Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 13.11.2009. - 25.02.2010. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.41

Daugavpilī 2008.gada 25.septembrī (prot. Nr.18, 40.§)
Dzīvokļa pabalsts
1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības dzīvokļa pabalsta apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu.

1.2. Dzīvokļa pabalsts ietver sevī pabalstu siltumenerģijas piegādes apmaksai, karstā ūdens piegādes apmaksai un pabalstu individuālās apkures cietā kurināmā iegādei.

1.3. Dzīvokļa pabalstu var pārskaitīt dzīvokļa izīrētāja vai komunālo pakalpojumu sniedzēja kontā vai izmaksāt pabalsta saņēmējam kurināmā iegādei. Pabalstu cietā kurināmā iegādei drīkst izmaksāt klientam mantiskā veidā.

1.4. Bērns šo noteikumu izpratnē ir persona līdz 18 gadiem vai līdz 21 gadam, ja viņš turpina iegūt vidējo izglītību mācību iestādes dienas nodaļā.

1.5. Daudzbērnu ģimene šo noteikumu izpratnē ir ģimene, kuras aizbildnībā atrodas trīs vai vairāk bērnu.

1.6. Vientuļa persona šo noteikumu izpratnē ir persona, kurai nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku.

1.7. Ģimene – vēsturiski mainīga mazā sociālā grupa, kuras locekļus vieno laulības vai asinsradniecība, kopēja sadzīve, savstarpēja palīdzība un morāla atbildība, viena adrese un kopēja saimniecība.

1.8. Pirmspensijas vecuma persona – persona, kurai līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamajam vecumam ir atlikuši ne vairāk kā pieci gadi.

(Grozīts ar Daugavpils domes 22.10.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

2. Siltumenerģijas un karstā ūdens piegādes pabalsta pieprasīšanas kārtība

2.1. Tiesības saņemt siltumenerģijas piegādes pabalstu un pabalstu karstā ūdens piegādes apmaksai ir šādām Daugavpils pilsētas iedzīvotāju kategorijām, kuras savu pamatdzīvesvietu ir deklarējušas Daugavpils pilsētā:

2.1.1. vientuļam invalīdam, kurš saņem invaliditātes pensiju, vai vientuļam nestrādājošam pensionāram, kura kopējie ienākumi pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz Ls 100,00 mēnesī;

2.1.2. vientuļam invalīdam, kurš saņem invaliditātes pensiju, vai vientuļam nestrādājošam pensionāram, kura kopējie ienākumi pēc nodokļu nomaksas ir no Ls 100,01 – 140,00 mēnesī;

2.1.3. vientuļam invalīdam, kurš saņem invaliditātes pensiju un kura kopējie ienākumi pēc nodokļu nomaksas ir no Ls 140,01 – 180,00 mēnesī;

2.1.4. vientuļam nestrādājošam pensionāram, kurš saņem vecuma pensiju un kura kopējie ienākumi pēc nodokļu nomaksas ir no Ls 140,01 – 180,00 mēnesī;

2.1.5. kopā dzīvojošiem nestrādājošiem invalīdiem vai nestrādājošiem pensionāriem, bez citiem likumīgajiem apgādniekiem (saskaņā ar Civillikuma 188.pantu), kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirta vecuma pensija vai invaliditātes pensija un kuru kopējais ienākums pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz Ls 220,00 mēnesī;

2.1.6. kopā dzīvojošiem nestrādājošiem invalīdiem vai nestrādājošiem pensionāriem, bez citiem likumīgajiem apgādniekiem (saskaņā ar Civillikuma 188.pantu), kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirta vecuma pensija vai invaliditātes pensija un kuru kopējais ienākums pēc nodokļu nomaksas ir no Ls 220,01 – 290,00 mēnesī;

2.1.7. kopā dzīvojošiem nestrādājošiem pensionāriem, atsevišķi dzīvojošiem no bērniem, ar valsts piešķirtu vecuma pensiju, kuru kopējais ienākums pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz Ls 220,00 mēnesī;

2.1.8. kopā dzīvojošiem nestrādājošiem pensionāriem, atsevišķi dzīvojošiem no bērniem, ar valsts piešķirtu vecuma pensiju, kuru kopējais ienākums pēc nodokļu nomaksas ir no Ls 220,01 – 270,00 mēnesī;

