Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 26.08.2021. - ... / Spēkā esošā
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.25

Daugavpilī 2008.gada 15.maijā (prot. Nr.9, 14.§)
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī
Izdoti saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli
5.panta trešo daļu
(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 25.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām par Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu un kurām par iepriekšējiem taksācijas periodiem nav nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādu.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus var piemērot:

2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem par zemi zem individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošām ēkām ar kopējo platību līdz 1200 kv.m, par to īpašumu, kurā viņi ir deklarējuši savu dzīvesvietu un kurš netiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai vai iznomāts citām personām:

2.1.1. personām (arī aizbildņiem), kurām ir bērni ar invaliditāti vai kuru ģimenēs dzīvo nestrādājoša persona ar pirmās vai otrās invaliditātes grupu, – 90% no nekustamā īpašuma nodokļa summas;

2.1.2. nestrādājošai personai ar pirmās vai otrās invaliditātes grupu, kura dzīvo viena, – 90% no nekustamā īpašuma nodokļa summas;

2.1.3. nestrādājošam pensionāram, kurš dzīvo viens un kura pensija nepārsniedz 257 euro mēnesī, – 90% no nekustamā īpašuma nodokļa summas;

2.1.4. nestrādājošiem pensionāriem, kuri dzīvo vieni un kuru pensija nepārsniedz 225 euro mēnesī uz vienu pensionāru, – 90% no nekustamā īpašuma nodokļa summas;

2.1.5. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 12);

2.1.6. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 12);

2.1.7. pirmspensijas vecuma bezdarbniekam, kurš dzīvo viens un kuram līdz pensijas vecumam atlikuši ne vairāk kā 3 gadi, – 90% no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

2.1.1 personām ar invaliditāti, kurām noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai (turpmāk – persona) vai šo personu aizgādņiem – 90% no aprēķinātās nodokļa summas par nekustamā īpašuma nodokļa objektiem ar kadastrālo vērtību, kas nepārsniedz 56 915 euro, – dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi (zem individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošām ēkām ar kopējo platību līdz 1200 kv.m). Atvieglojumu piemēro, ja personai šajā objektā ir deklarēta dzīvesvieta un tas netiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai.

2.1.2 nodokļa maksātājiem par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, attiecībā uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli3. panta pirmās daļas 2. punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi:

2.1.1. mājsaimniecībām, kurām piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss – 90 % no nekustamā īpašuma nodokļa summas;

2.1.2. mājsaimniecībām, kurām piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss – 70 % no nekustamā īpašuma nodokļa summas;

2.2. Personām ar invaliditāti, kuru rīcībā ir automašīna ar rokas vadību, par garāžas ēku un tai piekritīgo zemi – 90% no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

2.3. Kapitālsabiedrībām, kurās Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāldaļu skaits ir ne mazāks kā 50% no pamatkapitāla:

2.3.1. par zemi, kura netiek izmantota pamatdarbības funkciju izpildei, kā arī to nav iespējams nodot citiem lietotājiem, – 90% no nekustamā īpašuma nodokļa summas;

2.3.2. par zemi, kas tiek izmantota pašvaldības autonomo funkciju izpildei, – 90% no nekustamā īpašuma nodokļa summas;

2.3.3. piederošām masu aktīvās atpūtas centriem, sporta ēkām un par zemi to uzturēšanai – 90% no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

2.4. Kapitālsabiedrībām, aģentūrām un iestādēm – nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem par zemi un ēkām, ja strādājošo invalīdu skaits, kas strādāja uzņēmumā pilnu pārskata gadu, ir vismaz 50% no kopējā darbinieku skaita – 50% no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

2.5. Juridiskām personām par strādājošo skaita palielināšanu virs 5 cilvēkiem iepriekšējā pārskata gadā, ja šo strādājošo deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un vidējais algas līmenis uzņēmumā iepriekšējā pārskata gadā nav zemāks par 394,11 euro – 25% no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

Vidējo strādnieku skaita palielinājumu aprēķina, salīdzinot strādājošo skaitu divos iepriekšējos pārskata gados.

2.6. Juridiskām personām par zemi, kuras taksācijas periodā izbūvēja Daugavpils pilsētā koplietošanas ielas (vai ielas daļu) sabiedriskajām vajadzībām par saviem finanšu līdzekļiem, ar nosacījumu, ka ieguldījuma summa ir ne mazāka par 25% no nodokļa aprēķinātās summas, pirms tam noslēdzot attiecīgu līgumu ar pašvaldību – 25% no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

2.7. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 14.05.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 12).

2.8. Juridiskām vai fiziskām personām par īpašumā esošo nekustamo īpašumu (vai to daļu), kuru izmanto bezmaksas kā sabiedrisko pludmali un kā vietu peldēšanai, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, – 25% no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

2.9. Ražošanas uzņēmumiem par īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošo nekustamo īpašumu, kas tiek izmantots ražošanā, uzņēmumā strādājošo darbinieku skaits taksācijas gadā ir virs 800 cilvēkiem, uzņēmuma eksporta apgrozījums taksācijas gadā nav zemāks par 7114359,05 euro (septiņi miljoni viens simts četrpadsmit tūkstoši trīs simti piecdesmit deviņi euro un 5 centi) – 25% no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa gada summas.

