Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumus Nr. 319 "Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām".
Ministru kabineta noteikumi Nr.730

Rīgā 2008.gada 15.septembrī (prot. Nr.65 7.§)
Teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas un piemērošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 14.panta 5.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka vietējo pašvaldību, rajonu un plānošanas reģionu teritorijas attīstības indeksa (turpmāk - teritorijas attīstības indekss) aprēķināšanas un piemērošanas kārtību.

II. Teritorijas attīstības indeksa aprēķināšana

2. Teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanai izmanto rādītājus, kas raksturo teritorijas sociāli ekonomisko attīstību un to nozīmības svaru (1.pielikums).

3. Teritorijas attīstības indeksu aprēķina:

3.1. pilsētām, kā arī novadiem, kuros ietilpst pilsētas (2.pielikums);

3.2. pagastiem, kā arī novadiem, kuros ietilpst tikai pagasti (3.pielikums);

3.3. rajoniem (4.pielikums);

3.4. plānošanas reģioniem (5.pielikums).

4. Valsts reģionālās attīstības aģentūra katru gadu līdz 31.decembrim aprēķina teritorijas attīstības indeksu par iepriekšējo gadu, un reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs līdz nākamā gada 1.aprīlim iesniedz Ministru kabinetā noteikumu projektu par grozījumiem šo noteikumu 2., 3., 4. un 5.pielikumā.

5. Jaunizveidota novada teritorijas attīstības indeksu Valsts reģionālās attīstības aģentūra aprēķina:

5.1. mēneša laikā atbilstoši šo noteikumu 2., 3. un 4.pielikumā noteiktajam kalendāra gadam, un reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs iesniedz Ministru kabinetā noteikumu projektu par grozījumiem šo noteikumu 2., 3. un, ja nepieciešams, 4.pielikumā - ja novads izveidots kārtējā gadā no 1.aprīļa līdz 1.oktobrim;

5.2. atbilstoši šo noteikumu 4.punktā noteiktajai kārtībai - ja novads izveidots citā laikā.

6. Teritorijas attīstības indeksu aprēķina šādi:

6.1. izmanto rādītājus, kas raksturo teritorijas sociāli ekonomisko attīstību:

6.1.1. pagastu grupā izmanto sešus rādītājus;

6.1.2. pilsētu grupā izmanto četrus rādītājus;

6.1.3. rajoniem un plānošanas reģioniem izmanto astoņus rādītājus;

6.2. katra rādītāja nozīmību novērtē ar speciālu nozīmības svaru (1.pielikums). Rādītāju nozīmības svaru summa katrā teritoriju grupā ir 1;

6.3. lai teritorijas attīstību raksturojošos rādītājus, kas izteikti dažādās vienībās (piemēram, cilvēki, lati, procenti), apvienotu un izveidotu teritorijas attīstības indeksu, veic rādītāju statistisku standartizāciju, izmantojot šādu formulu:

, kur

t attīstības pamatrādītāja standartizētā vērtība konkrētā teritorijā;

x – standartizējamais attīstības pamatrādītājs konkrētā teritorijā, izteikts savā specifiskajā mērvienībā;

– attiecīgā attīstības pamatrādītāja svērtais aritmētiskais vidējais teritoriju grupā (pagasti, kā arī novadi, kuros ietilpst tikai pagasti, pilsētas, kā arī novadi, kuros ietilpst pilsētas, rajoni, plānošanas reģioni);

s – standartnovirze, variācijas rādītājs, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

ƒ – statistiskais svars, parasti iedzīvotāju skaits teritorijā;

6.4. lai katram rādītājam piešķirtu tā specifisko nozīmību, katru standar­tizēto rādītāju reizina ar nozīmības svaru, tādējādi aprēķinot teritorijas attīstības indeksa komponentus, kuru summa veido teritorijas attīstības indeksu;

6.5. teritorijas attīstības indeksa vērtību šo noteikumu 3.punktā noteiktajām teritorijām aprēķina Latvijas mērogā.

III. Teritorijas attīstības indeksa piemērošana

7. Teritorijas attīstības indeksu piemēro:

7.1. reģionālās attīstības valsts atbalsta programmu izstrādē;

7.2. atbalsta diferencēšanai Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu ietvaros;

7.3. lai novērtētu Eiropas Savienības, valsts atbalsta un citu finanšu instrumentu ietekmi uz teritoriju attīstību un ekonomisko efektivitāti;

7.4. vietējo pašvaldību, rajonu pašvaldību un plānošanas reģionu teritoriju attīstības salīdzināšanā, vērtēšanā, prognozēšanā un cita veida teritoriju attīstības analīzē.

8. Teritorijas attīstības indeksu piemēro, ievērojot tā aprēķināto vērtību un teritoriālo mērogu, kurā tā ir aprēķināta.

Ministru prezidents I.Godmanis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.730
Teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanai nepieciešamie rādītāji un to nozīmības svars1

Nr.
p.k.

Rādītājs2

Rajoni vai plānošanas reģioni

Pagasti

Pilsētas

+ vai -

svars

+ vai -

svars

+ vai -

svars

1.

Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju, latos (faktiskajās cenās)3

+

0,3

-

-

-

-

2.

Bezdarba līmenis, % (reģistrēto bezdarbnieku skaits pret darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu)4

+

0,15

+

0,25

+

0,3

3.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs uz vienu iedzīvotāju, latos

+

0,1

+

0,25

+

0,3

4.

Nefinanšu investīcijas uz vienu iedzīvotāju, latos (ietverti nemateriālie ieguldījumi, dzīvojamās ēkas, citas būves un celtnes, ilggadīgie stādījumi, tehnoloģiskās mašīnas un iekārtas, pārējie pamatlīdzekļi un inventārs, kā arī pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto būvprojektu un kapitāla remonta izmaksas)

+

0,1

-

-

-

-

5.