2.1.9. kopā dzīvojošiem nestrādājošiem invalīdiem, atsevišķi dzīvojošiem no bērniem, ar valsts piešķirtu vecuma pensiju, kuru kopējais ienākums pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz Ls 220,00 mēnesī;

2.1.10. kopā dzīvojošiem nestrādājošiem invalīdiem, atsevišķi dzīvojošiem no bērniem, ar valsts piešķirtu vecuma pensiju, kuru kopējais ienākums pēc nodokļu nomaksas ir no Ls 220,01 – 270,00 mēnesī;

2.1.11. atsevišķi dzīvojošam no bērniem invalīdam vai nestrādājošam pensionāram, kurš saņem invaliditātes vai vecuma pensiju un kura ienākumi pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz Ls 100,00 mēnesī;

2.1.12. atsevišķi dzīvojošam no bērniem invalīdam vai nestrādājošam pensionāram, kurš saņem invaliditātes vai vecuma pensiju un kura ienākumi pēc nodokļu nomaksas ir no Ls 100,01 – 140,00 mēnesī;

2.1.13. atsevišķi dzīvojošam no bērniem invalīdam vai nestrādājošam pensionāram, kurš saņem invaliditātes vai vecuma pensiju un kura ienākumi pēc nodokļu nomaksas ir no Ls 140,01 – 170,00 mēnesī;

2.1.14. daudzbērnu ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss;

2.1.15. daudzbērnu ģimenēm, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru;

2.1.16. ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss un kuru sastāvā ir viens vai divi bērni;

2.1.17. ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss un kuru aizgādībā nav bērnu;

2.1.18. ģimenēm, kuru aizgādībā atrodas bērns invalīds, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru;

2.1.19. ģimenēm, kuru sastāvā ir bērns bārenis, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru;

2.1.20. ģimenēm, kuru aizbildnībā atrodas bez vecāku gādības palicis bērns, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru;

2.1.21. ģimenēm ar bērniem, ja vidējie ienākumi uz katru darbspējīgo ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru un uz pārējiem ģimenes locekļiem nepārsniedz 50% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās darba algas. Pabalstu izmaksā tikai gadījumos, ja visi darbspējīgie ģimenes locekļi, kuri ir bezdarbnieki, iesaistās līdzdarbības pienākumu veikšanā. No pabalsta pieprasītāja nedrīkst pieprasīt tādu līdzdarbības pienākumu izpildi, kuri izslēdz iespēju aprūpēt bērnu invalīdu vai pirmsskolas vecuma bērnu vai traucē stāties darba attiecībās vai gūt cita veida likumīgus ienākumus no darba;

2.1.22. darbspējīgai pirmspensijas vecuma personai, kura dzīvo viena un kurai nav reģistrēta laulība, ja tās vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz Ls 135,00 mēnesī pēc nodokļu nomaksas.

2.2. Lai saņemtu pabalstu siltumenerģijas piegādes apmaksai vai pabalstu karstā ūdens piegādes apmaksai, persona vai tās likumiskie pārstāvji iesniedz iesniegumu Sociālo lietu pārvaldei (turpmāk – Pārvalde), pievienojot klāt šādu dokumentu kopijas un uzrādot oriģinālus:

2.2.1. pensijas apliecību, ja personai noteikta vecuma pensija;

2.2.2. invalīda apliecību, ja personai ir noteikta invaliditāte;

2.2.3. bērna dzimšanas apliecību;

2.2.4. bāriņtiesas lēmumu bērniem bāreņiem un aizbildņiem;

2.2.5. izziņu no mācību iestādes, ja personas bērns pēc 18 gadiem turpina iegūt vidējo izglītību mācību iestādes dienas nodaļā;

2.2.6. izziņu par atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam;

2.2.7. rēķinu par saņemto siltumenerģiju;

2.2.8. iesniedzēja personu apliecinošu dokumentu;

2.2.9. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izsniegtu izziņu par personu ienākumiem pēdējos 3 mēnešos (visiem pieaugušajiem ģimenes locekļiem, izņemot pensionārus un invalīdus).

2.3. Pārvaldei ir tiesības pieprasīt no personas papildu informāciju, ja tas ir nepieciešams, lai pieņemtu lēmumu.

2.4. Pabalstu siltumenerģijas piegādes apmaksai piešķir no apkures sezonas sākuma līdz apkures sezonas beigām. Pabalstu izmaksā vienreiz par visu apkures sezonu neatkarīgi no tā, kad saņemts personas iesniegums.

