Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 31.03.2016. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.796

Rīgā 2008.gada 29.septembrī (prot. Nr.69 6.§)
Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā paredzētajiem pārkāpumiem
Izdoti saskaņā ar Konkurences likuma 12.panta piekto daļu un 14.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā aprēķina naudas sodu par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā paredzētajiem pārkāpumiem;

1.2. naudas soda apmēru, ņemot vērā pārkāpuma smagumu un ilgumu, un atbildību mīkstinošos vai pastiprinošos apstākļus;

1.3. gadījumus, kad naudas sodu var samazināt vai palielināt;

1.4. kārtību, kādā horizontālās karteļa vienošanās dalībniekus atbrīvo no naudas soda vai naudas sodu samazina.

2. Aizliegta vertikālā vienošanās šo noteikumu izpratnē ir no Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktajiem aizliegumiem neatbrīvota vienošanās starp tirgus dalībniekiem, no kuriem katrs veic saimniecisko darbību atšķirīgā preču ražošanas vai izplatīšanas līmenī, un kura attiecas uz preču pirkšanas vai pārdošanas noteikumiem.

3. Naudas sodu aprēķina procentos no tirgus dalībnieka pēdējā noslēgtā finanšu gada neto apgrozījuma pirms pārkāpuma konstatēšanas dienas.

4. Ja Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā vai 13.pantā minēto pārkāpumu izdarījusi Latvijā reģistrēta komercsabiedrība, kurā izšķiroša ietekme ir ārvalsts komersantam, vai ārvalsts komersanta filiāle, naudas sodu aprēķina no attiecīgās komercsabiedrības vai filiāles pēdējā noslēgtā finanšu gada neto apgrozījuma.

5. Ja Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā vai 13.pantā paredzēto pārkāpumu izdarījusi komercsabiedrība, kuras dibinātājs ir publiska persona vai publiska persona, kas privāto tiesību jomā Konkurences likuma 1.panta 9.punkta izpratnē darbojas kā tirgus dalībnieks, naudas sodu aprēķina no minētās personas saimnieciskās darbības ienākumiem pēdējā noslēgtajā finanšu gadā. Ja minētajai personai nav iespējams sastādīt pēdējā noslēgtā finanšu gada pārskatu par pilnu finanšu gadu, naudas sodu aprēķina procentos no minētās personas saimnieciskās darbības ienākumiem par 12 kalendāra mēnešiem no dienas, kad tā uzsākusi darbību. Ja no darbības uzsākšanas līdz pārkāpuma konstatēšanas dienai ir pagājis mazāk nekā gads, naudas sodu aprēķina no minētās personas saimnieciskās darbības ienākumiem, skaitot no dienas, kad uzsākta darbība, līdz pēdējam pilnajam mēnesim pirms pārkāpuma konstatēšanas dienas.

6. Par kredītiestāžu neto apgrozījumu atzīst šādu ienākumu posteņu summu:

6.1. ienākumi no procentiem;

6.2. ienākumi no vērtspapīriem;

6.3. saņemtā komisijas atlīdzība;

6.4. finanšu operācijās gūtā neto peļņa;

6.5. ienākumi no cita veida darbības.

7. Kredītiestāžu neto apgrozījumā ieskaita ienākumus, kas ietverti kredītiestāžu gada pārskatos un konsolidētajos pārskatos.

8. Par apdrošināšanas sabiedrību neto apgrozījumu atzīst parakstīto prēmiju bruto vērtību, kas ietver visas saņemtās un saņemamās summas par apdrošināšanas sabiedrības vai tās vārdā noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem (arī pārapdrošināšanas prēmijas), no kurām atskaitīti nodokļu maksājumi un nodevas vai obligātie maksājumi, ar kuriem apliek apdrošināšanas prēmiju vai prēmiju kopējo summu.

9. Ja tirgus dalībnieks ir fiziska persona, kura ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja, naudas sodu aprēķina procentos no pēdējā noslēgtā finanšu gada ieņēmumiem, kurus fiziskā persona guvusi no saimnieciskās darbības.

