Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 19.06.2010. - 31.12.2011. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2012. gada 29. maija noteikumus Nr. 375 "Saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.362

Rīgā 2008.gada 26.maijā (prot. Nr.33 9.§)
Noteikumi par saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 31.panta ceturto daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Finanšu ministrija sagatavo saimnie­ciskā gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un pašvaldību budžetiem (turpmāk – pārskats), un saimnieciskā gada pārskata apjomu.

II. Pārskata sagatavošanas vispārīgie principi

2. Pārskatu sagatavo:

2.1. norādot finanšu informāciju saskaņā ar uzkrāšanas principu;

2.2. norādot budžeta izpildes informāciju saskaņā ar naudas plūsmas principu un uzkrāšanas principu (atbilstoši veidlapām);

2.3. kā valsts un pašvaldību budžetu konsolidēto pārskatu, izmantojot šādus konsolidācijas veidus:

2.3.1. summēšana – pārskatu apvienošana, summējot visus pārskatos minētos rādītājus, veidojot pārskatu kopsavilkumus;

2.3.2. savstarpējo darījumu vai atlikumu (pēc naudas plūsmas principa, pēc uzkrāšanas principa) izslēgšana, kas veikta starp konsolidācijā iesaistītajiem institucionālajiem sektoriem, veidojot pārskatu kopsavilkumus. Darījumus un atlikumus izslēdz, ievērojot mazāku­ma principu, tas ir, izslēdz savstarpēji ekonomiski atbilstošo pozīciju mazākās vērtības.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.572; MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

3. Šie noteikumi neattiecas uz nodokļu ieņēmumu norādīšanu pārskatā saskaņā ar uzkrājumu principu.

4. Pārskatu sagatavo, pamatojoties uz valsts un pašvaldību budžetu izpildes un grāmatvedības uzskaites datiem, kurus klasificē atbilstoši normatīvo aktu prasībām budžeta un grāmatvedības jomā.

5. Ja finanšu pārskatu posteņu (turpmāk – postenis) atzīšanā, novērtējumā, izklāstā vai norādīšanā ir būtiskas kļūdas, šo kļūdu labojumu ietver kā darījumu pārskata perioda finanšu pārskatā un pie pārskata sniedz tā skaidrojumu. Kļūda ir uzskatāma par būtisku, ja tās neatklāšana varētu ietekmēt finanšu pārskata lietotāju pieņemtos lēmumus. Būtiskums ir atkarīgs no attiecīgā posteņa lieluma un rakstura. Lai noteiktu, vai postenis vai posteņu apvienotā summa ir būtiska, novērtē posteņa raksturu un lielumu vienlaikus.

6. Kvalitatīvais raksturojums nosaka pārskatā sniegtās informācijas noderīgumu tās lietotājiem. Informācijai jābūt saprotamai, nozīmīgai, ticamai un salīdzināmai.

7. Pārskatu sagatavo atbilstoši darbības turpināšanas principam.

8. Pārskatos atsevišķi norāda posteņus, kas ir būtiski pēc rakstura un satura.

9. Posteņu uzskaitījums un klasifikācija visos pārskata periodos ir vienāda, izņemot gadījumu, ja posteņu uzskaitījums un klasifikācijas maiņa ir paredzēta normatīvajos aktos budžeta un grāmatvedības jomā. Šādā gadījumā pārskata pielikumos norāda pārklasifikācijas raksturu, apmēru un iemeslu.

10. Pārskats ir nepārprotami identificējams, un tajā esošā informācija neatšķiras no tādas pašas informācijas citos pārskatos. Minēto informāciju norāda skaidri un, ja nepieciešams, atkārto, lai nodrošinātu tās pareizu izpratni.

10.1 Ministriju un centrālo valsts iestāžu konsolidētajā gada pārskatā ir iekļauti valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu gada pārskati.

(MK 15.06.2010. noteikumu Nr.527 redakcijā)

10.2 Pašvaldības konsolidētajā gada pārskatā iekļauti pašvaldības budžeta iestāžu un kopīgo iestāžu (turpmāk – pašvaldību budžeta iestādes) gada pārskati.

(MK 15.06.2010. noteikumu Nr.527 redakcijā)

10.3 Apvienojot (konsolidējot) finanšu pārskatus, par pamatu ņem katras ministrijas vai centrālās valsts iestādes, vai pašvaldības iesniegto finanšu pārskatu.

(MK 15.06.2010. noteikumu Nr.527 redakcijā)

11. Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, izslēdz savstarpējos atliku­mus un darījumus.

12. Konsolidācijā iekļautos finanšu pārskatus sagatavo pēc stāvokļa uz vienu un to pašu pārskata datumu.

13. Lai sagatavotu konsolidēto finanšu pārskatu, lieto vienotu grāmat­vedības kontu plānu un pamatprincipus gan valsts, gan pašvaldību budžetu finanšu pārskatu sagatavošanā.

14. Konsolidācija aptver visus finanšu pārskatu posteņus.

15. Apvienojot (konsolidējot) budžeta izpildes pārskatu, par pamatu ņem katras ministrijas vai centrālās valsts iestādes, vai pašvaldības iesniegto budžeta izpildes pārskatu. Budžeta izpildes pārskatu konsolidē atbilstoši budžeta veidiem, apvienojot attiecīgos ieņēmumu un izdevumu posteņus. Attiecīgā budžeta veida izpildes konsolidētā pārskata sagatavošanas gaitā izslēdz transfertus, kurus viens budžeta izpildītājs ir pārskaitījis citam konsolidācijā iesaistītajam budžeta izpildītājam.

III. Pārskata sagatavošana un tā saturs

16. Pārskatu sagatavo un paraksta trijos eksemplāros (pārskata eksem­plāru skaits un to identiskuma atruna attiecas tikai uz papīra formā sagatavo­tajiem pārskatiem):

16.1. viens eksemplārs – Valsts kontrolei;

16.2. viens eksemplārs – Ministru kabinetam;

16.3. viens eksemplārs – Valsts kasei.

17. Pārskats sastāv no budžetu izpildes un finanšu pārskata (atbilstoši veidlapu paraugiem attiecīgajos pielikumos) un Finanšu ministrijas vadības ziņojuma par Latvijas Republikas saimnieciskā gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un pašvaldību budžetiem (turpmāk – ziņojums), kā arī pārskata skaidrojumiem.

18. Pārskatā iekļauj šādas pārskata veidlapas:

18.1. pārskats par valsts konsolidētā kopbudžeta izpildi saimnieciskajā gadā (1.pielikums) un tā pielikumi:

18.1.1. valsts konsolidētā budžeta izpilde saimnieciskajā gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus, kā arī no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu budžeta izpildi) (2.pielikums);

18.1.2. valsts konsolidētā budžeta izpilde saimnieciskajā gadā (3.pielikums);

18.1.3. valsts budžeta ieņēmumi saimnieciskajā gadā (4.pielikums);

18.1.4. valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi saimnieciskajā gadā (5.pielikums);

18.1.5. valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām saimnieciskajā gadā (6.pielikums);

18.1.6. valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomis­kajām kategorijām saimnieciskajā gadā (7.pielikums);

18.1.7. valsts pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategori­jām saim­nieciskajā gadā (8.pielikums);

18.1.8. informācija par līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojumu saimnieciskajā gadā (9.pielikums);

18.1.9. valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi saimnieciskajā gadā (10.pielikums);

18.1.10. valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakš­programmām saimnieciskajā gadā (11.pielikums);

18.1.11. valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekono­miskajām kategorijām saimnieciskajā gadā (12.pielikums);

18.1.12. valsts speciālā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām saimnieciskajā gadā (13.pielikums);

18.1.13. valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi saimnieciskajā gadā (14.pielikums);

18.1.14. valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi saimnieciskajā gadā pa ministrijām (15.pielikums);

18.1.15. valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām saimnieciskajā gadā (16.pielikums);

18.1.16. valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu ziedojumu un dāvinājumu izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām saimnieciskajā gadā (17.pielikums);

18.1.17. valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apmērs (18.pielikums);

18.1.18. (svītrots ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527);

18.1.19. ar Ministru kabineta rīkojumiem ministrijām un valsts centrāla­jām iestādēm piešķirtie, ieskaitītie un saimnieciskajā gadā izlietotie privatizā­cijas līdzekļi (20.pielikums);

18.1.20. (svītrots ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.572);

18.1.21. pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde saimnieciskajā gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus) (22.pielikums);

18.1.22. kopsavilkums par pašvaldību pamatbudžeta izpildi saimniecis­kajā gadā (23.pielikums);

18.1.23. kopsavilkums par pašvaldību speciālā budžeta izpildi saimniecis­kajā gadā (24.pielikums);

18.1.24. kopsavilkums par pašvaldību ziedojumu un dāvinājumu izpildi saimnieciskajā gadā (25.pielikums);

18.1.25. no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves finansēto pasākumu izpilde saimnieciskajā gadā (58.pielikums);

18.1.26. no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu pamatdarbības ieņēmumi un izdevumi saimnieciskajā gadā (64.pielikums);

18.1.27. no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu pamatdarbības ieņēmumi un izdevumi pa ministrijām saimnieciskajā gadā (65.pielikums);

18.1.28. no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu pamatdarbības ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām saimnieciskajā gadā (66.pielikums);

18.1.29. no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu pamatdarbības izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām saimnieciskajā gadā (67.pielikums);

18.2. valsts konsolidētā grāmatvedības bilance uz saimnieciskā gada 31.decembri (26.pielikums) un tās pielikumi:

