Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019. gada 18. aprīļa lēmumu "Dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumi biometāna ražotājiem, sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operatoriem un dabasgāzes lietotājiem".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.233

Rīgā 2008.gada 16.jūlijā (prot. Nr.27, 4.p.)

Par Dabasgāzes sistēmas pieslēguma noteikumiem

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likuma 17.panta pirmo daļu un pamatojoties uz Enerģētikas likuma 84.1panta pirmo daļu un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta otro daļu,

 

padome nolemj:

1. Apstiprināt Dabasgāzes sistēmas pieslēguma noteikumus (pielikumā).

2. Noteikt, ka šā lēmuma 1.punktā apstiprinātie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva


 

Apstiprināts

ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes 2008.gada 16.jūlija lēmumu Nr.233 (prot. Nr.27, 4.p.)

Dabasgāzes sistēmas pieslēguma noteikumi

Izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma 841. panta pirmo daļu

1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka vienotus dabasgāzes sistēmas pieslēguma noteikumus esošajiem vai potenciālajiem dabasgāzes sistēmas lietotājiem (turpmāk - sistēmas lietotājs).

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. atzars - dabasgāzes vads no sadales vada līdz ielas sarkanai līnijai vai sistēmas lietotāja zemes gabala robežai, ja nav noteikta ielas sarkanā līnija;

2.2. koplietošanas pievads - viena vai vairāku sistēmas lietotāju lietošanā esošs pievads, kuru izmanto sistēmas lietotāju apgādei ar dabasgāzi;

2.3. pārvades vads - dabasgāzes vads, kura darba spiediens ir virs 1,6 megapaskāliem (16 bar) un kuru sistēmas operators izmanto dabasgāzes transportēšanai dabasgāzes sadales sistēmā;

2.4. pieslēgšanas izmaksas - saskaņā ar sistēmas operatora apstiprināto cenrādi noteikta maksa, kuru sistēmas lietotājs maksā par viņa valdījumā esošo iekārtu (tai skaitā gāzesvadu) pārbaudi, dabasgāzes ievadīšanu, dokumentu noformēšanu pieslēguma nodrošināšanai no sadales vada līdz sistēmas lietotāja gāzes aparatūrai, ieskaitot dabasgāzes skaitītāja pievienošanu un noplombēšanu;

2.5. pieslēguma līgums - starp sistēmas operatoru un sistēmas lietotāju noslēgts līgums, kurā noteikti sistēmas pieslēguma izbūves nosacījumi un ierīkošanas termiņi, pieslēguma maksa un samaksas termiņi kā arī citi nosacījumi;

2.6. pieslēguma maksa - saskaņā ar sistēmas operatora apstiprināto metodiku noteikta maksa par sistēmas operatora papildu izdevumu daļu, kuru nesedz uz sistēmas lietotāju attiecināmie apstiprinātie dabasgāzes tarifi un kura saistīta ar sistēmas lietotājam atļautās slodzes nodrošināšanai nepieciešamo jauno maģistrālo un sadales gāzesvadu ierīkošanu (projektēšanu un izbūvi), kā arī esošo gāzesvadu tīklu un dabasgāzes krātuves attīstību un modernizāciju. Pieslēguma maksa tiek iekasēta no visiem sistēmas lietotājiem, kas vēlas ierīkot sistēmas pieslēgumu, neatkarīgi no tā, vai sistēmas pieslēgums tiek veikts pie esošajiem vai jaunajiem sadales vadiem;

2.7. pieslēguma vieta - vieta dabasgāzes vadu sistēmā, no kuras iespējams piegādāt dabasgāzi sistēmas lietotājam nepieciešamajā daudzumā un par optimālām izmaksām;

2.8. pievads - dabasgāzes vads ar tehnoloģiskajām iekārtām no sadales vada vai atzara līdz gazificējamā objekta ievada mezglam;

