam

Saskaņā ar Līgumu īpaši norīkotie EIF darbinieki (kuri šajā Izmaksu pielikumā definēti kā "EIF JEREMIE Darbinieki") veiks darbības, kas paredzētas Līgumā saistībā ar JEREMIE Ieguldījumu fonda dibināšanu Latvijā un tā darbību. EIF paredz, ka pirmo trīs darbības gadu laikā nepieciešamie personāla resursi ietvers 3,5 personas, kā norādīts zemāk.

Papildus šiem piešķirtajiem resursiem EIF laiku pa laikam norīkos nepieciešamo uzdevumu izpildei dažādus darbiniekus, kuru pieredze atbilst apmēram 100 speciālistu pieredzei, no EIF galvenā biroja Luksemburgā. Šo papildresursu ieguldījums ir iekļauts EIF Standarta izmaksu likmes aprēķinā, ko piemēro katram gadam, un tādēļ tas neradīs papildu izmaksas Latvijas Valdībai. Šie papildresursi sniegs atbalstu norīkotajiem EIF JEREMIE Darbiniekiem visās darbībās, kas attiecas uz JEREMIE Ieguldījumu fondu, tostarp tādās ar ieguldījumiem saistītajās darbībās kā produktu struktūras noteikšana, pārrunas ar Finanšu starpniekiem, rūpīgu pārbaužu veikšana, jebkādu darījumu juridiskās struktūras izstrāde un darbības, kas saistītas ar darījumu apstrādi - ziņošana par ieguldījumiem un to uzraudzīšana, grāmatvedība un sistēmu pārvaldība.

Lai nodrošinātu visu Līguma noteikumu sekmīgu īstenošanu, par attiecībām ar Latvijas Valdību atbildīgā amatpersona pastāvīgi pārraudzīs kombinācijas, kādās strādās EIF norīkotie darbinieki un EIF speciālisti.

Tālāk tabulā norādīts 2008. gadam piemērojamās EIF standarta izmaksu likmes aprēķins. Šis aprēķins veikts, ievērojot radītājus, kuri pašlaik pieejami par 2007. gadu un kurus vēl nav pārbaudījuši revidenti, paredzot, ka faktiskā EIF Standarta izmaksu likme, ko piemēros 2008. gadam, tiks noteikta, pamatojoties uz revidentu pārbaudītajiem 2008. gada pārskatiem, kolīdz tie kļūs pieejami.

Darbinieku kategorija

EIF JEREMIE Darbinieku paredzētais skaits

(pirmajos 3 gados)

Likme EUR/cilvēkmēnesī

Administratīvie darbinieki

0,5

18,900

Speciālisti

3

33,000

 

Izmaksu pielikuma 2. pielikums

Paziņojums par izmaksu segšanu (paraugs)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresāts: [•]

 

Nosūtītājs: Eiropas Investīciju fonds

Luksemburga, datums

JER-003

Saskaņā ar finansēšanas nolīgumu ("Līgums"), kas noslēgts 2008.gada 16.jūlijā starp Latvijas Republiku un Eiropas Investīciju fondu ("EIF") un vēstules par izmaksām ("Izmaksu pielikuma") 13. punktu, EIF iesniedz jums Paziņojumu par izmaksu segšanu (kā tas ir definēts Izmaksu pielikumā).

Terminiem un izteicieniem, kas definēti Līgumā un Izmaksu pielikumā, šajā dokumentā ir tāda pati nozīme, ja vien tie nav definēti citādi vai ja no konteksta neizriet citāda nozīme.

Laipni lūdzam jūs viena mēneša laikā iesniegt mums savu apstiprinājumu tālāk minētajām izmaksām par 200[•]. gadu:

Ieguldījumu fonda izmaksas

Atbilstoši Ikgadējam budžetam vai korekcijām

Atbilstoši faktiskajai situācijai

Starpība

EIF Tiešās izmaksas

EIF Standarta izmaksu

likme

mēnesis / JEREMIE darbinieki

EIF Transporta izdevumi

EIF Vietējā biroja izmaksas

Saistītie izdevumi

izmaksas konsultantiem

izmaksas saistībā ar konkursiem

izmaksas saistībā ar komandējumiem

izmaksas saistībā ar tulkošanu

izmaksas saistībā ar izbeigšanu

izmaksas saistībā ar kontiem bankās

izmaksas saistībā ar neatkarīgo revīziju

izmaksas saistībā ar tiesvedību

izmaksas saistībā ar mārketingu un reklāmu

citas izmaksas

Saskaņā ar Izmaksu pielikuma 11. punkta (b) apakšpunktu [•]. gada 1. maijā vai, ja šī diena nav Darba diena, nākamajā Darba dienā summu EUR [•] [pozitīvas summas gadījumā: ieturēs no EIF Tiešo izmaksu konta bankā un pārskaitīs EIF] [negatīvas summas gadījumā: ieskaitīs pret EIF Tiešo izmaksu priekšapmaksu, kas maksājama ik ceturksni tajā pašā datumā].

Izmaksu pielikuma 3. pielikums

Šajā Izmaksu pielikuma 3. pielikumā ir norādītas izmaksas, kas EIF ir plānotas pirmajos trīs JEREMIE Ieguldījumu fonda darbības gados. Šis aprēķins ir sniegts tikai kā juridiski nesaistošas vadlīnijas un tas var tikt grozīts, konsultējoties ar Fonda Uzraudzības komiteju.

Aprēķinā ir piemērots neparedzēto izmaksu koeficients, kas ir 12,5% no EIF Ne-Standarta izmaksu likmes.

Paredzamais IZMAKSU BUDŽETS

PIRMĀ FĀZE

1. gads

2. gads

3. gsds

Apm. %

Atļautais apmērs

183,000,000

183,000,000

183,000,000

EIF Prof. resursi Latvijā

2

2

2

EIF Admin. resursi Latvijā

0.5

0.5

0.5

EIF Prof. resursi no
Luksemburgas

1

1

1

Norīkotie resursi Latvijā

3

3

3

EIF IZMAKSAS

Vienības

EIF Pilno izmaksu likme par Prof.personālu

EUR/mēnesī

3

1,188,000

1,235,520

1,284,941

EIF Pilno izmaksu likme par Admin. personālu

EUR/mēnesī

0.5

118,800

123,552

128,494

Kopējās personāla izmaksas gadā

1,306,800

1,359,072

1,413,435

Komandējumu izmaksas

EUR/par misiju/par personu

36

54,000

58,860

64,157

Latvijas biroja izmaksas

EUR/mēnesī

12

60,000

65,400

71,286

Starpsumma

1,420,800

1,483,332

1,548,878

0.78%

0.81%

0.85%

0.81%

SAISTĪTIE IZDEVUMI

Konsultāciju izmaksas

EUR/dienā

60

63,000

68,670

74,850

Juridiskās konsultācijas

EUR/par darbību gadā

7

175,000

190,750

207,918

Uzaicinājumu intereses izteikšanai izmaksas

EUR/par uzaicinājumu

6

45,000

49,050

53,465

Darbā norīkošanas izmaksas

EUR/par personālu/gadā

3

120,000

130,800

142,572

Juridiskās tulkošanas izmaksas

EUR/par lapu

250

12,500

13,625

14,851

Izbeigšanas/Pārejas izmaksas

EUR/par izbeigšanu

0

25,000

25,000

100,000

Auditora izmaksas

EUR/gadā

1

30,000

32,700

35,643

Kapacitātes audits

EUR/par lietu

0

105,000

0

155,000

Rezerve Investīciju padomes sanāksmēm

EUR/gadā

4

4,000

4,360

4,752

Mārketinga izmaksas

EUR/par kampaņu

3

45,000

49,050

53,465

Neparedzētās izmaksas 12.5%

12.5% gadā

92,313

86,033

122,245

KOPĒJĀS IZMAKSAS GADĀ

2,137,613

2,133,370

2,513,639

Av. %

GADA procents

1.17%

1.17%

1.37%

1.24%

EIF Prof. personāla likme 2008.g (aptuvenie skaitļi balstīti uz vienošanos ar EK 2007. gadā)

33,000

34,320

35,693

EIF Admin. personāla likme 2008.g.

19,800

20,592

21,416

Paaugstinājums gadā (EIF likmes)

4.00%

Paredzētā izmaiņa gadā

Inflācija Latvijā

9.00%

Paredzētais vidējās inflācijas koeficients

 

Rīgā, Latvijā, 2008.gada 16.jūlijā

 

Latvijas Republikas vārdā

Ekonomikas ministrs

Eiropas Investīciju fonda vārdā

Izpilddirektors

___________________________________

/ Kaspars Gerhards/

___________________________________

/Richard Pelly /

 

Funding agreement between the Government of Latvia and European Investment Fund

Funding Agreement between The Government of the Republic of Latvia, represented by the Ministry of Economics and European Investment Fund

16 July, 2008

Table of Contents

1.

Definitions and Interpretation

2.

Object of the Agreement and Task

3.

JEREMIE Holding Fund

4.

JEREMIE Action

5.

Project Steering Committee

6.

Funding of the JEREMIE Holding Fund

7.

Investment Strategy and Planning

8.

Terms of Reference and Business Plan

9.

Operations

10.

Costs

11.

Non-Eligible Expenses

12.

Ancillary undertakings of the Parties

13.

Liability

14.

Monitoring, Reporting, Auditing

15.

Effective Date; Termination

16.

Governing Law; Dispute Resolution

17.

Final Provisions

Appendix A

Appendix B

Appendix C

Appendix D

Appendix E

Appendix F

Appendix G

Appendix H

Appendix I

 

This funding agreement ("Agreement") is entered into on 16 July, 2008, by and between:

 

The Government of the Republic of Latvia,

as represented by the Ministry of Economics ("MoE")

in its capacity as Responsible Authority for the

measure of Operational Programme "Entrepreneurship and Innovations"

55, street Brivibas
LV 1519 Riga
LATVIA

("Government of Latvia")

and

 

The European Investment Fund,

43, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
LUXEMBOURG

("EIF")

as follows:

Preamble

A. By Regulation (EC) No. 1080/2006 of the European Parliament and of the Council the principles and strategies governing the European Regional Development Fund ("ERDF") have been restated.

B. By Council Regulation (EC) No. 1083/2006 general provisions regarding, inter alia, the scope, funding and use of the ERDF, of the Cohesion Fund ("CF") and European Social Fund ("ESF") have been adopted.

C. As one of the instruments for the application of funds disbursed under the Funds (as defined in Council Regulation (EC) No. 1083/2006), the initiative "Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises" ("JEREMIE") has been jointly developed by the Commission of the European Communities ("Commission") and EIF, for the purpose of financing expenditure in respect of operations comprising contributions to support financial engineering instruments, such as venture capital funds, guarantee funds and loan funds, to enterprises, primarily small and medium-sized ones, whereby all funds to be disbursed and applied in the course of JEREMIE shall be made available and used in accordance with article 44 of Council Regulation (EC) No. 1083/2006 and the Commission Regulation (EC) No. 1828/2006.

D. On 20 November 2007, the Commission adopted the decision relating to the National Strategic Reference Framework for the period 2007 - 2013 submitted by the Managing Authority (as defined below), including its implementation, inter alia, through the Operational Programme "Entrepreneurship and Innovations" ("Operational Programme").

E. On 24 November 2007, the Commission approved the Operational Programme by Decision K(2007)4466. The provisions of the Operational Programme have been duly taken into account by the Parties in drafting this Agreement.

F. On 8 April 2008, the Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia by the Protocol Decision (Minutes No.22, 34.§) "On Implementation of Holding Fund of the European Union Structural Fund" ("Protocol Decision") decided to select EIF as holding fund pursuant to Council Regulation (EC) No. 1083/2006.

G. The Parties have concluded that the JEREMIE Holding Fund (as defined below) would be organised as a "separate block of finance" within EIF in accordance with this Agreement, as permitted under article 43, par. 3 of the Commission Regulation (EC) No 1828/2006.

H. The Government of Latvia has also agreed to cover, through the amounts transferred to the JEREMIE Holding Fund under this Agreement, the Costs (as defined below), a portion of which shall be the EIF Direct Costs, as contemplated in article 44(b) of Council Regulation (EC) No. 1083/2006 and article 43, par. 4 of Commission Regulation (EC) No. 1828/2006, such payment to be made in accordance with this Agreement.

I. The Parties acknowledge that JE­REMIE is a novel initiative launched by the Commission and jointly developed in the Republic of Latvia by the Government of Latvia and EIF, at least up to the Earliest Ordinary Termination Date (as defined below). Accordingly, taking into account the early state of the new institutional infrastructure for the use of EU Structural Funds and implementation of JEREMIE, the Parties declare their readiness to consider the effect of this Agreement, including its compliance with any applicable Community rules and regulations, and to amend it on a need basis.

J. For the purposes of Article 43(5) of the Commission Regulation (EC) No. 1828/2006 this Agreement is entered into by the Republic of Latvia acting by the Ministry of Economics in its capacity as Responsible Authority for the measure of the Operational Programme and duly authorized representative of the Government of Latvia.

K. The execution of this Agreement by Mr. Kaspars Gerhards, Minister of Economics of the Republic of Latvia in the name and on behalf of the Government of Latvia has been authorised by Protocol Decision of Ministers of the Republic of Latvia (Minutes No.48, 1.§) "Project of Regulation "Funding agreement between the Government of Republic of Latvia and European Investment Fund"" of 10 July, 2008.