2.10. Politiski represētai personai un nodokļu maksātājam, kura ģimenes loceklis – laulātais, bērns vai vecāki ir politiski represēta persona un kuras pamata deklarētā dzīvesvieta ir kopā ar nodokļa maksātāju, – 70% apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par dzīvojamo māju, neatkarīgi no tā, vai tā ir vai nav sadalīta dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

2.11. Nodokļa maksātājiem par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (vai dzīvokli), neatkarīgi no tā, vai tā ir vai nav sadalīta dzīvokļu īpašumos, kurā veikta pilna mājas siltināšana, 10 gadus pēc siltināšanas darbu nodošanas ekspluatācijā, – 90% apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.05.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 12; 26.11.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 33; 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 44; 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 12; 12.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 16; 25.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 18; Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 12.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 43)

3. Tiem nodokļu maksātājiem, kuri ir saimnieciskās darbības veicēji, piešķirto nodokļu atvieglojumu apmērs nedrīkst pārsniegt minimālā atbalsta apmēru, kādu paredz Komercdarbības atbalsta kontroles likums.

4. Lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, nodokļa maksātājam, izņemot saistošo noteikumu 2.1.2 punktā nosauktās personas, Daugavpils pilsētas pašvaldībā jāiesniedz motivēts rakstveida iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. Nodokļa maksātājiem iesniegumam jāpievieno apliecinoši dokumenti saskaņā ar pielikumu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 16; Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 12.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 43)

5. Iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu pēdējais iesniegšanas termiņš – tekošā gada 1.augusts, bet 2.9.apakšpunktā minētajām personām – tekošā gada 15.decembris. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir par to taksācijas gadu, kurā iesniegts iesniegums. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir par visu taksācijas gadu, izņemot gadījumus, kad nodokļa maksātāja statuss, kurš dod tiesības saņemt atvieglojumus, ir piešķirts uz noteiktu laiku. Minētajā gadījumā atvieglojumu piešķir par periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst statusam.

(Daugavpils pilsētas domes 26.11.2009. saistošo noteikumu Nr.33 redakcijā, kas grozīta ar 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.12)

5.1 Šo saistošo noteikumu 2.1.2 punktā nosauktajām personām nodokļa atvieglojumu piešķir par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atzīts par trūcīgu vai maznodrošinātu mājsaimniecību. Atvieglojums tiek piemērots sākot ar nākošo kalendāro mēnesi, kad persona tiek atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu mājsaimniecību, un tiesības uz atvieglojuma saņemšanu izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi, kad persona zaudē trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu.

(Daugavpils pilsētas domes 12.03.2015. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā, kas grozīta ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 12.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 43)

5.2 Šo saistošo noteikumu 2.10. un 2.11.apakšpunktā minētajām personām nodokļa atvieglojumu piešķir ar nākamo mēnesi pēc iesnieguma un noteikumu pielikumā minēto dokumentu saņemšanas.

(Daugavpils pilsētas domes 25.05.2017. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

6. Iesniegumus par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu šo noteikumu paredzētajos gadījumos izskata un lēmumu pieņem Daugavpils pilsētas pašvaldības (turpmāk Pašvaldība) Īpašuma pārvaldīšanas departaments. Saistošo noteikumu 2.1.2 punktā nosauktajām personām atvieglojumus piešķir Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departaments, balstoties uz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" pieņemtajiem lēmumiem par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanu un Pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas datiem par personas atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem. Par atvieglojumu piešķiršanu Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departaments paziņo nodokļa maksātājam, nosūtot administratīvo aktu – nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

(Daugavpils pilsētas domes 22.06.2011. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā, kas grozīta ar 12.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 16; 10.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 52; 25.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 18; Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 12.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 43)

6.1 Ja šo saistošo noteikumu 2.1., 2.1.1 un 2.1.2 punktā minētais nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, nodokļa atvieglojums par šo attiecīgo nekustamā īpašuma daļu netiek piemērots. Nodokļa maksātājam ir pienākums mēneša laikā informēt pašvaldību par saimnieciskās darbības uzsākšanu nekustamajā īpašumā, par kuru piešķirts nodokļa atvieglojums.

Ja nodokļa maksātājs nav ievērojis šo nosacījumu, pašvaldība aprēķina nekustamā īpašuma nodokli nepamatoti piešķirto atvieglojumu apmērā, papildus aprēķinātajam nodoklim nosakot samaksas termiņus saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 6.panta trešo daļu tajā taksācijas gadā, par kuru veikts nekustamā īpašuma nodokļa papildu aprēķins.