2.9. sadales vads - dabasgāzes vads, kura darba spiediens ir līdz 1,6 megapaskāliem (16 bar) un kuru sistēmas operators izmanto dabasgāzes transportēšanai līdz sistēmas lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmai;

2.10. sistēmas pieslēgums - sistēmas operatora ierīkotā dabasgāzes vadu sistēmas daļa, kas paredzēta dabasgāzes pievadīšanai no esošās dabasgāzes vadu sistēmas pieslēguma vietas līdz pievadam;

2.11. tehniskie noteikumi - dokuments, kuru sistēmas operators izsniedz sistēmas lietotājam un kurā noteiktas tehniskās prasības un nosacījumi, kas jāievēro, pieslēdzot sistēmas operatora dabasgāzes apgādes sistēmai jaunu gazificējamu objektu vai palielinot atļauto maksimālo dabasgāzes patēriņu stundā.

2. Pieslēguma pieteikums

3. Lai ierīkotu sistēmas pieslēgumu vai palielinātu atļauto maksimālo dabasgāzes patēriņu stundā, sistēmas lietotājs iesniedz sistēmas operatoram pieteikumu (turpmāk - pieslēguma pieteikums), kurā tas norāda sistēmas operatoram nepieciešamo informāciju. Nepieciešamās informācijas uzskaitījumu sistēmas operators publisko savā interneta tīmekļa vietnē.

4. Sistēmas operators reģistrē pieslēguma pieteikumu un rakstveidā informē sistēmas lietotāju par sistēmas pieslēguma ierīkošanas iespējām un nosacījumiem.

5. Ja sistēmas operators, izvērtējot saņemtos pieslēguma pieteikumus, konstatē, ka tehniski un ekonomiski pamatoti ir ierīkot vienu kopēju sistēmas pieslēgumu vairāku sistēmas lietotāju vajadzībām, sistēmas operators apvieno šos pieteikumus un sagatavo vienotus tehniskos noteikumus visai teritorijai, kurā projektē un būvē pašreizējos, kā arī paredz perspektīvos sadales vadus. Ja sistēmas pieslēgumu ierīko vairākiem lietotājiem, lietotāji pilnvaro personu, kura uzņemas atbildību par kopējā sistēmas pieslēguma būvprojekta izstrādes, ierīkošanas un pieslēguma līgumu noslēgšanas organizēšanu.

3. Tehniskie noteikumi

6. Sistēmas operators viena mēneša laikā no pieslēguma pieteikuma saņemšanas dienas, ja saņemta visa nepieciešamā informācija, izsniedz vai atsaka izsniegt sistēmas lietotājam tehniskos noteikumus, to pamatojot rakstveidā. Viena mēneša termiņš netiek piemērots šo noteikumu 5.punktā noteiktajā gadījumā, kad sistēmas operators informē sistēmas lietotāju par sistēmas pieslēguma ierīkošanas iespējamo laiku.

7. Ja pieslēgums tehniski ir iespējams, sistēmas operators izsniedz tehniskos noteikumus:

7.1. ēku un būvju dabasgāzes apgādei nepieciešamo būvprojektu vai tehnisko shēmu izstrādāšanai, kā arī jaunu dabasgāzes iekārtu un aparatūru uzstādīšanai;

7.2. esošo dabasgāzes iekārtu un aparatūru rekonstruēšanai vai nomainīšanai, ja mainās dabasgāzes patēriņš;

7.3. atļautā maksimālā dabasgāzes patēriņa stundā palielināšanai;

7.4. nepieciešamo darba spiediena izmaiņai dabasgāzes vados, izmaiņu izdarīšanai dabasgāzes regulēšanas iekārtās vai dabasgāzes apgādes shēmā.