Demogrāfiskās slodzes līmenis (bērnu un pensijas vecuma iedzīvotāju skaits pret darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu, reizināts ar 1000)

+

0,1

+

0,15

+

0,2

6.

Individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem

+

0,1

-

-

-

-

7.

Pastāvīgo iedzīvotāju blīvums (cilvēku skaits uz vienu kvadrātkilometru)

+

0,05

+

0,1

-

-

8.

Zemes vidējā kadastrālā vērtība (Ls/ha)

-

-

+

0,1

-

-

9.

Pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas pēdējo piecu gadu laikā, % (starpība starp pastāvīgo iedzīvotāju skaitu perioda beigās un perioda sākumā pret iedzīvotāju skaitu perioda sākumā, reizināta ar 100)

+

0,1

+

0,15

+

0,2

Svaru summa

1,0

1,0

1,0

Paskaidrojumi.

1. Plusa (+) zīme norāda, ka attiecīgo rādītāju izmanto.

2. Mīnusa (-) zīme norāda, ka attiecīgo rādītāju neizmanto.

Piezīmes.

1 Nozīmības svars - rādītāju svarīgums jeb nozīme kopējā teritorijas attīstības indeksa vērtībā.

2 1., 4., 5., 6. un 9.rādītāja avots - Centrālā statistikas pārvalde; 2.rādītāja avots - Nodarbinātības valsts aģentūra (reģistrēto bezdarbnieku skaits) un Centrālā statistikas pārvalde (darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits); 3.rādītāja avots - Valsts kase; 7.rādītāja avots - Valsts zemes dienests (platība, km2) un Centrālā statistikas pārvalde (pastāvīgo iedzīvotāju skaits); 8.rādītāja avots - Valsts zemes dienests.

3 Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumu Nr.730 “Teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas un piemērošanas kārtība” 4.punktā minētajos gadījumos reģionu un rajonu teritoriju attīstības indeksa t aprēķināšanai gadam tiek izmantots IKP par gadu t-1.

4 Darbspējas vecuma iedzīvotāji - sievietes 15-61 gads, vīrieši 15-62 gadi.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.730
Teritorijas attīstības indekss pilsētām, kā arī novadiem, kuros ietilpst pilsētas (pēc 2006.gada datiem)

Nr.
p.k.

Administra­tīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora kods

Rajons

Pilsēta, novads

Teritorijas attīstības indekss

1.

800700

Rīgas

Baloži

2,596

2.

740600

Ogres

Ikšķiles novads

1,885

3.

801200

Rīgas

Salaspils novads

0,840

4.

800600

Rīgas

Baldone ar lauku teritoriju

0,642

5.

741000

Ogres

Ķeguma novads

0,523

6.

740200

Ogres

Ogres novads

0,513

7.

010000

Rīga

0,434

8.

800900

Rīgas

Olaine

0,413

9.

801600

Rīgas

Siguldas novads

0,391

10.

960100

Valmieras

Valmiera

0,367

11.

130000

Jūrmala

0,357

12.

801400

Rīgas

Saulkrasti ar lauku teritoriju

0,349

13.

741400

Ogres

Lielvārdes novads

0,342

14.

320200

Aizkraukles

Aizkraukles novads

0,328

15.

801700

Rīgas

Vangaži

0,286

16.

090000

Jelgava

0,261

17.

270000

Ventspils

0,226

18.

900100

Tukuma

Tukums

-0,030

19.

420100

Cēsu

Cēsis

-0,181

20.

460100

Dobeles

Dobele

-0,205

21.

400100

Bauskas

Bauska

-0,356

22.

840100

Saldus

Saldus

-0,358

23.

880100

Talsu

Talsi

-0,379

24.

050000

Daugavpils

-0,402

25.

981400

Ventspils

Piltene ar lauku teritoriju

-0,403

26.

660100

Limbažu

Limbaži

-0,425

27.

640900

Liepājas

Grobiņa

-0,476

28.

700100

Madonas

Madona

-0,495

29.

541200

Jelgavas

Kalnciems ar lauku teritoriju

-0,525

30.

320800

Aizkraukles

Jaunjelgava ar lauku teritoriju

-0,533

31.

500100

Gulbenes

Gulbene

-0,579

32.

560100

Jēkabpils

Jēkabpils

-0,580

33.

170000

Liepāja

-0,583

34.

941500

Valkas

Smiltene

-0,611

35.

380100

Balvu

Balvi

-0,652

36.

360100

Alūksnes

Alūksne

-0,716

37.

210000

Rēzekne

-0,753

38.

840601

Saldus

Brocēnu novads

-0,804

39.

620100

Kuldīgas

Kuldīga

-0,907

40.

940100

Valkas

Valka

-0,914

41.

961500

Valmieras

Rūjiena

-0,929

42.

661600

Limbažu

Salacgrīva ar lauku teritoriju

-0,943

43.

760200

Preiļu

Preiļu novads

-0,947

44.

901200

Tukuma

Kandavas novads

-0,948

45.

881500

Talsu

Stende

-0,983

46.

660800

Limbažu

Aloja ar lauku teritoriju

-1,087

47.

460600

Dobeles

Auce ar lauku teritoriju

-1,125

48.

660600

Limbažu

Ainaži ar lauku teritoriju

-1,184

49.

700800

Madonas

Cesvaine ar lauku teritoriju

-1,187

50.

881800

Talsu

Valdemārpils ar lauku teritoriju

-1,189

51.

321300

Aizkraukles

Pļaviņas

-1,277

52.

600200

Krāslavas

Krāslavas novads

-1,441

53.

