Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.289

Rīgā 2008.gada 21.aprīlī (prot. Nr.25 22.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumos Nr.291 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem"
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 17.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumos Nr.291 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 85.nr.; 2005, 210.nr.; 2007, 50.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdu "pakalpojumi" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "sociālie pakalpojumi" (attiecīgā locījumā).

2. Papildināt noteikumus ar 2.13. un 2.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.13. sociālās rehabilitācijas vai sociālās aprūpes procesa izvērtēšanu ne retāk kā reizi sešos mēnešos sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās, kur nodrošina izmitināšanu;

2.14. sociālās rehabilitācijas vai sociālās aprūpes procesa izvērtēšanu ne retāk kā reizi 12 mēnešos vai pēc attiecīgā sociālo pakalpojumu kursa beigām sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās, kur nenodrošina izmitināšanu."

3. Izteikt 4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2. par sniedzamajiem sociālajiem pakalpojumiem un to saņemšanas iespējām, mērķiem, iespējamo ietekmi uz klienta pašaprūpi un sociālās funkcionēšanas uzlabošanos;".

4. Izteikt 8.4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.4.2. informāciju par pieņemto lēmumu attiecībā uz sociālā pakalpojuma vai sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības, kā arī dokumentus, kas pamato lēmumu;".

5. Papildināt III nodaļu ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Pašvaldību sociālais dienests nodrošina konsultatīvu atbalstu (supervīziju) sociālo dienestu un pašvaldību izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistiem - individuālo atbalstu vismaz deviņas stundas gadā vai grupu atbalstu vismaz 18 stundu gadā."

6. Izteikt 13.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.1.1. bērna dzimšanas apliecības kopija;".

7. Papildināt noteikumus ar 13.1.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.1.6. individuālais sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plāns;".

8. Papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Bērna dzimšanas apliecības oriģinālu glabā seifā vai slēdzamā skapī."

9. Papildināt noteikumus ar 17.1 punktu šādā redakcijā:

"17.1 Bērnu aprūpes institūcija bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kas sasniedzis 15 gadu vecumu, nodrošina:

17.11. palīdzību profesijas izvēlē un apguvē;

17.12. palīdzību ar bērna juridisko statusu un sadzīvi saistīto jautājumu kārtošanā."

10. Papildināt IV nodaļu ar 25.1 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Bērnu aprūpes institūcija var izveidot atsevišķas dzīvokļa tipa telpas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kas sasnieguši 15 gadu vecumu. Minētajās telpās bērnam nodrošina:

25.11. dzīvojamo istabu, kurā izvieto ne vairāk kā trīs bērnus;

25.12. koplietošanas telpu ar galdu un krēsliem;

25.13. virtuvi, kurā ir:

25.13.1. elektriskā cepeškrāsns;

25.13.2. elektriskā plīts;

25.13.3. galds vai darba virsma ēdiena gatavošanai;

25.13.4. ledusskapis;

25.13.5. skapis traukiem un virtuves piederumiem;

25.14. ne mazāk kā vienu dušu, kā arī tualeti ar roku mazgātni astoņām personām;

25.15. telpu vai vietu bērnu personīgās veļas mazgāšanai un žāvēšanai."

11. Papildināt noteikumus ar 39.6. un 39.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.6. individuālais sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plāns atbilstoši klienta funkcionālajam stāvoklim. Plānā ietver:

39.6.1. risināmās problēmas definējumu;

39.6.2. sociālās rehabilitācijas vai sociālās aprūpes mērķi;

39.6.3. sociālās rehabilitācijas vai sociālās aprūpes uzdevumus;

39.6.4. sociālās rehabilitācijas vai sociālās aprūpes novērtējumu;

39.7. individuālā sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plāna kopija, ja klients sociālo pakalpojumu saņēmis pašvaldības sociālajā dienestā vai citās institūcijās, kas sniedz sociālos pakalpojumus."

12. Izteikt 41.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"41. Krīzes centrā klientam tiek nodrošināts atbalsts viņa problēmas risināšanā:".

13. Papildināt IX nodaļu ar 58.1 punktu šādā redakcijā:

"58.1 Dienas aprūpes centrā ir apkopoti klienta dokumenti, izveidojot klienta lietu. Klienta lietā iekļauj šādus dokumentus:

58.11. klienta vai tā likumiskā pārstāvja iesniegumu;

58.12. ģimenes ārsta izziņu;

58.13. sociālā pakalpojuma saņemšanas pamatojumu;

58.14. sociālās rehabilitācijas vai sociālās aprūpes plānu atbilstoši klienta funkcionālajam stāvoklim."

14. Izteikt 59.punktu šādā redakcijā:

"59. Patversmē un naktspatversmē ar klientiem strādā sociālā darba speciālisti. Sociālo pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai piesaistīt citus speciālistus."

15. Izteikt 64.punktu šādā redakcijā:

"64. Naktspatversmē klientam ir iespēja izmantot sanitāro telpu ar tualeti, roku mazgātni un dušu."

