Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.158

Rīgā 2008.gada 30.aprīlī (prot. Nr.17, 6.p.)

Par Sašķidrinātās naftas gāzes sadales pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodiku

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likuma 17.panta pirmo daļu un pamatojoties uz Enerģētikas likuma 15.panta 1.1daļu un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 2.punktu un 25.panta pirmo daļu,

 

padome nolemj:

1. Apstiprināt Sašķidrinātās naftas gāzes sadales pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodiku (pielikumā).

2. Noteikt, ka šā lēmuma 1.punktā apstiprinātā metodika stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva


 

Apstiprināts

ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

2008.gada 30.aprīļa lēmumu Nr.158 (prot. Nr.17, 6.p.)

Sašķidrinātās naftas gāzes sadales pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika

Izdota saskaņā ar Enerģētikas likuma 15.panta 1.1daļu un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 2.punktu un 25.panta pirmo daļu

 

1. Vispārīgie jautājumi

1. Sašķidrinātās naftas gāzes sadales pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika (turpmāk - metodika) nosaka kārtību, kādā aprēķina un nosaka tarifu sašķidrinātās naftas gāzes sadales no virszemes un pazemes tvertnēm pa cauruļvadiem līdz ievadam daudzdzīvokļu ēkā pakalpojumam (turpmāk - sadales pakalpojuma tarifs).

2. Metodikā lietoti šādi termini:

2.1. sašķidrinātās naftas gāzes bilance - saņemtās sašķidrinātās naftas gāzes apjoma atbilstība lietotājiem nodotajam sašķidrinātās naftas gāzes apjomam, sašķidrinātās naftas gāzes patēriņam tehnoloģiskām vajadzībām un sašķidrinātās naftas gāzes zudumiem;

2.2. lietotājiem nodotais sašķidrinātās naftas gāzes apjoms - daudzdzīvokļu mājas gāzesvada ievadā nodotais, ar komerc­uzskaites mēraparātiem fiksētais sašķidrinātās naftas gāzes daudzums;

2.3. sašķidrinātās naftas gāzes patēriņš tehnoloģiskām vajadzībām - sadales pakalpojuma sniedzēja tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai izlietotā sašķidrinātā naftas gāze;

2.4. sašķidrinātās naftas gāzes zudumi - virszemes un pazemes tvertnēs iepildīto un lietotājiem nodoto sašķidrinātās naftas gāzes apjomu starpība attiecīgā laika periodā, neskaitot sašķidrinātās naftas gāzes patēriņu tehnoloģiskām vajadzībām;

2.5. regulējamo aktīvu bāze (RAB) - sadales pakalpojuma sniedzēja īpašumā esošie un nomātie uz sadales pakalpojumu attiecināmie pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi, kā arī ar sadales pakalpojuma sniegšanu saistīto krājumu vērtība.

3. Sašķidrinātās naftas gāzes sadales no virszemes un pazemes tvertnēm pa cauruļvadiem līdz ievadam daudzdzīvokļu ēkā pakalpojuma (turpmāk - sadales pakalpojums) tarifu aprēķina, ņemot vērā sadales pakalpojuma sniegšanas izmaksas.

4. Sadales pakalpojuma sniedzējs (turp­māk - pakalpojuma sniedzējs) precīzi un pārskatāmi atspoguļo sadales pakalpojuma izmaksas, iekļaujot tajās tikai ar sadales pakalpojumu saistītos aktīvus un darbības. Tarifa aprēķinā iekļauj tikai tās tehnoloģiski un ekonomiski pamatotās izmaksas, kas nepieciešamas sadales pakalpojuma efektīvai sniegšanai.

5. Pakalpojuma sniedzējs lieto izmaksu attiecināšanas modeli, kura pamatprincipus, detalizētu aprakstu un ieviešanu saskaņo ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju (turpmāk - regulators). Pēc pakalpojuma sniedzēja lūguma regulators var pārskatīt saskaņoto izmaksu attiecināšanas modeli. Regulators ir tiesīgs uzdot pakalpojuma sniedzējam izstrādāt grozījumus izmaksu attiecināšanas modelī un noteiktā termiņā iesniegt atkārtotai saskaņošanai regulatorā.

