Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Grozījumi Gada pārskatu likumā

Izdarīt Gada pārskatu likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 44./45.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 8.nr.; 1996, 24.nr.; 1998, 6., 21.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 9.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 13.nr.; 2006, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Sabiedrība, kuras pārvedami vērts­papīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū, nepiemēro šā likuma 24.panta pirmajā daļā, 53.1 panta trešajā daļā, 54.panta pirmajā daļā, 55.panta pirmās daļas 3.punktā un 66.panta otrajā daļā minētos atvieglojumus un atbrīvojumus.”

2. Papildināt 62.panta pirmo daļu pēc vārdiem “minētajiem kritērijiem” ar vārdiem “kā arī ja sabiedrības pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū”.

3. 66.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Sabiedrība ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām, bet sabiedrība, kuras darbības apjoms pārsniedz divus no šā likuma 24.panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem, un sabiedrība, kas ir koncerna mātes sabiedrība, kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu, ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc sabiedrības reģistrācijas vietas gada pārskata un zvērināta revidenta ziņojuma (ja tāds ir) norakstu kopā ar paskaidrojumu par to, kad gada pārskats apstiprināts. Kapitālsabiedrības paskaidrojumu par to, kad gada pārskats apstiprināts, aizstāj ar akcionāru vai dalībnieku sapulces protokola izrakstu ar lēmumu par gada pārskata apstiprināšanu. Šajā daļā minētos dokumentus sabiedrība iesniedz papīra formā vai elektroniski.”;

izteikt otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Šādā gadījumā iesniedzams attiecīgi apliecināts sabiedrības akcionāru vai dalībnieku sapulces protokola izraksts ar lēmumu par peļņas sadali vai zaudējumu segšanu.”;

izteikt ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(4) Šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētos dokumentus, ja tie iesniegti elektroniski, vai šo dokumentu elektroniskās kopijas, ja tie iesniegti papīra formā, Valsts ieņēmumu dienests ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā elektroniski nodod Uzņēmumu reģistram. Uzņēmumu reģistrs nodrošina saņemto dokumentu publisku pieejamību. Kārtību, kādā apliecina dokumentu elektroniskās kopijas un elektroniski nodod dokumentus, nosaka starpresoru vienošanās.

(5) Uzņēmumu reģistrs pēc šā panta ceturtajā daļā minēto dokumentu saņemšanas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” paziņojumu, ka šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētā informācija pieejama Uzņēmumu reģistrā.”

4. Izslēgt 67.pantu.

5. Izteikt 68.pantu šādā redakcijā:

“68.pants

Ja sabiedrības vadība nav iesniegusi dokumentus saskaņā ar šā likuma 66.panta pirmās, otrās un trešās daļas prasībām, Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona uzliek naudas sodu likumā noteiktajā kārtībā.”

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 9.punktu šādā redakcijā:

“9. Grozījumi šā likuma 66.panta pirmajā, otrajā, ceturtajā un piektajā daļā, 67.panta izslēgums un grozījums šā likuma 68.pantā stājas spēkā 2008.gada 1.jūlijā un ir attiecināmi uz gada pārskatiem, kas iesniegti šajā datumā vai vēlāk.”

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 22.maijā
Valsts prezidenta vietā Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze
Rīgā 2008.gada 11.jūnijā
25.06.2008