Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 30.10.2009. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.280

Rīgā 2008.gada 15.aprīlī (prot. Nr.24 40.§)
Noteikumi par finansiāli atbalstāmajām kvotām biodegvielai
Izdoti saskaņā ar Biodegvielas likuma 8.panta pirmo un otro daļu

1. Noteikumi nosaka finansiāli atbalstāmās kvotas biodegvielas veidiem, kā arī termiņu un kārtību, kādā katru gadu līdz 2010.gada 31.decembrim iesniedzams nepieciešamā atbalsta aprēķins un tā pamatojums.

(MK 16.12.2008. noteikumu Nr.1062 redakcijā)

2. Finansiāli atbalstāmā kvota (1.pielikums) ir ikgadējais minimāli nepieciešamais biodegvielas daudzums, ko veido bioetanols un biodīzeļdegviela un kura ražošanai piešķir tiešo valsts atbalstu, lai nodrošinātu Biodegvielas likuma 4.panta pirmās daļas 3.punktā noteikto biodegvielas apjoma izmantošanu.

3. Valsts atbalstu ikgadējā minimāli nepieciešamā biodegvielas daudzuma ražošanai veido tiešais valsts atbalsts un netiešais valsts atbalsts akcīzes nodokļa samazinājuma veidā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par akcīzes nodokli. Kopējais atbalsts nepārsniedz izmaksu starpību starp fosilās degvielas mazumtirdzniecības cenu un biodegvielas vidējām ražošanas izmaksām.

4. Biodegvielu apliek ar akcīzes nodokli likumā "Par akcīzes nodokli" noteiktajā kārtībā.

5. Uz finansiāli atbalstāmo kvotu attiecīgajā gadā var pieteikties pretendents, kurš atbilst šādiem nosacījumiem:

5.1. tam ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par akcīzes preču apriti;

5.2. tā rīcībā esošās biodegvielas ražošanai nepieciešamās iekārtas ar attiecīgo jaudu ir nodotas ekspluatācijā un atrodas šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētajā akcīzes preču noliktavā;

5.3. biodegvielai, kas saražota finansiāli atbalstāmās kvotas ietvaros, izmanto rapšu sēklas, rapšu eļļu vai graudus;

5.4. finansiāli atbalstāmās kvotas biodegvielas ražošanas kārtējo izdevumu segšanai tas nesaņem atbalstu citā Eiropas Savienības dalībvalstī;

5.5. tam nav nodokļu parādu;

5.6. tā saražotā biodegviela atbilst biodegvielas kvalitāti regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām biodegvielas kvalitātes prasībām.

6. Lai saņemtu finansiāli atbalstāmo kvotu, pretendents katru gadu līdz 1.martam Ekonomikas ministrijā iesniedz šādus dokumentus:

6.1. iesniegumu (2.pielikums);

6.2. speciālās atļaujas (licences) kopiju akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai (uzrāda oriģinālu);

6.3. akta kopiju par ražotnes pieņemšanu ekspluatācijā (uzrāda oriģinālu);

6.4. akta kopiju par ražošanas tehnoloģiju un ražošanas jaudām vai atbilstības deklarācijas kopiju (uzrāda oriģinālu);

6.5. dokumentu, kuru atbilstības novērtēšanas institūcija izsniegusi par vienu kārtējā gadā saražotu kvalitātes prasībām atbilstošu partiju;

6.6. biodegvielas ražotāja apliecinājumu, ka tas izmanto rapšu sēklas, rapšu eļļu vai graudus;

6.7. biodegvielas ražotāja apliecinājumu, ka finansiāli atbalstāmās kvotas biodegvielas ražošanas kārtējo izdevumu segšanai tas nesaņem atbalstu citā Eiropas Savienības dalībvalstī;

6.8. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu, kas apliecina, ka komersantam nav nodokļu parādu, vai komersanta rakstisku piekrišanu, kurā viņš pilnvaro Eko­nomikas ministriju saņemt minēto izziņu, norādot attiecīgo Valsts ieņēmumu dienesta reģionālās iestādes nodaļu, kurā iesniedzējs ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs.

(Grozīts ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1062; MK 24.02.2009. noteikumiem Nr.190)

6.1 Lai saņemtu finansiāli atbalstāmo kvotu 2010.gadā, pretendentam nav jāiesniedz šo noteikumu 6.2., 6.3. un 6.4.apakš­punktā minētie dokumenti, ja pretendents tos jau ir iesniedzis Ekonomikas ministrijā iepriekšējā gadā un ja tā biodegvielas ražotnes ražošanas jauda nav palielinājusies.

(MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1187 redakcijā)

7. Ekonomikas ministrija viena mēneša laikā pēc dokumentu iesniegšanas izvērtē dokumentu atbilstību šo noteikumu 5.punktā minētajām prasībām un par to rakstiski informē biodegvielas ražotāju. Ja dokumentu izvērtēšanai nepieciešams precizēt iesniegto informāciju, Ekonomikas ministrija to rakstiski pieprasa biodegvielas ražotājam. Biodegvielas ražotājs pieprasīto informāciju iesniedz piecu darbdienu laikā, un par attiecīgo dienu skaitu tiek pagarināts dokumentu izvērtēšanas laiks Ekonomikas ministrijā.

