Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Grozījumi likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu”

Izdarīt likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 34.nr.; 1995, 23., 24.nr.; 1997, 4.nr.; 1998, 2., 15.nr.; 1999, 22.nr.; 2001, 15., 23.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 6., 8.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 22.nr.) šādus grozījumus:

1. 4.panta otrajā daļā:

izslēgt 4.punkta otro teikumu;

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

“8) ierosina vai pieprasa ierosināt disciplinārlietu pret jebkuru Valsts ieņēmumu dienesta ierēdni, pieņem lēmumu disciplinārlietā, var atstādināt jebkuru Valsts ieņēmumu dienesta ierēdni no amata pienākumu izpildes uz laiku, bet ne ilgāk kā līdz disciplinārsoda izpildes uzsākšanai, saglabājot mēneš­algu, piemaksu par speciālo dienesta pakāpi un sociālās garantijas, kā arī var pārņemt jebkuru Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes direktora ierosināto disciplinārlietu;”;

aizstāt 14.punktā vārdu “kopīgas” ar vārdu “kopīgās”;

aizstāt 15.punktā vārdu “kopīgu” ar vārdu “kopīgo”;

papildināt daļu ar 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

“16) pamatojoties uz Eiropas Savienības dalībvalstu un to valstu, ar kurām ir noslēgti un Saeimā apstiprināti starptautiskie līgumi par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, nodokļu administrāciju (kompetento iestāžu) pieprasījumu, lemj par ārvalsts nodokļu administrācijas (kompetentās iestādes) pārstāvju piedalīšanos nodokļu administrēšanas procesos Latvijas Republikā;

17) pilnvaro Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņus informācijas iegūšanas un apmaiņas nolūkos, pamatojoties uz Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem vai Saeimas apstiprinātiem starptautiskajiem līgumiem, piedalīties citu valstu nodokļu administrēšanas procesos.”

2. 5.panta otrajā daļā:

papildināt daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

“41) pieprasa veikt jebkuras Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes kontrolei pakļautā nodokļu maksātāja muitas nodokļa un citu valsts vai Eiropas Savienības noteikto obligāto maksājumu, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nomaksājami uz
muitas robežas, nodokļu (nodevu) aprēķinu un nodokļu (nodevu) maksājumu revīziju (auditu) saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vai Galvenās muitas pārvaldes direktora pilnvarojumu;”;

papildināt daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

“8) ierosina disciplinārlietu pret jebkuru teritoriālās iestādes ierēdni, pieņem lēmumu disciplinārlietā, var atstādināt jebkuru teritoriālās iestādes ierēdni no amata pienākumu izpildes uz laiku, bet ne ilgāk kā līdz disciplinārsoda izpildes uzsākšanai, saglabājot mēnešalgu, piemaksu par speciālo dienesta pakāpi un sociālās garantijas.”

3. 8.pantā:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4) izdod ieteikumus nodokļu maksātājiem par nodokļu deklarāciju izpildīšanas kārtību un nodokļu maksājumu uzskaiti nodokļu maksātāju grāmatvedībā, kā arī citus informatīva rakstura ieteikumus nodokļu jomā;”;

izslēgt 6.2 punktu;

izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

“11) pēc kriminālprocesa virzītāja pieprasījuma, pamatojoties uz pieprasītāja iesniegtajiem dokumentiem un nodokļu administrācijas rīcībā esošo informāciju, veic nodokļu aprēķinu un sniedz atzinumu kriminālprocesa virzītājam par budžetam nodarīto zaudējumu [budžetā nesamaksāto nodokļu (nodevu) un valsts noteikto maksājumu] summu;”.