18.2.1. ministriju un centrālo valsts iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums uz saimnieciskā gada 31.decembri (27.pielikums);

18.2.2. pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums uz saimnieciskā gada 31.decembri (28.pielikums);

18.2.3. informācija par ministriju un centrālo valsts iestāžu debitoriem saimnieciskajā gadā (29.pielikums);

18.2.4. informācija par pašvaldību budžeta iestāžu debitoriem saimniecis­kajā gadā (30.pielikums);

18.2.5. informācija par ministriju un centrālo valsts iestāžu kreditoriem saimnieciskajā gadā (31.pielikums);

18.2.6. informācija par pašvaldību budžeta iestāžu kreditoriem saimnieciskajā gadā (32.pielikums);

18.2.7. ministriju un centrālo valsts iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskats saimnieciskajā gadā (33.pielikums);

18.2.8. pašvaldību budžeta iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskats saim­nieciskajā gadā (34.pielikums);

18.2.9. ministriju un centrālo valsts iestāžu ilgtermiņa finanšu ieguldījumu saimnieciskā gada kustības pārskats (35.pielikums);

18.2.10. pašvaldību budžeta iestāžu ilgtermiņa finanšu ieguldījumu saim­nieciskā gada kustības pārskats (36.pielikums);

18.2.11. pārskats par ministriju un centrālo valsts iestāžu aizņēmumiem saimnieciskajā gadā (37.pielikums);

18.2.12. pārskats par pašvaldību aizņēmumiem saimnieciskajā gadā (38.pielikums);

18.2.13. pārskats par pašvaldību izsniegtajiem galvojumiem uz saimnie­ciskā gada 31.decembri (39.pielikums);

18.2.14. ministriju un centrālo valsts iestāžu naudas līdzekļu, to ekvivalentu un depozītu atlikums uz saimnieciskā gada 31.decembri (40.pielikums);

18.2.15. pašvaldību naudas līdzekļu, to ekvivalentu un depozītu atlikums uz saimnieciskā gada 31.decembri (41.pielikums);

18.2.16. ministriju un centrālo valsts iestāžu īstermiņa finanšu ieguldījumu saimniecis­kā gada kustības pārskats (56.pielikums);

18.2.17. pašvaldību budžeta iestāžu īstermiņa finanšu ieguldījumu saim­nieciskā gada kustības pārskats (57.pielikums);

18.3. pārskats par valsts konsolidēto parādu uz saimnieciskā gada 31.decembri (42.pielikums);

18.4. valsts budžeta finanšu bilance uz saimnieciskā gada 31.decembri (43.pielikums) un tās pielikumi:

18.4.1. valsts budžeta parāda saistību pārskats (uz (n–3).gada, (n–2).gada, iepriekšējā saimnieciskā gada un saimnieciskā gada beigām) (44.pielikums);

18.4.2. pārskats par valsts parādu saimnieciskajā gadā (45.pielikums);

18.4.3. valsts ārējā parāda saimnieciskā gada pārskats (46.pielikums);

18.4.4. valsts iekšējā parāda saimnieciskā gada pārskats (47.pielikums);

18.4.5. pārskats par valsts aizdevumiem saimnieciskajā gadā (48.pieli­kums);

18.4.6. valsts aizdevumu saraksts saimnieciskajā gadā (49.pielikums);

18.4.7. pārskats par Valsts kases budžeta kontos esošo līdzekļu investī­cijām saimnieciskajā gadā (50.pielikums);

18.4.8. izziņa par valsts budžeta līdzekļu atlikumiem uz saimnieciskā gada 31.decembri (51.pielikums);

18.4.9. valsts ārējo aizņēmumu izmaksu, atmaksu un apkalpošanas izdevumu prognoze no (n+1).gada līdz (n+5).gadam (52.pielikums);

18.4.10. valsts izsniegto galvojumu saimnieciskā gada pārskats (53.pieli­kums);

18.4.11. valsts neatmaksāto aizdevumu saraksts uz saimnieciskā gada 31.decembri (54.pielikums);

18.4.12. valsts izsniegto galvojumu saraksts uz saimnieciskā gada 31.decembri (55.pielikums);

18.5. ilgtermiņa stabilizācijas rezerves finanšu bilance uz saimnieciskā gada 31.decembri (59.pielikums) un tās pielikumi:

18.5.1. ilgtermiņa stabilizācijas rezerves pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskats saimnieciskajā gadā (60.pielikums);

18.5.2. pārskats par Valsts kases budžeta kontos esošo ilgtermiņa stabili­zācijas rezerves līdzekļu investīcijām saimnieciskajā gadā (61.pielikums);

18.5.3. izziņa par ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļu atlikumiem uz saimnieciskā gada 31.decembri (62.pielikums);

18.5.4. pārskats par ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļu kustību pa finansēšanas avotiem saimnieciskajā gadā (63.pielikums).

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.572; MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

19. Katrā pārskata veidlapā norāda:

19.1. budžeta iedalījumu – valsts vai pašvaldību budžets;

19.2. informāciju, vai pārskats ir valsts budžeta, pašvaldību budžetu vai konsolidētā kopbudžeta kopsavilkums;

19.3. pārskata datumu vai attiecīgajai pārskata sastāvdaļai atbilstošu laikposmu;

19.4. pārskatā lietoto valūtu – Latvijas Republikas naudas vienību vai ārvalstu valūtas vienības;

19.5. norādīto skaitļu precizitātes pakāpi – datus norāda apaļās summās bez decimāldaļām.

20. Ziņojumā, izvērtējot notikumu būtiskumu, norāda:

20.1. galvenos notikumus, kas ietekmējuši valsts un pašvaldību budžetus pārskata gadā;

20.2. pārmaiņas valsts un pašvaldību budžetos un to ietekmi uz finanšu rezultātiem;

20.3. paredzamos notikumus, kas varētu ietekmēt valsts un pašvaldību budžetus nākotnē.

21. Lai pārskata lietotāji vieglāk izprastu pārskatu veidlapās ietverto informāciju, pārskatam pievieno šādus pārskata skaidrojumus:

21.1. skaidrojums pārskatam par valsts konsolidētā kopbudžeta izpildi;

21.2. skaidrojums par valsts konsolidētā budžeta izpildi;

21.3. skaidrojums par pašvaldību konsolidētā budžeta izpildi;

21.4. skaidrojums valsts konsolidētajai grāmatvedības bilancei;

21.5. skaidrojums ministriju un centrālo valsts iestāžu grāmatvedības bilanču kop­savilkumam;

21.6. skaidrojums pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kop­savilkumam;

21.7. skaidrojums pārskatam par valsts konsolidēto parādu;

21.8. skaidrojums valsts budžeta finanšu bilancei;

21.9. skaidrojums ilgtermiņa stabilizācijas rezerves finanšu bilancei.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.572; MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

21.1 Lai sniegtu pārskata lietotājiem informāciju par nodokļu parādiem, pārskatam pievieno šādas ziņas:

21.11. ziņas par nodokļu parādu struktūras izmaiņām pārskata gadā, norādot kopējo parādu summu uz pārskata perioda beigām un pārskata perioda sākumu, tai skaitā piedzenamos aktuālos parādus un termiņu pagarinājumus pa nodokļu veidiem;

21.12. ziņas par nodokļu parādu struktūru pārskata gada 31.decembrī
(Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu, Lielo nodokļu maksātāju pār­valdes un Akcīzes preču pārvaldes administrējamie maksājumi), norādot parāda summu un īpatsvaru pret kopējo parādu summu sadalījumā pa budžetiem – valsts pamatbudžetam, pašvaldību budžetiem, sociālās apdrošināša­nas iemaksām – atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu parādu klasifikācijai;

21.13. ziņas par lielākajiem parādniekiem budžetā, kuru aktuālo parādu kopsummas pārskata gada 31.decembrī pārsniedz 300 tūkst. latu (Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu, Lielo nodokļu maksātāju pārvaldes un Akcīzes preču pārvaldes administrējamie maksājumi), norādot nodokļa maksātāja kodu, nodokļa maksātāja nosaukumu, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestādi un aktuālo parādu kopsummas (tūkstošos latu).

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.572 redakcijā)

IV. Pārskata vispārējās sadaļas aizpildīšana

22. Pārskata vispārējā sadaļa sastāv no:

22.1. rindām;

22.2. ailēm:

22.2.1. “Klasifikācijas kods”;

22.2.2. “Rādītāji”;

22.2.3. “Uz pārskata perioda sākumu”;

22.2.4. “Uz pārskata perioda beigām”.