8. Ja biodegvielas ražotāja iesniegtajos dokumentos norādītā informācija nepierāda pretendenta atbilstību šo noteikumu 5.punktā minētajām prasībām, Ekonomikas ministrija noraida iesniegumu un par to rakstiski informē biodegvielas ražotāju piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, norādot pamatojumu.

9. Ekonomikas ministrija katru gadu līdz 15.aprīlim sadala pretendentiem kārtējā gadā pieejamo finansiāli atbalstāmo kvotu proporcionāli to ekspluatācijā nodotajai ražošanas jaudai. Par piešķirto finansiāli atbalstāmo kvotu informē pretendentu. Finansiāli atbalstāmo kvotu saņēmēju sarakstu publicē Ekonomikas ministrijas mājaslapā internetā.

10. Piešķirtā finansiāli atbalstāmā kvota ir spēkā, ja ievēroti šajos noteikumos minētie nosacījumi.

(MK 16.12.2008. noteikumu Nr.1062 redakcijā)

11. (Svītrots ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1062.)

12. Pamatojoties uz informāciju, ko biodegvielas ražotāji snieguši saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu, un biržas informāciju, Ekonomikas ministrija aprēķina tiešā atbalsta apmēru biodegvielai.

13. Tiešā atbalsta apmēru Ekonomikas ministrija aprēķina atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumā noteiktajām tabulām. Izmaksu pozīcijas, kas nosakāmas, pamatojoties uz ražotāju sniegto informāciju, Ekonomikas ministrija aprēķina kā vidējās svērtās attiecīgi no visiem bioetanola vai biodīzeļdegvielas ražotāju iesniegtajiem iesniegumiem.

(MK 16.12.2008. noteikumu Nr.1062 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1187)

14. Ekonomikas ministrija reizi gadā līdz 1.maijam iesniedz Ministru kabinetā apstiprināšanai Ministru kabineta rīkojuma projektu par tiešā atbalsta apmēru attiecīgajā gadā.

(MK 16.12.2008. noteikumu Nr.1062 redakcijā)

14.1 Ja pretendents ir saņēmis atbalstu ieguldījumiem ražošanas pamat­līdzekļos citu atbalsta programmu ietvaros, Ekonomikas ministrija tiešā atbalsta apmēru šim pretendentam aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Ng
L1 = L – ––––, kur
Bv

L1 – tiešā atbalsta apmēra likme attiecīgajā gadā, ja pretendents ir saņēmis atbalstu ieguldījumiem ražošanas pamatlīdzekļos citu atbalsta programmu ietva­ros (Ls);

L – šo noteikumu 14.punktā noteiktā kārtībā apstiprinātā tiešā atbalsta apmēra likme attiecīgajā gadā (Ls);

Ng – par saņemto atbalstu izveidoto pamatlīdzekļu gada nolietojums (Ls);

Bv – plānotais attiecīgajā gadā saražojamās biodegvielas apjoms (litros).
(MK 24.02.2009. noteikumu Nr.190 redakcijā)

15. Biodegvielas ražotāji katru gadu līdz 15.novembrim iesniedz Ekonomikas ministrijā informāciju par biodegvielu, kas saražota kārtējā gadā līdz 1.novembrim, un iesniegumu par papildu finansiāli atbalstāmo kvotu piešķiršanu biodegvielas ražošanai kārtējā gadā no neizpildītās finansiāli atbalstāmās kvotas apjoma.

(MK 16.12.2008. noteikumu Nr.1062 redakcijā)

16. Pamatojoties uz ražotāju sniegto informāciju, Ekonomikas ministrija piecu darbdienu laikā nosūta Valsts ieņēmumu dienestam informācijas kopsavilkumu par saražoto biodegvielas apjomu pārskata periodā.

17. Valsts ieņēmumu dienests divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 16.punktā minētās informācijas saņemšanas nosūta Ekonomikas ministrijai informāciju par katra atbalsta pretendenta saražoto biodegvielas apjomu pārskata periodā.

18. Ja biodegvielas ražotājs līdz kārtējā gada 1.novembrim ir saražojis mazāk nekā 50 % no tam piešķirtās finansiāli atbalstāmās kvotas, biodegvielas ražotājam piešķirto finansiāli atbalstāmo kvotu samazina par nesaražoto biodegvielas apjomu, taču saglabā daudzumu, kas proporcionāls piešķirtās finansiāli atbalstāmās gada kvotas apjomam uz diviem mēnešiem (viena sestā daļa no gada kvotas apjoma).