6. Ja lietotājiem nodoto sašķidrinātās naftas gāzes apjomu, patēriņa struktūras, valūtu kursu un citu rādītāju prognozes, kas izmantotas, apstiprinot esošo sadales pakalpojuma tarifu, atšķiras no faktiskajiem šo rādītāju lielumiem un tas vairāk nekā piecu procentu apmērā ietekmē pakalpojuma sniedzēja darbības finanšu rādītājus, pakalpojuma sniedzējs ņem vērā šīs atšķirības, nākamajā sadales pakalpojuma tarifa projektā par prognožu novirzes summu samazinot vai palielinot plānotos ieņēmumus un tam atbilstoši arī sadales pakalpojuma tarifu.

7. Kapitāla izmaksu noteikšanai izmanto RAB un kapitāla atdeves likmi. Kapitāla atdeves noteikšanai izmantojamā RAB atspoguļo faktiskos sadales pakalpojuma sniegšanā veiktos ieguldījumus. Kapitāla atdeves likme ir regulatora noteikta vidējā svērtā likme no pašu kapitālam noteiktās atdeves likmes un aizņemtajam kapitālam noteiktās ilgtermiņa kredītu procentu likmes. Kapitāla atdeves likmi aprēķina noteiktai pašu kapitāla un aizņemtā kapitāla attiecībai. Kapitāla atdeves likmi nosaka tā, lai neietekmētu pakalpojuma sniedzēja izvēli starp pašu kapitāla un aizņemtā kapitāla izmantošanu. Pēc pakalpojuma sniedzēja pieprasījuma pirms tarifa projekta iesniegšanas regulators nosaka kapitāla atdeves likmi. Kapitāla izmaksās iekļauj pamatlīdzekļu nolietojumu un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumu saskaņā ar finanšu pārskatiem.

8. Saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" sadales pakalpojuma tarifs atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām. Nosakot sadales pakalpojuma tarifu, regulators veic peļņas un izmaksu analīzi un novērtēšanu.

9. Pakalpojuma sniedzējs visas izmaksas uzrāda ar precizitāti līdz 0,5 tūkstošiem latu [tūkst.Ls] un sašķidrinātās naftas gāzes daudzumu - ar precizitāti līdz vienam tūkstotim kubikmetru [tūkst.m3].

 

2. Sašķidrinātās naftas gāzes bilance

10. Pakalpojuma sniedzējs sašķidrinātās naftas gāzes bilanci sastāda, novērtējot lietotājiem nodoto sašķidrinātās naftas gāzes apjomu, sašķidrinātās naftas gāzes patēriņu tehnoloģiskām vajadzībām un sašķidrinātās naftas gāzes zudumus, saskaņā ar šādu formulu:

Vkop = Vnodliet + Vtehn + Vzud ,

kur

Vkop - kopējais virszemes un pazemes tvertnēs iepildītais sašķidrinātās naftas gāzes apjoms [m3];

Vnodliet - lietotājiem nodotais sašķidrinātās naftas gāzes apjoms [m3];

Vtehn - sašķidrinātās naftas gāzes patēriņš tehnoloģiskām vajadzībām [m3];

Vzud - sašķidrinātās naftas gāzes zudumi [m3].

11. Kopējo gada laikā virszemes un pazemes tvertnēs iepildīto sašķidrinātās naftas gāzes apjomu [m3] aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

QSNG x 1000
Vkop = ----------------------------------- ,
(ρprop x Cprop + ρbut x (1 - Cprop)) x KT x KP

kur

Vkop - kopējais gada laikā virszemes un pazemes tvertnēs iepildītais sašķidrinātās naftas gāzes apjoms [m3];

QSNG - kopējais virszemes un pazemes tvertnēs iepildītais sašķidrinātās naftas gāzes apjoms [t];

ρprop - gāzveida propāna blīvums apstākļos, kad absolūtais spiediens ir 101,325 kPa (1,03377 kg/cm2 ) un temperatūra ir 293,15 K(+200 C) [kg/m3];

Cprop - propāna vidējais faktiskais saturs virszemes un pazemes tvertnēs iepildītajai sašķidrinātai naftas gāzei [masas daļas];

ρbut - gāzveida butāna blīvums apstākļos, kad absolūtais spiediens ir 101,325 kPa (1,03377 kg/cm2) un temperatūra ir 293,15 K(+200 C) [kg/m3];

KT - darba temperatūras korekcijas koeficients attiecībā pret apstākļiem, kad absolūtais spiediens ir 101,325 kPa (1,03377 kg/cm2) un temperatūra ir 293,15 K(+200 C);

KP - darba spiediena korekcijas koeficients attiecībā pret apstākļiem, kad absolūtais spiediens ir 101,325 kPa (1,03377 kg/cm2 ) un temperatūra ir 293,15 K (+200 C).