23. Šo noteikumu 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 23., 24., 25., 58., 64., 65., 66. un 67.pielikumā pārskata ailē “Klasifikācijas kods” norāda budžetu ieņēmumu, izdevumu vai finansēšanas kodu atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajiem klasifikatoriem.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.572; MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

24. Šo noteikumu 6., 11., 15., 16., 20., 37. un 58.pielikumā pārskata ailē “Kods” norāda ministrijas vai centrālās valsts iestādes kodu saskaņā ar likumā par valsts budžetu kārtējam gadam piešķirto ministrijas vai centrālās valsts iestādes kodu.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.572)

25. Pārskata ailē “Rādītāji” norāda:

25.1. šo noteikumu 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 23., 24., 25., 58., 64., 65., 66. un 67.pielikumā – budžetu ieņēmumu, izdevumu vai finansēšanas koda nosaukumu atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajiem klasifikatoriem;

25.2. šo noteikumu 2.pielikumā – valsts pamatbudžeta un valsts speciālā (sociālā) budžeta rādītāja nosaukumu atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajiem rādītāju nosaukumiem;

25.3. šo noteikumu 3.pielikumā – budžeta rādītāja nosaukumu atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajiem nosaukumiem;

25.4. šo noteikumu 22.pielikumā – budžeta rādītāja nosaukumu atbilstoši pašvaldību budžetos kārtējam gadam noteiktajiem rādītāju nosaukumiem;

25.5. šo noteikumu 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 40., 41., 42., 43., 44., 51., 55., 56., 59., 60. un 62.pielikumā – rādītāja nosaukumu atbilstoši normatīvajos aktos par grāmatvedības uzskaiti un pārskatiem noteiktajiem rādītāju nosaukumiem;

25.6. šo noteikumu 45. un 48.pielikumā – rādītāja nosaukumu atbilstoši Valsts kases valsts budžeta finanšu grāmatvedības uzskaitē lietotajiem rādītāju nosaukumiem;

25.7. šo noteikumu 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 14., 15., 16., 18., 22., 23., 24., 25., 58., 64., 65. un 66.pielikumā – budžetu klasifikācijas ieņēmumu vai izdevumu veida grupu;

25.8. šo noteikumu 1., 2., 3., 4. un 18.pielikumā – budžetu klasifikācijas ieņēmumu vai izdevumu veida apakšgrupu.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.572; MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

26. Šo noteikumu 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 58., 64., 65., 66. un 67.pielikumā pārskata ailē “Apstiprināts tāmē gadam” norāda attiecīgā valsts budžeta veida saimnieciskā gada tāmes datus.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.572; MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

27. Šo noteikumu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 18., 21., 22., 24., 25. un 58.pielikumā pārskata ailē "Saimnieciskā gada plāns" norāda attiecīgā budžeta veida saimnieciskā gada plānu. Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta saimnieciskā gada plānu norāda kā likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteikto apropriācijas summu, ņemot vērā ar Ministru kabineta un finanšu ministra rīkojumiem veiktās izmaiņas.

(MK 15.06.2010. noteikumu Nr.527 redakcijā)

28. Šo noteikumu 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 45., 46., 47., 48., 49., 53. un 59.pielikumā pārskata ailē “Uz pārskata perioda sākumu” norāda datus atbilstoši iepriekšējā pārskata perioda ailē “Uz pārskata perioda beigām” norādītajiem datiem.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.572; MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

29. Šo noteikumu 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 53. un 59.pielikumā pārskata ailē “Uz pārskata perioda beigām” norāda attiecīgo rādītāju atlikumus gada beigās atbilstoši grāmatvedības uzskaites datiem.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.572; MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

30. Šo noteikumu 37., 38., 45., 46., 47., 48., 49. un 53.pielikumā pārskata ailē “Pārskata periodā” norāda grāmatvedības uzskaites datus atbilstoši šādiem rādītājiem:

30.1. “izmaksāts”;

30.2. “atmaksāts”;

30.3. “valūtas kursa svārstības”;

30.4. “citas izmaiņas”.

31. Šo noteikumu 46., 47. un 53.pielikumā pārskata ailē “Procentu un citi maksājumi” norāda procentu un citus maksājumus pārskata periodā, kas veikti saskaņā ar aizņēmumu vai galvojumu līgumu nosacījumiem.

32. Šo noteikumu 18.pielikumā pārskata ailē “Saimnieciskā gada izpilde” norāda atbilstošo rādītāju saimnieciskā gada uzskaites datus.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.572)

33. Šo noteikumu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 22., 23., 24., 25., 58., 63., 64., 65., 66. un 67.pielikumā pārskata ailē “Iepriekšējā saimniecis­kajā gadā” norāda datus atbilstoši iepriekšējā pārskata periodā ailē “Saimnie­ciskajā gadā” norādītajiem datiem.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.572; MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

34. Šo noteikumu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 22., 23., 24., 25., 58., 63., 64., 65., 66. un 67.pielikumā pārskata ailē “Saimnieciskajā gadā” norāda atbilstošo rādītāju saimnieciskā gada uzskaites datus.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.572; MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

35. Šo noteikumu 35., 36., 56. un 57.pielikumā pārskata ailē “Ieguldījuma uzskaites vērtība gada sākumā” norāda datus atbilstoši iepriekšējā pārskata perioda ailē “Ieguldījuma uzskaites vērtība gada beigās” norādītajiem datiem.

36. Šo noteikumu 35., 36., 56. un 57.pielikumā pārskata ailē “Ieguldījuma uzskaites vērtība gada beigās” norāda attiecīgo rādītāju atlikumus gada beigās atbilstoši grāmatvedības uzskaites datiem.

37. Šo noteikumu 35., 36., 56. un 57.pielikumā pārskata ailē “Iegāde (+)” norāda atbilstošo posteņu kustību (izmaiņas) palielinājumu pēc veiktajiem darījumiem.

38. Šo noteikumu 35., 36., 56. un 57.pielikumā pārskata ailē “Pārdošana (–)” norāda atbilstošo posteņu kustību samazinājumu pēc veiktajiem darījumiem.

39. Šo noteikumu 35., 36., 56. un 57.pielikumā pārskata ailē “Ieguldījumu pārvērtēšana (+, –)” norāda izmaiņas kapitālsabiedrības vērtībā, pārvērtējot attiecīgo ieguldījumu pēc pašu kapitāla metodes. Palielinājumu norāda ar “+” zīmi, bet samazinājumu ar “–” zīmi. Pārvērtētā ieguldījuma uzskaites vērtība nav negatīva.

40. Šo noteikumu 54. un 55.pielikumā pārskata ailē “Aizdevējs” norāda aizdevēja nosaukumu.

(Grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

41. Šo noteikumu 49., 54. un 55.pielikumā pārskata ailē “Mērķis” norāda aizņēmuma mērķi.

(Grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

42. Šo noteikumu 49., 54. un 55.pielikumā pārskata ailē “Līguma parakstīšanas datums” norāda līguma parakstīšanas datumu – dienu, mēnesi, gadu (dd.mm.gggg.).

(Grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

43. Šo noteikumu un 49.pielikumā pārskata ailē “Atmaksas termiņš” norāda aizņēmuma atmaksas termiņu – dienu, mēnesi, gadu (dd.mm.gggg.).

(Grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

44. Šo noteikumu 46. un 47.pielikumā pārskata ailē “Aizņēmuma līguma summa” norāda aizņēmuma līguma summu. Ja aizņēmums saņemts valūtā, līguma summu pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa pārskata perioda pēdējā dienā.

(Grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

45. Šo noteikumu 37., 38. un 39.pielikumā pārskata ailē “Valūtas apzīmē­jums” norāda valūtas vienības apzīmējumu atbilstoši līguma nosacījumiem.

46. Šo noteikumu 35., 36., 56. un 57.pielikuma pārskata ailē “Uzkrājumi (+/–)” pārskata periodā izveidotos uzkrājumus norāda ar “–” zīmi, bet izveidoto uzkrājumu samazinājumu ar “+” zīmi.

47. Šo noteikumu 1., 2., 3., 5., 6., 7., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 18., 22., 23., 24., 25., 58., 64., 65. un 66.pielikumā:

47.1. pārskata rindā “Finansiālā bilance” norāda ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem kā pozitīvu skaitli (+) vai izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem kā negatīvu skaitli (–);

47.2. pārskata rindā “Finansēšana” norāda valsts un pašvaldību budžetu finansēšanā izmantoto līdzekļu izmaiņas pārskata periodā;

47.3. rindā “Finansēšana” norādītā kopsumma ir vienāda ar rindā “Finansiālā bilance” norādīto kopsummu ar pretēju zīmi;

47.4. pārskata rindā “Finansēšanas kategorija” norāda atbilstošo finansē­šanas kategoriju (norāda piecas koda zīmes atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajiem klasifikatoriem);

47.5. pārskata rindā “Ieņēmumi” norāda valsts vai pašvaldību budžetos iemaksāto ieņēmumu kopsummu;

47.6. pārskata rindā “Izdevumi” norāda valsts vai pašvaldību budžetu izdevumu kopsummu;

47.7. pārskata rindā “Papildus informācija” norāda papildu informāciju par izmaiņām finansēšanā pārskata periodā atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajai struktūrai.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.572; MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

48. Šo noteikumu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. 16., 17., 23., 24., 25., 58., 64., 65., 66. un 67.pielikumā norāda salīdzinošu informāciju par saimniecisko pārskata gadu un iepriekšējo pārskata gadu.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.572; MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

49. Šo noteikumu 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 53., 56., 57., 59. un 60.pielikumā norāda salīdzinošu informāciju uz pārskata perioda beigām un pārskata perioda sākumu.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.572)

V. Finanšu pārskatu sagatavošana

50. Pārskatā par valsts konsolidētā kopbudžeta izpildi saimnieciskajā gadā (1.pielikums) norāda informāciju par valsts un pašvaldību konsolidēto kopbudžetu. Veicot konsolidāciju, izslēdz attiecīgos ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas posteņus atbilstoši naudas plūsmai.

(Grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

51. Pārskatā “Valsts konsolidētā budžeta izpilde saimnieciskajā gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus, kā arī no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu budžeta izpildi)” (2.pielikums):

51.1. norāda informāciju par valsts konsolidētā budžeta izpildi, ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus, kā arī no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu budžeta izpildi;

51.2. iekļauj rādītājus atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajai struktūrai;

51.3. papildus IV nodaļā minētajai informācijai sniedz šādus datus:

51.3.1. rindā "KA Kopējie ieņēmumi (PA + SA + ZA + AA)" norāda kopējos neto ieņēmumus, no kuriem atņemts transferta pārskaitījums no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu un no valsts pamatbudžeta uz valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu pamatdarbības ieņēmumiem;

51.3.2. rindā “PA Pamatbudžeta ieņēmumi (neto)” norāda valsts pamatbu­džeta neto ieņēmumu kopsummu;

51.3.3. rindā “SA Speciālā budžeta ieņēmumi (neto)” norāda valsts speciālā budžeta ieņēmumus, no kuriem atņemts transferta pārskaitījums no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu;

51.3.4. rindā “ZA Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi” norāda valsts budžetā ieskaitīto ziedojumu un dāvinājumu kopsummu, aili “Saimnieciskā gada plāns” neaizpilda;

51.3.4.1 rindā "AA No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu pamatdarbības ieņēmumi (neto)" norāda no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu pamatdarbības ieņēmumus, no kuriem atņemts transferta pārskaitījums no valsts pamatbudžeta uz valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu pamatdarbības ieņēmumiem, aili "Saimnieciskā gada plāns" neaizpilda;

51.3.5. rindā "KB Valsts budžeta izdevumi (KB1 + KB2 + KBn)" norāda valsts pamatbudžeta, valsts speciālā budžeta, ziedojumu un dāvinājumu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu pamatdarbības neto izdevumu kopsummu;

51.3.6. rindā “Valsts budžeta finansiālā bilance (KA – KB)” norāda valsts budžeta ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem kā pozitīvu skaitli (+) vai izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem kā negatīvu skaitli (–);

51.3.7. rindā “PB Valsts pamatbudžeta izdevumi (neto)” norāda valsts pamatbudžeta izdevumu kopsummu, no kuras atņemts transferts no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu;

51.3.8. rindā “Valsts pamatbudžeta finansiālā bilance (PA – PB)” norāda valsts pamatbudžeta ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem kā pozitīvu skaitli (+) vai izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem kā negatīvu skaitli (–);

51.3.9. rindā “SB Valsts speciālā budžeta izdevumi” norāda valsts speciālā budžeta izdevumu kopsummu;

51.3.10. rindā “Valsts speciālā budžeta finansiālā bilance (SA – SB)” norāda valsts speciālā budžeta ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem kā pozitīvu skaitli (+) vai izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem kā negatīvu skaitli (–);

51.3.11. rindā “ZB Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi” norāda saņemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojumu izdevumiem gada laikā, aili “Saimniecis­kā gada plāns” neaizpilda;

51.3.12. rindā “Ziedojumu un dāvinājumu finansiālais deficīts (–), pārpa­likums (+)” norāda ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem kā pozitīvu skaitli vai izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem kā negatīvu skaitli, aili “Saimnieciskā gada plāns” neaizpilda;

51.3.12.1 rindā "AB No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu pamatdarbības izdevumi" norāda no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu pamatdarbības izdevumu kopsummu, aili "Saimnieciskā gada plāns" neaizpilda;

51.3.12.2 rindā "No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu pamatdarbības finansiālā bilance (AA – AB)" norāda no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu pamatdarbības ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem kā pozitīvu skaitli (+) vai izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem kā negatīvu skaitli (–), aili "Saimnieciskā gada plāns" neaizpilda;

51.3.13. sadaļas “Procentos no IKP” rindu “Valsts budžeta ieņēmumi”, “Valsts budžeta izdevumi” un “Valsts budžeta finansiālā bilance” ailēs datus norāda procentos;

51.3.14. rindā “IKP milj. latu” norāda iekšzemes kopproduktu faktiskajās cenās miljonos latu.

(Grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

52. Pārskatā “Valsts konsolidētā budžeta izpilde saimnieciskajā gadā" (3.pielikums):

52.1. norāda informāciju par valsts konsolidētā budžeta izpildi, neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus, kā arī no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu budžeta izpildi;

52.2. iekļauj rādītājus atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajai struktūrai;

52.3. sadaļas “Procentos no IKP” rindu “Valsts budžeta ieņēmumi”, “Valsts budžeta izdevumi” un “Valsts budžeta finansiālā bilance” ailēs datus norāda procentos;

52.4. pārskata rindā “IKP milj. latu” norāda iekšzemes kopproduktu fak­tiskajās cenās miljonos latu.

(Grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

53. Pārskatā “Valsts budžeta ieņēmumi saimnieciskajā gadā” (4.pieli­kums):

53.1. norāda informāciju par valsts pamatbudžeta ieņēmumiem, valsts pamatbudžetā iemaksājamām nodevām un citiem maksājumiem no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktajām darbībām un informāciju par valsts speciālā budžeta ieņēmumiem saimnieciskajā gadā;

53.2. iekļauj rādītājus atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajai struktūrai.

54. Pārskatā “Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi saimnieciskajā gadā” (5.pielikums) norāda konsolidētos valsts pamatbudžeta ieņēmumus, izdevumus un finansēšanu atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajai struktūrai.

55. Pārskatā “Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi pa program­mām un apakšprogrammām saimnieciskajā gadā” (6.pielikums):

55.1. norāda konsolidētos valsts pamatbudžeta ieņēmumus, izdevumus un finansēšanu pa programmām un apakšprogrammām atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajai struktūrai;

55.2. ja likumā par valsts budžetu kārtējam gadam nav noteikta program­ma vai apakšprogramma, kas bija iekļauta likumā par valsts budžetu iepriekšējam gadam, pārskata gadā iekļauj salīdzinošo informāciju par šīs programmas vai apakšprogrammas izpildi iepriekšējā pārskata gadā atbilstoši likumā par valsts budžetu iepriekšējam gadam noteiktajai struktūrai.

56. Pārskatā “Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām saimnieciskajā gadā” (7.pielikums) norāda informā­ciju par valsts pamatbudžeta ieņēmumiem, izdevumiem un finansēšanu atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām ieņēmumu un izdevumu ekonomiskajām kategorijām (norāda visas koda zīmes atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajiem klasifikatoriem) un finansēšanas kategorijām (norāda piecās koda zīmēs atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajiem klasifikatoriem).

57. Pārskatā “Valsts pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām saimnieciskajā gadā” (8.pielikums) norāda informāciju par konsoli­dētajiem valsts pamatbudžeta izdevumiem atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām budžetu izdevumu funkcionālajām kategorijām (norāda divās koda zīmēs atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajiem klasifika­toriem).

58. Pārskatā “Informācija par līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlieto­jumu saim­nieciskajā gadā” (9.pielikums):

58.1. ailē "Naudas plūsma/saimnieciskajā gadā" norāda informāciju par saimnieciskajā gadā piešķirtajiem līdzekļiem (9.pielikuma 3.tabulā) sadalījumā pa ministrijām vai citām centrālajām iestādēm un pašvaldībām (9.pielikuma 1. un 2.tabulā);

58.2. ailē "Naudas plūsma/iepriekšējā saimnieciskajā gadā" norāda informāciju par iepriekšējā saimnieciskajā gadā piešķirtajiem līdzekļiem (9.pielikuma 3.tabulā) sadalījumā pa ministrijām vai citām centrālajām iestādēm un pašvaldībām (9.pielikuma 1. un 2.tabulā);

58.3. norāda valsts budžeta izdevumus, kas izlietoti neparedzētiem gadījumiem, atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām izdevumu ekonomiskajām kategorijām;

58.4. rindā “Slēgtie budžeta asignējumi” norāda valsts pamatbudžeta pro­grammas “Līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem” neizmanto apropriāciju;

58.5. ailē "Piešķirtie valsts budžeta līdzekļi" norāda no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumiem piešķirto prognozēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu kompensācijas pašvaldībām summu.

(Grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

59. Pārskatā “Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi saimnie­ciskajā gadā” (10.pielikums) norāda valsts speciālā budžeta konsolidētos ieņēmumus, izdevumus un finansēšanu atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajai struktūrai.

60. Pārskatā “Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām saimnieciskajā gadā” (11.pielikums) norāda konsolidētos valsts speciālā budžeta ieņēmumus, izdevumus un finansēšanu pa ministrijām un centrālajām iestādēm, programmām un apakšprogrammām atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajai struktūrai.

61. Pārskatā “Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām saimnieciskajā gadā” (12.pielikums) norāda informāciju par valsts speciālā budžeta ieņēmumiem, izdevumiem un finansēšanu atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām budžetu ieņēmumu un izdevumu ekonomiskajām un finansēšanas kategorijām.

62. Pārskatā “Valsts speciālā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām saimnieciskajā gadā” (13.pielikums) norāda informāciju par valsts speciālā budžeta konsolidētajiem izdevumiem atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām izdevumu funkcionālajām kategorijām (norāda divās koda zīmēs atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajiem klasifikatoriem).

63. Pārskatā "Valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi saimnieciskajā gadā" (14.pielikums) papildus šo noteikumu IV nodaļā minētajai informācijai norāda informāciju par valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu konsolidētajiem ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem, izdevumiem un finansēšanu: ieņēmumus, izdevumus un finansēšanu atbilstoši budžeta jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām budžetu ieņēmumu un izdevumu ekonomiskajām kategorijām (norāda divās koda zīmēs atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajiem klasifikatoriem) un finansēšanas kategorijām (norāda piecās koda zīmēs atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajiem klasifikatoriem).

(MK 15.06.2010. noteikumu Nr.527 redakcijā)

64. Pārskatā "Valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi pa ministrijām un centrālajām valsts iestādēm saimnieciskajā gadā" (15.pielikums) norāda informāciju par ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem, izdevumiem un finansēšanu pa ministrijām un centrālajām valsts iestādēm atbilstoši budžeta jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām budžetu ieņēmumu un izdevumu ekonomiskajām kategorijām (norāda divās koda zīmēs atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajiem klasifikatoriem) un finansēšanas kategorijām (norāda piecās koda zīmēs atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajiem klasifikatoriem).