 

NOW THEREFORE it is agreed as follows:

1. Definitions and Interpretation

1.1 In this Agreement the following defined terms and expressions shall bear the following meaning, unless the context requires otherwise:

"Agreement" means this Agreement and the Appendices as amended from time to time;

"Annual Budget" means, for each calendar year, the forecast of the Costs connected to the operation of the JEREMIE Holding Fund, for such calendar year, to be prepared by EIF and approved by the Project Steering Committee in accordance with Article 10.4 below;

"Annual Progress Report" means the Progress Report for each calendar year to be prepared by EIF in accordance with Appendix C, and to be approved by the Project Steering Committee;

"Appendix" means an appendix to this Agreement;

"Article" means an article of this Agree­ment;

"Associated Expenses" means a part of the annual amount of Costs, defined as such in the Costs Appendix, which EIF shall withdraw from the amounts available from time to time in the JEREMIE Holding Fund, as provided under Article 10.1 below and in the Costs Appendix;

"Business Day" means a day during which EIF Luxembourg office is open, and banks are open for general business in Riga, Luxembourg and Brussels;

"Business Plan" means each business plan, relating to any single Financial Engineering Instrument, which shall be prepared in accordance with Article 8;

"Co-Investment" means each co-investment transaction which EIF shall be entitled to enter into, with the aim of maximising the effect of the application of the JEREMIE Holding Fund;

"Co-Investment Agreement" means each agreement relating to the implementation of Co-Investment programmes which EIF shall be entitled to enter into with recognised third parties;

"Commission" means the Commission of the European Communities;

"Costs" means the annual costs which EIF shall withdraw from the amounts available from time to time in the JEREMIE Holding Fund, as provided under Article 10.1 below and in the Costs Appendix, and which shall be deemed as "eligible expenditure" to the extent permitted by article 78 of Reg. 1083 and as determined by the Responsible Authority in the list attached here to as Appendix F. The Costs shall be composed of the EIF Direct Costs and the Associated Expenses;

"Costs Appendix" means the document concerning the calculation and payment Costs, as agreed by the Parties and attached hereto under Appendix I;

"Earliest Ordinary Termination Date" means 30 June 2011;

"EIF Direct Costs" means a part of the annual amount of Costs which EIF shall withdraw from the amounts available from time to time in the JEREMIE Holding Fund, to reimburse the costs incurred by EIF in connection with the running of the JEREMIE Holding Fund, as provided under Article 10.1 below and in the Costs Appendix. The method of calculation of the EIF Direct Costs, which shall be based on the EIF Standard Cost Rate, shall be defined in the Costs Appendix;

"EIF Standard Cost Rate" means the rate, as updated from time to time by EIF, which reflects the actual cost incurred by EIF in the performance of the Task by applying a full-cost approach covering EIF's direct and indirect cost per operational staff;

"EU Structural Funds" means the European Regional Development Fund, as defined under Reg. 1083, and other funds which the Parties may agree from time to time in accordance with applicable EU legislation;

"EU Structural Funds Regulations" means Reg. 1080, Reg. 1083 and the Implementing Regulation, as well as any other EU legislation from time to time applicable to the EU Structural Funds;

"Financial Engineering Instrument" means any or all of the instruments referred to in article 44 of Reg. 1083;

"Financial Intermediary" means a Financial Engineering Instrument (for the avoidance of doubt, other than EIF), body or firm, whether public or private, responsible for implementing Operations, to be selected in accordance with Article 9.1;

"Implementing Regulation" means Commission Regulation (EC) No. 1828/2006;

"Initial Costs" means any amount due for the Costs, incurred by EIF in accordance with this Agreement in the period from the execution of this Agreement and before initial payment under Article 6.1, which the Government of Latvia shall pay to EIF in the case provided under Article 10.2 below;

"Internal Rules" means the rules governing the internal proceedings of the Project Steering Committee, which may be adopted in accordance with Article 5.12;

"Investment Business Plan" means the document providing details of the activities which EIF plans to carry out in line with the Investment Strategy and Planning up to 30 June 2011, to be drafted by EIF and approved by the Responsible Authority in accordance with Article 7.3 below;

"Investment Strategy and Planning" means the document concerning the investment strategy and the planning of the activities of the JEREMIE Holding Fund in relation to the JEREMIE Action, which is attached to this Agreement as Appendix A;

"JEREMIE" means the initiative "Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises" launched by the Commission and EIF, as member of the European Investment Bank Group, in order to promote increased access to finance for the development of micro, small and medium-sized enterprises in the European Union;

"JEREMIE Account" means the EIF off-balance sheet account, relating to the implementation of the Task, to be opened in accordance with Article 3.2;

"JEREMIE Action" means the tasks to be carried out by EIF in the framework of the implementation of the JEREMIE Holding Fund as provided in Article 4.1;

"JEREMIE Additional Bank Account" means the interest bearing segregated bank account, other than the JEREMIE Bank Account, to be used in connection with any Non-Eligible Expenses, to be opened in accordance with Article 3.3;

"JEREMIE Assets and Liabilities" means all the rights, claims and liabilities of the JEREMIE Holding Fund connected to all investments of the same in Financial Engineering Instruments existing from time to time, as well as all the rights, claims and liabilities of the JEREMIE Holding Fund connected to any agreements entered into in order to ensure the activity of the same, such as the rights to the balance of any money deposited from time to time in the JEREMIE Bank Account and of any money invested in accordance with the Treasury Guidelines;

"JEREMIE Bank Account(s)" means any interest bearing segregated bank account, relating to the implementation of the Task, to be opened in accordance with Article 3.3;

"JEREMIE Funds" means, from time to time, the aggregate amount of:

(i) the aggregate amounts received in the JEREMIE Bank Account in accordance with Article 6.1 and Article 6.3, if applicable; plus

(ii) the aggregate interest accrued from time to time in the JEREMIE Bank Account; plus

(iii) for the period of duration of any Operational Agreement and at the termination of any Operational Agreement any Proceeds of Operations received from time to time in the JEREMIE Bank Account; less

(iv) at the termination of the relevant Operational Agreement, the higher of zero and the difference between (x) the capital contributed and actually paid into the relevant Operation, and (y) the aggregate Proceeds of Operations paid into the JEREMIE Bank Account under the relevant Operation;

"JEREMIE Holding Fund" means the holding fund prescribed in Reg. 1083 and the Implementing Regulation, to be established in accordance with Article 3, where its tasks will be performed by EIF;

"Managing Authority" means the Minis­try of Finance of the Republic of Latvia, as the national authority designated under Latvian law to manage the Operational Programme;

"Monitoring Committee" means the committee, having the composition, tasks and powers set out in articles 63 et seq. of Reg. 1083, established by the Government of Latvia in connection with the Operational Programme;

"National Strategic Reference Framework" means the reference document of the Government of Latvia for preparing the programming of the EU Structural and Cohesion Funds, as set out in paragraph D of the Preamble;

"Non-Eligible Expenses" means any expenses, other than Costs, connected to the compliance with the Task which, according to the list determined by the Responsible Authority and attached hereto as Appendix F, are deemed to be non-eligible expenditure under the EU Structural Funds Regulations and related Latvian law;

"Operation" means a project or group of projects defined as per Reg. 1083, selected in accordance with Article 4 and 5, and implemented by one or more Financial Intermediaries;

"Operational Agreement" means an agreement entered into with a Financial Intermediary regarding an Operation;

"Operational Programme" means the activity n. 2.2.1.1. holding fund for the investment in guarantee, high-risk loans, and venture capital funds and other financial instruments within the operational programme "Entrepreneurship and innovations", a part of which is administered through the JEREMIE Holding Fund, in accordance with the provisions of this Agreement;

"Parties" means the Government of Latvia and EIF;

"Proceeds of Operations" means any amount which, in the framework of an Operation, for the period of duration of the relevant Operational Agreement and at the termination thereof, is generated from such Operation and is paid to the JEREMIE Bank Account by the relevant Financial Intermediary in accordance with Article 9.4;

"Progress Report" means each of the reports, including the Annual Progress Report, to be prepared by EIF in accordance with Appendix C, and to be submitted to the Project Steering Committee;

"Project Steering Committee" or "PSC" means the committee appointed by the Government of Latvia and entrusted with the responsibilities regarding the JEREMIE Holding Fund in accordance with Article 5;

"PSC Members" means the ordinary members of the Project Steering Committee, to be appointed by the Government of Latvia in accordance with Article 5;

"PSC Observers" means the individuals appointed by EIF, by the Government of Latvia or by the Responsible Authority (or any other individuals participating or present in the meetings of the Project Steering Committee on an ad hoc basis) having the right to attend the meetings of the Project Steering Committee, as well as the other rights provided in Article 5;

"Reg. 1080" means Regulation (EC) No. 1080/2006 of the European Parliament and of the Council;

"Reg. 1083" means Council Regulation (EC) No. 1083/2006;

"Responsible Authority" means the MoE, as the national authority designated by the Government of Latvia as authority responsible for the measure of Operational Programme, or any substituting entity which may be subsequently appointed by the Government of Latvia in such capacity;

"Right" means the right to use the JEREMIE Funds, donated to EIF in accordance with Article 2 below, subject to the Task provided hereunder;

"Small and medium-sized enterprises" or "SMEs" means small and medium-sized enterprises as defined in the Commission Recommendation 2003/361/EC;

"Successor Entity" means the entity which may be appointed by the Government of Latvia under Article 44 of Reg. 1083, in its full discretion and under its sole responsibility, to implement the operations contemplated in that article and to succeed EIF in the performance of the tasks of the JEREMIE Holding Fund in Latvia;

"Task" means the special burden attached to the donation of the Right, as in more detail described in this Agreement, subject to which the donation of the Right is performed, as provided in Article 2.2. below;

"Termination for Cause" means the termination of this Agreement due to a breach or a series of breaches of the same by a Party, which are not capable of being remedied within a reasonable period of time and/or which, pursuant to the reasoned opinion of the other Party acting in good faith, render the continuation of this Agreement impracticable or extremely onerous by such other Party;

"Term(s) of Reference" or "ToR(s)" means the document to be prepared by EIF, which shall be the basis for any Business Plan submitted by the Financial Intermediaries in accordance with Article 8;

"Transfer Obligation" means the condition of the donation of the Right according to which EIF has an obligation, in the circumstances and on the terms and conditions set out under Article 2.3 below, to transfer the Right together with any JEREMIE Assets and Liabilities to the Successor Entity;

"Transition Management Principles" means the principles governing the activities to be carried out by EIF in connection to the possible award of the role of entity running the JEREMIE holding fund, after the review provided under Article 15.2 below, to a third party, as agreed by the Parties in the document attached hereto as Appendix G.

"Treasury Guidelines" means the set of guidelines governing the treasury management of the balance of the JEREMIE Funds not drawn down, to be adopted by the Project Steering Committee upon proposal by EIF, and in accordance with the outline provided in Appendix H.

1.2 Subject to Article 1.1 and save where the context otherwise requires:

(a) capitalised terms and expressions defined in Reg. 1083 and the Implementing Regulation have the same meaning when used herein, unless herein otherwise defined;

(b) capitalised terms and expressions defined in the Preamble have the same meaning throughout this Agreement, unless herein otherwise defined;

(c) words denoting:

(i) the singular number only shall include the plural number also and vice versa;

(ii) one gender only shall include the other gender;

(iii) persons only shall include companies and corporations and vice versa;

(d) any provision of any primary or derivative legislation shall be deemed also to refer to any modification thereof;

(e) headings shall be ignored in construing this Agreement; and

(f) the Appendices form an integral part of this Agreement and shall have effect accordingly.

2. Object of the Agreement and Task

2.1 The Parties are entering into this Agreement for the purpose of:

(a) establishing the JEREMIE Holding Fund under article 44(b) of Reg. 1083, and providing for the donation by the Government of Latvia of the Right to EIF prescribed in Article 2.2;

(b) defining the rules governing the implementation and operation of the JEREMIE Holding Fund as prescribed in Reg. 1083 and the Implementing Regulation;

(c) setting out the information required under article 43, par. 5 and 6 and article 44, par. 1 and 2 of the Implementing Regulation; and

(d) determining the amount and the terms of recovery of Costs by EIF, in compliance with the Protocol Decision and as contemplated in article 44(b) of Reg. 1083 and article 43, par. 4 of the Implementing Regulation.

2.2 In order to establish and fund the JEREMIE Holding Fund, the Government of Latvia hereby donates to EIF, on the terms and conditions set out in this Agreement, the Right subject to the Task and EIF hereby, on the terms and conditions of this Agreement, accepts from the Government of Latvia the Right burdened with the Task. Therefore, the Parties agree and acknowledge that the donation hereby contemplated is subject to the Task that the Right (i) is being donated for the special purpose that EIF acts as the JEREMIE Holding Fund to implement the JEREMIE initiative in Latvia, in accordance with article 44 of Reg. 1083 and this Agreement, and (ii) shall be exercised by EIF in accordance with, and subject to, the provisions of this Agreement.

2.3 In addition to the burden of the Task, the donation of the Right by the Government of Latvia to EIF under this Article 2 is subject to the obligation, referred to as the Transfer Obligation, as follows. Upon termination of this Agreement, for whatever reason this may occur, should the Government of Latvia communicate, no later than 90 days before the termination effective date, that it has selected a Successor Entity, EIF shall without unreasonable delay transfer to such Successor Entity the Right, together with any JEREMIE Assets and Liabilities existing at the relevant time, as a unity of rights and assets ("lietu kopība") in the meaning of the Latvian property law. It is understood for the avoidance of doubts that EIF, in carrying out its Transfer Obligation, shall under no circumstances:

(i) assess the legal framework of the selection of the Successor Entity, the suitability of the latter, or any other aspect of the selection of the Successor Entity, which shall be carried out by the Government of Latvia under its sole responsibility;

(ii) be required to assume any liability of any nature in connection with the transfer of any JEREMIE Assets and Liabilities to the Successor Entity under Article 15.9.

3. JEREMIE Holding Fund

3.1 The Parties agree that the JEREMIE Holding Fund shall be established as a "separate block of finance" within EIF, as permitted under article 43, par. 3 of the Implementing Regulation.

3.2 In order to establish a separate block of finance within itself, in accordance with article 43, par. 3 of the Implementing Regulation, EIF shall establish the JEREMIE Account, denominated "PROJECT JEREMIE LATVIA - HOLDING FUND ACCOUNT", to administrate all matters relating to the JEREMIE Funds in accordance with this Agreement. For the avoidance of doubt, the JEREMIE Account shall not be a bank account, and shall not be capable of receiving any monies in respect of the JEREMIE Funds. EIF shall record all transactions in respect of the JEREMIE Funds in the JEREMIE Account. All transactions shall bear value date for the computation of interest.

3.3 In order to be enabled to perform the Task, which includes the JEREMIE Action, the JEREMIE Holding Fund shall receive the contributions from state budget of the Republic of Latvia in accordance with the funds allocated to the Operational Programme, including the national contributions and, if applicable, other contributions contemplated in this Agreement and payable in accordance with Article 11 below. In order to receive such amounts and for the purposes of this Agreement, for the benefit of the Government of Latvia, EIF shall open any necessary JEREMIE Bank Accounts, and the JEREMIE Additional Bank Account, in its name, with a suitable credit institution operating within the European Union to be selected by EIF in compliance with applicable law.

3.4 The JEREMIE Account, the JEREMIE Bank Account and the JEREMIE Additional Bank Account shall at all times and in all respects be used, committed or otherwise disposed of separately from other EIF resources, and shall be used exclusively for the performance of the JEREMIE Action in accordance with this Agreement.

3.5 The following payments from the JEREMIE Bank Account shall be validly made by signatories duly authorised by EIF:

(i) payments required in connection with Operations;

(ii) payments of the EIF Direct Costs due to EIF as reimbursement for the performance by EIF of the Task, which includes the JEREMIE Action, as provided under Article 10 and under the Costs Appendix;

(iii) payments of the Associated Expenses, in accordance with the Costs Appendix;

(iv) investment of any balance of the JEREMIE Bank Account in accordance with the Treasury Guidelines;

(v) any other payment connected to the implementation of the Task expressly authorised in writing by the Government of Latvia and EIF jointly.

3.6 Any payment from the JEREMIE Additional Bank Account, which is expressly authorised by EIF and the Government of Latvia jointly in accordance with Article 11 below, shall be validly made by signatories duly authorised by EIF.

4. JEREMIE Action

4.1 To comply with the Task, EIF shall perform the JEREMIE Action, which shall include the following:

4.1.1 Pursuit of the strategy set out in the Investment Strategy and Planning and of the Investment Business Plan;

4.1.2 Revision of the Investment Strategy and Planning in accordance with Article 7, draft and revision of the Investment Business Plan in accordance with Article 7.3, and submission of the relevant proposals to the Project Steering Committee;

4.1.3 Preparation of the Terms of Reference in accordance with Article 8, Selection of appropriate Financial Intermediaries (by calls for expression of interest and/or other relevant tools in accordance with applicable law, and in any case in accordance with the principles of equal treatment, non-discrimination and transparency) which shall receive contributions from the JEREMIE Holding Fund, in the framework of Operations, for purposes of implementation of the JEREMIE strategies as defined in the Investment Strategy and Planning and along the lines of the Investment Business Plan;

4.1.4 Negotiation of terms of Operations, execution and implementation of the Operational Agreements in accordance with the terms of the legal documentation thereof;

4.1.5 Portfolio management of the contributions from the JEREMIE Holding Fund to the Operations, including any actions it deems appropriate, in accordance with suitable and market-standard clauses, in case of breach of the relevant Operational Agreements by the relevant Financial Intermediaries, provided that, should EIF deem appropriate not to take any action in case of a breach by a Financial Intermediary generating a loss which is likely to exceed EUR 100,000, this decision shall be subject to a favourable opinion from the Project Steering Committee;

4.1.6 Reasonable assistance in collecting relevant information necessary in order to allow the Government of Latvia to comply with applicable EU rules on State aid, with the exclusion of overall monitoring and review of compliance with EU rules on State aid, which shall be the Government of Latvia's sole responsibility, in accordance with Appendices A, B, C and D. The Government of Latvia shall indicate to EIF in writing the type of information required by it for the purpose of the preceding sentence;

4.1.7 Reporting to the Government of Latvia, through the Project Steering Committee, on the progress of the various Operations in accordance with Article 14 and Appendix C;

4.1.8 Identification of opportunities for Co-Investments, negotiation of commercial terms of Co-Investments and execution of the Co-Investment Agreements, in accordance with the Investment Strategy and Planning and along the lines of the Investment Business Plan;

4.1.9 Treasury management of the balance of the JEREMIE Funds not drawn down, also by outsourcing and/or subcontracting to third parties all or part of the relevant activities, in accordance with the Treasury Guidelines; and

4.1.10 All activities connected to the possible award of the role of entity running the JEREMIE holding fund, after the review provided under Article 15.2 below, to a third party, in the manner provided under the Transition Management Principles.