2.4.1 Ģimenēm (personām), kuras pretendē saņemt pabalstu sakarā ar atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam, pabalstu izmaksā par laikposmu, kurā ģimenei (personai) noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss.

2.5. Pabalsti siltumenerģijas piegādes apmaksai tiek izmaksāti šādā apmērā:

2.5.1. šo noteikumu 2.1.2., 2.1.5., 2.1.7., 2.1.9., 2.1.12. un 2.1.17. apakšpunktā minētajām personām (ģimenēm) Ls 24,00 apmērā mēnesī;

2.5.2. šo noteikumu 2.1.1. un 2.1.11. apakšpunktā minētajām personām Ls 27,00 apmērā mēnesī;

2.5.3. šo noteikumu 2.1.3., 2.1.4., 2.1.6., 2.1.8., 2.1.10. un 2.1.13. apakšpunktā minētajām personām (ģimenēm) Ls 20,00 apmērā mēnesī;

2.5.4. šo noteikumu 2.1.14. apakšpunktā minētajām ģimenēm Ls 13,00 apmērā mēnesī par vienu bērnu, bet ne vairāk par Ls 60,00 mēnesī;

2.5.5. šo noteikumu 2.1.15. apakšpunktā minētajām ģimenēm Ls 10,00 apmērā mēnesī par vienu bērnu, bet ne vairāk par Ls 60,00 mēnesī ģimenei;

2.5.6. šo noteikumu 2.1.16. apakšpunktā minētajām ģimenēm Ls 24 apmērā mēnesī par vienu bērnu un papildus Ls 4 par otro bērnu;

2.5.7. šo noteikumu 2.1.18.–2.1.20. apakšpunktā minētajām ģimenēm Ls 13,00 apmērā mēnesī par vienu bērnu, bet ne vairāk par Ls 50,00 mēnesī ģimenei;

2.5.8. šo noteikumu 2.1.21. apakšpunktā minētajām ģimenēm Ls 20,00 apmērā mēnesī par vienu bērnu un papildus Ls 5 par otro bērnu;

2.5.9. šo noteikumu 2.1.22. apakšpunktā minētajām personām Ls 15,00 apmērā mēnesī;

2.5.10. saistošo noteikumu 2.1.1.–2.1.22. apakšpunktā minētajām personām (ģimenēm) no 1.maija līdz 30.septembrim (ieskaitot) tiek piešķirts pabalsts karstā ūdens piegādes apmaksai Ls 2,00 apmērā mēnesī uz vienu dzīvokli.

2.6. Viena un tā pati persona (ģimene), kas atbilst divām vai vairākām šo noteikumu 2.1.1. – 2.1.22. apakšpunktā noteiktajām personu kategorijām, drīkst pieprasīt un saņemt pabalstu tikai saskaņā ar vienu kategoriju.

(Grozīts ar Daugavpils domes 22.10.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

3. Individuālās apkures pabalsta cietā kurināmā iegādei pieprasīšanas kārtība

3.1. Tiesības saņemt pabalstu cietā kurināmā iegādei ir šādām Daugavpils pilsētas iedzīvotāju kategorijām, kuras savu pamatdzīvesvietu ir deklarējušas Daugavpils pilsētā un dzīvo mājoklī ar individuālo apkuri, tas ir, ar malku vai oglēm:

3.1.1. vientuļam invalīdam, kurš saņem invaliditātes pensiju un kura ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz Ls 180,00;

3.1.2. vientuļam nestrādājošam pensionāram, kurš saņem vecuma pensiju un kura ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz Ls 180,00;

3.1.3. kopā dzīvojošiem invalīdiem un nestrādājošiem pensionāriem, bez citiem likumīgajiem apgādniekiem (saskaņā ar Civillikuma 188.pantu), kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirta vecuma pensija vai invaliditātes pensija un kuru kopējais ienākums pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz Ls 290,00 mēnesī;

3.1.4. diviem nestrādājošiem pensionāriem, atsevišķi dzīvojošiem no bērniem, ar valsts piešķirtu vecuma pensiju un kuru kopējais ienākums pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz Ls 270,00 mēnesī;

3.1.5. diviem nestrādājošiem invalīdiem, atsevišķi dzīvojošiem no bērniem, ar valsts piešķirtu vecuma pensiju un kuru kopējais ienākums pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz Ls 270,00 mēnesī;