 

3. Sadales pakalpojuma tarifa aprēķinā iekļaujamās izmaksas

12. Sadales pakalpojuma tarifa aprēķinā iekļaujamās izmaksas (ISPS) sastāv no kapitāla izmaksām (Ikap), ekspluatācijas izmaksām (Iekspl) un nodokļiem (Inod). Sadales pakalpojuma tarifa aprēķinā ir iekļaujamas tikai tās izmaksas, kas attiecas uz sadales pakalpojuma sniegšanu un ir pamatotas. Izmaksas aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

ISPS = Ikap + Iekspl + Inod

 

3.1. Kapitāla izmaksas

13. Kapitāla izmaksas veido kapitāla atdeve un nolietojums (amortizācija):

Ikap = Inol + P ,

kur

Ikap - kapitāla izmaksas [Ls];

Inol - pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums [Ls];

P - kapitāla atdeve [Ls].

14. Pamatojoties uz kapitāla atdevi, regulators analizē pakalpojuma sniedzēja darbības rentabilitāti. Pakalpojuma sniedzējs veido tādu kapitāla izmaksu un to attiecināšanas uzskaiti atbilstoši sadales pakalpojumam, kas dod precīzu un nepārprotamu priekšstatu par izmaksu izmaiņām.

3.1.1. Regulējamo aktīvu bāze

15. RAB vērtību regulators nosaka, attiecinot uz to tikai izmantojamos aktīvus vai to daļu un aprēķinos izmantojot iepriekšējā gada finanšu pārskata atlikušo bilances vērtību gada beigās. Regulējamo aktīvu vērtībā neietilpst finanšu ieguldījumi, debitoru parādi, vērtspapīri, līdzdalība kapitālos un naudas līdzekļi, kā arī pārdošanai paredzētie sašķidrinātās naftas gāzes krājumi.

16. Pamatlīdzekļu, kas netiek efektīvi izmantoti sadales pakalpojuma sniegšanai, finanšu pārskata bilances vērtību neietver RAB vai ietver tajā daļēji, un attiecīgo pamatlīdzekļu nolietojumu nesedz ar tarifu. Ja tarifa aprēķinā ir iekļauti aktīvi vai aktīvu daļa, kas netiek izmantota sadales pakalpojuma sniegšanai, pakalpojuma sniedzējs veic korekcijas arī kapitāla atdeves aprēķinā. Regulators var uzdot komersantam iesniegt pamatlīdzekļu tehniskā stāvokļa un lietošanas ilguma izvērtējumu.

3.1.2. Kapitāla atdeve

17. Kapitāla atdevi aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

P= ( RAB -PR)× wacc ,

kur

P - kapitāla atdeve [Ls];

PR - uz RAB sastāvā ietilpstošajiem pamatlīdzekļiem attiecinātā pārvērtēšanas rezerves vērtība [Ls];

RAB - RAB vērtība tarifa pārskata cikla bāzes gada sākumā [Ls];

Wacc - vidējā svērtā kapitāla atdeves likme (%).

18. Vidējo svērto kapitāla atdeves likmi aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

wacc = re × E/(E+D) + rd × D/(E+D),

kur

wacc - vidējā svērtā kapitāla atdeves likme (%);

re - pašu kapitāla atdeves likme;

E/(E+D) - pašu kapitāla attiecība pret kopējo (pašu un aizņemto) kapitālu;

rd - aizņemtā kapitāla atdeves likme;

D/(E+D) - aizņemtā kapitāla attiecība pret kopējo (pašu un aizņemto) kapitālu.

19. Pašu kapitāla atdeves likmi aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

re = rf + rc ,

kur

rf - Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD) ietilpstošo valstu vidējā valsts ilgtermiņa (bezriska) vērtspapīru procentu likme;

rc - riska prēmija, kas ietver valsts riska un nozares riska novērtējumu.

20. Aizņemtā kapitāla atdeves likmi nosaka, pamatojoties uz vienu no šādiem principiem:

20.1. kā vidējo ilgtermiņa kredītu likmi iekšzemes komersantiem, to samazinot par iespējamo apjoma atlaidi;

20.2. kā pakalpojuma sniedzēja faktisko ilgtermiņa kredītu vidējo likmi;

20.3. kā ilgtermiņa valsts parāda vērtspapīru likmes un nozares riska piemaksas summu.