4.2 EIF shall be responsible for its internal administration in relation to the performance of the JEREMIE Action. EIF shall designate a project manager, who shall act as the central point of contact for the Government of Latvia and for the Project Steering Committee in connection with this Agreement.

4.3 EIF shall establish an office in Latvia, which shall be operational upon occurrence of the initial disbursement to the JEREMIE Holding Fund in accordance with Article 6.1(i) and which shall be adequately staffed, as may be required by the scope of the JEREMIE Action in accordance with the Investment Strategy and Planning and in line with the Investment Business Plan.

4.4 In performing the JEREMIE Action, EIF shall be entitled to retain services of attorneys and external consultants, such as tax and legal advisers, for specific tasks in connection with the JEREMIE Action requiring, at the reasonable opinion of EIF, expert advice. When procuring such services, EIF shall ensure that (i) the scope of such services is connected to the scope of this Agreement, (ii) the fees payable for such services are established on competitive market terms, and (iii) the services rendered by the external consultants are reasonably evidenced.

5. Project Steering Committee

5.1 As part of its compliance with the Task, EIF's performance of the JEREMIE Action, as prescribed in Article 4, shall be subject to the provisions relating to the Project Steering Committee, as prescribed in this Article 5. The Parties acknowledge that any resolutions taken by the Project Steering Committee shall always be taken by the latter after appropriate assessment of the position of the Responsible Authority and of the Managing Authority, and that EIF, for all purposes of the EU Structural Funds Regulations, shall be entitled to safely assume, without further enquiry, that any decisions and resolutions taken by the Project Steering Committee fully reflect the position of the Responsible Authority and of the Managing Authority. For the avoidance of doubt, no resolutions of the Project Steering Committee shall be deemed as delegation to the Project Steering Committee of the Managing Authority's or Responsible Authority's respective responsibilities, and the Managing Authority and the Responsible Authority shall remain competent for its duties and responsibilities in accordance with the EU Structural Funds Regulation and related Latvian law.

5.2 The Government of Latvia shall establish a Project Steering Committee, which shall consist of five ordinary members appointed by the Responsible Authority, among its personnel, that of the Managing Authority, or among reputable experts in the field of SMEs financing. The Responsible Authority shall also appoint, among the ordinary members, the Chairman and the Vice-Chairman of the Project Steering Committee.

EIF shall be entitled to designate up to two of its officials who will be participating in the sessions of the Project Steering Committee as PSC Observers, provided that, for the avoidance of doubt, the PSC Observers will not be PSC Members. The Project Steering Committee shall have the right to designate from time to time, on an ad hoc basis, other individuals as PSC Observers, in case it deems that the participation of such individuals is appropriate considering the agenda of the Project Steering Committee.

5.3 The term of office of each PSC Member and of the PSC Observers, other than those appointed on an ad hoc basis, shall be two years and re-appointment for additional terms shall be permitted. If the position of an PSC Member vacates for any reason whatsoever, the Responsible Authority shall without unreasonable delay appoint a new PSC Member for the remainder of the term of office of the substituted PSC Member (for the avoidance of doubt, and subject to the remaining provisions of this Article, the Project Steering Committee shall be able to carry out its tasks under this Agreement without such substitution having taken place). For the avoidance of doubt, the principles set out in Article 5.2 in respect of the composition of the Project Steering Committee shall also apply to the replacement of any PSC Member in the circumstances contemplated in this Article 5.3.

5.4 The first PSC Members shall be appointed by the Responsible Authority within one month from the date of the effective date of this Agreement.

5.5 The PSC Members shall not be entitled to compensation and/or to reimbursement for any expenses incurred in performing their duties by the JEREMIE Holding Fund.

5.6 The Project Steering Committee shall be responsible for the tasks entrusted to it under this Agreement, and namely for the following matters:

5.6.1 Expression of opinions on drafts, submitted by EIF, relating to any amendments or revisions of the Investment Strategy and Planning and/or of the Investment Business Plan, provided that, before approving any such drafts, the Project Steering Committee shall procure to obtain any required approval from any appropriate authority within the Government of Latvia;

5.6.2 Review of the progress and the strategy of the JEREMIE Holding Fund, approval of the Progress Reports, and discharge of EIF for performing the Task, including the JEREMIE Action, during the reference period of each approved Annual Progress Report in accordance with this Agreement;

5.6.3 Adoption of the rules of internal organisation which the Project Steering Committee deems appropriate, such as those provided under Article 5.12;

5.6.4 Approval of the draft Annual Budget submitted by EIF, or expression of objection thereto, as per Article 10.4 below;

5.6.5 Expression of opinions on the team allocated by EIF to the activities connected to this Agreement, including the project manager appointed by EIF under Article 4.2 above;

5.6.6 Expression of opinions on the activities carried out by EIF in the frame of the Transition Management Principles, and on the progresses made thereunder;

5.6.7 Approval of any requests relating to Non-Eligible Expenses as per Article 11.2 below;

5.6.8 Approval of the Treasury Guidelines, upon proposal from EIF, in accordance with the outline provided in Appendix H;

5.6.9 Expression of opinions on the activities carried out by EIF in the cases provided under Article 4.1.5 above.

5.7 In addition to taking decisions and expressing opinions in accordance with Article 5.6, the Project Steering Committee shall, on the basis of the information provided by EIF, carry out the following tasks:

5.7.1 Regular monitoring of EIF's overall compliance with the Task, and performance of the JEREMIE Action, of the performance and impact on the Latvian economy of the JEREMIE Holding Fund and of the performance of the Operations, in accordance with the JEREMIE objectives, the Operational Programme and the Investment Strategy and Planning, and the Investment Business Plan;

5.7.2 If necessary, issuance of recommendations of statements of principle of a general nature (i.e., not relating to single Operations) to EIF and to the Government of Latvia regarding the performance of the JEREMIE Action, the further development of the activities of the JEREMIE Holding Fund and/or further activities directed at optimising the impact on the Latvian economy of the JEREMIE Holding Fund and of the JEREMIE Action.

For the purposes of the above, the Project Steering Committee shall have a right to request to EIF, and EIF shall provide accordingly, any reasonable information and any available document concerning the activity of the JEREMIE Holding Fund.

5.8 The Project Steering Committee shall hold meetings at least quarterly. The Chairman shall convene the meetings of the Project Steering Committee upon its own initiative or upon the written request of any two PSC Members, the Responsible Authority or EIF. Decisions by the Project Steering Committee shall be adopted by simple majority of the PSC Members who are present, with a minimum presence of three PSC Members being required.

5.9 In the case provided under Article 5.6.1, 5.6.5, 5.6.6 and 5.6.9 above, the Project Steering Committee shall be entitled to express either positive or negative opinions on the drafts submitted by EIF, and shall not have power to indicate amendments or changes to such drafts. EIF shall take into account the opinions expressed by the Project Steering Committee, and in particular shall not execute those parts of the draft decisions on which the Project Steering Committee has given a negative opinion.

In the cases provided under Articles 5.6.2, 5.6.4, 5.6.7 and 5.6.8, the Project Steering Committee shall be entitled to approve or reject EIF's proposals, and shall not have power to amend such proposals unless EIF has consented in writing to any such amendment.

5.10 EIF will take care of the Secretariat to the Project Steering Committee, and will carry out all ancillary administrative activities aimed at enabling the Project Steering Committee to carry out its tasks. This will include namely sending the relevant communications and documents to be discussed to PSC Members and PSC Observers.

5.11 The Project Steering Committee shall be entitled to take the decisions and express the opinions under Article 5, other than by a meeting in accordance with Article 5.8, also by written procedure, or by no-objection procedure (tacit procedure), as such procedures will be determined through internal rules of the Project Steering Committee in accordance with Article 5.12.

5.12 The Project Steering Committee shall be entitled to adopt its own internal rules, after consultation with EIF, which shall comply with the provisions of this Agreement, provided that:

(i) the Project Steering Committee shall be convened by the Chairman or, in his/her absence or vacancy, by the Vice-Chairman;

(ii) the call of any meeting of the Project Steering Committee shall be communicated to the PSC Members, and copied to the PSC Observers, by fax or e-mail, to be received no later than ten Business Days before the scheduled date for the meeting, or, in case of urgency, no later than two Business Days before the scheduled date for the meeting;

(iii) the communication of call shall include at least the date, time, venue and agenda of the meeting;

(iv) the Chairman, or in his/her absence or vacancy the Vice-Chairman, shall be entitled to open the discussion on each point of the agenda, to regulate the debate, and to certify the vote. New points, not included in the communication of call, may be added to the agenda only if all PSC Members in office so agree;

(v) any decisions of the Project Steering Committee shall be accounted for in minutes, drafted by the Chairman (or, in his/her absence or vacancy, by the Vice-Chairman) or by a person appointed by the same from time to time.

5.13 Any communications to the Project Steering Committee shall be validly effected if made to the address of the Responsible Authority in accordance with Article 17.1, or to such other address or in such other manner as the Project Steering Committee may communicate to EIF.

5.14 PSC Members shall respect defined standards of integrity and shall abstain from action that could induce a conflict of interest in the discharge of their duties.

6. Funding of the JEREMIE Holding Fund

6.1 To enable EIF to exercise the Right, the Government of Latvia shall transfer to EIF and pay into the JEREMIE Bank Account a total amount of EUR 183,185,892 between execution of this Agreement and 31 December 2010, as follows:

(i) a first tranche of EUR 91,500,000 shall be paid without unreasonable delay and as soon as technically possible following approval of the Investment Business Plan in accordance with Article 7.3;

(ii) a second tranche of EUR 91,685,892 shall be paid on the date to be decided by the Parties, taking into account the last approved Annual Progress Report, the Investment Strategy and Planning, the Investment Business Plan and the level of JEREMIE Funds actually invested in Operations up to the relevant date.

6.2 In relation to the disbursement contemplated under Article 6.1(ii) above, and within the limits contemplated therein, the Government of Latvia shall procure that an adequate amount of funds is made available to the JEREMIE Holding Fund in order to ensure optimised implementation of the Investment Strategy and Planning and to enable EIF to perform the tasks of the JEREMIE Holding Fund. The Government of Latvia shall in particular take all action required in order to effectively make the disbursements pursuant to the EU Structural Funds Regulations and any other regulations of the European Union being relevant for JEREMIE and/or the JEREMIE Holding Fund at any given time.

6.3. Subject to the approval by the Commission of eligibility of the relevant expenditure under the EU Structural Funds Regulations, and subject to all other necessary action having been taken by the Commission, the Parties will consider a contribution to the JEREMIE Holding Fund from the operational program "Infrastructures and services" of an additional amount of EUR 23,000,000 to be used for the financing of SMEs active in the field of improvement of heat insulation of multi-apartment residential buildings in Latvia.

7. Investment Strategy and Planning

7.1 To comply with the Task, EIF shall perform the JEREMIE Action in accordance with the Investment Strategy and Planning, as it is set out in Appendix A in accordance with the terms of the EU Structural Funds Regulations and on the basis of the Operational Programme.

7.2 Should EIF or the Government of Latvia deem it necessary, the Investment Strategy and Planning may be revised taking into account:

7.2.1 the performance and the impact on the Latvian economy of the JEREMIE Holding Fund until such time;

7.2.2 any change of the underlying legal regulations for JEREMIE (including but not limited to the EU Structural Funds Regulations);

7.2.3 any change in the Operational Programme related to the operations supported through the JEREMIE Holding Fund; and

7.2.4 any recommendations issued by the Project Steering Committee.

Should such revision be deemed necessary, EIF shall submit a draft of the revised Investment Strategy and Planning to the Project Steering Committee and the revised Investment Strategy and Planning shall be approved taking into account the opinion of the Project Steering Committee, in accordance with Article 5.6.1.

7.3 As soon as technically possible, and no later than 30 days after execution of this Agreement, EIF shall prepare and submit to the Responsible Authority a draft Investment Business Plan, which shall provide details of the activities which EIF plans to carry out in line with the Investment Strategy and Planning over a three year period. The Responsible Authority shall approve it, or make objections to the same, within 30 days from submission.

8. Terms of Reference and Business Plan

8.1 In respect of each Operation, Terms of Reference shall be prepared by EIF and shall be the basis for any Business Plan submitted by the Financial Intermediaries in accordance with this Article 8.4.

8.2 Each Term of Reference shall:

(i) be formulated in accordance with the terms of the EU Structural Funds Regulations and on the basis of the Operational Programme;

(ii) reflect, and comply with, the selection criteria as approved each time by the Monitoring Committee; and

(iii) be consistent with the Investment Strategy and Planning, and with the principles set forth in the Investment Business Plan.

8.3 In respect of each Operation, Business Plans shall be submitted to EIF by the relevant Financial Intermediary and thereafter assessed by EIF in its capacity as JEREMIE Holding Fund.

8.4 Each Financial Intermediary shall be required to draft its Business Plan in accordance with the relevant Terms of Reference. In any case, any Business Plan shall include the elements set out below:

(a) the targeted market of enterprises and the criteria, terms and conditions for financing them;

(b) the operational budget of the Financial Engineering Instrument;

(c) the ownership of the Financial Engineering Instrument;

(d) the co-financing partners or shareholders;

(e) the by-laws of the Financial Engineering Instrument;

(f) the provisions on professionalism, competence and independence of the management;

(g) the justification for, and intended use of, the contribution from the EU Structural Funds;

(h) the policy of the Financial Engineering Instrument concerning exit from investments in enterprises;

(i) the winding-up provisions of the Financial Engineering Instrument, including the reutilisation of resources returned to the Financial Engineering Instrument from investments or left over after all guarantees have been honoured, attributable to the contribution from the Operational Programme.

9. Operations

9.1 The selection of Financial Intermediaries shall be implemented by EIF in accordance with the selection criteria approved by the Monitoring Committee, the Investment Strategy and Planning and with applicable law, and in line with the Investment Business Plan.

9.2 Execution and amendments of Operational Agreements on behalf of the JEREMIE Holding Fund shall comply with the selection criteria as approved by the Monitoring Committee. In case of amendments of such criteria by the Monitoring Committee, the amended criteria shall apply effective from the date of communication of such amendments by the Government of Latvia to EIF.