8. Sistēmas operatoram ir tiesības atteikt izsniegt sistēmas lietotājam tehniskos noteikumus, pamatojot savu atteikumu rakstveidā, šādos gadījumos:

8.1. jaunas apkures vai siltā ūdens sagatavošanas iekārtas uzstādīšanai centralizētai siltumapgādei pieslēgtas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atsevišķā dzīvoklī vai dzīvokļu grupā;

8.2. ja sistēmas lietotāja gazificējamam objektam nav paredzēti sistēmas operatora kapitālieguldījumi, kā arī tas nav iekļauts sistēmas operatora dabasgāzes sistēmas attīstības plānos un sistēmas lietotājs nepiekrīt attiecīgo sistēmas pieslēgumu ierīkot un finansēt par saviem līdzekļiem;

8.3. ja pastāv ierobežojumi, kas noteikti normatīvajos aktos.

9. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dabasgāzes apgādes sistēmas pieslēguma tehniskos noteikumus izsniedz attiecīgās dzīvojamās mājas īpašniekam vai tā pilnvarotai personai.

10. Tehnisko noteikumu derīguma termiņu nosaka sistēmas operators, taču tas nevar būt mazāks kā viens gads no to izsniegšanas dienas.

11. Tehniskie noteikumi nosaka:

11.1. gazificējamā objekta pieslēguma vietu dabasgāzes apgādes sistēmai un dabasgāzes spiedienu tajā;

11.2. atļauto maksimālo dabasgāzes patēriņu stundā;

11.3. prasības dabasgāzes sistēmu un dabasgāzes regulēšanas iekārtu izbūvei vai to caurlaides spēju palielināšanai;

11.4. dabasgāzes patēriņa uzskaiti un norēķinu uzskaites mēraparātu vai dabasgāzes patēriņa skaitītāju, kā arī telemehānisku līdzekļu uzstādīšanu dabasgāzes patēriņa kontrolei;

11.5. citus nepieciešamos nosacījumus, kas sistēmas lietotājam jāievēro, lai ierīkotu sistēmas pieslēgumu.

12. Ja sistēmas lietotājs vēlas pārveidot esošo sašķidrinātās naftasgāzes apgādes sistēmu dabasgāzes lietošanai vai projektēt sašķidrinātās naftasgāzes apgādes sistēmu, lai nākotnē to izmantotu dabasgāzes lietošanai, sistēmas operators izsniedz tehniskos noteikumus speciāla pārslēguma būvprojekta vai tehniskās shēmas izstrādei. Sistēmas operators saskaņo speciālo pārslēguma būvprojektu vai tehnisko shēmu un piedalās speciālā pārslēguma izbūves pieņemšanā.

4. Pieslēguma ierīkošanas nosacījumi

13. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pieslēguma ierīkošanai var izstrādāt tehnisko shēmu, sistēmas lietotājs organizē tehniskās shēmas izstrādi, sedz visus ar tehniskās shēmas izstrādi saistītos izdevumus un tehnisko shēmu saskaņo ar sistēmas operatoru.

14. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pieslēguma ierīkošanai nepieciešama būvprojekta izstrāde, sistēmas operators rakstiski vienojas ar sistēmas lietotāju par būvprojekta izstrādi:

14.1. ja būvprojekta izstrādāšanu organizē sistēmas lietotājs, tad sistēmas lietotājs sedz visus ar būvprojekta izstrādi sais­tītos izdevumus un būvprojektu saskaņo ar sistēmas operatoru;

14.2. ja būvprojekta izstrādāšanu organizē sistēmas operators, tad būvprojekta izstrādei sistēmas operators izvēlas projektētāju saskaņā ar atklātiem, vienlīdzīgiem un objektīviem kritērijiem, ņemot vērā piedāvātās projektēšanas izmaksas, termiņus un citus kritērijus.

15. Sistēmas operators būvprojektu vai tehnisko shēmu saskaņo vai atsaka to saskaņot, pamatojot savu atteikumu rakstveidā, ne vēlāk kā viena mēneša laikā no būvprojekta vai tehniskās shēmas saņemšanas dienas.