21. Prognozēto kapitāla atdevi izvērtē, lai noteiktu tarifa pamatotību un pakalpojuma sniedzēja darbības rentabilitāti.

3.1.3. Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums

22. Pamatlīdzekļu nolietojumu un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

Inol = Inolpam + Inolnem ,

kur

Inol - pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums [Ls];

Inolpam - pamatlīdzekļu nolietojums [Ls];

Inolnem - nemateriālo ieguldījumu izveidošanas izmaksu norakstījums [Ls].

23. Pamatlīdzekļu nolietojumu aprēķina saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem un pakalpojuma sniedzēja pieņemto grāmatvedības politiku.

24. Ja pamatlīdzekļi nav pilnībā noslogoti, aprēķināto nolietojumu koriģē atbilstoši pamatlīdzekļu lietderīgai izmantošanai.

25. Nemateriālo ieguldījumu izmaksu norakstījumu aprēķina pētniecības un pakalpojuma sniedzēja attīstības izmaksām, koncesiju, patentu, licenču, preču zīmju un citu nemateriālo ieguldījumu izmaksām (izņemot pakalpojuma sniedzēja nemateriālo vērtību), ņemot vērā starptautiskos grāmatvedības standartus un pakalpojuma sniedzēja pieņemto grāmatvedības politiku.

3.2. Nodokļi

26. Nekustamā īpašuma nodokli (Iīpnod) par pakalpojuma sniedzēja īpašumā un nomā esošām ēkām, būvēm un zemi aprēķina saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

27. Uzņēmumu ienākuma nodokli (Iiennod) aprēķina saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

3.3. Ekspluatācijas izmaksas

28. Ekspluatācijas izmaksas pakalpojumu sniedzējs aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

Iekspl = Itehnproc + Ipers + Irem + Isaimn ,

kur

Iekspl - ekspluatācijas izmaksas [Ls];

Itehnproc - sašķidrinātās naftas gāzes zudumu un sašķidrinātās naftas gāzes patēriņa tehnoloģiskām vajadzībām izmaksas [Ls];

Ipers - personāla un sociālās izmaksas [Ls];

Irem - kārtējo īpašuma uzturēšanai nepieciešamo un veikto ekspluatācijas remontu izmaksas [Ls];

Isaimn - pārējās saimnieciskās darbības izmaksas [Ls].

29. Sašķidrinātās naftas gāzes zudumu un sašķidrinātās naftas gāzes patēriņa tehnoloģiskām vajadzībām izmaksas ir saistītas ar virszemes un pazemes tvertnēs iepildīto un lietotājiem nodoto sašķidrinātās naftas gāzes apjomu starpības attiecīgā laika periodā un rodas no sašķidrinātās naftas gāzes zudumiem un sašķidrinātās naftas gāzes patēriņa tehnoloģiskām vajadzībām.

30. Personāla un sociālās izmaksas aprēķina saskaņā ar Darba likumu un sociālās apdrošināšanas jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

31. Īpašuma uzturēšanai nepieciešamo un veikto kārtējo ekspluatācijas remontu izmaksas, kā arī izmaksas to darbu, kuri nepieciešami pakalpojuma sniedzēja grāmatvedības bilancē esošo un nomāto sadales aktīvu un administrēšanas aktīvu pamatlīdzekļu (ēku, būvju, iekārtu u.c.) uzturēšanai darba kārtībā un saglabāšanai un kurus veic citi komersanti, izmaksu noraksta un iegrāmato pārskata periodā, kurā šīs izmaksas radušās. Remonta nepieciešamību nosaka pakalpojuma sniedzēja pienākums gādāt par drošu un nepārtrauktu sašķidrinātās naftas gāzes sadales pakalpojuma sniegšanu. Šajā pozīcijā neuzskaita kapitalizētās remontu izmaksas.

32. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas ir ar pakalpojuma sniedzēja saimniecisko darbību saistītās izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu sadales pakalpojuma sniegšanu, un nav iekļautas citās izmaksu pozīcijās.

4. Sadales pakalpojuma tarifa aprēķins un noteikšanas procedūra

33. Sadales pakalpojuma tarifu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

ISPS
TSPS = -------,
Vnodliet

kur

TSPS - sadales pakalpojuma tarifs [Ls/tūkst.m3];

ISPS - sadales pakalpojuma tarifa aprēķinā iekļaujamās izmaksas [Ls];

Vnodliet - lietotājiem nodotais sašķidrinātās naftas gāzes apjoms [m3].