9.3 Any Operational Agreement shall, notwithstanding any other terms set out in this Agreement include the following conditions:

9.3.1 the obligation of the Financial Intermediary to pursue the objectives set out in the Operational Agreement;

9.3.2 regular reporting by the Financial Intermediary to EIF in a standardised form and scope;

9.3.3 the obligation of the Financial Intermediary to allow access to documents related to the JEREMIE Action for any national or European entity duly empowered by applicable law to carry out audit and/or control activities;

9.3.4 the obligation of the Financial Intermediary to carry out adequate marketing and publicity campaigns, focussed in the relevant territory as appropriate, aimed at making the JEREMIE initiative known to the SMEs in the relevant territory, in line with the relevant provisions of EU Structural Funds Regulations;

9.3.5 procedures for submission of annual accounts for the Operation by the Financial Intermediary to EIF and auditing procedures to be complied with by the Financial Intermediary;

9.3.6 the right of EIF to recover any losses due to a breach by a Financial Intermediary of its obligations under the relevant Operational Agreement, in accordance with suitable and market-standard clauses. EIF shall not provide for any arbitration clauses in such Operational Agreements, unless with the consent of the Project Steering Committee;

9.3.7 the right of the Financial Intermediary to payment of market-standard management costs, in accordance with Article 43 par. 4 of the Implementing Regulation;

9.3.8 a substitution and/or nomination right of the Government of Latvia in order to ensure the transfer of the Operational Agreement to any Successor Entity, as provided under Article 15.8 below;

9.3.9 in the investment agreements between the Financial Intermediary and the enterprises for the financing of the enterprises from the Operation, the Financial Intermediary shall provide that:

(i) such enterprises shall keep records of the investment or other financial contribution made by the Financial Intermediary at least until 31 December 2021, unless, under the relevant Operational Agreement, the relevant Financial Intermediary will have accepted to keep such records with it;

(ii) the Financial Intermediary shall be entitled to recover any losses due to a breach by the enterprises of their obligations under the relevant investment agreement;

(iii) the Financial Intermediary shall diligently, whether by negotiation or legal action, enforce its claims against such enterprises;

(iv) the representatives of the Government of Latvia, the Commission and EIF may access the premises and documents of such enterprises for the purpose of ensuring the legality and regularity of the financing from the Operation and of the enterprises' business;

(v) the relevant financing comes in part from EU Structural Funds;

(vi) such enterprises shall engage in no action or decision contrary to Community rules, particularly rules concerning competition;

(vii) such enterprises shall comply with the publicity, visual identity and reporting of irregularities requirements provided for by the EU Structural Funds Regulations and Latvian law.

9.4 Any Proceeds of Operations shall be paid to the JEREMIE Bank Account with­out any unreasonable delay, and shall be made available to the JEREMIE Holding Fund, and shall be re-invested in accordance with this Agreement and the Investment Strategy and Planning, and along the lines of the Investment Business Plan.

10. Costs

10.1 The Government of Latvia acknowledges that EIF's compliance with the Task, which includes the JEREMIE Action, will entail the occurrence of the Costs, which EIF shall be entitled to recover, as contemplated by article 43, par. 4 of the Implementing Regulation. EIF's right to receive payment of the EIF Direct Costs is integral part of the Right donated to the EIF according to this Agreement and pursuant to the Latvian Civil Law.

Subject to Article 10.2 below, all Costs shall be withdrawn from the funds available in the JEREMIE Bank Account in the manner and timing set forth by the Parties in the Costs Appendix. After the end of any calendar year, EIF shall submit to the Project Steering Committee, a statement providing information on the Costs incurred in the previous calendar year; the format of such statement, as well as the timing, manner and consequences of its submission to the Project Steering Committee, are set provided for in the Costs Appendix. The Parties acknowledge and agree that the Costs Appendix is the document where they intended to provide in detail for the calculation and modalities of payment of the Costs, and that therefore, in case of any conflicts between any terms of the Funding Agreement relating with calculation and modalities of payment of the Costs and those of the Costs Appendix, the terms of the Costs Appendix shall prevail.

10.2 In the event that, notwithstanding the approval of the Investment Business Plan by the Responsible Authority, no pay­ment of funds under Article 6.1(i) above is made before 31 December 2008:

(i) the Parties shall without any undue delay enter into consultation to determine appropriate steps for implementing this Agreement and performance of their respective obligations. Such consultation shall be concluded by 31 January 2009;

(ii) EIF shall be entitled to claim, and the Government of Latvia shall be obliged to pay to EIF, any Initial Costs incurred after the execution of this Agreement, for the avoidance of doubt, with the exclusion of any interest which such amount would have borne had the respective payment been made in accordance with this Agreement and the Costs Appendix.

The Government of Latvia shall pay the Initial Costs on demand by EIF following the end of the consultation period, unless in the meantime funds have been paid into the JEREMIE Bank Account by the Government of Latvia in accordance with Article 6.1, in which case EIF shall deduct the applicable Costs from the funds available in the JEREMIE Bank Account.

10.3 The Parties agree that the aggregate of the EIF Direct Costs and the Associated Expenses paid out during the term of this Agreement shall not exceed the maximum amount provided under Article 43 par. 4 of the Implementing Regulation.

10.4 EIF shall communicate to the Project Steering Committee the draft Annual Budget for any calendar year no later than 15 November of the previous calendar year, provided that the draft Annual Budget for the year 2008 shall be communicated by EIF to the Project Steering Committee on the first meeting of the latter. The Project Steering Committee shall notify, within thirty days from receipt, its approval of, or objections to, the relevant draft Annual Budget. The following shall apply:

(i) should EIF receive the approval from the Project Steering Committee, the Annual Budget shall be considered as approved on the date EIF received the approval from the Project Steering Committee;

(ii) should EIF receive neither approval nor objections from the Project Steering Committee, the Annual Budget shall be considered as approved at the end of the thirtieth day after receipt of the draft Annual Budget by the Project Steering Committee;

(iii) should EIF receive any objections from the Project Steering Committee, EIF shall, within fifteen days from receipt, take into account such objections in good faith, taking any actions it deems appropriate to this purpose, including discussing the objections with the Project Steering Committee and/or the Responsible Authority, and submit an amended Annual Budget to the Project Steering Committee in its discretion. Such further version shall be deemed as a new draft Annual Budget for the purposes of this Article 10.4.

11. Non-Eligible Expenses

11.1 Non-Eligible Expenses shall be validly paid from time to time by EIF, during this Agreement, out of the funds available in the JEREMIE Additional Bank Account at the relevant time, as long as they are approved by the Project Steering Committee.

11.2 At any time EIF foresees any Non-Eligible Expenses, it shall communicate to the Project Steering Committee a request for funding, including the relevant amount and time of payment, a brief description of the reasons of such Non-Eligible Expense, and a mention of the grounds which suggest the non-eligibility of the same. The Project Steering Committee shall, within thirty days from receipt, approve or reject the request, provided that, in case of approval, the decision shall provide for the payment of the relevant amount into the JEREMIE Additional Bank Account in line with the timeline set forth in the approved request. It is understood that no approval will be given by the Project Steering Committee should the relevant Non-Eligible Expense be the consequence of wilful misconduct or gross negligence by EIF.

12. Ancillary undertakings of the Parties

12.1. The Government of Latvia hereby undertakes that:

12.1.1 it will provide all necessary information and assistance in accordance with reasonable requests by EIF in order to enable EIF to perform the JEREMIE Action in accordance with the terms of this Agreement;

12.1.2 it will inform EIF prior to the amendment or change of any laws or other regulations which in the reasonable opinion of the Government of Latvia may have an adverse effect on the availability of funds for the JEREMIE Holding Fund or on the performance of the JEREMIE Holding Fund tasks in accordance with this Agreement;

12.1.3 it will carry out without unreasonable delay the necessary assessments to ensure compliance with the EU rules on State aid, and will carry out any notifications towards the Commission for Operations in relation to which such notifications are required under the EU rules on State aid;

12.1.4 it will comply with its obligations under the EU Structural Funds Regulations and any other applicable Community rules, irrespective of EIF's assistance on specific tasks as provided under this Agreement.

12.2 EIF hereby undertakes that:

12.2.1 it shall provide the Government of Latvia with all reasonable assistance as may be required from time to time with respect to State aid, as provided under Article 4.1.6 above;

12.2.2 it shall establish its internal administration in a manner aimed at ensuring an effective performance of the JEREMIE Action and compliance with the Task;

12.2.3 it shall open an office in Latvia, as provided under Article 4.3 above.

13. Liability

13.1 Where they are not already in place, EIF shall implement adequate internal policies in order to ensure that the JEREMIE Action is performed in compliance with this Agreement.

13.2 Any liability of EIF to the Government of Latvia under this Agreement shall be limited to cases of wilful misconduct and gross negligence by EIF. For the avoidance of doubt, EIF shall not be liable for:

(i) the financial performance of the JEREMIE Holding Fund or for the financial results of any of the Operations,

(ii) any loss caused as a result of breach by the Financial Intermediaries of their obligations under the Operational Agreements,

except in case any of the above is a direct consequence of wilful misconduct or gross negligence by EIF.

13.3 Neither of the Parties shall be liable for any indirect, consequential or other similar damages.

13.4 Any liability of EIF in connection with this Agreement shall further be excluded to the extent any action by EIF, which but for this provision would cause liability of EIF under this Agreement, is based on official information received from the Responsible Authority, including, but not limited to, any information set out in the relevant National Strategic Reference Framework or in the Operational Programme, whereby EIF shall not assume any obligation to independently verify the accuracy, relevance or completeness of any such information. In this Article 13.4, the expression "official information" shall mean any information provided to EIF in a written document (other than electronic document) issued by an official of the Responsible Authority.

13.5 The Government of Latvia shall indemnify and hold harmless EIF for (a) any reasonable documented costs or expenses and (b) any liability incurred by EIF as a result of a third party claim brought against EIF as a result of EIF performing the JEREMIE Action. Such obligation to indemnify shall:

(i) exist only in the event that the costs, expenses or damage to EIF have not been caused by wilful misconduct or grossly negligent actions or omissions by EIF and that EIF has diligently defended such claim;

(ii) be limited to the maximum of EUR 500,000 per each indemnified claim.

13.6 Liability of the Government of Latvia under or in respect of this Agreement shall in all cases and irrespective of the cause or the grounds of liability be limited to its obligation to cover the Costs, to pay the Initial Costs and to make the other payments, if any, expressly provided for in this Agreement.

14. Monitoring, Reporting, Auditing

14.1 The Parties shall comply with their respective monitoring, reporting and auditing obligations as set out in Appendices B, C and D.

15. Effective Date; Termination

15.1 This Agreement shall become effective upon the date of its execution by the Government of Latvia and EIF and is entered into for the period from the date of its execution until the date of issuance of the final report on the Operational Programme, such period being deemed by the Parties as necessary with a view to enabling EIF to carry out the Task, also in compliance with the provisions of Reg. 1083. Within 6 months before the end of such period, the Parties shall meet in order to agree upon the opportunity to extend the term of this Agreement for a further period to be agreed by the Parties.

15.2 The Parties agree and acknowledge that, on 30 June 2011, the Government of Latvia shall have the right:

(i) to review the progress and strategy of the JEREMIE Holding Fund;

(ii) subject to the review mentioned under Article 15.2(i) above, to terminate this Agreement, in accordance with the provisions of Article 15.5 below; and

(iii) in compliance with EU Structural Funds Regulations including, but not limited to, with Article 44 of Reg. 1083, to enter into a new funding agreement with a third party, which shall perform the JEREMIE Holding Fund tasks, or to appoint a Successor Entity under Article 2.3 of this Agreement.

15.3 During the term of this Agreement, either of the Parties may at any time terminate this Agreement with immediate effect by notifying to the other Party that a Termination for Cause has occurred.

15.4 In particular, and without prejudice to the generality of the grounds which may give rise to a Termination for Cause:

(a) the Government of Latvia may declare a Termination for Cause in case of failure by EIF to comply with the Task and more particularly, in case of: (i) a failure by EIF to comply with the strategies defined in the Investment Strategy and Planning, or (ii) a failure by EIF to comply with any of its material obligations under this Agree­ment, in each case provided that the Government of Latvia has sent a warning notice to EIF stating such breach and EIF has not cured such breach within a period of sixty days from the date of receipt of the notice; and

(b) EIF may declare a Termination for Cause in case of (i) a failure by the Government of Latvia to procure the disbursements to the JEREMIE Holding Fund in accordance with this Agreement so as to enable EIF to exercise the Right, or (ii) a default by the Government of Latvia in payment of any amount due to EIF under this Agreement in excess of EUR 100,000 for a period of more than sixty days, or (iii) a failure by the Government of Latvia to comply with any of its material obligations under this Agreement in case such failure would prevent EIF from exercising the Right and fulfilling the Task in compliance with this Agreement, or (iv) subject to the Parties' consultation prescribed in Articles 10.2, transfer of funds in accordance with Article 6.1(i) does not occur before 31 December 2008, in each case provided that EIF has sent a warning notice to the Government of Latvia stating such breach and the Government of Latvia has not cured such breach within a period of sixty days from the date of receipt of the notice.

In the event of Termination for Cause, any expenses in connection with the termination of this Agreement shall be borne by the Party whose fault gave rise to the termination.

15.5 Without prejudice to the right of the Parties to declare a Termination for Cause at any time, this Agreement may be terminated in the absence of Cause only effective on or after the Earliest Ordinary Termination Date at the earliest, following a six months prior notice by either Party. Even before the Earliest Ordinary Termination Date, EIF shall be entitled to terminate this Agreement, in case the Republic of Latvia, or any public authority duly empowered within the Republic of Latvia, amends or changes laws or other regulations which, in the reasonable opinion of EIF, may have a material adverse impact on the activities, or on the performance, of the JEREMIE Holding Fund and consequently on the EIF's ability to perform the Task and comply with the special purpose for which this Agreement was concluded.

15.6 In case of termination of this Agreement, EIF shall be released from any obligation to perform the JEREMIE Action as of the effective date of such termination. All amounts in respect of Costs to which EIF is entitled concerning periods prior to the effective date of the termination shall become due and payable as of such date. EIF shall refund a portion of the Costs corresponding to the amount of the Costs received for the remaining term of this Agreement from the effective date of the termination until 31 December of the year of the termination (based on the number of remaining full months) within fifteen days from the effective date of the termination.

15.7 Upon termination of this Agreement other than a Termination for Cause:

(i) in case of termination due to expiration of the term, all expenses incurred by the JEREMIE Holding Fund and EIF in connection with such termination, including expenses regarding the transfer of the Right and of the JEREMIE Assets and Liabilities, including the Operational Agreements and/or Co-Investment Agreements, to the Successor Entity or to the Government of Latvia, as may be applicable, shall be borne by the Government of Latvia or by the Successor Entity as applicable;

(ii) in case of early termination, including under Article 15.2 above, all expenses incurred by the JEREMIE Holding Fund and EIF in connection with such termination, including expenses regarding the transfer of the Right and of the JEREMIE Assets and Liabilities, including the Operational Agreements and/or Co-Investment Agreements, to the Successor Entity or to the Government of Latvia, as may be applicable, shall be borne by EIF as JEREMIE Holding Fund up to the amount of Euro 50,000, and by the Government of Latvia or the Successor Entity for any excess.

15.8 All Operational Agreements and all Co-Investment Agreements shall provide for substitution and/or nomination rights of the Government of Latvia in order to ensure the transfer of such agreements to the Successor Entity, or to any newly appointed entity, in case of termination of this Agreement. Accordingly, in case of termination of this Agreement:

(i) all Operational Agreements and all Co-Investment Agreements shall remain effective between the relevant Financial Intermediary and the Successor Entity, or the entity newly appointed as JEREMIE holding fund; and

(ii) all commitments and obligations provided for in the Operational Agreements and the Co-Investment Agreements in force shall remain valid and fully effective vis-à-vis the Successor Entity, or the entity newly appointed as JEREMIE holding fund.