941700

Valkas

Strenči

-1,532

54.

621000

Kuldīgas

Skrunda ar lauku teritoriju

-1,680

55.

640800

Liepājas

Durbes novads

-1,686

56.

881400

Talsu

Sabiles novads

-1,720

57.

680100

Ludzas

Ludza

-1,730

58.

641500

Liepājas

Priekule

-1,826

59.

661800

Limbažu

Staicele ar lauku teritoriju

-1,871

60.

440800

Daugavpils

Ilūkstes novads

-1,914

61.

421100

Cēsu

Līgatne

-1,992

62.

640500

Liepājas

Aizpute

-2,020

63.

761200

Preiļu

Līvānu novads

-2,024

64.

941400

Valkas

Seda ar lauku teritoriju

-2,038

65.

560600

Jēkabpils

Aknīste ar lauku teritoriju

-2,066

66.

641400

Liepājas

Sakas novads

-2,074

67.

561600

Jēkabpils

Viesīte ar lauku teritoriju

-2,115

68.

701400

Madonas

Lubānas novads

-2,255

69.

961200

Valmieras

Mazsalaca ar lauku teritoriju

-2,321

70.

360600

Alūksnes

Ape ar lauku teritoriju

-2,376

71.

600900

Krāslavas

Dagda

-2,540

72.

701700

Madonas

Varakļāni

-2,822

73.

441600

Daugavpils

Subate ar lauku teritoriju

-2,898

74.

381500

Balvu

Viļaka

-3,188

75.

781700

Rēzeknes

Viļāni

-3,383

76.

680900

Ludzas

Kārsava

-3,526

77.

681800

Ludzas

Zilupes novads

-3,617

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.730
Teritorijas attīstības indekss pagastiem, kā arī novadiem, kuros ietilpst tikai pagasti (pēc 2006.gada datiem)

Nr.
p.k.

Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora kods

Rajons

Pagasts, novads

Teritorijas attīstības indekss

1.

807600

Rīgas

Mārupes pagasts

4,020

2.

809600

Rīgas

Stopiņu novads

3,440

3.

806000

Rīgas

Garkalnes novads

2,660

4.

805200

Rīgas

Carnikavas novads

2,325

5.

804400

Rīgas

Ādažu novads

2,208

6.

804800

Rīgas

Babītes pagasts

1,929

7.

807000

Rīgas

Ķekavas pagasts

1,893

8.

546700

Jelgavas

Ozolnieku novads

1,433

9.

806400

Rīgas

Inčukalna novads

1,383

10.

808000

Rīgas

Olaines pagasts

1,320

11.

808800

Rīgas

Salas pagasts

1,175

12.

906600

Tukuma

Lapmežciema novads

1,103

13.

848600

Saldus

Saldus pagasts

1,017

14.

969000

Valmieras

Valmieras pagasts

0,928

15.

808400

Rīgas

Ropažu novads

0,918

16.

427200

Cēsu

Priekuļu pagasts

0,840

17.

805600

Rīgas

Daugmales pagasts

0,757

18.

406000

Bauskas

Gailīšu pagasts

0,723

19.

406800

Bauskas

Īslīces pagasts

0,699

20.

545200

Jelgavas

Glūdas pagasts

0,652

21.

806800

Rīgas

Krimuldas pagasts

0,646

22.

406400

Bauskas

Iecavas novads

0,631

23.

807400

Rīgas

Mālpils pagasts

0,601

24.

328000

Aizkraukles

Sērenes pagasts

0,592

25.

886800

Talsu

Laidzes pagasts

0,588

26.

548200

Jelgavas

Svētes pagasts

0,585

27.

545600

Jelgavas

Jaunsvirlaukas pagasts

0,585

28.

744800

Ogres

Jumpravas pagasts

0,571

29.

809200

Rīgas

Sējas novads

0,565

30.

547000

Jelgavas

Platones pagasts

0,541

31.

627400

Kuldīgas

Pelču pagasts

0,522

32.

328200

Aizkraukles

Skrīveru pagasts

0,520

33.

447400

Daugavpils

Naujenes pagasts

0,494

34.

464600

Dobeles

Auru pagasts

0,453

35.

804200

Rīgas

Allažu pagasts

0,452

36.

966200

Valmieras

Kauguru pagasts

0,449

37.

405200

Bauskas

Codes pagasts

0,447

38.

548600

Jelgavas

Valgundes novads

0,437

39.

908400

Tukuma

Tumes pagasts

0,434

40.

948000

Valkas

Smiltenes pagasts

0,433

41.

326000

Aizkraukles

Kokneses pagasts

0,423

42.

964600

Valmieras

Brenguļu pagasts

0,417

43.

988400

Ventspils

Vārves pagasts

0,404

44.

968800

Valmieras

Vaidavas pagasts

0,401

45.

409400

Bauskas

Vecumnieku pagasts

0,389

46.

405000

Bauskas

Ceraukstes pagasts

0,387

47.

546200

Jelgavas

Līvbērzes pagasts

0,380

48.

986000

Ventspils

Puzes pagasts

0,369

49.

905000

Tukuma

Engures pagasts

0,365

50.

424700

Cēsu

Amatas novads

0,355

51.

986600

Ventspils

Tārgales pagasts

0,344

52.

966400

Valmieras

Kocēnu pagasts

0,340

53.

886200

Talsu

Kolkas pagasts

0,337

54.

847200

Saldus

Novadnieku pagasts

0,330

55.

426000

Cēsu

Liepas pagasts

0,329

56.

544800

Jelgavas

Elejas pagasts

0,319

57.

748800

Ogres

Suntažu pagasts

0,302

58.

568600

Jēkabpils

Salas pagasts

0,295

59.