16. Papildināt noteikumus ar 67.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"67.4. izveido klienta lietu. Klienta lietā iekļauj šādus dokumentus:

67.4.1. klienta vai tā likumiskā pārstāvja iesniegumu;

67.4.2. sociālā pakalpojuma saņemšanas pamatojumu;

67.4.3. sociālās rehabilitācijas vai sociālās aprūpes plānu atbilstoši klienta funkcionālajam stāvoklim."

17. Izteikt 71.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Sociālo pakalpojumu sniedz klienta dzīvesvietā vai pie sociālo pakalpojumu sniedzēja."

18. Izteikt 72. un 73.punktu šādā redakcijā:

"72. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dzirdes invalīdiem sniedz sociālā darba speciālisti, psihologi, surdopedagogi, zīmju valodas tulki, rehabilitācijas speciālisti un citi darbinieki, kuriem ir zināšanas un iemaņas nedzirdīgo rehabilitācijā.

73. Sociālo pakalpojumu sniedzējs izstrādā sociālās rehabilitācijas programmas un atbilstoši klienta individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam nodrošina:

73.1. latviešu zīmju valodas tulka un komunikācijas pakalpojumus;

73.2. latviešu zīmju valodas lietošanas apmācību;

73.3. saskarsmes un radošās pašizteiksmes iemaņu apguvi;

73.4. psiholoģiskās adaptācijas treniņus;

73.5. palīdzību un atbalstu klienta sociālo problēmu risināšanā."

19. Papildināt noteikumus ar 73.1 un 73.2 punktu šādā redakcijā:

"73.1 Sociālo pakalpojumu sniedzējs atbilstoši klienta individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam nodrošina atsevišķus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās integrācijas veicināšanai (nepārsniedzot 150 stundas gadā) vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu klienta patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguvei (nepārsniedzot 150 dienas piecos gados). Sniedzot klientam sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo pakalpojumu sniedzējs darbojas pēc komandas principa, nosakot atbildīgo personu par sociālās rehabilitācijas procesa gaitu.

73.2 Sociālo pakalpojumu sniedzējs izveido klienta lietu. Klienta lietā iekļauj vismaz šādus dokumentus:

73.21. sociālā pakalpojuma sniegšanas pamatojumu;

73.22. līgumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu, sociālā pakalpojuma saturu un apjomu atbilstoši sociālā pakalpojuma sniedzēja noteiktai veidlapai;

73.23. sociālās rehabilitācijas plānu (plānu rehabilitācijas gaitā papildina un pilnveido, norādot veikto pasākumu rezultātus);

73.24. pārskatu par sniegto sociālo pakalpojumu saturu, sociālā pakalpojuma sniegšanas laiku, izmaksām un citām ar sociālā pakalpojuma sniegšanu saistītām ziņām."

20. Aizstāt 74.punktā vārdus "specializētā pakalpojumu sniedzēja institūcijā" ar vārdiem "pie sociālo pakalpojumu sniedzēja".

21. Izteikt 75.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Sociālo pakalpojumu sniedz klienta dzīvesvietā vai pie sociālo pakalpojumu sniedzēja."

22. Izteikt 76. un 77.punktu šādā redakcijā:

"76. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus redzes invalīdiem sniedz sociālā darba speciālisti, psihologi, tiflopedagogi un citi darbinieki, kuriem ir zināšanas un iemaņas neredzīgo rehabilitācijā.

77. Sociālo pakalpojumu sniedzējs izstrādā sociālās rehabilitācijas programmas un atbilstoši klienta individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam nodrošina:

77.1. psiholoģiskās adaptācijas treniņus;

77.2. orientēšanās un pārvietošanās iemaņu apguvi;

77.3. pašaprūpes iemaņu apguvi;

77.4. Braila raksta apguvi;

77.5. tiflotehnikas lietošanas apmācību;

77.6. specializēto datortehnoloģiju un komunikācijas tehnoloģiju lietošanas apmācību;

77.7. fiziskā un intelektuālā darba pamatprasmju apguvi;

77.8. saskarsmes un radošās pašizteiksmes iemaņu pilnveidi;

77.9. pielāgoto sporta aktivitāšu apguvi;

77.10. konsultācijas un palīdzību klienta sociālo problēmu risināšanā."

23. Papildināt noteikumus ar 77.1 un 77.2 punktu šādā redakcijā:

"77.1 Sociālo pakalpojumu sniedzējs atbilstoši klienta individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam nodrošina atsevišķus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus klienta patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguvei (nepārsniedzot 300 stundas gadā) vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu (ar uzturēšanos pie sociālo pakalpojumu sniedzēja) klienta patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguvei (nepārsniedzot 150 dienas reizi piecos gados). Sniedzot klientam sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo pakalpojumu sniedzējs darbojas pēc komandas principa, nosakot atbildīgo personu par sociālās rehabilitācijas procesa gaitu.