3.1.6. daudzbērnu ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss;

3.1.7. daudzbērnu ģimenēm, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās darba algas apmēru;

3.1.8. ģimenēm, kuru aizgādībā atrodas bērns invalīds, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās darba algas apmēru;

3.1.9. ģimenēm, kuru sastāvā ir bērns bārenis, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās darba algas apmēru;

3.1.10. ģimenēm, kuru aizbildnībā atrodas bez vecāku gādības palicis bērns, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās darba algas apmēru;

3.1.11. atsevišķi dzīvojošam no bērniem invalīdam vai nestrādājošam pensionāram, kurš saņem invaliditātes vai vecuma pensiju un kura ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz Ls 170,00;

3.1.12. ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss un kuru aizgādībā nav bērnu;

3.1.13. vientuļam invalīdam, kurš saņem invaliditātes pensiju, vai vientuļam nestrādājošam pensionāram, vai atsevišķi dzīvojošam no bērniem invalīdam vai nestrādājošam pensionāram, kurš saņem vecuma pensiju un kura ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz Ls 100,00;

3.1.14. ģimenēm ar bērniem, ja vidējie ienākumi uz katru darbspējīgo ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru, un uz pārējiem ģimenes locekļiem nepārsniedz 50% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās darba algas. Pabalstu izmaksā tikai gadījumos, ja visi darbspējīgie ģimenes locekļi, kuri ir bezdarbnieki, iesaistās līdzdarbības pienākumu veikšanā. No pabalsta pieprasītāja nedrīkst pieprasīt tādu līdzdarbības pienākumu izpildi, kuri izslēdz iespēju aprūpēt bērnu invalīdu vai pirmsskolas vecuma bērnu vai traucē stāties darba attiecībās vai gūt cita veida likumīgus ienākumus no darba;

3.1.15. ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss un kuru sastāvā ir viens vai divi bērni.

3.2. Individuālās apkures pabalsta apmērs:

3.2.1. Ls 70,00 apmērā gadā 3.1.1. – 3.1.5., 3.1.7., 3.1.11, 3.1.12. un 3.1.15. apakšpunktā minētajām personām (ģimenēm);

3.2.2. Ls 80,00 apmērā gadā 3.1.6., 3.1.13 apakšpunktā minētajām personām (ģimenēm);

3.2.3. Ls 50,00 apmērā gadā 3.1.8. – 3.1.10. un 3.1.14. apakšpunktā minētajām personām (ģimenēm);

3.2.4. viena un tā pati persona (ģimene), kas atbilst divām vai vairākām šo noteikumu 3.1.1. – 3.1.15. apakšpunktā noteiktajām personu kategorijām, drīkst pieprasīt un saņemt pabalstu tikai saskaņā ar vienu kategoriju;

3.2.5. pabalstu individuālās apkures cietā kurināmā iegādei piešķir no apkures sezonas sākuma līdz apkures sezonas beigām.

3.3. Lai saņemtu pabalstu cietā kurināmā iegādei, persona vai tās likumiskie pārstāvji iesniedz iesniegumu Sociālo lietu pārvaldei (turpmāk – Pārvalde), pievienojot klāt šādu dokumentu kopijas un uzrādot oriģinālus:

3.3.1. pensijas apliecību, ja personai noteikta vecuma pensija;

3.3.2. invalīda apliecību, ja personai noteikta invaliditāte;

3.3.3. izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes statusam;

3.3.4. bērna dzimšanas apliecību;

3.3.5. bāriņtiesas lēmumu bērniem – bāreņiem un aizbildņiem;

3.3.6. izziņu no mācību iestādes, ja klienta bērns pēc 18 gadiem turpina iegūt vidējo izglītību mācību iestādes dienas nodaļā;

3.3.7. iesniedzēja personu apliecinošu dokumentu;

3.3.8. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izsniegtu izziņu par personu ienākumiem pēdējos 3 mēnešos (visiem pieaugušajiem ģimenes locekļiem, izņemot pensionārus un invalīdus).

3.4. Pārvaldei ir tiesības pieprasīt no personas papildu informāciju, ja tas ir nepieciešams, lai pieņemtu lēmumu.

(Grozīts ar Daugavpils domes 22.10.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

4. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu persona var apstrīdēt Daugavpils pilsētas domē, bet tās lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.10.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.46)

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja R.Strode
13.11.2009