626000

Kuldīgas

Kurmāles pagasts

0,281

60.

407600

Bauskas

Rundāles pagasts

0,271

61.

429400

Cēsu

Veselavas pagasts

0,270

62.

647600

Liepājas

Medzes pagasts

0,268

63.

706600

Madonas

Lazdonas pagasts

0,265

64.

647800

Liepājas

Nīcas pagasts

0,258

65.

888300

Talsu

Rojas novads

0,255

66.

465200

Dobeles

Bērzes pagasts

0,254

67.

908000

Tukuma

Slampes pagasts

0,253

68.

446000

Daugavpils

Kalkūnes pagasts

0,239

69.

887200

Talsu

Lībagu pagasts

0,237

70.

907800

Tukuma

Sēmes pagasts

0,234

71.

947400

Valkas

Palsmanes pagasts

0,225

72.

427600

Cēsu

Raunas pagasts

0,218

73.

666400

Limbažu

Limbažu pagasts

0,215

74.

564800

Jēkabpils

Ābeļu pagasts

0,211

75.

426200

Cēsu

Līgatnes pagasts

0,197

76.

947000

Valkas

Launkalnes pagasts

0,196

77.

509000

Gulbenes

Stradu pagasts

0,196

78.

407200

Bauskas

Mežotnes pagasts

0,194

79.

427400

Cēsu

Raiskuma pagasts

0,190

80.

908200

Tukuma

Smārdes pagasts

0,177

81.

324600

Aizkraukles

Bebru pagasts

0,175

82.

386000

Balvu

Kupravas pagasts

0,167

83.

667600

Limbažu

Skultes pagasts

0,162

84.

789600

Rēzeknes

Vērēmu pagasts

0,157

85.

909000

Tukuma

Viesatu pagasts

0,156

86.

468400

Dobeles

Penkules pagasts

0,153

87.

668400

Limbažu

Vidrižu pagasts

0,151

88.

646000

Liepājas

Grobiņas pagasts

0,148

89.

907400

Tukuma

Pūres pagasts

0,141

90.

549200

Jelgavas

Vircavas pagasts

0,135

91.

846600

Saldus

Lutriņu pagasts

0,132

92.

989000

Ventspils

Ziru pagasts

0,129

93.

985600

Ventspils

Popes pagasts

0,127

94.

745600

Ogres

Ķeipenes pagasts

0,124

95.

847000

Saldus

Nīgrandes pagasts

0,122

96.

905400

Tukuma

Irlavas pagasts

0,121

97.

844800

Saldus

Ezeres pagasts

0,118

98.

785600

Rēzeknes

Griškānu pagasts

0,117

99.

889600

Talsu

Virbu pagasts

0,117

100.

887400

Talsu

Lubes pagasts

0,109

101.

408400

Bauskas

Stelpes pagasts

0,108

102.

547800

Jelgavas

Sidrabenes pagasts

0,101

103.

849600

Saldus

Zirņu pagasts

0,096

104.

429200

Cēsu

Vecpiebalgas pagasts

0,096

105.

665600

Limbažu

Lēdurgas pagasts

0,094

106.

706200

Madonas

Kalsnavas pagasts

0,092

107.

987800

Ventspils

Užavas pagasts

0,091

108.

987000

Ventspils

Ugāles pagasts

0,089

109.

428200

Cēsu

Straupes pagasts

0,084

110.

704600

Madonas

Bērzaunes pagasts

0,082

111.

746400

Ogres

Lēdmanes pagasts

0,082

112.

747200

Ogres

Mazozolu pagasts

0,081

113.

428600

Cēsu

Taurenes pagasts

0,081

114.

468900

Dobeles

Tērvetes novads

0,078

115.

366000

Alūksnes

Jaunlaicenes pagasts

0,075

116.

889400

Talsu

Vandzenes pagasts

0,074

117.

409200

Bauskas

Vecsaules pagasts

0,069

118.

964400

Valmieras

Bērzaines pagasts

0,063

119.

967800

Valmieras

Rencēnu pagasts

0,063

120.

446400

Daugavpils

Laucesas pagasts

0,062

121.

425000

Cēsu

Dzērbenes pagasts

0,060

122.

744400

Ogres

Birzgales pagasts

0,060

123.

787600

Rēzeknes

Ozolaines pagasts

0,059

124.

905600

Tukuma

Jaunpils pagasts

0,058

125.

506000

Gulbenes

Jaungulbenes pagasts

0,056

126.

507200

Gulbenes

Lizuma pagasts

0,052

127.

847600

Saldus

Pampāļu pagasts

0,050

128.

566200

Jēkabpils

Gārsenes pagasts

0,045

129.

467200

Dobeles

Krimūnu pagasts

0,044

130.

904800

Tukuma

Džūkstes pagasts

0,040

131.

429000

Cēsu

Vaives pagasts

0,039

132.

968400

Valmieras

Skaņkalnes pagasts

0,039

133.

969600

Valmieras

Zilākalna pagasts

0,036

134.

546000

Jelgavas

Lielplatones pagasts

0,035

135.

967200

Valmieras

Naukšēnu pagasts

0,033

136.

944800

Valkas

Brantu pagasts

0,028

137.

468000

Dobeles

Naudītes pagasts

0,027

138.

364800

Alūksnes

Gaujienas pagasts

0,021

139.

746000

Ogres

Lauberes pagasts

0,017

140.

549600

Jelgavas

Zaļenieku pagasts

0,017

141.

904600

Tukuma

Degoles pagasts

0,016

142.

949000

Valkas

Variņu pagasts

0,015

143.

666000

Limbažu

Liepupes pagasts

0,003

144.

944600

Valkas

Blomes pagasts

0,001

145.

