Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 31.12.2015. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.10

Ventspilī 2008.gada 21.aprīlī
Par Ventspils pašvaldības pabalstu talantīgo trūcīgo un maznodrošināto jauniešu izglītībai
Apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes
2008.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.94 (prot.Nr.6, 15.§ )

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
35.panta trešo un ceturto daļu
1.Noteikumos lietotie termini

1.1. Jaunietis – šo saistošo noteikumu izpratnē persona, kura apgūst profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības vai augstākās izglītības programmu un ir vecumā no 15 līdz 25 gadiem (ieskaitot).

(Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošo noteikumu Nr.31 redakcijā)

1.2. Personas deklarētā dzīvesvieta – jebkura personas brīvi izraudzīta, ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.

1.3. Sociālais dienests – Ventspils pilsētas pašvaldības izveidota struktūrvienība, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem.

1.4. Trūcīga ģimene (persona) – ģimene (persona), kuras ienākumi nepārsniedz Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikto ienākumu līmeni.

1.5. Maznodrošināta ģimene (persona) – saistošo noteikumu “Par Ventspils pašvaldības pabalstu talantīgo trūcīgo un maznodrošināto jauniešu izglītībai” (turpmāk tekstā – noteikumi) izpratnē ģimene (persona), kuras ienākumi nepārsniedz Ventspils pilsētas domes noteikto mazno­drošinātas ģimenes (personas) ienākumu līmeni, kuru nosakot neņem vērā ikmēneša stipendiju, ko personai, kas pretendē uz šajos noteikumos atrunātā pabalsta piešķiršanu, piešķīrusi izglītības iestāde vai citi finansējuma avoti.

1.6. Vidējā svērtā atzīme – atzīme, kas tiek aprēķināta, saskaitot sesijā iegūto atzīmju un tām atbilstošo kredītpunktu reizinājumus un iegūto summu dalot ar iegūto kredītpunktu summu. Rezultāts tiek noapa­ļots līdz desmitdaļām.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.31)

1.7. Vidējā aritmētiskā atzīme – atzīme, kas tiek aprēķināta – visu semestrī iegūto atzīmju summu dalot ar atzīmju skaitu. Rezultāts tiek noapaļots līdz desmitdaļām.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Noteikumi nosaka Ventspils pašvaldības pabalsta talantīgo trūcīgo un mazno­drošināto jauniešu izglītībai (turpmāk – pabalsta) pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību.

2.2. Tiesības saņemt šo pabalstu ir jauniešiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kas vai nu savu pamata dzīvesvietu ir deklarējuši Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā vai arī to pēdējā deklarētā dzīvesvieta pirms studiju uzsākšanas bija Ventspils administratīvā teritorija, un atbilst vienai no šīm prasībām:

2.2.1. apgūst profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmu pilna laika studijās un semestra vidējā aritmētiskā atzīme nav zemāka par 6,5 ballēm;

2.2.2. apgūst augstākās izglītības programmu pilna laika studijās un vidējā svērtā atzīme sesijā nav zemāka par 6,5 ballēm.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.31)

3. Pabalsta apmērs

3.1. Jaunietim, kurš apgūst profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmu pilna laika studijās izglītības iestādē, kas atrodas Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, pabalsts noteikts sekojošā apmērā:

3.1.1. ja vidējā aritmētiskā atzīme semestrī ir robežās no 6,5 – 7,9 ballēm un ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – 355,72 euro;

3.1.2. ja vidējā aritmētiskā atzīme semestrī ir ne mazāka par 8,0 ballēm un ir piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – 426,86 euro;

3.1.3. ja vidējā aritmētiskā atzīme semestrī ir ne mazāka par 8,0 ballēm un ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss – 469,55 euro.

(Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošo noteikumu Nr.31 redakcijā)

3.2. Jaunietim, kurš apgūst profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmu pilna laika studijās izglītības iestādē, kas atrodas ārpus Ventspils pilsētas administratīvās teritorijas, pabalsts noteikts sekojošā apmērā:

3.2.1. ja vidējā aritmētiskā atzīme semestrī ir robežās no 6,5 – 7,9 ballēm un ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – 569,15 euro;

3.2.2. ja vidējā aritmētiskā atzīme semestrī ir ne mazāka par 8,0 ballēm un ir piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – 682,98 euro;

3.2.3. ja vidējā aritmētiskā atzīme semestrī ir ne mazāka par 8,0 ballēm un ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss – 751,28 euro.

(Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošo noteikumu Nr.31 redakcijā)

3.3. Jaunietim, kurš apgūst augstākās izglītības programmu pilna laika studijās izglītības iestādē, kas atrodas Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, pabalsts noteikts sekojošā apmērā:

3.3.1. ja vidējā svērtā atzīme sesijā ir robežās no 6,5 – 7,9 ballēm un ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – 426,86 euro;

3.3.2. ja vidējā svērtā atzīme sesijā ir ne mazāka par 8,0 ballēm un ir piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – 512,23 euro;

3.3.3. ja vidējā svērtā atzīme sesijā ir ne mazāka par 8,0 ballēm un ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss – 563,46 euro.

(Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošo noteikumu Nr.31 redakcijā)

3.4. Jaunietim, kurš apgūst augstākās izglītības programmu pilna laika studijās izglītības iestādē, kas atrodas ārpus Ventspils pilsētas administratīvās teritorijas, pabalsts noteikts sekojošā apmērā:

3.4.1. ja vidējā svērtā atzīme sesijā ir robežās no 6,5 – 7,9 ballēm un ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – 640,29 euro;

3.4.2. ja vidējā svērtā atzīme sesijā ir ne mazāka par 8,0 ballēm un ir piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – 768,35 euro;

3.4.3. ja vidējā svērtā atzīme sesijā ir ne mazāka par 8,0 ballēm un ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss – 845,19 euro.

(Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošo noteikumu Nr.31 redakcijā)

4. Pabalsta pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība

4.1. Pabalstu var saņemt divas reizes gadā, vadoties pēc iesniegtajiem ziemas un pavasara sesijas vai semestra rezultātiem.

4.2. Personai, kas pretendē uz šo pabalstu, personīgi jāiesniedz Sociālajā dienestā:

4.2.1. iesniegums;

4.2.2. izziņa no mācību iestādes par sesijas vai semestra rezultātiem, uzrādot personas apliecinošu dokumentu.

4.3. Sociālā dienesta sociālā darba speciālists pēc šo saistošo noteikumu 4.2. punktā minēto dokumentu saņemšanas trīs darba dienu laikā izskata pretendenta atbilstību šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minētajiem kritērijiem.

4.4. Personai, kas pretendē uz šo pabalstu, 4.2. punktā minētie dokumenti jāiesniedz viena mēneša laikā pēc sesijas vai semestra rezultātu apstiprināšanas.

4.5. Sociālā dienesta sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai pieņem lēmumu atteikt piešķirt pabalstu.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.31)

4.6. Pabalstu pārskaita uz iesniegumā norādīto bankas kontu trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, pamatojoties uz Sociālā dienesta vadītāja rīkojumu par naudas izlietojumu.

5. Lēmumu paziņošanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

5.1. Lēmums par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu tiek pieņemts un paziņots Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.

5.2. Sociālā dienesta sociālā darba speciālista pieņemto lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam.

5.3. Sociālā dienesta vadītāja pieņemto lēmumu norādītajā termiņā var apstrīdēt Ventspils pilsētas domē, iesniedzot motivētu iesniegumu, kas adresēts Ventspils pilsētas domes izpilddirektoram.

5.4. Ventspils pilsētas domes lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

6. Saistošo noteikumu publicēšana

Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks J.Vītoliņš
01.01.2014