(Grozīts ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1062; MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1187)

19. Ekonomikas ministrija, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta sniegto informāciju, šo noteikumu 18.punktā noteiktajā kārtībā aprēķina kārtējā gadā neizpildīto finansiāli atbalstāmo kvotu.

20. Neizpildīto finansiāli atbalstāmo kvotu sadala proporcionāli starp biodegvielas ražotājiem, kuri atbilst šo noteikumu 5.punktā minētajām prasībām un ir iesnieguši iesniegumu par papildu finansiāli atbalstāmo kvotu piešķiršanu biodegvielas ražošanai kārtējā gadā no neizpildītās finansiāli atbalstāmās kvotas apjoma saskaņā ar šo noteikumu 15.punktu.

(MK 16.12.2008. noteikumu Nr.1062 redakcijā)

21. Līdz 2008.gada 1.maijam Zemkopības ministrija sadala 2008.gadā pieejamo finansiāli atbalstāmo kvotu pretendentiem, kas pieteikušies finansiāli atbalstāmās kvotas saņemšanai pirms šo noteikumu spēkā stāšanās:

21.1. proporcionāli ražošanas jaudai pēc stāvokļa uz kārtējā gada 1.februāri, ja saražotā biodegviela atbilst normatīvajos aktos par kvalitātes prasībām biodegvielai noteiktajām kvalitātes prasībām;

21.2. pretendents biodegvielas ražošanai izmanto rapšu sēklas, rapšu eļļu vai graudus;

21.3. tam nav nodokļu parādu, un biodegvielas ražošanas kārtējo izdevumu segšanai tas nesaņem atbalstu citā Eiropas Savienības dalībvalstī.

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 13.septembra noteikumus Nr.712 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu ikgadējā minimāli nepieciešamā biodegvielas daudzuma ražošanai un nosaka finansiāli atbalstāmās kvotas biodegvielai" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 149., 201.nr.; 2006, 73., 165.nr.; 2007, 76., 155.nr.).

23. (Svītrots ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1062)

24. Līdz 2008.gada beigām Ekonomikas ministrija sadala 2008.gada neizpildīto finansiāli atbalstāmo kvotu proporcionāli starp biodeg­vielas ražotājiem, kuri attiecīgajā gadā jau ir saražojuši un realizējuši biodeg­vielu tiem piešķirtās finansiāli atbalstāmās kvotas ietvaros un līdz 15.novembrim ir iesnieguši iesniegumu par papildu kvotas piešķiršanu, kā arī biodegvielas ražotājiem, kuri 2008.gadā ir saražojuši biodegvielu, bet kuriem attiecīgajā gadā finansiāli atbalstāmā kvota nav piešķirta un kuri līdz 15.novembrim ir iesnieguši iesniegumu par finansiāli atbalstāmās kvotas piešķiršanu, ja tie atbilst šo noteikumu 5.punktā minētajām prasībām.

(MK 16.12.2008. noteikumu Nr.1062 redakcijā)

25. Līdz 2019.gadam budžeta apakšprogrammā “Atbalsts biodegvielas ražošanas veicināšanai” biodegvielas ražotājiem tiek nodrošināts atbalsts par finansiāli atbalstāmās kvotas ietvaros līdz 2010.gada 31.decembrim saražoto biodegvielas apjomu, kurš nepārsniedz attiecīgajam gadam noteikto tiešā atbalsta apmēru.

(MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1187 redakcijā)

26. (Svītrots ar MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1187)

27. Lēmumu par finansiāli atbalstāmo kvotu piešķiršanu biodegvielas ražotājiem Ekonomikas ministrija mēneša laikā pēc tā pieņemšanas iesniedz Lauku atbalsta dienestā.

(MK 16.12.2008. noteikumu Nr.1062 redakcijā)

28. Biodīzeļdegvielas un bioetanola ražošanas izmaksas tiešā atbalsta aprēķinam un atbalsta likmes 2008.gada 2.pusgadam ir noteiktas noteikumu 6.pielikumā.

(MK 16.12.2008. noteikumu Nr.1062 redakcijā)

29. Lai saņemtu finansiāli atbalstāmo kvotu 2009.gadā, pretendents šo noteikumu 6.punktā minētos dokumentus iesniedz Ekonomikas ministrijā līdz 2009.gada 16.martam.

(MK 24.02.2009. noteikumu Nr.190 redakcijā)

30. 2009.gadā neizmaksāto tiešā atbalsta summu par 2008.gada otrajā pusgadā saražoto biodegvielu 11 304 525,53 latu apmērā biodegvielas ražotājiem izmaksā līdz 2019.gadam atbilstoši valsts budžeta apakšprogrammā 21.06.00 “Atbalsts biodegvielas ražošanas veicināšanai” pieejamajam finansējumam.

(MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1187 redakcijā)

31. Ekonomikas ministrija līdz 2010.gada 1.maijam iesniedz Ministru kabinetā rīkojuma projektu par neizmaksāto tiešā atbalsta apmēru par 2009.gadu, bet līdz 2011.gada 1.maijam – par 2010.gadu.

(MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1187 redakcijā)

32. Pēc tam kad laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicēts Eiropas Komisijas pozitīvs lēmums par atbalsta pasākuma saderību ar kopējo tirgu, paredzot finansējumu valsts budžeta apakšprogrammā 21.06.00 “Atbalsts biodegvielas ražošanas veicināšanai” (sākot ar 2012.gadu), šo noteikumu 30. un 31.punktā noteiktajā kārtībā apstiprinātā, bet neizmaksātā tiešā atbalsta summa tiek aprēķināta, izmantojot šādu formulu:

N = A x 1,06, kur

N – pārrēķinātā, bet neizmaksātā tiešā atbalsta summa (Ls);

A – apstiprinātā, bet neizmaksātā atbalsta summa, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 30.punktu (par 2008.gada otro pusgadu) un saskaņā ar šo noteikumu 31.punkta nosacījumiem apstiprināto atbalsta apmēru (par 2009. un 2010.gadu) (Ls).

(MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1187 redakcijā)

33. Līdz dienai, kad saņemts un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicēts Eiropas Komisijas pozitīvs lēmums par šo noteikumu 30., 31. un 32.punktā minēto atbalsta pasākuma saderību ar kopējo tirgu, Zemkopības ministrija izmaksā valsts atbalstu biodegvielas ražotājiem par summu, kas nepārsniedz Eiropas Komisijas 2006.gada 8.maija lēmumā “Atbalsts biodegvielas veicināšanai” Nr.540/2005 minēto finansējuma apmēru.

(MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1187 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.280
Finansiāli atbalstāmās kvotas apjoms biodegvielai 2008.–2010.gadā

(Pielikums MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1187 redakcijā)

Nr. p.k.

Rādītāji

2008.gads

2009.gads

2010.gads

1.

Bioetanols, litri

27 848 101

34 177 215

35 005 570

2.

Biodīzeļdegviela, litri

31 818 182

39 772 727

40 424 886

3.

Biodegvielas īpatsvars degvielas tirgū, %

4,25

5

5,75

4.

Kopā biodegviela, litri (4 = 1 + 2)

59 666 283

73 949 942

75 430 456

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.280

(Pielikums MK 24.02.2009. noteikumu Nr.190 redakcijā)

Iesniegums finansiāli atbalstāmās kvotas saņemšanai biodegvielas ražošanai _________.gadā

Ekonomikas ministrijai

________________________________________________________________________________
(firma, vienotais reģistrācijas numurs, tālruņa numurs)

 

________________________________________________________________________________
(juridiskā adrese)

Norēķinu rekvizīti

 
 

 (IBAN konta numurs)


 

Speciālā atļauja (licence) akcīzes preču

noliktavas turētāja darbībai

 
 

(numurs)


 

Lūdzu piešķirt finansiāli atbalstāmo kvotu ___________ litru apmērā biodegvielas ražošanai, pamatojoties uz šādu informāciju un dokumentiem:

1) speciālās atļaujas (licences) kopiju akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai (uzrāda oriģinālu);

2) akta kopiju par ražotnes pieņemšanu ekspluatācijā (uzrāda oriģinālu);

3) akta kopiju par ražošanas tehnoloģiju un ražošanas jaudām vai atbil­stības deklarācijas kopiju (uzrāda oriģinālu);

4) dokumentu, kuru atbilstības novērtēšanas institūcija izsniegusi par vienu kārtējā gadā saražotu kvalitātes prasībām atbilstošu partiju;

5) apliecinājumu, ka biodegvielas ražošanā izmantotas rapšu sēklas, rapšu eļļa vai graudi;

6) apliecinājumu, ka finansiāli atbalstāmās kvotas biodegvielas ražošanas kārtējo izdevumu segšanai nesaņem atbalstu citā Eiropas Savienības dalībvalstī;

7) Valsts ieņēmumu dienesta izziņu, kas apliecina, ka komersantam nav nodokļu parādu, vai komersanta rakstisku piekrišanu, kurā viņš pilnvaro Eko­nomikas ministriju saņemt minēto izziņu, norādot attiecīgo Valsts ieņēmumu dienesta reģionālās iestādes nodaļu, kurā iesniedzējs ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs;

8) informāciju par veiktajiem ieguldījumiem biodegvielas ražošanai ne­pie­ciešamajos pamatlīdzekļos un to finansēšanas avotiem:

1.tabula

2008.gadā

2009.gadā

2010.gadā

1. Kopējie ieguldījumi, kas veikti biodegvielas ražošanai nepiecieša­majos pamatlīdzekļos (Ls):

1.1. tai skaitā ieguldījumi, kas veikti, izmantojot finansējumu no ieguldījumu atbalsta programmām* (Ls):

1.1.1. Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētās valsts atbalsta programmas

1.1.2. citas programmas

Piezīme.

* Ja ieguldījumi veikti no citām atbalsta programmām, jānorāda programmas nosaukums.