4. 10.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) uzrādot dienesta apliecību un augstāka ierēdņa pilnvarojumu, apmeklēt juridiskajām vai fiziskajām personām piederošās vai to lietošanā esošās teritorijas un telpas, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība vai kuras ir saistītas ar ieņēmumu gūšanu citai juridiskajai vai fiziskajai personai, veikt tajās nodokļu kontroles pasākumus, kā arī brīvi apmeklēt valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes. Lemjot par šajā punktā minētā pilnvarojuma izsniegšanu ierēdnim viņa tiesību īstenošanai nodokļu kontroles jomā, izvērtējams iespējamā fizisko personu pamattiesību ierobežojuma samērīgums;”;

aizstāt pirmās daļas 3.punktā vārdus “valsts budžetā un pašvaldību budžetos, kā arī speciālajos valsts un pašvaldību budžetos” ar vārdiem “valsts un pašvaldības budžetā (pamatbudžetā vai speciālajā budžetā)”;

aizstāt otrās daļas 5.punktā vārdus “valsts budžetā vai pašvaldību budžetos, kā arī speciālajos valsts un pašvaldību budžetos” ar vārdiem “valsts un pašvaldības budžetā (pamatbudžetā vai speciālajā budžetā)”;

izteikt otrās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

“9) pieņemt lēmumu atmaksāt pārmaksāto vai bezstrīda kārtībā valsts vai pašvaldības budžetā (pamatbudžetā vai speciālajā budžetā) nepareizi ieskaitīto (piedzīto) valsts nodokļu, nodevu un ar tiem saistīto maksājumu, kā arī valsts noteikto maksājumu summas;”;

papildināt otrās daļas 10.punktu pēc vārdiem “nodokļu deklarāciju” ar vārdiem “un informatīvo deklarāciju”;

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“6. Ja nodokļu maksātājs nodokļu maksājumu revīzijas (audita) laikā maina juridisko adresi vai deklarēto dzīvesvietu un līdz ar to mainās kontrolējošā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde, lēmumu par nodokļu maksājumu revīzijas (audita) rezultātā budžetā papildus ieskaitāmo maksājumu noteikšanu pieņem tās Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes ierēdnis, kuras kontrolē nodokļu maksātājs bija nodokļu maksājumu revīzijas (audita) uzsākšanas dienā.”

5. Papildināt 3.nodaļas nosaukumu pēc vārda “ierēdņu” ar vārdu “(darbinieku)”.

6. 13.pantā:

papildināt panta nosaukumu pēc vārda “ierēdņu” ar vārdu “(darbinieku)”;

papildināt otro daļu pēc vārda “ierēdņiem” ar vārdu “(darbiniekiem)”;

papildināt trešo daļu ar vārdiem “kā arī tiesības veikt jebkuras Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes kontrolei pakļauta nodokļu maksātāja teritoriālo muitas iestāžu administrēto nodokļu (nodevu) aprēķinu un nodokļu (nodevu) maksājumu revīziju (auditu)”;

papildināt septīto daļu pēc vārda “ierēdņiem” ar vārdu “(darbiniekiem)”.

7. Papildināt 17.panta pirmo daļu ar 11.punktu šādā redakcijā:

“11) attiecībā uz personu nav saglabājušās tāda disciplinārsoda darbības sekas, kas uz noteiktu laiku liedz ieņemt ierēdņa amatu.”

8. Izteikt 20.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“3. Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu mēnešalgām nosaka piemaksas par speciālo dienesta pakāpi, amata pienākumu pildīšanu paaugstinātas darba intensitātes apstākļos, dienesta pienākumu pildīšanu kopā ar dienesta suni, par darbu īpašos apstākļos, kas saistīts ar paaugstinātu risku ierēdņa drošībai vai veselībai, darbu paaugstinātas atbildības apstākļos, prombūtnē esoša ierēdņa un darbinieka vai vakanta amata (darba) pienākumu pildīšanu papildus tiešajiem amata pienākumiem.”