10. Ja tirgus dalībniekam nav iespējams sastādīt pēdējā noslēgtā finanšu gada pārskatu par pilnu finanšu gadu, naudas sodu aprēķina procentos no tirgus dalībnieka neto apgrozījuma par 12 kalendāra mēnešiem no dienas, kad tas konkrētajā tirgū uzsācis darbību. Ja no darbības uzsākšanas līdz pārkāpuma konstatēšanas dienai ir pagājis mazāk nekā gads, naudas sodu aprēķina no tirgus dalībnieka neto apgrozījuma, skaitot no dienas, kad uzsākta darbība, līdz pēdējam pilnajam mēnesim pirms pārkāpuma konstatēšanas dienas.

11. Ja tirgus dalībnieka pēdējā finanšu gada neto apgrozījums izteikts ārvalstu valūtā, kopējo naudas soda apmēru euro nosaka pēc grāmatvedībā izmantojamā ārvalstu valūtas kursa pārkāpuma konstatēšanas dienā.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1097)

12. Ja Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā minēto pārkāpumu izdarījusi reģistrēta vai nereģistrēta tirgus dalībnieku apvienība (piemēram, asociācija, savienība, biedrība, nodibinājums) vai tās amatpersona, naudas sodu uzliek tiem tirgus dalībniekiem, kuri ir apvienības biedri un piedalījušies minētajā pārkāpumā, vai tirgus dalībnieku apvienībai.

II. Naudas soda apmērs

13. Nosakot naudas soda apmēru, ņem vērā pārkāpuma smagumu un ilgumu.

14. Nosakot pārkāpuma smaguma pakāpi, ņem vērā:

14.1. pārkāpuma veidu;

14.2. pārkāpuma radītās vai iespējamās sekas;

14.3. katra iesaistītā tirgus dalībnieka lomu pārkāpumā.

15. Pēc pārkāpuma veida par vieglu pārkāpumu uzskata aizliegtas vertikālās vienošanās un aizliegtas horizontālās sadarbības vienošanās, kā arī dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mazumtirdzniecībā, par smagu pārkāpumu – dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un vertikālās vienošanās, kuru mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, par sevišķi smagu pārkāpumu – horizontālās karteļu vienošanās un vienošanās, kuras satur ierobežojumus preču importam vai eksportam.

16. Izvērtējot katra pārkāpumā iesaistītā tirgus dalībnieka lomu, ņem vērā, vai pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

16.1. tirgus dalībnieks bijis pārkāpuma iniciators;

16.2. pārkāpumā tirgus dalībniekam bijusi aktīva vai pasīva loma.

17. Kopējo naudas soda apmēru par vienu pārkāpumu aprēķina, summējot saskaņā ar šo noteikumu 18. un 19.punktu noteiktos naudas sodus.

18. Ņemot vērā pārkāpuma smaguma pakāpi, naudas soda apmēru no pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma nosaka šādi:

18.1. ja viegls pārkāpums, kas izpaužas kā dominējoša stāvokļa ļaunprātīga izmantošana mazumtirdzniecībā, izdarīts pirmo reizi – līdz 0,03 procentiem, par jebkuru nākamo pārkāpumu – līdz 0,15 procentiem;

18.2. ja izdarīts viegls pārkāpums, kas izpaužas kā aizliegta vertikālā vienošanās vai aizliegta horizontālā sadarbības vienošanās, – līdz 0,5 procen­tiem;

18.3. ja izdarīts smags pārkāpums, – no 0,5 līdz 1,5 procentiem;

18.4. ja izdarīts sevišķi smags pārkāpums, – no 1,5 līdz 7 procentiem.