15.9 Without prejudice to Article 15.6, upon expiration or termination of this Agreement, the Right shall return to the Government of Latvia, and the balance of the JEREMIE Funds credited to any JEREMIE Bank Account and the balance of any funds credited to the JEREMIE Additional Bank Account, as well as any other JEREMIE Assets and Liabilities, shall be transferred to the Government of Latvia, and as appropriate shall be credited with such bank account which the Government of Latvia shall communicate to EIF. All expenses incurred by EIF in connection with the transfer of any JEREMIE Assets and Liabilities shall be borne as per Article 15.7.

Should the Government of Latvia have communicated to EIF the identity of the Successor Entity as provided under Article 2.3 above, EIF shall perform the Transfer Obligation. In such case, all expenses incurred by EIF in connection with the transfer of any JEREMIE Assets and Liabilities shall be borne by EIF up to the amount set forth under Article 15.7(ii) above, and shall be withheld from the JEREMIE Funds to be transferred to the same, and for any excess by the Successor Entity.

15.10 Notwithstanding any other provision of this Article 15, in the event that an unforeseeable exceptional situation or event beyond any of the Parties' control occurs (other than labour disputes, strikes or financial difficulties, and the kind), including (without limitation) the cancellation or suspension of JEREMIE pursuant to an act of the European Union or otherwise, which prevents either of them from fulfilling any of their obligations under this Agreement, which was not attributable to error or negligence on their part and proves insurmountable in spite of all due diligence (each a "Force Majeure Event"), the Party facing it shall inform the other Party without delay pursuant to a written notice ("Force Majeure Notice") stating the nature, probable duration and foreseeable effects. Upon receipt of a Force Majeure Notice, the Parties shall immediately enter into consultation and make every effort to minimise any damage due to the occurrence of the relevant Force Majeure Event, it being understood that neither party shall be held in breach of its obligations under this Agreement if it is prevented from fulfilling them due to a Force Majeure Event. If the Parties, acting in good faith, ascertained that the continuation of the performance of the JEREMIE Action and the compliance with the Task is impossible or extremely onerous as a result of the occurrence of a Force Majeure Event, this Agreement shall be terminated and the provisions of the second and third sentence of Article 15.6 will apply.

16. Governing Law; Dispute Resolution

16.1 This Agreement shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of the Republic of Latvia.

16.2 The Parties shall use their best endeavours to settle any dispute, controversy or claim arising out of, or in relation to this Agreement, including its validity, invalidity, breach or termination in an amicable manner. Any such dispute, controversy or claim not resolved in accordance with the previous sentence within a reasonable period of time, shall be submitted to mediation in accordance with the Swiss Rules of Commercial Mediation of the Swiss Chambers of Commerce in force on the date when the request for mediation was submitted in accordance with the Swiss Rules of Commercial Mediation. The seat of the mediation shall be Geneva, Switzerland, although the meetings may be held in another place mutually agreed upon by the Parties. The mediation proceedings shall be conducted in English. If such a dispute, controversy or claim has not been fully resolved by mediation within 2 (two) months, it shall be settled by arbitration in accordance with the Swiss Rules of International Arbitration of the Swiss Chambers of Commerce in force on the date when the notice of arbitration was submitted in accordance with the Swiss Rules of International Arbitration. The number of arbitrators shall be 3 (three), the seat of the arbitration shall be in Geneva, Switzerland, the arbitral proceedings shall be conducted in English.

17. Final Provisions

17.1 Any notice or communication by one Party to the other Party shall be made in writing and shall be delivered by registered mail or telefax (with transmission confirmation clearly stating in the subject JER-003) to the following addresses:

If to the Government of Latvia:

Ministry of Economics

Attn: State Secretary

55, Brivibas street

LV 1519 Riga

LATVIA

Fax no: +371 67280882

If to EIF:

European Investment Fund

Attn: Project Manager JEREMIE Hol­ding Fund

43, avenue J.F. Kennedy

L-2968 Luxembourg

LUXEMBOURG

Fax no: +352 426688 280

With copy to EIF project manager acting as the contact point for and in Latvia.

Either Party shall inform the respective other Party in writing without undue delay of any change of the above address details. Until receipt of notification of such changes, a Party may validly serve notice to the last address duly notified to it.

Any notice or communication to the Managing Authority shall be made in writing and shall be delivered by registered mail or telefax (with transmission confirmation clearly stating in the subject JER-003) to the following address:

Ministry of Finance

Attn: Managing Authority

1, Smilsu Street,

LV 1919, Riga,

LATVIA

Fax no: +37167095503

17.2 This Agreement constitutes the entire agreement of the Parties on the subject hereof and replaces and supersedes any prior agreement.

17.3 Amendments to this Agreement shall be made in writing and shall become effective upon execution by the Parties thereto. Amendments to any of the Appendixes shall be made in writing and shall become effective upon execution by the Responsible Authority, on the one side, and EIF, on the other side.

17.4 If a provision of this Agreement shall become or be held invalid or unenforceable, the validity and enforceability of the remaining provisions of this Agreement shall not be affected. The invalid or unenforceable provision shall be deemed replaced by a valid and enforceable provision which represents the intentions of the Parties when agreeing on the invalid or unenforceable provision to the utmost possible extent.

17.5 The Parties shall negotiate in good faith and execute any amendments to the terms of this Agreement, which may become necessary or desirable in case of an amendment of the EU Structural Funds Regulations or laws or other regulations of the Republic of Latvia.

17.6 This Agreement has been executed in two counterparts in the English language and two counterparts in Latvian language, each of which represents an authentic original of this document. In case of discrepancies between the English version and the Latvian one, the English version shall prevail.

Riga, Latvia, 16 July, 2008. 

For the
Government of the Republic of Latvia

Minister of
Economics

For the European Investment Fund

Chief Executive

_________________

/ Kaspars Gerhards/

_________________

/Richard Pelly /

Appendix A

INVESTMENT STRATEGY AND PLANNING

1. Background

JEREMIE is a joint initiative of the European Commission (DG REGIO) and the European Investment Bank Group, designed to give Member States the option of using a portion of their Structural Funds allocations in the budgetary period 2007-2013 to establish a revolving Holding Fund. The aim of a Holding Fund is to improve access to finance for small and medium-sized enterprises (SMEs) through a tailored portfolio of financial products. This Holding Fund can be managed by the European Investment Fund (EIF), an institution selected by public procurement procedure or a national financial institution.

Since early 2007, the Government of Latvia has been working closely with EIF to explore the benefits from implementing the Holding Fund concept. A key part of this process was the completion of a 'Market Failure Analysis report' completed by EIF in July 2007 which gave a series of recommendations to the Ministry of Economics to consider. After due deliberation, the Government decided in April 2008 to implement the JEREMIE concept using a Holding Fund to be managed initially by EIF.

The main areas of assessed 'market failure' include:

• Existing guarantee schemes have insufficient resources and their market penetration is limited compared to potential market size; the existing schemes do no present the efficiency of a guarantee scheme on a portfolio basis that will be more appealing to banks so that they promote it with more vigour;

• Entrepreneurs indicate lack of financing as the main obstacle to start-up a business;

• Banks should be encouraged to operate in the SME segment and to assume more risk and shift the focus of evaluation of an application from the collateral to the viability of the business plan;

• Insufficient private equity investments in the seed and start-up segments. First-time entrepreneurs have access to a number of programmes offering small grants, but largely lack equity products which offer adequate financing to support them through the critical first years of life;

• Gap of expansion investment for the smaller established companies needing capital to increase production capacity, working capital and capital for the further development of the product or market;

• Insufficient level of Business Angels activity.

This Appendix A to the Funding Agreement sets out the Investment Strategy and Planning that EIF intends to implement on behalf of and with the support of the Government of Latvia to help address these failures. This Investment Strategy and Planning has been prepared utilising the expertise and experience EIF has developed in managing similar mandates for other Member States and through the support of the Latvian Guarantee Agency and the Ministry of Economics. Furthermore in developing this strategy, a series of discussion meetings with market participants (financial intermediaries) in various areas of the Latvian SME financing sector have contributed to the process of refining the proposed instruments. These discussions will need to continue as implementation activities progress as the financial intermediaries will play a key role in the implementation of the financial engineering instruments.

2. The Latvian Holding Fund

Through the process of analysis of market data, discussions with market participants and negotiations with the Ministries of Economics and Finance, EIF has created this Investment Strategy and Planning, which has been approved by the Government of Latvia. The Parties acknowledge that this Investment Strategy and Planning is to be seen as a summary, and as a framework, of the more detailed implementation plan, referred to as "Investment Business Plan", which has been discussed separately by the Parties in draft form, and which EIF shall submit to the Responsible Authority for approval as provided under Article 7.3 of this Agreement.

It is intended that a total of EUR 206 million be allocated to the programme with the following areas of focus for the individual financial engineering instruments:

• Export Insurance for EUR 30m;

• Portfolio Guarantee amounting to EUR 80m;

• Housing efficiency amounting to EUR 23m (Subject to approval of the Commission and related amendments to the Financing Agreement);

• Risk Capital for a total of EUR 50.5m;

• Technology Transfer for EUR 22.5m.

This portfolio of instruments within the Holding Fund has the added benefit of creating a revolving process which allows the Government of Latvia to maximise the long-term market impact of Structural Funds. Funds invested through these mechanisms in favour of SMEs, that provide returns to the Holding Fund will become available for reinvestment in support of companies upon decision of the Government. To illustrate this important aspect, the Investment Business Plan will ex­plain in detail how each instrument is expected to operate and how the portfolio as a whole combines to create returns over time.

That document also explains the expected utilisation of the assigned funds, based on certain assumptions and this is best illustrated in the following table.

Instruments

Number of agreements

Total commitment

Breakdown per year

1

2

3

Export Insurance

1

30.00

15.00

15.00

0.00

Portfolio Guarantees

6

80.00

20.00

30.00

30.00

Housing efficiency funding

3

23.00

10.00

13.00

0.00

Tehnology Transfer

4

22.50

11.25

11.25

0.00

Risk Capital

5

50.50

25.25

25.25

0.00

Total

19

206.00

81.50

94.50

30.00

Cumulative utilisation

81.50

176.00

206.00

Each of the five instruments listed above targets different types of SMEs and in differing ways seeking to address the assessed market failures. Combined together, the instruments act as a 'portfolio' delivering market impact and returns to the Holding Fund in differing forms.

2.1 Proposed Financial Engineering Instruments

The explanation below gives brief details of how each different instrument is envisaged to operate but is subject to change as discussions on implementation aspects continue with the targeted Financial Intermediaries. At this stage, these details should be seen as indicative in nature.

Export Insurance Scheme to facilitate greater export business by SMEs

The export insurance measure is assumed to follow a similar approach of guarantees. The choice to use the guarantee approach to simulate the cash flows of an export insurance scheme; it enables the forecasting exercise and it also serves as a basis for discussions to decide upon the most efficient structure that the final export insurance scheme should take. The scheme is assumed to cover 50% of substantially larger portfolios. Given that the scheme constructs in fact a portfolio of insurance agreements for a number of export credits of which only a percentage will become obligations vis-à-vis the providers of the credit, it is permitted to enter into guarantee agreements and reach a certain guarantee volume up to a certain multiple of the assigned capital.

Portfolio Guarantees for Banks to expand lending to SMEs

The scheme is assumed to cover 50% of substantially larger portfolios; the scheme will cover 50% of the loss incurred for each defaulted loan that has been included in the portfolio. There is, however, a limit (cap) to the aggregate amount of payments to be carried out in favour of the Financial Intermediary. Given that the scheme constructs in fact a portfolio of guarantees for a number of loans of which only a percentage will become obligations vis-à-vis the providers of the loans, it is permitted to enter into guarantee agreements and reach a certain guarantee volume up to a certain multiple of the assigned capital.

Housing Energy Efficiency Loans via selected Banks

The projected housing efficiency finance operation assumes a co-financing agreement, through which the JEREMIE Holding Fund disburses upfront the full amount of EUR 23m to Financial Intermediaries which double the amount and extend loans. The repayment schedule extends over a period of 6 years including repayments of an 8% interest partly offset by the maximum permitted Financial Intermediary's management fee of 4.0%. Loans defaulted are assumed to reduce the amount payable to the JEREMIE Holding Fund by the Financial Intermediary.

Risk Capital mechanisms via selected VC Management Companies or Networks

Two different VC schemes are provided for: venture capital (VC) and business angels co-financing (BA). Both assume the same disbursement and repayment schedule. The risk inherent in a risk capital operation is high; there is no downwards protection for the totality of the investors' funds, only a great upside potential. A prudent approach is, therefore, assumed for the returns of the VC schemes projecting returns that are less than the funds invested into SMEs: for VC, 25% of these funds are considered losses and 50% for BA. The value of the portfolios by the end of each fund life cycle is not taken into consideration.

Early stage/Technology Transfer financing through selected Management Companies

Two schemes are assumed focusing on pre-seed or seed financing. Both the disbursement and repayment schedules are assumed to evolve in a slow manner than for VC and BA. Due to the high risk inherent in such operations, it is assumed that a certain portion of the funds invested in SMEs may not return to the fund: this portion is 75% for the seed and reaches 100% for the pre-seed. The value of the portfolio by the end of each fund life cycle is not taken into consideration.

2.2 Overall Objectives

A key element of the overall JEREMIE Holding Fund concept is the clarity of its objectives which have been developed with the Ministry of Economics and can be summarised as follows

• Full utilisation of allocated funds;

• Maximised economic benefits;

• Cost efficiency of the programme (within regulatory caps);

• Maximisation of private co-financing (meeting set targets);

• Successful transition of Holding Fund Management after 3 years.

This last point is an additional aspect of importance which envisages a collaborative approach to building the capability of the entity which the Responsible Authority currently envisages as potential Successor Entity, the Latvian Guarantee Agency, so that at a selected date it may adopt the full duties of JEREMIE Holding Fund management from EIF.

2.3 Implementation Timetable

A key aspect of this initiative is the prompt completion of all implementation tasks to ensure that the end beneficiaries (SMEs) begin to gain from the instruments without any undue delay. EIF is very conscious of this aspect, especially given prevailing market conditions, and will strive to implement all aspects on a best efforts basis by dedicating resources and management support as required.

More specifically, considering that execution date is 16 July 2008, and assuming approval in due time of the Investment Business Plan by the Responsible Authority, and therefore payment of the first tranche provided under Article 6.1(i) of this Agreement, the EIF commits to deliver the following activities as stated below:

• Establishment of the EIF Local Office in Riga - 1 August 2008;

• Formation of the fully resourced EIF implementation team - 16 August 2008;

• Completion of the Investment Business Plan and submission of the same to the Responsible Authority for acceptance - 16 August 2008;

• Appropriate levels of marketing and information flow to financial intermediaries - 16 September 2008;

• Completion and subsequent publication of 'call for expression of interest' documents with selection procedures - 30 September 2008.

After these implementation activities have been achieved, and appropriate replies received, the process of selection of financial intermediaries can begin. As a target date rather than a commitment, the first completion of selection of first Financial Intermediaries is expected in the November period of 2008.

Following finalised selection, the set up of the first transactions with the selected Financial Intermediaries will take place. It is not possible to set target dates for this activity as negotiation on terms & conditions can be a protracted activity but the EIF will seek to negotiate final contracts with intermediaries as early as possible so that SMEs begin to benefit without undue delay.

3. Economic Effects and Forecast Financial Results

3.1 Economic Effects

The economic benefits of the financial engineering instruments include the development of SMEs which would not otherwise receive funding, the leveraging of private sector funds and the longer term aim of sustainability of the fund to reinvest in the same sector. The instruments can accept a higher degree of risk than market participants would normally be willing to undertake if acting on a private commercial basis.