 

2.tabula

 

Informācija par biodegvielas ražošanai nepieciešamo pamatlīdzekļu bilances vērtību, ja pamatlīdzekļu izveidošanai izmantots finansējums no citām atbalsta programmām

Pozīcija

Sākotnējā vērtība ekspluatācijā nodošanas dienā (Ls)

Pārskata periodā aprēķinātais nolietojums
(Ls)

Atlikusī vērtība uz pārskata perioda beigām (Ls)

1. Ēkas un būves, kas attiecināmas uz biodegvielas ražošanu

2. Iekārtas un mašīnas, kas attiecināmas uz biodegvielas ražošanu

3. Pārējie pamatlīdzekļi, kas attiecināmi uz biodegvielas ražošanu

 

3.tabula

Informācija par plānoto attiecīgajā gadā saražojamo biodegvielas apjomu (litros)*

Nr.
p.k.

Biodegvielas veids

Plānotais gadā saražojamās biodegvielas apjoms (litros)

1.

2.

Piezīme.

* Aizpilda, ja veikti ieguldījumi biodegvielas ražošanai nepieciešamajos pamatlīdzekļos, izmantojot finansējumu no citām atbalsta programmām.

 

4.tabula

 

Zvērināta revidenta apliecināta informācija par biodegvielas ražošanas izmaksām par pēdējo noslēgto periodu (gadu)

Pozīcija

Kopējās izmaksas
(Ls)

Ls uz 1 litru biodegvielas

1. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, kas attiecināmas uz rapša eļļas ražošanu:

1.1. tai skaitā izejvielas iegādes izmaksas

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, kas attiecināmas uz biodīzeļdegvielas ražošanu:

2.1. tai skaitā izejvielas (rapšu eļļas) iegā­des izmaksas

3. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi, kas gūti biodīzeļdegvielas ražošanas procesā (ieņēmumi no jēlglicerīna pārdošanas)

4. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, kas attiecināmas uz bioetanola ražošanu:

4.1. tai skaitā izejvielas iegādes izmaksas

________________________________________________________________________________
(komersanta pilnvarotā persona)

Z.v.*


 

   

(datums*)

 

(paraksts*)

 

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītus “paraksts”, “datums” un “zīmoga vieta” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.280
Biodegvielas ražotājiem piešķirtā finansiāli atbalstāmā kvota

(Pielikums atzīts par spēkā neesošu no 01.11.2008. ar Satversmes tiesas 23.09.2008. spriedumu, kas stājas spēkā 30.09.2008.)

4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.280
Biodīzeļdegvielas un bioetanola ražošanas izmaksas tiešā atbalsta aprēķinam

1.tabula

I. Biodīzeļdegvielas ražošanas izmaksas tiešā atbalsta aprēķinam

Nr.
p.k.

Izmaksu pozīcijas

Atbalsta likme
(Ls/l)

1.

Izejvielas vērtība (rapšu sēklas)

0,56*

2.

Rapšu eļļas ražošanas izmaksas bez izejvielas vērtības

0,06****

3.

Kopējās rapšu eļļas ražošanas izmaksas (1.rinda + 2.rinda)

0,62

4.

Ieņēmumi no raušiem, kas iegūti eļļas ražošanas procesā

0,19*

5.

Rapšu eļļas ražošanas izmaksas, atskaitot ieņēmumus no raušiem (3.rinda - 4.rinda)

0,43

6.

Biodīzeļdegvielas ražošanas izmaksas bez izejvielas - rapšu eļļas - vērtības

0,13****

7.

Ieņēmumi no jēlglicerīna, kas iegūts biodīzeļdegvielas ražošanas procesā

0,01****

8.

Biodīzeļdegvielas ražošanas izmaksas, atskaitot ieņēmumus no jēlglicerīna (6.rinda - 7.rinda)

0,12

9.

Kopējās biodīzeļdegvielas ražošanas vidējās izmaksas (5.rinda + 8.rinda)

0,55

10.

Loģistika (glabāšana, pārvietošana, jaukšana un citi)

0,06***

11.

Kredītu procenti, saimnieciskā peļņa

0,06***

12.

Pavisam biodīzeļdegvielas ražošanas izmaksas (9.rinda + 10.rinda + 11.rinda)

0,67

13.

Pievienotās vērtības nodoklis (18 % no 12.rindas)

0,12

14.

Enerģētiskās vērtības korekcijas koeficients (8 % no 12.rindas + 13.rinda)

0,06

15.

Kopā biodīzeļdegvielai ar PVN, bez akcīzes nodokļa, ievērojot enerģētiskās vērtības korekciju (12.rinda + 13.rinda + 14.rinda)

0,85

16.

Akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai

0,19

17.

Biodīzeļdegvielas ražošanas izmaksas kopā ar PVN un akcīzes nodokli (15.rinda + 16.rinda)

1,04

18.

Fosilās dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības cena Latvijā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli un akcīzes nodokli

0,60**

19.

