Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”

Izdarīt likumā “Par valsts pensijām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 24.nr.; 1997, 3., 13.nr.; 1998, 1., 24.nr.; 1999, 11., 23.nr.; 2002, 2.nr.; 2004, 6.nr.; 2005, 13., 24.nr.; 2006, 24.nr.; 2007, 24.nr.; 2008, 7., 10.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 3.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Personai, kurai ir tiesības pievienoties pensiju shēmai, ko paredz Padomes 1968.gada 29.februāra regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68, ar ko nosaka Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (turpmāk — Padomes regula Nr. 259/68), valsts obligātajā pensiju apdrošināšanas sistēmā uzkrātā pensijas kapitāla aprēķināšanu, nodošanu Eiropas Savienības pensiju shēmai un saņemšanu no tās nosaka Ministru kabinets.”

2. 9.pantā:

papildināt otro daļu ar 7., 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

“7) apdrošinātā persona kopj bērnu, kas nav sasniedzis gada vecumu, un saņem vecāku pabalstu saskaņā ar likumu “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” un par šo personu no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdarītas apdrošināšanas iemaksas;

8) persona saskaņā ar likuma “Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu” 15.1 pantu saņem pabalstu un par šo personu no pašvaldības budžeta līdzekļiem ir izdarītas apdrošināšanas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai;

9) persona ir bijusi apdrošināta Eiropas Savienības pensiju shēmā, ja pensijas kapitāls ir saņemts un ieskaitīts Latvijas valsts pensiju sistēmā.”;

izslēgt trešās daļas 1.punktu;

izteikt trešās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

“7) laiks, kurā persona saņem bērna invalīda kopšanas pabalstu.”

3. Izteikt 11.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem un kuras aprūpējušas līdz astoņu gadu vecuma sasniegšanai piecus vai vairāk bērnus vai bērnu invalīdu, ir tiesības pieprasīt vecuma pensiju piecus gadus pirms šā panta pirmajā daļā noteiktā vecuma sasniegšanas. Šādu tiesību nav personām, kurām atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības.”

4. Aizstāt 13.panta pirmajā teikumā vārdus “Valsts statistikas komiteja” ar vārdiem “Centrālā statistikas pārvalde”.

5. Aizstāt 14.panta otrajā daļā vārdus “invaliditātes pensiju” ar vārdiem “atlīdzību par darbspēju zaudējumu”.

6. Aizstāt 18.panta otrajā daļā vārdus “apgādnieka zaudējuma pensiju” ar vārdiem “atlīdzību par apgādnieka zaudējumu”.

7. Papildināt 26.1 pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Personai, uz kuru attiecas Padomes regula Nr. 259/68, vidējo apdrošināšanas iemaksu algu par Eiropas Savienības institūcijās nostrādāto periodu, kurā tā saņēmusi pensijas kapitālu no Eiropas Savienības pensiju shēmas, aprēķina Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

8. Izslēgt 27.pantā vārdus “vai ar darba devēja starpniecību”.

9. Aizstāt 29.pantā vārdu “darbinieku” ar vārdu “amatpersonu”.

10. 32.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdu “norādītajā”;

papildināt pantu ar septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Pensijas saņēmējs, kas ilgstoši (ilgāk par diviem mēnešiem) uzturas ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā, var iesniegt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai iesniegumu par pensijas pārskaitīšanu šīs iestādes kontā, lai nodrošinātu tās izmaksu. Pensijas pārskaitīšana ārstniecības iestādes kontā iespējama, ja pensijas saņēmējs par to iepriekš vienojies ar attiecīgās iestādes administrāciju un saņēmis rakstveida saskaņojumu.

(8) Gadījumā, kad pensijas saņēmējs vairs neuzturas ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā, vai viņa nāves gadījumā minētā iestāde mēneša laikā atmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai pensijas saņēmējam neizmaksāto pensijas summu.

(9) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra izskata pieprasījumu par izmaksāto valsts pensiju par pagājušo periodu, bet ne ilgāku par trim gadiem.”

11. Papildināt 37.panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Tiesības uz pabalstu ir, ja tas pieprasīts 12 mēnešu laikā no mirušā laulātā nāves dienas.”