(MK 15.06.2010. noteikumu Nr.527 redakcijā)

65. Pārskatā "Valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām saimnieciskajā gadā" (16.pielikums) norāda informāciju par valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu konsolidētajiem ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem un izdevumiem atbilstoši budžeta jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām ieņēmumu un izdevumu ekonomiskajām kategorijām (norāda visās koda zīmēs atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajiem klasifikatoriem) un finansēšanas kategorijām (norāda piecās koda zīmēs atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajiem klasifikatoriem).

(MK 15.06.2010. noteikumu Nr.527 redakcijā)

66. Pārskatā "Valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu ziedojumu un dāvinājumu izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām saimnieciskajā gadā" (17.pielikums) norāda informāciju par valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu konsolidētajiem ziedojumu un dāvinājumu izdevumiem atbilstoši budžeta jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām izdevumu funkcionālajām kategorijām (norāda divās koda zīmēs atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajiem klasifikatoriem).

(MK 15.06.2010. noteikumu Nr.527 redakcijā)

67. Pārskatā "Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms" (18.pielikums) norāda informāciju par valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta ilgtermiņa saistību plānu un izpildi saimnieciskajam gadam un plānotajām saistībām nākotnē atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajai struktūrai.

(MK 15.06.2010. noteikumu Nr.527 redakcijā)

68. (Svītrots ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

69. Pārskatā “Ar Ministru kabineta rīkojumiem ministrijām un valsts centrālajām iestādēm piešķirtie, ieskaitītie un saim­nieciskajā gadā izlietotie privatizācijas līdzekļi” (20.pielikums):

69.1. sniedz informāciju par ministrijām un valsts centrālajām iestādēm piešķirtajiem, ieskaitītajiem, saimnieciskajā gadā izlietotajiem un iepriekšējos gados neizlietotajiem privatizācijas līdzekļiem saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumiem;

69.2. ailē “Mērķis” norāda, kādam mērķim piešķirti privatizācijas līdzekļi;

69.3. ailē “Ar MK rīkojumiem piešķirtie līdzekļi” norāda piešķirto līdzekļu summu latos;

69.4. ailē “Atlikums uz saimnieciskā gada sākumu” norāda iepriekšējā saimnieciskā gada pārskata ailē “Atlikums uz saimnieciskā gada beigām” norādīto privatizācijas līdzekļu atlikumu;

69.5. ailē “Ieskaitīts saimnieciskajā gadā” norāda saimnieciskajā gadā ieskaitītos privatizācijas līdzekļus;

69.6. ailē “Izlietots saimnieciskajā gadā” norāda saimnieciskajā gadā izlietotos privatizācijas līdzekļus;

69.7. ailē “Atlikums uz saimnieciskā gada beigām” norāda privatizācijas līdzekļu atlikumu uz gada beigām.

70. (Svītrots ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.572.)

71. Pārskatā “Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde saimnieciskajā gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)” (22.pielikums):

71.1. norāda datus par pašvaldību pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildi, iekļaujot rādītājus atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajai struktūrai;

71.2. veic konsolidāciju, izslēdzot savstarpējos darījumus starp pašval­dībām, kuri norādīti pārskatos pie atbilstošo ieņēmumu, izdevumu vai finansē­šanas pozīcijām atbilstoši naudas plūsmai.

(Grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

72. Pārskatā “Kopsavilkums par pašvaldību pamatbudžeta izpildi saimnie­ciskajā gadā” (23.pielikums), “Kopsavilkums par pašvaldību speciālā budžeta izpildi saimnieciskajā gadā” (24.pielikums) un “Kopsavilkums par pašvaldību ziedojumu un dāvinājumu izpildi saimnieciskajā gadā” (25.pielikums) norāda datus par pašvaldību budžetu izpildi atbilstoši normatīvajos aktos grāmatvedības uzskaites un pārskatu jomā noteiktajām veidlapām:

72.1. pārskatus apkopo, summējot visu pašvaldību datus un sniedzot kopsavilkumu par pašvaldību budžetu izpildi:

72.2. pārskatos norāda informāciju par pašvaldību pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu un dāvinājumu kopējiem izdevumiem atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām izdevumu funkcionālajām kategorijām (norāda divās koda zīmēs atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajiem klasifikatoriem);

72.3. pārskatos norāda informāciju par pašvaldību pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu un dāvinājumu kopējiem ieņēmumiem un izdevumiem atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām izdevumu ekonomiskajām kategorijām (norāda visās koda zīmēs atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajiem klasifikatoriem).

(Grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

73. Pārskatā “Valsts konsolidētā grāmatvedības bilance uz saimnieciskā gada 31.decembri” (26.pielikums):

73.1. konsolidētā bilance ir ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta iestāžu bilanču kopsavilkuma, valsts budžeta finanšu bilances un ilgtermiņa stabilizācijas rezerves finanšu bilances konsolidēts grāmatvedības pārskats, kas pēc stāvokļa uz noteiktu datumu parāda valsts un pašvaldību budžetu aktīvu, saistību un pašu kapitāla apmēru;

73.2. bilances aktīvā ir sadaļas “Ilgtermiņa ieguldījumi” un “Apgrozāmie līdzekļi”, pasīvā – “Pašu kapitāls”, “Uzkrājumi” un “Kreditori”;

73.3. bilances aktīva kopsumma ir vienāda ar bilances pasīva kopsummu.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.572; MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

74. Pārskats “Ministriju un centrālo valsts iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums uz saimnieciskā gada 31.decembri” (27.pielikums) ir ministriju un centrālo valsts iestāžu grāmatvedības pārskats, kas pēc stāvokļa uz noteiktu datumu parāda ministriju un centrālo valsts iestāžu aktīvu, saistību un pašu kapitāla apmēru.

(Grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

75. Pārskats “Pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavil­kums uz saimnieciskā gada 31.decembri” (28.pielikums) ir pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības pārskats, kas pēc stāvokļa uz noteiktu datumu parāda pašvaldību budžeta iestāžu aktīvu, saistību un pašu kapitāla apmēru.

76. Pārskatā “Informācija par ministriju un centrālo valsts iestāžu debitoriem saimnie­ciskajā gadā” (29.pielikums) un “Informācija par pašvaldību budžeta iestāžu debitoriem saim­nieciskajā gadā” (30.pielikums) norāda ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta iestāžu:

76.1. bilances debitoru posteņu kontu atlikumu kopsummas uz perioda beigām un sākumu un izmaiņas saimnieciskajā gadā;

76.2. debitorus sadalījumā pa institucionālajiem sektoriem atbilstoši normatīvajos aktos pārskatu jomā noteiktajai detalizācijai.

(Grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

77. Pārskatā “Informācija par ministriju un centrālo valsts iestāžu kreditoriem saimnieciskajā gadā” (31.pielikums) un “Informācija par pašvaldību budžeta iestāžu kreditoriem saim­nieciskajā gadā” (32.pielikums) norāda ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta iestāžu:

77.1. bilances kreditoru posteņu kontu atlikumu kopsummas uz perioda beigām un sākumu un izmaiņas saimnieciskajā gadā;

77.2. kreditoru kopsummu sadalījumā pa institucionālajiem sektoriem.

(Grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

78. Valsts budžeta iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskatā saimnieciskajā gadā (33.pielikums) un pašvaldību budžeta iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskatā saimnieciskajā gadā (34.pielikums):

78.1. norāda datus atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 3000 kontu grupas līmeņiem, detalizējot datus līdz konta numuram;

78.2. ailē "Palielinājums (+)" norāda datus par attiecīgā konta palielinājumu (kredīta apgrozījumu) pārskata perioda laikā;

78.3. ailē "Samazinājums (–)" norāda datus par attiecīgā konta samazinājumu (debeta apgrozījumu) pārskata perioda laikā;

78.4. ailē "Pārvietošana starp 3000 kontu grupas līmeņiem (+, –)" norāda datu pārgrāmatošanu pārskata periodā starp 3000 kontu grupas līmeņiem;

78.5. ailē "Citas izmaiņas (+, –)" norāda konta izmaiņas, ja pārskata periodā notikusi iestāžu reorganizācija, padotības maiņa vai publisko aģentūru izveide vai likvidācija.