Biodīzeļdegvielas izmaksu (ieskaitot PVN un akcīzes nodokli) pārsniegums pār dīzeļdegvielas tirgus cenu (17.rinda - 18.rinda)

0,44

20.

Biodīzeļdegvielas izmaksu (bez akcīzes nodokļa) pārsniegums pār dīzeļdegvielas tirgus cenu kā kompensācija biodīzeļdegvielas ražotājam (19.rinda - 16.rinda)

0,25

Piezīmes.

1. * MATIF biržas 2007.gada 1.-6.mēneša vidējā cena.

2. ** Ekonomikas ministrijas dati par 2007.gada pirmā pusgada mazumtirdzniecības cenu.

3. *** 10 % apmērā no biodīzeļdegvielas ražošanas vidējām izmaksām.

4. **** Ražotāju sniegtā informācija.

2.tabula

II. Bioetanola ražošanas izmaksas tiešā atbalsta aprēķinam

Nr.
p.k.

Izmaksu pozīcijas

Atbalsta likme
(Ls/l)

1.

Izejvielas (graudi) vērtība

0,24*

2.

Bioetanola ražošanas izmaksas bez izejvielas vērtības

0,22****

3.

Kopējās bioetanola ražošanas vidējās izmaksas

0,46

4.

Loģistika (piemēram, glabāšana, pārvietošana, jaukšana)

0,05***

5.

Kredīta procenti, saimnieciskā peļņa

0,05***

6.

Ražošanas izmaksas kopā (3.rinda + 4.rinda + 5.rinda)

0,56

7.

Pievienotās vērtības nodoklis (18 % no 6.rindas)

0,10

8.

Bioetanola ražošanas izmaksas kopā ar PVN, bez akcīzes nodokļa (6.rinda + 7.rinda)

0,66

9.

Enerģētiskās vērtības korekcijas koeficients (22 % no 8.rindas)

0,15

10.

Bioetanola ražošanas izmaksas kopā ar PVN, bez akcīzes nodokļa, ievērojot enerģētiskās vērtības korekciju (8.rinda + 9.rinda)

0,81

11.

Akcīzes nodoklis benzīnam

0,23

12.

Bioetanola ražošanas izmaksas kopā ar PVN un akcīzes nodokli (10.rinda + 11.rinda)

1,04

13.

Fosilā benzīna mazumtirdzniecības cena Latvijā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli un akcīzes nodokli

0,61**

14.

Bioetanola izmaksu (ieskaitot PVN un akcīzes nodokli) pārsniegums, salīdzinot ar benzīna tirgus cenu (12.rinda - 13.rinda)

0,43

15.

Bioetanola izmaksu (bez akcīzes nodokļa) pārsniegums, salīdzinot ar benzīna tirgus cenu, kā kompensācija bioetanola ražotājam (14.rinda - 11.rinda)

0,20

Piezīmes.

1. * MATIF biržas 2007.gada 1.- 6.mēneša vidējā cena.

2. ** Ekonomikas ministrijas dati par 2007.gada pirmā pusgada mazumtirdzniecības cenu.

3. *** 10 % apmērā no bioetanola ražošanas vidējām izmaksām.

4. **** Ražotāju sniegtā informācija.

Zemkopības ministrs M.Roze
5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.280
Biodīzeļdegvielas un bioetanola ražošanas izmaksas tiešā atbalsta aprēķinam

(Pielikums MK 16.12.2008. noteikumu Nr.1062 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.02.2009. noteikumiem Nr.190; MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1187)

1.tabula

I. Biodīzeļdegvielas ražošanas izmaksas tiešā atbalsta aprēķinam

Nr.
p.k.

Izmaksu pozīcijas

Atbalsta likme
(Ls/l)

1.

Izejvielas vērtība (rapšu sēklas)

*

2.

Rapšu eļļas ražošanas izmaksas bez izejvielas vērtības

****

3.

Kopējās rapšu eļļas ražošanas izmaksas (1.rinda + 2.rinda)

4.

Ieņēmumi no raušiem, kas iegūti eļļas ražošanas procesā

*

5.

Rapšu eļļas ražošanas izmaksas, atskaitot ieņēmumus no raušiem (3.rinda - 4.rinda)

6.

Biodīzeļdegvielas ražošanas izmaksas bez izejvielas – rapšu eļļas – vērtības

****

7.

Ieņēmumi no jēlglicerīna, kas iegūts biodīzeļdegvielas ražošanas procesā

****

8.

Biodīzeļdegvielas ražošanas izmaksas, atskaitot ieņēmumus no jēlglicerīna (6.rinda - 7.rinda)

9.

Kopējās biodīzeļdegvielas ražošanas vidējās izmaksas (5.rinda + 8.rinda)

10.

Loģistika (piemēram, glabāšana, pārvietošana, jaukšana)

***

11.

Kredītu procenti, saimnieciskā peļņa

***

12.

Pavisam biodīzeļdegvielas ražošanas izmaksas (9.rinda + 10.rinda + 11.rinda)

13.