The measures are meant to provide stimulus for growth and create a momentum for the future sustainability of growth - especially amidst the unfavourable conditions that have been currently formed by the global economic climate. They will seek to address existing market deficiencies - within the context and in accordance with the priorities set by the National Strategic Reference Framework 2007-2013 for the support of enterprises.

The instruments work towards the realisation of the Lisbon Agenda of creating a dynamic and competitive knowledge-based economy capable of sustainable economic growth with more and better jobs and greater social cohesion. In particular:

1. The measures are designed to assist in the development and dissemination of new technologies promoting the knowledge-based economy. Synergies between market, academia and research institutions are to be promoted and may extend to the establishment of long lasting ties. There will be technology spill-over to other industries.

2. For the entrepreneurs, the promotion of entrepreneurial culture should firmly base the future growth of SMEs that benefit from the instruments specifically designed to enhance their viability.

3. From the point of view of the financial market, the measures introduce new approaches to the funding of the SMEs that foster innovation in the assessment of the SME and the availability of the products to this sector. The communication between existing financial institutions and entrepreneurs should be facilitated and therefore stimulation of production and employment growth supported beyond the term of the JEREMIE Holding Fund (JHF). The cultivation of confidence should attract increased participation of private funds.

4. Additionally, several of the measures are intended to stimulate or create a new level of market maturity in terms of intermediaries able to provide specific financing services to the Latvian SME sector. This is particularly true in the very early stage activities in the equity investment sector.

3.2 Forecast Financial Results

Within the Investment Business Plan, EIF will explain our understanding of the portfolio of instruments to be implemented in Latvia and using internal expertise and an in-house portfolio forecasting model, estimated the possible financial results. Such a forecast has a high degree of uncertainty and estimations of this kind cannot be taken as any form of absolute prediction or guarantee of returns. However, on a best efforts basis, the model discussed in draft form indicates that if implementation proceeds as intended, the ending capital balance could equal approximately EUR 195 million (It is important to note the 'highly indicative nature' of this estimations. Such estimations do not provide any guarantee of performance). The same document provides a detailed sensitivity analysis of the portfolio performance under various risk scenarios and estimates potentially worse case results.

The Government of Latvia understands and acknowledges the unpredictably of this exercise, and will take it into account when reviewing these estimations. Whilst a best efforts basis will always be made, EIF cannot offer any form of guarantee on actual performance of the Holding Fund.

4. Implementation Aspects

4.1 Selection of Financial Intermediaries

The overall aim of the initiative is to facilitate SME access to finance through the implementation of financial engineering instruments that are implemented via selected financial intermediaries (FIs). These FIs may be banks, venture capital management companies or SME financing specialists of various kinds.

The EIF will utilise its experience to manage a clear and transparent selection process of the best financial intermediaries for each instrument area. This selection process will be consistent with EC Directives on procurement and laws of the Republic of Latvia. Following this, the JHF will enter into agreements with FIs of proven competence and reliability so as to carry out investment plans implementing financial engineering instruments. The underlying operations, investments in SMEs, will be based on the feasibility and soundness of the corresponding business plans submitted by the FIs. Cost efficiency will always remain a priority.

4.2 Transition of the Holding Fund tasks

The Government of Latvia, by means of this Funding Agreement, appoints EIF as the JEREMIE Holding Fund (JHF) entity for the initial three years of operations. Channelling the funds to the SMEs may well be a process that extends beyond the three years and the absolute life of the Holding Fund will certainly pass that timeframe.

At the request of the Government of Latvia, a key aim of EIF is to assist the Latvian Guarantee Agency, as the entity currently envisaged by the Government of Latvia as potential Successor Entity, to reach the standard required for the successful transition of the operation at the designated time. The decision and timing on the transfer is the responsibility of the Latvian Authorities and will be activated by the use of the relevant clause in this Funding Agreement.

The EIF's role has been agreed in the Transition Management Principles, attached to this Funding Agreement under Appendix G. By way of summary, such role will be on a best efforts basis to assist the selected national organisation to reach the required standard. In this respect, an independent analysis will be carried out to determine the necessary capability and skills requirements for Holding Fund management. The EIF will provide on-the-job and specialised training of three secondees and undertake specific training of selected members of the Latvian administration in the various tasks of the Holding Fund based upon EIF's knowledge of the areas of management required for these type of activities. This process is fully governed by the Transition Management Principles.

4.3 Monitoring, Reporting and Governance

Regular reporting and monitoring activities will be managed by EIF with agreed reporting standards for data collection. At least every three months, EIF will attend a meeting with the appointed Project Steering Committee, that will act on behalf of the Ministry of Economics and the Ministry of Finance. In addition, annual reports will be produced with the purpose to meet the European Commission's reporting requirements, as set out in Appendix B and C to this Funding Agreement.

Greater detail on this subject will be given in Section 7 of the Investment Business Plan, on how EIF will manage this process.

5. Summary

Overall, the targeted SMEs will form a diverse portfolio of beneficiaries: the measures will be launched on a pan-Latvian basis and new entrepreneurs will be supported in order to implement their business ideas, existing start-ups will be supported to establish their presence in the market and more developed companies should be encouraged to achieve growth and expansion. The aim is to introduce a new arm in the policy approaches of the Latvian economy that will encourage a renewed dynamism in the economy which will translate into higher growth, renewed and enhanced job prospects and a healthy and expanding SME sector.

The implementation of the JEREMIE Holding Fund concept in Latvia, through the mechanisms outlined in this and related documents, can play a significant and important role in building the maturity of the financing sector for SMEs in Latvia.

Appendix B

MONITORING OF IMPLEMENTATION IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE RULES

1. Definition

Monitoring is the process for the collection and analysis of financial and non-financial information on a regular basis in order to monitor the JEREMIE Holding Fund performance, to compare it with its stated objectives, budget and work plan and its compliance with legal and contractual requirements, in accordance with EU Structural Funds Regulations and agreements between EIF and the Responsible Authority on specific information items to be provided.

2. Aim

The monitoring process shall provide the authorities responsible for the Operational Programme, particularly the Managing Authority (MA) and the Ministry of Economics (MoE), with a reasonable assurance that:

• the implementation of the activity i) complies with the applicable requirements, particularly with the EU Structural Funds Regulations and ii) includes where applicable the necessary arrangements to collect relevant information under the State aid rules;

• the objectives set out for such activity are being pursued;

• the requirements of the legal base are respected.

3. General principle

The monitoring process will provide such assurance by regular checking and progress measurement, using appropriate instruments, to identify deviations and risk of non-compliance, so that corrective actions can be taken when necessary.

4. Main Actors

The implementation of JEREMIE is expected to be based on a cascade of decisions and actions where several actors are sequentially implied: Commission, the Government of Latvia, Responsible Authority and/or Managing Authority, EIF, JEREMIE Holding Fund, Financial Intermediaries and SMEs (primarily).

5. Broad guidelines

• The monitoring in relation with the Investment Strategy and Planning, and along the lines of the Investment Business Plan, of the JEREMIE Holding Fund shall be carried out by the Project Steering Committee.

• The monitoring of the implementation of the Operations shall be carried out by EIF.

• The monitoring of Operations will include activities carried out internally and/or externally, by different actors, in a "cascade" structure which ensures that the implementation of each stage is controlled by an actor at a higher stage.

• EIF shall procure that Operational Agreements shall include the necessary provisions enabling the same to collect relevant information from the Financial Intermediaries, in order to facilitate an adequate monitoring of the Operations, including relevant information to be collected from enterprises receiving support under JEREMIE. EIF shall procure that the Operational Agreements will provide for EIF's right to carry out monitoring visits to the Financial Intermediaries and to the enterprises receiving support from the JEREMIE Holding Fund.

6. Monitoring instruments to be implemented by JEREMIE Holding Fund

It is expected that monitoring instruments to be implemented by JEREMIE Holding Fund will include documentary checks, reporting, monitoring visits, audit report, as appropriate.

Within three months from the execution of this Agreement, the Responsible Authority and EIF shall agree on the details of the procedures, monitoring process and information flows applied in the framework of the monitoring system of the JEREMIE Holding Fund on irregularity reporting, payment claim, requirements concerning the flows of the payment supporting documentation and information, EU Structural Funds Regulations publicity and visual identity requirements under EU Structural Funds Regulations and related Latvian law, state aid reporting requirements and other.

Appendix C

REPORTING

The JEREMIE reporting system is an essential element of the JEREMIE monitoring system and is designed to ensure appropriate management of the initiative and, as far as possible, to contribute to the reporting obligations of the Government of Latvia required by the Commission.

EIF shall comply with the following reporting procedures:

(i) EIF shall prepare for each calendar year (for the first time before 31 March 2009) the Annual Progress Report, setting out a detailed analysis of the JEREMIE Action performed during the previous calendar year, an analysis on the progress with the implementation of the Investment Strategy and Planning and of the Investment Business Plan, and detailed information on the progress of the Operations, performance of each Financial Intermediary, treasury management of JEREMIE Funds, and Costs.

(ii) The Annual Progress Report shall include the information, relating to the Operations and to the JEREMIE Holding Fund, necessary in order to allow the Government of Latvia to comply with its reporting obligations towards the Commission in accordance with the Implementing Regulation.

(iii) The Annual Progress Report shall be in the English language and, upon request of the Project Steering Committee, a brief executive summary of the same shall be available in the Latvian language.

(iv) The Annual Progress Report shall be submitted by EIF to the Project Steering Committee for its approval by 31 March of each calendar year.

(v) EIF shall prepare quarterly Progress Reports, in English, including an analysis on the progress with the implementation of the Investment Strategy and Planning and of the Investment Business Plan, and detailed information on the progress of the Operations. Such quarterly Progress Reports shall be submitted, in the English language, by EIF to the Project Steering Committee for its approval by 30 days after the end of the relevant quarter.

(vi) EIF shall procure that Operational Agreements shall include the necessary provisions enabling the same to collect relevant information from the Financial Intermediaries, in order to facilitate an adequate monitoring of the Operations, including relevant information to be collected from enterprises receiving support under JEREMIE.

(vii) Within three months from the execution of this Agreement, the Responsible Authority and EIF shall agree on the details of the reporting procedures applied in the framework of the monitoring system of the JEREMIE Holding Fund.

Appendix D

AUDIT

1. General principle

Responsible Authority and Managing Authority shall have the right to send duly authorised representatives of the competent audit authorities to carry out any audit it considers necessary with respect to JEREMIE Funds in EIF, and down to the level of the supported enterprise. This provision will also be included in the Operational Agreements. Within six months from the execution of this Agreement, the Responsible Authority and EIF shall agree on the details of the audit procedure.

2. Rules

EIF shall comply with the following auditing requirements:

• Appropriate arrangements will be made by the JEREMIE Holding Fund with the Financial Intermediaries to enable the Commission, the EIF, their authorised representatives, the European Court of Auditors and all other Community institutions or Community bodies, which are entitled to verify the use of the JEREMIE Funds, to have access to information to enable them to discharge their duties.

• In this respect, Operational Agreements shall include appropriate provisions, and will provide that appropriate provisions shall be included in any subsequent agreement providing support to enterprises under JEREMIE.

• EIF shall procure that the Operational Agreements will provide for EIF's right to carry out monitoring visits to the Financial Intermediaries and to the enterprises receiving support from the JEREMIE Holding Fund.

3. Terms

Any party involved in an Operation shall be required to maintain relevant documentation for inspection purposes until 31 December 2021.

Nevertheless, evidence of expenditure in the form of receipted invoices and proof of payment for goods and services by the enterprise is only required as part of the audit trail to justify financial assistance from the Structural Funds where the equity, loan or guarantee offered to an SME is conditional on certain expenditure on particular goods and services.

The above rules are without prejudice of the rules observed by the Government of Latvia to ensure the compliance with the State aid Rules.

Appendix E

EXIT POLICY FOR THE CONTRIBUTION FROM THE Operational Programme OUT OF THE JEREMIE HOLDING FUND and WINDING-UP PROVISIONS OF THE JEREMIE HOLDING FUND

The exit policy of the JEREMIE Holding Fund out of the underlying Financial Engineering Instruments (e.g. venture capital funds, guarantee funds or loans funds, etc.), will be systematically included in the ToRs of the Financial Engineering Instruments proposed by EIF and should be discussed with and approved by the Project Steering Committee.

At least 6 months before 30 June 2011, the Parties shall meet in order to discuss and agree upon the opportunity to extend the term of this Agreement for a further period to be determined or to wind-up operations.

Given the different characteristics of the various proposed Financial Engineering Instruments and considering the very early stage of their conception, it is not possible to establish, at this stage, specific and detailed guidelines in relation to the exit policy. However, provided that the details of the exit strategy of the JEREMIE Holding Fund will be decided at later stage by the Responsible Authority and, if appropriate, by the Managing Authority, and the other entities involved depending on the circumstances, a potential exit scenario could be to:

(i) reinstall a JEREMIE Holding Fund, with EIF or another institution;

(ii) transfer funds available to another institution dealing with SMEs.

This list shall not be regarded as exhaustive, but only as an example of potential options.

Appendix F

List of eligible and non-eligible expenditure under Article 78 of Council Regulation (EC) 1083/2006, as determined by the Managing Authority

Eligible expenses shall be all expenses that are related to JEREMIE implementation according to this Agreement, including the Costs Appendix and Investment Strategy and Planning attached thereto, and particularly:

• EIF Standard Costs;

• EIF Travel Costs, and costs connected to the travels of secondees allocated to the JEREMIE Holding Fund;

• EIF Local Office Costs;

• costs connected to consultants, including legal advisers (for the avoidance of doubt, excluding litigation costs) in connection with Operations;

• costs connected to the external audit of the JEREMIE Holding Fund;

• costs incurred for translation of any documents which, in accordance with this Agreement, have to be provided in the Latvian language;

• costs connected to the conduct of any tenders or calls for expression of interest necessary in connection with the compliance with the Task;

• costs arising in connection with secondment of personnel from the Responsible Authority, or from other entities approved by the latter, to EIF, in accordance with a separate agreement to be entered into between EIF and the Responsible Authority, and other entities if applicable;

• costs arising in connection with the termination of the Funding Agreement, and with the transfer of any JEREMIE Funds, Operational Agreements and/or Co-Investment Agreements and JEREMIE Assets and Liabilities to the Government of Latvia or any entity appointed for the administration of the funds for the JEREMIE activities, under Article 15.7(ii) and 15.9 of this Agreement and up to the amount provided therein;

• costs incurred for the establishment, maintenance and administration of the bank accounts provided for under this Agreement;

• Costs connected to litigation arising in relation with Operations;

• costs incurred for the publicity, marketing and campaigning of JEREMIE in Latvia;

• other costs, necessary for the compliance with the Task, to be defined as eligible by the Responsible Authority from time to time.

• EIF litigation costs in the meaning of Article 33 of the Latvian Civil Procedure Code, excluding (i) any litigation costs incurred in litigation between the Parties to this Funding Agreement, and (ii) any amounts payable by EIF or by the JEREMIE Holding Fund to any third party pursuant to any court resolution or judgement.

• Costs for the Capability Audit provided for under Appendix G of this Agreement.

Non- Eligible Expenses shall be the following:

- The purchase of land and real estate;

- Purchase of vehicles;

- Interest on debt;

- Recoverable value added tax and other taxes;

- Litigation costs incurred in litigation between the Parties to this Agreement;

- any amounts payable by EIF or by the JEREMIE Holding Fund to any third party pursuant to any court resolution or judgement;

- any amount payable by EIF under Article 13 of this Agreement;

- Penalties and fines;

- Expenses that are not connected with JEREMIE implementation in Latvia according to FA and Cost Appendix.

Appendix G

Transition Management Principles

Core aspects of the transition management process between EIF and the entity currently envisaged by the Government of Latvia as potential Successor Entity in Latvia are enclosed in this Appendix G, which reflects the detailed discussions EIF concluded with the Ministry of Economics and Latvia Guarantee Agency.

