Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā

Izdarīt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2.nr.; 2004, 14., 18.nr.; 2005, 2.nr.; 2006, 13.nr.; 2007, 12., 15.nr.; 2008, 3.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.pantu ar 30.punktu šādā redakcijā:

"30) garīga rakstura traucējums - šā likuma izpratnē - psihiska saslimšana un garīgās attīstības traucējums, kas ierobežo personas spējas strādāt un aprūpēt sevi, kā arī apgrūtina tās iekļaušanos sabiedrībā."

2. Papildināt 5.pantu ar teikumu šādā redakcijā:

"Novērtējot klienta materiālos resursus, par ienākumiem neuzskata bērna kopšanas pabalstu, piemaksu pie bērna kopšanas pabalsta vai vecāku pabalstu par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem, pirmos 100 latus no vecāku pabalsta, ģimenes valsts pabalstu un piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu, bērna invalīda kopšanas pabalstu, pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalstu ar celiakiju slimajiem bērniem, pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, bērna piedzimšanas pabalstu, apbedīšanas pabalstu, bezdarbnieka stipendiju un īres un transporta izdevumu kompensāciju profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas laikā, kā arī neformālās izglītības ieguves laikā."

3. 13.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10) atbalstu pašvaldībām dzīvokļa pabalsta piešķiršanai personai (ģimenei) mantiskā veidā. Atbalsta apjomu un nosacījumus tā saņemšanai reglamentē Ministru kabinets.";

papildināt sesto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Izdevumus, kas saistīti ar uzturēšanos Eiropas reģionālās attīstības fonda nacionālās programmas ietvaros uz valsts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pamata izveidotajās grupu mājās (dzīvokļos) valsts sedz pilnā apmērā."

4. Papildināt 13.1 panta trešo daļu pēc vārdiem "85 procentus no pensijas" ar vārdiem "ieskaitot piemaksu pie pensijas".

5. Papildināt 29.panta otrās daļas 1.punktu pēc vārdiem "no šīs personas pensijas" ar vārdiem "ieskaitot piemaksu pie pensijas".

6. Papildināt 32.pantu pēc vārda "trūcīgām" ar vārdiem "un maznodrošinātām".

7. 35.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pašvaldība no pamatbudžeta izmaksā pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstu.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pašvaldība ir tiesīga izmaksāt arī citus pabalstus, ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Dzīvokļa pabalsta apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu, reglamentē pašvaldības saistošajos noteikumos."

8. Pārejas noteikumos:

izslēgt 2. un 3.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Šā likuma 13.panta pirmās daļas 10.punkts stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī."

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.oktobrī.

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 18.septembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze

Rīgā 2008.gada 26.septembrī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2008.gada 1.oktobri.

01.10.2008