426400

Cēsu

Mārsnēnu pagasts

0,001

146.

628400

Kuldīgas

Rumbas pagasts

0,000

147.

464200

Dobeles

Annenieku pagasts

-0,001

148.

709000

Madonas

Sarkaņu pagasts

-0,006

149.

665200

Limbažu

Katvaru pagasts

-0,012

150.

549000

Jelgavas

Vilces pagasts

-0,015

151.

428000

Cēsu

Stalbes pagasts

-0,019

152.

965200

Valmieras

Dikļu pagasts

-0,021

153.

409600

Bauskas

Viesturu pagasts

-0,022

154.

326600

Aizkraukles

Mazzalves pagasts

-0,024

155.

965800

Valmieras

Jeru pagasts

-0,025

156.

627200

Kuldīgas

Padures pagasts

-0,025

157.

408000

Bauskas

Skaistkalnes pagasts

-0,025

158.

745200

Ogres

Krapes pagasts

-0,026

159.

425600

Cēsu

Jaunpiebalgas pagasts

-0,027

160.

747600

Ogres

Meņģeles pagasts

-0,036

161.

324200

Aizkraukles

Aiviekstes pagasts

-0,040

162.

466400

Dobeles

Īles pagasts

-0,042

163.

906800

Tukuma

Lestenes pagasts

-0,046

164.

466000

Dobeles

Dobeles pagasts

-0,046

165.

886400

Talsu

Ķūļciema pagasts

-0,058

166.

547400

Jelgavas

Sesavas pagasts

-0,059

167.

408800

Bauskas

Svitenes pagasts

-0,060

168.

404600

Bauskas

Brunavas pagasts

-0,065

169.

369400

Alūksnes

Zeltiņu pagasts

-0,065

170.

649600

Liepājas

Vērgales pagasts

-0,073

171.

885400

Talsu

Ģibuļu pagasts

-0,075

172.

645600

Liepājas

Gaviezes pagasts

-0,077

173.

949200

Valkas

Vijciema pagasts

-0,082

174.

846200

Saldus

Kursīšu pagasts

-0,082

175.

708600

Madonas

Praulienas pagasts

-0,087

176.

506800

Gulbenes

Litenes pagasts

-0,088

177.

644200

Liepājas

Aizputes pagasts

-0,099

178.

328400

Aizkraukles

Staburaga pagasts

-0,104

179.

884600

Talsu

Balgales pagasts

-0,106

180.

466800

Dobeles

Jaunbērzes pagasts

-0,109

181.

644800

Liepājas

Cīravas pagasts

-0,109

182.

845800

Saldus

Jaunlutriņu pagasts

-0,112

183.

645000

Liepājas

Dunalkas pagasts

-0,125

184.

624200

Kuldīgas

Alsungas pagasts

-0,127

185.

465000

Dobeles

Bēnes pagasts

-0,136

186.

707400

Madonas

Mārcienas pagasts

-0,137

187.

645800

Liepājas

Gramzdas pagasts

-0,141

188.

365800

Alūksnes

Jaunannas pagasts

-0,145

189.

746800

Ogres

Madlienas pagasts

-0,147

190.

467600

Dobeles

Lielauces pagasts

-0,150

191.

966800

Valmieras

Lodes pagasts

-0,154

192.

465400

Dobeles

Bikstu pagasts

-0,154

193.

566800

Jēkabpils

Krustpils pagasts

-0,157

194.

885000

Talsu

Dundagas pagasts

-0,157

195.

668000

Limbažu

Umurgas pagasts

-0,179

196.

889200

Talsu

Valdgales pagasts

-0,183

197.

704400

Madonas

Barkavas pagasts

-0,184

198.

749200

Ogres

Taurupes pagasts

-0,188

199.

989400

Ventspils

Zlēku pagasts

-0,195

200.

944400

Valkas

Bilskas pagasts

-0,198

201.

704200

Madonas

Aronas pagasts

-0,199

202.

848200

Saldus

Rubas pagasts

-0,201

203.

908800

Tukuma

Vānes pagasts

-0,202

204.

625800

Kuldīgas

Kabiles pagasts

-0,203

205.

449800

Daugavpils

Višķu pagasts

-0,212

206.

449200

Daugavpils

Tabores pagasts

-0,213

207.

325000

Aizkraukles

Daudzeses pagasts

-0,215

208.

364200

Alūksnes

Alsviķu pagasts

-0,217

209.

664800

Limbažu

Brīvzemnieku pagasts

-0,219

210.

325800

Aizkraukles

Klintaines pagasts

-0,223

211.

849200

Saldus

Vadakstes pagasts

-0,223

212.

707600

Madonas

Mētrienas pagasts

-0,224

213.

945800

Valkas

Grundzāles pagasts

-0,226

214.

888600

Talsu

Strazdes pagasts

-0,227

215.

425400

Cēsu

Inešu pagasts

-0,228

216.

709600

Madonas

Vestienas pagasts

-0,229

217.

964800

Valmieras

Burtnieku pagasts

-0,239

218.

985000

Ventspils

Jūrkalnes pagasts

-0,240

219.

447600

Daugavpils

Nīcgales pagasts

-0,242

220.

849400

Saldus

Zaņas pagasts

-0,249

221.

566600

Jēkabpils

Kalna pagasts

-0,253

222.

369600

Alūksnes

Ziemera pagasts

-0,253

223.

705500

Madonas

Ērgļu novads

-0,254

224.

405600

Bauskas

Dāviņu pagasts

-0,256

225.

508400

Gulbenes

Rankas pagasts

-0,257

226.

969400

Valmieras

Vilpulkas pagasts

-0,259

227.

369000

Alūksnes

Virešu pagasts

-0,259

228.