Pievienotās vērtības nodoklis (18 % no 12.rindas)

14.

Enerģētiskās vērtības korekcijas koeficients (8 % no 12.rindas + 13.rinda)

15.

Biodīzeļdegvielas ražošanas izmaksas kopā ar PVN, bez akcīzes nodokļa, ievērojot enerģētiskās vērtības korekciju (12.rinda + 13.rinda + 14.rinda)

16.

Akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai

17.

Biodīzeļdegvielas ražošanas izmaksas kopā ar PVN un akcīzes nodokli
(15.rinda + 16.rinda)

18.

Fosilās dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības cena Latvijā, ieskaitot PVN un akcīzes nodokli

**

19.

Biodīzeļdegvielas izmaksu (ieskaitot PVN un akcīzes nodokli) pārsniegums pār dīzeļdegvielas tirgus cenu (17.rinda - 18.rinda)

20.

Biodīzeļdegvielas izmaksu (bez akcīzes nodokļa) pārsniegums pār dīzeļdegvielas tirgus cenu kā kompensācija biodīzeļdegvielas ražotājam (19.rinda - 16.rinda)

Piezīmes.

1. * MATIF biržas vidējā cena iepriekšējā kalendāra gadā.

2. ** Vidējā mazumtirdzniecības cena iepriekšējā kalendāra gadā.

3. *** 10 % apmērā no biodīzeļdegvielas ražošanas vidējām izmaksām.

4. **** Aprēķina, pamatojoties uz ražotāju sniegto informāciju atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumu Nr.280 “Noteikumi par finansiāli atbalstāmajām kvotām biodegvielai” 2.pielikumam.

2.tabula

II. Bioetanola ražošanas izmaksas tiešā atbalsta aprēķinam

Nr.
p.k.

Izmaksu pozīcijas

Atbalsta likme (Ls/l)

1.

Izejvielas (graudi) vērtība

*

2.

Bioetanola ražošanas izmaksas bez izejvielas vērtības

****

3.

Kopējās bioetanola ražošanas vidējās izmaksas

4.

Loģistika (piemēram, glabāšana, pārvietošana, jaukšana)

***

5.

Kredīta procenti, saimnieciskā peļņa

***

6.

Ražošanas izmaksas kopā (3.rinda + 4.rinda + 5.rinda)

7.

Pievienotās vērtības nodoklis (18 % no 6.rindas)

8.

Bioetanola ražošanas izmaksas kopā ar PVN, bez akcīzes nodokļa (6.rinda + 7.rinda)

9.

Enerģētiskās vērtības korekcijas koeficients (22 % no 8.rindas)

10.

Bioetanola ražošanas izmaksas kopā ar PVN, bez akcīzes nodokļa, ievērojot enerģētiskās vērtības korekciju (8.rinda + 9.rinda)

11.

Akcīzes nodoklis benzīnam

12.

Bioetanola ražošanas izmaksas kopā ar PVN un akcīzes nodokli (10.rinda + 11.rinda)

13.

Fosilā benzīna mazumtirdzniecības cena Latvijā, ieskaitot PVN un akcīzes nodokli

**

14.

Bioetanola izmaksu (ieskaitot PVN un akcīzes nodokli) pārsniegums pār benzīna tirgus cenu (12.rinda - 13.rinda)

15.

Bioetanola izmaksu (bez akcīzes nodokļa) pārsniegums pār benzīna tirgus cenu kā kompensācija bioetanola ražotājam (14.rinda - 11.rinda)

Piezīmes.

1. * MATIF biržas vidējā cena iepriekšējā kalendāra gadā.

2. ** Vidējā mazumtirdzniecības cena iepriekšējā kalendāra gadā.

3. *** 10 % apmērā no bioetanola ražošanas vidējām izmaksām.

4. **** Aprēķina, pamatojoties uz ražotāju sniegto informāciju atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumu Nr.280 “Noteikumi par finansiāli atbalstāmajām kvotām biodegvielai” 2.pielikumam.

6.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.280
Biodīzeļdegvielas un bioetanola ražošanas izmaksas tiešā atbalsta aprēķinam 2008.gada 2.pusgadam

(Pielikums MK 16.12.2008. noteikumu Nr.1062 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.02.2009. noteikumiem Nr.190; MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1187)

1.tabula

I. Biodīzeļdegvielas ražošanas izmaksas tiešā atbalsta aprēķinam 2008.gada 2.pusgadam

Nr.
p.k.

Izmaksu pozīcijas

Atbalsta likme (Ls/l)

1.

Izejvielas vērtība (rapšu sēklas)

0,93*

2.

Rapšu eļļas ražošanas izmaksas bez izejvielas vērtības

0,06****

3.

Kopējās rapšu eļļas ražošanas izmaksas (1.rinda + 2.rinda)

0,99

4.

Ieņēmumi no raušiem, kas iegūti eļļas ražošanas procesā

0,34*

5.