77.2 Sociālo pakalpojumu sniedzējs izveido klienta lietu. Klienta lietā iekļauj vismaz šādus dokumentus:

77.21. lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu, kurā norādīta vēlamā sociālā pakalpojuma saņemšanas vieta (dzīvesvietā vai pie sociālā pakalpojuma sniedzēja) un apjoms;

77.22. rakstisku līgumu ar personu par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu, sociālā pakalpojuma saturu un apjomu atbilstoši sociālā pakalpojuma sniedzēja noteiktai veidlapai;

77.23. sociālās rehabilitācijas plānu (plānu rehabilitācijas gaitā papildina un pilnveido, norādot veikto pasākumu rezultātus);

77.24. pārskatu par sniegto sociālo pakalpojumu saturu, sociālo pakalpojumu sniegšanas laiku, izmaksām un citām ar sociālo pakalpojumu sniegšanu saistītām ziņām."

24. Izteikt 78.punktu šādā redakcijā:

"78. Ja sociālais pakalpojums tiek sniegts pie sociālo pakalpojumu sniedzēja, sociālo pakalpojumu sniedzējs nodrošina iespēju saņemt sociālo pakalpojumu pielāgotās un attiecīgi aprīkotās telpās. Ja sociālais pakalpojums tiek sniegts kā kompleksa sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programma (ar uzturēšanos pie sociālo pakalpojumu sniedzēja), sociālo pakalpojumu sniedzējs nodrošina personas izmitināšanu."

25. Izteikt 91.punktu šādā redakcijā:

"91. Sociālos pakalpojumus klientiem grupu mājā (dzīvoklī) sniedz sociālais darbinieks. Sociālo pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai piesaistīt citus speciālistus."

26. Papildināt noteikumus ar 92.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"92.10. sociālo rehabilitāciju."

27. Papildināt noteikumus ar 94.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"94.5. sociālās rehabilitācijas plānu."

28. Izteikt 100.3 2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"100.3 2. dzīvojamo istabu, kurā izvieto ne vairāk kā trīs klientus (ne mazāk kā 6 m2 vienai personai);".

29. Izteikt 100.4 un 100.5 punktu šādā redakcijā:

"100.4 Sociālo pakalpojumu sniedzējs nodrošina:

100.41. klienta sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšanu. Plānā nosaka sasniedzamos mērķus un prognozējamo laiku to sasniegšanai, kā arī paredz apgūt šādas sadzīves un pašaprūpes iemaņas:

100.41.1. personiskās naudas izlietojuma plānošana un iepirkšanās;

100.41.2. ēdiena gatavošana;

100.41.3. dzīvojamo telpu un teritorijas uzkopšana;

100.41.4. sava apģērba mazgāšana, gludināšana un apavu kopšana;

100.41.5. pašaprūpe un higiēna;

100.42. sadzīves iemaņu apgūšanas programmas izstrādi un klienta izglītošanu par šādām tēmām (veic nodarbību apmeklējuma uzskaiti un atspoguļo rezultātus):

100.42.1. izpratne par darba lomu cilvēka dzīvē, darba attiecībām un darba samaksu;

100.42.2. orientēšanās apkārtējā vidē;

100.42.3. saskarsme ar līdzcilvēkiem;

100.42.4. ugunsdrošība, elektrodrošība un personas drošība;

100.42.5. veselība un higiēna;

100.42.6. tiesības, pienākumi un atbildība;

100.42.7. cilvēka seksualitāte;

100.42.8. brīvā laika pavadīšana;

100.43. rehabilitācijas procesa izvērtēšanu vismaz reizi sešos mēnešos;

100.44. regulāru pašvaldības sociālā dienesta informēšanu par sociālās rehabilitācijas plāna izpildi, īpaši informējot par sociālās rehabilitācijas plāna izpildi pirmā mēneša laikā pēc sociālā pakalpojuma uzsākšanas un divus mēnešus pirms sociālās rehabilitācijas beigām.

100.5 Izbeidzot sociālās rehabilitācijas kursu pusceļa mājā, sociālā pakalpojuma sniedzējs sagatavo kopsavilkumu par sociālās rehabilitācijas plāna izpildes gaitu un, ja klients ir piemērots dzīvei grupu mājā (dzīvoklī), iesniedz grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma sniedzējam šādus dokumentus:

100.51. ģimenes ārsta izziņu par funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju neesību;

100.52. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību;

100.53. pusceļa mājas pakalpojuma sniedzēja un sociālā dienesta atzinumu vai klienta prasmju un spēju izvērtēšanas komisijas atzinumu par klienta piemērotību dzīvošanai grupu mājā (dzīvoklī)."

30. Papildināt noteikumus ar 100.16 9. un 100.16 10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"100.169. klienta sociālās rehabilitācijas plāna izstrādi un īstenošanu;

100.1610. klienta dokumentu apkopošanu, izveidojot klienta lietu, kurā iekļauti šādi dokumenti:

100.1610.1. klienta vai tā likumiskā pārstāvja iesniegums;

100.1610.2. sociālā pakalpojuma saņemšanas pamatojums;

100.1610.3. klienta sociālās rehabilitācijas programma."

Ministru prezidents I.Godmanis

Labklājības ministre I.Purne
24.04.2008