Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.129

Rīgā 2008.gada 5.septembrī (prot. Nr.34 3.p.)

Grozījumi "Nedzīvības apdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas noteikumos"

Izdoti saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 30.panta pirmo daļu un 31.panta otro daļu

 

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2006. gada 15. septembra noteikumos Nr. 148 "Nedzīvības apdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu izdošanas pamatojumu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 30. panta pirmo daļu un 31. panta otro daļu".

2. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķinu saskaņā ar "Nedzīvības apdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas noteikumu" (tālāk tekstā - noteikumi) prasībām veic nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības un nedalībvalstu apdrošinātāju filiāles (tālāk tekstā - apdrošinātājs)."

3. Aizstāt noteikumu 3. punktā vārdus "Apdrošināšanas akciju sabiedrību, savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvo biedrību un nedalībvalstu apdrošinātāju filiāļu gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas noteikumos" ar vārdiem "Apdrošināšanas sabiedrību, nedalībvalstu apdrošinātāju filiāļu, pārapdrošināšanas sabiedrību un nedalībvalstu pārapdrošinātāju filiāļu gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvajos noteikumos".

4. Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"III. Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību pašu līdzekļu aprēķins".

5. Aizstāt noteikumu 9.1. punktā vārdus "komercsabiedrības akciju sabiedrības formā" ar vārdu "sabiedrības".

6. Aizstāt noteikumu 9.6.1. punktā vārdus "apdrošināšanas komercsabiedrības akciju sabiedrības formā vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības (tālāk tekstā - apdrošināšanas sabiedrība)" ar vārdiem "apdrošināšanas sabiedrības".

7. Izteikt 9.6.2. punktu šādā redakcijā:

"9.6.2. ieguldījumiem tādu kredītiestāžu, finanšu iestāžu, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību, apdrošināšanas sabiedrību, ārvalstu apdrošinātāju, pārapdrošināšanas sabiedrību un ārvalstu pārapdrošinātāju pamatkapitālā un subordinētajā kapitālā, kuros apdrošināšanas sabiedrībai tieši vai netieši pieder 20 procenti vai vairāk no pamatkapitāla vai kopējā balsstiesīgo akciju, paju vai daļu skaita, izņemot apdrošināšanas sabiedrības, kas pakļauta papildu uzraudzībai Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma vai Finanšu konglomerātu likuma izpratnē, ieguldījumus to kredītiestāžu, finanšu iestāžu, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību, apdrošināšanas sabiedrību, ārvalstu apdrošinātāju, pārapdrošināšanas sabiedrību un ārvalstu pārapdrošinātāju pamatkapitālā un subordinētajā kapitālā, kas iekļauti koriģētās maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķinā vai finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķinā,".

8. Papildināt noteikumus ar 9.6.3. un 9.6.4. punktu šādā redakcijā:

"9.6.3. pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezervi, kas iekļauta bilances postenī "Pārvērtēšanas rezerves", ja tā ir negatīva,

9.6.4. iepriekšējo gadu peļņu no ieguldījumu īpašuma pārvērtēšanas."

9. Papildināt noteikumus ar 10.3., 10.4. un 10.5. punktu šādā redakcijā:

"10.3. pārvērtēšanas rezervi, kas izveidojas apdrošinātāja paša vajadzībām iegādātu zemes gabalu un ēku pārvērtēšanas rezultātā, ja tā ir pozitīva un ir saņemta Komisijas atļauja. Pārvērtēšanas rezerve iekļaujama aprēķinā 70 procentu apmērā no apdrošinātāja paša vajadzībām iegādātu zemes gabalu un ēku vērtības pieauguma, kas apstiprināts ar vismaz divu neatkarīgu, savstarpēji nesaistītu, atbilstoši profesionāli kvalificētu ekspertu (vērtētāju) atzinumu;

10.4. iepriekšējo gadu peļņu, kas atzīta ieguldījumu īpašuma pārvērtēšanas rezultātā, ja ir saņemta Komisijas atļauja. Šāda peļņa iekļaujama aprēķinā 45 procentu apmērā no ieguldījumu īpašuma vērtības pieauguma, kas apstiprināts ar vismaz divu neatkarīgu, savstarpēji nesaistītu, atbilstoši profesionāli kvalificētu ekspertu (vērtētāju) atzinumu;