19. Ņemot vērā pārkāpuma ilgumu, naudas soda apmēru no pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma nosaka šādi:

19.1. ja pārkāpuma ilgums nepārsniedz gadu, saskaņā ar šo noteikumu 18.punktu noteikto naudas soda apmēru nepalielina;

19.2. ja pārkāpums ilgst vairāk par gadu, bet nepārsniedz piecus gadus, naudas sods ir līdz 0,5 procentiem;

19.3. ja pārkāpums ilgst vairāk par pieciem gadiem, naudas sods ir no 0,5 līdz 1 procentam.

20. Ņemot vērā pārkāpuma ilgumu, par pārkāpumu, kas noteikts Konkurences likuma 13.panta otrajā daļā, naudas soda apmēru no pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma nosaka šādi:

20.1. ja pārkāpuma ilgums nepārsniedz gadu un tas izdarīts pirmo reizi, – līdz 0,005 procentiem, par jebkuru nākamo pārkāpumu – līdz 0,02 procentiem;

20.2. ja pārkāpums ilgst vairāk par gadu un tas izdarīts pirmo reizi, – līdz 0,01 procentam, par jebkuru nākamo pārkāpumu – līdz 0,03 procentiem;

20.3. ja pārkāpums ilgst vairāk par pieciem gadiem un tas izdarīts pirmo reizi, – līdz 0,015 procentiem, par jebkuru nākamo pārkāpumu – līdz 0,04 pro­centiem.

21. Kopējo naudas soda apmēru var palielināt šādos gadījumos:

21.1. ja pastāv vismaz viens no šādiem atbildību pastiprinošiem apstāk­ļiem:

21.1.1. tirgus dalībnieks tā paša veida pārkāpumu izdarījis atkārtoti, un Konkurences padome (turpmāk – padome) to ir konstatējusi un pieņēmusi attiecīgu lēmumu;

21.1.2. tirgus dalībnieks tieši vai netieši piespiedis citus tirgus dalībniekus veikt darbības, ar kurām tiek pārkāpts Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā minētais aizliegums;

21.1.3. tirgus dalībnieks kavē izmeklēšanu un slēpj izdarīto pārkāpumu;

21.2. ja padome konstatē, ka nepieciešams palielināt sodu, lai pārsniegtu ienākumus, kurus tirgus dalībnieks guvis, izdarot Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā vai 13.pantā minēto pārkāpumu (ja nelikumīgi iegūto ienākumu summu ir iespējams novērtēt).

22. Ja padome konstatē, ka tirgus dalībnieks, kuram ir uzlikts naudas sods, nepilda tam uzlikto tiesisko pienākumu, naudas sodu var palielināt līdz Konkurences likuma 12.panta ceturtajā un 14.panta trešajā daļā noteiktajam maksimālajam apmēram.

23. Padome kopējo naudas soda apmēru var samazināt šādos gadījumos:

23.1. ja pastāv atbildību mīkstinoši apstākļi, piemēram:

23.1.1. pārkāpums pārtraukts, tiklīdz tirgus dalībnieks saņēmis no padomes informāciju par iespējamo Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā vai 13.pantā minēto pārkāpumu;

23.1.2. tirgus dalībnieks brīvprātīgi novērsis pārkāpuma sekas, pirms padome pieņēmusi lēmumu par pārkāpuma konstatēšanu;

23.1.3. tirgus dalībnieks pēc savas iniciatīvas sniedzis pilnīgu un patiesu informāciju vai pierādījumus, kuriem ir būtiska nozīme Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā vai 13.pantā minēto pārkāpumu konstatēšanā;

23.1.4. tirgus dalībnieks sniedzis pierādījumus, ka laikposmā, kad tas bija nelikumīgas vienošanās dalībnieks, faktiski viņš šo vienošanos neīstenoja;

23.1.5. tirgus dalībnieks atlīdzinājis zaudējumus, kas radušies no izdarītā pārkāpuma;

23.2. ja tirgus dalībnieka pēdējā noslēgtā finanšu gada neto apgrozījums tirgū, kurā noticis pārkāpums, ir mazāks par 10 procentiem no šā tirgus dalībnieka pēdējā noslēgtā finanšu gada neto apgrozījuma.