16. Pēc būvprojekta vai tehniskās shēmas saskaņošanas sistēmas operators un sistēmas lietotājs noslēdz pieslēguma līgumu.

17. Ja saskaņā ar pieslēguma līgumu, pieslēguma ierīkošanas būvdarbus organizē sistēmas operators, būvkomersantu pieslēguma ierīkošanai sistēmas operators izvēlas saskaņā ar atklātiem, vienlīdzīgiem un objektīviem kritērijiem, ņemot vērā piedāvāto kvalitāti, pieredzi, piedāvātās būvdarbu izmaksas, būvdarbu termiņus un citus kritērijus, nodrošinot saimnieciski izdevīgāko sistēmas pieslēguma ierīkošanu.

18. Ja saskaņā ar pieslēguma līgumu, sistēmas pieslēguma ierīkošanas būvdarbus organizē sistēmas lietotājs, sistēmas pieslēguma ierīkošanai sistēmas lietotājs izvēlas būvkomersanta reģistrā reģistrētu komersantu, kuram ir sertificēti speciālisti sistēmas pieslēguma ierīkošanas būvdarbu veikšanai, un sadales vadus pēc nodošanas ekspluatācijā nodod sistēmas operatora īpašumā.

19. Sistēmas operatoram ir tiesības veikt dabasgāzes apgādes sistēmas attīstības projektu realizāciju teritorijā, kurā vēl nav izbūvēti gazificēti objekti.

20. Pēc jauna sistēmas lietotāja pieprasījuma esošais sistēmas lietotājs un sistēmas operators atļauj pievienot esošā sistēmas lietotāja koplietošanas pievadam jaunā sistēmas lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmu, ja tas tehniski ir iespējams un neierobežo esošā sistēmas lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas darbību. Jaunais sistēmas lietotājs un esošais sistēmas lietotājs noslēdz vienošanos par jaunā sistēmas lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas pievienošanu esošā sistēmas lietotāja koplietošanas pievadam.

21. Sistēmas pieslēguma maksu sistēmas operators aprēķina, ievērojot regulatora noteikto kapitāla atdeves likmi un saskaņā ar pieslēguma maksas aprēķināšanas principiem, kurus sistēmas operators publisko savā interneta tīmekļa vietnē.

22. Ja sadales vads saskaņā ar sistēmas operatora veiktajiem aprēķiniem ir rentabls, tad sadales vada izbūvi sistēmas operators veic par saviem līdzekļiem, bet sistēmas lietotājs sedz pieslēguma maksu. Sadales vads pēc tā izbūves ir sistēmas operatora īpašums.

23. Ja sadales vads saskaņā ar sistēmas operatora veiktajiem aprēķiniem nav rentabls, tad, sistēmas operatoram un sistēmas lietotājam savstarpēji vienojoties, sistēmas operators sedz rentablo izmaksu daļu, bet sistēmas lietotājs samaksā pieslēguma maksu un sedz pārējās izbūves izmaksas. Sadales vads pēc tā izbūves ir sistēmas operatora īpašums.

24. Kopējās sistēmas pieslēguma ekonomiski pamatotās izmaksas maksā visi sistēmas lietotāji, kas vēlas ierīkot sistēmas pieslēgumu, neatkarīgi no tā, vai sistēmas pieslēgumu izveido pie esošās vai jaunās dabasgāzes apgādes sistēmas.

25. Sistēmas operatoram ir tiesības ierīkot sistēmas pieslēgumu bez maksas vai sistēmas lietotājam samazināt pieslēguma maksu, ja pieslēguma ierīkošanai tiek izmantoti Eiropas Savienības strukturālo fondu, pašvaldību, valsts budžeta vai citi finanšu līdzekļi.

26. Pievadu būvē par sistēmas lietotāja līdzekļiem un pēc pievada izbūves, pievads ir sistēmas lietotāja īpašums.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

16.07.2008