504800

Gulbenes

Daukstu pagasts

-0,261

229.

646600

Liepājas

Kalvenes pagasts

-0,262

230.

845600

Saldus

Jaunauces pagasts

-0,263

231.

948400

Valkas

Trikātas pagasts

-0,266

232.

569000

Jēkabpils

Sēlpils pagasts

-0,273

233.

627800

Kuldīgas

Raņķu pagasts

-0,274

234.

887000

Talsu

Laucienes pagasts

-0,275

235.

648000

Liepājas

Otaņķu pagasts

-0,275

236.

987400

Ventspils

Usmas pagasts

-0,277

237.

706800

Madonas

Liezēres pagasts

-0,278

238.

445200

Daugavpils

Dubnas pagasts

-0,279

239.

624600

Kuldīgas

Ēdoles pagasts

-0,281

240.

625400

Kuldīgas

Īvandes pagasts

-0,283

241.

967100

Valmieras

Burtnieku novads

-0,284

242.

365600

Alūksnes

Jaunalūksnes pagasts

-0,287

243.

786600

Rēzeknes

Lendžu pagasts

-0,291

244.

447000

Daugavpils

Maļinovas pagasts

-0,294

245.

909600

Tukuma

Zentenes pagasts

-0,295

246.

849800

Saldus

Zvārdes pagasts

-0,295

247.

327800

Aizkraukles

Seces pagasts

-0,299

248.

567600

Jēkabpils

Mežāres pagasts

-0,303

249.

968200

Valmieras

Sēļu pagasts

-0,304

250.

966600

Valmieras

Ķoņu pagasts

-0,306

251.

325400

Aizkraukles

Iršu pagasts

-0,307

252.

666800

Limbažu

Pāles pagasts

-0,309

253.

629000

Kuldīgas

Snēpeles pagasts

-0,311

254.

565400

Jēkabpils

Dunavas pagasts

-0,317

255.

568800

Jēkabpils

Saukas pagasts

-0,317

256.

628200

Kuldīgas

Rudbāržu pagasts

-0,317

257.

789200

Rēzeknes

Stoļerovas pagasts

-0,318

258.

426800

Cēsu

Nītaures pagasts

-0,321

259.

645200

Liepājas

Dunikas pagasts

-0,325

260.

905800

Tukuma

Jaunsātu pagasts

-0,325

261.

948800

Valkas

Valkas pagasts

-0,327

262.

445000

Daugavpils

Demenes pagasts

-0,330

263.

404400

Bauskas

Bārbeles pagasts

-0,331

264.

629600

Kuldīgas

Vārmes pagasts

-0,338

265.

326200

Aizkraukles

Kurmenes pagasts

-0,340

266.

469400

Dobeles

Vītiņu pagasts

-0,341

267.

429600

Cēsu

Zaubes pagasts

-0,342

268.

787800

Rēzeknes

Ozolmuižas pagasts

-0,349

269.

567000

Jēkabpils

Kūku pagasts

-0,352

270.

647200

Liepājas

Lažas pagasts

-0,358

271.

364400

Alūksnes

Annas pagasts

-0,366

272.

368400

Alūksnes

Trapenes pagasts

-0,375

273.

764200

Preiļu

Aglonas pagasts

-0,378

274.

506400

Gulbenes

Lejasciema pagasts

-0,380

275.

329600

Aizkraukles

Zalves pagasts

-0,386

276.

945200

Valkas

Ērģemes pagasts

-0,387

277.

329000

Aizkraukles

Valles pagasts

-0,388

278.

327400

Aizkraukles

Pilskalnes pagasts

-0,388

279.

429800

Cēsu

Zosēnu pagasts

-0,388

280.

568000

Jēkabpils

Rites pagasts

-0,390

281.

649400

Liepājas

Vecpils pagasts

-0,400

282.

668800

Limbažu

Viļķenes pagasts

-0,401

283.

384600

Balvu

Balvu pagasts

-0,406

284.

848800

Saldus

Šķēdes pagasts

-0,407

285.

984400

Ventspils

Ances pagasts

-0,409

286.

965600

Valmieras

Ipiķu pagasts

-0,413

287.

565200

Jēkabpils

Dignājas pagasts

-0,413

288.

629200

Kuldīgas

Turlavas pagasts

-0,419

289.

469800

Dobeles

Zebrenes pagasts

-0,424

290.

367600

Alūksnes

Mārkalnes pagasts

-0,429

291.

649800

Liepājas

Virgas pagasts

-0,432

292.

569600

Jēkabpils

Vīpes pagasts

-0,433

293.

329200

Aizkraukles

Vietalvas pagasts

-0,433

294.

427800

Cēsu

Skujenes pagasts

-0,434

295.

446200

Daugavpils

Kalupes pagasts

-0,441

296.

766800

Preiļu

Rudzātu pagasts

-0,443

297.

569800

Jēkabpils

Zasas pagasts

-0,445

298.

569400

Jēkabpils

Variešu pagasts

-0,450

299.

947600

Valkas

Plāņu pagasts

-0,455

300.

644400

Liepājas

Bārtas pagasts

-0,456

301.

646400

Liepājas

Kalētu pagasts

-0,458

302.

424800

Cēsu

Drustu pagasts

-0,460

303.

885800

Talsu

Īves pagasts

-0,461

304.

787000

Rēzeknes

Maltas pagasts

-0,464

305.

447200

Daugavpils

Medumu pagasts

-0,474

306.

664400

Limbažu

Braslavas pagasts

-0,475

307.

648400

Liepājas

Rucavas pagasts

-0,483

308.

504400

Gulbenes

Beļavas pagasts

-0,490

309.

945400

Valkas

Ēveles pagasts

-0,492

310.