24. Ja tirgus dalībnieks izdarījis vairākus Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā vai 13.pantā minētos pārkāpumus un tie izskatīti vienlaikus vienā lietā, par katru attiecīgā panta punkta pārkāpumu naudas soda apmēru nosaka atsevišķi. Galīgo naudas soda summu aprēķina tā naudas soda ietvaros, kas noteikts par smagāko pārkāpumu.

25. Ja tirgus dalībnieks izdarījis gan Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā, gan 13.pantā minētos pārkāpumus un tie izskatīti vienlaikus vienā lietā, par katrā pantā minēto pārkāpumu naudas soda apmēru nosaka atsevišķi. Galīgo naudas soda summu aprēķina tā naudas soda ietvaros, kas noteikts par smagāko pārkāpumu.

26. Ja kopš pārkāpuma izbeigšanas pagājuši vairāk nekā pieci gadi un pārkāpums nav atstājis būtiskas negatīvas sekas tirgū, padome var uzlikt naudas sodu 350 euro apmērā.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1097)

III. Horizontālās karteļa vienošanās dalībnieka atbrīvošana no naudas soda vai naudas soda samazināšana

27. Horizontālās karteļa vienošanās dalībniekam (turpmāk – karteļa dalībnieks) ir tiesības vērsties padomē ar rakstisku pieteikumu par:

27.1. pirmā kārtas numura piešķiršanu atbrīvojumam no naudas soda;

27.2. atbrīvojumu no naudas soda;

27.3. naudas soda samazinājumu.

28. Karteļa dalībnieks šo noteikumu 27.punktā minētos pieteikumus iesniedz personīgi padomē padomes priekšsēdētājam vai tā pilnvarotajai personai.

29. Padome līdz lēmuma pieņemšanai par pārkāpuma konstatēšanu, tiesiskā pienākuma un naudas soda uzlikšanu (turpmāk – lēmums) piešķir ierobežotas pieejamības informācijas statusu datiem, kas identificē karteļa dalībnieku, kas padomei iesniedzis pieteikumu par atbrīvojumu no naudas soda vai pieteikumu par naudas soda samazinājumu.

30. Pieteikumā par pirmā kārtas numura piešķiršanu atbrīvojumam no naudas soda norāda informāciju par karteļa dalībniekiem, karteļa mērķi, raksturu un darbības ilgumu, konkrētās preces tirgiem un ģeogrāfisko teritoriju, ciktāl tā pieteikuma iesniedzējam ir zināma pieteikuma iesniegšanas brīdī.

31. Karteļa dalībnieku atbrīvo no naudas soda, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

31.1. karteļa dalībnieks pēc savas iniciatīvas pirmais iesniedzis padomei pieteikumu par atbrīvojumu no naudas soda. Pieteikumā ietverta šāda informācija, ciktāl tā pieteikuma iesniedzējam ir zināma pieteikuma iesniegšanas brīdī:

31.1.1. pieteikuma iesniedzēja un pārējo karteļa dalībnieku nosaukumi un juridiskās adreses;

31.1.2. karteļa apraksts: mērķis, darbības principi, konkrētās preces tirgi, tirgus apjomi, darbības ilgums un ģeogrāfiskā teritorija;

31.1.3. pieteikuma iesniedzēja rīcībā esošie vai tam pieejamie pierādījumi un citas ar karteli saistītas ziņas par faktiem un apstākļiem, kas ir pietiekami, lai ierosinātu lietu par horizontālās karteļa vienošanās aizlieguma pārkāpumu;

31.2. pieteikuma saņemšanas brīdī padomes rīcībā nav pietiekami pierādījumi, uz kuriem pamatojoties varētu ierosināt lietu vai konstatēt horizontālās karteļa vienošanās aizlieguma pārkāpumu;

31.3. pieteikuma iesniedzējs:

31.3.1. pirms pieteikuma iesniegšanas nav iznīcinājis, viltojis vai noslēpis ar karteli saistītus pierādījumus;

31.3.2. nav bijis karteļa ierosinātājs un nav veicis darbības, lai piespiestu citus tirgus dalībniekus piedalīties kartelī vai turpināt dalību tajā;

31.3.3. pēc pieteikuma iesniegšanas nekavējoties ir izbeidzis dalību kartelī, ja padome nav noteikusi citādi;

31.3.4. pēc savas iniciatīvas vai padomes pieprasījuma nekavējoties ir sniedzis visus tā rīcībā esošos vai tam pieejamos pierādījumus un citas ziņas par faktiem un apstākļiem, kas ir saistīti ar karteli, ir patiesi, aktīvi un nepārtraukti sadarbojies ar padomi, sākot no pieteikuma iesniegšanas brīža līdz lēmuma pieņemšanai;

31.3.5. nav izpaudis pārējiem karteļa dalībniekiem vai citām personām faktu par pieteikuma iesniegšanu un sadarbību ar padomi sakarā ar horizontālās karteļa vienošanās aizlieguma pārkāpuma izmeklēšanu.

32. Pieteikumam par atbrīvojumu no naudas soda pievieno rakstisku apliecinājumu par to, ka karteļa dalībnieks:

32.1. pieteikumu iesniedzis pēc savas iniciatīvas;

32.2. ir sniedzis par karteli visu informāciju un pierādījumus, kas ir tā rīcībā vai ir tam pieejami pieteikuma iesniegšanas brīdī;

32.3. pirms pieteikuma iesniegšanas nav iznīcinājis, viltojis vai noslēpis ar karteli saistītus pierādījumus;

32.4. nav bijis karteļa ierosinātājs un nav veicis darbības, lai piespiestu citus tirgus dalībniekus piedalīties kartelī vai turpināt dalību tajā;

32.5. nav izpaudis pārējiem karteļa dalībniekiem vai citām personām informāciju par sadarbību ar padomi;

32.6. apņemas nekavējoties iesniegt padomē visu tā rīcībā esošo vai pieejamo informāciju un pierādījumus par karteli;

32.7. apņemas patiesi, pilnībā, nepārtraukti un aktīvi sadarboties ar padomi, sākot no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz padomes lēmuma pieņemšanai.

33. Karteļa dalībnieks, kurš nevar pretendēt uz atbrīvojumu no naudas soda, var iesniegt pieteikumu par naudas soda samazinājumu. Naudas sodu samazina, ja pieteikuma iesniedzējs atbilst šo noteikumu 31.3.1., 31.3.3., 31.3.4. un 31.3.5.apakšpunktā noteiktajām prasībām un pieteikumam par naudas soda samazinājumu pievienotais rakstiskais apliecinājums atbilst šo noteikumu 34.punkta prasībām šādā apmērā:

33.1. karteļa dalībniekam, kurš pirmais iesniedzis pieteikumu par naudas soda samazinājumu, – 30 līdz 50 procentu apmērā;

33.2. pārējiem karteļa dalībniekiem, kuri iesnieguši pieteikumu par naudas soda samazinājumu, – 20 līdz 30 procentu apmērā.

34. Pieteikumam par naudas soda samazinājumu pievieno karteļa dalībnieka rakstisku apliecinājumu, kurā ietverta šo noteikumu 32.punktā (izņemot 32.4.apakš­punktu) minētā informācija.

35. Padome pēc pieteikumu saņemšanas piecu darbdienu laikā rakstiski paziņo pieteikuma iesniedzējam par pieteikuma pieņemšanu vai atteikumu to pieņemt. Paziņojumā par atteikumu pieņemt pieteikumu norāda atteikuma iemeslus.