(Daugavpils pilsētas domes 27.02.2014. saistošo noteikumu Nr.12 redakcijā, kas grozīta ar 12.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.16)

6.2 Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamentam ir tiesības pārbaudīt datus par nodokļa maksātāju, izmantojot Daugavpils pilsētas pašvaldībai pieejamās datu bāzes.

(Daugavpils pilsētas domes 12.03.2015. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā, kas grozīta ar 10.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 52; Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 12.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 43)

6.3 Ja personai ir tiesības saņemt vairākus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus uz likuma un saistošo noteikumu pamata, atvieglojumu piešķir atbilstoši vienam, personai vislabvēlīgākajam, nosacījumam.

(Daugavpils pilsētas domes 25.05.2017. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

7. Persona nodokļa administrācijas lēmumu var apstrīdēt Pašvaldībā.

(Daugavpils pilsētas domes 22.06.2011. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā, kas grozīta ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 12.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 43)

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja R.Strode
Pielikums
Daugavpils pilsētas domes
2008.gada 15.maija saistošajiem noteikumiem Nr.25 (prot. Nr.9, 14.§)

(Pielikums grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.05.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 12; 26.11.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 33; 22.06.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 20; 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 12; 12.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 16; 25.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 18; Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 12.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 43)

Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 15.maija saistošajos noteikumos Nr.25 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī” minētiem maksātāju iesniegumiem pievienojami šādi dokumenti:

2.1.1. un 2.1.2.apakšpunktā minētajām personām – Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmuma kopija vai invaliditātes apliecības kopija (uzrādot oriģinālu), bāriņtiesas lēmuma kopija par aizbildņa iecelšanu (uzrādot oriģinālu);

2.1.3. un 2.1.4.apakšpunktā minētajām personām – pensionāra apliecības kopija vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņa par pensijas apmēru un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņa par pensijas piemaksas apmēru;

2.1.5. un 2.1.6. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 12.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

2.1.7.apakšpunktā minētajām personām – Nodarbinātības valsts aģentūras izziņa;

2.1.1 punktā minētajai personai vai tās likumiskajam pārstāvim – rakstisks apliecinājums, ka īpašums vai tā daļa netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) lēmuma kopija un atzinuma kopija (uzrādot oriģinālu), kurā norādīts, ka VDEĀK personai ir noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamība; Bāriņtiesas lēmuma par aizgādņa iecelšanu kopija (uzrādot oriģinālu);

2.2.punktā minētajām personām – automobiļa ar rokas vadāmību tehniskās pases kopija;

2.3. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 12.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 16);

2.3.3.(svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 12.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 16);

2.4.punktā minētajām personām – dokumentus, kas apliecina, ka uzņēmumā strādājošo personu ar invaliditāti skaits ne mazāks par 50% no kopējā darbinieku skaita, kas strādāja uzņēmumā pilnu pārskata gadu;

2.5.punktā minētajām personām:

1) (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 12.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 16);

2) Valsts ieņēmumu dienesta izsniegts vai apliecināts pārskats par vidējo strādājošo skaitu, vidējo darba algu par diviem iepriekšējiem pārskata gadiem laika periodā no 1.janvāra līdz 31.decembrim;

3) (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 12.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 16);

4) juridiskās personas apliecināta izziņa, ka strādājošo deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

2.6.punktā minētajām personām:

1) (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 12.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 16);

2) (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 12.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 16);

3) (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 12.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 16);

4) Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta akts par darbu pieņemšanu ekspluatācijā;

2.8.punktā minētajām personām:

1) (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 12.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 16);

2) (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 12.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 16);

3) Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Komunālās saimniecības pārvalde" izziņa par nekustamā īpašuma (vai tā daļas) izmantošanu publiskām vajadzībām – sabiedriskās pludmales un vietas peldēšanai;

2.9. punktā minētajām personām:

1) (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 12.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 16);

2) Valsts ieņēmumu dienesta izsniegts vai apliecināts pārskats par vidējo strādājošo skaitu tekošajā gadā;

3) Bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins (ar atšifrējumu, no kā veidojas neto apgrozījums);

2.3. – 2.9.punktos minētās personas, kuras veic komercdarbību, neatkarīgi no tās īpašuma formas un darbības veida papildus sniedz apliecinājumu, ka maksātājs nedarbojas Komisijas Regulas (ES) Nr. 1407/2013 (2013.gada 18.decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (dokuments attiecas uz EEZ), kas publicēta 24.12.2013. Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Nr.L352/1 (turpmāk Regula, pieejama: http://new.eur-lex.europa.eu/legal-contentLV/TXT/HTML/?EX:32013R1407&qid=1390207449852&from=LV) 1.pantā norādītajās nozarēs, uz kurām neattiecas Regula 1407/2013. Persona iesniegumam pievieno normatīvajos aktos noteiktās formas un satura aizpildītu de minimis atbalsta uzskaites veidlapu 2 (divos) eksemplāros;

2.10. apakšpunktā minētajām personām – politiski represētas personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja R.Strode
26.08.2021