645400

Liepājas

Embūtes pagasts

-0,492

311.

705000

Madonas

Dzelzavas pagasts

-0,492

312.

368800

Alūksnes

Veclaicenes pagasts

-0,493

313.

685000

Ludzas

Cirmas pagasts

-0,495

314.

626400

Kuldīgas

Laidu pagasts

-0,495

315.

508800

Gulbenes

Stāmerienas pagasts

-0,496

316.

707000

Madonas

Ļaudonas pagasts

-0,503

317.

327000

Aizkraukles

Neretas pagasts

-0,505

318.

949600

Valkas

Zvārtavas pagasts

-0,506

319.

909200

Tukuma

Zantes pagasts

-0,506

320.

786800

Rēzeknes

Lūznavas pagasts

-0,509

321.

446800

Daugavpils

Līksnas pagasts

-0,512

322.

946200

Valkas

Jērcēnu pagasts

-0,522

323.

784400

Rēzeknes

Bērzgales pagasts

-0,524

324.

967600

Valmieras

Ramatas pagasts

-0,524

325.

509400

Gulbenes

Tirzas pagasts

-0,525

326.

628000

Kuldīgas

Rendas pagasts

-0,528

327.

367200

Alūksnes

Malienas pagasts

-0,539

328.

384800

Balvu

Bērzkalnes pagasts

-0,553

329.

565800

Jēkabpils

Elkšņu pagasts

-0,559

330.

328600

Aizkraukles

Sunākstes pagasts

-0,563

331.

567400

Jēkabpils

Leimaņu pagasts

-0,573

332.

644600

Liepājas

Bunkas pagasts

-0,573

333.

445400

Daugavpils

Dvietes pagasts

-0,586

334.

648200

Liepājas

Priekules pagasts

-0,586

335.

507600

Gulbenes

Līgo pagasts

-0,590

336.

469000

Dobeles

Ukru pagasts

-0,597

337.

505200

Gulbenes

Druvienas pagasts

-0,597

338.

365200

Alūksnes

Ilzenes pagasts

-0,599

339.

625000

Kuldīgas

Gudenieku pagasts

-0,600

340.

765200

Preiļu

Jersikas pagasts

-0,602

341.

445600

Daugavpils

Eglaines pagasts

-0,603

342.

449400

Daugavpils

Vaboles pagasts

-0,603

343.

626800

Kuldīgas

Nīkrāces pagasts

-0,608

344.

389800

Balvu

Žīguru pagasts

-0,611

345.

784200

Rēzeknes

Audriņu pagasts

-0,614

346.

449600

Daugavpils

Vecsalienas pagasts

-0,636

347.

448600

Daugavpils

Skrudalienas pagasts

-0,652

348.

564600

Jēkabpils

Atašienes pagasts

-0,653

349.

448400

Daugavpils

Salienas pagasts

-0,655

350.

605000

Krāslavas

Bērziņu pagasts

-0,665

351.

505600

Gulbenes

Galgauskas pagasts

-0,669

352.

389000

Balvu

Vectilžas pagasts

-0,674

353.

784800

Rēzeknes

Dekšāres pagasts

-0,678

354.

425800

Cēsu

Kaives pagasts

-0,680

355.

367400

Alūksnes

Mālupes pagasts

-0,693

356.

448800

Daugavpils

Sventes pagasts

-0,701

357.

646800

Liepājas

Kazdangas pagasts

-0,702

358.

605600

Krāslavas

Ezernieku pagasts

-0,702

359.

366400

Alūksnes

Kalncempju pagasts

-0,717

360.

607600

Krāslavas

Konstantinovas pagasts

-0,733

361.

684400

Ludzas

Blontu pagasts

-0,740

362.

386600

Balvu

Lazdulejas pagasts

-0,741

363.

649200

Liepājas

Vaiņodes pagasts

-0,750

364.

946600

Valkas

Kārķu pagasts

-0,765

365.

765600

Preiļu

Pelēču pagasts

-0,768

366.

605400

Krāslavas

Dagdas pagasts

-0,772

367.

607000

Krāslavas

Kaplavas pagasts

-0,774

368.

767400

Preiļu

Saunas pagasts

-0,775

369.

784600

Rēzeknes

Čornajas pagasts

-0,779

370.

787400

Rēzeknes

Nagļu pagasts

-0,784

371.

689800

Ludzas

Zvirgzdenes pagasts

-0,785

372.

769400

Preiļu

Vārkavas pagasts

-0,786

373.

685800

Ludzas

Isnaudas pagasts

-0,806

374.

604800

Krāslavas

Aulejas pagasts

-0,817

375.

684900

Ludzas

Ciblas novads

-0,823

376.

708200

Madonas

Ošupes pagasts

-0,827

377.

788600

Rēzeknes

Sakstagala pagasts

-0,830

378.

785000

Rēzeknes

Dricānu pagasts

-0,834

379.

766300

Preiļu

Riebiņu novads

-0,836

380.

389400

Balvu

Vīksnas pagasts

-0,838

381.

387400

Balvu

Rugāju pagasts

-0,838

382.

689000

Ludzas

Pušmucovas pagasts

-0,850

383.

607400

Krāslavas

Kombuļu pagasts

-0,862

384.

707800

Madonas

Murmastienes pagasts

-0,873

385.

785800

Rēzeknes

Ilzeskalna pagasts

-0,878

386.

366800

Alūksnes

Liepnas pagasts

-0,889

387.

607200

Krāslavas

Kastuļinas pagasts

-0,904

388.

444600

Daugavpils

Biķernieku pagasts

-0,905

389.

769100

Preiļu

Vārkavas novads

-0,906

390.

687000

Ludzas

Mežvidu pagasts

-0,918

391.