1. Background and Legal basis 

1.1 Background and outline

This Appendix sets out the actions that will be undertaken by the EIF during the three years prior to the possible activation of Clause 15.2 of the Funding Agreement. The organisation currently envisaged by the Ministry of Economics as the potential Successor Entity is the Latvian Guarantee Agency. Transfer of the JEREMIE Holding Fund, or in any case termination of the Funding Agreement, before the end of a 3 year period from execution of the Funding Agreement will imply the cessation of the activities included in this Appendix G.

The award of the Funding Agreement to EIF is made on the basis of Article 44(b)(i) of Reg. 1083. Selection of the Successor Entity would be governed by Article 44(b)(ii) of the same regulation, which envisages the direct award to a financial institution without request for proposal if this is pursuant to a national law compatible with the Treaty establishing the European Community.

The purpose of the Funding Agreement, common to EIF and the Responsible Autho­rity, is to enable EIF to run the JEREMIE Holding Fund, and to assist Latvian Guarantee Agency to reach the standard required for the transition of the operation at the designated time. As far as assistance to Latvian Guarantee Agency is concerned, the activities of EIF are governed by this Appendix G, and will consist of:

• Analysing the expertise, technical capacity and existing support functions within Latvian Guarantee Agency in the light of the requirements related to the running of the JEREMIE Holding Fund, in accordance with Paragraph 2 below;

• Specific training of up to three staff members of the Latvian Guarantee Agency designated in joint agreement between EIF, the Responsible Authority and Latvian Guarantee Agency, who would work alongside the local and Luxembourg based EIF team carrying out the JEREMIE Holding Fund tasks under the responsibility of the EIF, in accordance with Paragraphs 3 and 4.1 below;

• Specific training of selected members of the Latvian administration in the various tasks of the Holding Fund (implementation of the various initiatives in the field of financial engineering, managing and monitoring the holding funds and results and reporting to the authorities on the activities and outcome), in accordance with Paragraph 4.2 below. 

1.2 Legal basis and responsibility

The decision, if any, on the transfer of the JEREMIE Holding Fund to Latvian Guarantee Agency, or to any other Successor Entity, is the full responsibility of the Responsible Authority, as is compliance with applicable legislation, including article 44 of Reg. 1083, and with all criteria for the transfer. Nothing in this Appendix G should be interpreted as implying any role or responsibility of EIF for such selection, and/or any role of EIF in making any assessment as to suitability of the selected Successor Entity.

EIF shall be solely responsible, on a best efforts basis, to train staff on the activities related to the running and operation of the JEREMIE Holding Fund, and to perform the activities set forth hereunder in order to help prepare Latvian Guarantee Agency for the possible transfer of functions. Under no circumstances shall EIF be responsible for carrying out activities not expressly provided in this Appendix G, or for the eventual readiness of Latvian Guarantee Agency to take over the holding fund activities.

The Parties acknowledge that an eventual decision by the Responsible Authority to select any organisation other than Latvian Guarantee Agency would render the agreement contained in this Appendix G fully ineffective, and would release EIF from any obligations hereunder. The Parties agree that, should this decision be taken by the Responsible Authority and communicated to EIF, the Parties shall discuss and negotiate in good faith a further contract regarding training for the selected entity.

2. Capability Audit and recommendations 

2.1 Ex ante analysis

EIF will procure on behalf of the Responsible Authority a professionally qualified independent consultant (auditor) to analyse the strengths and weaknesses of Latvian Guarantee Agency to successfully manage the holding fund and all connected tasks. EIF will cooperate with the selected consultant in order to draft and produce a final report on the capability of Latvian Guarantee Agency to take over the holding fund, containing recommendations of actions to be taken (the "Capability Audit").

The selection of the independent consultant shall be made at the cost of the JEREMIE Holding Fund, if the Responsible Authority will issue a definitive confirmation that all such costs amount to "eligible management costs" in the meaning of Article 78 of Reg. 1083.

The Responsible Authority shall provide any necessary and appropriate information to EIF as to the procedure applicable to the selection of the independent consultant, with specific regard to public procurement procedures.

Given the amplitude of the task and the possible necessary restructuring and staffing / infrastructure requirement, which may result as an outcome of the Capability Audit, and may require important decisions of the Government of Latvia, EIF targets to complete this task within the first year after signature of this Funding Agreement. The aim is to feed the relevant results back into the training programme, as provided under Paragraph 4 below, and the tasks of the secondees.

Subject to EIF assessment and discretion, it is intended that the Capability Audit should include:

• Scoping and analysis of the tasks required to successfully undertake the JEREMIE operation; the tasks include initiation and design of instruments, assessment of the risk profile of the instruments, modelling of the outcome, compliance with the state aid and EU Structural Funds publicity requirements, marketing to the Financial Intermediaries, managing the disbursements and recoveries and monitoring and reporting;

• Assessment of the skills requirements to carry out the tasks;

• Identification of control and management requirements to support the Holding Fund and the resultant operations;

• Analysis of the technical support mechanisms to ensure sound management and control including reporting;

• Benchmarking the proposed organisation against these requirements;

• Proposing a plan to build the required capability in the proposed organisation including staffing, skills requirements and facilities including IT hard and software within the expected time frame. (Some of these skills/activities may need to be outsourced);

• Development of a project plan with clear milestones for the achievement of the tasks. The plan should include the proposed management structure for the project control;

• Estimation of the cost of the operation including capital and running costs.

2.2 Ex post analysis

Subject to full compliance with public procurement procedures, it is envisaged that the same consultants selected for the Capability Audit shall perform a further analysis on the state of preparedness of Latvian Guarantee Agency close to the end of the 3 year term, the actual dates to be decided in the course of the third year. It is envisaged that the area of analysis, subject to EIF assessment and discretion, will be the same as that selected for the Capability Audit.

3. Secondment

Three employees of the Latvian Guarantee Agency, selected jointly by EIF, the Responsible Authority and Latvian Guarantee Agency, will be seconded on a full-time basis to the EIF for a period of 3 years, or, if earlier, up to termination of this Funding Agreement ("Secondees"). The Secondees will remain on Latvian Guarantee Agency contracts for the duration of their secondment; as such, they will be paid by Latvian Guarantee Agency and subject to Latvian employment law, social security and taxation. EIF shall not provide any payments to the Secondees, except those expressly mentioned herein below.

A secondment contract will be signed between the Latvian Guarantee Agency and the EIF; the Secondees will in all respects (including health and social insurance) continue to be remunerated by the seconding institution and only travel and per diem expenses relating to business travel will be paid by the JEREMIE Holding Fund, provided the relevant expenditure is approved as eligible under article 78 of Reg. 1083 by the Responsible Authority. The Secondees will be subject to EIF's Staff Code of conduct and, in particular, to rules regarding conflict of interest and disclosure or use of confidential information obtained in the course of their duties included in the secondment contract.

The Secondees will form part of the EIF's JEREMIE Division and will report to the Head of the JEREMIE Division, working on a daily basis with the Head of the EIF Office in Latvia.

The Secondees' tasks will cover the full range of the activity of EIF as JEREMIE Holding Fund for Latvia, from initiation of the operations, through implementation to monitoring and reporting. Although the individual skills of the Secondees will play a part in the emphasis given to the requirement for specialisation, the aim of the secondment will be to enable all Secondees to play an active and positive role in the operation and develop their knowledge over the 3 year period.

During the secondment period, Secondees will be based in EIF's Latvian premises, but will be asked to make regular trips to Luxembourg for business purposes and for training.

4. Training Programme 

4.1 Basic training

EIF will provide training to the three Secondees. Training will be the responsibility of EIF, and will be carried out by EIF specialists, external providers, the Regional Manager and/or the Head of the EIF Office in Latvia.

Any external training costs will be covered by the JEREMIE Holding Fund, in the assumption that the relevant expenditure is approved as eligible under article 78 of Reg. 1083 by the Responsible Authority, and shall be included in the normal estimated Annual Budget. In the case the amount allocated is not sufficient, a special additional budget will be communicated. It is anticipated that the training for all the three Secondees will cover the full range of skills and will consist of a total of ca. 50 days of training sessions over the three years.

Should additional training requirements be identified during the Capability Audit, these will be taken into consideration and provided by EIF where possible within the estimated cost.  

4.2 Additional training

In addition, EIF shall consider providing specific training to selected members of the Latvian administration in the various tasks of the JEREMIE Holding Fund if so requested by the Responsible Authority. It should be noted, however, that EIF will only be able to train in EIF procedures and best practice, based inter alia on applicable EU legislation.

These additional trainings, if any, could entail additional costs to be estimated and approved before the training, and once approved shall be paid directly by the relevant Latvian authorities.

Appendix H

Treasury Guidelines Outline

1. The Government of Latvia and EIF acknowledge that the Right which is donated to EIF under this Funding Agreement, includes the right to manage all JEREMIE Funds from time to time deposited into the JEREMIE Bank Account, with deduction of such amounts that have been disbursed for the purpose of any Operations or for any other purpose in accordance with this Agreement, and with deduction of those amounts which EIF shall deem appropriate that they shall remain deposited into the JEREMIE Bank Account in order to deal with liquidity risk ("Treasury Funds"). The management of the Treasury Funds shall be effected in accordance with these Treasury Guidelines.

2. In order to perform the management of the Treasury Funds, EIF shall select the European Investment Bank or the Treasury of the Republic of Latvia within six months of the signature of this agreement, on the basis of the best interests of the JEREMIE Holding Fund. EIF's choice of Treasury Bank and nature of agreement will be approved by the Project Steering Committee in advance of implementation.

3. It is intended that the Treasury Funds shall be deposited in Euro or its legacy currencies as deposits of various maturities with the Treasury Bank, in accordance with the relevant agreement between EIF and the Treasury Bank. The Treasury Funds will be deposited and managed to ensure sufficient liquidity is available to fund the core investment operations of the Holding Fund whilst seeking an appropriate level of risk and return.

4. As an alternative to 3 above should EIF deem that alternative Treasury arrangements may be utilised based upon possible alternative products made available by the Treasury Bank, in the best interest of the Government of Latvia, it shall be entitled, without any obligation to make a proposal to the Project Steering Committee. In case of favourable opinion by the Project Steering Committee, the Treasury Funds shall be utilised accordingly.

5. EIF shall report to the Project Steering Committee on a quarterly basis on the treasury management undertaken by EIF in accordance with the Treasury Guidelines.

Appendix I

Costs Appendix

1. This appendix ("Costs Appendix") sets out the details relating to calculation and payment of the costs in accordance with the Funding Agreement, particularly with Article 10 thereof, connected to the operation of the JEREMIE Holding Fund in accordance with the Funding Agreement.

2. Capitalised terms and expressions defined in the Funding Agreement shall have the same meaning when used herein, unless otherwise defined or the context otherwise requires.

3. In addition to Clause 2 above, the following defined terms and expressions shall bear the following meaning, unless the context requires otherwise:

a) Annual Costs: means the Costs incurred for the operation of the JEREMIE Holding Fund in a given calendar year, as evidenced from year to year in the relevant Cost Payment Statement;

b) Associated Expenses: means the Costs mentioned in Clause 5 below;

c) Costs Payment Statement: means the document, substantially in the form attached hereto as Annex 2, to be provided by EIF to the Project Steering Committee as provided under Clause 11 below, providing for the relevant Annual Costs and details of calculation;

d) EIF Direct Costs: means the aggregate of the EIF Standard Costs, the EIF Travel Costs and the EIF Local Office Costs;

e) EIF Direct Costs Advance: means the annual amount EIF will receive for each calendar year, in quarterly instalments, in accordance with Clause 9 below, to cover the forecasted EIF Direct Costs for the same calendar year. For each calendar year, the amount of EIF Direct Costs Advance applicable shall be indicated in the Annual Budget;

f) EIF Direct Costs Balance Payment: means, for any calendar year, the annual alignment of the EIF Direct Costs Advance with the actual EIF Direct Costs for such calendar year, to be made in accordance with Clause 11 below;

g) EIF Direct Costs Bank Account: means the sub-bank account, to be opened by EIF within the JEREMIE Bank Account, from where all EIF Direct Costs are paid as provided in this Costs Appendix;

h) EIF JEREMIE Employee: means any EIF operational staff member from time to time allocated to the compliance with the Task, which includes the performance of the JEREMIE Action;

i) EIF Local Office Costs: means the costs and expenses, to be incurred by EIF in connection with the compliance with the Task, relating to the establishment and operation of the EIF office in Riga, calculated as provided under Clause 4.3 below;

j) EIF Standard Costs: means the costs and expenses to be incurred by EIF in connection with the compliance with the Task, calculated on the basis of the EIF Standard Cost Rate as provided under Clause 4.1 below;

k) EIF Travel Costs: means the costs and expenses, to be incurred by EIF in connection with the compliance with the Task, relating to travel of EIF JEREMIE Employees, in accordance with the travel policy from time to time applicable within the European Investment Bank group, calculated as provided under Clause 4.2 below;

l) Expenses Bank Account: means the sub-bank account, to be opened by EIF within the JEREMIE Bank Account, from where all Associated Expenses are paid as provided in this Costs Appendix.

4. Entitlement to EIF Direct Costs

4.1 Entitlement to EIF Standard Costs

The Parties acknowledge and agree that EIF shall be entitled to the EIF Standard Costs, quantified for each calendar year in the relevant Cost Payment Statement, which shall be calculated for any given calendar year on the basis of the EIF Standard Cost Rate applicable for such calendar year. The EIF Standard Costs shall be equal to the actual time spent on the Task by any EIF JEREMIE Employee, multiplied by the EIF Standard Cost Rate. It is understood that EIF will be fully responsible for the most efficient allocation of its operational staff in its head office in Luxembourg as well as locally in Riga.

The Parties acknowledge that the EIF Standard Cost Rate is reviewed from time to time, and may be modified, by EIF, and that the rate currently in force will be updated at the end of each calendar year based on the audited accounts for that year; in particular, although the updates may not be determined in advance, EIF expects the EIF Standard Cost Rate to be subject to an increase on an annual basis. The current estimate of the EIF Standard Cost Rate applicable for the year 2008 is attached hereto as Annex 1, being it understood that the final EIF Standard Cost Rate applicable to that year shall result from the audited accounts for 2008, as soon as they will be available.

The Parties acknowledge and agree with the exclusive use of the EIF Standard Cost Rate for the purposes of the quantification of EIF Standard Costs, and acknowledge the principle for its calculation.

4.2 Entitlement to EIF Travel Costs

The Parties acknowledge and agree that EIF shall be entitled to the EIF Travel Costs, quantified for each calendar year in the relevant Costs Payment Statement, which shall correspond to the actual costs incurred by EIF for travel of EIF personnel in connection with the compliance with the Task.

4.3 Entitlement to EIF Local Office Costs

The Parties acknowledge and agree that EIF shall be entitled to the EIF Local Office Costs, quantified for each calendar year in the relevant Costs Payment Statement, which shall correspond to the actual costs incurred by EIF for the establishment and operation of the EIF local office in Riga.