12. Pārejas noteikumos:

aizstāt 1.punkta ievaddaļas otrajā teikumā vārdus “Ārvalstniekiem un bezvalstniekiem” ar vārdiem “Ārvalstniekiem, bezvalstniekiem un Latvijas nepilsoņiem”;

papildināt 1.punkta 11.apakšpunktu pēc vārdiem “persona atzīta par” ar skaitļiem un vārdiem “I, II vai III grupas”;

papildināt 1.punktu ar 12.apakšpunktu šādā redakcijā:

“12) nodarbinātība kolhoza biedra statusā no 16 gadu vecuma.”;

papildināt pārejas noteikumus ar 2.2 punktu šādā redakcijā:

“2.2 Nosakot tiesības uz valsts pensiju, saskaņā ar šo likumu neņem vērā:

1) līdz 1990.gada 31.decembrim uzkrātos apdrošināšanas periodus, ja tie ņemti vērā, piešķirot citas valsts pensiju;

2) līdz 1995.gada 31.decembrim uzkrātos apdrošināšanas periodus personai, uz kuru attiecas Padomes regula Nr. 259/68 un kurai par šiem periodiem aprēķinātais pensijas sākuma kapitāls, kas nodots Eiropas Savienības pensiju shēmai, nav atmaksāts.”;

15.punktā:

izslēgt ievaddaļā vārdus “kuru apmērs nepārsniedz pieckāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu”;

izslēgt 1.apakšpunkta otrajā teikumā vārdus “bet nepārsniedz pieckāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu”;

papildināt 2.apakšpunktu ar teikumu šādā redakcijā:

“Valsts pensijas, kuru apmērs pārsniedz pieckāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, pārskatāmas reizi gadā 1.oktobrī, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu;”;

aizstāt 16.punkta 12.apakšpunktā vārdus un skaitļus “līdz 1999.gada 1.septembrim” ar vārdiem un skaitļiem “līdz 1999.gada 6.decembrim”;

aizstāt 29.punktā skaitļus un vārdus “2008.gada 1.jūlijam” ar skaitļiem un vārdiem “2011.gada 31.decembrim”;

papildināt pārejas noteikumus ar 29.2 punktu šādā redakcijā:

“29.2 Politiski represētajām personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, ir tiesības pieprasīt vecuma pensiju piecus gadus pirms šā likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā vecuma sasniegšanas.”;

aizstāt 33.punkta pirmajā teikumā vārdus un skaitļus “Līdz 2010.gada 1.janvārim” ar vārdiem un skaitļiem “Līdz 2011.gada 31.decembrim”;

aizstāt 38.punktā vārdus un skaitļus “ar 2005.gada 1.aprīli” ar vārdiem un skaitļiem “šā likuma 25.panta otrās daļas 1.punktā noteiktajos termiņos”;

izteikt 41.punktu šādā redakcijā:

“41. Latvijā dzīvojošiem vecuma un invaliditātes pensijas saņēmējiem par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim un ņemts vērā, piešķirot (pārrēķinot) pensiju, piešķir piemaksu par katru apdrošināšanas stāža gadu.

Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā piešķir un izmaksā piemaksu, kā arī nosaka tās apmēru, kas 2009.gadā nedrīkst būt mazāka par 0,70 latiem.”;

papildināt pārejas noteikumus ar 51., 52., 53., 54. un 55.punktu šādā redakcijā:

“51. Ja vecuma pensija piešķirta pirms šā likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā vecuma sasniegšanas, tās izmaksu no 2009.gada 1.janvāra pārtrauc uz laiku, kad vecuma pensijas saņēmējs saņem bezdarbnieka pabalstu. Vecuma pensijas pārmaksāšanas gadījumā pārmaksāto summu, pamatojoties uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļas amatpersonas lēmumu, ik mēnesi ietur 10 procentu apmērā no turpmāk izmaksājamās pensijas.

52. Šā likuma 3.panta trešā daļa par personas, uz kuru attiecas Padomes regula Nr. 259/68, valsts obligātajā pensiju apdrošināšanas sistēmā uzkrātā pensijas kapitāla aprēķināšanu, nodošanu Eiropas Savienības pensiju shēmai un saņemšanu no tās stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

53. Šā likuma pārejas noteikumu 15.punkta ievaddaļā, 1. un 2.apakšpunkta grozījumi, kas atceļ ierobežojumu pieckārša valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

54. Šā likuma 26.1 panta trešā daļa par personas, uz kuru attiecas Padomes regula Nr. 259/68, vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanu par Eiropas Savienības institūcijās nostrādāto periodu stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

55. Šā likuma pārejas noteikumu 41.punkta grozījumi, kas atceļ vecuma pensijas apmēra ierobežojumu — 225 lati — un nosaka piemaksu ne mazāku par 0,70 latiem vecuma un invaliditātes pensijas saņēmējiem, stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.”

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 19.jūnijā.
Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze
01.07.2008