10.5. pārvērtēšanas rezervi, kas izveidojas pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezultātā, ja tā ir pozitīva un ir zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības ziņojums par finanšu pārskatiem, kā arī ir saņemta Komisijas atļauja. Šādas pārvērtēšanas rezerves apmērs nedrīkst pārsniegt apdrošinātāja pēdējā revidētajā pārskatā, uz kura pamata ir saņemta atļauja, uzrādīto apmēru. Ja pārskata perioda beigu datumā pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas nerevidētā rezerve pārsniedz revidētajā pārskatā uzrādīto attiecīgo pārvērtēšanas rezervi, tad aprēķinā iekļauj revidētajā pārskatā uzrādīto summu, bet, ja pārskata perioda beigu datumā pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas nerevidētā rezerve ir mazāka par revidētajā pārskatā uzrādīto attiecīgo pārvērtēšanas rezervi, tad aprēķinā iekļauj pārskata perioda beigu datuma pārvērtēšanas rezervi un rezerves pieaugums pēc samazinājuma netiek ņemts vērā. Minētā pārvērtēšanas rezerve iekļaujama aprēķinā 45 procentu apmērā no pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu vērtības pieauguma."

10. Aizstāt noteikumu 11. punktā vārdu "saņemto" ar vārdu "apmaksātu".

11. Papildināt 13.3.4. punktu aiz vārda "un" ar vārdu "cedētās".

12. Papildināt noteikumus ar 13.3.5., 13.3.6. un 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.3.5. pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezervi, kas iekļauta bilances postenī "Pārvērtēšanas rezerves", ja tā ir negatīva,

13.3.6. iepriekšējo gadu peļņu no ieguldījumu īpašuma pārvērtēšanas.

13.1 Pašu līdzekļu aprēķinā papildus iekļauj:

13.11. pārvērtēšanas rezervi, kas izveidojas apdrošinātāja filiāles pašas vajadzībām iegādātu zemes gabalu un ēku pārvērtēšanas rezultātā, ja tā ir pozitīva un ir saņemta Komisijas atļauja. Pārvērtēšanas rezerve iekļaujama aprēķinā 70 procentu apmērā no apdrošinātāja filiāles pašas vajadzībām iegādātu zemes gabalu un ēku vērtības pieauguma, kas apstiprināts ar vismaz divu neatkarīgu, savstarpēji nesaistītu, atbilstoši profesionāli kvalificētu ekspertu (vērtētāju) atzinumu;

13.12. iepriekšējo gadu peļņu, kas atzīta ieguldījumu īpašuma pārvērtēšanas rezultātā, ja ir saņemta Komisijas atļauja. Šāda peļņa iekļaujama aprēķinā 45 procentu apmērā no ieguldījumu īpašuma vērtības pieauguma, kas apstiprināts ar vismaz divu neatkarīgu, savstarpēji nesaistītu, atbilstoši profesionāli kvalificētu ekspertu (vērtētāju) atzinumu;

13.13. pārvērtēšanas rezervi, kas izveidojas pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezultātā, ja tā ir pozitīva un ir zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības ziņojums par finanšu pārskatiem, kā arī ir saņemta Komisijas atļauja. Šādas pārvērtēšanas rezerves apmērs nedrīkst pārsniegt apdrošinātāja filiāles pēdējā revidētajā pārskatā, uz kura pamata ir saņemta atļauja, uzrādīto apmēru. Ja pārskata perioda beigu datumā pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas nerevidētā rezerve pārsniedz revidētajā pārskatā uzrādīto attiecīgo pārvērtēšanas rezervi, tad aprēķinā iekļauj revidētajā pārskatā uzrādīto summu, bet, ja pārskata perioda beigu datumā pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas nerevidētā rezerve ir mazāka par revidētajā pārskatā uzrādīto attiecīgo pārvērtēšanas rezervi, tad aprēķinā iekļauj pārskata perioda beigu datuma pārvērtēšanas rezervi un rezerves pieaugums pēc samazinājuma netiek ņemts vērā. Minētā pārvērtēšanas rezerve iekļaujama aprēķinā 45 procentu apmērā no pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu vērtības pieauguma."

13. Papildināt noteikumus ar V nodaļu šādā redakcijā, attiecīgi mainot turpmākās nodaļas numerāciju:

"V. Atļauju saņemšanas kārtība

13.2 Lai saņemtu noteikumu 10.3., 10.4., 10.5., 13.11., 13.12. un 13.13. punktā minēto Komisijas atļauju, apdrošinātājs iesniedz Komisijai motivētu iesniegumu, kuram pievieno to pamatojošus dokumentus."

14. Papildināt noteikumus ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Noteikumu 9.6.3., 9.6.4., 10.3., 10.4., 10.5., 13.3.5., 13.3.6., 13.11., 13.12., 13.13. un 13.2 punkts stājas spēkā 2009. gada 1. janvārī."

15. Izteikt Informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Savienības direktīvas 2002/13/EK "Grozījumi Eiropas Parlamenta un Padomes 73/239/EEK direktīvā par nedzīvības apdrošināšanas uzņēmumiem noteikto maksātspējas normas prasību"."

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja I. Krūmane

11.09.2008