4.1. Sadales pakalpojuma tarifa projekta izstrādāšana un iesniegšana

34. Sadales pakalpojuma tarifa projektu pakalpojuma sniedzējs izstrādā saskaņā ar šo metodiku.

35. Sadales pakalpojuma tarifa projektu veido tarifa aprēķins un tā pamatojošās izmaksas. Pakalpojuma sniedzējs sadales pakalpojuma tarifu aprēķina, pamatojoties uz prognozētajām izmaksām sadalījumā pa šajā metodikā noteiktajām izmaksu pozīcijām. Vienlaikus ar prognozētajām izmaksām pakalpojuma sniedzējs iesniedz regulatoram informāciju par sagaidāmajām izmaksām kārtējā gadā un divu iepriekšējo gadu faktiskajām izmaksām.

36. Vienlaikus ar sadales pakalpojuma tarifa projektu pakalpojuma sniedzējs var iesniegt regulatoram pieprasījumu atļaut pašam noteikt sadales pakalpojuma tarifu saskaņā ar šo metodiku.

4.2. Sadales pakalpojuma tarifa projekta izvērtēšana

37. Sadales pakalpojuma tarifa projektu regulators izvērtē likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajos termiņos.

38. Regulators apstiprina vai noraida sadales pakalpojuma tarifu, izvērtējot tā pamatojošās izmaksas.

39. Sadales pakalpojuma tarifa projekta izvērtēšanas laikā pakalpojuma sniedzējs var iesniegt tarifa projekta labojumus un papildinājumus.

40. Regulatora noteiktais sadales pakalpojuma tarifs ir spēkā līdz jauna tarifa noteikšanai.

41. Ja regulators ir devis atļauju noteikt jaunu tarifu atbilstoši Enerģētikas likuma 15.panta 1.1 daļai, pakalpojuma sniedzējs pats nosaka sadales pakalpojuma tarifu saskaņā ar šo metodiku, ievērojot šādu kārtību:

41.1. Ja pakalpojuma sniedzējs pieņem lēmumu par jaunu sadales pakalpojuma tarifu, tad ne vēlāk kā divus mēnešus pirms jaunā sadales pakalpojuma tarifa spēkā stāšanās brīža pakalpojuma sniedzējs publicē sadales pakalpojuma tarifu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Vienlaikus pakalpojuma sniedzējs iesniedz regulatoram sadales pakalpojuma tarifu, tā pamatojumu un informāciju par faktiskajām izmaksām iepriekšējā periodā, jaunā sadales pakalpojuma tarifa prognozētos datus, kā arī salīdzinājuma tabulas, kurās norādītas izmaiņas lietotāju struktūrā, un citus dokumentus, kuri pamato jaunā sadales pakalpojuma tarifa nepieciešamību.

41.2. Regulators 21 dienas laikā pēc sadales pakalpojuma tarifa saņemšanas izvērtē:

41.2.1. iesniegtā sadales pakalpojuma tarifa atbilstību šai metodikai;

41.2.2. iesniegtā sadales pakalpojuma tarifa ekonomisko pamatojumu.

41.3. Ja regulators 21 dienas laikā pēc sadales pakalpojuma tarifa saņemšanas nav pieņēmis lēmumu par iesniegtā sadales pakalpojuma tarifa neatbilstību šai metodikai vai nav noraidījis sadales pakalpojuma tarifa ekonomisko pamatojumu, tad sadales pakalpojuma tarifs stājas spēkā pakalpojuma sniedzēja noteiktajā laikā.

41.4. Ja regulators 21 dienas laikā pēc sadales pakalpojuma tarifa saņemšanas pieņem lēmumu par iesniegtā sadales pakalpojuma tarifa neatbilstību šai metodikai vai noraida sadales pakalpojuma tarifa ekonomisko pamatojumu, tad sadales pakalpojuma tarifs nestājas spēkā pakalpojuma sniedzēja noteiktajā laikā. Pieņemto lēmumu regulators septiņu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta pakalpojuma sniedzējam, publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par pieņemto lēmumu un atsauc sadales pakalpojuma tarifa spēkā stāšanos.

42. Ja mainās rentabilitāti ietekmējošie faktori, regulators var ierosināt sadales pakalpojuma tarifa pārskatīšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

30.04.2008