(MK 15.06.2010. noteikumu Nr.527 redakcijā)

79. Ministriju un centrālo valsts iestāžu ilgtermiņa finanšu ieguldījumu saimnieciskā gada kustības pārskatā (35.pielikums), pašvaldību budžeta iestāžu ilgtermiņa finanšu ieguldījumu saimnieciskā gada kustības pārskatā (36.pielikums), ministriju un centrālo valsts iestāžu īstermiņa finanšu ieguldījumu saimnieciskā gada kustības pārskatā (56.pielikums) un pašvaldību budžeta iestāžu īstermiņa finanšu ieguldījumu saimnieciskā gada kustības pārskatā (57.pielikums):

79.1. norāda kopsavilkumu par ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta iestāžu ilgtermiņa finanšu ieguldījumu bilances posteņu uzskaites metodēm un vērtībām gada sākumā, gada beigās un izmaiņām saimnieciskajā gadā;

79.2. papildus IV nodaļā minētajai informācijai pārskatā sniedz šādas ziņas par posteni:

79.2.1. ailē “Iegāde (+)” iekļauj rādītāju “Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā”, “Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā”, “Pārējie finanšu ieguldījumi”, “ Finanšu ieguldījumi vērtspapīros” un “Avansi par finanšu ieguldījumiem” datus;

79.2.2. ailē “Izmaksāts pārskata gadā (+)” iekļauj rādītāju “Aizdevumi radniecīgajām kapitālsabiedrībām”, “Aizdevumi asociētajām kapitālsa­biedrībām”, “Citi aizdevumi” un “Avansi par finanšu ieguldījumiem” palielinājumu pārskata gadā naudas darījumu rezultātā;

79.2.3. ailē “Pārdošana (–)” iekļauj rādītāju “Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā”, “Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā”, “Pārējie finanšu ieguldījumi”, “Finanšu ieguldījumi vērtspapīros” un “Avansi par finanšu ieguldījumiem” datus;

79.2.4. ailē “Atmaksāts pārskata gadā (–)” iekļauj rādītāju “Aizdevumi radniecīgajām kapitālsabiedrībām”, “Aizdevumi asociētajām kapitāl­sabiedrībām”, “Citi aizdevumi” un “Avansi par finanšu ieguldījumiem” samazinājumu pārskata gadā naudas darījumu rezultātā;

79.2.5. ailē “Ieguldījumu pārvērtēšana (+; –) iekļauj rādītāju “Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā”, “Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā”, “Pārējie finanšu ieguldījumi”, “ Finanšu ieguldījumi vērtspapīros” un “Avansi par finanšu ieguldījumiem” datus;

79.2.6. ailē “Cits palielinājums/samazinājums (+; –)” norāda ilgtermiņa finanšu ieguldījumu uzskaites vērtības izmaiņas nenaudas darījuma rezultātā, ilgtermiņa ieguldījumu īstermiņa daļas izslēgšanu un valūtas kursa svārstības, ja finanšu ieguldījums ir ārvalstu valūtās;

79.2.7. ailē “Uzkrājumi (+/–)” norāda izveidotos uzkrājumus šaubīgajiem aizdevumiem un avansa maksājumiem.

(Grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

80. Pārskatā par ministriju un centrālo valsts iestāžu aizņēmumiem saimnieciskajā gadā (37.pielikums) un pārskatā par pašvaldību aizņēmumiem saimnieciskajā gadā (38.pielikums) norāda informāciju par ministriju vai centrālo iestāžu, vai pašvaldību kopējiem aizņēmumiem atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajiem institucionālo sektoru klasifikācijas kodiem, procentu likmju veidiem un valūtu dalījumam.

(Grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

81. Pārskatā par pašvaldību izsniegtajiem galvojumiem uz saimnieciskā gada 31.decembri (39.pielikums):

81.1. norāda informāciju par pašvaldību kopējiem izsniegtajiem galvojumiem atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajiem institucionālo sektoru klasifikācijas kodiem un valūtu dalījumam, iekļaujot datus par galvojuma neatmaksāto summu uz pārskata gada sākumu un beigām;

81.2. papildus šo noteikumu IV nodaļā minētajai informācijai sniedz šādas ziņas par kopējiem pašvaldību galvotajiem aizņēmumiem:

81.2.1. ailē "Galvojumu summa" norāda galvoto aizņēmumu apmēru. Ja negalvo par visu aizņēmumu, šajā ailē norāda tikai summu, par kuru noslēgts galvojuma līgums;

81.2.2. ailē "Galvoto aizņēmumu summa" norāda kopējo aizņēmumu summu. Ja galvojums izsniegts valūtā, galvotā aizņēmuma summu pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa pārskata perioda pēdējā dienā;

81.2.3. ailē "Kopējā izmaksātā aizņēmumu pamatsumma/kopā" un "Kopējā izmaksātā aizņēmumu pamatsumma/pārskata periodā" norāda kopējo izmaksāto aizņēmumu pamatsummu un attiecīgi pārskata periodā izmaksāto summu;

81.2.4. ailē "Kopējā atmaksātā aizņēmumu pamatsumma/kopā" un "Kopējā atmaksātā aizņēmumu pamatsumma/pārskata periodā" norāda kopējo atmaksāto aizņēmumu pamatsummu un attiecīgi pārskata periodā atmaksāto summu.

(MK 15.06.2010. noteikumu Nr.527 redakcijā)

82. Pārskatā “Ministriju un centrālo valsts iestāžu naudas līdzekļu, to ekvivalentu un depozītu atlikums uz saimnieciskā gada 31.decembri” (40.pielikums) un “Pašvaldību naudas līdzekļu, to ekvivalentu un depozītu atlikums uz saimnie­ciskā gada 31.decembri” (41.pielikums) norāda ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta iestāžu naudas līdzekļu atlikumu:

82.1. uz pārskata perioda beigām un sākumu sadalījumā pa budžeta veidiem un bilances kontiem;

82.2. izvietojumu finanšu iestādēs, Valsts kasē un iestādes kasē pārskata perioda beigās.

(Grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

83. Pārskatā par valsts konsolidēto parādu uz saimnieciskā gada 31.de­cembri (42.pielikums):

83.1. norāda informāciju par konsolidēto valsts un pašvaldību budžetu parādu, atsevišķi norādot iekšējo un ārējo parādu;

83.2. pārskata rindās papildus IV nodaļā minētajai informācijai norāda šādus datus:

83.2.1. rindā “I. Valsts parāds (1. + 2.)” norāda valsts struktūru parādu;

83.2.2. rindā “II. Pašvaldību parāds (1. + 2.)” norāda pašvaldību struktūru parādu;

83.2.3. rindā “III. Kopā valsts un pašvaldību parāds (I + II)” norāda valsts un pašvaldību parāda kopsummu;

83.2.4. rindā “Konsolidācija: pašvaldību aizņēmumi no valsts budžeta” norāda pašvaldību aizņēmumus no valsts budžeta (Valsts kases);

83.2.5. rindā “IV. Konsolidētais valsts parāds” norāda konsolidēto valsts un pašvaldību parādu;

83.3. sadaļā “Izziņa” norāda valsts parādu pēc nomināla un valsts konso­lidēto parādu pēc nomināla.

84. Pārskatā “Valsts budžeta finanšu bilance uz saimnieciskā gada 31.decembri” (43.pielikums) un pārskatā “Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves finanšu bilance uz saimnieciskā gada 31.decembri” (59.pielikums):

84.1. finanšu bilance ir Valsts kases valsts budžeta finanšu vai ilgtermiņa stabilizācijas rezerves finanšu kopsavilkuma pārskats, kas pēc stāvokļa uz noteiktu datumu parāda valsts budžeta finanšu grāmatvedības uzskaites aktīvu, saistību un pašu kapitāla apmēru;

84.2. bilances aktīvā ir sadaļas “Ilgtermiņa ieguldījumi” un “ Apgrozāmie līdzekļi”, pasīvā – “Pašu kapitāls”, “Ilgtermiņa saistības” un “Īstermiņa saistī­bas”;

84.3. bilances aktīva kopsumma ir vienāda ar bilances pasīva kopsummu.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.572)

85. Valsts budžeta parāda saistību pārskatā (uz (n–3).gada, (n–2).gada, iepriekšējā saimnieciskā gada un saimnieciskā gada beigām) (44.pielikums) norāda informāciju par valsts budžeta parāda saistībām:

85.1. par šādiem laikposmiem:

85.1.1. uz (n–3).gada pārskata perioda beigām;

85.1.2. uz (n–2).gada pārskata perioda beigām;

85.1.3. uz iepriekšējā saimnieciskā gada pārskata perioda beigām;

85.1.4. uz saimnieciskā gada pārskata perioda beigām;

85.2. šādā sadalījumā:

85.2.1. iekšējais un ārējais parāds;

85.2.2. latu un valūtu parāds;

85.2.3. īstermiņa, vidējā termiņa un ilgtermiņa parāds (pēc sākotnējā termiņa);

85.3. papildus IV nodaļā minētajai informācijai norāda šādus datus:

85.3.1. rindā “Valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmes” norāda datus par valsts emitētajām iekšējām parādzīmēm;

85.3.2. rindā “Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm” norāda īstermiņa aizņēmumus no kredītiestādēm (piemēram, overdraftus) ar dzēšanas termiņu līdz vienam gadam;

85.3.3. rindā “Vidējā termiņa eiroobligācijas” norāda datus par valsts emitētajām eiroobligācijām ar dzēšanas termiņu no viena gada līdz pieciem gadiem;

85.3.4. rindā “Ilgtermiņa eiroobligācijas” norāda datus par valsts emitētajām eiroobligācijām ar dzēšanas termiņu, lielāku par pieciem gadiem;

85.3.5. rindā “Ilgtermiņa aizņēmumi” norāda datus par valsts budžeta ilgtermiņa aizņēmumiem;

85.3.6. rindā “Valsts iekšējā aizņēmuma vidējā termiņa obligācijas” norāda datus par valsts emitētajām iekšējām obligācijām ar dzēšanas termiņu no viena gada līdz pieciem gadiem;

85.3.7. rindā “Valsts iekšējā aizņēmuma ilgtermiņa obligācijas” norāda datus par valsts emitētajām iekšējām obligācijām ar dzēšanas termiņu, lielāku par pieciem gadiem;

85.3.8. rindā “Vidējā termiņa aizņēmumi” norāda datus par valsts budžeta vidējā termiņa aizņēmumiem;

85.4. sadaļā “Izziņa” norāda valsts parādu pēc nomināla.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.572)

86. Pārskatā par valsts parādu saimnieciskajā gadā (45.pielikums) norāda informāciju par valsts parādu šādā sadalījumā:

86.1. aizņēmumi un emitētās obligācijas un citi parāda vērtspapīri;

86.2. īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumi un vērtspapīri (pēc sākotnējā termiņa);

86.3. aizņēmumi no iekšzemes un ārvalstu finanšu institūcijām;

86.4. valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīri un eiroobligācijas.