36. Šo noteikumu 35.punktā minētajā paziņojumā norāda pieteikuma saņemšanas datumu un laiku. Paziņojumā par kārtas numura piešķiršanu pieteikumu iesniedzēju rindā atbrīvojumam no naudas soda papildus norāda datumu un laiku, līdz kuram pieteicējs atbilstoši šo noteikumu 31.1.apakšpunktā un 32.punktā noteiktajām prasībām iesniedz rakstisku pieteikumu par atbrīvojumu no naudas soda.

37. Ja padome ir pieņēmusi karteļa dalībnieka pieteikumu par pirmā kārtas numura piešķiršanu atbrīvojumam no naudas soda un pieteikums par atbrīvojumu no naudas soda ir iesniegts padomes noteiktajā termiņā, uzskata, ka pieteikums iesniegts un pieņemts izskatīšanai tajā dienā, kad iesniegts pieteikums par pirmā kārtas numura piešķiršanu atbrīvojumam no naudas soda.

38. Padome pieteikumu nepieņem, ja pieteikums neatbilst šo noteikumu prasībām. Pieteikuma nepieņemšana nav šķērslis tā atkārtotai iesniegšanai padomē pēc trūkumu novēršanas.

39. Karteļa dalībnieks, kas ir iesniedzis vai plāno iesniegt Eiropas Komisijā pieteikumu atbrīvojumam no naudas soda par iespējamu Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumu, iesniedz padomei pieteikuma kopsavilkumu par atbrīvojumu no naudas soda (turpmāk – pieteikuma kopsavilkums). Pieteikuma kopsavilkumā ietver šo noteikumu 31.1.1. un 31.1.2.apakšpunktā minēto informāciju, kā arī informāciju par tām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kurās atrodas pierādījumi par karteli, un informāciju par citiem pieteikumiem, kas jau iesniegti vai kurus vēl plānots iesniegt, tai skaitā pieteikuma kopsavilkumiem par atbrīvojumu no naudas soda.

40. Padome pēc pieteikuma kopsavilkuma saņemšanas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā rakstiski paziņo pieteikuma kopsavilkuma iesniedzējam par pieteikuma kopsavilkuma pieņemšanu vai atteikumu to pieņemt. Paziņojumā par atteikumu pieņemt pieteikuma kopsavilkumu norāda atteikuma iemeslus.

41. Šo noteikumu 40.punktā minētajā paziņojumā norāda pieteikuma kopsavilkuma saņemšanas datumu, laiku un to, vai pieteikuma kopsavilkuma iesniedzējs pirmais iesniedzis pieteikumu par atbrīvojumu no naudas soda.

42. Padome no pieteikuma kopsavilkuma iesniedzēja var pieprasīt papildus informāciju, norādot datumu un laiku, līdz kuram to iesniedz.

43. Ja padome, pamatojoties uz pieteikuma kopsavilkumā esošo informā­ciju, pieņem lēmumu par lietas ierosināšanu par iespējamu Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumu, padome paziņo datumu un laiku, līdz kuram pieteikuma kopsavilkuma iesniedzējs atbilstoši šo noteikumu 31.1.apakšpunktā un 32.punktā noteiktajām prasībām iesniedz rakstisku pieteikumu par atbrīvojumu no naudas soda.

44. Ja padome ir pieņēmusi karteļa dalībnieka pieteikuma kopsavilkumu un pieteikums par atbrīvojumu no naudas soda ir iesniegts padomes noteiktajā termiņā, uzskata, ka pieteikums iesniegts un pieņemts izskatīšanai pieteikuma kopsavilkuma iesniegšanas dienā.

45. Padome karteļa dalībnieka pieteikumu par atbrīvojumu no naudas soda vai naudas soda samazinājumu apstiprina vai noraida ar to pašu lēmumu, ar kuru konstatē Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā vai 13.pantā minēto pārkāpumu, uzliek tiesisku pienākumu un naudas sodu.

46. Padomes lēmumā par horizontālās karteļa vienošanās aizlieguma pārkāpuma nekonstatēšanu un lietas izbeigšanu neiekļauj ziņas par to tirgus dalībnieku identitāti, kas sadarbojas ar padomi.

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
01.01.2014