768200

Preiļu

Sutru pagasts

-0,941

392.

687200

Ludzas

Mērdzenes pagasts

-0,947

393.

785400

Rēzeknes

Gaigalavas pagasts

-0,955

394.

608000

Krāslavas

Ķepovas pagasts

-0,961

395.

789800

Rēzeknes

Viļānu pagasts

-0,964

396.

385800

Balvu

Kubuļu pagasts

-0,977

397.

388200

Balvu

Šķilbēnu pagasts

-0,979

398.

787500

Rēzeknes

Nautrēnu pagasts

-1,006

399.

568200

Jēkabpils

Rubenes pagasts

-1,020

400.

564400

Jēkabpils

Asares pagasts

-1,028

401.

786200

Rēzeknes

Kaunatas pagasts

-1,030

402.

604200

Krāslavas

Andrupenes pagasts

-1,033

403.

387000

Balvu

Medņevas pagasts

-1,041

404.

388600

Balvu

Tilžas pagasts

-1,076

405.

688800

Ludzas

Pureņu pagasts

-1,092

406.

609200

Krāslavas

Šķaunes pagasts

-1,123

407.

689200

Ludzas

Rundēnu pagasts

-1,126

408.

709400

Madonas

Varakļānu pagasts

-1,146

409.

608800

Krāslavas

Skaistas pagasts

-1,146

410.

606400

Krāslavas

Izvaltas pagasts

-1,150

411.

385000

Balvu

Bērzpils pagasts

-1,161

412.

789400

Rēzeknes

Stružānu pagasts

-1,188

413.

609000

Krāslavas

Svariņu pagasts

-1,191

414.

687800

Ludzas

Nirzas pagasts

-1,191

415.

788200

Rēzeknes

Rikavas pagasts

-1,193

416.

608600

Krāslavas

Robežnieku pagasts

-1,227

417.

609600

Krāslavas

Ūdrīšu pagasts

-1,228

418.

686800

Ludzas

Malnavas pagasts

-1,263

419.

385600

Balvu

Krišjāņu pagasts

-1,264

420.

786000

Rēzeknes

Kantinieku pagasts

-1,267

421.

688000

Ludzas

Ņukšu pagasts

-1,270

422.

605800

Krāslavas

Grāveru pagasts

-1,288

423.

604400

Krāslavas

Andzeļu pagasts

-1,294

424.

788800

Rēzeknes

Silmalas pagasts

-1,311

425.

788000

Rēzeknes

Pušas pagasts

-1,322

426.

686000

Ludzas

Istras pagasts

-1,337

427.

608400

Krāslavas

Piedrujas pagasts

-1,340

428.

385200

Balvu

Briežuciema pagasts

-1,342

429.

604600

Krāslavas

Asūnes pagasts

-1,363

430.

606800

Krāslavas

Kalniešu pagasts

-1,364

431.

368000

Alūksnes

Pededzes pagasts

-1,378

432.

444200

Daugavpils

Ambeļu pagasts

-1,391

433.

386400

Balvu

Lazdukalna pagasts

-1,404

434.

789000

Rēzeknes

Sokolku pagasts

-1,405

435.

787200

Rēzeknes

Mākoņkalna pagasts

-1,432

436.

785200

Rēzeknes

Feimaņu pagasts

-1,450

437.

686400

Ludzas

Lauderu pagasts

-1,491

438.

387800

Balvu

Susāju pagasts

-1,518

439.

606200

Krāslavas

Indras pagasts

-1,530

440.

609400

Krāslavas

Šķeltovas pagasts

-1,537

441.

389200

Balvu

Vecumu pagasts

-1,648

442.

685400

Ludzas

Goliševas pagasts

-1,695

443.

688400

Ludzas

Pasienes pagasts

-1,701

444.

689400

Ludzas

Salnavas pagasts

-1,713

445.

684600

Ludzas

Briģu pagasts

-1,864

446.

688600

Ludzas

Pildas pagasts

-1,885

447.

384400

Balvu

Baltinavas pagasts

-1,972

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.730
Teritorijas attīstības indekss rajoniem (pēc 2006.gada datiem)

Nr.
p.k.

Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora kods

Rajons

Teritorijas attīstības indekss

1.

800000

Rīgas

1,924

2.

960000

Valmieras

0,651

3.

740000

Ogres

0,417

4.

840000

Saldus

0,185

5.

420000

Cēsu

0,166

6.

900000

Tukuma

0,143

7.

320000

Aizkraukles

0,122

8.

880000

Talsu

0,030

9.

400000

Bauskas

-0,024

10.

540000

Jelgavas

-0,069

11.

940000

Valkas

-0,084

12.

460000

Dobeles

-0,103

13.

980000

Ventspils

-0,122

14.

560000

Jēkabpils

-0,231

15.

660000

Limbažu

-0,298

16.

500000

Gulbenes

-0,328

17.

700000

Madonas

-0,434

18.

620000

Kuldīgas

-0,460

19.

360000

Alūksnes

-0,593

20.

760000

Preiļu

-0,652

21.

640000

Liepājas

-0,745

22.

440000

Daugavpils

-1,060

23.

380000

Balvu

-1,216

24.

680000

Ludzas

-1,287

25.

600000

Krāslavas

-1,321

26.

780000

Rēzeknes

-1,383

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.730
Teritorijas attīstības indekss plānošanas reģioniem (pēc 2006.gada datiem)

Nr.
p.k.

Plānošanas reģions

Teritorijas attīstības indekss

1.

Rīgas reģions

1,011

2.

Kurzemes reģions

-0,520

3.

Zemgales reģions

-0,574

4.

Vidzemes reģions

-0,851

5.

Latgales reģions

-1,341

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
27.09.2008