87. Valsts ārējā parāda saimnieciskā gada pārskatā (46.pielikums) un valsts iekšējā parāda saimnieciskā gada pārskatā (47.pielikums):

87.1. norāda informāciju par valsts ārējo un iekšējo parādu sadalījumā pa valūtas vienībām;

87.2. papildus IV nodaļā minētajai informācijai norāda:

87.2.1. aizdevēja nosaukumu;

87.2.2. aizņēmuma neizmaksāto daļu pārskata gada beigās.

88. Pārskatā par valsts aizdevumiem saimnieciskajā gadā (48.pielikums) norāda informāciju par valsts aizdevumiem, nodalot aizdevuma:

88.1. ilgtermiņa daļu, ilgtermiņa aizdevuma īstermiņa daļu un īstermiņa daļu;

88.2. bilances prasības un zembilances prasības.

89. Pārskatā “Valsts aizdevumu saraksts saimnieciskajā gadā” (49.pieli­kums):

89.1. norāda informāciju par valsts aizdevumiem saskaņā ar valsts budžeta finanšu bilances posteņiem;

89.2. papildus IV nodaļā minētajai informācijai sniedz šādas ziņas par posteni:

89.2.1. aizdevuma gala saņēmēja nosaukums;

89.2.2. aizdevuma procentu likme gadā;

89.2.3. izmaksas un atmaksas pārskata periodā kopsummā pa ceturk­šņiem.

90. Pārskatā par Valsts kases budžeta kontos esošo līdzekļu investīcijām saimnieciskajā gadā (50.pielikums) un pārskatā par Valsts kases budžeta kontos esošo ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļu investīcijām saimnieciskajā gadā (61.pielikums) norāda informāciju par Valsts kases budžeta kontos vai ilgtermiņa stabilizācijas rezerves kontos esošo līdzekļu investīcijām pa pārskata perioda mēnešiem:

90.1. nodala līdzekļus:

90.1.1. Latvijas Bankā un kredītiestādēs;

90.1.2. latos un ārvalstu valūtā;

90.2. ailē “Vērtspapīros, t.sk. REPO darījumos” norāda valsts budžeta līdzekļus kredītiestādēs ar vērtspapīru nodrošinājumu.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.572)

91. Izziņā par valsts budžeta līdzekļu atlikumiem uz saimnieciskā gada 31.decembri (51.pielikums) un izziņā par ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļu atlikumiem uz saimnieciskā gada 31.decembri (62.pielikums) norāda informāciju par valsts budžeta līdzekļu vai ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļu atlikumiem:

91.1. norēķinu kontos un depozītu kontos;

91.2. valūtas vienībās un to ekvivalentu latos. Ekvivalentu latos aprēķina pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa pārskata perioda pēdējā dienā;

91.3. iekšzemes un ārvalstu kredīt­ie­stādēs;

91.4. Latvijas Bankā (t.sk. Valsts kases līdzekļi un Eiropas Savienības fondu līdzekļi) un pārējās kredītiestādēs.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.572)

92. Pārskatā “Valsts ārējo aizņēmumu izmaksu, atmaksu un apkalpošanas izdevumu prognoze no (n+1).gada līdz (n+5).gadam” (52.pielikums):

92.1. norāda informāciju par valsts budžeta aizņēmumiem no starptautis­kajām finanšu institūcijām sadalījumā pa valūtas vienībām;

92.2. rindā “Aizņēmums (Aizdevējs)” norāda aizņēmuma nosaukumu un aizdevēja nosaukumu;

92.3. norāda datus par valsts ārējo aizņēmumu izmaksu, atmaksu un apkalpošanas izdevumu prognozi nākamajiem pieciem gadiem:

92.3.1. ailē “n+1” – nākamajam saimnieciskajam gadam;

92.3.2. ailē “n+2” – aiznākamajam saim­nieciskajam gadam;

92.3.3. ailē “n+3” – trešajam gadam pēc saimnieciskā gada;

92.3.4. ailē “n+4” – ceturtajam gadam pēc saimnieciskā gada;

92.3.5. ailē “n+5” – piektajam gadam pēc saimnieciskā gada;

92.4. norāda datus par maksājumu veidiem (kredīta izmaksa, kredīta atmaksa, procentu maksājumi);

92.5. rindā “Kopā LVL” norāda aizņēmumu maksājumu kopsummu ekvivalentu latos. Ekvivalentu latos aprēķina pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa pārskata perioda pēdējā dienā.

93. Valsts izsniegto galvojumu saimnieciskā gada pārskatā (53.pieli­kums):

93.1. norāda informāciju par valsts budžeta galvojumiem sadalījumā pa valūtas vienībām;

93.2. papildus IV nodaļā minētajai informācijai sniedz šādas ziņas par galvojumu:

93.2.1. ailē “Aizņēmums (Aizdevējs)” norāda aizņēmuma nosaukumu un aizdevēja nosaukumu;

93.2.2. ailē “Galvojuma līguma summa” norāda galvojuma līguma summu atbilstoši līguma nosacījumiem. Ja galvojums izsniegts valūtā, līguma summas ekvivalentu pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa pārskata perioda pēdējā dienā;

93.2.3. ailē “Galvojuma neizmaksātā daļa pārskata gada beigās” norāda datus par galvojuma neatmaksāto summu uz pārskata gada beigām.

94. Pārskatā “Valsts neatmaksāto aizdevumu saraksts uz saimnieciskā gada 31.decembri” (54.pielikums) papildus IV nodaļā minētajai informācijai sniedz šādu informāciju par valsts neatmaksātajiem aizdevumiem:

94.1. aizdevuma saņēmējs;

94.2. aizdevuma summu valūtas vienībās un valūtas vienība;

94.3. aizdevuma procentu likme;

94.4. aizdevuma procentu maksāšanas datumi;

94.5. moratorijs;

94.6. aizdevuma pēdējais atmaksas datums.

95. Pārskatā “Valsts izsniegto galvojumu saraksts uz saimnieciskā gada 31.decembri” (55.pielikums) papildus IV nodaļā minētajai informācijai sniedz šādu informāciju par valsts izsniegtajiem galvojumiem:

95.1. aizdevuma saņēmējs;

95.2. aizdevuma summu un attiecīgo valūtas vienību;

95.3. aizdevuma procentu likme;

95.4. aizdevuma procentu maksāšanas datumi;

95.5. moratorijs;

95.6. aizdevuma pēdējais atmaksas datums.

96. Šo noteikumu 94. un 95.punktā minētajos pārskatos datus norāda miljonos valūtas vienību.

96.1 Pārskatā “No ilgtermiņa stabilizācijas rezerves finansēto pasākumu izpilde saimnieciskajā gadā” (58.pielikums):

96.11. norāda konsolidēto no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves finansēto pasākumu izpildi pa ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm atbilstoši likumā par valsts budžetu saimnieciskajam gadam īpaši izveidotai budžeta programmai;

96.12. ja likumā par valsts budžetu saimnieciskajam gadam ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei nav noteikta īpaši izveidota ilgtermiņa stabili­zācijas rezerves izmantošanas programma, kas bija iekļauta likumā par valsts budžetu iepriekšējam gadam, pārskata gadā iekļauj salīdzinošo informāciju par šīs programmas izpildi iepriekšējā pārskata gadā. Salīdzinošo informāciju norāda atbilstoši likumā par valsts budžetu iepriekšējam gadam noteiktajai struktūrai.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.572 redakcijā)

96.2 Pārskatā “Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskats saimnieciskajā gadā” (60.pielikums):

96.21. ailē “Iegūtie līdzekļi no valsts un pašvaldību īpašuma privatizāci­jas” norāda izmaiņas valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu pašu kapitāla postenī;

96.22. ailē “Ilgtermiņa stabilizācijas rezerve” norāda izmaiņas ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļu pašu kapitāla postenī;

96.23. ailē “Iepriekšējo budžeta gadu rezultāts” norāda budžeta izpildes rezultātus par visiem iepriekšējiem pārskata gadiem. Izmaiņas postenī veidojas, pārskata gada budžeta izpildes rezultātu pārnesot uz iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultātu;

96.24. aili “Budžeta gada izpildes rezultāts” aprēķina kā pārskata gada faktisko ieņēmumu un faktisko izdevumu starpību. Budžeta gada izpildes rezultātu aprēķina par katru budžeta veidu;

96.25. rindā “Citi darījumi” norāda pašu kapitāla posteņus ietekmējošos darījumus, kuri neattiecas uz pārējās rindās minētajiem darījumiem.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.572 redakcijā)

96.3 Pārskatā par ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļu kustību pa finansēšanas avotiem saimnieciskajā gadā (63.pielikums):

96.31. rindā “Atlikums 20__.gada 1.janvārī” norāda atlikumu uz saimnie­ciskā gada sākumu;

96.32. rindā “Pārskaitījumi no valsts īpašuma privatizācijas fonda” norāda pārskata periodā veiktos pārskaitījumus no valsts īpašuma privatizācijas fonda ilgtermiņa stabilizācijas rezerves izveidošanai;