Rapšu eļļas ražošanas izmaksas, atskaitot ieņēmumus no raušiem (3.rinda - 4.rinda)

0,65

6.

Biodīzeļdegvielas ražošanas izmaksas bez izejvielas – rapšu eļļas – vērtības

0,13****

7.

Ieņēmumi no jēlglicerīna, kas iegūts biodīzeļdegvielas ražošanas procesā

0,01****

8.

Biodīzeļdegvielas ražošanas izmaksas, atskaitot ieņēmumus no jēlglicerīna (6.rinda - 7.rinda)

0,12

9.

Kopējās biodīzeļdegvielas ražošanas vidējās izmaksas (5.rinda + 8.rinda)

0,77

10.

Loģistika (piemēram, glabāšana, pārvietošana, jaukšana)

0,08***

11.

Kredītu procenti, saimnieciskā peļņa

0,08***

12.

Pavisam biodīzeļdegvielas ražošanas izmaksas (9.rinda + 10.rinda + 11.rinda)

0,93

13.

Pievienotās vērtības nodoklis (18 % no 12.rindas)

0,17

14.

Enerģētiskās vērtības korekcijas koeficients (8 % no 12.rindas + 13.rinda)

0,09

15.

Biodīzeļdegvielas ražošanas izmaksas kopā ar PVN, bez akcīzes nodokļa, ievērojot enerģētiskās vērtības korekciju (12.rinda + 13.rinda + 14.rinda)

1,19

16.

Akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai

0,19

17.

Biodīzeļdegvielas ražošanas izmaksas kopā ar PVN un akcīzes nodokli
(15.rinda + 16.rinda)

1,38

18.

Fosilās dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības cena Latvijā, ieskaitot PVN un akcīzes nodokli

0,78**

19.

Biodīzeļdegvielas izmaksu (ieskaitot PVN un akcīzes nodokli) pārsniegums pār dīzeļdegvielas tirgus cenu (17.rinda - 18.rinda)

0,60

20.

Biodīzeļdegvielas izmaksu (bez akcīzes nodokļa) pārsniegums pār dīzeļdegvielas tirgus cenu kā kompensācija biodīzeļdegvielas ražotājam (19.rinda - 16.rinda)

0,41

Piezīmes.

1. * MATIF biržas 2008.gada 1.–6.mēneša vidējā cena.

2. ** Vidējā mazumtirdzniecības cena 2008.gada pirmajā pusgadā.

3. *** 10 % apmērā no biodīzeļdegvielas ražošanas vidējām izmaksām.

4. **** Ražotāju sniegtā informācija.

2.tabula

II. Bioetanola ražošanas izmaksas tiešā atbalsta aprēķinam 2008.gada 2.pusgadam

Nr.
p.k.

Izmaksu pozīcijas

Atbalsta likme (Ls/l)

1.

Izejvielas (graudi) vērtība

0,43*

2.

Bioetanola ražošanas izmaksas bez izejvielas vērtības

0,22****

3.

Kopējās bioetanola ražošanas vidējās izmaksas

0,65

4.

Loģistika (piemēram, glabāšana, pārvietošana, jaukšana)

0,07***

5.

Kredīta procenti, saimnieciskā peļņa

0,07***

6.

Ražošanas izmaksas kopā (3.rinda + 4.rinda + 5.rinda)

0,79

7.

Pievienotās vērtības nodoklis (18 % no 6.rindas)

0,14

8.

Bioetanola ražošanas izmaksas kopā ar PVN, bez akcīzes nodokļa (6.rinda + 7.rinda)

0,93

9.

Enerģētiskās vērtības korekcijas koeficients (22 % no 8.rindas)

0,20

10.

Bioetanola ražošanas izmaksas kopā ar PVN, bez akcīzes nodokļa, ievērojot enerģētiskās vērtības korekciju (8.rinda + 9.rinda)

1,13

11.

Akcīzes nodoklis benzīnam

0,23

12.

Bioetanola ražošanas izmaksas kopā ar PVN un akcīzes nodokli (10.rinda + 11.rinda)

1,36

13.

Fosilā benzīna mazumtirdzniecības cena Latvijā, ieskaitot PVN un akcīzes nodokli

0,75**

14.

Bioetanola izmaksu (ieskaitot PVN un akcīzes nodokli) pārsniegums pār benzīna tirgus cenu (12.rinda - 13.rinda)

0,61

15.

Bioetanola izmaksu (bez akcīzes nodokļa) pārsniegums pār benzīna tirgus cenu kā kompensācija bioetanola ražotājam (14.rinda - 11.rinda)

0,38

Piezīmes.

1. * MATIF biržas 2008.gada 1.–6.mēneša vidējā cena.

2. ** Vidējā mazumtirdzniecības cena 2008.gada pirmajā pusgadā.

3. *** 10 % apmērā no bioetanola ražošanas vidējām izmaksām.

4. **** Ražotāju sniegtā informācija.

30.10.2009