5. Associated Expenses

Associated Expenses shall be:

(i) costs connected to consultants, including legal advisers (for the avoidance of doubt, excluding litigation costs) in connection with Operations;

(ii) costs connected to the conduct of any tenders or calls for expression of interest necessary in connection with the compliance with the Task;

(iii) costs arising in connection with secondment of personnel from the Responsible Authority, or from other entities approved by the latter, to EIF, in accordance with a separate agreement to be entered into between EIF and the Responsible Authority, and other entities if applicable;

(iv) costs incurred for translation of any documents which, in accordance with the Funding Agreement, have to be provided in the Latvian language;

(v) costs arising in connection with the termination of the Funding Agreement, and with the transfer of any JEREMIE Funds, Operational Agreements and/or Co-Investment Agreements and JEREMIE Assets and Liabilities to the Government of Latvia or any entity appointed for the administration of the funds for the JEREMIE activities, under Article 15.7(ii) and 15.9 of the Funding Agreement and up to the amount provided therein;

(vi) costs incurred for the establishment, maintenance and administration of the bank accounts provided for under the Funding Agreement;

(vii) costs connected to the external audit of the JEREMIE Holding Fund;

(viii) costs incurred for the publicity, marketing and campaigning of JEREMIE in Latvia;

(ix) litigation costs in the meaning of Article 33 of the Latvian Civil Procedure Code connected to litigation arising in relation with Operations, excluding (i) any litigation costs incurred in litigation between the Parties to this Funding Agreement, and (ii) any amounts payable by EIF or by the JEREMIE Holding Fund to any third party pursuant to any court resolution or judgement.

(x) Costs for the Capability Audit provided for under Appendix G of the Funding Agreement.

(xi) other costs, necessary for the compliance with the Task, to be defined as Associated Expenses and mutually agreed by EIF and the Responsible Authority from time to time.

6. Cap

The Parties acknowledge that the aggregate of the EIF Direct Costs and Associated Expenses is subject to the cap set out in Article 10.3 of the Funding Agreement and in Article 43, Paragraph 4, of the Implementing Regulation. Should the aggregate of the EIF Direct Costs and Associated Expenses exceed such cap, Clause 14 below shall apply.

7. Early termination

In case of early termination of the Funding Agreement, including as a consequence of the review under Article 15.2 thereof, should the aggregate of EIF Direct Costs and Associated Expenses for the term of the Funding Agreement exceed the cap provided under Clause 7 above, the Government of Latvia shall be liable to pay to EIF an amount equal to the excess. Such payment will be offset with the payment due under Clause 12 below.

8. EIF Direct Costs Bank Account and Expenses Bank Account

As sub-accounts of the JEREMIE Bank Account, EIF shall open the EIF Direct Costs Bank Account and the Expenses Bank Account.

The amounts deposited in the EIF Direct Costs Bank Account and in the Expenses Bank Account shall be exclusively utilised respectively for the payments provided under Clauses 9 and 10 below.

8.1 EIF Direct Costs Bank Account

The EIF Direct Costs Bank Account shall be funded as follows.

(a) An amount equal to the forecast of EIF Direct Costs expected for a given calendar year, as provided in the relevant Annual Budget, shall be debited by EIF to the JEREMIE Bank Account and credited to the EIF Direct Costs Bank Account on the first Business Day of such calendar year, or, for 2008, on the first Business Day after the Annual Budget for such year is approved in accordance with Article 10.4 of the Agreement.

(b) Should on any given calendar year the actual EIF Direct Costs exceed the EIF Direct Costs Advance, as provided under Clause 9(b)(i) below, an amount equal to such excess shall be debited by EIF to the JEREMIE Bank Account and credited to the EIF Direct Costs Bank Account on the day the relevant Cost Payment Statement is approved in accordance with Clause 11 below.

(c) Any amount standing to the credit of the EIF Direct Costs Bank Account at the end of any given calendar year shall reduce the annual payment due under Clause 8.1(a) above.

8.2 Expenses Bank Account

The Expenses Bank Account shall be funded from time to time from the JEREMIE Bank Account, to deal with any Associated Expenses to be incurred by the JEREMIE Holding Fund. The debit of the JEREMIE Bank Account and corresponding credit of the Expenses Bank Account shall be operated by EIF, in such manner and timing appropriate to timely deal with the corresponding Associated Expenses.

9. Payment of EIF Direct Costs

The EIF Direct Costs for any given calendar year shall be payable to EIF in the form of an EIF Direct Costs Advance and an EIF Direct Costs Balance Payment, as set out in this Clause 19.

(a) EIF Direct Costs Advance

The EIF Direct Costs Advance shall be payable in the manner set out in the table below:

Table -Costs Advance payment structure

First quarterly advance (Q1)

Debit the EIF Direct Costs Bank Account of a quarter of the EIF Direct Costs Advance and credit such amount in favour of EIF, due 1st January

Second quarterly advance (Q2)

Debit the EIF Direct Costs Bank Account of a quarter of the EIF Direct Costs Advance and credit such amount in favour of EIF, due 1st May

Third quarterly advance (Q3)

Debit the EIF Direct Costs Bank Account of a quarter of the EIF Direct Costs Advance and credit such amount in favour of EIF, due 1st July

Fourth quarterly advance (Q4)

Debit the EIF Direct Costs Bank Account of a quarter of the EIF Direct Costs Advance and credit such amount in favour of EIF, due 1st October

 Each payment mentioned in the table above will be due the day indicated in the table above. Should that day not be a Business Day, the payment shall be due on the first successive Business Day.

Should the Funding Agreement be signed in the course of a calendar quarter, the first quarterly instalment of the EIF Direct Costs Advance shall be payable pro rata on the number of days from the date of the execution of the Funding Agreement until the end of the relevant quarter (basis : 1 quarter = 90 days).

(b) EIF Direct Costs Balance Payment

After the end of any relevant calendar year, EIF shall calculate the EIF Direct Costs actually incurred during the relevant calendar year and shall calculate the amount of the EIF Direct Costs Balance Payment as follows:

EIF Direct Costs Balance Payment

actual EIF Direct Costs- EIF Direct Costs Advance

The annual calculation shall be made within the relevant Costs Payment Statement as provided in accordance with Clause 11 below.

The payment of the EIF Direct Costs Balance Payment for any given calendar year shall be due on the 1st of May of the relevant calendar year or, should that day not be a Business Day, on the first successive Business Day. At that time, as the case may be:

(i) should the actual EIF Direct Costs exceed the EIF Direct Costs Advance, EIF shall be entitled to debit the EIF Direct Costs Bank Account for the amount of the EIF Direct Costs Balance Payment prescribed in the Costs Payment Statement and to credit this amount in favour of EIF, or

(ii) should the EIF Direct Costs Advance exceed the actual EIF Direct Costs, EIF shall be obliged to set-off the amount of the EIF Direct Costs Balance Payment against the quarterly amount of EIF Direct Costs Advance due on that date. Should the amount of the relevant quarterly instalment of EIF Direct Costs Advance be not sufficient for the purposes of the offset provided for above, EIF shall pay the difference into the EIF Direct Costs Bank Account on the same date.

The Parties agree that, in both cases provided for under (i) and (ii) above, no interest shall be due in relation to the EIF Direct Costs Balance Payment from time to time due to either Party.

10. Payment of the Associated Expenses

The Associated Expenses shall be paid when due, based on the invoices from time to time received, directly from the Expenses Bank Account. The amount of the Associated Expenses paid during each calendar year shall be quantified in the respective Costs Payment Statement.

11. Costs Payment Statement

As soon as possible after the end of each calendar year, and in any case no later than 31st March of the following calendar year, EIF shall communicate to the Project Steering Committee the Costs Payment Statement, providing for the Annual Costs incurred in the relevant calendar year and the detail of the calculation, substantially in the form attached hereto as Annex 2.

Within 30 days from receipt of the Costs Payment Statement, the Project Steering Committee shall have the right to approve, or to make comments and objections on the content of, the Costs Payment Statement, provided that any objections shall have to be adequately justified. The following shall apply:

(i) should EIF receive the approval from the Project Steering Committee, the Costs Payment Statement shall be considered as approved on the date EIF received the approval from the Project Steering Committee;

(ii) should EIF receive neither approval nor objections from the Project Steering Committee, the Costs Payment Statement shall be considered as approved at the end of the thirtieth day after receipt of the Costs Payment Statement by the Project Steering Committee;

(iii) should EIF receive any objections from the Project Steering Committee, EIF shall, within fifteen days from receipt, take into account such objections in good faith, taking any actions it deems appropriate to this purpose, including discussing the objections with the Project Steering Committee, and communicate a second draft of the Costs Payment Statement, amended as EIF deems appropriate, to the Project Steering Committee. The second draft of the Costs Payment Statement shall be deemed to be adopted five Business Days after receipt.

On the date in which the Costs Payment Statement has been approved, or adopted, as per above, the same shall become final and effective and all the payments provided therein shall become automatically payable.

12. Final payment upon termination

Without prejudice to any payment due under Clauses 9 and 10 above, upon termination of the Funding Agreement, including early termination, the EIF shall calculate the cumulated EIF Direct Costs and Associated Expenses due and paid during the entire term of the Funding Agreement.

Should such amount exceed the cap for the management costs for holding funds provided under Article 43, Paragraph 4, of the Implementing Regulation, the Government of Latvia shall be entitled to recover from EIF, as soon as possible and without unreasonable delay depending on the circumstances, as final balance payment of the due Costs, an amount equal to such difference, unless the Government of Latvia agrees to cover such expenses by other sources available.

13. A budget containing the forecast of the level of the Costs for the first 3 year period, is attached hereto as Annex 3. The Parties acknowledge that such forecast has no binding value, and as a mere forecast made on the basis of the information available on the date hereof is subject to change should not be relied upon by the Parties or by any other third parties for the calculation of the Costs for the period considered.

Annex 1 to Costs Appendix

Estimated EIF Standard Cost rate for the year 2008

In accordance with the Funding Agreement, specifically allocated EIF personnel (defined in this Costs Appendix as "EIF JEREMIE Employees") will carry out the activities contemplated in the Funding Agreement in connection with the establishment and operation of the JEREMIE Holding Fund in Latvia. EIF expects assigned resources to equal 3.5 personnel for the first three years, as shown below.

In addition to these assigned resources, the EIF will assign from time to time different personnel to the required tasks capitalising on the experience of approximately 100 professionals from EIF's Head Office in Luxembourg. The contribution of these additional resources is included in the calculation of the EIF Standard Costs Rate applicable from year to year, and will therefore entail no additional cost to the Government of Latvia. These additional resources will assist the allocated EIF JEREMIE Employees in any activities relevant for the JEREMIE Holding Fund, including investment-related activities such as product structuring, negotiation with financial intermediaries, due diligence reviews, and legal structuring of any transactions, and back office activities such as reporting and monitoring of investments, fund accounting and systems maintenance.

The combination of dedicated resources working on the mandate and the additional expertise provided by EIF professionals will be continually managed by the relationship manager for the Government of Latvia to ensure all aspects of the Funding Agreement are successfully implemented.

The table below provides an estimate of the EIF Standard Cost Rate applicable for the year 2008. Such estimate is made by taking into account the unaudited figures currently available for 2007, and it is understood that the actual EIF Standard Cost Rate applicable for 2008 shall result from the audited accounts for 2008, as soon as the latter will be available.

Staff Category

Expected EIF JEREMIE Employees

(first 3 years)

EUR/man-month

Administrative Staff

0.5

18,900

Professional Staff

3

33,000

 

Annex 2 to Costs Appendix

Form of Costs Payment Statement

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

To: [•]

 

From: European Investment Fund

Luxembourg, date

JER-003

Dear Sir, Madam,

Pursuant to the funding agreement between the Republic of Latvia and the European Investment Fund ("EIF") dated 16 July, 2008 ("Funding Agreement"), and Clause 13 of the costs appendix to the Funding Agreement ("Costs Appendix"), EIF provides you with the Cost Payment Statement (as defined in the Costs Appendix).

Capitalised terms and expressions defined in the Funding Agreement and in the Costs Appendix shall have the same meaning when used herein, unless otherwise defined or the context otherwise requires.

We kindly request you to provide us within 1month with your approval of the below costs for the year 200[•]:

Costs

Annual Budget or adjusted

Actual

Variation

EIF Direct Cost

EIF Standard Costs

rate

month / JEREMIE Staff

EIF Travel Costs

EIF Local Office Costs

Associated Expenses

costs related to consultants

costs related to tenders

costs related to secondments

costs related to translations

costs related to termination

costs related to bank accounts

costs related to external audit

costs related to litigation

costs related to marketing and campaigning

other costs

In accordance with Clause 11(b) of the Costs Appendix, on the 1st of May of [•] or, should that day not be a Business Day, on the first successive Business Day, the amount of EUR [•] will be [in case of positive amount: debited to the EIF Direct Costs Bank Account and credited in favour of EIF] [in case of negative amount: set-off against the quarterly amount of EIF Direct Costs Advance due on the same date].

Annex 3 to Costs Appendix

This Annex 3 to the Costs Appendix details the estimated costs expected to be incurred by the EIF in the first three years of operation of the JEREMIE Holding Fund. This estimation is provided only as a non-binding guideline, and is subject to change in consultation with the Project Steering Committee.

A contingency factor equal to 12.5% of non-EIF Standard Cost Rate has been applied.

ESTIMATED COSTS BUDGET

PHASE ONE

Year 1

Year 2

Year 3

Av. %

Mandate Size

183,000,000

183,000,000

183,000,000

EIF Prof. Resources in Latvia

2

2

2

EIF Admin Resources in Latvia

0.5

0.5

0.5

EIF Prof. Resources from Luxembourg

1

1

1

Seconded Resources in Latvia

3

3

3

EIF COSTS

Units

EIF Full Cost Rate Pro Staff

EUR/month

3

1,188,000

1,235,520

1,284,941

EIF Full Cost Rate Admin Staff

EUR/month

0.5

118,800

123,552

128,494

Total Annual Staff Costs

1,306,800

1,359,072

1,413,435

Travel Costs

EUR/mission/staff

36

54,000

58,860

64,157

Cost of Latvia Office

EUR/month

12

60,000

65,400

71,286

Sub-total

1,420,800

1,483,332

1,548,878

0.78%

0.81%

0.85%

0.81%

ASSOCIATED EXPENSES

Consultancy Fees

EUR/day

60

63,000

68,670

74,850

Legal Advice

EUR/operation p.a.

7

175,000

190,750

207,918

Cost of Conducting Calls for Expression of Interest

EUR/call

6

45,000

49,050

53,465

Secondment Costs

EUR/pp/pa

3

120,000

130,800

142,572

Cost of Legal Translation

EUR/page

250

12,500

13,625

14,851

Cost of Termination/Transition

EUR/termination

0

25,000

25,000

100,000

Auditor Costs

EUR/year

1

30,000

32,700

35,643

Capability Audit

EUR/case

0

105,000

0

155,000

Reserve for Inv. Board Meetings

EUR/year

4

4,000

4,360

4,752

Cost of Marketing

EUR/campaign

3

45,000

49,050

53,465

Contingency at 12.5%

12.5% per annum

92,313

86,033

122,245

TOTAL ANNUAL COSTS

2,137,613

2,133,370

2,513,639

Av. %

ANNUAL PERCENTAGE

1.17%

1.17%

1.37%

1.24%

EIF Prof. Staff Rate 2008 (approx. figure based on 2007 agreement with EC)

33,000

34,320

35,693

EIF Admin. Staff Rate 2008

19,800

20,592

21,416

Annual Increase (EIF rates)

4.00%

Anticipated annual change

Latvian Inflation

9.00%

Anticipated average inflation rate

 

Riga, Latvia, 16 July, 2008.

 

For the Government of the Republic of Latvia

Minister of Economics

For the European Investment Fund

Chief Executive

_____________________________________

/ Kaspars Gerhards/

___________________________________

/Richard Pelly /

 

Ministru kabineta 2008.gada 10.jūlija noteikumi Nr.534 "Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Investīciju fonda līgumu par Eiropas Savienības struktūrfondu ieguldījumu fonda ieviešanu" publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 01.08.2008., 118.nr. - "LV" red.

02.08.2008