96.33. rindā “Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves fondā ieskaitītie valsts pamatbudžeta kopējie nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, kuri pārsniedz saimnie­ciskā gada valsts budžeta likumā noteikto apjomu, ja atbilstoši valsts budžeta izpildes rezultātiem valsts pamatbudžetā ir finanšu pārpalikums” norāda pārskata periodā pārskaitītos valsts budžeta līdzekļus, ko veido valsts pamatbudžeta nodokļu un nenodokļu ieņēmumu pārsniegums par saimnieciskā gada valsts budžeta likumā noteikto ieņēmumu apjomu (ja atbilstoši valsts budžeta izpildes rezultātiem valsts pamatbudžetā ir finanšu pārpalikums);

96.34. rindā “Ienākumi no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļu pārvaldīšanas darījumiem” norāda pārskata periodā nopelnītos līdzekļus no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļu pārvaldīšanas darījumiem;

96.35. rindā “Gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzētās iemaksas ilgtermiņa stabilizācijas rezervē” norāda valsts budžeta līdzekļus, kas saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam pārskata periodā iemaksājami ilgtermiņa stabilizācijas rezervē;

96.36. rindā “Ienākumi kopā” norāda pārskata perioda ienākumus no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļiem;

96.37. rindā “No ilgtermiņa stabilizācijas rezerves finansēto pasākumu izdevumi” norāda ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļus, kas pārskata periodā izmantoti likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteikto pasākumu finansēšanai;

96.38. rindā “Aizdevumi ilgtermiņa stabilizācijas rezerves finansētajiem pasākumiem” norāda ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļus, kas pārskata periodā izmantoti likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprināto no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļiem paredzēto aizdevumu finansēšanai;

96.39. rindā “t.sk. aizdevumi” norāda aizdotos ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļus, kas pārskata periodā izmantoti likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprināto no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļiem paredzēto aizdevumu finansēšanai;

96.310. rindā “t.sk. aizdevumu atmaksas” norāda atmaksātos ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļus, kas pārskata periodā atmaksāti pēc likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprināto ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļiem paredzēto aizdevumu finansēšanas;

96.311. rindā “Maksājumi, kas saistīti ar finanšu darījumiem” norāda visus Valsts kases maksājumus pārskata periodā, kas saistīti ar ilgtermiņa stabilizā­cijas rezerves līdzekļu pārvaldīšanu;

96.312. rindā “Izmaksas kopā” norāda pārskata periodā veiktās izmaksas no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļiem;

96.313. rindā “Atlikums 20__.gada 31.decembrī” norāda atlikumu uz saimnieciskā gada beigām;

96.314. rindā “Finanšu (uzkrātie) ieņēmumi” norāda pārskata periodā uzkrātos ieņēmumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par grāmatvedības uzskaiti;

96.315. rindā “Finanšu (uzkrātie) izdevumi” norāda pārskata periodā uzkrātos izdevumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par grāmatvedības uzskaiti.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.572 redakcijā)

96.4 Pārskatā "No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu pamatdarbības ieņēmumi un izdevumi saimnieciskajā gadā" (64.pielikums) papildus šo noteikumu IV nodaļā minētajai informācijai norāda informāciju par no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu konsolidētajiem pamatdarbības ieņēmumiem, izdevumiem un finansēšanu atbilstoši budžeta jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām budžetu ieņēmumu un izdevumu ekonomiskajām kategorijām (norāda divās koda zīmēs atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajiem klasifikatoriem) un finansēšanas kategorijām (norāda piecās koda zīmēs atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajiem klasifikatoriem).

(MK 15.06.2010. noteikumu Nr.527 redakcijā)

96.5 Pārskatā "No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu pamatdarbības ieņēmumi un izdevumi pa ministrijām saimnieciskajā gadā" (65.pielikums) norāda informāciju par no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu pamatdarbības ieņēmumiem, izdevumiem un finansēšanu pa ministrijām un centrālajām valsts iestādēm atbilstoši budžeta jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām budžetu ieņēmumu un izdevumu ekonomiskajām kategorijām (norāda divās koda zīmēs atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajiem klasifikatoriem) un finansēšanas kategorijām (norāda piecās koda zīmēs atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajiem klasifikatoriem).

(MK 15.06.2010. noteikumu Nr.527 redakcijā)

96.6 Pārskatā "No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu pamatdarbības ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām saimnieciskajā gadā" (66.pielikums) norāda informāciju par no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu konsolidētajiem pamatdarbības ieņēmumiem, izdevumiem un finansēšanu atbilstoši budžeta jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām ieņēmumu un izdevumu ekonomiskajām kategorijām (norāda visās koda zīmēs atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajiem klasifikatoriem) un finansēšanas kategorijām (norāda piecās koda zīmēs atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajiem klasifikatoriem).

(MK 15.06.2010. noteikumu Nr.527 redakcijā)

96.7 Pārskatā "No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu pamatdarbības izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām saimnieciskajā gadā" (67.pielikums) norāda informāciju par no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu konsolidētajiem pamatdarbības izdevumiem atbilstoši budžeta jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām izdevumu funkcionālajām kategorijām (norāda divās koda zīmēs atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajiem klasifikatoriem).

(MK 15.06.2010. noteikumu Nr.527 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājumi

97. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 5.jūnija noteikumus Nr.367 “Noteikumi par saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas kārtību” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 93.nr.).

98. Sagatavojot 2007.gada pārskatu:

98.1. šo noteikumu 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 22., 23., 24., 25., 33. un 34.pielikumā nenorāda datus par iepriekšējo saimniecisko gadu;

98.2. šo noteikumu 29., 30., 31. un 32.pielikumā nenorāda datus sadalī­jumā pa institucionālajiem sektoriem;

98.3. šo noteikumu 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 23., 24. un 25.pielikumā ailē “Izpilde pēc uzkrāšanas principa/saimnieciskajā gadā” un “Izpilde pēc uzkrāšanas principa/iepriekšējā saimnieciskajā gadā” rindā “Finansēšana” datus nenorāda.

99. Pārskatu “Ministriju un centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvie rādītāji saimnieciskajā gadā” atbilstoši šo noteiku­mu 21.pielikumam sagatavo par 2007.gadu.

100. Šo noteikumu 58.pielikumu “No ilgtermiņa stabilizācijas rezerves finansēto pasākumu izpilde saimnieciskajā gadā” pirmo reizi sagatavo par 2009.gadu.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.572 redakcijā)

101. Sagatavojot pārskatu, šo noteikumu 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 23., 24., 25., 58., 64., 65., 66. un 67.pielikumā ailē “Izpilde pēc uzkrāšanas principa/saimnieciskajā gadā” un “Izpilde pēc uzkrāšanas principa/iepriekšējā saimnieciskajā gadā” rindā “Finansēšana” datus nenorāda.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.572 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

102. Šo noteikumu 58., 59., 60., 61., 62. un 63.pielikumu par 2010., 2011. un 2012.gadu nesagatavo.

(MK 15.06.2010. noteikumu Nr.527 redakcijā)

103. No budžeta nefinansētu iestāžu grāmatvedības uzskaites un budžeta izpildes datus pārskatā pirmo reizi norāda par 2010.gadu.

(MK 15.06.2010. noteikumu Nr.527 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Finanšu ministrs A.Slakteris
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

(Pielikums MK 15.06.2010. noteikumu Nr.527 redakcijā)

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

(Pielikums grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
6.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
7.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
8.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362
9.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

(Pielikums MK 15.06.2010. noteikumu Nr.527 redakcijā)

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
10.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
11.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
12.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
13.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
14.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

(Pielikums grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
15.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

(Pielikums grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
16.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

(Pielikums grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
17.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

(Pielikums grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

18.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

(Pielikums MK 15.06.2010. noteikumu Nr.527 redakcijā)

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
19.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

(Pielikums svītrots ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
20.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
21.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

(Pielikums svītrots ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.572)

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
22.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
23.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
24.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
25.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
26.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

(Pielikums grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.572; MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
27.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

(Pielikums grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
28.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

(Pielikums grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
29.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

(Pielikums grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
30.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
31.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

(Pielikums grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
32.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
33.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

(Pielikums grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
34.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

(Pielikums grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
35.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

(Pielikums grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
36.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

(Pielikums grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
37.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

(Pielikums grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
38.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

(Pielikums grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
39.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

(Pielikums grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
40.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

(Pielikums grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
41.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
42.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
43.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

(Pielikums grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.572)

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
44.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

(Pielikums grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.572)

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
45.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
46.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
47.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
48.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

(Pielikums grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
49.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

(Pielikums grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
50.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
51.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
52.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
53.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
54.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
55.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
56.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

(Pielikums grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
57.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

(Pielikums grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.527)

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
58.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

(Pielikums MK 17.06.2009. noteikumu Nr.572 redakcijā)

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
59.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

(Pielikums MK 17.06.2009. noteikumu Nr.572 redakcijā)

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
60.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

(Pielikums MK 17.06.2009. noteikumu Nr.572 redakcijā)

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
61.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

(Pielikums MK 17.06.2009. noteikumu Nr.572 redakcijā)

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
62.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

(Pielikums MK 17.06.2009. noteikumu Nr.572 redakcijā)

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
63.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

(Pielikums MK 17.06.2009. noteikumu Nr.572 redakcijā)

64.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

(Pielikums MK 15.06.2010. noteikumu Nr.527 redakcijā)

65.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

(Pielikums MK 15.06.2010. noteikumu Nr.527 redakcijā)

66.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

(Pielikums MK 15.06.2010. noteikumu Nr.527 redakcijā)

67.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

(Pielikums MK 15.06.2010. noteikumu Nr.527 redakcijā)

19.06.2010