9. Papildināt likumu ar 20.1 pantu šādā redakcijā:

“20.1 pants. Pabalsti un kompensācijas Valsts ieņēmumu dienesta ierēdnim, kas dienesta pienākumus veic ārvalstīs sakaru virsnieka statusā

1. Valsts ieņēmumu dienesta ierēdni sakaru virsnieka statusā var nosūtīt uz ārvalstīm dienesta pienākumu pildīšanai.

2. Laikā, kad Valsts ieņēmumu dienesta ierēdnis (sakaru virsnieks) saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora lēmumu pilda dienesta pienākumus ārpus Latvijas Republikas, viņam papildus darba samaksai un šajā likumā noteiktajiem pabalstiem ir tiesības saņemt šādus pabalstus:

1) algas pabalstu par dienestu ārvalstī;

2) pabalstu par laulātā uzturēšanos ārvalstī;

3) pabalstu par bērna uzturēšanos ārvalstī;

4) pabalstu mājsaimniecības inventāra iegādei, pārceļoties uz dienesta vietu ārvalstī;

5) pabalstu dienesta vajadzībām izmantojamā transporta izdevumu segšanai.

3. Laikā, kad Valsts ieņēmumu dienesta ierēdnis (sakaru virsnieks) saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora lēmumu pilda dienesta pienākumus ārpus Latvijas Republikas, viņam kompensē šādus izdevumus:

1) dzīvokļa īres un komunālos izdevumus;

2) ar dzīvokļa īres līguma noslēgšanu saistītos izdevumus;

3) bērna skolas un pirmsskolas izdevumus;

4) ceļa un pārcelšanās izdevumus;

5) veselības apdrošināšanas un apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem izdevumus.

4. Šā panta otrajā un trešajā daļā minēto pabalstu un kompensāciju apmēru un izmaksas kārtību atbilstoši dienesta vietas specifiskajiem apstākļiem ārvalstī nosaka Ministru kabinets.

5. Šā panta otrajā un trešajā daļā minētos pabalstus un kompensācijas neapliek ar likumos paredzētajiem nodokļiem un citiem obligātajiem maksājumiem.”

10. Papildināt 22.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“4. Valsts ieņēmumu dienesta rīkojums, kas izdots saskaņā ar šā likuma 10.panta otrās daļas 4.punktu, stājas spēkā brīdī, kad tas paziņots attiecīgajai finanšu iestādei vai kredītiestādei. Šā rīkojuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību.”

11. Izteikt 24.panta 2.punktu šādā redakcijā:

“2) pašu ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem.”

12. 25.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “dienesta apliecība” ar vārdiem “kuras aprakstu un paraugu nosaka Ministru kabinets”;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“2. Muitas iestāžu ierēdņiem tiek piešķirtas dienesta pakāpes, kuru nosaukumus, piešķiršanas, pazemināšanas un atņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“4. Finanšu policijas ierēdņiem tiek piešķirtas dienesta pakāpes, kuru nosaukumus, piešķiršanas, pazemināšanas un atņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

13. Pārejas noteikumos:

aizstāt 20.punktā vārdu “amatalgām” ar vārdu “mēnešalgām”;

papildināt pārejas noteikumus ar 22.punktu šādā redakcijā:

“22. Līdz jaunu šā likuma 25.panta otrajā un ceturtajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.decembrim piemērojami Ministru kabineta 2005.gada 1.februāra noteikumi Nr.76 “Noteikumi par muitas iestāžu ierēdņu dienesta pakāpēm” un Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumi Nr.122 “Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta finanšu policijas ierēdņu dienesta pakāpēm”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

14. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 9.punktu šādā redakcijā:

“9) Padomes 2004.gada 16.novembra direktīvas 2004/106/EK, ar ko groza Padomes direktīvu 77/799/EEK par dalībvalstu kompetento iestāžu savstarpējo palīdzību attiecībā uz tiešajiem nodokļiem, noteiktiem akcīzes nodokļiem un apdrošināšanas prēmiju aplikšanu ar nodokļiem un direktīvu 92/12/EEK par vispārēju režīmu precēm, uz kurām attiecas akcīzes nodokļa piemērošana un par šādu preču glabāšanu, apriti un uzraudzību.”

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 5.jūnijā.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2008.gada 20.jūnijā
04.07.2008